.

η διαδρομή σου: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Η Φ.Α. στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ανάπτυξη και αθλητισμός
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανάπτυξη και τον αθλητισμό
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2005 - Βρυξέλλες

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ (58/5) της 17ης Νοεμβρίου 2003 με τίτλο "ο αθλητισμός ως μέσο για την προώθηση της εκπαίδευσης, της υγείας, της ανάπτυξης και της ειρήνης",

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 1989 του ΟΗΕ σχετικά με τα Δικαιώματα του Παιδιού,

–   έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Magglingen στις 18 Φεβρουαρίου 2003 που διατυπώθηκε από τη Διεθνή Διάσκεψη για τον αθλητισμό και την ανάπτυξη,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με τη Διάσκεψη του "Επόμενου Βήματος" που διεξήχθη στις 13-14 Νοεμβρίου 2003, στο Άμστερνταμ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2005 είναι το Διεθνές Έτος των Ηνωμένων Εθνών για τον Αθλητισμό και τη Φυσική Αγωγή,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους στόχους του Διεθνούς Έτους είναι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για περισσότερα αναπτυξιακά προγράμματα και έργα που να βασίζονται στον αθλητισμό,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έργα φυσικής αγωγής και αθλητισμού μπορούν να συνεισφέρουν στην επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας, ιδίως σε θέματα όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η κοινωνική ενεργοποίηση, η ισότητα των φύλων, το περιβάλλον και η ειρήνη μεταξύ των λαών,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αθλητισμός μπορεί να διαδραματίσει θετικό ρόλο στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και στην κοινωνική συνοχή, τον διαπολιτισμικό διάλογο, την κατανόηση του περιβάλλοντος και την επανένταξη των παιδιών σε μετασυγκρουσιακές καταστάσεις, για παράδειγμα των παιδιών-στρατιωτών,

E.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αθλητικά αναπτυξιακά έργα αποτελούν έργα "χαμηλού κόστους και μεγάλου αντικτύπου",

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τα παιδιά έχουν δικαίωμα στο παιχνίδι,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 60 εκατομμύρια άτομα με αναπηρίες που ζουν στις αναπτυσσόμενες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ενδιαφέροντα και οι ανησυχίες των ατόμων με αναπηρίες που ζουν στις αναπτυσσόμενες χώρες συχνά αντιμετωπίζονται ανεπαρκώς,

H.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Έκθεση Ανθρώπινης Ανάπτυξης του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον του 1995 ανέφερε ότι ανάπτυξη χωρίς συγκεκριμένες προσπάθειες για την ενδυνάμωση των γυναικών και για ίση συμμετοχή στρεβλώνει τη διαδικασία ανάπτυξης για όλους,

1.   χαιρετίζει το 2005 - Διεθνές Έτος των Ηνωμένων Εθνών για τον Αθλητισμό και τη Φυσική Αγωγή, δεδομένου ότι ο αθλητισμός και η φυσική αγωγή αποτελούν άριστα μέσα για την προώθηση της εκπαίδευσης, της υγείας, της ανάπτυξης και της ειρήνης, ιδίως για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες διάφορων κοινωνιών, όπως τα παιδιά και τα άτομα με ειδικές ανάγκες·

2.   υπογραμμίζει τις σημαντικές εκπαιδευτικές και κοινωνικές λειτουργίες του αθλητισμού και τη σημασία του όχι μόνο όσον αφορά τη φυσική ανάπτυξη αλλά και για τη δυνατότητά του να προωθεί κοινωνικές αξίες, όπως το ομαδικό πνεύμα, ο δίκαιος ανταγωνισμός, η συνεργασία, η ανεκτικότητα και η αλληλεγγύη·

3.   αναγνωρίζει την κοινωνική σημασία των αθλητικών οργανώσεων, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της κοινωνίας των πολιτών και φέρνουν κοντά ανθρώπους από όλες τις τάξεις, τα πνευματικά και τα πολιτιστικά περιβάλλοντα, από το επίπεδο της βάσης έως και το επίπεδο της κορυφής·

4.   υπογραμμίζει ότι για να είναι αποτελεσματικός ο αθλητισμός για την ανάπτυξη πρέπει να αναπτυχθεί η διαθεσιμότητα του ίδιου του αθλητισμού·

5.   υπογραμμίζει ότι τα αθλητικά έργα μπορούν να αποτελέσουν εγκάρσια μέσα για την δημιουργία δυνατοτήτων στην παιδεία, την υγεία γενικά, την πρόληψη του HIV/Aids, την οικοδόμηση της ειρήνης και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, της βίας, των ανισοτήτων, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας·

6.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να υποστηρίξει αναπτυξιακά προγράμματα και έργα που βασίζονται στον αθλητισμό, μέσω ειδικού προϋπολογισμού·

7.   καλεί την Επιτροπή να αναθέσει μελέτη για τα αποτελέσματα των έργων που έχουν εκτελεστεί από αναπτυξιακούς και αθλητικούς οργανισμούς με θέμα την ανάπτυξη και τον αθλητισμό, σχετικά με το δυναμικό της πολιτικής στον τομέα αυτό και τον ενδεχόμενο ρόλο της ΕΕ, των κρατών μελών και/ή των ΜΚΟ σχετικά με την ανάπτυξη και τον αθλητισμό·

8.   καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει προγράμματα για την αύξηση των γνώσεων και της εμπειρίας των καθηγητών φυσικής αγωγής στον τομέα της ανάπτυξης μέσω του αθλητισμού·

9.   καλεί το Συμβούλιο να ενσωματώσει τον αθλητισμό και την ανάπτυξη ρητά στις εθνικές πολιτικές που έχουν στόχο τη μείωση της φτώχειας και καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συνεργαστούν με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς για να επιτύχουν αυτούς τους στόχους·

10.   αναγνωρίζει το πλήρες δικαίωμα των γυναικών για ελεύθερη συμμετοχή στον αθλητισμό, ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη συμμετοχή τους στον αθλητισμό και την ανάπτυξη, ορίζει την ισότητα των φύλων ως στόχο στον αθλητισμό για αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και υπογραμμίζει ότι οι Παγκόσμιες Διασκέψεις για τις Γυναίκες και τον Αθλητισμό έχουν οδηγήσει σε σημαντικά βήματα προόδου στον τομέα του γυναικείου αθλητισμού σε ολόκληρο τον κόσμο·

11.   ενθαρρύνει τους διεθνείς και εθνικούς αθλητικούς φορείς και τους οργανισμούς που είναι σχετικοί με τον αθλητισμό να επεξεργαστούν και να εφαρμόσουν πρωτοβουλίες εταιρικής σχέσης και αναπτυξιακά έργα συμβατά με την εκπαίδευση που παρέχεται σε όλα τα επίπεδα της σχολικής εκπαίδευσης, ώστε να βοηθηθεί η επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας·

12.   ζητεί να δοθεί ειδική προσοχή στην πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες στις αθλητικές δραστηριότητες, καθώς και σε όλες τις πλευρές της ζωής, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους για την αποκατάσταση και την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρίες, για παράδειγμα μέσω της κινητοποίησης των εργαζομένων περίθαλψης σε τοπικό επίπεδο και της ενδυνάμωσης των τοπικών κοινοτήτων με αύξηση της εμπειρογνωμοσύνης και των εργαλείων στήριξης·

13.   ζητεί να εκπαιδευθούν δημοσιογράφοι στην εξάλειψη των στερεοτύπων, των διακρίσεων και του ρατσισμού από την αθλητικογραφία·

14.   ενθαρρύνει τους οργανωτές και χορηγούς διεθνούς αθλητισμού να επενδύσουν στις τοπικές κοινότητες σε αναπτυσσόμενες χώρες·

15.   χαιρετίζει την επικείμενη Σύνοδο Κορυφής για την Φυσική Αγωγή που θα διεξαχθεί στις 2-3 Δεκεμβρίου 2005 στο Magglingen της Ελβετίας·

16.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, το Συμβούλιο Υπουργών και την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και την Αφρικανική Ένωση.

(Πηγή: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2005-0464&language=EL&ring=B6-2005-0633)
ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

Προηγούμενη σελίδαα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης
14444444

1

Φ.Α. & Κοινοβούλια
(Ελληνική κ΄Ευρωπαϊκή Βουλή)

Φ.Α. & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ στην ΕΚΠ/ΣΗ
Εισαγωγή
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2007
Αιτιολογική Εκθεση από την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας.
Εισηγητής: Pal Schmitt
Συζήτηση της έκθεσης του Pal Schmitt στην Ευρωβουλή με θέμα:
Ο ρόλος του αθλητισμού στην εκπαίδευση.
Pal Schmitt: Ευρωβουλευτής και Ολυμπιονίκης
Αναλυτικά στο site της Ευρωβουλής:
-Άρθρο: "Οι Δέκα Εντολές του Κοινοβουλίου κατά της παχυσαρκίας"
-Φάκελος: "Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο!"
-Συνέντευξη του Pál Schmitt, πρώην χρυσού ολυμπιονίκη στην ξιφασκία και νυν ευρωβουλευτή
-Ιστοσελίδα της κοινοβουλευτικής επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας
-Άρθρο: "Αυξάνονται οι ανησυχίες για την παχυσαρκία στην Ευρώπη"
Γνωμοδότηση "Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων"
Συντάκτρια γνωμοδότησης: Ευαγγελία Τζαμπάζη

(Ευρωβουλευτής)
Γνωμοδότηση "Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων".
Συντάκτρια γνωμοδότησης: Christa Prets (Ευρωβουλευτής)
Η δράση της ΕΕ στο πεδίο της εκπαίδευσης μέσω του αθλητισμού για την αξιοποίηση των επιτευγμάτων του Ευρωπαϊκού Έτους Εκπαίδευσης μέσω του Αθλητισμού (EYES) 2004
Η διαδρομή του θέματος (δυστυχώς, μόνο στα Αγγλικά)
Δόθηκε η εκκίνηση σε μια ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα του αθλητισμού,
14-05-2008, Συντάκτης Εκθεσης Επιτροπής: Mανώλης Mαυρομμάτης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ
(7/1/2008), Ερώτηση του Βουλευτή κ. Βασ. Κεγκέρογλου σχετικά με το «ρόλο του αθλητισμού στην εκπαίδευση» (ψήφισμα Ευρωκοινοβουλίου) και Απάντηση του Υπουργού κ. Ευρ. Στυλιανίδη στην ερώτηση
(29/2/2008), Καραμανλής, Παπανδρέου για την εκπαίδευση στη Βουλή (Δαπάνες, Σύστημα εξετάσεων, Φροντιστήρια, Υποδομές, Μεταθέσεις-Διορισμούς κ.λπ.)
ΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΥΓΕΙΑ κ' ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Λευκή Βίβλος για τον Αθλητισμό - συζήτηση εξαιτίας της έκθεσης του κ. Μανώλη Μαυρομμάτη, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας.
ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ "Ευρωπαϊκή Στρατηγική για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη Διατροφή, το Υπερβολικό Βάρος και την Παχυσαρκία"
Ευρωπαϊκή στρατηγική για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη διατροφή, το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία
Πράσινο βιβλίο για την προώθηση της υγιεινής διατροφής και της σωματικής άσκησης
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Πρόγραμμα για τη διά βίου μάθηση 2007-2013
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανάπτυξη και τον αθλητισμό (1 Δεκεμβρίου 2005)
Οι Δέκα Εντολές του Κοινοβουλίου κατά της παχυσαρκίας (Δημόσια υγεία - 09-02-2007)

Φ.Α. & ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΥΕΛΠΙΣΤΩΝΤΑΣ...
Ενίσχυση της Φυσικής Αγωγής στα σχολεία
 
16ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στην Κομοτηνή,
Εισηγήσεις αρμοδίων επιτροπών του ΥΠΕΠΘ για την αναμόρφωση του μαθήματος της Φ.Α.

 

Φ.Α. & UNESCO

Φ.Α. & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΨΗΛΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
Υπεγράφη η συμφωνία -μεταξύ UNESCO και Υφυπ. Αθλητισμού κ. Ι. Ιωαννίδη- για τη σύσταση του Παρατηρητηρίου για τη Γυναίκα στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό.