.

η διαδρομή σου: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Η Φ.Α. στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

"Ο ρόλος του αθλητισμού στην εκπαίδευση":
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
(27.6.2007)
Συντάκτρια γνωμοδότησης: Christa Prets

 

προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

σχετικά με το ρόλο του αθλητισμού στην παιδεία

(2007/2086(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Christa Prets

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, ως αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  αναγνωρίζει τη σημασία της πλήρους συμμετοχής των κοριτσιών και γυναικών σε αθλητικές δραστηριότητες όλων των επιπέδων· θεωρεί την ισότητα των φύλων και τη μη διάκριση ως στόχους, οι οποίοι αποτελούν ένα αναπόσπαστο μέρος των εκπαιδευτικών και κοινωνικών λειτουργιών του αθλητισμού· επιμένει στην ανάγκη εξασφάλισης ισότιμης πρόσβασης και συμμετοχής γυναικών, ανδρών, κοριτσιών και αγοριών σε όλα τα επίπεδα, λειτουργίες και τομείς του αθλητισμού, ανεξαρτήτως κοινωνικού υποβάθρου, και ιδιαίτερα για τα άτομα με αναπηρία, δεδομένου ότι οι ανάπηρες γυναίκες είναι δυνατόν να αποτελούν θύματα πολλαπλών διακρίσεων· τονίζει επιπλέον το σημαντικό ρόλο του αθλητισμού στη δημόσια υγεία, ιδίως στην καταπολέμηση της παχυσαρκίας που πλήττει σήμερα 21 εκατ. παιδιά στην ΕΕ·

2.  υπογραμμίζει, μεταξύ των εκπαιδευτικών και κοινωνικών αξιών του αθλητισμού, την αποτελεσματικότητά του στην καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας και τα αποτελέσματα που έχει στην ενσωμάτωση και την ισότητα σε σχέση με την ίση μεταχείριση και ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες·

3.  παροτρύνει τα κράτη μέλη, κατά την ανάληψη δράσεων στον τομέα του αθλητισμού και της φυσικής αγωγής, να ενσωματώνουν την ισότητα των φύλων με συστηματική συνεκτίμηση των διαφορών μεταξύ των συνθηκών, των καταστάσεων και των αναγκών των γυναικών και ανδρών σε αυτές τις πολιτικές· καλεί την Eurostat να αναπτύξει περαιτέρω δείκτες και να συγκεντρώσει στατιστικά στοιχεία υψηλής ποιότητας σχετικά με τη συμμετοχή των ανδρών και των γυναικών στον αθλητισμό όλων των επιπέδων·

4.  επισημαίνει ότι ο αθλητισμός και η σωματική δραστηριότητα μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην καταπολέμηση των αρνητικών για την υγεία τάσεων όπως η καθιστική ζωή και η παχυσαρκία και αναφέρεται στο πρόσφατο Ευρωβαρόμετρο για την Υγεία, τα Τρόφιμα και τη Διατροφή (Νοέμβριος 2006) που πραγματεύεται τα υγειονομικά και σωματικά χαρακτηριστικά των ευρωπαίων, το διαιτολόγιό τους και τα προβλήματα που απορρέουν από την παχυσαρκία και την έλλειψη άσκησης·

5.  καλεί τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες αρχές να παρέχουν στους καθηγητές φυσικής αγωγής κατάρτιση σχετικά με το θέμα των φύλων, το οποίο θα περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα μαθημάτων τους· ζητεί να τερματισθεί η υποβάθμιση του καθεστώτος της φυσικής αγωγής και του διδακτικού προσωπικού της· τονίζει τη σημασία της δυνατότητας μικτών αθλητικών δραστηριοτήτων για παιδιά προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και της επιλογής είτε της συνεκπαίδευσης στον τομέα του αθλητισμού είτε τάξεων διδασκαλίας με ένα φύλο από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και εφεξής προκειμένου να ενθαρρύνονται τα κορίτσια να δοκιμάζουν παραδοσιακά ανδρικά αθλήματα· τονίζει την ανάγκη να εξευρεθούν "εναλλακτικές μορφές" σωματικής δραστηριότητας που θα μπορούσαν να ασκούνται σε προαιρετική βάση κατά προτίμηση πέραν της υποχρεωτικής δημόσιας εκπαίδευσης·

6.  καλεί τα κράτη μέλη να διεξάγουν μελέτη για την ποιοτική και ποσοτική συμμετοχή κοριτσιών και αγοριών στον αθλητισμό μέσα και έξω από τα σχολεία και να παρέχουν τους απαραίτητους πόρους, έτσι ώστε να επεκταθούν τα προσφερόμενα αθλήματα εις τρόπον ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή των κοριτσιών στον αθλητισμό· επαναλαμβάνει την ανάγκη της παρακολούθησης και της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας μιας τέτοιας δημόσιας δαπάνης μέσω της κατάρτισης προϋπολογισμού με ενσωματωμένη τη διάσταση του φύλου και αξιολόγησης των επιπτώσεων όσον αφορά τη διάσταση του φύλου·

7.  καλεί επειγόντως την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ενσωμάτωση των γυναικών με αναπηρία σε αθλητικές δραστηριότητες, δεδομένου ότι η συμμετοχή των γυναικών με αναπηρία σε αθλητικές δραστηριότητες είναι χαμηλότερη από εκείνη των ανδρών με αναπηρία·

8.  υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 5ης Ιουνίου 2003 σχετικά με τις γυναίκες και τον αθλητισμό(1) και ζητεί επειγόντως την εφαρμογή των συστάσεών του· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μια ευρεία μελέτη σχετικά με τη θέση της γυναίκας στον αθλητισμό, όπως προτάθηκε στη σύνοδο των υπουργών αθλητισμού της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2001 στις Βρυξέλλες και να υποβάλει μεταξύ άλλων στατιστικά στοιχεία για την όλη θέση των γυναικών στον αθλητισμό και πληροφορίες για τον προϋπολογισμό που προβλέπεται για την ισότητα των φύλων στο σχετικό τομέα·

9.  τονίζει το σπουδαίο ρόλο του αθλητισμού στη θετική ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας και τη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης· παροτρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ένταξη κοριτσιών διαφόρων εθνικών, θρησκευτικών ή πολιτισμικών ομάδων, περιλαμβανομένων των νέων μεταναστών χωρίς έγγραφα ταυτότητας σε μαθήματα φυσικής αγωγής και σε αθλητικούς ομίλους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν προγράμματα στον τομέα αυτό, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών όπως Νεολαία σε Δράση, Πολίτες για την Ευρώπη, Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών και EYES·

10. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ισότητα ευκαιριών και μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών κατά την πρόσβαση στην κατάρτιση και την επιδίωξη σταδιοδρομίας στον αθλητικό χώρο·

11. παροτρύνει την Επιτροπή να προσδιορίσει τις καλύτερες πρακτικές όσον αφορά την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και της κακοποίησης στον τομέα του αθλητισμού· παροτρύνει τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μέτρα πρόληψης και εξάλειψης, και να προβούν σε ενημερωτικές εκστρατείες μέσω της διαθέσιμης νομικής αποκατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη τα αναρίθμητα σχετικά ψηφίσματα, ιδίως του Συμβουλίου της Ευρώπης του Μαρτίου 2002 για την πρόληψη της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης γυναικών, νέων και παιδιών στον τομέα του αθλητισμού (ψήφισμα της Μπρατισλάβα) και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με τα ανωτέρω·

12. καλεί τα κράτη μέλη να αποδώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε καταστάσεις στις οποίες γίνεται εκμετάλλευση του ταλέντου παιδιών με προοπτική την επιτυχία σε αθλητικές εκδηλώσεις και επιμένει, στο πλαίσιο των αθλητικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων στις οποίες λαμβάνουν μέρος παιδιά, να γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα και το ανώτερο συμφέρον των τελευταίων·

13. καλεί τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες αρχές να λάβουν μέτρα προκειμένου να συνειδητοποιήσουν περισσότερο οι εργαζόμενοι στον τομέα του αθλητισμού τη σημασία που έχει το να λαμβάνεται υπόψη ο παράγω του φύλου σε όλες τις αποφάσεις και ενέργειές τους και την ανάγκη να περιλαμβάνεται η ισότητα των φύλων μεταξύ των στόχων τους κατά το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων·

14. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να εφαρμόσουν με ενεργό τρόπο τη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό ως μέρος του σχολικού προγράμματος όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης·

15. καλεί τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες αρχές να διασφαλίσουν ίση εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών σε όλους τους φορείς λήψης αποφάσεων των αθλητικών συνδέσμων και σχετικών αρχών, καθώς και να προωθήσουν γυναίκες σε ηγετικούς ρόλους μέσω θετικών δράσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα αναρίθμητα σχετικά ψηφίσματα·

16. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν την άσκηση των γυναικείων αθλημάτων δια των μέσων ενημέρωσης προκειμένου να βελτιωθεί η εικόνα τους στο κοινό και να συμβάλλουν στη διάδοση της αρχής της ισότητας στον αθλητισμό·

17. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αποδώσουν ιδιαίτερη προσοχή στη σωματική και ψυχική υγεία των εφήβων κοριτσιών που συμμετέχουν σε κορυφαίες αθλητικές εκδηλώσεις, αξιολογώντας με τη μέγιστη προσοχή το αποτέλεσμα που θα μπορούσαν να έχουν ορισμένες απαιτήσεις στη σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία, καθώς και στη σωματική και διανοητική τους ανάπτυξη με σκοπό να προλαμβάνονται οι οποιεσδήποτε συνέπειες που είναι αντίθετες με το σημαντικό εκπαιδευτικό ρόλο του αθλητισμού·

18. καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τα μέσα ενημέρωσης, μέσω στοχοθετημένων ενεργειών, να προβάλλουν τα επιτεύγματα των αθλητριών κατά τον ίδιο τρόπο που προβάλλουν τα αντίστοιχα των αθλητών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Τίτλος

Ο ρόλος του αθλητισμού στην παιδεία

 

Αριθμός διαδικασίας

2007/2086(INI)

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

CULT

 

Γνωμοδότηση της
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

FEMM
26.4.2007

 

Ενισχυμένη συνεργασία - Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

 

 

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

Christa Prets
27.4.2007

 

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε/καν

 

 

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

4.6.2007

25.6.2007

 

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

25.6.2007

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

-:

0:

22

0

0

 

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Edit Bauer, Emine Bozkurt, Esther De Lange, Edite Estrela, Věra Flasarová, Esther Herranz García, Urszula Krupa, Pia Elda Locatelli, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Zita Pleštinská, Christa Prets, Raül Romeva i Rueda, Amalia Sartori, Eva-Britt Svensson, Anna Záborská

 

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Gabriela Creţu, Anna Hedh, Mary Honeyball, Elisabeth Jeggle, Maria Petre, Feleknas Uca, Corien Wortmann-Kool

 

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

...

 
               

 

(1)

ΕΕ C 68Ε, 18.3.2004, σελ. 605


(Πηγή: Επίσημη ιστοθέση του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου)


ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης
14444444

1

Φ.Α. & Κοινοβούλια
(Ελληνική κ΄Ευρωπαϊκή Βουλή)

Φ.Α. & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ στην ΕΚΠ/ΣΗ
Εισαγωγή
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2007
Αιτιολογική Εκθεση από την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας.
Εισηγητής: Pal Schmitt
Συζήτηση της έκθεσης του Pal Schmitt στην Ευρωβουλή με θέμα:
Ο ρόλος του αθλητισμού στην εκπαίδευση.
Pal Schmitt: Ευρωβουλευτής και Ολυμπιονίκης
Αναλυτικά στο site της Ευρωβουλής:
-Άρθρο: "Οι Δέκα Εντολές του Κοινοβουλίου κατά της παχυσαρκίας"
-Φάκελος: "Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο!"
-Συνέντευξη του Pál Schmitt, πρώην χρυσού ολυμπιονίκη στην ξιφασκία και νυν ευρωβουλευτή
-Ιστοσελίδα της κοινοβουλευτικής επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας
-Άρθρο: "Αυξάνονται οι ανησυχίες για την παχυσαρκία στην Ευρώπη"
Γνωμοδότηση "Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων"
Συντάκτρια γνωμοδότησης: Ευαγγελία Τζαμπάζη

(Ευρωβουλευτής)
Γνωμοδότηση "Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων".
Συντάκτρια γνωμοδότησης: Christa Prets (Ευρωβουλευτής)
Η δράση της ΕΕ στο πεδίο της εκπαίδευσης μέσω του αθλητισμού για την αξιοποίηση των επιτευγμάτων του Ευρωπαϊκού Έτους Εκπαίδευσης μέσω του Αθλητισμού (EYES) 2004
Η διαδρομή του θέματος (δυστυχώς, μόνο στα Αγγλικά)
Δόθηκε η εκκίνηση σε μια ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα του αθλητισμού,
14-05-2008, Συντάκτης Εκθεσης Επιτροπής: Mανώλης Mαυρομμάτης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ
(7/1/2008), Ερώτηση του Βουλευτή κ. Βασ. Κεγκέρογλου σχετικά με το «ρόλο του αθλητισμού στην εκπαίδευση» (ψήφισμα Ευρωκοινοβουλίου) και Απάντηση του Υπουργού κ. Ευρ. Στυλιανίδη στην ερώτηση
(29/2/2008), Καραμανλής, Παπανδρέου για την εκπαίδευση στη Βουλή (Δαπάνες, Σύστημα εξετάσεων, Φροντιστήρια, Υποδομές, Μεταθέσεις-Διορισμούς κ.λπ.)
ΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΥΓΕΙΑ κ' ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Λευκή Βίβλος για τον Αθλητισμό - συζήτηση εξαιτίας της έκθεσης του κ. Μανώλη Μαυρομμάτη, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας.
ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ "Ευρωπαϊκή Στρατηγική για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη Διατροφή, το Υπερβολικό Βάρος και την Παχυσαρκία"
Ευρωπαϊκή στρατηγική για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη διατροφή, το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία
Πράσινο βιβλίο για την προώθηση της υγιεινής διατροφής και της σωματικής άσκησης
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Πρόγραμμα για τη διά βίου μάθηση 2007-2013
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανάπτυξη και τον αθλητισμό (1 Δεκεμβρίου 2005)
Οι Δέκα Εντολές του Κοινοβουλίου κατά της παχυσαρκίας (Δημόσια υγεία - 09-02-2007)

Φ.Α. & ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΥΕΛΠΙΣΤΩΝΤΑΣ...
Ενίσχυση της Φυσικής Αγωγής στα σχολεία
 
16ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στην Κομοτηνή,
Εισηγήσεις αρμοδίων επιτροπών του ΥΠΕΠΘ για την αναμόρφωση του μαθήματος της Φ.Α.

 

Φ.Α. & UNESCO

Φ.Α. & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΨΗΛΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
Υπεγράφη η συμφωνία -μεταξύ UNESCO και Υφυπ. Αθλητισμού κ. Ι. Ιωαννίδη- για τη σύσταση του Παρατηρητηρίου για τη Γυναίκα στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό.