.

η διαδρομή σου: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Η Φ.Α. στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Πρόγραμμα για τη διά βίου μάθηση 2007-2013

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ >
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ: ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ >
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ >

Πρόγραμμα για τη διά βίου μάθηση 2007-2013

Με τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) προσεγγίζει άμεσα έναν μεγάλο αριθμό των πολιτών της. Γενικός στόχος του προγράμματος της διά βίου μάθησης είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη της Κοινότητας ως προηγμένης κοινωνίας της γνώσης, σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής της Λισσαβόνας. Το πρόγραμμα πρέπει να υποστηρίξει και να συμπληρώσει τις ενέργειες των κρατών μελών και να ενισχύσει τις ανταλλαγές, τη συνεργασία και την κινητικότητα μεταξύ των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Κοινότητα, έτσι ώστε να καταστούν αυτά παγκόσμιο σημείο αναφοράς ως προς την ποιότητα.

ΠΡΑΞΗ

Απόφαση 1720/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2006, για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης.

ΣΥΝΟΨΗ

Στόχος του προγράμματος δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης 2007-2013 είναι η ανάπτυξη και η ενίσχυση των ανταλλαγών, της συνεργασίας και της κινητικότητας, ώστε τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης να καταστούν παγκόσμιο σημείο αναφοράς ως προς την ποιότητα σύμφωνα με τη στρατηγική της Λισσαβόνας. Συμβάλλει έτσι στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προηγμένης κοινωνίας της γνώσης, με βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή.

Εκτός από αυτόν το γενικό στόχο, το πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους ειδικούς στόχους που αφορούν τη διά βίου μάθηση στην ΕΕ:

 • συμβολή στην ανάπτυξη ποιοτικής διά βίου μάθησης και στην προώθηση των υψηλών επιδόσεων, της καινοτομίας και της ευρωπαϊκής διάστασης στα εφαρμοζόμενα συστήματα και πρακτικές·
 • στήριξη της πραγμάτωσης ευρωπαϊκού χώρου της διά βίου μάθησης ·
 • συνδρομή στη βελτίωση της ποιότητας, της ελκυστικότητας και της διαθεσιμότητας των ευκαιριών για διά βίου μάθηση·
 • ενίσχυση της συμβολής της διά βίου μάθησης στην κοινωνική συνοχή, στην ενεργό άσκηση της ιδιότητας του πολίτη, στον διαπολιτισμικό διάλογο, στην ισότητα των φύλων και στην προσωπική ολοκλήρωση του ατόμου·
 • συνδρομή στην προώθηση της δημιουργικότητας, της ανταγωνιστικότητας, της απασχολησιμότητας και της επιχειρηματικότητας·
 • συμβολή στην αύξηση της συμμετοχής των ατόμων όλων των ηλικιών, περιλαμβανομένων των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των μειονεκτουσών ομάδων·
 • προώθηση της εκμάθησης γλωσσών και της γλωσσικής ποικιλομορφίας·
 • υποστήριξη της ανάπτυξης των μέσων που προσφέρουν οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ)·
 • ενίσχυση του ρόλου της διά βίου μάθησης στη συνειδητοποίηση της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη με αναγνώριση των ευρωπαϊκών αξιών και της ανοχής και σεβασμό για άλλους λαούς και πολιτισμούς·
 • προώθηση της συνεργασίας για τη διασφάλιση της ποιότητας σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης·
 • συμβολή στη βελτίωση της ποιότητας με την ενθάρρυνση της βέλτιστης χρήσης των αποτελεσμάτων, καινοτόμων προϊόντων και διαδικασιών και της ανταλλαγής καλών πρακτικών·

Επομένως, η συνοχή και η συμπληρωματικότητα με τις άλλες πολιτικές της ΕΕ καθορίζουν την εφαρμογή του προγράμματος δράσης. Το πρόγραμμα θα συμβάλει έτσι στην υλοποίηση των οριζόντιων πολιτικών της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες των διδασκομένων και εντάσσοντάς τες στο κανονικό σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Πρέπει επίσης να προωθήσει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών καθώς και τη συνειδητοποίηση της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας και της πολυπολιτισμικότητας ως μέσου καταπολέμησης του ρατσισμού, των προκαταλήψεων και της ξενοφοβίας.

Κατά την εφαρμογή του προγράμματος πρέπει να εξασφαλιστεί συνέπεια και συμπληρωματικότητα με το πρόγραμμα εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010», τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης για την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση καθώς και άλλες πολιτικές όπως αυτές για τον πολιτισμό, τη νεολαία ή τις επιχειρήσεις. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) [ EN ], το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης [ DE ] [ EN ] [ FR ] καθώς και η συμβουλευτική επιτροπή επαγγελματικής κατάρτισης (castellanodeutschenglishfrançais) μπορούν να συμμετέχουν και/ή να ενημερώνονται, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το πρόγραμμα υποστηρίζει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • την κινητικότητα των προσώπων στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης?
 • τις διμερείς και πολυμερείς εταιρικές σχέσεις?
 • τα μονομερή, εθνικά ή πολυμερή σχέδια, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αποσκοπούν στην προώθηση της ποιότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω της διακρατικής μεταφοράς καινοτομίας?
 • τα πολυμερή δίκτυα·
 • τις μελέτες και μεταρρυθμίσεις των πολιτικών και των συστημάτων στον τομέα της διά βίου μάθησης καθώς και των συνισταμένων τους·
 • την παροχή λειτουργικών επιχορηγήσεων για την υποστήριξη ορισμένων λειτουργικών και διοικητικών δαπανών των ιδρυμάτων και ενώσεων·
 • τα συνοδευτικά μέτρα, δηλαδή τις άλλες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προαγωγή των στόχων του προγράμματος·
 • τις προπαρασκευαστικά μέτρα για τις δραστηριότητες αυτές·
 • τη διοργάνωση εκδηλώσεων (σεμινάρια, συνέδρια, συνεδριάσεις) για τη διευκόλυνση της εφαρμογής του προγράμματος, την πραγματοποίηση ενεργειών πληροφόρησης, δημοσίευσης και διάδοσης και ενεργειών για την αύξηση της αποδοχής του προγράμματος, καθώς και παρακολούθησης και αξιολόγησής του.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι ανοικτή όχι μόνο για τα κράτη μέλη αλλά και για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), τα μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία), την Ελβετική Συνομοσπονδία καθώς τις χώρες που είναι υποψήφιες για προσχώρηση στην ΕΕ και τις εν δυνάμει υποψήφιες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, σύμφωνα με τους κανόνες και τις συμφωνίες που διέπουν τη συμμετοχή τους στα κοινοτικά προγράμματα.

Επιπλέον, η Επιτροπή μπορεί να οργανώσει συνεργασία με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης [ ES ] [ DE ] [ EN ] [ FR ] ή η Εκπαιδευτική, Επιστημονική και Επιμορφωτική Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO) [ ES ] [ EN ] [ FR ].

Οι δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

 • μαθητές, σπουδαστές, εκπαιδευόμενοι και ενήλικοι διδασκόμενοι·
 • κάθε κατηγορία εκπαιδευτικού προσωπικού·
 • άτομα από την αγορά εργασίας·
 • ιδρύματα και οργανισμοί που υποβάλλουν προσφορές στο πλαίσιο του προγράμματος·
 • άτομα και οργανισμοί αρμόδιοι για τα εκπαιδευτικά συστήματα και τις εκπαιδευτικές πολιτικές σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο·
 • επιχειρήσεις, κοινωνικοί εταίροι και οι οργανώσεις τους σε όλα τα επίπεδα, περιλαμβανομένων των επαγγελματικών οργανώσεων και των εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων·
 • φορείς που παρέχουν υπηρεσίες προσανατολισμού, συμβουλευτικής και πληροφόρησης·
 • ενώσεις συμμετεχόντων, γονείς ή εκπαιδευτικοί·
 • ερευνητικά κέντρα και οργανισμοί·
 • μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, οργανισμοί εθελοντικών δραστηριοτήτων και μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ).

Η διαχείριση του προγράμματος γίνεται από κοινού από την Επιτροπή και τα εθνικά γραφεία. Στο πλαίσιο αυτό, τα εθνικά γραφεία μπορούν να εξασφαλίσουν την επιλογή ορισμένων τύπων σχεδίων, κινητικότητας προσώπων, διμερών και πολυμερών εταιρικών σχέσεων ή μονομερών και εθνικών σχεδίων.

Για την εφαρμογή του προγράμματος η Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους των κρατών μελών της ΕΕ. Στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου σε κοινοτικό επίπεδο και μιας στενότερης συνεργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους για την εφαρμογή του προγράμματος δράσης, μπορούν αυτοί κυρίως να συμμετέχουν στην επιτροπή ως παρατηρητές για τα θέματα που αφορούν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Το ενδεικτικό χρηματοδοτικό κονδύλιο του προγράμματος για τη διάρκεια εφαρμογής του έχει οριστεί σε 6,970 εκατ. ευρώ. Έχουν καθοριστεί ελάχιστα ποσά που θα διατεθούν για τα τομεακά προγράμματα (βλέπε παρακάτω), δηλαδή 13% για το Comenius, 40% για το Erasmus, 25% για το Leonardo da Vinci και 4% για το Grundtvig.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξασφαλίζει την τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράμματος δράσης σε συνεργασία με τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή εκθέσεις, μία σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος, το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2010, και μία σχετικά με τον αντίκτυπό του, έως τις 30 Ιουνίου 2015.

Η Επιτροπή υποβάλλει μια έκθεση ενδιάμεσης αξιολόγησης για τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί και για τις ποσοτικές και ποιοτικές πτυχές της εφαρμογής του προγράμματος το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2011, μια ανακοίνωση για τη συνέχεια του προγράμματος το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 και μια έκθεση εκ των υστέρων αξιολόγησης το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2016.

ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το πρόγραμμα δράσης χωρίζεται σε έξι υποπρογράμματα, από τα οποία τα τέσσερα είναι τομεακά. Όλα τα προγράμματα έχουν την ίδια δομή και καλύπτουν τόσο τις ανάγκες διδασκαλίας και μάθησης των συμμετεχόντων όσο και τα ιδρύματα και τους οργανισμούς που παρέχουν ή διευκολύνουν την εκπαίδευση σε κάθε τομέα. Η κινητικότητα, οι γλώσσες και οι νέες τεχνολογίες περιλαμβάνονται σε όλες τις ενέργειες.

Comenius

Το πρόγραμμα Comenius αφορά την προσχολική και τη σχολική εκπαίδευση έως το τέλος της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τα ιδρύματα και τους οργανισμούς που παρέχουν την εκπαίδευση αυτή.

Οι δύο ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

 • να αναπτυχθεί στους νέους και στο εκπαιδευτικό προσωπικό η κατανόηση της ποικιλομορφίας των ευρωπαϊκών πολιτισμών και γλωσσών και της αξίας της·
 • να βοηθηθούν οι νέοι ώστε να αποκτήσουν τις βασικές ζωτικές δεξιότητες και ικανότητες που είναι απαραίτητες για την προσωπική τους ανάπτυξη, για τη μελλοντική τους απασχόληση και για να γίνουν ενεργοί πολίτες.

Οι επιχειρησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:

 • βελτίωση της ποιότητας και ποσοτική αύξηση της κινητικότητας·
 • βελτίωση της ποιότητας και ποσοτική αύξηση των εταιρικών σχέσεων μεταξύ σχολείων από διαφορετικά κράτη μέλη, κατά τρόπον ώστε να συμμετάσχουν τουλάχιστον τρία εκατομμύρια μαθητές κατά τη διάρκειά του προγράμματος·
 • ενθάρρυνση της εκμάθησης ξένων γλωσσών·
 • ανάπτυξη καινοτόμου περιεχομένου, υπηρεσιών, παιδαγωγικών μεθόδων και πρακτικής με βάση τις ΤΠΕ·
 • ενίσχυση της ποιότητας και της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης των διδασκόντων·
 • υποστήριξη για τη βελτίωση των παιδαγωγικών προσεγγίσεων και της διαχείρισης των σχολείων.

Το πρόγραμμα Comenius μπορεί να υποστηρίξει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • την κινητικότητα, όπως τις ανταλλαγές μαθητών και προσωπικού, την κινητικότητα των μαθητών, τους κύκλους κατάρτισης για διδάσκοντες κ.λπ.·
 • τις εταιρικές σχέσεις, όπως οι «εταιρικές σχέσεις σχολείων Comenius» μεταξύ σχολείων σχετικά με κοινά σχέδια μάθησης ή τις «εταιρικές σχέσεις σχολείων Comenius-REGIO» μεταξύ οργανώσεων υπεύθυνων για τη σχολική παιδεία για να βοηθηθεί η διαπεριφερειακή συνεργασία και κυρίως η συνεργασία παραμεθόριων περιοχών·
 • τα πολυμερή σχέδια σχετικά με την προώθηση και τη διάδοση των εκπαιδευτικών καλών πρακτικών, την ανταλλαγή εμπειριών ή την ανάπτυξη νέων κύκλων μαθημάτων ή νέου περιεχομένου για μαθήματα·
 • τα πολυμερή δίκτυα που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης, τη διάδοση των καλών πρακτικών και την καινοτομία, την υποστήριξη των εταιρικών σχέσεων σχεδίων, την ανάπτυξη της ανάλυσης αναγκών·
 • τα συνοδευτικά μέτρα.

Τουλάχιστον το 80% του ποσού που διατίθεται στο πρόγραμμα Comenius αφιερώνεται στις ενέργειες για την υποστήριξη της κινητικότητας και των εταιρικών σχέσεων.

Συμπληρωματικές πληροφορίες υπάρχουν στον δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού: πρόγραμμα Comenius [ EN ].

Erasmus

Το πρόγραμμα Erasmus αφορά την επίσημη τριτοβάθμια εκπαίδευση και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε τριτοβάθμιο επίπεδο, ανεξάρτητα από τη διάρκεια του κύκλου σπουδών, περιλαμβανομένου του διδακτορικού. Σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα, η επαγγελματική εκπαίδευση σε τριτοβάθμιο επίπεδο υπάγεται στο πρόγραμμα Erasmus και όχι πλέον στο πρόγραμμα Leonardo da Vinci.

Οι δύο ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

 • υποστήριξη της επίτευξης του ευρωπαϊκού χώρου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·
 • ενίσχυση της συμβολής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της προχωρημένης επαγγελματικής εκπαίδευσης στη διαδικασία της καινοτομίας.

Οι επιχειρησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι η βελτίωση, η ενίσχυση και η ανάπτυξη:

 • της κινητικότητας (συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της ποιότητάς της). Μέχρι το 2012 πρέπει να επιτευχθεί η συμμετοχή τουλάχιστον τριών εκατομμυρίων ατόμων στο πρόγραμμα·
 • του μεγέθους της συνεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της ποιότητάς της) μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιχειρήσεων·
 • της διαφάνειας και της συμβατότητας των προσόντων·
 • των καινοτόμων πρακτικών και της μεταφοράς τους από τη μία χώρα στην άλλη·
 • καινοτόμου περιεχομένου, υπηρεσιών, παιδαγωγικών μεθόδων και πρακτικής με βάση τις ΤΠΕ.

Το πρόγραμμα Erasmus μπορεί να υποστηρίξει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • κινητικότητα των σπουδαστών (σπουδές, κατάρτιση, περίοδοι άσκησης), του διδακτικού προσωπικού και του λοιπού προσωπικού σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή του προσωπικού επιχειρήσεων για σκοπούς κατάρτισης ή διδασκαλίας, εντατικά προγράμματα Erasmus οργανωμένα σε πολυμερή βάση, καθώς και υποστήριξη στα ιδρύματα της χώρας προέλευσης και της χώρας υποδοχής για τη διασφάλιση της ποιότητας της κινητικότητας· Τουλάχιστον το 80% του ποσού που διατίθεται στο πρόγραμμα Erasmus αφιερώνεται στις δραστηριότητες κινητικότητας·
 • τα πολυμερή σχέδια που εστιάζουν στην καινοτομία, στον πειραματισμό και στην ανταλλαγή καλών πρακτικών·
 • τα πολυμερή δίκτυα, όπως τα «θεματικά δίκτυα Erasmus», τα οποία διευθύνονται από κοινοπραξίες ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και αντιπροσωπεύουν έναν επιστημονικό κλάδο ή ένα διεπιστημονικό πεδίο·
 • συνοδευτικά μέτρα.

Συμπληρωματικές πληροφορίες υπάρχουν στον δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού: πρόγραμμα Erasmus [ EN ].

Leonardo da Vinci

Το πρόγραμμα Leonardo da Vinci αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση εκτός του τριτοβάθμιου επιπέδου.

Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

 • υποστήριξη των συμμετεχόντων σε δραστηριότητες κατάρτισης για την απόκτηση και τη χρήση γνώσεων, δεξιοτήτων και προσόντων που διευκολύνουν την προσωπική εξέλιξη, την απασχολησιμότητα και τη συμμετοχή στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας·
 • υποστήριξη ποιοτικών βελτιώσεων και καινοτομιών·
 • ενίσχυση της ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και της κινητικότητας.

Οι επιχειρησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και η ενίσχυση:

 • της κινητικότητας (συμπεριλαμβανομένης της ποιότητάς της) στον τομέα αυτό και στον τομέα της συνεχούς κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης του αριθμού των περιόδων άσκησης σε επιχειρήσεις σε 80.000 ετησίως έως το τέλος του προγράμματος·
 • του μεγέθους της συνεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της ποιότητάς της) μεταξύ των διαφόρων φορέων·
 • της ανάπτυξης καινοτόμων πρακτικών και της μεταφοράς τους από τη μια χώρα στην άλλη·
 • της διαφάνειας και της αναγνώρισης των τυπικών προσόντων και ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των αποκτηθέντων με ανεπίσημη και άτυπη μάθηση·
 • της εκμάθησης ξένων γλωσσών·
 • της ανάπτυξης καινοτόμου περιεχομένου, υπηρεσιών, παιδαγωγικών μεθόδων και πρακτικής με βάση τις ΤΠΕ.

Οι ακόλουθες δραστηριότητες μπορούν να υποστηριχθούν από το πρόγραμμα Leonardo da Vinci:

 • κινητικότητα, καθώς και η προετοιμασία της·
 • εταιρικές σχέσεις που εστιάζουν σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος·
 • πολυμερή σχέδια, ιδίως αυτά που έχουν ως στόχο τη βελτίωση των συστημάτων κατάρτισης μέσω της μεταφοράς καινοτομίας για την προσαρμογή στις εθνικές ανάγκες ή μέσω της ανάπτυξης καινοτομίας και καλών πρακτικών·
 • θεματικά δίκτυα εμπειρογνωμόνων και οργανισμών που ασχολούνται με συγκεκριμένα ζητήματα σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση·
 • συνοδευτικά μέτρα.

Τουλάχιστον το 60% του ποσού που διατίθεται στο πρόγραμμα Leonardo da Vinci αφιερώνεται στις δραστηριότητες κινητικότητας και εταιρικών σχέσεων.

Συμπληρωματικές πληροφορίες υπάρχουν στον δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού: πρόγραμμα Leonardo da Vinci [ EN ].

Grundtvig

Το πρόγραμμα Grundtvig καλύπτει όλες τις μορφές εκπαίδευσης ενηλίκων.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

 • αντιμετώπιση της πρόκλησης που δημιουργεί η γήρανση του πληθυσμού στην Ευρώπη για την εκπαίδευση·
 • συνδρομή στην παροχή δυνατοτήτων στους ενηλίκους για τη βελτίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων τους.

Οι επιχειρησιακοί στόχοι του προγράμματος Grundtvig είναι:

 • η βελτίωση της ποιότητας της κινητικότητας και της δυνατότητας πρόσβασης σε αυτήν, ώστε να επιτευχθεί η κινητικότητα 7.000 ατόμων ανά έτος μέχρι το τέλος του προγράμματος·
 • η βελτίωση της ποιότητας και η ποσοτική αύξηση της συνεργασίας·
 • η παροχή συνδρομής και εναλλακτικών λύσεων για άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ιδίως ηλικιωμένους και αυτούς που εγκατέλειψαν την εκπαίδευση και δεν έχουν βασικά προσόντα·
 • η διευκόλυνση της ανάπτυξης καινοτόμων πρακτικών και η μεταφορά τους από τη μια χώρα στην άλλη·
 • η υποστήριξη της ανάπτυξης καινοτόμου περιεχομένου, υπηρεσιών, παιδαγωγικών μεθόδων και πρακτικής με βάση τις ΤΠΕ·
 • η βελτίωση των παιδαγωγικών προσεγγίσεων και της διαχείρισης των οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το πρόγραμμα Grundtvig μπορεί να υποστηρίξει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • κινητικότητα, συμπεριλαμβανομένων των προπαρασκευαστικών μέτρων, της επαρκούς εποπτείας και της υποστήριξης της κινητικότητας·
 • «εταιρικές σχέσεις Grundtvig» που εστιάζουν σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος·
 • πολυμερή σχέδια που αποσκοπούν στη βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης των ενηλίκων μέσω της ανάπτυξης και της μεταφοράς καινοτομίας και καλών πρακτικών·
 • «δίκτυα Grundtvig», θεματικά δίκτυα εμπειρογνωμόνων και οργανισμών·
 • συνοδευτικά μέτρα.

Τουλάχιστον το 55% του ποσού που διατίθεται στο πρόγραμμα Grundtvig αφιερώνεται στις δραστηριότητες κινητικότητας.

Συμπληρωματικές πληροφορίες υπάρχουν στον δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού: πρόγραμμα Grundtvig [ EN ].

Εγκάρσιο πρόγραμμα

Το εγκάρσιο πρόγραμμα καλύπτει κυρίως δραστηριότητες που ξεπερνούν τα όρια των τομεακών προγραμμάτων.

Το εγκάρσιο πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες τέσσερις βασικές δραστηριότητες στον τομέα της διά βίου μάθησης:

 • συνεργασία και καινοτομία στον τομέα των πολιτικών·
 • προώθηση της εκμάθησης γλωσσών·
 • ανάπτυξη καινοτόμου περιεχομένου, υπηρεσιών, παιδαγωγικών μεθόδων και πρακτικής με βάση τις ΤΠΕ·
 • διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος ή προηγούμενων σχετικών προγραμμάτων καθώς και ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

 • προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας σε τομείς που καλύπτουν δύο ή περισσότερα τομεακά προγράμματα·
 • προώθηση της ποιότητας και της διαφάνειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των κρατών μελών.

Οι επιχειρησιακοί στόχοι του εγκάρσιου προγράμματος είναι οι εξής:

 • υποστήριξη της ανάπτυξης πολιτικών και συνεργασίας για τη διά βίου μάθηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο πλαίσιο της διαδικασίας της Λισσαβόνας, του προγράμματος εργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010» καθώς και των διαδικασιών της Μπολόνια και της Κοπεγχάγης [ EN ] και των διαδόχων τους?
 • επαρκής παροχή συγκρίσιμων δεδομένων, στατιστικών και αναλύσεων για την υποστήριξη της ανάπτυξης πολιτικής, παρακολούθηση της προόδου για την επίτευξη των στόχων της διά βίου μάθησης και εντοπισμός τομέων που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής·
 • προώθηση της εκμάθησης γλωσσών και υποστήριξη της γλωσσικής ποικιλομορφίας στα κράτη μέλη·
 • υποστήριξη της ανάπτυξης καινοτόμου περιεχομένου, υπηρεσιών, παιδαγωγικών μεθόδων και πρακτικής με βάση τις ΤΠΕ·
 • διασφάλιση της δημοσίευσης, της διάδοσης και της συνεκτίμησης των αποτελεσμάτων του προγράμματος.

Οι δραστηριότητες του προγράμματος εφαρμόζονται στις βασικές δραστηριότητες του εγκάρσιου προγράμματος. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο της βασικής δραστηριότητας «συνεργασία και καινοτομία στον τομέα των πολιτικών», οι δραστηριότητες μπορούν να αφορούν κυρίως την υποστήριξη της παρατήρησης και της ανάλυσης των πολιτικών και των συστημάτων, όπως το δίκτυο Eurydice (castellanodeutschenglishfrançais), ή την υποστήριξη της διαφάνειας των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων, την πληροφόρηση και τον προσανατολισμό για σκοπούς κινητικότητας καθώς και τη συνεργασία όσον αφορά τη διασφάλιση της ποιότητας, όπως στο Euroguidance , στα Εθνικά Κέντρα Ενημέρωσης περί Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης (NARIC) [ ES ] [ DE ] [ EN ] [ FR ], στο Ploteus ή στην πρωτοβουλία Europass .

Συμπληρωματικές πληροφορίες υπάρχουν στον δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού: συνεργασία και καινοτομία στον τομέα των πολιτικών [ EN ], γλώσσες [ EN ], ΤΠΕ [ EN ], διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων [ EN ].

Πρόγραμμα Jean Monnet

Το πρόγραμμα Jean Monnet αφορά ειδικά τα ζητήματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης του ακαδημαϊκού τομέα και την υποστήριξη στα ιδρύματα και στις ενώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το πρόγραμμα αυτό καλύπτει τρεις βασικές δραστηριότητες:

 • τη δράση Jean Monnet, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν επίσης ιδρύματα από τρίτες χώρες και στην οποία αφιερώνεται τουλάχιστον το 16% του ποσού για το πρόγραμμα·
 • τις λειτουργικές επιχορηγήσεις σε καθορισμένα ιδρύματα τα οποία επιδιώκουν ένα στόχο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Τα ιδρύματα αυτά είναι το Κολέγιο της Ευρώπης [ EN ] [ FR ], το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο, Φλωρεντία [ EN ], το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, Μάαστριχτ [ EN ], η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Δικαίου, Trier (ERA) [ DE ] [ EN ] [ FR ], η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ανάπτυξη της Εκπαίδευσης Ειδικών Αναγκών, Middelfart [ EN ] και το Διεθνές Κέντρο Ευρωπαϊκής Κατάρτισης, Νίκαια. (CIFE) [ EN ] [ FR ]. Τουλάχιστον το 65% του ποσού για το πρόγραμμα Jean Monnet αφιερώνεται σε αυτές τις επιχορηγήσεις·
 • τουλάχιστον το 19% του ποσού για το πρόγραμμα αφιερώνεται στις λειτουργικές επιχορηγήσεις για την υποστήριξη άλλων ευρωπαϊκών ιδρυμάτων και ενώσεων στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

 • η παρότρυνση δραστηριοτήτων διδασκαλίας, έρευνας και προβληματισμού στον τομέα των σπουδών ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης·
 • η υποστήριξη ενός κατάλληλου φάσματος ιδρυμάτων και ενώσεων που ασχολούνται με ζητήματα σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την εκπαίδευση και κατάρτιση σε μια ευρωπαϊκή προοπτική.

Επομένως, οι επιχειρησιακοί στόχοι του προγράμματος Jean Monnet είναι η ενίσχυση της αριστείας, η ανταλλαγή γνώσεων και η συνειδητοποίηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η υποστήριξη των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων που ασχολούνται με θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και επιπλέον φορέων και ενώσεων υψηλής ποιότητας

Οι δραστηριότητες καλύπτουν μονομερή και εθνικά σχέδια, όπως οι έδρες Jean Monnet, τα κέντρα αριστείας και οι μονάδες διδασκαλίας Jean Monnet ή η υποστήριξη για νέους ερευνητές καθώς και πολυμερή σχέδια και δίκτυα.

Συμπληρωματικές πληροφορίες υπάρχουν στον δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού: πρόγραμμα Jean Monnet [ EN ].

ΠΛΑΙΣΙΟ

Το πρόγραμμα διά βίου μάθησης 2007-2013 περιλαμβάνει το σύνολο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στον τομέα της διά βίου μάθησης. Βασίζεται στα προηγούμενα προγράμματα της περιόδου 2000-2006: Socrates , Leonardo da Vinci , πρόγραμμα E-learning και δράση Jean Monnet.

Ένα ενιαίο πρόγραμμα κοινοτικής στήριξης στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης θα έχει μεγαλύτερη συνοχή, θα είναι πιο ορθολογικό και αποτελεσματικό. Ένα ενιαίο πρόγραμμα θα συμβάλει επομένως στην καλύτερη συνεργασία μεταξύ των διάφορων τομέων, σε μεγαλύτερη προβολή, κυρίως σε βελτίωση της ικανότητας αντιμετώπισης των εξελίξεων στον τομέα αυτό και στην καλύτερη συνεργασία.

Πρέπει συνεπώς να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Λισσαβόνας , συμπεριλαμβανομένης της περιβαλλοντικής διάστασης, καθώς και των στόχων του ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ( διαδικασία της Μπολόνια ), ειδικά του στόχου να καταστεί η εκπαίδευση και η κατάρτιση παγκόσμιο σημείο αναφοράς ως προς την ποιότητα έως το 2010 και να δοθεί έμφαση στην εκμάθηση ξένων γλωσσών σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Βαρκελώνης του 2002. Εντάσσεται επίσης στο πλαίσιο των συγκεκριμένων μελλοντικών στόχων των συστημάτων εκπαίδευσης, του προγράμματος εργασίας « Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010 », του σχεδίου δράσης για τις δεξιότητες και την κινητικότητα και του σχεδίου δράσης για την προώθηση της εκμάθησης γλωσσών και και της γλωσσικής πολυμορφίας ,

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη Έναρξη ισχύος - Ημερομηνία εκπνοής Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών Επίσημη Εφημερίδα
Απόφαση 1720/2006/ΕΚ [Συναπόφαση COD/2004/0153] 01.01.2007-31.12.2013 -


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16.02.2007

 


(Πηγή: Επίσημη ιστοθέση του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου)


ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

Προηγούμενη σελίδαα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης
14444444

1

Φ.Α. & Κοινοβούλια
(Ελληνική κ΄Ευρωπαϊκή Βουλή)

Φ.Α. & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ στην ΕΚΠ/ΣΗ
Εισαγωγή
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2007
Αιτιολογική Εκθεση από την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας.
Εισηγητής: Pal Schmitt
Συζήτηση της έκθεσης του Pal Schmitt στην Ευρωβουλή με θέμα:
Ο ρόλος του αθλητισμού στην εκπαίδευση.
Pal Schmitt: Ευρωβουλευτής και Ολυμπιονίκης
Αναλυτικά στο site της Ευρωβουλής:
-Άρθρο: "Οι Δέκα Εντολές του Κοινοβουλίου κατά της παχυσαρκίας"
-Φάκελος: "Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο!"
-Συνέντευξη του Pál Schmitt, πρώην χρυσού ολυμπιονίκη στην ξιφασκία και νυν ευρωβουλευτή
-Ιστοσελίδα της κοινοβουλευτικής επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας
-Άρθρο: "Αυξάνονται οι ανησυχίες για την παχυσαρκία στην Ευρώπη"
Γνωμοδότηση "Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων"
Συντάκτρια γνωμοδότησης: Ευαγγελία Τζαμπάζη

(Ευρωβουλευτής)
Γνωμοδότηση "Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων".
Συντάκτρια γνωμοδότησης: Christa Prets (Ευρωβουλευτής)
Η δράση της ΕΕ στο πεδίο της εκπαίδευσης μέσω του αθλητισμού για την αξιοποίηση των επιτευγμάτων του Ευρωπαϊκού Έτους Εκπαίδευσης μέσω του Αθλητισμού (EYES) 2004
Η διαδρομή του θέματος (δυστυχώς, μόνο στα Αγγλικά)
Δόθηκε η εκκίνηση σε μια ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα του αθλητισμού,
14-05-2008, Συντάκτης Εκθεσης Επιτροπής: Mανώλης Mαυρομμάτης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ
(7/1/2008), Ερώτηση του Βουλευτή κ. Βασ. Κεγκέρογλου σχετικά με το «ρόλο του αθλητισμού στην εκπαίδευση» (ψήφισμα Ευρωκοινοβουλίου) και Απάντηση του Υπουργού κ. Ευρ. Στυλιανίδη στην ερώτηση
(29/2/2008), Καραμανλής, Παπανδρέου για την εκπαίδευση στη Βουλή (Δαπάνες, Σύστημα εξετάσεων, Φροντιστήρια, Υποδομές, Μεταθέσεις-Διορισμούς κ.λπ.)
ΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΥΓΕΙΑ κ' ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Λευκή Βίβλος για τον Αθλητισμό - συζήτηση εξαιτίας της έκθεσης του κ. Μανώλη Μαυρομμάτη, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας.
ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ "Ευρωπαϊκή Στρατηγική για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη Διατροφή, το Υπερβολικό Βάρος και την Παχυσαρκία"
Ευρωπαϊκή στρατηγική για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη διατροφή, το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία
Πράσινο βιβλίο για την προώθηση της υγιεινής διατροφής και της σωματικής άσκησης
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Πρόγραμμα για τη διά βίου μάθηση 2007-2013
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανάπτυξη και τον αθλητισμό (1 Δεκεμβρίου 2005)
Οι Δέκα Εντολές του Κοινοβουλίου κατά της παχυσαρκίας (Δημόσια υγεία - 09-02-2007)

Φ.Α. & ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΥΕΛΠΙΣΤΩΝΤΑΣ...
Ενίσχυση της Φυσικής Αγωγής στα σχολεία
 
16ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στην Κομοτηνή,
Εισηγήσεις αρμοδίων επιτροπών του ΥΠΕΠΘ για την αναμόρφωση του μαθήματος της Φ.Α.

 

Φ.Α. & UNESCO

Φ.Α. & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΨΗΛΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
Υπεγράφη η συμφωνία -μεταξύ UNESCO και Υφυπ. Αθλητισμού κ. Ι. Ιωαννίδη- για τη σύσταση του Παρατηρητηρίου για τη Γυναίκα στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό.