.

η διαδρομή σου: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ.Α. του ΥΠΕΠΘ

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 στα τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης (ΤΑΔ) και Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης (ΕΤΑΔ)
(για το διδακτικό έτος 2005-2006)


Πληροφορίες:
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ
& ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Μητροπόλεως 12-14 10185 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-3212025

Δείτε επίσης:
1)
Αναλυτική λειτουργία Τ.Α.Δ. Ε.Τ.Α.Δ.
2) ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ Φ.Α.(ΤΑΔ - ΕΤΑΔ)
3) Ιδρυση, Λειτουργία ΤΑΔ

4) Κριτήρια διαδικασία και όργανα επιλογής των Εκπ/κών Φυσικής Αγωγής για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου-Λυκείου (ΤΑΔ-ΕΤΑΔ)
5) Υπόδειγμα Αίτησης

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή από Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Μουσικά Γυμνάσια Λύκεια, Καλλιτεχνικά Γυμνάσια, Σ.Μ.Ε.Α. και Τμήματα Ένταξης, Πειραματικά Σχολεία, Τάξεις Υποδοχής και ΤΑΔ για το διδακτικό έτος 2005-2006

Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 περ. γ΄ του άρθρου 16 του Ν. 1566/85 (όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 1674/86) καθώς και της παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν. 3194/03, επιτρέπο-νται αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή από Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε. αντίστοιχα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις για την αντιμετώ-πιση σοβαρότατων αναγκών, όπως είναι βαριές και δυσίατες ασθένειες, συνυπηρέτηση συζύγων και ε-ξαιρετικά σοβαροί οικογενειακοί λόγοι. Οι αποσπάσεις γίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.) ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) αντίστοιχα, σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.


2. Εφιστάται η προσοχή στους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να αποσπασθούν και δεν έχουν συμπληρώ-σει ένα χρόνο στην οργανική τους θέση, ότι ο χρόνος απόσπασης δε θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην οργανική τους θέση.
Επισημαίνεται ότι όσοι διορίστηκαν στα δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν την διετή υποχρεωτι-κή υπηρεσία στα σχολεία αυτά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 3328/05 δεν έχουν δικαίω-μα υποβολής αίτησης απόσπασης.
Υπενθυμίζεται στους εκπαιδευτικούς ότι τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση απόσπασης έ-χουν την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 1599/86, και ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του παραπάνω νόμου.

 
3. Αφού ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπασθούν για το διδακτικό έτος 2005 – 2006, να υποβάλουν αίτηση, μέσω του ε-νιαίου ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης αιτήσεων αποσπάσεων (επισυνάπτονται αναλυτικές οδη-γίες), στο πλησιέστερο Γραφείο (ή Γραφείο ΤΕΕ) ή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου θα καταθέσουν και τα δικαιολογητικά από 25-5-2005 μέχρι και 8-6-2005.


4. Από τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί που θα υποβάλουν αίτηση απόσπασης για:

α. Μουσικά Γυμνάσια και Λύκεια
β. Για Σ.Μ.Ε.Α., τμήματα ένταξης και Πειραματικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-παίδευσης
γ. Τάξεις υποδοχής
δ. Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης
ε. Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
στ. Καλλιτεχνικά Σχολεία.

Για τις περιπτώσεις απόσπασης α. β. γ. και δ θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες που περιγράφονται στην ενότητα Β(2) – Β(5) της παρούσας. Για αποσπάσεις σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας θα ακολουθήσει εγκύκλιος από την αρμόδια υπηρεσία (ΙΔΕΚΕ, κα Καραδήμα, τηλ. 210-2530286).

5. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση για απόσπαση μέχρι και για πέντε Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Μετά την υποβολή των αιτήσεων δε θα γίνονται δεκτές τροποποιήσεις (προσθήκες ή διαγραφές) των Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. απόσπασης.

6. Ανάκληση της αίτησης απόσπασης δε θα γίνεται δεκτή, εκτός αν οι λόγοι τους οποίους επικαλείται ο εκπαιδευτικός έχουν προκύψει μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός έχει υποβάλει αιτήσεις απόσπασης και σε υπηρεσίες ή φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η ικανοποίηση της αίτησης αυτής αποκλείει την εξέ-ταση των λοιπών αιτήσεων.

7. Οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή σε όλα τα σχολεία της αρμοδιότητάς τους. Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων και Γραφείων, που καταχώρισαν τις αιτήσεις συγκεντρώνουν τις αιτήσεις και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά των εκπαιδευτικών και τα υποβάλλουν στη Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκ-παίδευσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ., ταξινομημένα με βάση την οργανική θέση των αιτούντων εκπαιδευτικών, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (για τον τρόπο αποστολής θα ακολουθήσει αναλυτική οδηγία).
Επισυνάπτεται αναλυτικό σχέδιο οδηγιών, τις οποίες πρέπει να λάβουν υπόψη τους τόσο οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί όσο και οι πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος για τη συμπλήρωση και υποβολή της σχετικής αίτησης.

Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ

...

6. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης (ΤΑΔ) και Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης (ΕΤΑΔ).


1. Οι θέσεις των ΤΑΔ-ΕΤΑΔ καλύπτονται από τον πίνακα αξιολόγησης που καταρτίζεται κάθε χρόνο από την Κεντρική Επιτροπή Αθλητικών Τάξεων, σύμφωνα με την Γ4 / 33225 / 1-4-2005 / ΦΕΚ 442 τ. Β΄ / 6-4-2005. Σε τυχόν κενές θέσεις, στα τμήματα αυτά, εφ’ όσον δεν υπάρχουν υποψήφιοι στον πίνακα αξιολόγησης, τοποθετούνται εκπ/κοί ΠΕ11 ειδικευμένοι στο αντίστοιχο άθλημα, από αυτούς που υπηρετούν οργανικά ή είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ με απόφαση του Δ/ντή Β/θμιας Εκπ/σης, ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων και γνώση του οικείου ΠΥΣΔΕ. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Θεόδωρο Φουρτούνη, τηλ. 210 3213983.


2. Οι αποσπάσεις εκπ/κών Φυσικής Αγωγής ως Νομαρχιακών Υπευθύνων προγραμμάτων Μαζικού και Αναπτυξιακού Αθλητισμού της Γ.Γ.Α. στα Γραφεία Φυσικής Αγωγής γίνονται με απόφαση του Δ/ντή Β/θμιας ή Α/θμιας Εκπ/σης και τίθενται στη διάθεση του Προϊσταμένου Γραφείου Φυσικής Αγωγής κάθε Νομού.
Πραγματοποιούνται, μετά από πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, η οποία διαβιβάζει τα ονόματα των επιλεγέντων στη Δ/νση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ., που τα κοινοποιεί στους Δ/ντές Εκπ/σης Β/θμιας ή Α/θμιας καθώς και στους Προϊσταμένους Γραφείων Φυσικής Αγωγής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Αντώνιο Τραυλό, τηλ. 210 3213983.

Συνημμένα: Αναλυτικές οδηγίες .Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΣ

Εσωτερική διανομή
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφεία Υφυπουργών
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Γραφεία Ειδικών Γραμματέων
5. Γραφείο Γενικού Διευθυντή
Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης
6. Γραφείο Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
7. Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις και Ανεξάρτητα
Τμήματα ΚΥ ΥΠΕΠΘ
8. ΟΛΜΕ
9. ΔΟΕΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης
14444444

1

Δ/ΝΣΗ Φ.Α. ΥΠΕΠΘ

ΕΡΓΟ της Δ/ΝΣΗΣ Φ.Α.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

   ΤΑΔ - ΕΤΑΔ. :

Ιδρυση, Λειτουργία ΤΑΔ
Επιλογή Κ.Φ.Α. στα ΤΑΔ -Πίνακας,
Αναλυτική λειτουργία Τ.Α.Δ. Ε.Τ.Α.Δ.
Κατάσταση Αθλητικών Σχολείων
ΤΑΔ- ΕΤΑΔ για το 2007-08
Γραφεία Φ.Α. & ΤΑΔ- ΕΤΑΔ (σε όλη την Ελλάδα)
Εγκύκλιοι σχετικά με τα Τμήματα Αθλητικών Διευκολύνσεων ΤΑΔ-ΕΤΑΔ
2008-09:
Οδηγίες Υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη στα ΤΑΔ-ΕΤΑΔ (2008-09)
ΙΔΡΥΣΕΙΣ – ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΤΑΔ-ΕΤΑΔ (για το 2008-09)
Κριτήρια - Διαδικασία και Όργανα Επιλογής των Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου & για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου, Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ, (για το 2008-09)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΑΔ-ΕΤΑΔ 2010-11 (ανά άθλημα)
Απόφαση 64114/Γ4/27-12-10 τοποθέτησης μονίμων για τα Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ 2010-11

   KEAT :

Οκτ.2007, Συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (ΚΕΑΤ)
Συγκρότηση ΚΕΑΤ - αριθμός μελών - λειτουργία διάρκεια θητείας και τρόπος διοικητικής υποστήριξης.
ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
(112843 / Γ4)
Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την τροποποίηση (1755/Γ4/9-1-2006)
ΚΟΕΣΑ και ΟΕΣΑ: Επιτροπές Οργάνωσης Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων και Πρωταθλημάτων.
Δαπάνες Σχολικών Αγώνων
Πανελλήνια Ρεκόρ Στίβου:
-
Ανδρών

- Γυναικών
- Εφήβων
ΣΕΓΑΣ
Ατομικά Δελτία Υγείας:
Απόφαση 2 Υπ/ργων, Οδηγίες για 2005-06
ΑΘΛΗΤ. ΧΩΡΟΙ, ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΣΠΟΡ κλπ
Αναζητήστε εδώ κάθε αθλητικό Σύλλογο ή Αθλημα σε όλη την Ελλάδα
Κολυμβητήρια
Καταγραφή και Χρήση Αθλητικών Χώρων για τη Φυσική Αγωγή και τον Σχολικό Αθλητισμό
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία,  Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
Γραφεία Φ.Α. (σε όλη την Ελλάδα)
Οι νέοι Προϊστάμενοι Φ.Α. (Οκτ. 2007)