.

η διαδρομή σου: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ, - ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟN ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 7 Μαΐου 2008

Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων υπενθυμίζεται ότι η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από την Πέμπτη 19-6-2008 μέχρι και την Παρασκευή 27-6-2008. Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στις επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι:
α) με δύο (2) μικρές φωτογραφίες
β) με ακτινογραφία θώρακα, καρδιογράφημα, βεβαίωση οπτικής οξύτητας. Οι βεβαιώσεις αυτές πρέπει να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή ιδιώτη γιατρό εφόσον βεβαιώνεται από τον υποψήφιο με υπεύθυνη δήλωσή του ότι στον τόπο διαμονής του δεν υπάρχει γιατρός του δημοσίου αντίστοιχης ειδικότητας.

γ) με το δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό τους ή την «Βεβαίωση Πρόσβασης» όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου. Ο υποψήφιος επίσης θα έχει μαζί του Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας έγγραφο.

Οι επιτροπές υγειονομικής εξέτασης θα λειτουργήσουν στις έδρες των παρακάτω Διευθύνσεων και Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης :

Α' Αθήνας (Διεύθυνση και 7ο Γραφείο), Β' Αθήνας (Διεύθυνση και 1ο Γραφείο), Γ' Αθήνας (Διεύθυνση και 3ο Γραφείο), Διεύθυνση Δ' Αθήνας, Διεύθυνση Πειραιά, Διεύθυνση Ανατολικής Αττικής, Διεύθυνση Αχαΐας (Πάτρα), Διεύθυνση Αρκαδίας (Τρίπολη), Διεύθυνση Έβρου (Αλεξανδρούπολη), Διεύθυνση Ηρακλείου, Διεύθυνση Ιωαννίνων, Ανατολικής Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση και 3ο Γραφείο), Διεύθυνση Δυτικής Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Καβάλας, Διεύθυνση Κοζάνης, Διεύθυνση Λάρισας, Διεύθυνση Τρικάλων και Διεύθυνση Φθιώτιδας (Λαμία).

Σημειώνεται ότι στα εξεταζόμενα αγωνίσματα περιλαμβάνεται προαιρετικά και η κολύμβηση (50μ. ελεύθερο). Για την ίση μεταχείριση των υποψηφίων πρέπει το αγώνισμα αυτό να διεξάγεται σε κολυμβητήριο των 50μ. Επειδή, στα Τρίκαλα και στη Λαμία δεν υπάρχει κολυμβητήριο των 50μ. το αγώνισμα αυτό δεν θα διεξαχθεί στις πόλεις αυτές, κατά συνέπεια οι υποψήφιοι των περιοχών αυτών που επιθυμούν να εξεταστούν και στην κολύμβηση, πρέπει και στα τρία (3) αγωνίσματα να προσέλθουν για δοκιμασία στην επιτροπή της Λάρισας.

Η Επιτροπή που εδρεύει στο νομό Έβρου λόγω έλλειψης κολυμβητηρίου 50μ., την ημέρα που θα ορισθεί η διεξαγωγή του σχετικού αγωνίσματος θα μεταφερθεί στο νομό Ροδόπης (Κομοτηνή) όπου υπάρχει κολυμβητήριο 50μ. Το Γραφείο Φυσικής Αγωγής του Νομού Έβρου θα ανακοινώσει έγκαιρα στα Λύκεια της Θράκης τον τόπο και την ημερομηνία διεξαγωγής του αγωνίσματος της κολύμβησης προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι.

Επίσης λόγω της έλλειψης κολυμβητηρίου 50μ. και στην πόλη της Κοζάνης το αγώνισμα της κολύμβησης θα διεξαχθεί στην πόλη της Πτολεμαΐδας.

Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η εξέταση του υποψηφίου σε περισσότερες από μία επιτροπές.

Οι συγκεκριμένοι χώροι διεξαγωγής των αγωνισμάτων και το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε επιτροπής, ανακοινώνονται από τα κατά τόπους Γραφεία Φυσικής Αγωγής.

Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις εξετάσεις ειδικών μαθημάτων από 20-6-2008 μέχρι 27-6-08, εφόσον συμπίπτει η ημέρα πρακτικής δοκιμασίας με αυτή της εξέτασης στο ειδικό μάθημα, μπορούν να ζητούν και η οικεία Επιτροπή οφείλει να ορίζει διαφορετική ημέρα εξέτασης, από αυτή του ειδικού μαθήματος.

Τα αγωνίσματα και ή βαθμολογική κλίμακα των αντιστοίχων επιδόσεων είναι:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  ΤΕΦΑΑ   ΘΗΛΕΩΝ

ΒΑΘΜΟΙ
 
ΔΡΟΜΟΣ 200μ ΑΛΜΑ  ΣΕ  ΜΗΚΟΣ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ  (σφαίρα 4 κιλών) ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ (Ελεύθερο 50μ.)
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Μέχρι 26’’5
26’’6 – 27’’
27’’1 – 27’’5
27’’6 – 28’’
28’’1 – 28’’5
28’’8 – 29’’
29’’1 – 29’’5
29’’6 – 30’’
30’’1 – 30’’5
30’’6 – 31’’
31’’1 – 31’’5
31’’6 – 32’’
32’’1 – 32’’5
32’’6 – 33’’
33’’1 – 33’’5
33’’6 – 34’’
34’’1 – 34’’5
34’’6 – 35’’
35’’1 – 35’’5
35’’6 – 36’’
36’’1 και άνω
5,15 μ. και άνω
5,14 μ. – 5,00 μ.
4,99 μ. – 4,85 μ.
4,84 μ. – 4,70 μ.
4,69 μ. – 4,55 μ.
4,54 μ. – 4,40 μ.
4,39 μ. – 4,25 μ.
4,24 μ. – 4,10 μ.
4,09 μ. – 3,95 μ.
3,94 μ. – 3,80 μ.
3,79 μ. – 3,65 μ.
3,64 μ. – 3,50 μ.
3,49 μ. – 3,35 μ.
3,34 μ. – 3,20 μ.
3,19 μ. – 3,05 μ.
3,04 μ. – 2,90 μ.
2,89 μ. – 2,75 μ.
2,74 μ. – 2,60 μ.
2,59 μ. – 2,45 μ.
2,44 μ. – 2,30 μ.
2,29 μ. και κάτω
11,00 μ. και άνω
10,99 μ. – 10,60 μ.
10,59 μ. – 10,20 μ.
10,19 μ. - 9,80 μ.
9,79 μ. - 9,40 μ.
9,39 μ. - 9,00 μ.
8,99 μ. - 8,60 μ.
8,59 μ. - 8,20 μ.
8,19 μ. - 7,80 μ.
7,79 μ.- 7,40 μ.
7,39 μ.- 7,00 μ.
6,99 μ. - 6,60 μ.
6,59 μ. - 6,20 μ.
6,19 μ. - 5,80 μ.
5,79 μ. - 5,40 μ.
5,39 μ. - 5,00 μ.
4,99 μ. - 4,60 μ.
4,59 μ. - 4,20 μ.
4,19 μ. - 3,80 μ.
3,79 μ. - 3,40 μ.
3΄39 μ. και κάτω
.έως 31’’0
31’’1 – 32’’0
32’’1 – 33’’0
33’’1 – 34’’0
34’’1 – 35’’0
35’’1 – 36’’ 0
36’’1 – 37’’0
37’’1 – 38’’0
38’’1 – 39’’0
39’’1 - 40’’0
40’’1 – 41’’0
41’’1 – 42’’0
42’’1 – 43’’0
43’’1 – 44’’0
44’’1 – 45’’0
45’’1 – 46’’0
46’’1 – 47’’0
47’’1 – 48’’0
48’’1 – 49’’0
49’’1 – 50’’0
50’’1 και άνω

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  ΤΕΦΑΑ   ΑΡΡΕΝΩΝ
ΒΑΘΜΟΙ ΔΡΟΜΟΣ 400μ ΑΛΜΑ  ΣΕ  ΜΗΚΟΣ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
(σφαίρα 6 κιλών)
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ (Ελεύθερο 50μ.)
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Μέχρι 52’’
52’’1 – 52’’5
52’’6 – 53’’
53’’1 – 53’’5
53’’6 – 54’’
54’’1 – 54’’5
54’’6 – 55’’
55’’1 – 55’’5
55’’6 – 56’’
56’’1 – 56’’5
56’’6 – 57’’
57’’1 – 57’’5
57’’6 – 58’’
58’’1 – 58’’5
58’’6 – 59’’
59’’1 – 59’’5
59’’6 – 60’’
60’’1 – 60’’5
60’’6 – 61’’
61’’1 – 61’’5
61’’6 και άνω
6,20 και άνω
6,19μ. – 6,05 μ.
6,04 μ. – 5,90 μ,
5,89 μ. – 5,75 μ.
5,74 μ. – 5,60 μ.
5,59 μ. – 5,45 μ.
5,44 μ. – 5,30 μ.
5,29 μ. – 5,15 μ.
5,14 μ. – 5,00 μ.
4,99 μ. – 4,85 μ.
4,84 μ. – 4,70 μ.
4,69 μ. – 4,55 μ.
4,54 μ. – 4,40 μ.
4,39 μ. – 4,25 μ.
4,24 μ. – 4,10 μ.
4,09 μ. – 3,95 μ.
3,94 μ. – 3,80 μ.
3,79 μ. – 3,65 μ.
3,64 μ. – 3,50 μ.
3,49 μ. – 3,35 μ.
3,34 μ. και κάτω
14 μ. και άνω
13,99 μ. – 13,60 μ.
13,59 μ. – 13,20 μ.
13,19 μ. – 12,80 μ.
12,79 μ. – 12,40 μ.
12,39 μ. – 12,00 μ.
11,99 μ. – 11,60 μ.
11,59 μ. – 11,20 μ.
11,19 μ. - 10,80 μ.
10,79 μ. – 10,40 μ.
10,39 μ. – 10 00 μ.
9,99 μ. – 9,60 μ.
9,59 μ. – 9,20 μ.
9,19 μ. – 8,80 μ.
8,79 μ. – 8,40 μ.
8,39 μ. – 8,00 μ.
7,99 μ. – 7,60 μ.
7,59 μ. – 7,20 μ.
7,19 μ. – 6,80 μ.
6,79 μ. – 6,40 μ.
6,39 μ. και κάτω
 έως 29’’
29’’1 – 30’’0
30’’1 – 31’’0
31’’1 – 32’’0
32’’1 – 33’’0
33’’1 – 34’’0
34’’1 – 35’’0
35’’1 – 36’’0
36’’1 – 37’’0
37’’1 – 38’’0
38’’1 – 39’’0
39’’1 – 40’’0
40’’1 – 41’’0
41’’1 – 42’’0
42’’1 – 43’’0
43’’1 – 44’’0
44’’1 – 45’’0
45’’1 – 46’’0
46’’1 – 47’’0
47’’1 – 48’’0
48’’1 και άνω


ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΓΡΑΦΕΙΑ Φ.Α.

Γραφεία Φ.Α. (σε όλη την Ελλάδα)
Προϊστάμενοι Φ.Α. (σε όλη την Ελλάδα)
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ για ΤΕΦΑΑ
Οδηγίες για την πρακτικη δοκιμασία των υποψηφίων για ΤΕΦΑΑ
Αγωνίσματα για ΤΕΦΦΑ
Καταστάσεις παρόντων – απόντων των εξετάσεων Μαϊου Ιουνίου 2008
Ορισμός εδρών και εποπτών των επιτροπών Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας υποψηφίων για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ((Τ.Ε.Φ.Α.Α.), του έτους 2008.
Προϋποθέσεις και διαδιακασία επιλογής των υποψηφίων για τα Τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.).
Συγκρότηση επιτροπών υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ, ακαδημαϊκού έτους 2008-2009
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ Τ.Ε.Φ.Α.Α.
ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ
Πρόγραμμα "Καλλιπάτειρα"

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ: Γρίφοι, Γνωμικά γενικά, Γνωμικά για αγάπη, Παροιμίες_1, Παροιμίες_2, Αινίγματα, Αγάπη- Ερωτας -Μίσος, Ημερολόγιο, Εορτές, Αριθμομηχανή, Περίεργα, Επισημάνσεις, Παγκόσμια ημέρα, -ισμός, Βιογραφικά Αρχαίων, Παθητ. Μετοχές, Σολοικισμοί, Σαν σήμερα, TV * Αθλήματα, Ανέκδοτα1, 2, Ποιήματα, Εκτακτα νέα, Test υγείας, Γρίφος Αϊνστάιν, Ελληνες Βουλευτές, Ρήσεις των 7 σοφών