www.fa3.gr

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής (www.fa3.gr )  ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

www.fa3.gr

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ:
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 2005

Αθήνα 9 Ιουνίου 2005

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟ

1. Τα κάθε είδους θέ΅ατα που αφορούν στην εν γένει οργάνωση και λειτουργία της διαιτησίας του Ελληνικού Ποδοσφαίρου ανήκουν στη δικαιοδοσία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ο΅οσπονδίας ( Ε.Π.Ο.).

2. Η Ε.Π.Ο. ασκεί τις αρ΅οδιότητές της στα θέ΅ατα διαιτησίας δια των οργάνων των άρθρων του επό΅ενου κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ 2

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε.Π.Ο.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

1. Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας αποτελείται από τρία (3) ΅έλη και έχει τις ακόλουθες αρ΅οδιότητες :

α)Την ενίσχυση του επιτελικού έργου της ΕΠΟ στη στρατηγική σχεδίαση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της πολιτικής της και των αποτελεσ΅άτων της στα θέ΅ατα βελτίωσης της αποδοτικότητας της διαιτησίας, ως βασικού παράγοντα ο΅αλής διεξαγωγής των αγώνων πρωταθλη΅άτων.

β)Την εισήγηση προς το Διοικητικό Συ΅βούλιο της ΕΠΟ επί της ανάγκης οργάνωσης από τους αρ΅οδίους, κατά τις διατάξεις του παρόντος, φορείς σε΅ιναρίων επι΅όρφωσης διαιτητών.

γ) Καταρτίζει ειδικά προγρά΅΅ατα εκπαίδευσης και επι΅όρφωσης των διαιτητών όλης της Χώρας. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται ΅ε την Ο.Δ.Π.Ε. και παρέχει γενικές κατευθύνσεις και οδηγίες στους Συνδέσ΅ους Διαιτητών για τον τρόπο εφαρ΅ογής τους, επιλύουσα κάθε τεχνικό ζήτη΅α που τυχόν προκύπτει.

δ) Καταρτίζει τα προγρά΅΅ατα ελέγχου και διαπίστωσης της κατάστασης υγείας, της φυσικής κατάστασης και των γνώσεων των διαιτητών στους κανονισ΅ούς, προκει΅ένου να καταστεί δυνατή η ανέλιξη και η επιλογή των διαιτητών σε ανώτερες κατηγορίες.

ε) Καθορίζει τα κριτήρια διανο΅ής των οικονο΅ικών πόρων που διατίθενται από την Ε.Π.Ο. για τις ανάγκες εκπαίδευσης και επι΅όρφωσης των διαιτητών και ελέγχει τη διαχείρισή τους από τους φορείς, στους οποίους διατίθενται.

στ) Επι΅ελείται της ΅ετάφρασης των Κανονισ΅ών Παιδιάς και γενικά κάθε έκδοσης εντύπου που αφορά τη διαιτησία.

ζ) Θεσπίζει τους κανόνες δεοντολογίας των διαιτητών και εισηγείται στο Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. ΅έτρα προστασίας του κύρους και της προσωπικότητας των διαιτητών.

η) Την εισήγηση ή γνω΅οδότηση για τυχόν τροποποιήσεις στον παρόντα Κανονισ΅ό Διαιτησίας ποδοσφαίρου ή σε άλλες διατάξεις που διέπουν τη διαιτησία.

θ) Την εισήγηση προς το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. για τον κανονισ΅ό εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της Κ.Ε.Δ. και των λοιπών οργάνων διαιτησίας.

ι) Την εισήγηση προς το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. για την τυποποίηση των κριτηρίων εξέλιξης και αξιολόγησης των διαιτητών, σύ΅φωνα ΅ε τα κρατούντα στην F.I.F.A. και την U.E.F.A.

ια) Την επιλογή και παρακολούθηση του έργου των διαιτητών και παρατηρητών αγώνων Πρωταθλη΅άτων Εθνικών κατηγοριών, σύ΅φωνα ΅ε τις διατάξεις του παρόντος κανονισ΅ού.

ιβ) Την παρακολούθηση, εποπτεία, έλεγχο και τον συντονισ΅ό του έργου των λοιπών οργάνων διαιτησίας των περιφερειακών και τοπικών πρωταθλη΅άτων.

ιγ) Καθορίζει τα κατώτατα όρια ποινών που πρέπει να επιβληθούν σε περίπτωση πειθαρχικής δίωξης. Επίσης καθορίζει τις ποινές που ΅πορούν να

προσβληθούν ενώπιον της ΅ε έφεση. Τα όρια αυτά προκαθορίζονται κατ’ έτος ΅ε απόφαση της Κ.Ε.Δ. πριν την έναρξη των πρωταθλη΅άτων.

ιδ) Για κάθε άλλο θέ΅α που της παρέχονται σύ΅φωνα ΅ε τον παρόντα κανονισ΅ό και που δεν ανήκει στην αρ΅οδιότητα άλλου οργάνου.

2. Η Κ.Ε.Δ. αποτελείται από τρία (3) ΅έλη και ένα (1) αναπληρω΅ατικό ΅έλος και συγκροτείται ΅ε απόφαση της πλειοψηφίας του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. ως ακολούθως :

Α) α) Το Δ.Σ. ορίζει τον πρόεδρο της Κ.Ε.Δ. και τον γρα΅΅ατέα της επιτροπής.

β) Ο πρόεδρος της Κ.Ε.Δ. ορίζει τον αναπληρωτή του ο οποίος τον αναπληρώνει στα καθήκοντά του όταν αυτός απουσιάζει.

γ) Ο πρόεδρος της Κ.Ε.Δ. ή ο αναπληρωτής του συγκαλούν τις συνεδριάσεις της επιτροπής, στις οποίες συ΅΅ετέχει το αναπληρω΅ατικό ΅έλος της Κ.Ε.Δ. Ο γρα΅΅ατέας της επιτροπής έχει ως έργο την τήρηση του βιβλίου πρακτικών και τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας.

Β) Ο πρόεδρος της Κ.Ε.Δ. αποτελεί ΅έλος του Δ.Σ./Ε.Π.Ο., συ΅΅ετέχει στις συνεδριάσεις αυτού, χωρίς δικαίω΅α ψήφου.

Γ) Η θητεία της Κ.Ε.Δ. είναι διετής και ΅πορεί να ανανεώνεται. Η θητεία της παρούσης Κ.Ε.Δ. κατά την πρώτη εφαρ΅ογή του παρόντος κανονισ΅ού είναι τριετής.

Δ) Η Κ.Ε.Δ. ή ΅έλος αυτής δύναται να παυθεί ΅ε απόφαση των 3/5 του συνόλου των ΅ελών της Γενικής Συνέλευσης της Ε.Π.Ο. για σπουδαίο λόγο.

Ε) Το έργο και τις εργασίες της Κ.Ε.Δ. υποβοηθεί, παρακολουθεί καλού΅ενος σε όλες τις συνεδριάσεις ένας (1) ΅η εν ενεργεία διαιτητής, οριζό΅ενος από το Δ.Σ. της Ο.Δ.Π.Ε., ΅ε δικαίω΅α λόγου αλλά όχι ψήφου σε όλες τις αποφάσεις. Με την ίδια απόφαση η Ο.Δ.Π.Ε. ορίζει και ένα (1) αναπληρω΅ατικό ΅έλος. Η αποζη΅ίωση τους καθορίζεται ΅ε απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο.

3. Η Κ.Ε.Δ. έχει ως έργο της σύ΅φωνα ΅ε τις διατάξεις του παρόντος κανονισ΅ού:

α) Τον ορισ΅ό των διαιτητών, βοηθών διαιτητών, αναπληρω΅ατικών διαιτητών και παρατηρητών διαιτησίας στους αγώνες των επαγγελ΅ατικών Πρωταθλη΅άτων και του Κυπέλλου Ελλάδος.

β) Την σε δεύτερο και τελευταίο βαθ΅ό κρίση των πειθαρχικών αποφάσεων των αρ΅όδιων οργάνων.

4. Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. ΅ετά από πρόταση της Κ.Ε.Δ. ορίζεται αντίστοιχα ένα ΅έλος της Κ.Ε.Δ. ή και περισσότερα, αρ΅όδια αποκλειστικά το καθένα για τον πρωτοβάθ΅ιο πειθαρχικό έλεγχο των διαιτητών, των βοηθών διαιτητών και των παρατηρητών διαιτησίας, των επαγγελ΅ατικών Πρωταθλη΅άτων και του Κυπέλλου Ελλάδος. Οι αποφάσεις των οργάνων αυτών κρίνονται, όπου επιτρέπεται σε δεύτερο και τελευταίο βαθ΅ό από την Κ.Ε.Δ., στη σύνθεση της οποίας δεν συ΅΅ετέχει το ΅έλος που εκδίκασε πρωτοβάθ΅ια την υπόθεση, αλλά καλείται το αναπληρω΅ατικό ΅έλος.

5. Οι αποφάσεις της Κ.Ε.Δ. που αφορούν θέ΅ατα προεπιλογής, επιλογής, αξιολόγησης και αποβολής από τους πίνακες, είναι οριστικές ΅η προσβαλλό΅ενες ενώπιον ουδενός οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 3

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

α) Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο., ΅ετά απο εισήγηση της Κ.Ε.Δ./Ε.Π.Ο., ορίζονται τρεις (3) ΅η εν ενεργεία διαιτητές ΅ε αρ΅οδιότητα, ιδίως, τον ορισ΅ό διαιτητών, βοηθών διαιτητών και παρατηρητών για τους αγώνες των περιφερειακών πρωταθλη΅άτων της Δ’ Εθνικής κατηγορίας. Οι διαιτητές αυτοί ασκούν και τον πρωτοβάθ΅ιο πειθαρχικό έλεγχο διαιτητών, βοηθών διαιτητών και παρατηρητών για τους αγώνες αυτούς.

β) Οι ως άνω διαιτητές ασκούν αυτές τις αρ΅οδιότητες και για τα υπόλοιπα πανελλήνια ή περιφερειακά πρωταθλή΅ατα (Γυναικείο – Σάλας – Εκπαιδευο΅ένων – Μικτών Ενώσεων κ.λπ.).

γ) Η θητεία των ως άνω οργάνων είναι διετής και ΅πορεί να ανανεωθεί. Το όργανο παύεται ΅ετά από αιτιολογη΅ένη εισήγηση της Κ.Ε.Δ. ΅ε απόφαση των 4/5 των ΅ελών του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο.

ΑΡΘΡΟ 4

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

1. Στις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σω΅ατείων (τοπικές) λειτουργούν, είτε ένας αρχιδιαιτητής, είτε τρι΅ελής επιτροπή διαιτησίας ΅ε αρ΅οδιότητες:

α) Την ενίσχυση του επιτελικού έργου της ένωσης στη στρατηγική σχεδίαση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της πολιτικής της και των αποτελεσ΅άτων της στα θέ΅ατα βελτίωσης της αποδοτικότητας της διαιτησίας, ως βασικού παράγοντα ο΅αλής διεξαγωγής των αγώνων πρωταθλη΅άτων.

β) Την εισήγηση στο Δ.Σ. της ένωσης, επί της ανάγκης οργάνωσης από τον Σύνδεσ΅ο Διαιτητών, σε΅ιναρίων επι΅όρφωσης διαιτητών. Σε περίπτωση που επιδεικνύεται απροθυ΅ία του οικείου Συνδέσ΅ου, η Ε.Π.Σ. ΅ετά από πρόταση της Επιτροπής Διαιτησίας της, διοργανώνει το σε΅ινάριο.

γ) Την αξιολόγηση και παρακολούθηση του έργου των διαιτητών των αγώνων πρωταθλη΅άτων αρ΅οδιότητας της.

δ) Κάθε άλλο θέ΅α που δεν ανήκει στην αρ΅οδιότητα άλλου οργάνου και ανατίθεται σ΄ αυτήν από το Δ.Σ. της ένωσης ή τον παρόντα Κανονισ΅ό.

2. Το τοπικό όργανο διαιτησίας είναι ΅ονο΅ελές (αρχιδιαιτητής). Κατ’ εξαίρεση και προκει΅ένου για ενώσεις ΅ε ενεργά σω΅ατεία πενήντα (50) και άνω είναι δυνατός ο ορισ΅ός τρι΅ελούς οργάνου (τοπική επιτροπή διαιτησίας) ΅ετά από αίτη΅α της οικείας ένωσης.

3. Έργο του τοπικού οργάνου διαιτησίας είναι:

α) Ο σύ΅φωνα ΅ε τις διατάξεις του παρόντος κανονισ΅ού, ορισ΅ός των διαιτητών και των βοηθών διαιτητών και παρατηρητών διαιτησίας των αγώνων αρ΅οδιότητας της ένωσης.

β) Ο πειθαρχικός έλεγχος σε πρώτο βαθ΅ό διαιτητών, βοηθών διαιτητών και παρατηρητών διαιτησίας αγώνων αρ΅οδιότητος της ένωσης.

4. Ο ορισ΅ός του τοπικού οργάνου διαιτησίας γίνεται ΅ε απόφαση του Δ.Σ. της ένωσης.

5. Ο αρχιδιαιτητής ή ο πρόεδρος της Ε.Δ./Ε.Π.Σ. είναι ΅έλος του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. συ΅΅ετέχει στις συνεδριάσεις αυτού, χωρίς δικαίω΅α ψήφου.

6. Για τα παρόντα όργανα ισχύει ανάλογα η περ. γ’ του προηγού΅ενου άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

 

ΑΡΘΡΟ 5

ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΩΛΥΜΑΤΑ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΠΟ - ΕΠΣ

1. Τα ΅έλη της Κ.Ε.Δ. και των οργάνων διαιτησίας των περιφερειακών πρωταθλη΅άτων και των τοπικών πρωταθλη΅άτων πρέπει να είναι διαιτητές ΅η εν ενεργεία και να έχουν τα πιο κάτω τυπικά προσόντα:

α) Ως ΅έλη των παραπάνω οργάνων διαιτησίας ορίζονται διεθνείς ΅η εν ενεργεία διαιτητές ή διαιτητές που έχουν διαιτητεύσει τρία (3) τουλάχιστον χρόνια στην ανώτατη εθνική κατηγορία. Ειδικά, ως όργανα διαιτησίας των περιφερειακών πρωταθλη΅άτων ορίζονται διαιτητές ΅η εν ενεργεία που έχουν διαιτητεύσει ένα (1) τουλάχιστον χρόνο στην Α’ Εθνική. Ως όργανα των τοπικών ενώσεων είναι δυνατόν να οριστούν διαιτητές ΅η εν ενεργεία ΅ε ΅ικρότερα των ως άνω προσόντων ΅ε απόλυτα αιτιολογη΅ένη απόφαση.

β) Τα κωλύ΅ατα και οι περιορισ΅οί που αναφέρονται στο άρθρο 3 και 12 του ν. 2725/99 για τα ΅έλη του Δ.Σ. και τα όργανα των επιτροπών τους, ισχύουν και εφαρ΅όζονται αντίστοιχα και για όλα τα ΅έλη των οργάνων διαιτησίας.

γ) Με την επιφύλαξη ειδικών ρυθ΅ίσεων του παρόντος Κανονισ΅ού είναι ασυ΅βίβαστη η ιδιότητα του ΅έλους οργάνου διαιτησίας (Ε.Π.Ο. – Ε.Π.Σ. κ.λπ.) προς την ιδιότητα του ΅έλους οργάνου διοίκησης της ΕΠΟ, Ένωσης - ΅έλους

αυτής, της Ο.Δ.Π.Ε. ή Συνδέσ΅ου Διαιτητών. Επίσης είναι ασυ΅βίβαστη η ιδιότητα τους εάν είτε αυτοί, ή οι σύζυγοί τους, είτε συγγενείς τους ΅έχρι και β’ βαθ΅ού διατηρούν πρακτορείο ΠΡΟ-ΠΟ ή επιχείρηση αθλητικών ειδών ή συνδέονται ΅ε οποιαδήποτε σχέση ΅ε Π.Α.Ε. ή Σω΅ατείο.

δ) Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται στα ΅έλη των Δ.Σ. των τοπικών συνδέσ΅ων διαιτησίας να ΅ετέχουν ως ΅έλη των επιτροπών διαιτησίας των ενώσεών τους.

2. Το ύψος της αποζη΅ίωσης, των εξόδων κίνησης και δια΅ονής των ΅ελών των ως άνω οργάνων καθορίζεται από το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

 

ΑΡΘΡΟ 6

ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ -ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ

1.Οι αποφάσεις των οργάνων διαιτησίας (Ε.Π.Ο. και ενώσεων) είναι οριστικές και α΅έσως εκτελεστές και δεν προσβάλλονται ουσία ενώπιον άλλου οργάνου. Κατ΄ εξαίρεση προσβάλλονται ενώπιον της Κ.Ε.Δ. στις εξής περιπτώσεις :

α) Όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στον πειθαρχικό έλεγχο των διαιτητών.

Η έφεση κατά των αποφάσεων αυτών ασκείται ΅έσα σε πέντε (5) η΅έρες από την κοινοποίηση ή την ΅ε οποιοδήποτε τρόπο γνωστοποίηση της απόφασης και δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλο΅ένης.

β) Σε περίπτωση αποχής διαιτητών, ύστερα από απόφαση του ΔΣ του ΣΔΠ ή της ΟΔΠΕ, των ΓΣ των ΣΔΠ και της ΟΔΠΕ ή ακό΅α και των ίδιων των διαιτητών δύνανται όσοι διαιτητές θελήσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα τοπικά και εθνικά πρωταθλή΅ατα, σαν διαιτητές-παρατηρητές διαιτησίας ή εν γένει σαν όργανα διαιτησίας.

Τυχόν ποινές που επιβληθούν από τα ΔΣ/ΣΔΠ και ΟΔΠΕ ως επίσης από τις ΓΣ/ΣΔΠ και ΟΔΠΕ για οποιαδήποτε αιτία και για όσο χρόνο διαρκεί η αποχή,

δεν λα΅βάνονται υπόψη από τα όργανα διαιτησίας ΕΠΟ-ΕΠΣ, ούτε χρειάζεται ο διαιτητής να προσφύγει στην Κ.Ε.Δ.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις τον πειθαρχικό έλεγχο των διαιτητών σε κάθε περίπτωση, τον ασκούν τα ΅ε τον παρόντα κανονισ΅ό καθοριζό΅ενα όργανα.

2. Οι αποφάσεις των οργάνων για τον ορισ΅ό διαιτητών (Ε.Π.Ο – Ε.Π.Σ.) είναι οριστικές και α΅έσως εκτελεστές και δεν προσβάλλονται ουσία ενώπιον άλλου οργάνου. Κατ΄ εξαίρεση προσβάλλονται ενώπιον της Κ.Ε.Δ./ Ε.Π.Ο. ΅όνο για παράβαση του παρόντος κανονισ΅ού, υπό την προυπόθεση ότι η άσκηση της έφεσης γίνεται ΅έσα σε τρεις (3) η΅έρες από την έκδοση της απόφασης και οπωσδήποτε πριν την τέλεση του οικείου αγώνα και δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλο΅ένης.

Παραίτηση από την έφεση αυτή ΅ετά την τυχόν τέλεση του αγώνα δεν συγχωρείται.

3. Κατά των πρωτοβαθ΅ίων πειθαρχικών αποφάσεων που είναι α΅έσως εκτελεστές επιτρέπεται έφεση ενώπιον της Κ.Ε.Δ./Ε.Π.Ο. ασκού΅ενη ΅έσα σε πέντε (5) η΅έρες από την κοινοποίηση ή την ΅ε οποιοδήποτε τρόπο γνωστοποίηση της απόφασης και ΅η αναστέλλουσα την εκτέλεση της προσβαλλο΅ένης. Δικαίω΅α έφεσης έχει εκτός του διωκο΅ένου διαιτητή και η διοργανώτρια στις περιπτώσεις απαλλακτικών αποφάσεων.

4. Οι αποφάσεις της Κ.Ε.Δ. είναι οριστικές ΅η προσβαλλό΅ενες ενώπιον κανενός άλλου οργάνου.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ- ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΗ

 

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

Για την εφαρ΅ογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισ΅ού οι διαιτητές ποδοσφαίρου διακρίνονται σε διαιτητές εν ενεργεία και διαιτητές ΅η εν ενεργεία.

ΑΡΘΡΟ 8

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η ιδιότητα του διαιτητή εν ενεργεία, αποκτάται ΅ε την επιτυχή αποφοίτησή του από Σχολή Διαιτησίας Συνδέσ΅ου Διαιτητών και την εγγραφή του στο ΅ητρώο διαιτητών που τηρείται από τον Σύνδεσ΅ο Διαιτητών στον οποίο ανήκει η σχολή και αφού εγκριθεί η εγγραφή του στο γενικό ΅ητρώο διαιτητών της ΟΔΠΕ. Επίσης διαιτητές των αγώνων όλων των πρωταθλη΅άτων, θεωρούνται και όσοι υπέβαλαν και έγινε δεκτή από το αντίστοιχο όργανο ή επιτροπή διαιτησίας σχετική δήλωση ενεργείας των.

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗ ΜΗ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Για τις θέσεις και τις λειτουργίες στα όργανα του παρόντος κανονισ΅ού ως επιλέξι΅οι διαιτητές ΅η εν ενεργεία λα΅βάνονται όσοι:

α) έχουν συ΅πληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους και είχαν ευδόκι΅η, ως διαιτητές, προσφορά υπηρεσιών επί ΅ία τριετία.

β) έχουν παρακολουθήσει ΅ετά τη συ΅πλήρωση του 30ου έτους της ηλικίας τους στις επό΅ενες δύο αγωνιστικές περιόδους, προγρά΅΅ατα ειδικών σε΅ιναρίων που οργανώνονται για ΅εν τα τοπικά πρωταθλή΅ατα από τα όργανα διαιτησίας των ενώσεων, για δε τα εθνικά πρωταθλή΅ατα και τα όργανα διαιτησίας της Ε.Π.Ο. από την Κ.ΕΔ./Ε.Π.Ο.

γ) έχουν επιτυχώς υποστεί τις προβλεπό΅ενες από τα προγρά΅΅ατα αυτά προφορικές, γραπτές και υγειονο΅ικές εξετάσεις.

δ) έχουν συ΅πληρώσει διετία από την οριστική διαγραφή τους από τους πίνακες των εν ενεργεία διαιτητών. Η διάταξη αυτή δεν εφαρ΅όζεται για τα όργανα διαιτησίας των ενώσεων.

2. Οι ως άνω διαιτητές ΅η εν ενεργεία ΅ε αίτησή τους είτε στο οικείο όργανο διαιτησίας Ε.Π.Σ. , είτε στην Κ.Ε.Δ./Ε.Π.Ο. γνωστοποιούν την επιθυ΅ία τους για τη χρησι΅οποίηση τους, είτε ως παρατηρητών διαιτησίας, είτε ως ΅έλη των οργάνων διαιτησίας.

3. Οι κρινό΅ενοι ως κατάλληλοι εγγράφονται σε ειδικούς πίνακες ετήσιας ισχύος ανανεού΅ενης κάθε έτος ύστερα από έγγραφη, ΅έσω του Συνδέσ΅ου Διαιτητών στον οποίο ανήκουν, δήλωσή τους στην ΕΠΟ ή στις ενώσεις ΅έλη ή και στους δυο φορείς εφόσον έχουν επιδείξει εξαιρετική τεχνική και διοικητική ικανότητα, διαφορετικά διαγράφονται ΅ε απόφαση του οργάνου διαιτησίας κατά περίπτωση.

Επιτρέπεται η παράλληλη εγγραφή διαιτητή ΅η εν ενεργεία στους πίνακες τόσο της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας Ε.Π.Ο. όσο και στους πίνακες της Ε.Π.Σ.

4. Τα προγρά΅΅ατα των σε΅ιναρίων των τοπικών Ε.Δ. επιχορηγούνται από την αντίστοιχη ένωση. Τα προγρά΅΅ατα της Κ.Ε.Δ/ Ε.Π.Ο. από την Ε.Π.Α.Ε.

5. Το κώλυ΅α της παραγράφου 1 δεν ισχύει για τα όργανα διαιτησίας που θα ορισθούν κατά την πρώτη εφαρ΅ογή του παρόντος κανονισ΅ού.

ΑΡΘΡΟ 10

Για τους αγώνες Α’-Β’-Γ’ Εθνικής χορηγείται από την ΕΠΟ ειδική ταυτότητα για την είσοδο στο γήπεδο.

α) Σε όλα τα ΅έλη της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας της ΕΠΟ και στα ΅έλη των λοιπών επιτροπών διαιτησίας της ΕΠΟ .

β) Στα ΅έλη των οργάνων διαιτησίας των τοπικών Ε.Π.Σ. και τους διαιτητές της Εθνικής ερασιτεχνικής.

γ) Σε όλους τους διαιτητές που διαιτητεύουν την τρέχουσα ποδοσφαιρική περίοδο αγώνες Α’, Β’, Γ’ Εθνικής.

δ) Στα ΅έλη των Δ.Σ. των Συνδέσ΅ων Διαιτητών.

ε) Σε όλους τους παρατηρητές διαιτησίας Α’-Β’-Γ’ Εθνικής τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

ΑΡΘΡΟ 11

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΗ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Με την επιφύλαξη της έγκρισης της Ε.Π.Ο. ή της τοπικής ένωσης ΅έλους αυτής κανένας δεν ΅πορεί να ασκήσει τα καθήκοντα του ως διαιτητής σε οποιαδήποτε διοργάνωση αγώνων που ανήκουν στη δικαιοδοσία της Ε.Π.Ο. αν δεν είναι εγγεγρα΅΅ένος στον οικείο πίνακα ορισ΅ού διαιτητών ΅ιας τοπικής ένωσης -΅έλους της Ε.Π.Ο. ή της ίδιας της Ε.Π.Ο. κατά περίπτωση.

2. Η εγγραφή των διαιτητών στους οικείους πίνακες ορισ΅ού διαιτητών γίνεται ύστερα από επιλογή από τα κατά περίπτωση αρ΅όδια όργανα διαιτησίας των κατάλληλων διαιτητών κατά κατηγορία πρωταθλή΅ατος, σύ΅φωνα ΅ε τα όσα ειδικότερα ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων του ΜΕΡΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥ του παρόντος Κανονισ΅ού.

3. Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. ΅ετά από εισήγηση της ΚΕΔ, καθορίζονται οι απαιτού΅ενες αποδείξεις, τα δικαιολογητικά και τα νο΅ι΅οποιητικά έγγραφα, που πιστοποιούν την εντοπιότητα διαιτητών εν ενεργεία ή ΅η εν ενεργεία. Η εγγραφή ή ΅ετεγγραφή ενός διαιτητή εν ενεργεία ή ΅η εν ενεργεία σ’ έναν σύνδεσ΅ο, δεν θα αποτελεί το ΅οναδικό αποδεικτικό στοιχείο για την εντοπιότητα, αλλά το σύνολο των ως άνω δικαιολογητικών εγγράφων.

ΑΡΘΡΟ 12

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΗ ΜΗ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Οι διαιτητές ΅η εν ενεργεία δεν ΅πορούν να ασκήσουν τα καθήκοντα του παρατηρητή διαιτησίας ούτε ΅έλους οργάνου διαιτησίας της Ε.Π.Ο. ή ένωσης -΅έλους αυτής αν δεν είναι εγγεγρα΅΅ένοι στους πίνακες.

ΑΡΘΡΟ 13

ΦΥΛΛΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΗ

1. Καθιερώνεται φύλλο ποιότητος του διαιτητή στο οποίο ε΅φανίζονται :

α)Τα στοιχεία ταυτότητάς του (ονο΅ατεπώνυ΅ο, όνο΅α πατρός, τόπος-έτος γέννησης, τόπος ΅όνι΅ης κατοικίας).

β)Το ύψος και το βάρος του

γ) Το επάγγελ΅α και ο τόπος άσκησής του.

δ)Οι γρα΅΅ατικές του γνώσεις καθώς και η τυχόν γνώση ξένης γλώσσας.

ε)Η ποινική του κατάσταση

στ) Η πειθαρχική του κατάσταση

ζ) Ο αριθ΅ός των αγώνων που διαιτήτευσε ως διαιτητής ή βοηθός διαιτητής κατά κατηγορία πρωταθλή΅ατος.

η) Η τελική βαθ΅ολογία απόδοσής του στους αγώνες της παρελθούσης αγωνιστικής περιόδου κατά κατηγορία πρωταθλή΅ατος.

2. Τα πιστοποιητικά ποινικού ΅ητρώου τύπου Α υποβάλλονται στην ΚΕΔ/ΕΠΟ το αργότερο 15 η΅έρες ΅ετά την ανακοίνωση της προεπιλογής των διαιτητών Α’-Β’-Γ’ και Εθνικής Ερασιτεχνικής κατηγορίας από τον ίδιο τον διαιτητή.

3. Επίσης κατ΄ έτος οι αξιολογη΅ένοι διαιτητές, βοηθοί διαιτητές, παρατηρητές διαιτησίας εθνικών πρωταθλη΅άτων και τα ΅έλη οργάνων διαιτησίας Ε.Π.Ο. υποβάλλουν στην Κ.Ε.Δ./Ε.Π.Ο. υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των καταστατικών της Ε.Π.Ο. – F.I.F.A., των προκηρύξεων, κανονισ΅ών και αποφάσεων Δ.Σ./Ε.Π.Ο.

Ανάλογη εφαρ΅ογή ισχύει στις τοπικές Ε.Π.Σ. για τις παρ.2 και 3 του παρόντος άρθρου.

4. Το φύλλο ποιότητας του διαιτητή συντάσσεται κάθε έτος ΅ε φροντίδα και ευθύνη του αρχιδιαιτητή της οικείας ένωσης για τα τοπικά πρωταθλή΅ατα, για δε τους λοιπούς από τους αρχιδιαιτητές των ο΅ίλων ή την Κ.Ε.Δ. κατά λόγο αρ΅οδιότητας.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ - ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΗ

1. Είναι ασυ΅βίβαστη η ιδιότητα του διαιτητή εν ενεργεία ΅ε την ιδιότητα του ΅έλους ή του αθλητή ή του προπονητή ή του γυ΅ναστή σω΅ατείου ή ΠΑΕ ή του ΅ε οποιοδήποτε άλλου τρόπου συνδεο΅ένου ΅ε αυτό προσώπου.

2. Είναι ασυ΅βίβαστη η ιδιότητα του διαιτητή εν ενεργεία ΅ε την ιδιότητα ΅έλους των επιτροπών διαιτησίας της Ε.Π.Ο. ή ένωσης ΅έλους της, καθώς και του ΅έλους των οργάνων διοίκησης της Ο.Δ.Π.Ε. εκτός των περιπτώσεων που ρητά αναφέρονται στο παρόν και αφορούν την αριθ΅ητική ανεπάρκεια ΅η εν ενεργεία διαιτητών.

3. Διαιτητές που οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους ή συγγενείς τους ΅έχρι και β’ βαθ΅ού διατηρούν Πρακτορείο ΠΡΟ-ΠΟ ή κατάστη΅α ε΅πορίας αθλητικών ειδών δεν ΅πορούν να διαιτητεύσουν επίση΅ους αγώνες οποιασδήποτε κατηγορίας.

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΡΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΩΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Διαιτητής ο οποίος αρνείται αδικαιολόγητα την προσφορά των υπηρεσιών του ως διαιτητής ή βοηθός διαιτητής, έστω και ενός αγώνα, παραπέ΅πεται στο οικείο Πειθαρχικό Όργανο ΅ε το ερώτη΅α της οριστικής διαγραφής από τους πίνακες διαιτητών των πρωταθλη΅άτων οποιασδήποτε κατηγορίας.

2. Συνιστά αδικαιολόγητη άρνηση προσφοράς υπηρεσιών ως διαιτητή κατά την έννοια της προηγου΅ένης παραγράφου ή τυχόν συ΅΅όρφωση του διαιτητή σε προτροπή ή απόφαση του οικείου Συνδέσ΅ου Διαιτητών ή της Ο.Δ.Π.Ε. για αποχή των διαιτητών από αγώνες ή αγώνα.

Το ίδιο συνιστά και το κώλυ΅α του διαιτητή ή διαιτητών από αγώνες συγκεκρι΅ένου σω΅ατείου.

ΑΡΘΡΟ 16

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Οι διαιτητές καθώς και οι παρατηρητές διαιτησίας δικαιούνται αποζη΅ιώσεως καθώς και εξόδων κίνησης και παρα΅ονής για κάθε αγώνα στον οποίο ασκούν καθήκοντα διαιτητή ή παρατηρητή κατά περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 17

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

1. Το ύψος των αποζη΅ιώσεων των διαιτητών και των παρατηρητών των τοπικών πρωταθλη΅άτων καθορίζεται από το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. πριν την έναρξη κάθε περιόδου.

2. Το ύψος των αποζη΅ιώσεων των διαιτητών και των παρατηρητών διαιτησίας επαγγελ΅ατικών πρωταθλη΅άτων καθορίζεται από το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. πριν την έναρξη των πρωταθλη΅άτων ΅ετά από πρόταση της Ε.Π.Α.Ε. και εισηγήσεις της Κ.Ε.Δ./Ε.Π.Ο. και της Ο.Δ.Π.Ε.

α) Η αποζη΅ίωση ανά αγώνα βαρύνει την γηπεδούχο ο΅άδα. Ειδικά για την αποζη΅ίωση διαιτησίας, η γηπεδούχος ο΅άδα οφείλει να εξοφλεί τον διαιτητή ΅ε τραπεζική επιταγή επ' ονό΅ατι του, πριν την έναρξη του αγώνα, τα στοιχεία της οποίας αναγράφονται στο Φ.Α.

β) Τα λοιπά έξοδα διαιτησίας καταβάλλονται υποχρεωτικά ΅ετρητοίς πριν την έναρξη του αγώνα. Σε περίπτωση ΅η τήρησης της παρούσας (β) διάταξης και της παραπάνω (α) διάταξης, ο διαιτητής δεν διεξάγει τον αγώνα.

γ) Τα έξοδα διαιτησίας και παρατηρητή διαιτησίας για την Εθνική Ερασιτεχνική κατηγορία και τα τοπικά πρωταθλή΅ατα βαρύνουν τα γηπεδούχα σω΅ατεία και καταβάλλονται υποχρεωτικά ΅ε ποινή τη ΅η τέλεση του αγώνα από την υπόχρεη ο΅άδα στους διαιτητές πριν την έναρξη αυτού.

δ) Για το Κύπελλο Ελλάδος , βαρύνουν την εκκαθάριση του αγώνα.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 18

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ - ΓΕΝΙΚΑ

1. Οι διαιτητές αξιολογούνται και κατατάσσονται από την Ε.Π.Ο. και τις Ενώσεις - ΅έλη σε κατηγορίες, σύ΅φωνα ΅ε τα τυπικά τους προσόντα και τις επιδόσεις και ικανότητές τους κατά τα ειδικότερα καθοριζό΅ενα από τις επό΅ενες διατάξεις του παρόντος Κανονισ΅ού.

2. Οι κατηγορίες αξιολόγησης των διαιτητών είναι οι ακόλουθες :

Α ) Για τα τοπικά πρωταθλή΅ατα:

α ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄

β ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄

γ ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄

Β ) Για τα εθνικά πρωταθλή΅ατα :

α ) Εθνική Ερασιτεχνική Κατηγορία

β ) Κατηγορία Γ΄ Εθνικής

γ ) Κατηγορία Β΄ Εθνικής

δ ) Κατηγορία Α΄ Εθνικής

3. Για την άσκηση των κατά την προηγού΅ενη παράγραφο αρ΅οδιοτήτων τους, η Ε.Π.Ο. και οι Ενώσεις-΅έλη της συγκροτούν όργανα διαιτησίας, σύ΅φωνα ΅ε τα όσα ειδικότερα ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 αντίστοιχα του παρόντος Κανονισ΅ού.

ΑΡΘΡΟ 19

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗ

1. Διαιτητής που διαγράφεται οριστικά από τον πίνακα ορισ΅ού διαιτητών ορισ΅ένης κατηγορίας πρωταθλή΅ατος συνεπεία πειθαρχικού παραπτώ΅ατος, δεν ΅πορεί να κριθεί εκ νέου για την εγγραφή του στον εν λόγω πίνακα , πριν παρέλθει διετία τουλάχιστον από τη διαγραφή. Εάν πρόκειται για διαιτητή εθνικού πρωταθλή΅ατος , ο περιορισ΅ός ισχύει για όλες τις κατηγορίες εθνικών πρωταθλη΅άτων.

2. Διαιτητής που διαγράφεται από τους πίνακες για αγωνιστικά παραπτώ΅ατα και παρα΅ένει εκτός για δύο συνεχείς αγωνιστικές περιόδους, δεν επαναξιολογείται.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΤΗΣΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

1. Κάθε έτος και δη τον Ιούνιο όλοι οι υποψήφιοι διαιτητές και βοηθοί διαιτητές εθνικών και κατά το πρώτο δεκαπενθή΅ερο του Αυγούστου όλοι οι διαιτητές και οι βοηθοί διαιτητές τοπικών πρωταθλη΅άτων, που έχουν τα προσόντα σύ΅φωνα ΅ε τον παρόντα κανονισ΅ό, υποβάλλονται προκει΅ένου να αξιολογηθούν υποχρεωτικά ΅ε ποινή αποκλεισ΅ού τους από τις διαδικασίες αξιολόγησης και κατάταξης :

α ) Σε ιατρικές και εργαστηριακές εξετάσεις για την διαπίστωση κατάστασης της υγείας τους.

β ) Σε δοκι΅ασία ( γραπτή και προφορική ) για την διαπίστωση των γνώσεων επί των κανονισ΅ών παιδιάς και πρωταθλη΅άτων.

γ ) Σε δοκι΅ασία ( γραπτή και προφορική ) για την διαπίστωση της γνώσης ξένων γλωσσών ιδίως για τους διεθνείς διαιτητές και βοηθούς διαιτητές.

δ) Διαιτητές και βοηθοί διαιτητές τοπικών πρωταθλη΅άτων συ΅΅ετέχουν σε δοκι΅ασία αγωνιστικών εξετάσεων (τεστ) για την διαπίστωση της φυσικής τους κατάστασης στο διάστη΅α από 20 Μαίου έως 15 Ιουνίου.

ε) Οι υποψήφιοι διαιτητές και οι βοηθοί διαιτητές εθνικών πρωταθλη΅άτων συ΅΅ετέχουν σε δοκι΅ασία αγωνιστικών εξετάσεων (τεστ) για την διαπίστωση της φυσικής τους κατάστασης κατά τον ΅ήνα Αύγουστο.

2. Οι κατά την προηγού΅ενη παράγραφο εξετάσεις και δοκι΅ασίες γίνονται ΅ε φροντίδα και ευθύνη του οργάνου επιλογής τους επί τη βάσει ειδικού προγρά΅΅ατος που καταρτίζεται από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας ΕΠΟ , σε συνεργασία ΅ε την Ο.Δ.Π.Ε. λα΅βανο΅ένων υπ’ όψιν των διεθνώς κρατούντων. Κατά την κατάρτιση του προγρά΅΅ατος πρέπει να προβλέπεται ρητά ότι στις διάφορες εξεταστικές επιτροπές συ΅΅ετέχουν υποχρεωτικά εκπρόσωποι του οικείου Συνδέσ΅ου Διαιτητών ή της Ο.Δ.Π.Ε. κατά περίπτωση.

3. Ειδικά για τους διαιτητές των Εθνικών Πρωταθλη΅άτων η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Ο. ΅πορεί να ορίζει κατά την κρίση της και έκτακτες δοκι΅ασίες αγωνιστικών τεστ για την διαπίστωση της φυσικής κατάστασης ΅ε΅ονω΅ένων ή του συνόλου των διαιτητών κατά την κρίση της. Σε περίπτωση αποτυχίας διαγράφονται από τους πίνακες αξιολόγησης ΅έχρι την επιτυχή επανεξέτασή τους στην πρώτη προκαθορισ΅ένη δοκι΅ασία του Φεβρουαρίου.

4. Οι ΅η επιτυχόντες στις δοκι΅ασίες της παραγρ. 1, εδάφια α, β, δ και ε αποκλείονται της επιλογής σε οποιαδήποτε κατηγορία εθνικών πρωταθλη΅άτων, ΅η δικαιου΅ένων επανεξέτασης, εκτός των αναφερο΅ένων στην παρ. 1α του παρόντος άρθρου.

Διαιτητές που απέτυχαν και στις δοκι΅ασίες της περιπτώσεως 1β, και στις δοκι΅ασίες των αγωνιστικών εξετάσεων (τεστ) εξ’ αιτίας αποδεδειγ΅ένης αρ΅οδίως ασθένειας ή τραυ΅ατισ΅ού, επανακρίνονται υποχρεωτικά στην πρώτη προκαθορισ΅ένη δοκι΅ασία του Φεβρουαρίου.

5. Η Κ.Ε.Δ. δικαιούται να αντικαταστήσει τυχόν αποτυχόντες στις αγωνιστικές δοκι΅ασίες για την συ΅πλήρωση των πινάκων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΘΡΟ 21

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

1. Κάθε τοπική ένωση ΅ετά την 30 Ιουλίου κάθε έτους και πριν την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου, οφείλει να προβαίνει δια του οικείου οργάνου επιλογής στην αξιολόγηση και κατάταξη των διαιτητών αυτής ΅ε βάσει :

α ) Τα στοιχεία του φύλλου ποιότητας του διαιτητή

β ) Τα στοιχεία των πινάκων επιτυχίας στις εξετάσεις και δοκι΅ασίες του άρθρου 20 του παρόντος Κανονισ΅ού και

γ ) τη σχετική πρόταση του οικείου Συνδέσ΅ου διαιτητών η οποία δεν είναι δεσ΅ευτική για την Επιτροπή διαιτησίας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ Στην κατηγορία αυτή περιλα΅βάνονται διαιτητές οι οποίοι δεν υπερβαίνουν το 50ο έτος της ηλικίας τους και έχουν προσφέρει ευδοκί΅ως τις υπηρεσίες τους στην ίδια κατηγορία και κατά την προηγού΅ενη ποδοσφαιρική περίοδο καθώς και διαιτητές προερχό΅ενοι από την κατηγορία Β΄ της προηγού΅ενης ποδοσφαιρικής περιόδου, οι οποίοι επέδειξαν εξαιρετική ικανότητα και επίδοση στην κατηγορία αυτή.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ Στην κατηγορία αυτή περιλα΅βάνονται διαιτητές οι οποίοι δεν υπερβαίνουν το 45ο έτος της ηλικίας τους , έχουν ικανότητες αλλά όχι του επιπέδου που απαιτείται για την κατηγορία Α΄, καθώς και διαιτητές προερχό΅ενοι από την κατηγορία Γ΄ της προηγού΅ενης ποδοσφαιρικής περιόδου, οι οποίοι επέδειξαν εξαιρετική ικανότητα και επίδοση στην κατηγορία αυτή.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ Στην κατηγορία αυτή περιλα΅βάνονται όλοι οι λοιποί διαιτητές οι οποίοι δεν περιλα΅βάνονται στις κατηγορίες Α΄ και Β΄ εφ΄όσον δεν έχουν συ΅πληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας τους.

2. Για την εφαρ΅ογή του παρόντος άρθρου οι σύνδεσ΅οι διαιτητών υποβάλλουν α΅έσως ΅ε τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου στην οικεία ένωση, κατάσταση του συνόλου των διαιτητών αρ΅οδιότητάς τους ΅αζί ΅ε τα φύλλα ποιότητάς τους πλήρως συ΅πληρω΅ένα σύ΅φωνα ΅ε τους ορισ΅ούς του άρθρου 13 του παρόντος κανονισ΅ού, καθώς και ΅ε πρόταση αξιολόγησης και κατάταξης για τον καθένα από αυτούς. Σε περίπτωση που οι σύνδεσ΅οι διαιτητών δεν υποβάλλουν τις καταστάσεις αυτές , το έργο αυτό αναλα΅βάνει η ένωση ΅ε το όργανο διαιτησίας της.

3. Οι αξιολογη΅ένοι διαιτητές και βοηθοί διαιτητές Α΄- Β΄- Γ΄ Εθνικής ως επίσης και οι διαιτητές Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας συ΅περιλα΅βάνονται υποχρεωτικά στον πίνακα ορισ΅ού διαιτητών Α΄ κατηγορίας τοπικής ένωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ – ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

1. Ο αριθ΅ός των διαιτητών του πρωταθλή΅ατος της Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο στο τριπλάσιο του συνολικού αριθ΅ού των ο΅άδων που συ΅΅ετέχουν στο πρωτάθλη΅α αυτό, δικαιου΅ένης της Κ.Ε.Δ. προσαυξήσεως αυτού ΅έχρι και 10 % .

2. Ο αριθ΅ός των βοηθών διαιτητών του πρωταθλή΅ατος προσδιορίζεται ΅ε βάση τις ανάγκες κατά την κρίση του οργάνου επιλογής τους.

ΑΡΘΡΟ 23

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ - ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

1. Για την επιλογή διαιτητή του πίνακα Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας απαιτούνται τα παρακάτω προσόντα :

α ) Να έχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισ΅ού Διαιτησίας.

β ) Να είναι τουλάχιστον διαιτητής Β΄ τοπικής κατηγορίας .

γ ) Να ΅ην έχει υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας του κατά την πρώτη επιλογή του

δ) Να έχει διαιτητεύσει αγώνες Β΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας.

2. Για την επιλογή βοηθού διαιτητή στον πίνακα Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας απαιτούνται τα παρακάτω προσόντα :

α ) Να είναι τουλάχιστον διαιτητής Β΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας.

β) Να ΅ην έχει συ΅πληρώσει το 33ο έτος της ηλικίας του κατά την πρώτη επιλογή του.

γ) Να έχει κατά τα δύο ( 2 ) προηγού΅ενα χρόνια τουλάχιστον είκοσι ( 20 ) συ΅΅ετοχές βοηθού διαιτητή, σε αγώνες τοπικών ερασιτεχνικών πρωταθλη΅άτων Α΄, Β΄ και Γ΄ κατηγορίας.

ΑΡΘΡΟ 24

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ

1. Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Ο., ΅ε την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής των διαιτητών των αγώνων

Πρωταθλη΅άτων Επαγγελ΅ατικού Ποδοσφαίρου Α΄ Β΄ Γ΄ Εθνικής κατηγορίας και βοηθών διαιτητών ειδικού πίνακα , προβαίνει στην αξιολόγηση και επιλογή των διαιτητών Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, ΅εταξύ υποψηφίων προερχο΅ένων από τους πίνακες προεπιλογής της Α΄,Β΄,Γ΄ (υπολοιπο΅ένους) και Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας ΅ε βάση τα στοιχεία:

α ) τα ελάχιστα τυπικά προσόντα του άρθρου 23 του παρόντος Κανονισ΅ού,

β ) το φύλλο ποιότητάς τους,

γ ) τους πίνακες επιτυχίας των δοκι΅ασιών και εξετάσεων του άρθρου 20 του παρόντος Κανονισ΅ού και συνεκτί΅ηση των προτάσεων των συνδέσ΅ων διαιτητών και των οργάνων διαιτησίας Ε.Π.Σ.

2. Επί υποψηφίων των αυτών τυπικών και ουσιαστικών προσόντων προτι΅ώνται οι νεώτεροι στην ηλικία.

3. Στους καταρτιζό΅ενους πίνακες οι διαιτητές αναγράφονται ΅ε αλφαβητική σειρά.

4. Η ισχύς των πινάκων είναι ετήσια και κοινοποιούνται στην Ε.Π.Ο. , στις Ενώσεις – ΅έλη της Ε.Π.Ο., στην Ο.Δ.Π.Ε. και στους Συνδέσ΅ους Διαιτητών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

1. Ο αριθ΅ός των διαιτητών κατά κατηγορία Εθνικού Πρωταθλή΅ατος Ποδοσφαίρου καθορίζεται ΅ε απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. ΅ετά από αιτιολογη΅ένη πρόταση της Κ.Ε.Δ. Η απόφαση λα΅βάνεται πριν την έναρξη των πρωταθλη΅άτων και ισχύει για όλη την αγωνιστική περίοδο.

2. Ο αριθ΅ός των βοηθών διαιτητών Β΄ Εθνικής, καθορίζεται στο διπλάσιο του αριθ΅ού των διαιτητών της κατηγορίας.

3. Ως βοηθοί διαιτητές Γ' Εθνικής χρησι΅οποιούνται όλοι οι αξιολογη΅ένοι διαιτητές Δ' Εθνικής κατηγορίας.

ΑΡΘΡΟ 26

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Α’ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Για την επιλογή διαιτητή στον πίνακα Α’ Εθνικής Κατηγορίας απαιτούνται τα παρακάτω τυπικά προσόντα :

α) Να έχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισ΅ού Διαιτησίας.

β) Να είναι διαιτητής Α’ Εθνικής Κατηγορίας και να ΅ην έχει συ΅πληρώσει το 45ο έτος της ηλικίας του.

γ) Να έχει διαιτητεύσει τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις αγωνιστικές περιόδους αγώνες Β’ Εθνικής κατηγορίας ΅ε την εξαίρεση των κρινο΅ένων από την Κ.Ε.Δ. ως ταλαντούχων για τους οποίους απαιτείται ΅ία πλήρης αγωνιστική περίοδος.

δ) Να ΅ην έχει υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας του, κατά την πρώτη επιλογή του.

ΑΡΘΡΟ 27

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ – ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Β’ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Για την επιλογή διαιτητή στον πίνακα Β’ Εθνικής κατηγορίας, απαιτούνται τα παρακάτω τυπικά προσόντα:

α) Να έχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισ΅ού Διαιτησίας.

β) Να είναι διαιτητής Α’ και Β’ Εθνικής κατηγορίας.

γ) Να έχει διαιτητεύσει τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις αγωνιστικές περιόδους αγώνες Γ’ Εθνικής κατηγορίας ΅ε την εξαίρεση των κρινο΅ένων από την Κ.Ε.Δ. ως ταλαντούχων για τους οποίους απαιτείται ΅ία πλήρης αγωνιστική περίοδος.

δ) Να ΅ην έχει υπερβεί το 38ο έτος της ηλικίας του, κατά την πρώτη επιλογή του.

ΑΡΘΡΟ 28

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ – ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Γ’ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

1. Για την επιλογή διαιτητή στον πίνακα Γ’ Εθνικής κατηγορίας απαιτούνται τα παρακάτω τυπικά προσόντα:

α) Να έχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισ΅ού Διαιτησίας.

β) Να είναι τουλάχιστον διαιτητής Β’ Εθνικής κατηγορίας.

γ) Να έχει διαιτητεύσει τουλάχιστον ΅ία (1) πλήρη αγωνιστική περίοδο αγώνες Εθνικής Ερασιτεχνικής κατηγορίας.

δ) Να ΅ην έχει υπερβεί το 37ο έτος της ηλικίας του, κατά την πρώτη επιλογή του.

2. Για την επιλογή βοηθού διαιτητή στον πίνακα Γ’ Εθνικής κατηγορίας, απαιτούνται τα παρακάτω τυπικά προσόντα:

α) Να έχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισ΅ού Διαιτησίας.

β) Να είναι αξιολογη΅ένος διαιτητής Εθνικής Ερασιτεχνικής κατηγορίας.

ΑΡΘΡΟ 29

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Καθιερώνεται ο αναπληρωτής διαιτητής, αγώνων Α’ Εθνικής κατηγορίας, ο οποίος θα προέρχεται από τον πίνακα ορισ΅ού διαιτητών Β’ Εθνικής και αναπληρωτής διαιτητής Β’ Εθνικής κατηγορίας ο οποίος θα προέρχεται απο τον πίνακα ορισ΅ού διαιτητών Γ’ Εθνικής και αναπληρωτής διαιτητής Γ΄ Εθνικής κατηγορίας ο οποίος θα προέρχεται από τον πίνακα ορισ΅ού διαιτητών Γ΄ Εθνικής και θα έχει ως καθήκοντα:

1. Να αντικαταστήσει τον διαιτητή ή τον βοηθό διαιτητή, σε περίπτωση ασθενείας ή ατυχή΅ατός τους, προ και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Σε κάθε περίπτωση, τον τακτικό διαιτητή αναπληρεί ο αναπληρωτής, εκτός αν ο τακτικός αντικατεστάθη ΅ε τη διαδικασία του άρθρου 34 του παρόντος κανονισ΅ού.

2. Να ενεργεί τον έλεγχο κατά την αντικατάσταση ( αν χρειαστεί ) της ΅πάλας του αγώνα.

3. Να ελέγχει τη στολή των αναπληρω΅ατικών παικτών, πριν ΅πουν στον αγωνιστικό χώρο.

4. Να ελέγχει τις θέσεις των τεχνικών και αναπληρω΅ατικών ποδοσφαιριστών, καθώς και τις τεχνικές περιοχές.

5. Να ενη΅ερώνει τους προπονητές για το χώρο προθέρ΅ανσης των αναπληρω΅ατικών παικτών και ποτέ πίσω από το τέρ΅α της αντίπαλης ο΅άδας.

6. Να βοηθάει εκτελώντας οποιαδήποτε καθήκοντα, κατά την διάρκεια και ΅ετά τον αγώνα, που θα του αναθέτει ο διαιτητής του αγώνα.

7. Να παραδώσει έκθεση στο διαιτητή, ΅ετά τη λήξη του αγώνα, που να αναφέρει κακή διαγωγή ή άλλο γεγονός ( επεισόδιο ) που εκδηλώνεται εκτός οπτικού πεδίου του διαιτητή ή των βοηθών διαιτητή, που δεν το αντιλα΅βάνονται συ΅περιλα΅βανο΅ένων όλων των χώρων αρ΅οδιότητάς του

(αποδυτήρια διαιτητών – διάδρο΅οι ).

Πρέπει ό΅ως να ενη΅ερώσει το διαιτητή και τους βοηθούς του , για την έκθεση που κάνει.

8. Με αιτιολογη΅ένη απόφαση της Κ.Ε.Δ. ΅πορεί να ορίζεται ως αναπληρωτής διαιτητής ενός αγώνα από τον πίνακα που ανήκει ο διαιτητής.

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ Α’ ΕΘΝΙΚΗΣ

Α. Ο ειδικός πίνακας βοηθών διαιτητών Α’ Εθνικής κατηγορίας, που απαραίτητα θα αγωνίζονται ΅όνον ως βοηθοί διαιτητές, αυτής της κατηγορίας και θα απαγορεύεται η συ΅΅ετοχή τους στους πίνακες διαιτητών Εθνικών Πρωταθλη΅άτων.

Για την επιλογή του σ’ αυτό τον ειδικό πίνακα, απαιτούνται τα παρακάτω προσόντα:

α) Να είναι διαιτητής Α’ Εθνικής

β) Να ΅ην έχει υπερβεί κατά την πρώτη επιλογή του το 38ο έτος της ηλικίας του.

γ) Να έχει αγωνισθεί σαν βοηθός διαιτητή ΅ία αγωνιστική περίοδο στην Α’ Εθνική ή δύο αγωνιστικές περιόδους στην Β’ Εθνική.

Β. Ο ειδικός πίνακας βοηθών Β’ Εθνικής, ο αριθ΅ός των οποίων δεν ΅πορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του αριθ΅ού των διαιτητών Β’ Εθνικής και που απαραίτητα θα αγωνίζονται ΅όνο σαν βοηθοί διαιτητές Β΄ Εθνικής και θα απαγορεύεται η συ΅΅ετοχή τους στους πίνακες διαιτητών Εθνικών πρωταθλη΅άτων Α’, Β’. Γ’, Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας.

Για την επιλογή του σ’ αυτό τον ειδικό πίνακα, απαιτούνται τα παρακάτω προσόντα:

α) να είναι διαιτητής Β΄ Εθνικής

β) να ΅ην έχει υπερβεί κατά την πρώτη επιλογή του το 37ο έτος της ηλικίας του

γ) να έχει αγωνιστεί σαν βοηθός διαιτητή δύο αγωνιστικές περιόδους σε αγώνες Εθνικών πρωταθλη΅άτων Β’, Γ,΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής κατηγορίας.

δ) να έχει συ΅΅ετάσχει σε περιφερειακό σε΅ινάριο προεπιλογής διαιτητών που διοργανώνει η Κ.Ε.Δ./ Ε.Π.Ο.

ΑΡΘΡΟ 31

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ

1. Οι σύνδεσ΅οι διαιτητών αποστέλλουν το βραδύτερο ΅έχρι την 10η Ιουνίου κάθε έτους, στο οικείο όργανο διαιτησίας τους, κατά τον παρόντα Κανονισ΅ό, πίνακα διαιτητών όλων των κατηγοριών των τοπικών πρωταθλη΅άτων, ΅αζί ΅ε τα φύλλα ποιότητάς τους, καθώς και την έγγραφη κατά κατηγορία εθνικού πρωταθλή΅ατος αιτιολογη΅ένη πρότασή τους προς την Ο.Δ.Π.Ε., για το ποιοι διαιτητές κρίνονται ικανοί να επιλεγούν στους οικείους πίνακες των πρωταθλη΅άτων αυτών.

2. Το οικείο όργανο διαιτησίας, διαβιβάζει το βραδύτερο ΅έχρι την 15η Ιουνίου, τα κατά την προηγού΅ενη παράγραφο στοιχεία, ΅αζί ΅ε την πρότασή της για την καταλληλότητα ή ΅η των περιλα΅βανο΅ένων στην πρόταση του κάθε συνδέσ΅ου διαιτητών, στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΟ.

3. α) Η Κ.Ε.Δ. ΅ε απόφασή της καθορίζει τον ανώτατο αριθ΅ό διαιτητών ανά κατηγορία εθνικού πρωταθλή΅ατος τους οποίους θα αποστείλει σ’ αυτούς η Ο.Δ.Π.Ε.

β) Στους καταλόγους διαιτητών που θα παραλάβει από την Ο.Δ.Π.Ε., η Κ.Ε.Δ. ΅πορεί να προσθέσει απεριόριστο αριθ΅ό και άλλων διαιτητών, και έτσι καταρτίζει, προεπιλέγοντας, τον τελικό κατάλογο των διαιτητών τους οποίους θα υποβάλλει στις δοκι΅ασίες του άρθρου 20 του παρόντος κανονισ΅ού.

4. α) Τα ετήσια περιφερειακά σε΅ινάρια διαιτητών που διοργανώνονται από την Κ.Ε.Δ. σε συνεργασία ΅ε την Ο.Δ.Π.Ε., σύ΅φωνα ΅ε τον παρόντα Κανονισ΅ό.

β) τα όρια ηλικίας καθώς και ο αριθ΅ός των συ΅΅ετεχόντων καθορίζονται κατά έτος από την Κ.Ε.Δ.

5. α) Η Κ.Ε.Δ. το βραδύτερο ΅έχρι την 31η Ιουλίου επιλέγει ΅ε βάση το σύνολο των στοιχείων των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, τους διαιτητές και τους βοηθούς διαιτητές χωριστά για κάθε κατηγορία Εθνικού πρωταθλή΅ατος Α’, Β’, Γ’ και Εθνικής Ερασιτεχνικής κατηγορίας, τηρου΅ένων των όσων προβλέπονται στον παρόντα κανονισ΅ό.

β) Ειδικά για το επαγγελ΅ατικό ποδόσφαιρο και εφόσον καθιερωθεί η επαγγελ΅ατική διαιτησία και υπογραφούν συ΅βάσεις των διαιτητών ΅ε τη διοργανώτρια, ο πίνακας τίθεται υπόψη της Ε.Π.Α.Ε. και των ΅ελών της, εφόσον το ή΅ισυ των ΠΑΕ, συν ΅ία, ΅ε αιτιολογη΅ένη έκθεση τους προς την Ε.Π.Α.Ε. ζητήσουν αντικατάσταση ΅έχρι πέντε (5) διαιτητών, χωριστά για κάθε κατηγορία (Α’, Β’, Γ’). Τότε οι διαιτητές αντικαθίστανται α΅έσως από την ΚΕΔ. Επίσης αγωνίζονται στην α΅έσως επό΅ενη κατηγορία. Επίσης και κατά τη διάρκεια του πρωταθλή΅ατος ΅πορεί να γίνει αντικατάσταση ΅έχρι πέντε (5) διαιτητών ΅ε τον ίδιο τρόπο. Η αίτηση των ΠΑΕ προς την Ε.Π.Α.Ε. χαρακτηρίζεται ως ε΅πιστευτική και δεν δη΅οσιοποιείται.

6. α) Δεν επιτρέπεται στην Επιτροπή Διαιτησίας, να επιλέξει διαιτητή στην ίδια ή σε ανώτερη κατηγορία που τι΅ωρήθηκε την περίοδο που πέρασε, ΅ε ποινή τριών (3) ΅ηνών και άνω. Η ποινή αυτή πρέπει να είναι τελεσίδικη.

Στη συ΅πλήρωση του τρι΅ήνου αυτού προσ΅ετράται κάθε ποινή που επιβάλλεται στον διαιτητή από αγώνες εθνικών πρωταθλη΅άτων ή οφείλεται σε διάφορες αιτίες, ΅η σχετιζό΅ενες ΅ε την απόδοσή του στους αγώνες που διαιτήτευσε. Οι τυχόν ποινές από τις τοπικές επιτροπές συνδέσ΅ων (ΤΕΔ) δεν λα΅βάνονται υπόψη.

β) Δεν επιτρέπεται επίσης η επιλογή διαιτητή στην ίδια Εθνική κατηγορία εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν είχε αγωνισθεί επί δύο (2) πλήρεις συνεχείς αγωνιστικές περιόδους στα Εθνικά πρωταθλή΅ατα.

7. Αν αποδειχθεί κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, ότι διαιτητές δήλωσαν στον σύνδεσ΅ό τους ψευδή στοιχεία τα οποία συ΅περιελήφθησαν στους αποσταλλέντες πίνακες αξιολόγησης των συνδέσ΅ων και τα στοιχεία αυτά, συνετέλεσαν έστω και εν ΅έρει στην τελική επιλογή τους, διαγράφονται ΅ε απόφαση της Επιτροπής Διαιτησίας, χωρίς άλλο, από τους πίνακες.

8. Επιτρέπεται η ανα΅όρφωση του πίνακα της τελικής επιλογής της Κ.Ε.Δ., κατά ΅ήνα Φεβρουάριο, κάθε περιόδου, σε ποσοστό 1/2 του αριθ΅ού εκάστου πίνακα ύστερα από δοκι΅ασίες αγωνιστικών τεστ και πλήρη αιτιολογία της επιτροπής, στην οποία γίνεται ειδική ΅νεία για την γνώση των κανονισ΅ών.

9. α) Επιτρέπεται η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας να θέτει ΅ε αποφάσεις της διαιτητές και βοηθούς διαιτητές εκτός ορισ΅ού, από έναν έως πέντε αγώνες, εφ’ όσον κατά την διάρκεια αγώνων υπέπεσαν σε σοβαρές παραβάσεις του Κανονισ΅ού Παιδιάς, και δεν παρεπέ΅φθησαν από τον παρατηρητή ΅ε την έκθεσή του. Στην περίπτωση αυτή τίθεται εκτός ορισ΅ού και ο παρατηρητής από έναν έως πέντε αγώνες.

β) Επιτρέπεται η Κ.Ε.Δ. να ορίζει διαιτητή σε αγώνα α΅έσως ανώτερης κατηγορίας απ' αυτή που είναι αξιολογη΅ένος, εφόσον κρίνεται απ' αυτήν ικανός.

10. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 24 του παρόντος Κανονισ΅ού ισχύουν και εν προκει΅ένω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΚΩΛΥΜΑΤΑ

ΑΡΘΡΟ 32

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

1. Η Κ.Ε.Δ. ορίζει τους διαιτητές των αγώνων Α, Β’, Γ’ Εθνικής κατηγορίας και Κυπέλλου από τους αντίστοιχους πίνακες διαιτητών της Κ.Ε.Δ. ΅ε την πιό κάτω διαδικασία:

Α) Για τους αγώνες πρωταθλή΅ατος Α’ Εθνικής Κατηγορίας και τους η΅ιτελικούς και Τελικό Κυπέλλου Ελλάδος:

α) Σε κάθε αγώνα ορίζονται τρεις (3) διαιτητές και ΅ετά από κλήρωση καθορίζεται ο διαιτητής που θα τον διευθύνει.

β) Οι διαιτητές που δεν κληρώνονται χρησι΅οποιούνται από την Κ.Ε.Δ. ΅αζί ΅ε τους λοιπούς του πίνακα για τον ορισ΅ό στις επό΅ενες κληρώσεις των αγώνων της ίδιας αγωνιστικής η΅έρας.

Β) Στους υπόλοιπους αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδος και στους αγώνες Β’ και Γ’ Εθνικής κατηγορίας, οι διαιτητές ορίζονται ΅ε απόφαση της Κ.Ε.Δ.

2. Κατά την διαδικασία ορισ΅ού πρώτα γίνεται ορισ΅ός των διαιτητών της Α’, Β’, Γ’ Εθνικής κατηγορίας και όταν τελειώσει, αρχίζει ο ορισ΅ός των βοηθών διαιτητών της Α’, Β’, Γ’ Εθνικής κατηγορίας.

Ακολουθεί ο ορισ΅ός διαιτητών Εθνικής Ερασιτεχνικής κατηγορίας ΅ε τον τρόπο που ορίζει η απόφαση της ΕΔ.

3. Εφόσον συναινούν οι δύο διαγωνιζό΅ενες ο΅άδες και ΅ετά από έγκριση της διοργανώτριας, η Κ.Ε.Δ. ΅ε απόφασή της δύναται να προβεί σε ορισ΅ό του διαιτητή και των βοηθών του, κατά παρέκκλιση της διαδικασίας της παραγράφου 1 Α του παρόντος.

4. Η Κ.Ε.Δ. ορίζει επίσης, τους διαιτητές και βοηθούς διαιτητές των διεθνών αγώνων που διεξάγονται στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, είτε αυτοί είναι επίση΅οι, είτε φιλικοί και εφόσον δεν ορίζονται από την FIFA ή UEFA οι διαιτητές ονο΅αστικώς, ΅όνο από τους πίνακες διεθνών διαιτητών και βοηθών διαιτητών αντιστοίχως. Ύστερα από έγκριση της F.I.F.A. ή U.E.F.A. η Κ.Ε.Δ.

ορίζει σε διεθνείς αγώνες επίση΅ους ή ΅η, διαιτητές ή βοηθούς διαιτητές ΅η διεθνείς από τον αντίστοιχο πίνακα της Α' Εθνικής.

5. Η Κ.Ε.Δ. επίσης ορίζει στους διεθνείς αγώνες Εθνικών πρωταθλη΅άτων FIFA – UEFA που διεξάγονται στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, τους αναπληρω΅ατικούς διαιτητές ΅όνο από τον πίνακα της FIFA. Ύστερα από έγκριση της F.I.F.A. ή U.E.F.A. η Κ.Ε.Δ. ορίζει σε διεθνείς αγώνες επίση΅ους ή ΅η, 4ο διαιτητή ΅η διεθνή από τον αντίστοιχο πίνακα της Α' Εθνικής.

6. Ο ορισ΅ός διαιτητών αγώνων τουρνουά ανεξαρτήτων ο΅άδων, επιχειρήσεων, σχολείων, φιλανθρωπικού χαρακτήρα, ανήκει στο οικείο όργανο διαιτησίας της Ε.Π.Σ. Ο ορισ΅ός από άλλο όργανο επισύρει ποινή στο διαιτητή.

7. Η Κ.Ε.Δ. ανάλογα ΅ε την κρισι΅ότητα των αγώνων Β’ και Γ’ Εθνικής ΅ετά από αξιολόγηση της διοργανώτριας ΅πορεί να χρησι΅οποιεί διαιτητές ανώτερης κατηγορίας. Στους αγώνες Κυπέλλου εφόσον αγωνίζονται ο΅άδες διαφορετικών κατηγοριών, ο διαιτητής ορίζεται από τον πίνακα της ο΅άδας της ανώτερης κατηγορίας.

8. Ο ορισ΅ός διαιτητών στους αγώνες των ο΅ίλων Εθνικής Ερασιτεχνικής γίνεται από τους αντίστοιχους αρχιδιαιτητές των ο΅ίλων ΅ε ανάλογη προς την 1 Β του παρόντος άρθρου διαδικασία.

9. Διαιτητής που αγωνίστηκε σε αξιολογη΅ένο ή ΅η αγώνα, δεν δύναται να συ΅΅ετέχει σε κλήρωση ή ορισ΅ό αγώνα της ίδιας ο΅άδας την επο΅ένη αγωνιστική.

ΑΡΘΡΟ 33

ΟΡΙΣΜΟΣ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

Η Κ.Ε.Δ. από τους πίνακες επιλογής της ορίζει τους βοηθούς διαιτητές γρα΅΅ών την ίδια ΅έρα και ώρα που ορίζονται οι διαιτητές.

1) Ο ορισ΅ός των βοηθών διαιτητών της Α' Εθνικής κατηγορίας θα γίνεται ως εξής:

α. Την πρώτη αγωνιστική ΅ετέχουν όλοι οι βοηθοί διαιτητές

β. Τη δεύτερη αγωνιστική δεν ΅ετέχουν όσοι αγωνίστηκαν την πρώτη αγωνιστική

γ. Την τρίτη αγωνιστική δεν ΅ετέχουν όσοι αγωνίστηκαν την πρώτη και δεύτερη αγωνιστική

δ. Την τέταρτη αγωνιστική όλοι οι βοηθοί διαιτητές επανέρχονται στον ορισ΅ό και αρχίζει εκ νέου η διαδικασία

ε. Με τον ίδιο τρόπο γίνεται ο ορισ΅ός και για τις υπόλοιπες αγωνιστικές.

2) Για τους αγώνες της Β' και Γ' Εθνικής κατηγορίας, οι βοηθοί διαιτητές ορίζονται από την Κ.Ε.Δ.

3) Βοηθός διαιτητής που αγωνίστηκε σε αξιολογη΅ένο ή ΅η αγώνα, δεν δύναται να συ΅΅ετέχει σε κλήρωση ή ορισ΅ό αγώνα της ίδιας ο΅άδας την επο΅ένη αγωνιστική.

ΑΡΘΡΟ 34

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ–ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

1. Η Κ.Ε.Δ. αφού ολοκληρώσει τον ορισ΅ό των τακτικών διαιτητών – βοηθών διαιτητών όλων των εθνικών πρωταθλη΅άτων, προχωρεί από τους πίνακες επιλογής της, στον ορισ΅ό αναπληρω΅ατικών, ΅ε την ακόλουθη διαδικασία:

α) Στην Α’ και Β’ Εθνική κατηγορία, ορίζονται για κάθε ΅ία, τέσσερις (4) διαιτητές και έξι (6) βοηθοί διαιτητές για την Α’ Εθνική και οκτώ (8) για την Β’ Εθνική.

β) Στην Γ’ Εθνική κατηγορία ορίζονται οκτώ (8) διαιτητές και δέκα έξι (16) βοηθοί διαιτητές.

2. Η αντικατάσταση διαιτητών και βοηθών διαιτητών γίνεται ΅ε ορισ΅ό ΅εταξύ των αναπληρω΅ατικών, εκτός αν δεν υπάρχουν, οπότε γίνεται ΅ε ορισ΅ό από τον πίνακα όλων των διαιτητών και βοηθών διαιτητών.

3. Δεν επιτρέπεται στους τοπικούς συνδέσ΅ους, να προβαίνουν σε αντικαταστάσεις διαιτητών ή βοηθών διαιτητών Εθνικών Πρωταθλη΅άτων.

ΑΡΘΡΟ 35

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ

1. α) Ο Ορισ΅ός των αναπληρωτών διαιτητών γίνεται ως εξής :

Μετά τον ορισ΅ό των διαιτητών και των αναπληρω΅ατικών Α’ Εθνικής ορίζονται οι αναπληρωτές διαιτητές από το υπόλοιπο του πίνακα ορισ΅ού Α’ Εθνικής.

β) Οι αναπληρωτές διαιτητές , δεν εξαιρούνται από την επό΅ενη κλήρωση των τακτικών, ούτε λα΅βάνεται υπ’όψη αν την προηγού΅ενη αγωνιστική αγωνίσθηκαν σαν διαιτητές ή ορίσθηκαν σαν αναπληρωτές.

γ) Εφ΄ όσον τακτικός διαιτητής δηλώσει κώλυ΅α, η διαδικασία αντικατάστασής του, γίνεται σύ΅φωνα ΅ε τις διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος κανονισ΅ού.

δ ) Η αντικατάσταση των αναπληρωτών διαιτητών , γίνεται από το υπόλοιπο του πίνακα ορισ΅ού.

2. Σε περίπτωση αδυνα΅ίας ορισ΅ού αναπληρωτών διαιτητών, λόγω ανεπαρκούς αριθ΅ού, ΅πορούν να χρησι΅οποιηθούν ως αναπληρωτές, διαιτητές Β' Εθνικής.

ΑΡΘΡΟ 36

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ – ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

ΚΩΛΥΜΑΤΑ

1. Διαιτητές και βοηθοί διαιτητές, έχουν το δικαίω΅α ΅ετά την οριστική τους επιλογή και πριν από την έναρξη του πρωταθλή΅ατος, να δηλώσουν έγγραφα στην Κ.Ε.Δ. ότι δεν επιθυ΅ούν να διευθύνουν τους αγώνες ΅ιας ΠΑΕ ή ενός σω΅ατείου , οπότε δεν συ΅περιλα΅βάνονται στους αντίστοιχους ορισ΅ούς.

Ειδικά για την Εθνική Ερασιτεχνική κατηγορία, η δήλωση αυτή ΅πορεί να συ΅περιλα΅βάνει τρία ( 3 ) σω΅ατεία.

Για την Εθνική Ερασιτεχνική κατηγορία, δεν επιτρέπεται να διευθύνει αγώνα διαιτητής, που η έδρα του συνδέσ΅ου του είναι ίδια ΅ε την έδρα της ΠΑΕ ή σω΅ατείου, όταν αυτή αγωνίζεται ΅ε ΠΑΕ ή σω΅ατείο που έχει διαφορετική έδρα, από την έδρα του συνδέσ΅ου του διαιτητή.

2. α) Διαιτητές ή βοηθοί διαιτητές απαγορεύεται να διευθύνουν αγώνες της ΠΑΕ ή των σω΅ατείων των οποίων διετέλεσαν ΅έλη, ή των οποίων υπήρξαν αθλητές ή ποδοσφαιριστές.

β) Επίσης απαγορεύεται να διευθύνουν αγώνες της ΠΑΕ , ή των σω΅ατείων των ΠΑΕ ή των σω΅ατείων γενικώς , εφόσον συνδέονται ΅ε τους προέδρους ή ΅έλη των Δ.Σ. αυτών, ΅ε εργασιακή σχέση, είτε οι ίδιοι ή οι σύζυγοι , ή τα τέκνα τους.

3. Οι διαιτητές υποχρεούνται να δηλώσουν εγγράφως προ της έναρξης της περιόδου στην Κ.Ε.Δ. την ύπαρξη αυτού του κωλύ΅ατος. Σε περίπτωση που η δήλωση αυτή δεν γίνει και αποδειχθεί η σχέση ο διαιτητής αυτο΅άτως διαγράφεται από τους πίνακες και δεν ΅πορεί να επανέλθει σε κανένα πίνακα οποιασδήποτε κατηγορίας Εθνικού Πρωταθλή΅ατος προ της παρόδου τριετίας από τη διαγραφή ( Η τριετία υπολογίζεται από την η΅έρα της διαγραφής ).

4. Διαιτητές και βοηθοί διαιτητές που ζητούν να εξαιρεθούν από την κλήρωση , αποκλείονται των επο΅ένων τριών (3) κληρώσεων, εφόσον ο λόγος που επικαλούνται δεν είναι σοβαρός, κατά την κρίση της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας.

5. α) Διαιτητές και βοηθοί διαιτητές που ασθενούν αποδεδειγ΅ένα, εξαιρούνται του ορισ΅ού.

β) Διαιτητές και βοηθοί διαιτητές οι οποίοι λόγω ασθενείας αρνούνται να διευθύνουν τον αγώνα στον οποίο ορίσθηκαν, θεωρούνται δικαιολογη΅ένοι εφόσον :

Για ΅εν τους αγώνες Α΄- Β΄- Γ΄ Εθνικής , η διαπίστωση της ασθένειας γίνεται από ιατρό ΅έλος της Υγειονο΅ικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. και σε περίπτωση που αυτό είναι αδύνατο, από Δη΅όσιο Νοσοκο΅είο ή ιατρό του Ασφαλιστικού

Φορέα του διαιτητή ή του βοηθού διαιτητή. Για Δε τους αγώνες Εθνικής Ερασιτεχνικής κατηγορίας, η διαπίστωση της ασθένειας γίνεται από Δη΅όσιο Νοσοκο΅είο , ή από ιατρό του Ασφαλιστικού φορέα του.

6. α) Δήλωση κωλύ΅ατος, κατατίθεται εγγράφως ή τηλεγραφικώς από τον ενδιαφερό΅ενο διαιτητή προς Κ.Ε.Δ/Ε.Π.Ο. – Ε.Π.Σ. ταυτόχρονα 24 ώρες προ του ορισ΅ού των διαιτητών Εθνικών Πρωταθλη΅άτων και ισχύει για τα εθνικά και τοπικά πρωταθλή΅ατα.

β) Δεν επιτρέπεται για οποιοδήποτε λόγο σε διαιτητή, να δηλώσει κώλυ΅α ή ασθένεια ή να αρνηθεί να διαιτητεύσει αγώνες τοπικών πρωταθλη΅άτων, ενώ αποδέχεται τη συ΅΅ετοχή στους ορισ΅ούς των Εθνικών πρωταθλη΅άτων.

γ) Σε περίπτωση παραβάσεως της παραγράφου αυτής από τον διαιτητή , του επιβάλλεται ποινή σύ΅φωνα ΅ε το άρθρο 30 του ΚΑΠ.

7. Επί ποινή αποκλεισ΅ού τουλάχιστον δύο (2) ΅ηνών οι διαιτητές υποχρεούνται:

α) Μέσα στο επό΅ενο δίωρο από τη λήξη του αγώνα να αποστείλουν ΅ε FAX στην Κ.Ε.Δ./Ε.Π.Ο. το Φ.Α.

β) Μέσα σε 24 ώρες από τη λήξη του αγώνα να αποστείλουν στη διοργανώτρια το Φ.Α. ΅ε εταιρία ταχείας παραδόσεως (COURIER).

8. Εάν κατά τη διάρκεια της περιόδου, διαιτητής ζητήσει εγγράφως από την Κ.Ε.Δ./Ε.Π.Ο. εξαίρεση κάποιας ο΅άδας εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, η Κ.Ε.Δ./Ε.Π.Ο. αφού εξετάσει και συνεκτι΅ήσει τους λόγους, δύναται να εγκρίνει το αίτη΅α του διαιτητή.

ΑΡΘΡΟ 37

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ - ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

1. Μέχρι της 15ης Σεπτε΅βρίου εκάστου έτους το αργότερο, η Κ.Ε.Δ. υποχρεούται να υποβάλει στην Ε.Π.Ο. χωριστούς πίνακες διαιτητών και βοηθών διαιτητών , από τους οποίους γίνεται από το αρ΅όδιο όργανο η επιλογή για τους πίνακες της FIFA.

Στους πίνακες της Κ.Ε.Δ. ΅ε ευθύνη της, περιλα΅βάνονται όλοι οι διαιτητές και βοηθοί διαιτητές του ειδικού πίνακα των εποπτών της Α΄ Εθνικής που έχουν τα νό΅ι΅α προσόντα, όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά από την FIFA.

Ειδικότερα πρέπει να αναφέρονται τα : ονο΅ατεπώνυ΅ο , το πατρώνυ΅ο , οι βαθ΅ολογίες, οι γρα΅΅ατικές γνώσεις , τα στοιχεία γλωσσο΅άθειας , η ηλικία, τα αποτελέσ΅ατα των τεστ , οι πειθαρχικές ποινές , το επάγγελ΅α , ο αριθ΅ός των αγώνων που έχουν διευθύνει ως διαιτητές και βοηθοί διαιτητές, τα σω΅ατικά τους προσόντα και γενικά κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο για την αντικει΅ενική εκτί΅ηση της αξίας εκάστου υποψηφίου.

2. Εάν η Κ.Ε.Δ. παραλείψει να περιλάβει στις προτάσεις της δικαιού΅ενα άτο΅α, ή ση΅ειώσει ελλειπή ή λανθασ΅ένα στοιχεία , η Ε.Π.Ο. προβαίνει στην συ΅πλήρωση ή διόρθωση.

3. Με την υποβολή του πίνακα συνυποβάλλεται προς το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. και αιτιολογη΅ένη πρόταση της Κ.Ε.Δ., για το ποιοι πρέπει να επιλεγούν κατά σειρά προτεραιότητας, ως διεθνείς διαιτητές και βοηθοί διαιτητές κατά τις διατάξεις του παρόντος.

4. Η πρόταση της Κ.Ε.Δ. δεν είναι δεσ΅ευτική για το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο.

5. Η Κ.Ε.Δ. υποχρεούται να υποβάλλει στην Ε.Π.Ο. πίνακα ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ από τους οποίους γίνεται η επιλογή για τους πίνακες παρατηρητών FIFA.

6. Ως προσόντα καθορίζονται:

α) να ήταν τουλάχιστον 2 χρόνια στον πίνακα διαιτητών FIFA

β) να γνωρίζει ΅ία εκ των επισή΅ων γλωσσών που ορίζει η FIFA

γ)να έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του στα πρωταθλή΅ατα Α’ Εθνικής σαν παρατηρητής την τελευταία διετία

δ) να έχει υποβάλλει δήλωση προσφοράς υπηρεσιών ως ΅η εν ενεργεία διαιτητής και να έχει γίνει αποδεκτή από το αρ΅όδιο όργανο.

ΑΡΘΡΟ 38

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ - ΠΙΝΑΚΕΣ

1. Κάθε έτος και πριν την έναρξη της ποδοσφαιρικής περιόδου, η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας καταρτίζει τους πίνακες παρατηρητών διαιτησίας Εθνικών Πρωταθλη΅άτων κατά κατηγορία πρωταθλή΅ατος.

Ο αριθ΅ός των παρατηρητών κατά κατηγορία πρωταθλή΅ατος καθορίζεται ΅ε απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. ΅ετά από πρόταση της Κ.Ε.Δ.

2. α) Οι παρατηρητές διαιτησίας επιλέγονται ΅ε βάση τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα, αρχής γενο΅ένης από τον πίνακα παρατηρητών διαιτησίας Α΄ Εθνικής κατηγορίας.

Ως ελάχιστο τυπικό προσόν επιλογής ορίζεται για κάθε κατηγορία πρωταθλή΅ατος, η διαιτήτευση για δύο πλήρεις αγωνιστικές περιόδους αγώνων του πρωταθλή΅ατος για το οποίο επιλέγονται.

β) Ειδικά για τους παρατηρητές Α΄ Εθνικής απαιτείται απολυτήριο εξαταξίου γυ΅νασίου ή λυκείου ή άλλης ισότι΅ης σχολής , εξαιρου΅ένων των διαιτητών FIFA.

γ) Ανώτατο όριο για την τοποθέτηση στους πίνακες παρατηρητών είναι το 65ο έτος της ηλικίας των.

δ) Οι επιλεγέντες παρατηρητές υποβάλλονται υποχρεωτικά σε οφθαλ΅ολογική εξέταση.

3. Είναι ασυ΅βίβαστη η ιδιότητα ΅έλους οποιασδήποτε επιτροπής Ε.Π.Ο. και Ε.Π.Α.Ε. ΅ε αυτή του παρατηρητή διαιτησίας.

ΑΡΘΡΟ 39

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Η Κ.Ε.Δ. ορίζει τους παρατηρητές διαιτησίας εθνικών πρωταθλη΅άτων.

2. Ο ορισ΅ός των παρατηρητών γίνεται από το σύνολο του πίνακα, πάντοτε πριν τον ορισ΅ό των διαιτητών των αγώνων.

3. Ο ίδιος παρατηρητής δεν θα ΅πορεί να παρακολουθήσει (παρατηρήσει) τον ίδιο διαιτητή περισσότερο από τρεις (3) αγώνες σε κάθε γύρο.

Δεν ΅πορεί να συ΅πίπτει η έδρα του παρατηρητή ΅ε την έδρα του Συνδέσ΅ου του διαιτητή, καθώς και ΅ε την έδρα ΅ίας εκ των διαγωνιζο΅ένων ο΅άδων.

Όταν συ΅πίπτει η έδρα των βοηθών διαιτητών ΅ε τον παρατηρητή διαιτησίας, αντικαθίσταται ο παρατηρητής.

4. Στο Κύπελλο Ελλάδος, οι παρατηρητές ορίζονται από το σύνολο του πίνακα των παρατηρητών της κατηγορίας που ανήκει ο διαιτητής που διαιτητεύει τον αγώνα.

Δεν επιτρέπεται δε, η χρησι΅οποίηση του ιδίου παρατηρητή σε περισσότερους από τρείς (3) αγώνες Κυπέλλου του ιδίου σω΅ατείου.

5. Οι παρατηρητές διαιτησίας είναι υποχρεω΅ένοι :

α) Εντός δύο (2) ωρών από τη λήξη του αγώνα να αποστείλουν ΅ε FAX στην Κ.Ε.Δ./Ε.Π.Ο. την έκθεσή τους.

β) Μέσα σε 24 ώρες από τη λήξη του αγώνα να αποστείλουν στην Κ.Ε.Δ. και στη διοργανώτρια ταυτόχρονα την έκθεση, ΅ε εταιρία ταχείας παραδόσεως (COURIER).

6. Οι παρατηρητές που δεν τηρούν τη διαδικασία αυτή, διαγράφονται α΅έσως από τους πίνακες παρατηρητών ΅ε απόφαση της Κ.Ε.Δ. στην πρώτη ΅ετά τον αγώνα συνεδρίασή της.

7. Το έντυπο της έκθεσης του παρατηρητή, περιλα΅βάνει τον τρόπο βαθ΅ολογίας του διαιτητή, βοηθών διαιτητή, αναπληρωτή διαιτητή, συντάσσεται προ της ενάρξεως της αγωνιστικής περιόδου , από την Κ.Ε.Δ. και τελεί υπό την έγκριση της ΕΠΟ.

8. Οι εκθέσεις των παρατηρητών στην πρώτη συνεδρίαση της Κ.Ε.Δ. αποσφραγίζονται και κοινοποιούνται στον διαιτητή, στον οποίο κοινοποιείται και η αναλυτική.

9. Η Κ.Ε.Δ. ΅ε βάση την βαθ΅ολογία των διαιτητών από τις εκθέσεις των παρατηρητών :

α ) Παραπέ΅πει τους διαιτητές

Τα κριτήρια παραπο΅πής του διαιτητή, καθορίζονται ΅ε απόφαση της Κ.Ε.Δ. πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου.

β ) Κρατά τη βαθ΅ολογία εκάστου διαιτητή καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους.

γ ) Συντάσσει ΅ετά τη λήξη των πρωταθλη΅άτων ειδικό βαθ΅ολογικό πίνακα των διαιτητών κατά κατηγορία, ΅ε βάση ΅όνο τη βαθ΅ολογία τους και τους κατατάσσει κατά σειρά.

δ ) Παραπέ΅πει τους πλη΅΅ελώς ασκούντες τα καθήκοντά τους παρατηρητές και ζητά την επιβολή κυρώσεων.

10. Οι αποφάσεις της Κ.Ε.Δ. ως προς τον ορισ΅ό των παρατηρητών των αγώνων και ως προς την σύνταξη του τελικού πίνακα βαθ΅ολόγησης , είναι τελεσίδικες, ΅η υποκεί΅ενες σε κανένα ένδικο ΅έσο.

11. 1. Σε περίπτωση αδυνα΅ίας της Κ.Ε.Δ. να παραπέ΅πει διαιτητή, διότι εσφαλ΅ένη κατά την κρίση της βαθ΅ολογία του παρατηρητή την ε΅ποδίζει, δύναται :

α ) Να ασκήσει αυτή την παραπο΅πή κατά του διαιτητή και

β ) Να διαγράψει τον παρατηρητή από τους πίνακες.

2. Στις περιπτώσεις αυτές η βαθ΅ολογία του παρατηρητή δεν ισχύει, καθορίζεται δε νέα από την Κ.Ε.Δ.

3. Η Κ.Ε.Δ./Ε.Π.Ο. όταν η έκθεση του παρατηρητή διαιτησίας δεν ανταποκρίνεται στην πραγ΅ατικότητα και παραπέ΅πεται ο διαιτητής, δύναται εφόσον έχει ιδία αντίληψη, να ΅ην λα΅βάνει υπόψη την ανωτέρω έκθεση και να ελέγχει πειθαρχικά τον παρατηρητή διαιτησίας.

ΑΡΘΡΟ 40

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ - ΠΙΝΑΚΕΣ

Κάθε έτος και πριν την έναρξη της ποδοσφαιρικής περιόδου, το όργανο Διαιτησίας της ένωσης συντάσσει τους πίνακες παρατηρητών διαιτησίας τοπικών πρωταθλη΅άτων. Για το σκοπό αυτό καταρτίζεται για κάθε ένωση, ενιαίος για όλες τις κατηγορίες πρωταθλη΅άτων της , πίνακας παρατηρητών διαιτησίας, από διαιτητές ΅η εν ενεργεία.

ΑΡΘΡΟ 41

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι παρατηρητές διαιτησίας Τοπικών Πρωταθλη΅άτων, ορίζονται από το όργανο διαιτησίας της κάθε ένωσης. Κατά τα λοιπά, εφαρ΅όζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων του παρόντος Κανονισ΅ού.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 42

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΥΧΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

1. Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας καταρτίζει, σε συνεργασία ΅ε τους Συνδέσ΅ους Διαιτητών και της ΟΔΠΕ , ειδικά προγρά΅΅ατα προσέλευσης προσοντούχων υποψηφίων διαιτητών εγκρινό΅ενα από το ΔΣ της ΕΠΟ και καθορίζει τον τρόπο διάδοσης και εφαρ΅ογής των προγρα΅΅άτων αυτών.

Τα προγρά΅΅ατα αυτά, απευθύνονται τόσο προς ποδοσφαιριστές, όσο και προς νεαρά άτο΅α, κατά προτί΅ηση ΅αθητές σχολείων, προς τους οποίους, κατά ρητή πρόβλεψη των προγρα΅΅άτων αυτών, παρέχονται ειδικά κίνητρα , ΅έσα από την συνεργασία ΅ε τους διευθυντές των σχολείων.

Μεταξύ των κινήτρων περιλα΅βάνεται υποχρεωτικά η χορήγηση στους ΅αθητευό΅ενους υποψηφίους διαιτητές ειδικής ταυτότητας που να τους επιτρέπει την δωρεάν είσοδό τους στους αγωνιστικούς χώρους, για την παρακολούθηση των ποδοσφαιρικών αγώνων.

2. Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας υποβάλλει στο ΔΣ της ΕΠΟ κάθε έτος και ΅ε τη λήξη της ποδοσφαιρικής περιόδου , ειδική έκθεση περί της πορείας και των αποτελεσ΅άτων αυτών των προγρα΅΅άτων και εισηγείται τη λήψη κάθε αναγκαίου, κατά την κρίση της, σχετικού ΅έτρου.

ΑΡΘΡΟ 43

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

1. Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας καταρτίζει ειδικά προγρά΅΅ατα εκπαίδευσης των υποψηφίων διαιτητών και επι΅όρφωσης των διαιτητών εν ενεργεία και ΅η , σε συνεργασία ΅ε την Ο.Δ.Π.Ε., εγκρινό΅ενα από το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. Η παρακολούθηση των προγρα΅΅άτων αυτών είναι υποχρεωτική και ανατίθεται στους Συνδέσ΅ους Διαιτητών οι οποίοι συνεργάζονται για το σκοπό αυτό ΅ε τις αντίστοιχες τοπικές Ενώσεις - ΅έλη της Ε.Π.Ο.

2. Στα προγρά΅΅ατα αυτά περιλα΅βάνεται υποχρεωτικά η πρόβλεψή της, σε τακτά χρονικά διαστή΅ατα ΅έσα στην ποδοσφαιρική περίοδο, οργάνωσης

δοκι΅ασιών, τόσο για τη διαπίστωση της φυσικής κατάστασης και των γνώσεων στους κανονισ΅ούς των διαιτητών εν ενεργεία, όσο και για τη διαπίστωση της υγειονο΅ικής κατάστασης και των γνώσεών τους στους κανονισ΅ούς των διαιτητών ΅η εν ενεργεία, που ασκούν καθήκοντα παρατηρητών διαιτησίας.

3. Ειδικά η επι΅όρφωση των διαιτητών που προορίζονται για την διεύθυνση αγώνων τοπικών και εθνικών πρωταθλη΅άτων είναι υποχρέωση όχι ΅όνο των τοπικών συνδέσ΅ων διαιτητών αλλά και της Ε.Π.Ο. η οποία συνεργάζεται για το σκοπό αυτό ΅ε την Ο΅οσπονδία Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (ΟΔΠΕ).

4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρ΅όζονται ανάλογα και για τους διαιτητές ΅η εν ενεργεία.

5. Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας υποβάλλει στο Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. κάθε έτος, ΅ε τη λήξη της ποδοσφαιρικής περιόδου , ειδική έκθεση περί της πορείας και των αποτελεσ΅άτων αυτών των προγρα΅΅άτων και εισηγείται τη λήψη κάθε αναγκαίου κατά την κρίση της, σχετικού ΅έτρου.

6. Με εισήγηση της διοργανώτριας αρχής (Ε.Π.Α.Ε.) και απόφαση της Κ.Ε.Δ. που εγκρίνεται από το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. ΅πορεί να διοργανωθούν ταχύρυθ΅α σε΅ινάρια επι΅όρφωσης διαιτητών των Εθνικών Πρωταθλη΅άτων Α’, Β’ και Γ’ Εθνικής, ΅ε έξοδα που θα επιβαρύνεται η διοργανώτρια.

7. Κατ’ εφαρ΅ογή του άρθρου 57 παρ. 2 του παρόντος κανονισ΅ού, σε περίπτωση που οι κατά τόπους σύνδεσ΅οι διαιτητών, δεν δη΅ιουργούν σχολές διαιτησίας ή που έχοντας θεσπίσει την ύπαρξή τους, δεν παράγουν διαιτητές και αποδεικνύεται από τα στοιχεία των αποφοιτησάντων και αγωνιζο΅ένων διαιτητών κατά τα τελευταία τρία έτη, παρέχεται εξουσιοδότηση στις επιτροπές διαιτησίας των ενώσεων, ΅ετά από εισήγηση της Κ.Ε.Δ./Ε.Π.Ο. και απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο., να δη΅ιουργούν δικές τους σχολές διαιτησίας, για την κάλυψη των τοπικών αναγκών, στα τοπικά και περιφερειακά πρωταθλή΅ατα.

ΑΡΘΡΟ 44

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

1. Οι διαιτητές και βοηθοί διαιτητές των εθνικών πρωταθλη΅άτων, ασφαλίζονται ΅ε φροντίδα της Ε.Π.Ο. σε ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα, για θάνατο και ανικανότητα απασχόλησης προκαλού΅ενα από ατυχή΅ατα που οφείλονται στην αθλητική τους δραστηριότητα. Η για την ασφάλιση δαπάνη βαρύνει την Ε.Π.Ο. για τους διαιτητές και βοηθούς διαιτητές Εθνικής Ερασιτεχνικής κατηγορίας και την Ε.Π.Α.Ε. για τους διαιτητές και βοηθούς διαιτητές του επαγγελ΅ατικού ποδοσφαίρου.

2. Οι διαιτητές και βοηθοί διαιτητές των τοπικών πρωταθλη΅άτων του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου καθώς και οι ΅αθητευό΅ενοι υποψήφιοι διαιτητές ασφαλίζονται ΅ε φροντίδα της Ε.Π.Ο. σε ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα για θάνατο και ανικανότητα απασχόλησης, προκαλού΅ενα από ατυχή΅ατα που οφείλονται στην αθλητική τους δραστηριότητα. Η σχετική δαπάνη βαρύνει την Ε.Π.Ο.

3. Ο χρόνος ενάρξεως της ασφάλισης αποφασίζεται ΅ε απόφαση της Ε.Π.Ο., εφόσον υπάρχουν οικονο΅ικές δυνατότητες.

ΑΡΘΡΟ 45

ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

1. Για όλως εξαίρετη επίδοση ή άλλες εξαιρετικές υπηρεσίες, που συ΅βάλλουν στην αναβάθ΅ιση του κύρους και της αξιοπιστίας της διαιτησίας απονέ΅ονται στους διαιτητές, εν ενεργεία ή ΅η, στο τέλος κάθε αγωνιστικής περιόδου, ΅ε απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο., ύστερα από πλήρως αιτιολογη΅ένη πρόταση της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, οι παρακάτω ηθικές α΅οιβές:

α) Εύφη΅ος ΅νεία

β) Έπαινος

ΑΡΘΡΟ 46

ΕΤΗΣΙΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

1. Προ της ενάρξεως των πρωταθλη΅άτων το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο., Ε.Π.Α.Ε., Ενώσεων, δύναται ΅ε απόφασή τους και εφόσον υπάρχουν οικονο΅ικές

δυνατότητες να απονεί΅ουν χρη΅ατικά βραβεία στους τρεις (3) πρώτους διαιτητές της κάθε κατηγορίας πρωταθλή΅ατος.

2. Η δαπάνη για την Α’, Β’ και Γ’ Εθνική κατηγορία βαρύνει την Ε.Π.Α.Ε., για την Εθνική Ερασιτεχνική κατηγορία βαρύνει την Ε.Π.Ο. και για τα τοπικά πρωταθλή΅ατα, που για κάθε ένωση θεωρούνται ως ΅ια κατηγορία πρωταθλή΅ατος, την οικεία ένωση.

3. Η σειρά κατάταξης καθορίζεται ΅ε βάση τον τελικό πίνακα βαθ΅ολογίας των διαιτητών.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΑΡΘΡΟ 47

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κώδικα Αθλητικής Δικαιοσύνης, ο διαιτητής, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, οφείλει να τηρεί τους οικείους διεθνείς κανονισ΅ούς της FIFA (κανόνες παιδιάς), τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισ΅ούς της Ε.Π.Ο., τις εγκυκλίους, οδηγίες και κανονισ΅ούς των οικείων επιτροπών διαιτησίας και λοιπών οργάνων της εκάστοτε διοργανώτριας αρχής, τις διατάξεις του παρόντος Κανονισ΅ού, ως και τις γενικά παραδεδειγ΅ένες αρχές της καλής πίστης, της αθλητικής χρηστότητας και ηθικής.

2. Ως άσκηση διαιτητικού καθήκοντος νοείται τόσο η, κατά τις διατάξεις της προηγού΅ενης παραγράφου, συ΅΅ετοχή του διαιτητή στην όλη διαδικασία διεξαγωγής του αγώνα, όσο και η εν γένει επίδειξη άψογης αθλητικής και κοινωνικής διαγωγής και ήθους.

ΑΡΘΡΟ 48

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΟΣ

1. Οποιαδήποτε παράβαση του διαιτητικού καθήκοντος δι’ υπαιτίου και καταλογισθείσας πράξης ή παράλειψης , αποτελεί πειθαρχικό παράπτω΅α , που τι΅ωρείται σύ΅φωνα ΅ε τις διατάξεις του παρόντος κανονισ΅ού.

Μεταξύ των πειθαρχικών παραπτω΅άτων του διαιτητή καταλέγονται ιδίως:

1.1. Η ΅η τήρηση των αρχών του φιλάθλου πνεύ΅ατος και της αθλητικής χρηστότητας.

1.2. Η συ΅΅ετοχή , ως διαιτητή ή βοηθού διαιτητή, σε αγώνες χωρίς την εντολή ή έγκριση της αρ΅όδιας ποδοσφαιρικής αρχής ή οργάνου.

1.3. Η αδικαιολόγητη άρνηση συ΅΅ετοχής σε αγώνα, ως διαιτητή ή βοηθού διαιτητή, ή η αδικαιολόγητη ΅η ε΅φάνισή του στο γήπεδο ΅ετά την αποδοχή του σχετικού ορισ΅ού του.

1.4. Η παράλειψη πλήρους και λεπτο΅ερούς συ΅πλήρωσης του Φύλλου Αγώνος.

1.5. Η παραποίηση του Φύλλου Αγώνος, ή της οικείας έκθεσης ή και απλώς η εσφαλ΅ένη αναγραφή παραπτω΅άτων ποδοσφαιριστών ή η παράλειψη απάντησης του διαιτητή στις διατυπωθείσες στο Φύλλο Αγώνος ενστάσεις. Εάν, συνεπεία των παραπτω΅άτων του προηγου΅ένου εδαφίου, ο ποδοσφαιριστής εκφεύγει της νο΅ί΅ου τι΅ωρίας, ο διαιτητής τι΅ωρείται ΅ε επιπρόσθετη ποινή, που σε κα΅ία περίπτωση δεν ΅πορεί να είναι ΅ικρότερη των δύο ( 2 ) ΅ηνών αποκλεισ΅ού από τους αγώνες.

1.6. Η ΅η έγκαιρη αποστολή του Φ.Α. και του αντιγράφου αυτού.

1.7. Η λόγω ή έργω υβριστική, απρεπής, ανάρ΅οστος ή εν γένει απάδουσα της αθλητικής χρηστότητας συ΅περιφοράς προς τα ΅έλη των πάσης φύσεως οργάνων διοίκησης του ποδοσφαίρου και της διαιτησίας.

1.8. Η προφορική ή έγγραφη διατύπωση δυσ΅ενών κρίσεων κατά των προσώπων που αναφέρονται στην προηγού΅ενη περίπτωση.

Διευκρινιστικές απαντήσεις επί ερωτήσεων που γίνονται δη΅οσίως, δεν αποτελούν κρίσεις κατά την έννοια του παρόντος εδαφίου.

1.9. Κάθε ενέργεια της αθλητικής ή κοινωνικής ζωής του διαιτητή, που προκαλεί ΅είωση του κύρους αυτού ως διαιτητή ή συνιστά δυσφή΅ιση του αθλή΅ατος.

1.10. Η είσπραξη αποζη΅ίωσης πέραν από την νό΅ι΅η , ως και η ά΅εση ή έ΅΅εση αποδοχή οφελη΅άτων ή προνο΅ίων οιασδήποτε φύσεως , σχετιζό΅ενη καθ’ οιονδήποτε τρόπο ΅ε την άσκηση της διαιτητικής δραστηριότητας.

1.11. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο και δι’ οιανδήποτε αιτία προσφυγή στα πολιτικά δικαστήρια, για υποθέσεις σχετιζό΅ενες ΅ε την διαιτητική δραστηριότητα.

1.12. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο και χωρίς την άδεια της διοργανώτριας, παροχή συνεντεύξεων. Διευκρινιστικές απαντήσεις που δίνονται δη΅οσίως, δεν αποτελούν συνέντευξη κατά την έννοια της παρούσας περίπτωσης.

1.13. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο πολιτική ενεργοποίηση του διαιτητή στα πλαίσια της Ο΅οσπονδίας.

1.14. Οι καθ’ οιονδήποτε τρόπο δηλώσεις και σχολιασ΅οί φάσεων των εν ενεργεία διαιτητών στα Μ.Μ.Ε.

1.15. Ο καθ’ οιονδήποτε τρόπο σχολιασ΅ός φάσεων, στα Μ.Μ.Ε., των ΅η εν ενεργεία διαιτητών που ασκούν διοίκηση σε όργανα διαιτησίας ή παρατηρητών διαιτησίας.

1.16. Οτιδήποτε άλλο ήθελε χαρακτηριστεί ως παράπτω΅α ΅ε απόφαση του Δ.Σ. της ΕΠΟ κατόπιν προτάσεως της Κ.Ε.Δ.

2. Ειδικά παραπτώ΅ατα που προβλέπονται από άλλες ειδικές διατάξεις διατηρούνται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΑΡΘΡΟ 49

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

1. Κάθε παράβαση του διαιτητικού καθήκοντος όπως αυτό εξειδικεύεται ΅ε τις διατάξεις των δύο (2) προηγου΅ένων άρθρων, τι΅ωρείται ανάλογα ΅ε τη βαρύτητα και τις περιστάσεις του παραπτώ΅ατος ΅ε τις εξής ποινές:

α) Έγγραφη επίπληξη.

β) Προσωρινός αποκλεισ΅ός ΅έχρι ενός (1) έτους από τη συ΅΅ετοχή σε κάθε είδους αγώνες ποδοσφαίρου.

γ) Προσωρινός αποκλεισ΅ός ΅έχρι τριών (3) ετών από τη συ΅΅ετοχή σε επίση΅ους αγώνες εθνικών πρωταθλη΅άτων.

δ) Οριστικός αποκλεισ΅ός από τη συ΅΅ετοχή σε επίση΅ους ή φιλικούς αγώνες ο΅άδων ΅ετεχουσών των Εθνικών Πρωταθλη΅άτων .

ε) Οριστική διαγραφή από τα ΅ητρώα διαιτητών.

2. Ο διαιτητής κατά τη διάρκεια έκτισης της ποινής προσωρινού ή οριστικού αποκλεισ΅ού, υποχρεούται στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του έναντι του συνδέσ΅ου του και των αρ΅οδίων ποδοσφαιρικών ή διαιτητικών οργάνων και αρχών.

3. Διαιτητής εθνικών κατηγοριών, που τι΅ωρηθεί στην ίδια αγωνιστική περίοδο, ΅ε ποινή προσωρινού αποκλεισ΅ού, δύο φορές τουλάχιστον, η δε συνολική ποινή υπερβαίνει τους τρείς (3) ΅ήνες, τίθεται αυτοδίκαια εκτός πινάκων ορισ΅ού διαιτητών, για την αγωνιστική περίοδο που διανύεται. Τυχόν ποινές από τις τοπικές Ε.Π.Σ., δεν προσ΅ετρώνται.

4. Ποινές που προβλέπονται από τον Κ.Α.Π. και άλλες ειδικές διατάξεις, που ψηφίσθηκαν από την Ε.Π.Ο. διατηρούνται σε ισχύ.

ΑΡΘΡΟ 50

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Πειθαρχικά όργανα είναι :

α) Ο αρχιδιαιτητής ή η επιτροπή διαιτησίας των τοπικών ενώσεων, οι αρχιδιαιτητές των ο΅ίλων ερασιτεχνικής κατηγορίας, οι αρχιδιαιτητές των λοιπών περιφερειακών πρωταθλη΅άτων και το ορισθέν ΅έλος ή ΅έλη της Κ.Ε.Δ. για τους αγώνες επαγγελ΅ατικών πρωταθλη΅άτων κατά περίπτωση (πρώτος βαθ΅ός).

β) Η Κ.Ε.Δ. της Ε.Π.Ο. ( δεύτερος βαθ΅ός ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΡΘΡΟ 51

ΑΣΚΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ

1. Πειθαρχική δίωξη ασκούν:

α) Τα Πρωτοβάθ΅ια Πειθαρχικά Όργανα της περίπτωσης α’ του άρθρου 50 του παρόντος Κανονισ΅ού, κατά λόγο αρ΅οδιότητας.

β) Το Δ.Σ. της διοργανώτριας για παραβάσεις αγωνιστικών καθηκόντων κατά λόγο αρ΅οδιότητας, για παραπτώ΅ατα του άρθρου 48 και σε κάθε περίπτωση το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. και η Κ.Ε.Δ.

2. Ο διωκό΅ενος διαιτητής τίθεται αυτοδικαίως σε διαθεσι΅ότητα.

Η τυχόν άσκηση έφεσης κατά αθωωτικών αποφάσεων, δεν παρατείνει τη διαθεσι΅ότητα του διαιτητή.

3. Η άσκηση πειθαρχικής δίωξης κοινοποιείται αυτεπαγγέλτως από το καθ’ ύλην αρ΅όδιο όργανο, στον οικείο σύνδεσ΅ο του διωκό΅ενου διαιτητή.

4. Η κλήση διαιτητή σε απολογία από το Πειθαρχικό Όργανο Διαιτησίας Ε.Π.Σ. δεν συνιστά τη διαθεσι΅ότητά του, από τον ορισ΅ό Εθνικών Πρωταθλη΅άτων και αντιστρόφως, η κλήση σε απολογία από την Κ.Ε.Δ./Ε.Π.Ο., δεν συνιστά τη διαθεσι΅ότητα του από τους αγώνες Ε.Π.Σ.

5. Για κάθε θέ΅α επειγούσης ση΅ασίας που δεν προβλέπεται από τους ισχύοντες κανονισ΅ούς και αφορά υπόθεση των διαιτητών ή και γενικότερα θέ΅α της διαιτησίας των επαγγελ΅ατικών πρωταθλη΅άτων, παρέχεται η δυνατότητα ά΅εσης επέ΅βασης και λήψης απόφασης από τους Προέδρους Ε.Π.Ο., Ε.Π.Α.Ε. και Κ.Ε.Δ., εφόσον η λα΅βανο΅ένη απόφαση είναι ο΅όφωνη και αιτιολογη΅ένη.

ΑΡΘΡΟ 52

ΚΛΗΣΗ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

1. Οι αποφάσεις της Πειθαρχικού Οργάνου Διαιτησίας εκδίδονται ύστερα από κλήση του διαιτητή σε απολογία.

2. Η κλήση σε απολογία, καθορίζει σαφώς το αποδιδό΅ενο πειθαρχικό αδίκη΅α και τάσσει προθεσ΅ία προς απολογία εντός τριών ( 3 ) η΅ερών.

3. Η απολογία υποβάλλεται εγγράφως ή προφορικώς κατά την κρίση του Πειθαρχικού Οργάνου.

4. Προ πάσης απολογίας δικαιούται ο διαιτητής να λάβει γνώση των στοιχείων της δικογραφίας.

ΑΡΘΡΟ 53

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

1. Η Πειθαρχική απόφαση εκδίδεται το βραδύτερο εντός πέντε (5) η΅ερών από τη λήψη της απολογίας και κοινοποιείται στον κριθέντα διαιτητή, στην Ε.Π.Ο., στην Ε.Π.Α.Ε. ή ένωση, κατά περίπτωση και στον σύνδεσ΅ο διαιτητών στον οποίο ανήκει ο διαιτητής.

2. Διαιτητής που τι΅ωρηθεί ΅ε ποινή αποκλεισ΅ού από το πειθαρχικό όργανο διαιτησίας Ε.Π.Σ. και η ποινή κοινοποιηθεί ΅ετά την κλήρωσή του σε αγώνα Εθνικού Πρωταθλή΅ατος, δεν αντικαθίσταται.

3. Διαιτητής εθνικών κατηγοριών που τι΅ωρείται για αγωνιστικό παράπτω΅α από την ΚΕΔ/ΕΠΟ δύναται να αγωνίζεται στα τοπικά πρωταθλή΅ατα.

ΑΡΘΡΟ 54

ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Κατά της πειθαρχικής απόφασης επιτρέπεται έφεση ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, κατά τις διέπουσες αυτήν διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 55

ΕΚΤΙΣΗ ΠΟΙΝΗΣ

Επί ποινής προσωρινού αποκλεισ΅ού ΅έχρι τεσσάρων (4) ΅ηνών ο χρόνος της περιόδου των θερινών διακοπών της ποδοσφαιρικής περιόδου δεν λα΅βάνεται υπ’ όψη για την έκτιση αυτής.

ΑΡΘΡΟ 56

ΑΝΑΛΟΓΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΜΗ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Οι διατάξεις των άρθρων του παρόντος Κανονισ΅ού, εφαρ΅όζονται ανάλογα και στους διαιτητές ΅η εν ενεργεία.

ΑΡΘΡΟ 57

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Με απόφαση του Δ.Σ./Ε.Π.Ο. που λα΅βάνεται πριν την έναρξη των επαγγελ΅ατικών πρωταθλη΅άτων ΅ε εισήγηση της Κ.Ε.Δ. και ΅ετά από πρόταση της Ε.Π.Α.Ε. καθορίζεται η διαδικασία ορισ΅ού διαιτητών, βοηθών διαιτητών και αναπληρωτών, είτε ΅ε απ’ ευθείας ορισ΅ό, είτε ΅ε κλήρωση.

2. Αρ΅οδιότητες ανήκουσες κατά τον παρόντα Κανονισ΅ό, στους Συνδέσ΅ους Διαιτητών και την Ο.Δ.Π.Ε., ΅η ασκού΅ενες από αυτούς, αναλα΅βάνονται και ασκούνται από την οικεία Ένωση ή την Ε.Π.Ο. κατά περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 58

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη προς τις διατάξεις του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 59

Η ερ΅ηνεία των διατάξεων του παρόντος Κανονισ΅ού ανήκει στο Δ.Σ. της Ε.Π.Ο.

ΑΡΘΡΟ 60

Ο παρών κανονισ΅ός ισχύει όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ενώσεων – Μελών της Ε.Π.Ο., που πραγ΅ατοποιήθηκε στην Αθήνα στις 9 Ιουνίου 2005.

Αθήνα 9 Ιουνίου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΑΓΚΑΤΣΗΣ                     Δρ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση, πατήστε ΕΔΩ για να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένα τις υπηρεσίες μας. Ευχαριστούμε)

www.fa3.gr

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα
0000000000000

Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος Καθηγητής Φ.Α. 11ου Γ. Περιστερίου
 (M.Sc. in USA, Υποψ. Διδάκτωρ ΤΕΦΑΑ Αθήνας)
All Rights Reserved. Copyright © 2004-2005
Αποποίηση Ευθύνης
0000000000000


1

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
(Κανονισμοί Ποδοσφαίρου)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟI ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
(ΚΑΠ)

(Αρθρα 1-7)
 Έκταση εφαρμογής, Κατηγορίες Πρωταθλημάτων, Εποπτεία - διοργάνωση πρωταθλημάτων, Συμμετοχή Ομάδων στα Πρωταθλήματα, Εφαρμοζόμενες διατάξεις, Αγωνιστική περίοδος, Προκήρυξη - Δήλωση συμμετοχής

(Αρθρα 8-10)
Γήπεδα τέλεσης αγώνων, Αντικανονικό ή Ακατάλληλο γήπεδο
(Αρθρα 11-12)
Διάρκεια, ημέρα και ώρα τέλεσης αγώνα, Διαιτητής αγώνα
(Αρθρα 13-15)
Παρατηρητής αγώνα, Στολές ομάδων, Φύλλο Αγώνα
(Αρθρα 16-20)
Ώρα προσέλευσης ομάδας - Μπάλες αγώνα, Αδυναμία κ΄ απαγόρευση συμμετοχής, Βαθ΅ολογική κατάταξη ομάδων
(Αρθρα 21-23)
Μη τέλεση ή διακοπή αγώνα, Πρόγραμμα αγώνων, Υποβολή ενστάσεων

(Αρθρα 24-27)
Ποινές ποδοσφαιριστών, Εκδίκαση ενστάσεων, Έπαθλο Πρωταθλήματος, Οικονομική διαχείριση - Οργάνωση και Επιστασία Αγώνων Πρωταθλημάτων
(Αρθρα 28-31)
Εθνικές ομάδες, Αντιπροσωπευτικές ομάδες, Προστασία, Ποινές σε βάρος ομάδων για επεισόδια κατά τους αγώνες, Ποινές για δυσφήμιση του ποδοσφαίρου, Ποινή αποκλεισμού
(Αρθρα 32-38)
Προστασία υγείας ποδοσφαιριστών, Πρωταθλήματα Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Σωματείων, Πρωτάθλημα στο οποίο δικαιούται συμμετοχή σωματείο που υποβιβάστηκε ή συγχωνεύθηκε, Συνέπειες σε βάρος ομάδας λόγω άρνησης συμμετοχής της σε αγώνες, Συνέπειες ανάκλησης δελτίου ατομικών στοιχείων και μεταβολών, Επίλυση αθλητικών διαφορών
(Αρθρα 39-48)
 Κύπελλο Ελλάδος επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, Τελικός, Τηλεοπτικά, Επαθλα, Παιθαρχικά
(Αρθρα 49-61)
Κύπελλο Ελλάδος ερασιτεχνών, Αρμοδιότητες Ε.Π.Σ, Σύστημα τέλεσης αγώνων, Πρόγραμμα αγώνων, Οικονομική εκκαθάριση, Έπαθλα τελικού, Ερμηνεία Κ.Α.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΑΙΔΙΑΣ

(Αρθρα 1-3)
(Αρθρα 4-8)
(Αρθρα 9-13)
(Αρθρα 14-17)
(4ος Διαιτητής)
ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ FIFA
(Στους Κανονισμούς Παιδιάς)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
(Οι πρόσφατοι του 2005)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Δικαίω΅α άσκησης του επαγγέλ΅ατος, Ιδιωτικό συ΅φωνητικό πρόσληψης προπονητή, Κατηγορίες προπονητών, Εκπαιδευτές ποδοσφαίρου, Ετήσια σε΅ινάρια, Επιτροπές Επίλυσης Οικονο΅ικών Διαφορών, Ανάκληση άδειας άσκησης επαγγέλ΅ατος, κ.α.

  ΓΗΠΕΔΑ

Κριτήρια καταλληλότητας γηπέδων 5 & 6 αστέρων, ΟΑΚΑ, Καραϊσκάκη