www.fa3.gr

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής (www.fa3.gr )  ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

www.fa3.gr

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.)


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008

 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
(Κ.Α.Π.)ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Αρθρο 21

Μη τέλεση ή διακοπή αγώνα

1.   α)  Αγώνας που δεν τελέσθηκε ή δεν έληξε, χωρίς να
ευθύνονται και οι δύο διαγωνιζόμενες ομάδες,
επαναλαμβάνεται εξ αρχής και υποχρεωτικά μέσα σε χρονικό
διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση της κατωτέρω
αποφάσεως, εφόσον το αποτέλεσμά του είτε ακυρώθηκε, κατά
τις διατάξεις του άρθρου 23 του Κ.Α.Π. με τελεσίδικη απόφαση
του αρμοδίου οργάνου, είτε στα πλαίσια προσφυγής
διαγωνιζόμενης ομάδας, αναγνωρίστηκε η ακυρότητα
απόφασης της διοργανώτριας αρχής για τη συνέχιση του αγώνα
που παίχτηκε, με τελεσίδικη απόφαση του αρμοδίου
δικαιοδοτικού οργάνου συνδυαζόμενη ή μη και με τυχόν
ακύρωση του συνεχισθέντος αγώνα.
  β)  Το Φ.Α. που συντάχθηκε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι
άκυρο και οι ποδοσφαιριστές που έχουν δηλωθεί σε αυτό για
να αγωνιστούν δεν θεωρείται ότι αγωνίστηκαν (η ημέρα αυτού
του αγώνα δεν προσμετράται για την έκτιση ποινών).
  γ)  Αντίθετα, το παραπάνω Φ.Α. είναι ισχυρό για τα
πραγματικά περιστατικά και όσους γράφτηκαν σε αυτό από το
διαιτητή για παραπτώματα που τιμωρούνται με τις διατάξεις του
παρόντος Κανονισμού.
  δ)  Αγώνας που δεν έληξε λόγω καιρικών συνθηκών συνεχίζεται
σε ημέρα που θα ορίσει η διοργανώτρια (όπως ορίζει το
Αρθρο 22 παρ. 2, περ. γ’) για το υπολοιπόμενο της
διακοπής χρονικό διάστημα, με τους ίδιους όρους που
υπήρχαν κατά τη διακοπή (π.χ. αριθμός τερμάτων, αριθμός
ποδοσφαιριστών).
Αγώνας που δεν έληξε λόγω διακοπής του ηλεκτρικού
ρεύματος χωρίς υπαιτιότητα μιας ή και των δύο διαγωνιζόμενων
ομάδων επαναλαμβανόμενος συνεχίζεται για το υπολοιπόμενο
της διακοπής χρονικό διάστημα με τους ίδιους όρους που
υπήρχαν κατά τη διακοπή του.

  2.   Αγώνας που δεν τελέστηκε ή που δεν έληξε με υπαιτιότητα
της μιας ή και των δύο ομάδων, προσμετράται για την έκτιση
ποινών των ποδοσφαιριστών ή και της ομάδας και
βαθ΅ολογείται ως εξής:
  α)  με αφαίρεση τριών (3) βαθ΅ών από την υπαίτια ομάδα, αν
ο αγώνας δεν αρχίσει. Οι λόγοι για τους οποίους μια ομάδα
θεωρείται υπαίτια για την ματαίωση αγώνα είναι κυρίως:
  ααΠαρουσίαση στον αγωνιστικό χώρο μετά την καθορισμένη,
από τη διοργανώτρια ώρα έναρξης του αγώνα. Οι ομάδες
υποχρεούνται να είναι στη διάθεση του διαιτητή - έτοιμες για
τη διεξαγωγή του αγώνα - πέντε (5) λεπτά πριν από την έναρξή
του.
Εκτός του παραπάνω, λόγοι καθυστέρησης έναρξης αγώνα για
τους οποίους θεωρείται υπαίτια ομάδα είναι η μη έγκαιρη
προσκόμιση των δελτίων ατομικών στοιχείων και μεταβολών
ποδοσφαιριστή καθώς και κατάσταση υγείας διαγωνιζομένων
ποδοσφαιριστών που πρέπει να παραδοθούν στο διαιτητή μισή
ώρα, τουλάχιστον, πριν από την έναρξη αγώνα, καθώς και
οποιοσδήποτε άλλος λόγος, εκτός αυτών που συνιστούν
ανωτέρα βία.
αβ)  Μη εκπλήρωση της υποχρέωσης που επιβάλλει να
υπάρχουν στη διάθεση του διαιτητή μπάλες κανονικές και σε
καλή κατάσταση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 16 του
παρόντος Κανονισμού.
αγ)  Παρουσίαση στον αγωνιστικό χώρο με λιγότερους από
εννέα (9) ποδοσφαιριστές, που πρέπει να βρίσκονται μέσα στον
αγωνιστικό χώρο τη στιγ΅ή του εναρκτήριου λακτίσματος.
  αδ)  Μη τήρηση της υποχρέωσης για την έκδοση της άδειας
τέλεσης του αγώνα από τη γηπεδούχο ομάδα.
  αε)  Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που επιτάσσουν για την
ομάδα που είναι γηπεδούχος οι διατάξεις των άρθρων 8
(εξαιρουμένης της παρ. 2) και 9 του αυτού Κανονισμού.
 αστ)  Μη τήρηση από τη γηπεδούχο ομάδα της υποχρέωσης
που προβλέπεται από το Αρθρο14 παρ. 3β.
  β)  με αφαίρεση τριών (3) βαθ΅ών από την υπαίτια ομάδα (ή
ομάδες), αν ο αγώνας διακοπεί πριν από την κανονική λήξη
του.
  γ)  με αφαίρεση δέκα (10) βαθ΅ών από την ομάδα (ή ομάδες)
που θα αποχωρήσει από τον αγώνα μετά την έναρξή του. Σε
αυτή την περίπτωση η υπαίτια ομάδα δεν δικαιούται μερίδιο
από τις εισπράξεις του αγώνα, το οποίο περιέρχεται στη
διοργανώτρια.

  3.   Σε όλες τις περιπτώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, η
υπαίτια ομάδα θεωρείται ότι ηττήθηκε με τέρματα 2-0, εκτός αν
το αποτέλεσμα ευνοεί την ανυπαίτια ομάδα, οπότε υπολογίζεται
το αποτέλεσμα που πραγματικά σημειώθηκε, μέχρι τη διακοπή
ή την αποχώρηση.

  4.   α)  Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 του παρόντος άρθρου
και 12, 13 και 16 του άρθρου 23, το Φ.Α. υπολογίζεται για την
έκτιση των ποινών που έχουν επιβληθεί από τα αρμόδια
αθλητικά όργανα σε βάρος ομάδων ή ποδοσφαιριστών.
  β)  Επίσης για την έκτιση των ποινών των παραπάνω
παραγράφων υπολογίζεται και η ημέρα της ματαίωσης αγώνα
λόγω παραίτησης ομάδας.

  5.   Σε περίπτωση που θα αποκλεισθεί μια ομάδα από τους
υπόλοιπους αγώνες του πρωταθλήματος στο οποίο συμμετέχει,
παραμένουν ισχυρά τα αποτελέσματα που σημειώθηκαν στους
αγώνες που έδωσε μέχρι να αποκλεισθεί, οι δε υπόλοιποι
αγώνες της μέχρι τη λήξη του πρωταθλήματος κατακυρώνονται
υπέρ των αντιπάλων ομάδων με τέρματα 2-0.

  6.   Στην περίπτωση που θα αποκλειστεί ομάδα λόγω
δωροδοκίας, ο αποκλεισμός υπολογίζεται από και για τον
αγώνα στον οποίο διαπράχθηκε το αδίκημα.

  7.   Αν, μετά τη λήξη του πρωταθλήματος, μια ομάδα
παρουσιάζει αρνητική βαθ΅ολογία αρχίζει τους αγώνες της του
επόμενου πρωταθλήματος που δικαιούται να συμμετάσχει με
ισάριθ΅ο παθητικό βαθ΅ών, εξαιρουμένης της περίπτωσης
κατά την οποία η αρνητική βαθ΅ολογία επήλθε εξαιτίας
επιβολής ποινής, σε εφαρμογή των διατάξεων του
ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3057/2002.
   8.  α)  Δεν είναι δυνατή η συνέχιση ενός αγώνα σε οποιαδήποτε
περίπτωση και για οποιοδήποτε λόγο αν η μια ή και οι δύο
ομάδες παραμείνουν στον αγωνιστικό χώρο με λιγότερους από
επτά (7) ποδοσφαιριστές.
  β)  Αν συντρέξει τέτοια περίπτωση, ο διαιτητής έχει την
υποχρέωση να διακόψει τον αγώνα ο οποίος και κατακυρώνεται
υπέρ της ομάδας που δεν έχει ευθύνη για τη διακοπή με
τέρματα 2-0, εκτός αν την ευνοεί το αποτέλεσμα του αγώνα τη
στιγ΅ή της διακοπής του. Σ’ αυτή τη περίπτωση έχει εφαρμογή
η διάταξη της παρ. 2 περ. γ΄ του παρόντος άρθρου.
  γ)  Σε περίπτωση που και οι δύο ομάδες μείνουν με
λιγότερους από επτά (7) ποδοσφαιριστές, ο διαιτητής
υποχρεούται να διακόψει τον αγώνα. Στην περίπτωση αυτή
θεωρούνται και οι δύο ομάδες υπεύθυνες της διακοπής,
μηδενίζονται και δεν έχει εφαρμογή η διάταξη της παρ. 2 περ.
γ΄ του παρόντος άρθρου.
  9. Σε κάθε περίπτωση που δεν τελείται ή διακόπτεται αγώνας -
για οποιονδήποτε λόγο - για το κύρος αυτού και τις
επιβαλλόμενες ποινές αποφαίνεται το αρμόδιο δικαιοδοτικό
όργανο.
-----

Αρθρο 22

Πρόγραμμα αγώνων

  1.  Η πρόσκληση ομάδας για να συμμετάσχει στους αγώνες
πρωταθλήματος στους οποίους έχει υποχρέωση γίνεται με την
κοινοποίηση πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον, πριν την ημέρα
διεξαγωγής τους, του προγρά΅ματος των συναντήσεων που
καταρτίζεται ύστερα από δημόσια κλήρωση.
Οι ομάδες δεν έχουν το δικαίωμα αναβολής οποιουδήποτε
αγώνα με κοινή συμφωνία τους.
2.   α)  Αγώνας που αναβάλλεται ή διακόπτεται, εξ αιτίας των
καιρικών συνθηκών, διεξάγεται υποχρεωτικά την επόμενη
ημέρα, στο ίδιο γήπεδο και την ίδια ώρα, χωρίς άλλη
ειδοποίηση. Εάν αγώνας ή αγώνες έχουν ορισθεί να διεξαχθούν
πρωινή ώρα Κυριακής και λόγω καιρικών συνθηκών
αναβληθούν ή διακοπούν, διεξάγονται την επόμενη ημέρα στο
αυτό γήπεδο απογευματινή ώρα και ειδικότερα τη συνήθη ώρα
διεξαγωγής των υπολοίπων αγώνων του οικείου πρωταθλήματος
της αυτής αγωνιστικής ημέρας.
Αν ο διαιτητής δεν προσέλθει την επόμενη ημέρα,
παραπέμπεται στην αρμόδια Πειθαρχική Επιτροπή για τον
πειθαρχικό του έλεγχο, κατά τις κείμενες διατάξεις. Στην
περίπτωση που αναβληθεί ή διακοπεί και την επόμενη ημέρα
για τον ίδιο λόγο που προαναφέρεται, διεξάγεται υποχρεωτικά
μέσα σε χρονικό διάστημα 15 ημερών από την πρώτη αναβολή
ή διακοπή του, ύστερα από σχετική απόφαση της
διοργανώτριας.
  β)  Τα παραπάνω ισχύουν μόνο για τους αγώνες
πρωταθλήματος Α΄, Β΄ και Γ΄ Εθνικών κατηγοριών, καθώς
επίσης της ∆΄ Εθνικής ερασιτεχνικής κατηγορίας και του
Κυπέλλου Ελλάδος επαγγελματιών ποδοσφαιριστών και αγώνα
Κυπέλλου πρωταθλητών (SUPER CUP) μεταξύ
πρωταθλητού Α’ Εθνικής και κυπελλούχου Ελλάδος.
  γ)  Προκειμένου για αγώνες όλων των λοιπών πρωταθλημάτων,
διεξάγονται σε ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διοργανώτρια
και διεξάγονται υποχρεωτικά μέσα σε 15 ημέρες από την
αναβολή ή διακοπή τους.
  δ)  Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις αγώνων Α΄, Β΄ και Γ΄
Εθνικών κατηγοριών, ∆΄ Εθνικής ερασιτεχνικής κατηγορίας και
Κυπέλλου Ελλάδος επαγγελματιών ποδοσφαιριστών και
Κυπέλλου πρωταθλητών (SUPER CUP) μεταξύ
πρωταθλητού Α’ Εθνικής και κυπελλούχου Ελλάδος οι
μετακινούμενες ομάδες είναι υποχρεωμένες να παραμείνουν
στον τόπο της διεξαγωγής του αγώνα. Αν μετακινηθούν και δεν
ε΅φανιστούν την επόμενη ημέρα στον αγώνα, θεωρείται ότι δεν
προσήλθαν και υφίστανται τις προβλεπόμενες από τον παρόντα
Κανονισμό κυρώσεις.

  3.   Κάθε αγώνας που θεωρείται επαναληπτέος, διεξάγεται μέσα
σε 15 ημέρες από την τελεσίδικη απόφαση, στο ίδιο γήπεδο
που αρχικά είχε ορισθεί, εκτός εάν έχει επιβληθεί η ποινή
στέρησης του δικαιώματος να αγωνίζονται στην έδρα τους, των
άρθρων 29 και 30 του Κ.Α.Π., οπότε ο αγώνας ορίζεται σε
ουδέτερο γήπεδο.
Σε αυτή τη περίπτωση, πρέπει να ειδοποιούνται οι ομάδες τρείς
(3) πλήρεις ημέρες -τουλάχιστον- πριν από την ημέρα
διεξαγωγής του αγώνα.
  4.   α)  Σε οποιαδήποτε περίπτωση, μια ομάδα δεν μπορεί να
υποχρεωθεί να αγωνισθεί σε δεύτερο αγώνα πρωταθλήματος ή
Κυπέλλου Ελλάδος, πριν παρέλθουν 48 ώρες από την λήξη του
πρώτου αγώνα.
  β)  Η αναβολή χορηγείται υποχρεωτικά από τη διοργανώτρια,
ύστερα από αίτηση της ενδιαφερόμενης ομάδας που πρέπει να
υποβάλλεται μέχρι τις 12΅.της προηγούμενης ημέρας του
αγώνα, διαφορετικά ο αγώνας διεξάγεται και είναι έγκυρος.

  5.   Είναι υποχρεωτική για τη διοργανώτρια ύστερα από έγγραφο
αίτημα η αναβολή του αγώνα πρωταθλήματος ή Κυπέλλου που
ζητείται από ομάδα:
  α)  η οποία μετέχει σε ημιτελική ή τελική φάση Ευρωπαικής
ποδοσφαιρικής διοργάνωσης,
  β)  της οποίας τουλάχιστον τρείς (3) ποδοσφαιριστές που
ανήκουν στη δύναμή της συμμετέχουν στην Εθνική ομάδα της
Ελλάδος.
  γ)  Προκειμένου για ομάδες ερασιτεχνικές όταν τρεις (3)
τουλάχιστον ποδοσφαιριστές συμμετέχουν σε αγώνα της μικτής
ομάδας Νέων της Ε.Π.Σ.

  6.   Ο αγώνας που αναβάλλεται κατά τα ανωτέρω τελείται μέσα
σε διάστημα που δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερο από 25
ημέρες σε σχέση με την ημερομηνία που αναβλήθηκε η τέλεσή
του.
-----

Αρθρο 23

Υποβολή ενστάσεων

  1.  Ενστάσεις επιτρέπεται να υποβάλλονται μόνο από τις
διαγωνιζόμενες ομάδες στους μεταξύ τους αγώνες, για τους
παρακάτω αποκλειστικά λόγους:
  α)  Για αντικανονικότητα του γηπέδου (μη τήρηση των
διατάξεων του άρθρου 9 του παρόντος Κανονισμού).
  β)  Για παράβαση διατάξεων του άρθρου 12 του παρόντος
Κανονισμού, σχετικά με τον ορισμό διαιτητών ή βοηθών
διαιτητών ή την αντικατάσταση των ορισθέντων.
  γ)  Για αντικανονική διακοπή αγώνα, που οφείλεται σε
αναιτιολόγητη και αντίθετη με τον παρόντα Κανονισμό
απόφαση του διαιτητή.
  δ)  Για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή διατάξεων αυτού
του Κανονισμού από το διαιτητή που σχετίζονται με τη
συμπλήρωση των ομάδων, μετά την έναρξη του αγώνα.
  ε)  Για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή που,
υποχρεωτικά, πρέπει να κατονομάζεται. Στην περίπτωση αυτή
πρέπει να αναφέρονται οι συγκεκριμένοι λόγοι στους οποίους
στηρίζεται η ένσταση.
Η ένσταση αυτή μπορεί να στρέφεται κατά οποιουδήποτε
ποδοσφαιριστή -τακτικού ή αναπληρωματικού- ο οποίος
αγωνίστηκε, από τους αναγραφόμενους στο Φ.Α.
  στ)  Για πλαστοπροσωπεία ποδοσφαιριστή.

  2.  α)  Οι ενστάσεις των περιπτώσεων α΄, β΄ και στ΄ της
προηγούμενης παραγράφου αυτού του άρθρου, καταχωρούνται
στην οικεία στήλη στο Φ.Α. από τους αρχηγούς των ομάδων
που ενίστανται, πριν από την έναρξη του αγώνα, με εξαίρεση
την ένσταση πλαστοπροσωπείας ποδοσφαιριστή, η οποία
υποβάλλεται μέχρι την υπογραφή του Φ.Α. και με την
προϋπόθεση ότι ο διαιτητής θα έχει ειδοποιηθεί σχετικά -μέσα
στον αγωνιστικό χώρο- από τον αρχηγό της ενιστάμενης ομάδας
μέχρι τη λήξη της διάρκειας του αγώνα και της τυχόν
παράτασής του. Στην περίπτωση αυτή, ο διαιτητής, έχει την
υποχρέωση να δώσει εντολή στον ποδοσφαιριστή (ή στους
ποδοσφαιριστές) κατά του οποίου στρέφεται η ένσταση, να μη
φύγει από το γήπεδο, μέχρις ότου συγκεντρώσει και
καταχωρήσει στο Φ.Α. τα απαραίτητα στοιχεία που θα
βοηθήσουν το αρμόδιο όργανο στην εκδίκαση της ένστασης
(στοιχεία ταυτότητας, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χρώμα
μαλλιών και ματιών, άλλα ε΅φανή σημεία, δείγμα υπογραφής
κ.λπ).
Επίσης ο διαιτητής έχει την υποχρέωση να κρατήσει την
κατάσταση υγείας αγωνιζομένων ποδοσφαιριστών και να την
παραδώσει στη διοργανώτρια μαζί με το Φ.Α.
  β)  Τα προαναφερόμενα ισχύουν και για την περίπτωση
αντικατάστασης, αποχώρησης ή αποβολής ποδοσφαιριστή,
εφόσον η ένσταση πλαστοπροσωπείας που στρέφεται εναντίον
του έγινε πριν ή κατά την αντικατάσταση, αποχώρηση ή
αποβολή του.
  γ)  Η άρνηση του ποδοσφαιριστή να συμμορφωθεί στην
παραπάνω εντολή του διαιτητή -την οποία ο τελευταίος
υποχρεούται να σημειώσει στις παρατηρήσεις του στο Φ.Α.-
θεωρείται ως ο΅ολογία του ιδίου και της ομάδας του για τη
διάπραξη του παραπτώματος.
  δ)  Οι ενστάσεις των περιπτώσεων α΄, β΄ και στ΄ της
προηγούμενης παραγράφου αυτού του άρθρου, υποβάλλονται
προς αποφυγή καθυστερήσεων, ως προς το χρόνο έναρξης και
λήξης του αγώνα, στο διαιτητή με σημείωμα, που περιγράφει το
είδος και τους λόγους της ένστασης, με υπογραφή του αρχηγού
της ενιστάμενης ομάδας.
Το σημείωμα αυτό υποβάλλεται εις διπλούν, υπογράφεται από
τον αρχηγό της αντίπαλης ομάδας, αντίγραφο δε αυτού
παραλαμβάνει το αντίπαλο σωματείο. Ο διαιτητής κατά την
κρίση του εφόσον δεν καθυστερεί η έναρξη του αγώνα κατά τον
προβλεπόμενο χρόνο επιτρέπει την καταχώρησή της στο Φ.Α.
διαφορετικά είναι υποχρεωμένος να προβεί στην καταχώρηση
κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου ή και μετά το τέλος του
αγώνα.

  3.   Για τις ενστάσεις που υποχρεωτικά καταχωρούνται στο Φ.Α.
κατατίθεται από την ενιστάμενη ομάδα -μέσα σε δύο (2)
εργάσιμες ημέρες από τη διεξαγωγή του αγώνα- το ανάλογο
χρηματικό παράβολο. Σε περίπτωση μη κατάθεσής του και
μόνο για τις περιπτώσεις α΄ και στ΄ της παρ. 1 του παρόντος
άρθρου, κατατίθεται από τη διοργανώτρια η οποία με μέριμνά
της, το εισπράττει από την υπόχρεη ομάδα.

  4.   Στις περιπτώσεις που οι ενστάσεις καταχωρούνται στο Φ.Α.,
ο διαιτητής έχει την υποχρέωση να γράψει τις σχετικές με το
αντικείμενο της ένστασης παρατηρήσεις του στο Φ.Α., αμέσως
μετά τη λήξη του αγώνα και πριν από την υπογραφή του Φ.Α.
Παράβαση των διαιτητών για την υποχρέωση της παρούσης και
της παραγράφου 2δ του ιδίου άρθρου συνεπάγεται την
παραπομπή του στην Π.Ε.Δ. με υποχρεωτική ποινή
αποκλεισμού τουλάχιστον ενός (1) μηνός.
  5.  α)  Οι ενστάσεις των περιπτώσεων γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 1
αυτού του άρθρου, υποβάλλονται στη διοργανώτρια, με
συστημένη επιστολή ή με αποδεικτικό επίδοσης, μέσα σε δύο
(2) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που έγινε ο αγώνας, η
οποία δεν υπολογίζεται. Ειδικά για το επαγγελματικό
ποδόσφαιρο κατατίθενται στο πρωτόκολλο της Ε.Π.Α.Ε.
υποχρεωτικά. Όλες οι παραπάνω ενστάσεις που αποστέλλονται
στη διοργανώτρια με συστημένη επιστολή, διαβιβάζονται
υποχρεωτικά και μέσω FAX εντός της παραπάνω προθεσμίας.
  β)  Κατ’ εξαίρεση, είναι υποχρεωτική η καταχώρηση στο Φ.Α.
της ένστασης αντικανονικής συμμετοχής που αφορά
ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε ως αναπληρωματικός χωρίς να
έχει αναγραφεί στο Φ.Α. πριν από την έναρξη του αγώνα και
ποδοσφαιριστή που ξανασυμμετείχε σε αγώνα ενώ είχε
αντικατασταθεί ή αποβληθεί από αυτόν.
  γ)  Οι ενστάσεις αυτές πρέπει να συνοδεύονται από το
ανάλογο χρηματικό παράβολο, επί ποινή απαραδέκτου.
6.   α)  Στις περιπτώσεις που δεν καταχωρούνται οι ενστάσεις στο
Φ.Α., δηλαδή σε αυτές που αφορούν οι διατάξεις των
περιπτώσεων γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ο
διαιτητής έχει την υποχρέωση να αναφέρει -εφόσον προσκληθεί
για το σκοπό αυτό από τη διοργανώτρια του αγώνα- τις
παρατηρήσεις του με έκθεσή του, μέσα σε 48 ώρες από την
πρόσκλησή του. Αν ο διαιτητής δεν υποβάλλει τη σχετική
έκθεση, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, τιμωρείται από το
αρμόδιο όργανο με αποκλεισμό από έξι (6) ΅ήνες μέχρι ένα (1)
χρόνο.
  β)  Καθεμιά από τις παραπάνω ενστάσεις πρέπει να
υποβάλλεται με χωριστό υπόμνημα στο οποίο να αναφέρονται
συγκεκριμένα οι λόγοι υποβολής της - και μέσα στις
προθεσμίες που προβλέπεται - διαφορετικά απορρίπτεται η
ένσταση, κρινόμενη απαράδεκτη.
  7.   Το ποσό του παραβόλου -που καθορίζεται με απόφαση του
Δ.Σ. της διοργανώτριας στην αρχή κάθε αγωνιστικής περιόδου-
σε περίπτωση απόρριψης της σχετικής ένστασης περιέρχεται
στο ταμείο της διοργανώτριας. Αντίθετα, επιστρέφεται στην
ενιστάμενη ομάδα, αν η ένσταση γίνει δεκτή.
  8.   Η συζήτηση των ενστάσεων του παρόντος άρθρου είναι
υποχρεωτική, τυχόν δε παραίτηση της ενιστάμενης ομάδας
είναι ανίσχυρη και δεν λαμβάνεται υπόψη.
  9. Καταγγελία επιτρέπεται να διατυπωθεί αποκλειστικά για
αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή σε αγώνα μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από την τέλεσή του
από τρίτο σωματείο με την απαραίτητη προυπόθεση ότι τούτο
έχει άμεσο έννο΅ο συμφέρον κατά το χρόνο άσκησης της
καταγγελίας, το οποίο περιοριστικά προσδιορίζεται στη
διαμόρφωση του βαθ΅ολογικού πίνακα του πρωταθλήματος
που μετέχει και έχει σχέση με το συγκεκριμένο σωματείο κατά
του οποίου στρέφεται η καταγγελία. Οι παραπάνω καταγγελίες
που αποστέλλονται στη διοργανώτρια με συστημένη επιστολή
με ποινή απαραδέκτου της συζήτησης διαβιβάζονται
υποχρεωτικά και μέσω FAX τόσον η καταγγελία όσον και το
αποδεικτικό κατάθεσης του προβλεπομένου για την αντίστοιχη
ένσταση παραβόλου εντός της παραπάνω προθεσμίας.
Κατά την άσκηση της καταγγελίας και ταυτόχρονα με την
υποβολή της στη διοργανώτρια πρέπει ο καταγγέλων να
καταθέσει το προβλεπόμενο για την αντίστοιχη ένσταση
παράβολο με ποινή απαραδέκτου της συζήτησης εφόσον δεν
κατατεθεί παράβολο ή κατατεθεί ελλειπές ή εκπρόθεσμο.
  10. Οι διαγωνιζόμενες ομάδες σε μεταξύ τους αγώνα δύνανται
να υποβάλλουν αποκλειστικά και μόνο ένσταση μέσα στις
προβλεπόμενες από το Αρθροαυτό προθεσμίες.

  1.  μετά την πάροδο της προθεσμίας της παρ. 9 του παρόντος
άρθρου το αρμόδιο όργανο της διοργανώτριας δεν έχει το
δικαίωμα να επιληφθεί έστω και αυτεπάγγελτα καταγγελίας
τρίτης ομάδας για το κύρος αγώνα άλλων ομάδων του αυτού
πρωταθλήματος παρά αποκλειστικά και μόνο εάν η καταγγελία
αυτή αφορά παράπτωμα φυσικού ή νομικού προσώπου το
οποίο συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος κατά το Αρθρο30 του
ΚΑΠ.

  2.   Σε περίπτωση που γίνεται δεκτή ένσταση για οποιοδήποτε
λόγο αντικανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστή για παράβαση
του παρόντος Κανονισμού, η ομάδα που μετέχει ο
ποδοσφαιριστής αυτός, χάνει τον αγώνα με τέρματα 2-0, εκτός
αν το αποτέλεσμα ευνοεί την αντίπαλη ομάδα και της
αφαιρείται ένας (1) βαθμός.

  3.   Εφόσον γίνεται δεκτή ένσταση πλαστοπροσωπείας πέρα
από την απώλεια του αγώνα, ο οποίος κατακυρώνεται υπέρ της
αντίπαλης ομάδας, με τέρματα 2-0, εκτός αν το αποτέλεσμα
ευνοεί την αντίπαλη ομάδα, αφαιρούνται από την υπαίτια
ομάδα πέντε (5) βαθ΅οί. Ξέχωρα από τα παραπάνω, ο
αναγραφόμενος στο Φ.Α. εκπρόσωπος της υπαίτιας ομάδας,
που υποχρεωτικά πρέπει να είναι μέλος του Δ.Σ. της
ομάδας τιμωρείται με ποινή απαγόρευσης εισόδου στους
αγωνιστικούς χώρους για δύο (2) έτη που αρχίζουν από την
επομένη της διεξαγωγής του αγώνα, ταυτόχρονα δε
παραπέμπεται στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, μόνο
εφόσον ο εκπρόσωπος αυτός είναι ερασιτεχνικού σωματείου, ο
δε παραβάτης ποδοσφαιριστής εφόσον διαπιστωθεί η ταυτότητά
του, με αποκλεισμό δύο (2) ετών και σε περίπτωση υποτροπής
με διαγραφή από τα μητρώα ποδοσφαιριστών της Ε.Π.Ο., από
δε τον προπονητή αφαιρείται η άδεια εξασκήσεως του
επαγγέλματος, με απόφαση της Γ.Γ.Α. μετά από εισήγηση της
Ε.Π.Ο., εκτός αν αποδεδειγμένα έκαναν σχετική καταγγελία
στο διαιτητή που αναγράφηκε στο Φ.Α.

  4.   Σε περίπτωση που γίνει δεκτή ένσταση αντικανονικής
διακοπής του αγώνα, αυτός επαναλαμβάνεται.

  5.   Σε περίπτωση που γίνει δεκτή ένσταση του άρθρου 23 παρ.
1 περ. γ΄ και δ΄ ο αγώνας επαναλαμβάνεται.

  6.   Η ομάδα που, μέσα στην ίδια αγωνιστική περίοδο γίνεται
υπότροπος πλαστοπροσωπείας ποδοσφαιριστή, υποβιβάζεται
στην αμέσως κατώτερη κατηγορία και αν δεν υπάρχει, δεν
δικαιούται συμμετοχής στο πρωτάθλημα της αμέσως επόμενης
περιόδου.
-----

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση και βλέπετε ένα μέρος μόνο της σελίδας (frame) πατήστε ΕΔΩ για να επανέλθετε. Ευχαριστούμε)

www.fa3.gr

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα
0000000000000

Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος Καθηγητής Φ.Α. 11ου Γ. Περιστερίου
 (M.Sc. in USA, Υποψ. Διδάκτωρ ΤΕΦΑΑ Αθήνας)
All Rights Reserved. Copyright © 2004-2005
Αποποίηση Ευθύνης
0000000000000


1

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
(Κανονισμοί Ποδοσφαίρου)

Κ.Α.Π.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΑΙΔΙΑΣ
(Αρθρα 1-3)
(Αρθρα 4-8)
(Αρθρα 9-13)
(Αρθρα 14-17)
(4ος Διαιτητής)

ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ FIFA
(Στους Κανονισμούς Παιδιάς)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
(Οι πρόσφατοι του 2005)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Δικαίω΅α άσκησης του επαγγέλ΅ατος, Ιδιωτικό συ΅φωνητικό πρόσληψης προπονητή, Κατηγορίες προπονητών, Εκπαιδευτές ποδοσφαίρου, Ετήσια σε΅ινάρια, Επιτροπές Επίλυσης Οικονο΅ικών Διαφορών, Ανάκληση άδειας άσκησης επαγγέλ΅ατος, κ.α.

  ΓΗΠΕΔΑ

Κριτήρια καταλληλότητας γηπέδων 5 & 6 αστέρων, ΟΑΚΑ, Καραϊσκάκη
ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Λεξικό Ορων Ποδοσφαίρου (650 λέξεις) στα Ελληνικά, Γαλλικά, Αγγλικά