www.fa3.gr

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής (www.fa3.gr )  ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

www.fa3.gr

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.)


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008

 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
(Κ.Α.Π.)ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Αρθρο 24

Εκδίκαση ενστάσεων

  1.  Η εκδίκαση των ενστάσεων και καταγγελιών του άρθρου 23
του παρόντος Κανονισμού γίνεται ως εξής:
  α)  Προκειμένου για αγώνες πρωταθλημάτων Α΄, Β΄, Γ΄
Εθνικών κατηγοριών από το δικαιοδοτικό όργανο της Ε.Π.Α.Ε.
  β)  Προκειμένου για αγώνες που διοργανώτρια είναι η Ε.Π.Ο.
από την Πειθαρχική Επιτροπή και ενστάσεων αυτής.
  γ)  Προκειμένου για αγώνες πρωταθλημάτων των Ενώσεων
Ποδοσφαιρικών Σωματείων από τις αρμόδιες επιτροπές αυτών,
μετά την επικύρωση ή τροποποίησή τους από το Δ.Σ. της ΕΠΣ.
Οι αποφάσεις όλων των προαναφερομένων οργάνων κρίνονται
σε δεύτερο και τελευταίο βαθμό από την Δικαστική Επιτροπή
Εφέσεων της Ε.Π.Ο.

  2.   Οι αποφάσεις για τις παραπάνω ενστάσεις, καταγγελίες και
εφέσεις, εκδίδονται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7)
ημερών από την υποβολή τους.
Οι αποφάσεις για τις ασκηθείσες εφέσεις απαγγέλονται ει
δυνατόν εντός τριών (3) ημερών από την εκδίκασή τους.
-----

Αρθρο 25

Έπαθλο Πρωταθλήματος

  1.  Το έπαθλο κάθε πρωταθλήματος -που δεν επιτρέπεται να
είναι χρηματικό- πρέπει να ορίζεται από την προκήρυξή του,
απονέμεται δε από τη διοργανώτρια μετά την επικύρωση του
οριστικού πίνακα της βαθ΅ολογίας, εκτός από το έπαθλο των
Κυπέλλων Ελλάδος, που απονέμεται αμέσως μετά τη λήξη των
αντίστοιχων τελικών αγώνων.

  2.   Οι ομάδες που κατακτούν την πρώτη θέση στη διοργάνωση
κάθε πρωταθλήματος (πρωταθλήτριες) έχουν το δικαίωμα να
πάρουν τουλάχιστον ένα (1) έπαθλο και μετάλλια για τους
αθλητές τους.

  3.   Απαγορεύεται, εκτός από τη διοργανώτρια και τις Κρατικές
Αρχές, η αθλοθέτηση επάθλων σε αγώνες επίση΅ων
πρωταθλημάτων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
-----

Αρθρο 26

Οικονομική διαχείριση - Οργάνωση και Επιστασία
Αγώνων Πρωταθλημάτων

  1.  Η οικονομική διαχείριση όλων των αγώνων, επίση΅ων ή
φιλικών, γίνεται με επιστασία της κάθε διοργανώτριας και ο
τρόπος της διεξαγωγής της ορίζεται με την προκήρυξη του κάθε
πρωταθλήματος ή με οικονομική εγκύκλιο.

  2.      α)  Τα εισιτήρια είναι έντυπα της διοργανώτριας και οι τιμές
τους ορίζονται πριν από την έναρξη κάθε πρωταθλήματος.
  β)  Τα διαρκή εισιτήρια που εκδίδουν ΠΑΕ ή σωματεία
σφραγίζονται υποχρεωτικά από τη διοργανώτρια πριν από την
έναρξη της ποδοσφαιρικής περιόδου και αντιπροσωπεύουν
εισιτήρια της ανώτατης τιμής για κάθε συγκεκριμένο αγώνα με
τα οποία υποχρεωτικά ανταλλάσσονται.

  3.   Οι οικονομικοί όροι που διέπουν κάθε πρωτάθλημα
(ποσοστό γηπέδου, ποσοστό διοργανώτριας κ.λπ.)
γνωστοποιούνται με την προκήρυξή του. Για καθένα από τους
αγώνες, επίση΅ους ή φιλικούς, συντάσσεται σχετικό έντυπο
φύλλο εκκαθάρισης.
4.   α)  Για τους πάσης φύσεως αγώνες η υπόχρεη ομάδα οφείλει
να καταθέτει στη διοργανώτρια το αργότερο μέσα σε δέκα (10)
ημέρες από την ημέρα τέλεσης του αγώνα -η οποία δεν
υπολογίζεται- το φύλλο εκκαθάρισης μαζί με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά του και τα χρηματικά ποσοστά που δικαιούται
η διοργανώτρια ή που εισπράττει για λογαριασμό τρίτων. Τα
χρηματικά ποσά που δικαιούται η διοργανώτρια, πρέπει να
κατατίθενται σε μετρητά ή με τραπεζική επιταγή.
  β)  μεταξύ των χρηματικών ποσών που υποχρεούται να
εισπράττει η διοργανώτρια για λογαριασμό τρίτων είναι και το
ποσοστό που αναλογεί στο ερασιτεχνικό σωματείο που ίδρυσε
ΠΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νο΅οθεσίας από τις
εισπράξεις των αγώνων πρωταθλήματος και Κυπέλλου στους
οποίους μετέχει η ΠΑΕ που ιδρύθηκε από αυτό εφόσον δεν
έχει εισπραχθεί από το τελευταίο μέσα στην προθεσμία των
δέκα (10) ημερών. Η διοργανώτρια οφείλει να αποδώσει στο
δικαιούχο ερασιτεχνικό σωματείο το δικαιούμενο ποσό αμέσως
μετά την είσπραξή του. Η υπόχρεη ομάδα αν δεν εκπληρώσει
αυτή την υποχρέωσή της στην παραπάνω προθεσμία η
διοργανώτρια την καλεί εγγράφως να συμμορφωθεί μέσα σε
πέντε (5) ημέρες.
Αν και το πενθήμερο αυτό παρέλθει άπρακτο, η υπαίτια ομάδα
αποκλείεται από τον πρώτο επίση΅ο αγώνα της, καθώς και από
τους αμέσως επόμενους -μέχρις ότου συμμορφωθεί- τους
οποίους και χάνει υπέρ των αντιπάλων της με τέρματα δύο (2)
μηδέν (0) μετά από απόφαση του Δ.Ο. στο οποίο
παραπέμπεται πάραυτα από την υπηρεσία της
διοργανώτριας για την επιβολή της προβλεπόμενης
κύρωσης, ήτοι της αποβολής από το πρωτάθλημα, μέχρι
εξοφλήσεως της οφειλής.
  γ)  Εφόσον δεν τελεστεί αγώνας μεταξύ ομάδων που δεν
δικαιούνται συμμετοχής, κατά τα ανωτέρω, θεωρούνται και οι
δύο υπαίτιες για την μη τέλεση του αγώνα και υπόκεινται στις
προβλεπόμενες από τον παρόντα Κανονισμό κυρώσεις.
  δ)  Οι ανωτέρω κυρώσεις εφαρμόζονται και για την είσπραξη
των αναλογούντων ποσών από τη διοργανώτρια που
αναγράφονται στις εκκαθαρίσεις αγώνων και επιβάλλονται από
το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο. Η ίδια προθεσμία υπάρχει
και οι ίδιες κυρώσεις επιβάλλονται και στις ομάδες που δεν
καταβάλουν στη διοργανώτρια τα διάφορα πρόστιμα για
παραβάσεις ποδοσφαιριστών, παραγόντων και κάθε άλλο ποσό
που προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό.

  5.   Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ομάδα διέθεσε στους
φιλάθλους πλαστά εισιτήρια ή σε τιμή μεγαλύτερη ή μικρότερη
από τη καθορισθείσα από τη διοργανώτρια ή ότι διέθεσε
προσκλήσεις σε αριθμό μεγαλύτερο από αυτόν που επιτρέπεται
ή παρέβη όρο της οικονομικής εγκυκλίου, επιβάλλονται σε
αυτή από τη διοργανώτρια οι παρακάτω ποινές :
  α)  Ποσό από 30 έως 300 ευρώ για τις ερασιτεχνικές ομάδες
  β)  Ποσό από 3.000 έως 9.000 ευρώ για τις ομάδες Β΄, Γ΄
Εθνικών κατηγοριών
  γ)  Ποσό από 9.000 έως 30.000 ευρώ για τις ομάδες Α΄
Εθνικής κατηγορίας.
Ως πλαστά εισιτήρια νοούνται και τα εισιτήρια που τίθενται σε
κυκλοφορία, χωρίς να σφραγιστούν από τις Αρμόδιες Αρχές.
Εκτός των ανωτέρω οικονομικών κυρώσεων σε βάρος των
ομάδων που παραβαίνουν τους όρους της οικονομικής
εγκυκλίου, μπορεί να επιβληθεί με απόφαση της
διοργανώτριας, ποινή της στέρησης του δικαιώματος της
διαχείρισης για αγώνα ή αγώνες.
Η οικονομική διαχείριση, στην περίπτωση αυτή, περιέρχεται
στη διοργανώτρια, η οποία δικαιούται να την αναθέσει κατά τη
κρίση της.

  6.   Η οικονομική επιστασία και οργάνωση των αγώνων ανήκει
στη διοργανώτρια που εκτός των άλλων καθορίζει :
  α)  Τον αριθμό των εισιτηρίων κάθε αγώνα
  β)  Τις τιμές των εισιτηρίων
  γ)  Την παραχώρηση ή μη εισιτηρίων στους φιλοξενούμενους,
καθώς και τον αριθμό αυτών
  δ)  Οτιδήποτε, μπορεί να έχει σχέση με τη διεξαγωγή αγώνα.
Οι διαγωνιζόμενες ομάδες οφείλουν να παραλαμβάνουν τον
αριθμό (αναλογί   α)  εισιτηρίων που δικαιούνται, τουλάχιστον έξι
(6) ημέρες πριν την καθορισμένη για την τέλεση του αγώνα
πλην των περιπτώσεων επιβολής κυρώσεων του άρθρου 29 του
παρόντος, οπότε η προθεσμία αυτή είναι τρείς (3) ημέρες.
Απαραίτητη προυπόθεση για την παραλαβή των εισιτηρίων,
είναι η εκ μέρους των διαγωνιζομένων ομάδων έγγραφη
γνωστοποίηση στη διοργανώτρια της σύμφωνης και
ανεπιφύλακτης αποδοχής τους, σε ότι αφορά τον τρόπο
κατανο΅ής τους.
Σε περίπτωση που, μέχρι την προαναφερόμενη προθεσμία,
οποιαδήποτε από τις διαγωνιζόμενες ομάδες αρνείται την
παραλαβή των εισιτηρίων που δικαιούται -έχοντας
γνωστοποιήσει εγγράφως στη διοργανώτρια την άρνησή της- την
ευθύνη της κατανο΅ής και διάθεσής τους αναλαμβάνει η
διοργανώτρια, με τη συνεργασία του Υπουργείου Δη΅. Τάξης.
  7.   Για τους αγώνες Α΄, Β΄ και Γ΄ Εθνικών κατηγοριών και ∆΄
Εθνικής ερασιτεχνικής κατηγορίας, μπορεί η διοργανώτρια,
μετά από εισήγηση της αρμόδιας Οικονομικής Επιτροπής, να
αναθέτει την οικονομική επιστασία τους στις κατά τόπους
Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων και σε περίπτωση άρνησής
τους, στις γηπεδούχες ομάδες.
  8.   α)  Ως ακαθάριστες εισπράξεις εννοούνται αυτές που
πραγματοποιούνται συνολικά, ανάλογα με τον αριθμό των
εισιτηρίων που διατίθενται, πριν από κάθε παρακράτηση για
οποιονδήποτε λόγο (ποσοστό γηπέδου, έξοδα κ.λπ).
  β)  Επί του παραπάνω συνολικού ποσού υπολογίζονται και
αφαιρούνται κατά σειρά: 1) το ποσοστό Τ.Α.Σ.Α., 2) Φ.Π.Α.
ποσοστό 8%, 3) το ποσοστό γηπέδου, 4) η δαπάνη διαιτησίας,
5) τα υπόλοιπα έξοδα του αγώνα και 6) το ποσοστό της
διοργανώτριας, που κάθε φορά καθορίζεται στη σχετική
προκήρυξη. Ειδικότερα για τα επαγγελματικά
Πρωταθλήματα, οι αμοιβές των διαιτητών, βοηθών
τέταρτου διαιτητή και τα έξοδα μετακίνησης, εκτός των
αεροπορικών εισιτηρίων, κατατίθενται πριν τον αγώνα
σε ειδικό λογαριασμό της Ε.Π.Ο., σύμφωνα και με όσα
ορίζονται στον κανονισμό διαιτησίας. Σε κάθε άλλη
περίπτωση αποδίδονται στη διοργανώτρια. Σε περίπτωση
μη τήρησης των ανωτέρω η ομάδα θα τιμωρείται
σύμφωνα με όσα ορίζονται στον κανονισμό διαιτησίας.
  γ)  Επί του υπολοίπου που απομένει, μετά την αφαίρεση των
παραπάνω ποσών υπολογίζεται το ποσοστό που δικαιούται η
καθεμιά ομάδα.
9.   α)  Ειδικά για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο το ποσοστό της
διοργανώτριας από τους αγώνες πρωταθλήματος και Κυπέλλου
καθορίζεται με την οικεία προκήρυξη ή την οικονομική
εγκύκλιο. Η διοργανώτρια των αγώνων πρωταθλήματος
αποδίδει στην Ε.Π.Ο. ποσοστό 3,5% από το οποίο το 3%
διατίθεται από την Ε.Π.Ο. στις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών
Σωματείων προς το σκοπό ενίσχυσης του ερασιτεχνικού
ποδοσφαίρου, ενώ το υπόλοιπο 0,5% διατίθεται για την
περίθαλψη και ενίσχυση τραυματιζομένων ερασιτεχνών
ποδοσφαιριστών. Προκειμένου για τους αγώνες Κυπέλλου
ποσοστό 1,5% περιέρχεται στη διοργανώτρια (Ε.Π.Ο.), εξ αυτού
δε το 1% αποτελεί ίδιο έσοδο, ενώ το υπόλοιπο 0,5% διατίθεται
για την περίθαλψη και ενίσχυση τραυματιζομένων ερασιτεχνών
ποδοσφαιριστών. Το υπόλοιπο ποσοστό που δικαιούται η
διοργανώτρια από τους αγώνες Κυπέλλου και το οποίο
ανέρχεται σε 4% διατίθεται απ’ ευθείας στις Ενώσεις οι οποίες
ασκούν την οικονομική επιστασία κατά τους αγώνες Κυπέλλου.
  β)  Στους αγώνες πρωταθλήματος επαγγελματικού
ποδοσφαίρου οι καθαρές εισπράξεις των αγώνων περιέρχονται
εξ ολοκλήρου στις εκάστοτε γηπεδούχες ομάδες.
  γ)  Τα ποσοστά διανο΅ής του καθαρού προιόντος μεταξύ
ερασιτεχνικών ομάδων, καθορίζονται με την οικεία προκήρυξη
του πρωταθλήματος.
10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, εκτός του ποσοστού της
διοργανώτριας, εφαρμόζονται αναλογικά και για τους φιλικούς
αγώνες.

  1.  Οι ομάδες που μετέχουν στις διασυλλογικές διοργανώσεις
της UEFΑ είναι υποχρεωμένες μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε
(15) ημερών από τη διεξαγωγή κάθε αγώνα τους στον οποίο
έχουν την ιδιότητα του γηπεδούχου να αποστείλουν στην
Ε.Π.Ο. την εκκαθάριση του αγώνα τους, καθώς και επίσημα
αντίγραφα των συμβολαίων τους με διαφημιστικούς και
τηλεοπτικούς οργανισμούς από τα οποία να προκύπτουν τα
ποσά που εισέπραξαν από την προαναφερόμενη αιτία
(τοποθέτηση διαφημίσεων στο γήπεδο και τηλεοπτική κάλυψη
του αγώνα). Παράλληλα οφείλουν να καταθέσουν στην Ε.Π.Ο.
τα χρηματικά ποσά τα οποία δικαιούται κατά περίπτωση η
UEFA, καθώς και ποσοστό 3% υπέρ της Ε.Π.Ο. το οποίο
υπολογίζεται στα ποσά που αναλογούν στην UEFA. Σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στις υποχρεώσεις
αυτής της παραγράφου τα οφειλόμενα προς UEFA και ΕΠΟ
ποσά παρακρατούνται υποχρεωτικά από την επιχορήγηση την
οποία δικαιούνται από τον ΟΠΑΠ.
Η παρακράτηση γίνεται με φροντίδα και ευθύνη της
διοργανώτριας του πρωταθλήματος Α΄ Εθνικής κατηγορίας
μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την έγγραφη ενημέρωσή της,
αποδίδονται δε πάραυτα εκ μέρους της Ε.Π.Ο., μόλις
περιέλθουν σ’ αυτή τα σχετικά δικαιώματα της UEFA.
-----

Αρθρο 27

Ποινές σε βάρος ποδοσφαιριστών για παραπτώματα που
αναγράφονται στο Φ.Α.


  1.  Για τη διατήρηση της τάξης και της πειθαρχίας στους
αγωνιστικούς χώρους, κατά τη διεξαγωγή τόσο των επισή΅ων
όσο και των φιλικών αγώνων, επιβάλλονται στους τακτικούς και
αναπληρωματικούς ποδοσφαιριστές οι ακόλουθες ποινές
αποκλεισμού από αγώνες πρωταθλήματος και Κυπέλλου.
α. Ποινή μιας (1) αγωνιστικής ημέρας, αν ο ποδοσφαιριστής
αποβάλλεται από τον αγώνα για έναν από τους παρακάτω
λόγους:
I. Αδικαιολόγητη και χωρίς την άδεια του διαιτητή
εγκατάλειψη του αγωνιστικού χώρου.
II. Επικίνδυνο παίξιμο, ανάρμοστη διαγωγή κατά τη
διάρκεια του αγώνα ή στο ημίχρονο απέναντι σε
ποδοσφαιριστές, διαιτητή, βοηθούς διαιτητές, παρατηρητή,
βοηθό παρατηρητή, στα υπόλοιπα πρόσωπα που δικαιούνται
να παρευρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο, σύμφωνα με το
-----

Αρθρο 13 του παρόντος Κανονισμού ή σε θεατή, αφού
προηγουμένως παρατηρηθεί από το διαιτητή και έχει γραφτεί
στο Φ.Α. αυτή η παρατήρηση. Εφόσον δεν έχει αναγραφεί στο
Φ.Α. αυτή η παρατήρηση ο ποδοσφαιριστής μένει ατιμώρητος.
Στις περιπτώσεις αυτές αποβολής του ποδοσφαιριστή μετά από
προηγούμενη παρατήρηση (κίτρινη κάρτ   α)  η παρατήρηση αυτή
προσμετράται κανονικά για την έκτιση των ποινών που
προβλέπονται από την παρ. 10 του παρόντος άρθρου, ασχέτως
αν επακολουθήσει αποβολή του ποδοσφαιριστή λόγω δεύτερης
παρατήρησης (κίτρινη κάρτα).
Η ποινή της παραγράφου αυτής και η ποινή της παραγράφου
10 που δύναται να επιβληθεί στον ποδοσφαιριστή λόγω
συμπλήρωσης του προβλεπόμενου αριθ΅ού των καρτών δεν
συγχωνεύονται.
III. ’ρνηση υπογραφής Φ.Α. από τον ποδοσφαιριστή που
έχει στον αγώνα την ιδιότητα του αρχηγού της ομάδας του.
IV. Όταν ένας ποδοσφαιριστής αποβάλλεται από τον αγώνα
επειδή εμποδίζει αντίπαλό του αποστερώντας την ομάδα του
τελευταίου από μια προφανή ευκαιρία να σημειώσει τέρμα ή
επειδή πιάνει την μπάλα με το χέρι και αποστερεί την αντίπαλη
ομάδα από ένα τέρμα ή από μια προφανή ευκαιρία να
σημειώσει τέρμα τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού μιας
αγωνιστικής ημέρας εκτός εάν το παράπτωμα επισύρει
βαρύτερη ποινή κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
V. Όταν ένας ποδοσφαιριστής αποβάλλεται από αγώνα
επειδή μαρκάρει βίαια (άγρι   α)  από πίσω αντίπαλο θέτοντας σε
κίνδυνο τη σωματική του ακεραιότητα.
β. Ποινή δύο (2) αγωνιστικών ημερών, αν ο ποδοσφαιριστής
αποβάλλεται από τον αγώνα εξαιτίας υβριστικής συμπεριφοράς
-έργω ή λόγω- ή απόπειρα βιαιοπραγίας σε αντίπαλο παίκτη,
συμπαίκτη, θεατή, προπονητή, φυσικοθεραπευτή, γιατρό
86
ομάδας ή διερμηνέα στη διάρκεια του αγώνα ή στο ημίχρονο.
γ. Ποινή τριών (3) αγωνιστικών ημερών, αν ο
ποδοσφαιριστής αποβάλλεται από τον αγώνα για βιαιοπραγία ή
βάναυση συμπεριφορά του σε αντίπαλο παίκτη, συμπαίκτη,
θεατή, προπονητή, φυσικοθεραπευτή, ή διερμηνέα στη
διάρκεια του αγώνα ή στο ημίχρονο ή για ανταπόδοση της
βάναυσης συμπεριφοράς την οποία υπέστη ο ποδοσφαιριστής,
έστω και αν βρισκόταν σε ά΅υνα.
δ. Ποινή τεσσάρων (4) αγωνιστικών ημερών, αν ο
ποδοσφαιριστής αποβάλλεται από τον αγώνα για έναν από τους
εξής λόγους:
I. Υβριστική συμπεριφορά -έργω ή λόγω- προς τους
διαιτητή, βοηθούς διαιτητές, παρατηρητή, βοηθό παρατηρητή
και γιατρό του αγώνα, στη διάρκεια του αγώνα ή στο ημίχρονο.
II. Βλασφημία των ΘΕΙΩΝ.
ε. Ποινή πέντε (5) αγωνιστικών ημερών, αν ο ποδοσφαιριστής
αποβάλλεται από τον αγώνα για απώθηση ή απόπειρα
βιαιοπραγίας κατά των διαιτητή, βοηθών διαιτητών,
παρατηρητή, βοηθό παρατηρητή και γιατρού του αγώνα, στη
διάρκεια του αγώνα ή στο ημίχρονο.
στ. Ποινή δέκα (10) αγωνιστικών ημερών, αν ο
ποδοσφαιριστής αποβάλλεται από τον αγώνα για βιαιοπραγία ή
βάναυση συμπεριφορά προς αντίπαλο παίκτη, συμπαίκτη,
θεατή, προπονητή, φυσικοθεραπευτή, διερμηνέα ή γιατρό
ομάδας η οποία είχε συνέπεια τον τραυματισμό τους.
ζ. Ποινή δεκαπέντε (15) αγωνιστικών ημερών, αν ο
ποδοσφαιριστής αποβάλλεται από τον αγώνα για βιαιοπραγία ή
βάναυση συμπεριφορά προς τους διαιτητή, βοηθούς διαιτητές,
παρατηρητή, βοηθό παρατηρητή ή γιατρό του αγώνα.
η. Ποινή τριάντα (30) αγωνιστικών ημερών, αν ο
ποδοσφαιριστής αποβάλλεται από τον αγώνα γιατί τραυμάτισε
87
ένα από τα αναφερόμενα στην προηγούμενη περίπτωση (ζ)
πρόσωπα, με την βίαιη ή βάναυση προς αυτά συμπεριφορά
του.

  2.   Ποδοσφαιριστής που αποβάλλεται από αγώνα και το
παράπτωμά του δεν τιμωρείται με μια από τις παραπάνω ποινές
του παρόντος άρθρου - τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού μιας
(1) αγωνιστικής ημέρας από αγώνες πρωταθλήματος και
Κυπέλλου.

  3.   Για την έκτιση των ποινών αυτού του άρθρου, θεωρούνται ως
αγωνιστικές ημέρες αυτές στις οποίες η ομάδα του
ποδοσφαιριστή που τιμωρήθηκε αγωνίζεται σε αγώνες
πρωταθλήματος ή Κυπέλλου έστω και αν ο αγώνας είναι
άκυρος για οποιαδήποτε αιτία ή δεν αγωνίζεται λόγω
παραίτησης της δικής του ομάδας ή της αντίπαλης ή για
οποιονδήποτε άλλο λόγο και εφόσον ο αγώνας κατακυρώθηκε
υπέρ ομάδας.

  4.   Όλες οι προαναφερόμενες ποινές αποκλεισμού, για τις
οποίες επιβάλλονται ποινές μεγαλύτερες της μιας (1)
αγωνιστικής, προκειμένου για τους αρχηγούς των
διαγωνιζομένων ομάδων, επαυξάνονται κατά το ήμισυ. Το
κλάσμα προσμετράται ως ακέραια ΅ονάδα, σε βάρος του
τιμωρημένου ποδοσφαιριστή.

  5.   Στην περίπτωση που τα παραπτώματα ενός ποδοσφαιριστή
είναι δύο ή περισσότερα, επιβάλλεται συνολική ποινή που το
ύψος της προκύπτει από το άθροισμα της βαρύτερης (ή
μεγαλύτερης) ποινής στην οποία προστίθεται το ήμισυ
καθεμιάς από τις υπόλοιπες μικρότερες ποινές.
88
6.   α)  Υπότροπος θεωρείται ο ποδοσφαιριστής ο οποίος
τιμωρείται, μέσα στην ίδια αγωνιστική περίοδο, για τη διάπραξη
οποιουδήποτε παραπτώματος από τα προαναφερόμενα στο
-----

Αρθρο αυτό για το οποίο επιβάλλεται ποινή μεγαλύτερη
της μιας (1) αγωνιστικής. Σε περίπτωση που υπότροπος
ποδοσφαιριστής έχει τιμωρηθεί και υποπίπτει εκ νέου για τρίτη
ή περισσότερες φορές στο ίδιο παράπτωμα επιβάλλεται πάντοτε
σε αυτόν η διπλάσια ποινή που του επεβλήθη με την πρώτη
υποτροπή μη δυνάμενη η ποινή αυτή να αυξηθεί, με εξαίρεση
την ποινή μιας (1) αγωνιστικής ημέρας που επιβάλλεται σε
ποδοσφαιριστή συνεπεία δεύτερης κίτρινης κάρτας.
  β)  Σε περίπτωση υποτροπής, μέσα στη ίδια αγωνιστική
περίοδο, μόνο οι ποινές αποκλεισμού επαυξάνονται στο
διπλάσιο. Εφόσον όμως η τελεσίδικη ποινή (προηγούμενη)
ήταν μικρότερη από το δεύτερο παράπτωμα (υποτροπής)
η ποινή αποκλεισμού δεν διπλασιάζεται αλλά
επιβάλλεται συνολική αθροιστική ποινή του πρώτου και
του δεύτερου παραπτώματος. Προκειμένου για υπότροπο
αρχηγό ομάδας η επαύξηση της ποινής λόγω της υποτροπής
γίνεται αφου προηγουμένως αυξηθεί η ποινή του λόγω της
ιδιότητας του αρχηγού.
  γ)  Υπότροπος κατά τα ανωτέρω εδάφια α’ και β’ θεωρείται ο
ποδοσφαιριστής στον οποίο έχει επιβληθεί ποινή με τελεσίδικη
απόφαση.
7.   α)  Οι ποινές του παρόντος άρθρου επιβάλλονται μόνο με
βάση το Φ.Α. και αρχίζουν, αυτοδίκαια, από την επόμενη
ημέρα του αγώνα.
  β)  Δεν χωρεί οποιαδήποτε ανταπόδειξη σχετικά με τις
παρατηρήσεις του διαιτητή που αφορούν σε παραβάσεις του
89
άρθρου αυτού και αναγράφονται στο Φ.Α.
Το αρμόδιο για την επιβολή των ποινών αυτού του άρθρου
Όργανο, εκδίδει την απόφασή του αποκλειστικά με βάση τις
γραμμένες από το διαιτητή, στο Φ.Α. παρατηρήσεις.
Διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις και κάθε είδους μεταβολές,
τροποποιήσεις των παρατηρήσεων που έχει γράψει ο διαιτητής
στο Φ.Α. για παραβάσεις του άρθρου αυτού, δεν επιτρέπονται
με την υποβολή από το διαιτητή μεταγενέστερης έκθεσης ή
αναφοράς του.
  γ)  Το Όργανο που είναι αρμόδιο για την έκδοση απόφασης
επιβολής αυτών των ποινών, δεν έχει υποχρέωση να καλέσει σε
απολογία τον παραβάτη, ο οποίος και θεωρείται αυτοδικαίως
τιμωρημένος, εφόσον έχει γραφτεί στο Φ.Α. για παράβαση που
τιμωρείται, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθρου.
  δ)  Η παραπάνω απόφαση εκδίδεται μέσα σε δεκαπέντε (15)
ημέρες αφότου διαπράχθηκε η παράβαση. Αν δεν εκδοθεί
απόφαση ο ποδοσφαιριστής αγωνίζεται μέχρι την έκδοσή της
και το υπόλοιπο της ποινής εκτίεται μετά την έκδοση αυτής της
απόφασης, που κοινοποιείται υποχρεωτικά σε 24 ώρες.
  ε)  Οι ποινές του παρόντος άρθρου επιβάλλονται και για τα
αντίστοιχα παραπτώματα των ποδοσφαιριστών που έγιναν μετά
τη λήξη του αγώνα, μέσα στα αποδυτήρια ή τις υπόλοιπες
εγκαταστάσεις του αγωνιστικού χώρου ή απλώς μέσα στον
περιφραγμένο χώρο ή στο γήπεδο παιδιάς, οπωσδήποτε όμως
μέχρις ότου συνταχθεί και υπογραφεί το Φ.Α. και μόνον
εφόσον η παράβαση γράφτηκε από το διαιτητή στην οικεία
στήλη των παρατηρήσεων αυτού του Φ.Α., τιμωρείται δε
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και η έκτιση
της ποινής αρχίζει από την επόμενη ημέρα της διάπραξης της
παράβασης. Για την περίπτωση αυτή δεν απαιτείται αποβολή
του ποδοσφαιριστή.
90
  στ)  Η χρήση οπτικών (βίντεο ) μέσων, ως αποδεικτικού
υλικού, επιτρέπεται ενώπιον του δικαιοδοτικού οργάνου ή από
το δικαιοδοτικό όργανο, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα εκάστοτε
από τις οδηγίες της Διεθνούς Συνο΅οσπονδίας Ποδοσφαίρου
F.I.F.A. και ειδικώτερα   α  όταν δεν υπέπεσε στην
αντίληψη του διαιτητή το πειθαρχικό παράπτωμα και β)
για τη βεβαίωση της ταυτότητας του ποδοσφαιριστή.
8.   α)  Ο χαρακτηρισμός του παραπτώματος ανήκει
αποκλειστικά στο Όργανο που είναι αρμόδιο για την επιβολή
της ποινής, ενω ο διαιτητής έχει την υποχρέωση να περιγράφει
με κάθε λεπτομέρεια τα γεγονότα στο Φ.Α. πλην των
περιπτώσεων των παραβάσεων ποδοσφαιριστών οι οποίες
επισύρουν ποινή παρατήρησης του ποδοσφαιριστή (κίτρινη
κάρτα).
Οι παρατηρήσεις των διαιτητών στο Φ.Α. πρέπει να είναι σαφείς
και ευανάγνωστες. Όταν συντρέχει λόγος κάποιας προσθήκης ή
διαγραφής, πρέπει απαραίτητα να λαμβάνουν γνώση και να την
΅ονογράφουν και οι αρχηγοί των διαγωνιζομένων ομάδων,
διαφορετικά η προσθήκη ή η διαγραφή δεν λαμβάνεται υπόψη.
  β)  Αν δεν γραφτούν αυτά τα στοιχεία, εφαρμόζεται -σε
οποιαδήποτε περίπτωση- η διάταξη της παρ. 2 του παρόντος
άρθρου.
9.   α)  Εκτός από τις ποινές αποκλεισμού που καθορίζονται
ανωτέρω, στους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο
πρωτάθλημα Α΄, Β΄ Εθνικής κατηγορίας επιβάλλονται
αθροιστικά και οι παρακάτω χρηματικές ποινές:
-Για την περίπτωση β’ της παρ. 1 αυτού του άρθρου 15 έως 30
ευρώ
-Για την περίπτωση γ’ της παρ. 1 αυτού του άρθρου 60 ευρώ
91
-Για την περίπτωση στ’ της παρ. 1 αυτού του άρθρου 45 έως
90 ευρώ
-Για την περίπτωση δ’ της παρ. 1 αυτού του άρθρου 30 έως 60
ευρώ
-Για την περίπτωση ε’ της παρ. 1 αυτού του άρθρου 30 έως 60
ευρώ
-Για την περίπτωση ζ’ της παρ. 1 αυτού του άρθρου 45 έως 90
ευρώ
-Για την περίπτωση η’ της παρ. 1 αυτού του άρθρου 75 έως
150 ευρώ
9.   β)  Επίσης στους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στα
Πρωταθλήματα Γ’ Εθνικών κατηγοριών επιβάλλονται, κατά τα
ανωτέρω και χρηματικές ποινές που είναι κατά περίπτωση ίσες
με ¼ αυτών που ορίζονται για τους ποδοσφαιριστές που
αγωνίζονται στα Πρωταθλήματα Α’ και Β’ Εθνικής κατηγορίας.
10.   α  Αν ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα Α’
ή Β’ ή Γ’ Εθνικής Κατηγορίας παρατηρήθηκε από τον διαιτητή
στη διάρκεια του αγώνα ή στο ημίχρονο και η παρατήρηση
αυτή γράφτηκε στο Φ.Α., τιμωρείται με χρηματική ποινή 30
ευρώ για την πρώτη παρατήρηση, 60 ευρώ για τη δεύτερη
παρατήρηση, 100 ευρώ για την τρίτη παρατήρηση και
αυτοδικαίως με αποκλεισμό μιας (1) αγωνιστικής ημέρας
πρωταθλήματος ή Κυπέλλου για την τέταρτη παρατήρηση.
  β)  Σε περίπτωση υποτροπής (συμπλήρωση 7ης
παρατήρησης) μέσα στην ίδια αγωνιστική περίοδο, ο υπότροπος
ποδοσφαιριστής τιμωρείται αυτοδικαίως με ποινή αποκλεισμού
διπλάσια της αμέσως προηγούμενης επιβληθείσης (2
αγωνιστικές).
  γ)  Σε κάθε περίπτωση νέας υποτροπής (συμπλήρωση εκ
92
νέου τριών παρατηρήσεων) ο ποδοσφαιριστής τιμωρείται
αυτοδικαίως με ποινή αποκλεισμού δύο (2) αγωνιστικών
ημερών.
  δ)  Η ποινή που προβλέπεται από την παρούσα παράγραφο
δεν λαμβάνεται υπόψη για να θεωρηθεί ο ποδοσφαιριστής
υπότροπος κατά την έννοια της διάταξης της παρ. 6 του
παρόντος άρθρου.
  ε)  Όλα τα ποσά από τις χρηματικές ποινές που αναφέρονται
σ’ αυτό το άρθρο, κατατίθενται με ευθύνη της ομάδας που
ανήκει ο ποδοσφαιριστής, στο ταμείο της κατά περίπτωση
διοργανώτριας, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα
που εξεδόθη η απόφαση του αρμοδίου οργάνου.
Αν δεν καταβληθούν, μέσα στην προαναφερόμενη προθεσμία,
τα επιβληθέντα πρόστιμα, η διοργανώτρια υποχρεούται να τα
παρακρατεί από την εγγύηση που έχουν καταθέσει σε αυτή οι
ομάδες ή να τα συμψηφίζει με τυχόν αξιώσεις ομάδων από
αυτή, για οποιαδήποτε αιτία.
  στ)  Η μη καταβολή των ποσών αυτών των χρηματικών ποινών,
δεν συνιστά λόγο αντικανονικής συμμετοχής σε αγώνα του
ποδοσφαιριστή, σε βάρος του οποίου επιβλήθηκε η χρηματική
ποινή.
  ζ)  Οι προβλεπόμενες ποινές της παρούσης παραγράφου δεν
έχουν ισχύ για τους αγώνες των τοπικών πρωταθλημάτων και
Κυπέλλου ερασιτεχνών για τις ομάδες Α΄, Β΄ και Γ΄
Ερασιτεχνικής κατηγορίας.
  η)  Η ποινή αποκλεισμού που επιβάλλεται με τις διατάξεις της
παραγράφου αυτής, αρχίζει αυτοδίκαια από την επόμενη
ημέρα του αγώνα που ο ποδοσφαιριστής δέχτηκε από το
διαιτητή τέταρτη ή έβδομη παρατήρηση (κίτρινη κάρτα). Για
την αυτοδίκαιη τιμωρία του ποδοσφαιριστή, για όσες
αγωνιστικές προβλέπεται από το Αρθροαυτό, αρκεί η γνώση
93
του αρχηγού της ομάδας, που υπογράφει το Φ.Α. χωρίς να
είναι αναγκαία η κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων του
αρμόδιου οργάνου. με την υπογραφή και μόνο του Φ.Α. από
τον αρχηγό της ομάδας υφίσταται αμάχητο τεκ΅ήριο και γνώση
(χωρίς ανταπόδειξ   η)  της τιμωρίας.
  θ)  Οι παρατηρήσεις (κίτρινες κάρτες) του διαιτητή θα
προσμετρώνται (χρεώνονται) χωριστά (όλες) χωρίς να γίνεται
συγχώνευση μεταξύ τους ή απορρόφηση σε άλλες ποινές για
βαρύτερα παραπτώματα στον ίδιο αγώνα.
ι) Εξαιρετικά για τα Πρωταθλήματα του Επαγγελματικού
ποδοσφαίρου και τους αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδος και του
αγώνα Κυπέλλου πρωταθλητών (SUPER CUP) μεταξύ
πρωταθλητού Α’ Εθνικής και κυπελλούχου Ελλάδος οι
παρατηρήσεις του διαιτητή (κίτρινες κάρτες) εκτίονται
αποκλειστικά και μόνον στη διοργάνωση κατά την οποία αυτές
επεβλήθησαν (αγώνες πρωταθλήματος Επαγγελματικού
ποδοσφαίρου ή αγώνες Κυπέλλου περιλαμβανομένου και του
αγώνα Κυπέλλου πρωταθλητών (SUPER CUP) μεταξύ
πρωταθλητού Α’ Εθνικής και κυπελλούχου Ελλάδος). με
τη συμπλήρωση τεσσάρων παρατηρήσεων (κίτρινες κάρτες)
που σημειώθηκαν σε αγώνες Πρωταθλήματος ή σε αγώνες
Κυπέλλου και που συνεπιφέρουν αυτοδίκαια ποινή
αποκλεισμού μιας αγωνιστικής ημέρας, η ποινή αυτή εκτίεται
στην διοργάνωση απο την οποία προήλθαν οι τρείς
παρατηρήσεις. Εξαιρετικά για το πρωτάθλημα Νέων οι
παρατηρήσεις (κίτρινες) καθώς και οι ποινές
αποκλεισμού των ποδοσφαιριστών θα εκτίονται
αποκλειστικά και μόνο στη διοργάνωση που αυτές
επεβλήθησαν.
1
  1.  Οι ποινές αποκλεισμού του παρόντος άρθρου, αν δεν
94
εκτιθούν μέσα στην περίοδο στην οποία επιβλήθηκαν, εκτίονται
κατά την αμέσως επόμενη περίοδο και ακολουθούν τον
τιμωρημένο ποδοσφαιριστή και στην περίπτωση μετεγγραφής
του ή αλλαγής της ιδιότητάς του ως ποδοσφαιριστή. Τούτο δεν
ισχύει προκειμένου για τις κίτρινες κάρτες των
ποδοσφαιριστών.
1
  2.   Είναι αντικανονική, σε αγώνα οποιουδήποτε
πρωταθλήματος ή Κυπέλλου, η συμμετοχή ποδοσφαιριστή
τιμωρημένου με ποινή αποκλεισμού, με εξαίρεση τους
φιλικούς αγώνες που η συμμετοχή του επιτρέπεται χωρίς
κύρωση.
1
  3.   Οι ποινές του παρόντος άρθρου επιβάλλονται και για τις
παραβάσεις ποδοσφαιριστών που σημειώνονται στο Φ.Α. και
διεπράχθησαν σε φιλικούς διεθνείς αγώνες των ομάδων τους, οι
οποίοι διεξάγονται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
Προκειμένου όμως για τους φιλικούς αγώνες που διεξάγονται
στο εξωτερικό η έκτιση των ποινών αρχίζει από την κοινοποίηση
της απόφασης η οποία τις επιβάλλει.
Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. είναι αρμόδια για την
επιβολή των ποινών για τα παραπτώματα των ποδοσφαιριστών,
ενώ ο διαιτητής υποχρεούται να υποβάλλει στην Ε.Π.Ο. εντός
48 ωρών το σχετικό Φ.Α., προκειμένου για συναντήσεις οι
οποίες διεξάγονται στην Ελλάδα.
-----

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση και βλέπετε ένα μέρος μόνο της σελίδας (frame) πατήστε ΕΔΩ για να επανέλθετε. Ευχαριστούμε)

www.fa3.gr

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα
0000000000000

Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος Καθηγητής Φ.Α. 11ου Γ. Περιστερίου
 (M.Sc. in USA, Υποψ. Διδάκτωρ ΤΕΦΑΑ Αθήνας)
All Rights Reserved. Copyright © 2004-2005
Αποποίηση Ευθύνης
0000000000000


1

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
(Κανονισμοί Ποδοσφαίρου)

Κ.Α.Π.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΑΙΔΙΑΣ
(Αρθρα 1-3)
(Αρθρα 4-8)
(Αρθρα 9-13)
(Αρθρα 14-17)
(4ος Διαιτητής)

ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ FIFA
(Στους Κανονισμούς Παιδιάς)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
(Οι πρόσφατοι του 2005)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Δικαίω΅α άσκησης του επαγγέλ΅ατος, Ιδιωτικό συ΅φωνητικό πρόσληψης προπονητή, Κατηγορίες προπονητών, Εκπαιδευτές ποδοσφαίρου, Ετήσια σε΅ινάρια, Επιτροπές Επίλυσης Οικονο΅ικών Διαφορών, Ανάκληση άδειας άσκησης επαγγέλ΅ατος, κ.α.

  ΓΗΠΕΔΑ

Κριτήρια καταλληλότητας γηπέδων 5 & 6 αστέρων, ΟΑΚΑ, Καραϊσκάκη
ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Λεξικό Ορων Ποδοσφαίρου (650 λέξεις) στα Ελληνικά, Γαλλικά, Αγγλικά