www.fa3.gr

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής (www.fa3.gr )  ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

www.fa3.gr

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.)


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008

 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
(Κ.Α.Π.)ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Αρθρο 28

Εθνικές ομάδες – Αντιπροσωπευτικές ομάδες -
Προστασία


  1.  Η συμμετοχή των ποδοσφαιριστών στις Εθνικές ομάδες όταν
καλούνται είναι υποχρεωτική τόσο γι’ αυτούς όσο και για τα
95
σωματεία ή τις ΠΑΕ που ανήκουν.
2.   α)  Σε περίπτωση αδικαιολόγητης άρνησης ποδοσφαιριστή να
συμμετάσχει σε προπόνηση ή αγώνα Εθνικής ομάδας
επιβάλλεται σε αυτόν με απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής
της Ε.Π.Ο. αποκλεισμός τριών (3) αγωνιστικών ημερών από
οποιοδήποτε επίση΅ο αγώνα του σωματείου ή της ΠΑΕ που
ανήκει. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται μετά από παραπομπή της
Τεχνικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο.
  β)  Ποδοσφαιριστής ο οποίος αποκλείσθηκε από Εθνική
ομάδα λόγω τραυματισμού ή ασθενείας του δεν δύναται να
μετάσχει σε αγώνα του σωματείου ή της ΠΑΕ που ανήκει πριν
από την παρέλευση οκτώ (8) ημερών από τον αγώνα της
Εθνικής ομάδας στον οποίο δεν μετέσχε για την πιο πάνω αιτία
(η ημέρα του αγώνα της Εθνικής δεν υπολογίζεται). Η τυχόν
συμμετοχή αυτού σε αγώνα της ΠΑΕ ή του σωματείου του είναι
αντικανονική και τιμωρείται και αυτεπάγγελτα από τη
διοργανώτρια. Εξαιρούνται οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν
αγωνίστηκαν με την ΠΑΕ ή το σωματείο τους λόγω
τραυματισμού ή ασθένειας σε αγώνα πρωταθλήματος ή
Κυπέλλου, αμέσως προηγούμενου αγώνα της Εθνικής.
  γ)  Σε περίπτωση υποτροπής οι προαναφερόμενες ποινές
διπλασιάζονται.

  3.   Η διαπίστωση των λόγων της άρνησης ή αδυναμίας
συμμετοχής του ποδοσφαιριστή ανήκει αποκλειστικά στην
Ε.Π.Ο.

  4.   Τα αναφερόμενα στις παρ. 1, 2 και 3 αυτού του άρθρου
εφαρμόζονται ανάλογα και για τη συμμετοχή ποδοσφαιριστών
ερασιτεχνικών σωματείων που ίδρυσαν ΠΑΕ, σωματείων Δ’
96
Εθνικής ερασιτεχνικής κατηγορίας και ερασιτεχνικών
σωματείων Α’, Β’, Γ’ κατηγοριών σε μικτές ομάδες των οικείων
Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Σωματείων, τα Δ.Σ. των οποίων
ασκούν τις, κατά τα παραπάνω, αρμοδιότητες της Ε.Π.Ο.

  5.   Οι ποινές της παρ. 2α του άρθρου αυτού επιβάλλονται μέσα
σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την
τέλεση του αδικήματος. Η έκτιση της επιβληθείσης ποινής
αρχίζει από την επόμενη αγωνιστική ημέρα της ημερομηνίας
έκδοσης της απόφασης.

  6.   ΠΑΕ ή σωματείο που με οποιοδήποτε τρόπο απαγορεύουν ή
δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή ποδοσφαιριστή τους σε
προπόνηση ή αγώνα ή αποστολή Εθνικής ομάδας, αποκλείεται
κάθε φορά από τον πρώτο επόμενο αγώνα πρωταθλήματος ή
Κυπέλλου με απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της
Ε.Π.Ο. κατά τη διαδικασία της παρ.2α του παρόντος άρθρου.
Η διάταξη αυτή ισχύει ανάλογα και για τα διοικητικά
συμβούλια των Ενώσεων προκειμένου για την επιβολή ποινής
σε βάρος σωματείων-μελών τους όταν απαγορεύουν ή δεν
επιτρέπουν τη συμμετοχή ποδοσφαιριστών τους σε προπονήσεις
ή αγώνες των μικτών ομάδων Νέων και Παίδων αυτών.
  7.   Επαγγελματίας ποδοσφαιριστής που ανήκει στην
δύναμη ΠΑΕ οφείλει να συμμετέχει σε οποιαδήποτε
εκδήλωση διοργανώνεται από την Ε.Π.Ο. ή την Ε.Π.Α.Ε.
και έχει σαν σκοπό την ανάπτυξη ή διάδοση του
ποδοσφαίρου και του κοινωνικού ρόλου αυτού ή σε
εκδηλώσεις μείζονος ενδιαφέροντος, εφόσον και όταν
προσκληθεί. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας ή
άρνησης αυτού, τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού από
97
δύο (2) έως τέσσερις (4) αγωνιστικές ημέρες με απόφαση
του οικείου για κάθε φορέα δικαιοδοτικού οργάνου
κατόπιν παραπομπής του από το αντίστοιχο Δ.Σ.
  8.   Δημόσιες δυσμενείς κρίσεις μελών Δ.Σ./Π.Α.Ε.
συμβληθέντων με οποιαδήποτε σχέση με Π.Α.Ε φυσικών
ή νομικών προσώπων, προπονητών, ποδοσφαιριστών που
αφορούν την οργάνωση και λειτουργία, το κύρος ή τους
διεξαγόμενους αγώνες εθνικών – αντιπροσωπευτικών
ομάδων, τιμωρούνται από το οικείο δικαιοδοτικό όργανο
είτε μετά από απόφαση παραπομπής του Δ.Σ. της
διοργανώτριας ή της Ε.Π.Ο., είτε και αυτεπάγγελτα με
τις παρακάτω ποινές:
  α)  Παράγοντες, προπονητές και οι εν γένει
συμβαλλόμενοι με Π.Α.Ε. ποινή αποκλεισμού εισόδου
στους αγωνιστικούς χώρους τουλάχιστον δύο (2) μηνών
και χρηματική ποινή από 5.000 έως 20.000 χιλιάδες
ευρώ.
  β)  Στους ποδοσφαιριστές ποινή αποκλεισμού από δύο
(2) μέχρι τέσσερις (4) αγωνιστικές
  γ)  Σε περίπτωση υποτροπής την ίδια αγωνιστική
περίοδο από οποιοδήποτε πρόσωπο με διπλασιασμό των
επιβληθέντων ποινών και τιμωρία της Π.Α.Ε. στην οποία
ανήκουν με μία (1) αγωνιστική ημέρα χωρίς την
παρουσία θεατών (κεκλεισμένων των θυρών).
-----

Αρθρο 29

Ποινές σε βάρος ομάδων για επεισόδια κατά τους αγώνες

  1.  Σε αγώνες πρωταθλημάτων, Κυπέλλου και τους φιλικούς, οι
διαγωνιζόμενες ομάδες έχουν την υποχρέωση να παίρνουν τα
98
κατάλληλα μέτρα πρόληψης και καταστολής πράξεων που
δυσφη΅ούν το άθλημα ή διεγείρουν το φίλαθλο κοινό και είναι
υπεύθυνες για κάθε αντιαθλητική ενέργεια των ποδοσφαιριστών
των μελών και των οπαδών τους.

  2.   Σε περίπτωση δημιουργίας επεισοδίων με΅ονωμένων ή
οποιασδήποτε εκτάσεως, που δυσφη΅ούν το άθλημα ή
διεγείρουν το φίλαθλο κοινό -πριν, στη διάρκεια ή μετά τη λήξη
του αγώνα- από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 του
παρόντος άρθρου επιβάλλεται σε βάρος της υπεύθυνης ομάδας
ποινή στέρησης του δικαιώματος να αγωνίζεται στην έδρα της
με την παρουσία θεατών (κεκλεισμένων των θυρών) ή
χρηματικού προστί΅ου ή και τα δύο ως εξής:
  α)  Ποινή μιας (1) έως δύο (2) αγωνιστικών ημερών
πρωταθλήματος ή Κυπέλλου, αν τα επεισόδια αυτά έγιναν στον
άμεσα περιβάλλοντα το γήπεδο χώρο και συνδέονται με αυτόν,
σύμφωνα με την κρίση του Δικαιοδοτικού Οργάνου ή της
διοργανώτριας, κατά περίπτωση.
  β)  Ποινή μιας (1) έως τριών (3) αγωνιστικών ημερών
πρωταθλήματος ή Κυπέλλου αν τα επεισόδια αυτά έγιναν μέσα
στο γήπεδο (κερκίδες, αποδυτήρια κ.λπ.), αλλά έξω από τον
αγωνιστικό χώρο.
  γ)  Ποινή μιας (1) έως τεσσάρων (4) αγωνιστικών ημερών
πρωταθλήματος ή Κυπέλλου αν τα επεισόδια αυτά έγιναν μέσα
στον αγωνιστικό χώρο.
  δ)  Ποινή πέντε (5) αγωνιστικών ημερών πρωταθλήματος ή
Κυπέλλου αν εξ αιτίας αυτού ή αυτών των επεισοδίων
διακόπηκε οριστικά ο αγώνας.
  ε)  Ειδικά σε αγώνες που δημιουργούνται επεισόδια στο χώρο
των επισή΅ων, σε βάρος μελών της φιλοξενούμενης ομάδας, ή
μεταξύ των οποιονδήποτε άλλων παρευρισκομένων και
99
διαπιστώνονται από εκθέσεις παρατηρητών της Ε.Π.Α.Ε. ή της
Αστυνομίας, επιβάλλονται κατά περίπτωση οι ακόλουθες
ποινές:
ε.α.) Για ομάδες Α’ Εθνικής η ποινή στέρησης του
δικαιώματος να αγωνίζονται στην έδρα τους με την παρουσία
θεατών (κεκλεισμένων των θυρών) για τρεις (3) αγωνιστικές
πρωταθλήματος ή Κυπέλλου και πρόστιμο από 10.000 έως
30.000 ευρώ.
ε.β.) Για ομάδες Β’ Εθνικής η ποινή στέρησης να αγωνίζονται
στην έδρα τους με την παρουσία θεατών (κεκλεισμένων
των θυρών) για τρεις (3) αγωνιστικές πρωταθλήματος ή
Κυπέλλου, και πρόστιμο από 5.000 έως 15.000 ευρώ.
ε.γ.) Για ομάδες Γ’ Εθνικής η ποινή στέρησης να αγωνίζονται
στην έδρα τους με την παρουσία θεατών (κεκλεισμένων
των θυρών) για τρεις (3) αγωνιστικές πρωταθλήματος ή
Κυπέλλου και πρόστιμο από 2.000 έως 7.500 ευρώ.

  3.   Προκειμένου για αγώνες όλων των πρωταθλημάτων της παρ.
2 του παρόντος άρθρου είναι δυνατόν να επιβληθεί μόνο
χρηματικό πρόστιμο ή χρηματικό πρόστιμο μαζί με τις ποινές
που αναφέρονται σε αυτές τις περιπτώσεις ως εξής:
  α)  Για τις ομάδες Α΄ Εθνικής κατηγορίας, από 1.200 έως
15.000 ευρώ.
  β)  Για τις ομάδες Β΄ Εθνικής κατηγορίας από 600 έως 6.000
ευρώ.
  γ)  Για τις ομάδες Γ΄ Εθνικής κατηγορίας από 500 έως 3.000
ευρώ.
  δ)  Για τις ομάδες ∆΄ Εθνικής κατηγορίας από 150 έως 750
ευρώ.
4.   α)  Οι προαναφερόμενες κατά περίπτωση, ποινές
100
επιβάλλονται σε βάρος της υπεύθυνης ομάδας, ανεξάρτητα από
το αν αγωνίζεται στην έδρα της ή στην έδρα της αντίπαλης
ομάδας ή σε ουδέτερο γήπεδο.
  β)  Το Δικαιοδοτικό Όργανο, σε εξαιρετικές
περιπτώσεις δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του να
ορίσει ότι αγώνας ή αγώνες, που λόγω τιμωρίας έχει
στερηθεί ομάδα να διεξάγει στο γήπεδό της με την
παρουσία θεατών (κεκλεισμένων των θυρών), διεξάγονται
σε γήπεδο εκτός έδρας.
  γ)  Οι προαναφερόμενες ποινές θα εκτίονται σε γήπεδα που
θα ορίζει η Ε.Π.Α.Ε., σε οποιοδήποτε, κυρίως,
απομεμακρυσμένο γεωγραφικά διαμέρισμα της Ελλάδος, και
βεβαίως που θα πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις
καταλληλότητας.
  δ)  Οι δαπάνες μετάβασης και επιστροφής της
φιλοξενούμενης θα βαρύνουν την τιμωρημένη ομάδα.
  ε)  Σε περίπτωση επιβολής ποινής στέρησης του δικαιώματος
να αγωνίζεται στην έδρα της, ομάδα Α’, Β’, Γ’ Εθνικής
Κατηγορίας, το γήπεδο που θα ορισθεί για τη διεξαγωγή των
αγώνων της στο διάστημα που θα εκτίεται η ποινή της πρέπει
να βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον εκατό (100) χιλιομέτρων
από την έδρα της. Εφόσον πληρούται ο όρος αυτός η
διοργανώτρια μπορεί κατά την κρίση της να ορίσει οποιοδήποτε
γήπεδο. Η απόφαση δεν προσβάλλεται από κανένα όργανο,
κανενός βαθ΅ού. Προκειμένου για αγώνες Δ’ Εθνικής
Ερασιτεχνικής κατηγορίας επιβάλλεται ποινή στο σωματείο που
τιμωρείται να αγωνίζεται σε απόσταση πενήντα (50) χιλιομέτρων
από την έδρα του.
Σε αυτήν την περίπτωση το γήπεδο ορίζεται από την
διοργανώτρια κατά την κρίση της.
  στ)  Σε περίπτωση επιβολής ποινής στέρησης του δικαιώματος
101
να αγωνίζεται στην έδρα της ερασιτεχνική ομάδα Α΄, Β΄, Γ΄
κατηγορίας τοπικής Ένωσης το γήπεδο που ορίζεται για την
διεξαγωγή των αγώνων της, στο διάστημα που εκτίεται η ποινή
της, πρέπει να βρίσκεται μέσα στην περιφέρεια της Ένωσης
Ποδοσφαιρικών Σωματείων, στη δύναμη της οποίας ανήκει η
ομάδα αυτή και δεν επιτρέπεται να βρίσκεται σε απόσταση
μικρότερη από δέκα (10) χιλιόμετρα από την έδρα του
τιμωρημένου σωματείου.
  ζ)  Σε περίπτωση δημιουργίας επεισοδίων μεγάλης
έκτασης και ιδιαίτερης σοβαρότητας σε αγώνες τοπικών
πρωταθλημάτων (Α’, Β’, Γ’ ερασιτεχνικής κατηγορίας και
υποδο΅ής των ενώσεων) είτε αυτά περιγράφονται στο
Φ.Α. είτε περιέλθουν σε γνώση της διοργανώτριας με
οποιοδήποτε τρόπο, δύναται η διοργανώτρια, να
επιβάλλει στο υπαίτιο ή στα υπαίτια σωματεία ποινή
προσωρινού αποκλεισμού μέχρι ενός (1) χρόνου από
κάθε επίση΅ο και φιλικό αγώνα.

  5.      α)  Σε περίπτωση υποτροπής μέσα στην ίδια αγωνιστική
περίοδο η ποινή στέρησης του δικαιώματος να αγωνίζεται
ομάδα στην έδρα της με την παρουσία θεατών
(κεκλεισμένων των θυρών) δύναται να επαυξηθεί σε όλες
τις περιπτώσεις από μία αγωνιστική μέχρι το διπλάσιο.
Ομάδα που τιμωρείται από τρείς (3) αγωνιστικές και άνω σε
περίπτωση υποτροπής η ποινή προσαυξάνεται μόνο κατά μία
(1) αγωνιστική. Σε περίπτωση που ομάδα υποπίπτει για τρίτη ή
περισσότερες φορές σε οποιοδήποτε παράπτωμα επιβάλλεται
πάντοτε σ’ αυτήν η ανώτερη ποινή που της επεβλήθη κατά την
πρώτη υποτροπή.
  β)  Οι αποφάσεις σε πρώτο βαθμό για επιβολή ή μη των
ποινών αυτού του άρθρου, πρέπει να εκδίδονται μέσα σε
102
αποκλειστική προθεσμία επτά (7) ημερών από τη διάπραξη του
παραπτώματος.
  γ)  Υπότροπη θεωρείται η ομάδα της οποίας η έδρα έχει
τιμωρηθεί με τελεσίδικη απόφαση με ποινή είτε
κεκλεισμένων των θυρών, είτε εκτός έδρας, τουλάχιστον
μία φορά στην ίδια αγωνιστική περίοδο.
  δ)  Σε περίπτωση υποτροπής μέσα στην ίδια
αγωνιστική περίοδο, η ποινή των κεκλεισμένων των
θυρών δύναται να επαυξηθεί λόγω υποτροπής, από μία
(1) αγωνιστική μέχρι και το διπλάσιο.

  6.   Οι ποινές αυτού του άρθρου επιβάλλονται κατά περίπτωση
από την Πειθαρχική Επιτροπή Ε.Π.Ο. για τις προβλεπόμενες σ’
αυτό παραβάσεις κατά τους φιλικούς αγώνες ελληνικών
ομάδων με ομάδες του εξωτερικού είτε οι παραβάσεις
σημειώθηκαν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό εκ μέρους των
προσώπων που ΅νη΅ονεύονται στο παρόν -----

Αρθρο και πάντοτε
μετά από προηγούμενη κλήση σε απολογία. Οι διαιτητές των
αγώνων αυτών που διεξάγονται στην Ελλάδα έχουν υποχρέωση
εντός 48 ωρών να αποστείλουν το οικείο Φ.Α.
-----

Αρθρο 30

Ποινές σε βάρος φυσικών ή νομικών προσώπων
για παραπτώματα που συνιστούν
δυσφήμιση του ποδοσφαίρου


  1.  Όλες οι Ενώσεις και τα σωματεία της δύναμής τους, οι ΠΑΕ
και τα σωματεία που μετέχουν στα Πρωταθλήματα Α΄, Β΄ και Γ΄
Εθνικής κατηγορίας, τα μέλη των διοικήσεών τους, ή πρόσωπα
συνδεόμενα με οποιαδήποτε σχέση με αυτές ή πάσης φύσεως
εκπρόσωποί τους ενώπιον της Ε.Π.Α.Ε. και των άλλων
103
διαφόρων επιτροπών, οργάνων και αρχών που γενικότερα
εισέρχονται στους αγωνιστικούς χώρους-αποδυτήρια, διάδρο΅οι
κ.λπ., τα μέλη των επιτροπών της Ε.Π.Ο. και των Ενώσεων, το
υπαλληλικό τους προσωπικό, οι ποδοσφαιριστές τους, οι
επίση΅οι διαιτητές, οι σύνδεσμοι διαιτητών και τα μέλη της
διοίκησής τους, προπονητές, γιατροί, φροντιστές,
φυσικοθεραπευτές, διερμηνείς, οι φίλαθλοι και γενικά
οποιοδήποτε πρόσωπο με οποιαδήποτε ιδιότητα μετέχει στη
δραστηριότητα της Ε.Π.Ο., της Ε.Π.Α.Ε., των Ενώσεων και
σωματείων, έχουν την υποχρέωση να τηρούν τους κανόνες του
φιλάθλου πνεύματος και να συμμορφώνονται στις διατάξεις των
νόμων και των κανονισμών και των αποφάσεων της Ε.Π.Ο.

  2.   Παράλληλα κάθε ομάδα είναι υπεύθυνη για τις πράξεις και
παραλείψεις όλων όσων με οποιονδήποτε τρόπο και με
οποιαδήποτε ιδιότητα -όπως ειδικότερα αναφέρεται στην
προηγούμενη παράγραφο- συνδέονται με αυτή, εκτός αν οι
ενέργειες αυτών στρέφονται κατά της ίδιας της ομάδας τους.

  3.      α)  Η τυχόν παράβαση ή μη συμμόρφωση των παραπάνω
νομικών και φυσικών προσώπων με την Αθλητική Νο΅οθεσία,
τους κανονισμούς, τα Διατάγματα, τις αποφάσεις της ΓΓΑ, των
θεσμοθετημένων οργάνων, ΑΣΕΑΔ, δικαιοδοτικά όργανα
(αθλητικοί δικαστές), τις αποφάσεις αυτών, σχετικά με τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα που έχουν,
καθώς και οποιαδήποτε εκ μέρους τους ενέργεια που συνιστά
δυσφήμιση του αθλήματος του ποδοσφαίρου, που περιέρχεται
με οποιονδήποτε τρόπο σε γνώση των αρμοδίων οργάνων,
τιμωρείται από το κατά περίπτωση αρμόδιο δικαιοδοτικό
όργανο με την απαραίτητη προυπόθεση της προηγούμενης
κλήσης σε έγγραφη ή αυτοπρόσωπη απολογία του
104
εγκαλούμενου.
  β)  Ως δυσφήμιση του αθλήματος του ποδοσφαίρου νοούνται
και οι με οποιοδήποτε τρόπο δημόσιες δυσμενείς κρίσεις σε
βάρος των Αθλητικών Αρχών, της διοργανώτριας των αγώνων,
των θεσμοθετημένων δικαιοδοτικών αθλητικών οργάνων, των
οργάνων της διαιτησίας, γενικώς των διαιτητών, του
υπαλληλικού προσωπικού των παραπάνω, καθώς επίσης και
οποιασδήποτε άλλης ομάδας και των παραγόντων αυτής.
γ). Ειδικά για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο δημόσιες
δυσμενείς κρίσεις μελών Δ.Σ. ΠΑΕ, των συμβληθέντων με
οποιαδήποτε σχέση ΅’ αυτές φυσικών ή νομικών προσώπων
(ενδεικτικά χορηγών, διαφημιζομένων κ.λπ.), των προπονητών
και αθλητών αυτών, που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία
της Ε.Π.Α.Ε., τη διεξαγωγή και το κύρος των Εθνικών
Πρωταθλημάτων Α’, Β’ και Γ’ Εθνικής κατηγορίας, και δεν
αποδεικνύονται παραχρήμα, οι ΠΑΕ στις οποίες ανήκουν ή
εμπλέκονται ΅’ αυτές με οποιαδήποτε σχέση τα ανωτέρω
φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ενδεικτικά χορηγοί,
διαφημιζόμενοι κ.λπ.), τιμωρούνται με απόφαση του
Δικαιοδοτικού Οργάνου ως εξής :
γ.   α)  με χρηματικό πρόστιμο από 10.000 έως 30.000 ευρώ.
γ.   β)  σε περίπτωση υποτροπής με την ποινή τέλεση αγώνων
της ΠΑΕ στην έδρα της χωρίς την παρουσία θεατών για δύο (2)
αγωνιστικές ημέρες και
γ.   γ)  σε περίπτωση νέας υποτροπής από μέλη του Δ.Σ. ΠΑΕ
επιβάλλεται σ’ αυτά έκπτωση από κάθε εταιρικό αξίωμα
τουλάχιστον για έξι (6) ΅ήνες.

  4.   Σε περίπτωση κατά την οποία ασκηθεί βία, υπό ΅ορφή
σωματικής βλάβης ή τρο΅οκρατικής ενέργειας κατά διαιτητών
ή μελών Δ.Σ. ΠΑΕ ή μετόχων εκτός γηπέδου και διαπιστωθεί η
105
συμμετοχή μέλους Δ.Σ. ΠΑΕ ή μετόχου ή υπαλλήλου υπό τη
΅ορφή ηθικού ή φυσικού αυτουργού, το φυσικό πρόσωπο
στερείται εφ’ όρου ζωής το δικαίωμα του διοικείν, η δε ΠΑΕ
στην οποία μετέχει υποβιβάζεται στην αμέσως επόμενη
κατηγορία. Στα παραπάνω φυσικά ή νομικά πρόσωπα
επιβάλλονται ποινές ως εξής:
  α)  Για οποιαδήποτε παράβαση που προβλέπεται και
τιμωρείται από τον παρόντα Κανονισμό και η οποία -χωρίς να
αναγράφεται από το διαιτητή στο Φ.Α.- περιέρχεται σε γνώση
της διοργανώτριας ή του αρμόδιου για την επιβολή ποινής
οργάνου με οποιονδήποτε τρόπο, επιβάλλεται η αντίστοιχη
ποινή που προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό. Σε κάθε
περίπτωση για παραβάσεις που προβλέπονται στο άρθρο
27 του παρόντος κανονισμού επιβάλλονται μόνον οι
αντίστοιχες ποινές που προβλέπονται στο Αρθροαυτό 27
μη δυναμένης της επιβολής ποινής του παρόντος
άρθρου.
  β)  Για οποιαδήποτε παράβαση που δεν προβλέπεται από τον
παρόντα Κανονισμό, ή δεν διαπράχθηκε σε αγώνα και η οποία
περιέρχεται με οποιονδήποτε τρόπο σε γνώση της
διοργανώτριας ή του αρμόδιου για την επιβολή της ποινής
οργάνου, επιβάλλονται μια ή και περισσότερες από τις
παρακάτω ποινές:
I. Στις Ενώσεις:
  α)  Έγγραφη επίπληξη
  β)  Αυστηρή έγγραφη επίπληξη με πρόσκληση για την
ανάκληση εγγράφου, δη΅οσιεύματος ή απόφασης των οποίων
το περιεχόμενο είναι ανάρμοστο.
Η ανάκληση τυχόν δη΅οσιεύματος θα γίνεται μέσα σε πέντε (5)
ημέρες από την έκδοση της απόφασης της Ε.Π.Ο. στην ίδια
106
εφημερίδα, σελίδα και στήλη. Σε περίπτωση που Ένωση δεν
εφαρμόσει αυτή την απόφαση, τα μέλη του Δ.Σ.
παραπέμπονται υποχρεωτικά από την Ε.Π.Ο. στην Ε.Φ.Ι.
II. Στα σωματεία και στις ΠΑΕ:
  α)  Έγγραφη επίπληξη
  β)  Αυστηρή έγγραφη επίπληξη με πρόσκληση για την
ανάκληση εγγράφου, δη΅οσιεύματος ή απόφασης των οποίων
το περιεχόμενο είναι ανάρμοστο. Η ανάκληση δη΅οσιεύματος
θα γίνεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έκδοση απόφασης
του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου στην ίδια εφημερίδα,
σελίδα και στήλη που δη΅οσιεύθηκε το ανάρμοστο
δη΅οσίευμα. Σε περίπτωση που σωματείο ή ΠΑΕ δεν
εφαρμόσει αυτή την απόφαση τιμωρείται με τις παρακάτω
ποινές:
- Τα μέλη των Δ.Σ. των ερασιτεχνικών σωματείων και ΠΑΕ
παραπέμπονται υποχρεωτικά στην ΕΦΙ από το αρμόδιο
πειθαρχικό όργανο.
- Στα μέλη των Δ.Σ. των ΠΑΕ επιβάλλεται με απόφαση του
Δικαιοδοτικού Οργάνου, η ποινή της έκπτωσης από το εταιρικό
αξίωμα για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) ΅ήνες.
  γ)  Χρηματικό πρόστιμο από 10.000 έως 30.000 ευρώ για τις
ΠΑΕ Α’ Εθνικής Κατηγορίας, από 4.000 έως 18.000 ευρώ για
τα Σωματεία και τις ΠΑΕ Β’ Εθνικής Κατηγορίας και από
1.500 έως 9.000 ευρώ για τα Σωματεία και τις ΠΑΕ Γ’
Εθνικής Κατηγορίας και 1.500 ευρώ για τα Σωματεία της Δ’
Εθνικής Κατηγορίας. Για τα ερασιτεχνικά σωματεία Α΄, Β΄ και
Γ΄ κατηγοριών των ΕΠΣ επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο που
δεν μπορεί να είναι ανώτερο από 300 ευρώ.
  δ)  Προσωρινός αποκλεισμός μέχρι ένα (1) χρόνο από κάθε
107
επίση΅ο και φιλικό αγώνα.
  ε)  Ποινή τέλεσης αγώνων ΠΑΕ ή σωματείων Α΄, Β΄, Γ΄ και ∆΄
Εθνικών κατηγοριών στην έδρα τους χωρίς την παρουσία
θεατών ή ποινή απαγόρευσης να αγωνίζεται στην έδρα του
ερασιτεχνικό σωματείο Α΄, Β΄ ή Γ΄ τοπικής κατηγορίας, από
μια (1) μέχρι πέντε (5) αγωνιστικές ημέρες και για τις δύο
προαναφερόμενες περιπτώσεις ποινής.
III. Στα μέλη Δ.Σ. ενώσεων, μέλη επιτροπών της Ε.Π.Ο. και των
ενώσεων, στα μέλη συνδέσμων διαιτητών και τους διαιτητές,
σωματείων, ΠΑΕ, των συμβληθέντων με οποιαδήποτε σχέση ΅’
αυτά νομικών ή φυσικών προσώπων (ενδεικτικά χορηγών,
διαφημιζομένων κ.λπ.) και στους υπαλλήλους ή στους καθ’
οιονδήποτε τρόπο ενεργούντες για λογαριασμό αυτών
(σωματείων ή ΠΑ   ε)  ως και τους προπονητές, διερμηνείς,
φυσικοθεραπευτές, φροντιστές και γιατρούς των ομάδων.
  α)  Έγγραφη επίπληξη
  β)  Αυστηρή έγγραφη επίπληξη με πρόσκληση για την
ανάκληση δη΅οσιεύματος του οποίου το περιεχόμενο είναι
ανάρμοστο με τους όρους που ορίζονται από την προηγούμενη
παράγραφο.
  γ)  Απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους,
προσωρινά ή οριστικά.
Εφόσον η ποινή αυτή επιβάλλεται σε μέλη σωματείων, μέλη
Δ.Σ. ΠΑΕ, σε υπαλλήλους ή στους καθ’ οιονδήποτε τρόπο ενερ-
γούντες για λογαριασμό αυτών (σωματείων ή ΠΑ   ε)  ως και στους
προπονητές, διερμηνείς, φυσικοθεραπευτές, φροντιστές και
γιατρούς των ομάδων και το παράπτωμά τους διαπράχθηκε
πριν την έναρξη, κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη του αγώνα
σωματείου ή ΠΑΕ με το οποίο συνδέονται κατά τα ανωτέρω,
συνοδεύεται υποχρεωτικά και από χρηματικό πρόστιμο το
108
ύψος του οποίου καθορίζεται ανάλογα με την κατηγορία του
σωματείου ή της ΠΑΕ ως εξής :
Για τις ομάδες Α΄ Εθνικής κατηγορίας, μέχρι 9.000 ευρώ.
Για τις ομάδες Β΄ Εθνικής κατηγορίας, μέχρι 4.500 ευρώ
Για τις ομάδες Γ΄ Εθνικής κατηγορίας, μέχρι 3.000 ευρώ.
Για τις ομάδες ∆΄ Εθνικής κατηγορίας, μέχρι 1.500 ευρώ
Για τις ομάδες Α΄, Β΄, Γ΄ κατηγορίας που συμμετέχουν στα
Πρωταθλήματα των Ε.Π.Σ. μέχρι 150 ευρώ.
Για την είσπραξη του ποσού αυτού συναρμόδιο είναι το σωμα-
τείο ή ΠΑΕ που είναι και αποκλειστικά υπεύθυνο για την εντός
μηνός από της επιβολής του, απόδοση αυτού στη διοργανώτρια.
  δ)  Παραπομπή στην ΕΦΙ από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο
σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νο΅οθεσίας.
  ε)  Στα μέλη των Δ.Σ. των ΠΑΕ μπορεί να επιβάλλεται και η
ποινή της στέρησης του δικαιώματος να κατέχουν εταιρικά
αξιώματα για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών. Στην περί-
πτωση αυτή η ΠΑΕ υποχρεούται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε
(15) ημερών από της έκδοσης της σχετικής απόφασης να ορίσει
τον αντικαταστάτη του τιμωρηθέντος. Αν η προθεσμία αυτή
παρέλθει άπρακτη και μέχρι της πλήρους εφαρμογής της
απόφασης που επέβαλε την ποινή, η ΠΑΕ δεν δικαιούται να
μετέχει στους αγώνες πρωταθλήματος ή Κυπέλλου, τους ο-
ποίους χάνει υπέρ των αντιπάλων ομάδων. Ακόμη στα μέλη των
Δ.Σ. των ΠΑΕ μπορεί να επιβληθεί και πρόστιμο μέχρι 15.000
ευρώ που υποχρεούνται να το καταβάλλουν μέσα σε δεκαπέντε
(15) ημέρες από την έκδοση της απόφασης. Σε περίπτωση μη
καταβολής του προστί΅ου, χάνουν το εταιρικό αξίωμα με από-
φαση του Δικαιοδοτικού Οργάνου το οποίο επανακτούν αν κα-
ταθέσουν το επιβληθέν πρόστιμο.
  στ)  Στα φυσικά πρόσωπα επιβάλλεται στέρηση του δικαι-
ώματος να ασκήσουν τα καθήκοντά τους προσωρινά ή οριστικά
109
και να εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ΠΑΕ,
σωματείων, Ενώσεων ή Ο΅οσπονδιών προσωρινά ή οριστικά.
IV. Στους ποδοσφαιριστές:
  α)  Έγγραφη επίπληξη
  β)  Αυστηρή έγγραφη επίπληξη με πρόσκληση για την
ανάκληση δη΅οσιεύματος του οποίου το περιεχόμενο είναι
ανάρμοστο, σύμφωνα με όσα ορίζονται για την ανάκληση στην
προηγούμενη παράγραφο.
  γ)  Αποκλεισμός από αγώνες, φιλικούς και επίση΅ους μέχρι
ένα (1) χρόνο.
  δ)  Παραπομπή στην ΕΦΙ από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο
(προκειμένου για τους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές).
  ε)  Οριστική διαγραφή.
V. Στα μέλη Σωματείων - Φιλάθλους:
  α)  Απαγόρευση εισόδου μέσα στους αγωνιστικούς χώρους,
προσωρινά ή οριστικά, όταν διεξάγονται αγώνες με οποιαδήποτε
ιδιότητα.
  β)  Παραπομπή στην ΕΦΙ από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο.
VI. Οι παραπάνω ποινές επιβάλλονται και στα φυσικά πρό-
σωπα που ενέχονται με οποιονδήποτε τρόπο και ιδιότητα στη
διάπραξη του αδικήματος του άρθρου 132 του ν. 2725/1999
όπως ισχύει κάθε φορά.

  5.   Σαν ιδιαίτερη επιβαρυντική περίπτωση δυσφήμισης του
ποδοσφαίρου θεωρείται ο τραυματισμός διαιτητών, βοηθών
διαιτητών, παρατηρητών, βοηθών παρατηρητών και γιατρών
αγώνα που γίνεται με βάναυση προς τα πρόσωπα αυτά
συμπεριφορά εντός του περιβάλλοντος αγωνιστικού χώρου από
110
μέλη διοικήσεων σωματείων ή ΠΑΕ, ποδοσφαιριστές,
προπονητές ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο με εντεταλμένη από
το σωματείο ή ΠΑΕ υπηρεσία στον χώρο αυτό.
Στις περιπτώσεις αυτές πέρα από τις επιβαλλόμενες ποινές
στους υπαίτιους από άλλες διατάξεις, επιβάλλεται στο σωματείο
ποινή αποβολής από όλες τις αγωνιστικές εκδηλώσεις (π.χ.
Πρωταθλήματα, κύπελλο, διεθνείς αγώνες) από ένα (1) ΅ήνα
έως τρείς (3) ΅ήνες). Σε κάθε περίπτωση υποτροπής η ποινή
αυτή διπλασιάζεται. Για τις ποινές αποβολής σε σωματείο ο
χρόνος των θερινών διακοπών του άρθρου 6 του παρόντος
Κανονισμού δεν υπολογίζεται.
-----

Αρθρο 31

Ποινή αποκλεισμού που επιβάλλεται από σωματείο σε
ποδοσφαιριστή της δύναμής του


  1.  Η ΕΠΟ για τις ΠΑΕ και τα σωματεία ∆΄ Εθνικής κατηγορίας
και οι Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων - για τα ερασιτεχνικά
σωματεία Α΄, Β΄ και Γ΄ κατηγορίας που ανήκουν στη δύναμή
τους - υποχρεούνται να επικυρώσουν, με δικαίωμα μείωσης,
ποινή αποκλεισμού που επιβάλλεται από Σωματείο σε βάρος
ποδοσφαιριστή του, για παράβαση διατάξεων του καταστατικού,
του ισχύοντος Εσωτερικού του Κανονισμού, εφ’ όσον ζητηθεί
από το Σωματείο, η κατά τα άνω επικύρωση, σύμφωνα με τα
όσα ειδικότερα ορίζουν οι διατάξεις της ισχύουσας νο΅οθεσίας.

  2.   Στην αίτηση που υποβάλλεται από Σωματείο για την
επικύρωση ποινής ποδοσφαιριστή του υποχρεωτικά
συνυποβάλλονται -εκτός από την απόφαση- τα αποδεικτικά
στοιχεία που αφορούν την παράβαση του ποδοσφαιριστή και
111
αναφέρονται οι διατάξεις βάσει των οποίων επιβλήθηκε η
ποινή.

  3.   Η ΕΠΟ και οι Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων οφείλουν,
εφ’ όσον διαπιστώσουν το σύννο΅ο της ποινής που επιβλήθηκε,
να εκδώσουν την απόφασή τους, μέσα σε χρονικό διάστημα
ενός μηνός από την υποβολή της σχετικής αίτησης του
σωματείου.

  4.   Η ανωτέρω επικυρωμένη ποινή θεωρείται ότι επιβλήθηκε
από την ΕΠΟ ή την οικεία Ένωση, κατά περίπτωση, τυχόν δε
συμμετοχή του ποδοσφαιριστή σε αγώνα -στη διάρκεια της
ποινής του- συνιστά λόγο αντικανονικής συμμετοχής, με
εξαίρεση τη διάταξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

  5.   Η κατά τα άνω ποινή ουδέποτε ανακαλείται, μειούται,
αναστέλλεται ή χαρίζεται.

  6.   Σε περίπτωση μετεγγραφής ποδοσφαιριστή -τιμωρημένου
σύμφωνα με το Αρθροαυτό- ή αλλαγής της ιδιότητας του ως
ποδοσφαιριστή, η κατά τα άνω ποινή δεν τον ακολουθεί.
-----

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση και βλέπετε ένα μέρος μόνο της σελίδας (frame) πατήστε ΕΔΩ για να επανέλθετε. Ευχαριστούμε)

www.fa3.gr

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα
0000000000000

Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος Καθηγητής Φ.Α. 11ου Γ. Περιστερίου
 (M.Sc. in USA, Υποψ. Διδάκτωρ ΤΕΦΑΑ Αθήνας)
All Rights Reserved. Copyright © 2004-2005
Αποποίηση Ευθύνης
0000000000000


1

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
(Κανονισμοί Ποδοσφαίρου)

Κ.Α.Π.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΑΙΔΙΑΣ
(Αρθρα 1-3)
(Αρθρα 4-8)
(Αρθρα 9-13)
(Αρθρα 14-17)
(4ος Διαιτητής)

ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ FIFA
(Στους Κανονισμούς Παιδιάς)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
(Οι πρόσφατοι του 2005)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Δικαίω΅α άσκησης του επαγγέλ΅ατος, Ιδιωτικό συ΅φωνητικό πρόσληψης προπονητή, Κατηγορίες προπονητών, Εκπαιδευτές ποδοσφαίρου, Ετήσια σε΅ινάρια, Επιτροπές Επίλυσης Οικονο΅ικών Διαφορών, Ανάκληση άδειας άσκησης επαγγέλ΅ατος, κ.α.

  ΓΗΠΕΔΑ

Κριτήρια καταλληλότητας γηπέδων 5 & 6 αστέρων, ΟΑΚΑ, Καραϊσκάκη
ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Λεξικό Ορων Ποδοσφαίρου (650 λέξεις) στα Ελληνικά, Γαλλικά, Αγγλικά