www.fa3.gr

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής (www.fa3.gr )  ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

www.fa3.gr

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.)


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008

 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
(Κ.Α.Π.)ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Αρθρο 32

Προστασία υγείας ποδοσφαιριστών

Τα θέματα που αφορούν τον έλεγχο φαρμακοδιέγερσης ποδοσφαιριστών (διαδικασία, όργανα, κυρώσεις κ.λπ.)
καθορίζονται σε ειδικό Κανονισμό που εγκρίνεται από το Δ.Σ.
της Ε.Π.Ο., σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της
Δ.Ο.Ε. μέχρι την έκδοση του Κανονισμού αυτού εφαρμόζονται
οι ισχύουσες διατάξεις, παράλληλα με τις διατάξεις του νόμου
2725/1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε.
112

  1.  Η προστασία της υγείας των ποδοσφαιριστών και η
γνησιότητα των αποτελεσμάτων των αγώνων ποδοσφαίρου,
διασφαλίζεται με εργαστηριακό έλεγχο φαρμακοδιέργεσης
(ντόπινγκ) των ποδοσφαιριστών που γίνεται, μέχρι να
δημιουργηθεί Κέντρο Ελέγχου στο εργαστήριο Ιατροδικαστικής
και Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών ή σε
αναγνωρισμένο Κέντρο του εξωτερικού.

  2.   Οι ποδοσφαιριστές είναι υποχρεωμένοι να δέχονται τον
έλεγχο οποτεδήποτε τους ζητηθεί αρμόδια. Σε περίπτωση
άρνησής τους, στερούνται από το αρμόδιο Όργανο το δικαίωμα
να συμμετέχουν σε αγώνες για ένα χρόνο και σε περίπτωση
υποτροπής για τρία χρόνια.

  3.   Απαγορεύεται η χρήση σε ποδοσφαιριστή ή η λήψη από
αυτόν, κάθε ουσίας που μπορεί να επιφέρει τεχνητή μεταβολή
της φυσικής αγωνιστικής ικανότητας (ντόπινγκ) καθώς και η
χρήση κάθε μέσου σωματικής ή νευρικής διέγερσης κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα από τις διατάξεις της κείμενης
νοµοθεσίας.

  4.   Απαγορεύεται η χορήγηση σε αγωνιζόμενο ή η λήψη από
αυτόν φαρμάκου με αποδεδειγμένη θεραπευτική ενέργεια για
ορισμένη νόσο του, εκτός αν:
  α)  Η συγκέντρωσή του στο αίμα και στα ούρα δεν υπερβαίνει
τη μέγιστη επιτρεπτή συγκέντρωση την οποία προσδιορίζει μια
θεραπευτική λήψη και
  β)  Γνωστοποιηθούν από το θεράποντα γιατρό ή τον υπεύθυνο
γιατρό του αθλητικού σωματείου ή της ΠΑΕ ή τον υπεύθυνο
γιατρό του αγώνα πριν από την τέλεση του, στην αρμόδια Αρχή,
η νόσος από την οποία πάσχει ο αγωνιζόμενος, το είδος του
113
φαρμάκου, η δοσολογία, ο χρόνος και η διάρκεια της λήψης,
τα οποία αποδεικνύονται με επίσημα ιατρικά έγγραφα
δηµοσίων νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

  5.   Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου (4) αυτού του
άρθρου δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση χορήγησης ή λήψης
αναβολικών στεροειδών, έστω και για αποδεδειγμένους
θεραπευτικούς σκοπούς, τυχόν δε ανεύρεση αντίστοιχων
ουσιών στον οργανισμό του ποδοσφαιριστή συνιστά το αδίκημα
της φαρμακοδιέργεσης (ντόπινγκ).
6.   α  Ο έλεγχος ντόπινγκ ποδοσφαιριστών διενεργείται
υποχρεωτικά σε έναν τουλάχιστον από τους αγώνες
πρωταθλήματος Α΄ Εθνικής κατηγορίας, κάθε αγωνιστικής
ημέρας, καθώς και σε έναν τουλάχιστον αγώνα κάθε φάσης
(προκριματικής, προημιτελικής, ημιτελικής και τελικής) του
Κυπέλλου Ελλάδος επαγγελματιών ποδοσφαιριστών. Είναι
δυνατή η διενέργεια ελέγχου ντόπινγκ και σε άλλους αγώνες
των παραπάνω διοργανώσεων καθώς και των άλλων
πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου, με απόφαση του Δ.Σ της
διοργανώτριας.
αα’ Έλεγχος ντόπινγκ γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της
Ε.Π.Α.Ε., όταν κρίνει σκόπιμο και αναγκαίο σε αγώνες Α’, Β’, Γ’
Εθνικής Κατηγορίας και εκτός αγώνων (προπονήσεις, κ.λπ.).
  β)  Για τον καθορισμό των αγώνων της προηγούμενης
παραγράφου, διενεργείται κλήρωση δύο (2) ημέρες πριν από τα
αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα.
Για το αποτέλεσμα της κλήρωσης συντάσσεται πρακτικό που
υπογράφεται από τα δικαιοδοτικά όργανα που εδρεύουν στην
ΕΠΟ.
114
Το αποτέλεσμα της κλήρωσης είναι απόρρητο, γνωστοποιείται
δε έγγραφα μόνο στον διοικητικό προιστάμενο του ΟΑΚΑ ο
οποίος προετοιμάζει έγκαιρα τη διαδικασία μετακίνησης της
ομάδας ουροληψίας. Η δαπάνη του ελέγχου βαρύνει τη
διοργανώτρια. Σαν δαπάνες θεωρούνται τα έξοδα μετακίνησης,
διαμονής, διατροφής και αποζημίωσης της ομάδας
ουροληψίας, καθώς επίσης και η αξία μεταφοράς, ανάλυσης
των δειγμάτων και κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία για
τον έλεγχο του ντόπινγκ.
7.   α  Η ομάδα ουροληψίας αποτελείται από τον υπεύθυνο
ελέγχου ντόπινγκ για το συγκεκριμένο αγώνα και από δύο
ουρολήπτες οι οποίοι ορίζονται από το διοικητικό προιστάμενο
του ΟΑΚΑ. Ο υπεύθυνος ελέγχου δια του παρατηρητή, 5΄ πριν
από την έναρξη του αγώνα γνωστοποιεί στους εκπροσώπους των
δύο ομάδων τη διενέργεια ελέγχου ντόπινγκ και τους παραδίδει
δύο ιατρικά πιστοποιητικά. Οι ποδοσφαιριστές των
διαγωνιζομένων ομάδων (τακτικοί και αναπληρωματικοί)
οφείλουν να παραμείνουν στο γήπεδο μέχρι την ολοκλήρωση
της διαδικασίας κλήρωσης και τυχόν υπόδειξης των
ποδοσφαιριστών που υποχρεούνται, κατά τις διατάξεις αυτού
του άρθρου, να υποβληθούν σε έλεγχο ντόπινγκ. Οι γιατροί των
δύο ομάδων υποχρεούνται να αναγράψουν στον ειδικό χώρο
των πιστοποιητικών αυτών, κάθε φάρμακο ή ένδειξη θεραπείας
και τη δοσολογία που έχει χρησιμοποιηθεί από καθένα
ποδοσφαιριστή, ανεξάρτητα από την υποχρέωση που
προβλέπεται από την παρ. 4β΄ του άρθρου αυτού, τα
υπογράφουν για την πιστοποίηση του περιεχομένου και τα
παραδίδουν στον υπεύθυνο ελέγχου ντόπινγκ.
Επίσης ο διαιτητής υποχρεούται πριν από την έναρξη του
αγώνα να γνωστοποιήσει στον υπεύθυνο για τον έλεγχο τα
115
ονόματα, τους αριθµούς φανέλας και δελτίου ατομικών
στοιχείων κι μεταβολών, κάθε τακτικού και αναπληρωματικού
ποδοσφαιριστή των αγωνιζομένων ομάδων.
  β)  Δέκα έως δεκαπέντε λεπτά πριν από την λήξη της
διάρκειας του αγώνα, ο υπεύθυνος ελέγχου, παρουσία των
εκπροσώπων των δύο ομάδων, επιλέγει με κλήρωση (μεταξύ των
τακτικών και αναπληρωματικών) δύο (2) ποδοσφαιριστές από
κάθε ομάδα οι οποίοι υποχρεούνται να υποβληθούν σε έλεγχο
ντόπινγκ. με απόφαση του Δ.Σ. της διοργανώτριας είναι δυνατή
η διενέργεια ελέγχου ντόπινγκ και σε περισσότερους των δύο
(2) ποδοσφαιριστών ή και σε όλη την ομάδα καθώς και στις
προπονήσεις και τις λοιπές προετοιμασίες των αγώνων. Κάθε
εκπρόσωπος ομάδας επιλέγει τόσους κλήρους όσοι είναι οι
ποδοσφαιριστές της αντίπαλης ομάδας που πρέπει να
υποβληθούν σε έλεγχο. Για το αποτέλεσμα της κλήρωσης
συντάσσεται πρακτικό εις τετραπλούν, στο οποίο αναγράφονται
τα στοιχεία των κληρωθέντων ποδοσφαιριστών (ονοματεπώνυμο,
αριθμός φανέλας, αριθμός δελτίου ατομικών στοιχείων και
μεταβολών), που υπογράφεται από τον υπεύθυνο ελέγχου
ντόπινγκ, τον παρατηρητή του αγώνα και τους εκπροσώπους
των δύο ομάδων. Εάν δεν προσέλθουν οι εκπρόσωποι των
ομάδων, τότε υπογράφεται μόνον από τον υπεύθυνο ελέγχου
και τον παρατηρητή.
Η υπογραφή του πρωτοκόλλου, όπως ορίζεται πιο πάνω,
αποτελεί κλήση για έλεγχο των ποδοσφαιριστών που
αναφέρονται σ’ αυτό. Οι εκπρόσωποι των ομάδων
υποχρεούνται, να γνωστοποιήσουν το αποτέλεσμα της
κλήρωσης στους ποδοσφαιριστές που κληρώθηκαν για να
υποστούν τον έλεγχο, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να
παρουσιαστούν αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα στην αίθουσα
ουροληψίας στον υπεύθυνο ελέγχου ντόπινγκ, με το δελτίο
116
ατομικών στοιχείων και μεταβολών και η κατάσταση υγείας.
Εάν ο ποδοσφαιριστής δεν προσέλθει μετά τη λήξη του αγώνα ή
αρνηθεί με οποιοδήποτε τρόπο τον έλεγχο, τότε βεβαιώνεται
αυτό πάνω στο έντυπο «ελέγχου ντόπινγκ», ο ποδοσφαιριστής
τιμωρείται με τις κυρώσεις, της παραγράφου 2 του παρόντος
άρθρου και η ομάδα του με τις κυρώσεις της παραγράφου 12
του παρόντος άρθρου.
  γ)  Οι ποδοσφαιριστές που θα κληρωθούν ή θα υποδειχθούν
από τον εκπρόσωπο της αντίπαλης ομάδας (περ. β,   γ)  για τον
έλεγχο ντόπινγκ, σημειώνονται υποχρεωτικά από το διαιτητή
στο Φ.Α (στήλη παρατηρήσεων). Ο εκπρόσωπος κάθε ομάδας,
αμέσως μετά την κλήρωση, υποχρεούνται να παραλάβει από
τον υπεύθυνο ελέγχου το έντυπο «ελέγχου ντόπινγκ» το οποίο
εκδίδεται εις τετραπλούν. Ο εκπρόσωπος κάθε ομάδας υπο-
χρεούται να συμπληρώσει στα τρία έντυπα Α, Β, Γ τα εξής
στοιχεία: 1) το ονοματεπώνυμο του ποδοσφαιριστή, 2) τον
αριθμό φανέλας που αγωνίστηκε και τον αριθμό του δελτίου
ατομικών στοιχείων και μεταβολών και 3) φάρμακα που
δήλωσε ο γιατρός της ομάδας του ότι έχει χρησιμοποιήσει ο
ποδοσφαιριστής. Ο υπεύθυνος ελέγχου συμπληρώνει στα ίδια
έντυπα: 1) την ημέρα και την ώρα λήξης του αγώνα, 2) την ώρα
προσέλευσης του ποδοσφαιριστή για εξέταση, 3) την ώρα που
ούρησε, 4) τον κωδικό αριθμό δείγματος «Α» και «Β», 5) την
ποσότητα των ούρων, 6) την άρνηση ή αδυναμία για έλεγχο και
7) τη διοργάνωση. Τα τρία αυτά έντυπα υπογράφονται από τον
ποδοσφαιριστή, τον εκπρόσωπο της ομάδας του και τον
υπεύθυνο ελέγχου ντόπινγκ. Ειδικά το έντυπο «Δ» «ελέγχου
ντόπινγκ» που προσδιορίζεται για το εργαστήριο συμπληρώνεται
από τον υπεύθυνο ελέγχου, ο οποίος αναγράφει σε αυτό, τον
αγώνα, την ημερομηνία και τον κωδικό αριθμό που επιλέγει ο
ποδοσφαιριστής.
117
  δ)  Αμέσως μετά την λήξη του αγώνα, ο ποδοσφαιριστής
υποχρεούται να προσέλθει στην ειδική αίθουσα ελέγχου και να
παραμείνει εκεί συνεχώς έως ότου υπάρξει αρκετή ποσότητα
ούρων, τουλάχιστον 100 ml, για τον έλεγχο. Στο διάστημα της
αναμονής του στην αίθουσα ο ποδοσφαιριστής μπορεί να
καταναλώσει αναψυκτικά της αρεσκείας του, από εµφιαλωμένα
μπουκάλια τα οποία του δίνει υπεύθυνος ελέγχου και τα οποία
αποσφραγίζει ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Στην αίθουσα ελέγχου
μπορούν να παραστούν, εκτός από τους ποδοσφαιριστές που
θα εξετασθούν και την ομάδα ουροληψίας, οι γιατροί και οι
εκπρόσωποι των ομάδων και ο παρατηρητής του αγώνα.
Κανένας άλλος δεν έχει το δικαίωμα να παρευρίσκεται στη
διαδικασία ελέγχου, από την ώρα έναρξης μέχρι τη λήξη της.
  ε)  Ο ποδοσφαιριστής διαλέγει από μια ποσότητα υλικού, ε-
ντελώς αμεταχείριστου, ένα δοχείο πλαστικό ή χάρτινο, δυο
γυάλινους περιέκτες και δυο πώματα. Στη συνέχεια, πρέπει να
ουρήσει στο δοχείο υπο τη συνεχή επίβλεψη του υπεύθυνου
ελέγχου. Μπροστά στον ποδοσφαιριστή ο υπεύθυνος ελέγχου,
επιβεβαιοί το PH των ούρων το οποίο αναγράφει στο έντυπο
«ντόπινγκ» και προσθέτει ικανή ποσότητα ούρων μέσα στους
γυάλινους περιέκτες που έχουν επιλεγεί από τον ποδοσφαιρι-
στή. Ο υπεύθυνος ελέγχου σφραγίζει τους δυο γυάλινους πε-
ριέκτες με ισπανικό κηρό (βουλοκέρι) και θέτει πάνω σε αυτόν
την ειδική σφραγίδα του εργαστηρίου ελέγχου ντόπινγκ. Στους
γυάλινους περιέκτες (μπουκάλι   α)  μπροστά στον ποδοσφαι-
ριστή, ο υπεύθυνος ελέγχου αναγράφει τα γράµματα “Α” και
“Β” και χαράζει σε αυτά με διαμάντι, έναν αριθμό (κωδικός
αριθμός), που ο ποδοσφαιριστής μπορεί να διαλέξει από μια
λίστα που έχει ετοιμάσει ο υπεύθυνος ελέγχου, που μετά
επικαλύπτεται από ισπανικό κηρό (βουλοκέρι) και σφραγίζεται
με τη σφραγίδα του εργαστηρίου. Ο ποδοσφαιριστής και ο
118
εκπρόσωπος της ομάδας έχουν το δικαίωμα να ελέγξουν αν οι
υποδοχείς είναι καλά σφραγισμένοι, αν χαράχθηκε καλά ο κω-
δικός αριθμός και αν η επικάλυψη του είναι ασφαλής. Ο
υπεύθυνος ελέγχου στη συνέχεια, αφού έχει συμπληρώσει τα
στοιχεία του εντύπου “έλεγχος ντόπινγκ”, όπως αυτά
αναφέρονται πιο πάνω, με την παρουσία του ποδοσφαιριστή
και του εκπροσώπου της ομάδας αναγράφει στο “Δ” έντυπο που
προορίζεται για το εργαστήριο και στο πρωτότυπο, τον κωδικό
αριθμό. Στα έντυπα “ελέγχου ντόπινγκ”, εκτός από αυτό που
προορίζεται για το εργαστήριο ελέγχου, αναγράφεται ρητά ότι η
ουροληψία έγινε σύμφωνα με την πιο πάνω διαδικασία,
τηρήθηκαν όλες οι προυποθέσεις του απόρρητου, ότι το σύνολο
των ενεργειών έγινε με την παρουσία των προβλεπομένων προ-
σώπων και η τυχόν άρνηση του ποδοσφαιριστή να παραδώσει
δείγμα για εξέταση. Ο υπεύθυνος ελέγχου, ο ποδοσφαιριστής, ο
εκπρόσωπος της ομάδας του και ο παρατηρητής του αγώνα
υπογράφουν το έντυπο “ελέγχου ντόπινγκ”, με την υπογραφή
του δε επιβεβαιώνουν όλα τα στοιχεία του εντύπου και δη-
λώνουν ότι ο έλεγχος έγινε κανονικά σύμφωνα με τους όρους
του παρόντος.
Ο εκπρόσωπος κάθε ομάδας θα πάρει σε κλειστό φάκελλο “Α”,
“Β”, “Γ” αντίγραφα, καθώς και αντίγραφο του πιστοποιητικού
των φαρμάκων που δήλωσε ο γιατρός της ομάδας ότι έχει
χρησιμοποιήσει ο ποδοσφαιριστής. Το “Δ” αντίγραφο
αποστέλλεται μαζί με τους δύο σφραγισμένους για ανάλυση
γυάλινους περιέκτες, οι οποίοι συσκευάζονται χωριστά, στο
ανεγνωρισμένο εργαστήριο ελέγχου ντόπινγκ. Ο υπεύθυνος
ελέγχου επιμελείται για την ασφαλή μεταφορά των δειγμάτων
των ούρων, από την αίθουσα μέχρι του σημείου φύλαξής τους
στο αστυνομικό τµήμα του ΟΑΚΑ, όπου παραδίδονται με
πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής στον αξιωματικό
119
υπηρεσίας του αστυνομικού τµήματος και τοποθετούνται σε
ψυγείο το οποίο ασφαλίζεται με δύο διαφορετικά κλειδιά, ένα
από τα οποία παραδίδεται στον επόπτη ελέγχου και ένα στον
αξιωματικό υπηρεσίας.
Στη συνέχεια, την επομένη και μέχρι της 10ης πρωινής, τα
δείγματα των ούρων παραδίδονται από τον επόπτη ελέγχου και
τον αξιωματικό υπηρεσίας, στον υπεύθυνο εργαστηρίου των
Αθηνών ή αποστέλλονται σε εργαστήριο του εξωτερικού όπως
κατά περίπτωση ορίζεται. Κατά την παράδοση συντάσσεται
σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής.
8.   α  Η ανάλυση του δείγματος “Α” εφόσον αυτή γίνεται στο
εργαστήριο ελέγχου Αθηνών, πραγματοποιείται με απόλυτη
προτεραιότητα και αν είναι δυνατόν την ημέρα παράδοσης του
δείγματος στον προιστάμενο του εργαστηρίου. Το δείγμα “Β”
(αντιδείγµ   α)  φυλάσσεται στο αστυνομικό τµήμα του ΟΑΚΑ
μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος της ανάλυσης του
δείγματος “Α”. Η ανάλυση γίνεται με διεθνώς αποδεκτές
επιστηµονικά μεθόδους όπως: SCREENING:
Φασματοφωτομετρία - Χρωματογραφία σε λεπτή στοιβάδα -
Αεριο-υγροχρωματογραφία Ταυτοποίηση: Αεριο-
υγροχρωματογραφία σε συνδυασμό με φασματομετρία μάζας
(GC/MS) - υγρή χρωματογραφία υψηλής πίεσης (HPLC).
  β)  Η παρουσία μιας ουσίας από εκείνες που αναφέρονται
στις διατάξεις της κείμενης νοµοθεσίας, θεωρείται θετική, όταν
οι παράμετροί της είναι παρόμοιες με τις παραμέτρους
προτύπου ουσίας, εφαρμοζόμενης σε κάθε περίπτωση και της
διάταξης της παρ. 5 αυτού του άρθρου.
  γ)  Δικαίωμα εισόδου στο εργαστήριο ντόπινγκ έχουν μόνο το
επιστηµονικό και παρασκευαστικό προσωπικό του
εργαστηρίου. Η είσοδος σε τρία πρόσωπα απαγορεύεται ρητά
120
εκτός εάν συντρέχει ειδικός και αιτιολογημένος λόγος, αλλά
πάντοτε ύστερα από άδεια του υπεύθυνου προιστάμενου του
εργαστηρίου. Απαγορεύεται αυστηρά σε οποιοδήποτε μέλος του
επιστηµονικού και παρασκευαστικού προσωπικού του
εργαστηρίου της ομάδας ελέγχου και κάθε άλλο που έχει
σχέση με τη διαδικασία ελέγχου ντόπινγκ, ή με οποιαδήποτε
µορφή παροχής κάθε πληροφορίας σε σχέση με τον έλεγχο
ντόπινγκ, που θεωρείται “άκρως απόρρητος”, μέχρι την
ανάλυση και του δείγματος “Β”. Η παράβαση αυτή αποτελεί
βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα.
9.   α  Εάν η ανάλυση του “Α” δείγματος είναι θετική, τότε ο
προιστάμενος του εργαστηρίου ελέγχου καλεί τον επόπτη
ελέγχου και τον ενημερώνει για το θετικό αποτέλεσμα καθώς
επίσης και για τα επιστηµονικά δεδομένα που τεκμηριώνουν το
αποτέλεσμα αυτό. Στη συνέχεια καλούνται ο εκπρόσωπος της
διοργανώτριας και ο διοικητικός προιστάμενος του ΟΑΚΑ
παρουσία των οποίων αφαιρείται ο ισπανικός κηρός
(βουλοκέρι), ο οποίος καλύπτει τον κωδικό αριθμό του
ποδοσφαιριστή, συντάσσεται δε πρωτόκολλο το οποίο
υπογράφουν όλοι οι παραπάνω παρευρισκόμενοι. Ο
προϊστάμενος του εργαστηρίου ελέγχου συντάσσει σχετική
γνωμάτευση για το αποτέλεσμα της εξέτασης του δείγματος εις
πενταπλούν, ένα αντίγραφο δε παραδίδεται σε καθένα από τους
παρευρισκόμενους και ένα αποστέλλεται στο Γενικό Γραμματέα
Αθλητισμού. Ο εκπρόσωπος της διοργανώτριας μέσα σε 48
ώρες από την υπογραφή της γνωμάτευσης, υποχρεούται να
γνωστοποιήσει έγγραφα το αποτέλεσμα στη διοίκηση της
ομάδας που ανήκει ο ποδοσφαιριστής και σ’ αυτόν. Η
ενδιαφερόμενη ομάδα και ο ποδοσφαιριστής, μέσα σε 48 ώρες
από τη γνωστοποίηση του αποτελέσματος σ’ αυτούς έχουν το
121
δικαίωμα να ζητήσουν με έγγραφό τους από τη διοργανώτρια,
που το υποβάλλουν μέσα στην ίδια προθεσμία, την εξέταση του
δείγματος “Β” (αντιδείγματος). Εάν περάσει η προθεσμία αυτή,
τότε θεωρείται ότι η ενδιαφερόμενη ομάδα ή ο ποδοσφαιριστής
αποδέχονται ανεπιφύλακτα το αποτέλεσμα.
Η διαπίστωση της αντιστοιχίας του κωδικού αριθµού του δεί-
γματος “Β” με το αντίστοιχο του δείγματος “Α” γίνεται με
αφαίρεση του ισπανικού κηρού που καλύπτει τον κωδικό
αριθμό από όλα τα δείγματα “Β”, παρουσία του διευθυντή του
ΟΑΚΑ, του επόπτη ελέγχου ντόπινγκ, του εκπροσώπου της
διοργανώτριας και του εκπροσώπου της ομάδας ή του
ποδοσφαιριστή, υπογράφεται δε σχετικό πρωτόκολλο. Κατόπιν
παραδίδεται το δείγμα “Β” (αντιδείγµ   α)  από τον επόπτη ελέγχου
και τον αξιωματικό υπηρεσίας στον προιστάμενο του
εργαστηρίου για έλεγχο.
  β)  Η ανάλυση του αντιδείγματος “Β” των ούρων του
ποδοσφαιριστή που βρέθηκαν θετικά, γίνεται το ταχύτερο
δυνατό και εφόσον είναι εφικτό μέσα σε τρείς ημέρες από τη
λήψη του εγγράφου της ενδιαφερόμενης ομάδας ή του
ποδοσφαιριστή προς τη διοργανώτρια, με το οποίο ζητούν την
εξέταση του αντιδείγματος, στο ίδιο εργαστήριο που έγινε η
εξέταση του πρώτου δείγματος, με την παρουσία του επόπτη
ελέγχου, του εκπροσώπου της ενδιαφερόμενης ομάδας ή του
ποδοσφαιριστή και εκπροσώπου της διοργανώτριας, οι οποίοι
με πρακτικό που συντάσσεται, βεβαιώνουν το ανέπαφο της
συσκευασίας καθώς επίσης και το αποτέλεσμα.
  γ)  Για το αποτέλεσμα της εξέτασης του δείγματος “Β” συν-
τάσσεται από τον προιστάμενο του εργαστηρίου ελέγχου
γνωμάτευση που περιέχει την ουσία που βρέθηκε και όλα τα
στοιχεία που αναγράφονται στην παρ. 7 δ του άρθρου αυτού. Η
γνωμάτευση αυτή υπογράφεται από όλους που παρευρέθηκαν
122
κατά την εξέταση του αντιδείγματος, γνωστοποιείται δε με
κοινοποίηση στη διοργανώτρια, στο διοικητικό προϊστάμενο του
ΟΑΚΑ και στον Γ.Γ.Α. Κατά του αποτελέσματος του
αντιδείγματος, δεν επιτρέπεται ανταπόδειξη ή οποιαδήποτε
αμφισβήτηση σε σχέση με τη διαδικασία ελέγχου ή τη μέθοδο
που χρησιμοποιήθηκε με οποιοδήποτε τρόπο.
  δ)  Η ανακοίνωση ενός θετικού αποτελέσματος γίνεται μόνον
από τον εκπρόσωπο της διοργανώτριας και μέσα σε τρεις (3)
ημέρες από τη γνωστοποίηση που ορίζεται στην παρ. γ αυτού
του άρθρου.
10. Ο έλεγχος ντόπινγκ γίνεται για λογαριασμό της
διοργανώτριας η οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη τόσο
απέναντι στις ομάδες που συμμετέχουν στα Πρωταθλήματα και
στους ποδοσφαιριστές τους, όσο και απέναντι σε κάθε τρίτο για
τις δικαστικές συνέπειες που μπορεί να ακολουθήσουν.
1
  1.  Στην περίπτωση που η ανάλυση των δειγμάτων γίνεται σε
αναγνωρισμένο εργαστήριο στο εξωτερικό που ορίζεται με
ευθύνη της διοργανώτριας, τότε ισχύουν τα πιο κάτω οριζόμενα:
  α)  Η διαδικασία της κλήρωσης και της ουροληψίας
πραγματοποιείται όπως αυτή ορίζεται με τις διατάξεις αυτού
του άρθρου.
  β)  μέσα σε 48 ώρες ο εκπρόσωπος της διοργανώτριας,
παραλαμβάνει τη συσκευασία των δειγμάτων “Α” και “Β” από
τον αξιωματικό υπηρεσίας του Αστυνομικού Τµήματος του
ΟΑΚΑ, με το Αστυνομικό δε όργανο τα παραδίδουν προς
αποστολή (αεροπορικώς) στο εργαστήριο εξωτερικού.
  γ)  Η ανάλυση των δειγμάτων “Α” πραγματοποιείται μέσα σε
εύλογο χρόνο από την άφιξή τους στον τόπο προορισμού, με τη
διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 8 του άρθρου αυτού. Ο
123
προιστάμενος του εργαστηρίου εξωτερικού αποσφραγίζει το δεί-
γμα “Α” χωρίς να αποκαλύψει τον κωδικό αριθμό που είναι
χαραγμένος και καλυμμένος με ισπανικό κηρό (βουλοκέρι).
Εάν η ανάλυση του δείγματος “Α” είναι θετική, τότε ο
προιστάμενος του εργαστηρίου υποχρεούται να γνωρίσει το
αποτέλεσμα αυτό, το ταχύτερο δυνατό, με εμπιστευτικό
έγγραφο στη διοργανώτρια, στο διοικητικό προιστάμενο του
ΟΑΚΑ και στο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού. Ο εκπρόσωπος
της διοργανώτριας μέσα σε 48 ώρες από τη λήψη του
εγγράφου, υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως το
αποτέλεσμα στη διοίκηση της ομάδας που ανήκει ο
ποδοσφαιριστής και σ’ αυτόν. Η ενδιαφερόμενη ομάδα ή ο
ποδοσφαιριστής μέσα σε 48 ώρες από τη γνωστοποίηση σ’
αυτούς του αποτελέσματος, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν με
έγγραφό τους από τη διοργανώτρια, που το υποβάλλουν μέσα
στην ίδια προθεσμία, την εξέταση του δείγματος “Β”. Εάν
περάσει η προθεσμία αυτή τότε θεωρείται ότι η ενδιαφερόμενη
ομάδα και ο ποδ/στής αποδέχονται ανεπιφύλακτα το
αποτέλεσμα.
  δ)  Στην περίπτωση που το δείγμα “Α” είναι θετικό και η
ομάδα που ανήκει ο ποδοσφαιριστής ή ο ίδιος ζητήσουν με την
παραπάνω διαδικασία, την εξέταση του δείγματος “Β”, το
αντιδείγμα αποσφραγίζεται, αποκαλύπτεται ο κωδικός αριθμός
και εξετάζεται με την παρουσία ενός εκπροσώπου της
ενδιαφερόμενης ομάδας ή του ποδοσφαιριστή, ενός επιστήµονα
που ορίζεται σαν τεχνικός σύμβουλος από τη Γ.Γ.Α. και
εκπροσώπου της διοργανώτριας αρχής.
Για το αποτέλεσμα που θα προκύψει από την ανάλυση του
δείγματος “Β” συντάσσεται πρακτικό που βεβαιώνει την
αποσφράγιση, τον κωδικό αριθμό και το αποτέλεσμα.
  ε)  Για το αποτέλεσμα της εξέτασης του αντιδείγματος, ο
124
προιστάμενος του εργαστηρίου του εξωτερικού συντάσσει
γνωμάτευση η οποία αναφέρει την ουσία που βρέθηκε και τον
κωδικό αριθμό του αντιδείγματος, την οποία αφου υπογράψουν
όλοι οι παραπάνω που παρευρέθηκαν κατά την εξέτασή του,
την υποβάλλει στη διοργανώτρια, στο διοικητικό προιστάμενο
του ΟΑΚΑ και στο Γ.Γ.Α.
Κατά του αποτελέσματος του αντιδείγματος “Β” δεν επιτρέπεται
ανταπόδειξη ή αμφισβήτηση με οποιοδήποτε τρόπο που θα έχει
σχέση με τη διαδικασία ελέγχου ή την μέθοδο που
χρησιμοποιήθηκε.
1
  2.      α)  Ανεξάρτητα από την ποινική δίωξη που προβλέπει ο Ν.
1646/86, αν από τον έλεγχο προκύψει λήψη απαγορευομένων
ουσιών από ερασιτέχνη ή επαγγελματία ποδοσφαιριστή με
απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση δικαιοδοτικού
οργάνου ή της κατά περίπτωση διοργανώτριας, επιβάλλεται
ποινή αποκλεισμού για δύο (2) χρόνια από κάθε επίσηµο και
φιλικό αγώνα και ταυτόχρονα ανακαλείται για χρόνο ίσο με την
ποινή το δελτίο ατομικών στοιχείων και μεταβολών ή
επαγγελματικής ιδιότητάς του.
Αν από τον έλεγχο και του “Β” δείγματος προκύψει λήψη
απαγορευμένων ουσιών από έναν ερασιτέχνη ή επαγγελματία
ποδοσφαιριστή και αποδειχθεί ότι η ομάδα τελούσε εν γνώσει
της πράξης ή εάν και οι δύο ποδοσφαιριστές που κληρώνονται
προκύψει ότι έλαβαν απαγορευμένες ουσίες, τότε και στις δύο
περιπτώσεις στην ομάδα που ανήκει ο ποδοσφαιριστής ή οι
ποδοσφαιριστές επιβάλλεται από τα ίδια όργανα χρηματική
ποινή:
α   α)  για τις ομάδες που αγωνίζονται στην ∆΄ Εθνική
ερασιτεχνική κατηγορία από 300 έως 6.000 ευρώ.
β   β)  για τις ομάδες που αγωνίζονται στην Β΄ και Γ΄ Εθνική
125
κατηγορία από 1.500 έως 12.000 ευρώ
γ   γ)  για τις ομάδες που αγωνίζονται στην Α΄ Εθνική
κατηγορία από 3.000 έως 30.000 ευρώ.
  β)  Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται οριστική διαγραφή
του ποδοσφαιριστή από το μητρώο ποδοσφαιριστών της
Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας.
  γ)  Ο χορηγός που υποκινεί τη χορήγηση απαγορευμένων
ουσιών, εφόσον καταδικαστεί αμετάκλητα, πλην των άλλων
ποινών στερείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της
φίλαθλης ιδιότητας από 2-5 έτη.
1
  3.   Για τον έλεγχο φαρμακοδιέγερσης (ντόπινγκ) κάθε γήπεδο
πρέπει απαραίτητα να διαθέτει τουλάχιστον τα παρακάτω:
  α)  μία μικρή αίθουσα – εργαστήριο εµβαδού 12 τ.µ. με
εξοπλισμό τραπεζοκαθισμάτων, ψυγείου και ειδών προσωπικής
υγιεινής.
  β)  μία τουαλέτα
  γ)  αίθουσα αναμονής εµβαδού 20 τ.µ. και
  δ)  μεγάλη ποσότητα εµφιαλωμένων χυμών και ποτών.
Σε περίπτωση που κάποιο γήπεδο δεν διαθέτει τους ανωτέρω
χώρους, στην γηπεδούχο ομάδα επιβάλλεται πρόστιμο από
τρεις χιλιάδες (3.000) έως δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ
από το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο.
-----

Αρθρο 33

Πρωταθλήματα Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Σωματείων

  1.  Όλοι οι αγώνες των τοπικών πρωταθλημάτων διεξάγονται
μέσα στην περιοχή που καθορίζεται από το Καταστατικό της
κάθε Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Κατ’ εξαίρεση, η
126
Ε.Π.Ο. ύστερα από αίτηση της ενδιαφερόμενης ομάδας και
γνώμη των αρμοδίων Ε.Π.Σ. και μόνον αν συντρέχουν σοβαροί
γεωγραφικοί λόγοι, έχει το δικαίωμα να ζητήσει με
αιτιολογημένη απόφασή της την ένταξή της σε άλλη Ένωση, η
οποία υποχρεούται να τη δεχθεί.

  2.   Οι συναντήσεις των πρωταθλημάτων των ερασιτεχνικών
κατηγοριών όλων των Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Σωματείων,
είναι υποχρεωτικά διπλές (δύο σειρές) ενώ στην κρίση της κάθε
Ένωσης εναπόκειται η διοργάνωση σε ομίλους των
πρωταθλημάτων της όλων των κατηγοριών.

  3.   Το πρόγραμμα των αγώνων των πρωταθλημάτων καταρτίζεται
με δημόσια κλήρωση, με ευθύνη της διοργανώτριας.

  4.      α)  Οι αναπληρωματικές ομάδες των σωματείων αγωνίζονται
την ίδια ημέρα που αγωνίζεται και η πρώτη ομάδα και αν αυτό
είναι δυνατό στο ίδιο γήπεδο.
  β)  Σε διαφορετική περίπτωση, η διεξαγωγή των αγώνων αυτών
καθορίζεται με την προκήρυξη και το πρόγραμμα των αγώνων.
-----

Αρθρο 34

Πρωτάθλημα στο οποίο δικαιούται συμμετοχή σωματείο
που υποβιβάστηκε ή συγχωνεύθηκε


  1.  Τα σωματεία που κατακτούν την πρώτη θέση στο
πρωτάθλημα που συμμετέχουν - καθώς και τις τυχόν επόμενες
που δημιουργούν δικαίωμα ανόδου σε ανώτερη κατηγορία,
σύμφωνα με όσα ειδικώτερα ορίζονται από τις σχετικές
προκηρύξεις - προβιβάζονται στην αμέσως ανώτερη κατηγορία,
ενω τα τελευταία στη σειρά κατάταξης υποβιβάζονται στην
αμέσως κατώτερη κατηγορία.

  2.      α)  Ο αριθμός των ομάδων που υποβιβάζονται ή
προβιβάζονται στις διάφορες κατηγορίες, καθορίζεται με την
προκήρυξη του κάθε πρωταθλήματος.
  β)  Οποιαδήποτε αυξομείωση στον αριθμό των ομάδων των
διαφόρων κατηγοριών, πρέπει να προβλέπεται από την
προκήρυξη και να ισχύει από την αμέσως επόμενη αγωνιστική
περίοδο.

  3.   Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα σωματεία του
πρωταθλήματος ∆΄ Εθνικής ερασιτεχνικής κατηγορίας
υποβιβαστούν στην Α΄ ερασιτεχνική κατηγορία της Ένωσης στη
δύναμη της οποίας ανήκουν, καταλαμβάνουν αντίστοιχα - κατά
σειρά - τις πρώτες θέσεις της κατηγορίας στην οποία
κατέρχονται.

  4.      α)  Οι ομάδες που υποβιβάζονται από οποιαδήποτε
κατηγορία, καταλαμβάνουν αντίστοιχα κατά σειρά, τις πρώτες
θέσεις της αμέσως κατώτερης κατηγορίας.
  β)  Στην περίπτωση που μια ομάδα υποβιβάζεται γιατί
κρίθηκε υπαίτια δωροδοκίας, κατά τις διατάξεις του νόμου,
καταλαμβάνει την τελευταία θέση στην κατηγορία που
κατέρχεται.

  5.      α)  Σε περίπτωση συγχώνευσης που γίνεται ύστερα από τη
διάλυση δύο ή περισσοτέρων σωματείων και ίδρυση νέου
σωματείου -οποτεδήποτε και αν συντελεστεί- το νέο σωματείο
που προέρχεται από τη συγχώνευση, αγωνίζεται από την
αμέσως επόμενη αγωνιστική περίοδο στο πρωτάθλημα της
ανώτερης κατηγορίας στο οποίο ανήκε ένα από τα
128
συγχωνευθέντα σωματεία. Στη περίπτωση που τα
συγχωνευθέντα σωματεία αγωνίζονται στην ίδια κατηγορία, τότε
τη κενή θέση που δημιουργείται, θα καταλαμβάνει σωματείο
που ανήκει στην ίδια Ένωση με τα συγχωνευθέντα σωματεία.
  β)  Σε περίπτωση συγχώνευσης που γίνεται ύστερα από τη
διάλυση ενός ή περισσοτέρων σωματείων και προσχώρησής
τους σε άλλο σωματείο, το σωματείο αυτό συνεχίζει να μετέχει
στο πρωτάθλημα της κατηγορίας στην οποία ανήκει ή θα
δικαιούται να μετέχει.
  γ)  Οι ομάδες που υποβιβάζονται, είτε βάσει της προκήρυξης
είτε βάσει άλλης απόφασης, δεν έχουν δικαίωμα προαγωγής σε
καμιά περίπτωση, για την περίοδο που υποβιβάστηκαν. Η
κατάληψη της πρώτης θέσης στην αμέσως κατώτερη κατηγορία,
νοείται πάντα μετά την επέλευση οποιουδήποτε προβιβασμού.
Στην περίπτωση αύξησης των ομάδων οποιασδήποτε
κατηγορίας ή προαγωγής στην αμέσως ανώτερη κατηγορία
περισσότερων ομάδων απ’ αυτές που προβλέπεται από τη
σχετική προκήρυξη, οι προαγόμενες ομάδες προέρχονται από
τον πίνακα κατάταξης του πρωταθλήματος που έληξε της
αμέσως κατώτερης κατηγορίας και με τη σειρά κατάταξης τους.
-----

Αρθρο 35

Συνέπειες σε βάρος ομάδας λόγω άρνησης συμμετοχής
της σε αγώνες


  1.  Ομάδα που μετέχει στα λοιπά Πρωταθλήματα και δεν
κατέρχεται να αγωνιστεί σε τρεις συνολικά αγώνες της ίδιας
αγωνιστικής περιόδου, θεωρείται ότι αποχώρησε με τη θέλησή
της, δεν μπορεί να επανέλθει στο πρωτάθλημα αυτό,
υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία και
καταλαμβάνει την τελευταία θέση του οικείου βαθµολογικού
129
πίνακα.

  2.   Σωματείο που μετέχει στα Πρωταθλήματα των Ενώσεων
Ποδοσφαιρικών Σωματείων και δεν κατέρχεται να αγωνιστεί για
δύο (2) συνεχείς αγωνιστικές περιόδους στο οικείο
πρωτάθλημα, με τη θέλησή του και οχι λόγω ανωτέρας βίας,
διαγράφεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της οικείας
Ε.Π.Σ. μετά την τελεσιδικία της απόφασης αυτής, η Ε.Π.Ο.
διαγράφει το σωματείο αυτό από τα μητρώα της.
-----

Αρθρο 36
Υποβιβασμός ομάδας λόγω αρνητικής βαθµολογίας
Ομάδα η οποία τερματίζει στο οικείο πρωτάθλημα με παθητικό
μεγαλύτερο από δέκα (10) βαθµούς, από οποιαδήποτε αιτία,
υποβιβάζεται αυτοδίκαια στην αμέσως κατώτερη κατηγορία και
καταλαμβάνει την τελευταία θέση του οικείου βαθµολογικού
πίνακα. Οι ομάδες Γ΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας αποκλείονται
από τους αγώνες πρωταθλήματος της επόμενης αγωνιστικής
περιόδου.
Το ίδιο ισχύει και για τις ομάδες του περιφερειακού γυναικείου
πρωταθλήματος.
-----

Αρθρο 37

Συνέπειες ανάκλησης δελτίου ατομικών στοιχείων και
μεταβολών


  1.   ;   α  μέχρις ότου ανακληθεί από την Ε.Π.Ο. το δελτίο
ατομικών στοιχείων και μεταβολών ποδοσφαιριστή που έχει
εκδοθεί απ’ αυτήν, ο ποδοσφαιριστής αγωνίζεται κανονικά,
εκτός αν η έκδοση του δελτίου οφείλεται σε δόλια ενέργεια της
ομάδας ή του ποδοσφαιριστή.
130
  β)  Εφόσον όμως κοινοποιηθεί σε μια ομάδα απόφαση της
Ε.Π.Ο. με την οποία ανακαλείται το δελτίο ποδοσφαιριστή, η
συμμετοχή τους σε αγώνες της ομάδας αυτής ύστερα από την
προαναφερόμενη κοινοποίηση της απόφασης της Ε.Π.Ο. είναι
αντικανονική, με όλες τις προβλεπόμενες συνέπειες σε
περίπτωση υποβολής ένστασης.
  γ)  Σε περίπτωση που η ανάκληση του δελτίου ατομικών
στοιχείων ποδοσφαιριστή οφείλεται στη διαπίστωση δόλιας
ενέργειας του ποδοσφαιριστή ή της ομάδας του, τότε αν ο
ποδοσφαιριστής είναι υπαίτιος, επιβάλλεται με απόφαση της
Ε.Π.Ο. ποινή αποκλεισμού τριών (3) ετών από κάθε επίσηµο ή
φιλικό αγώνα, αν υπαίτια είναι η ομάδα, της επιβάλλεται με
απόφαση της διοργανώτριας στο πρωτάθλημα της οποίας
μετέχει, ποινή αφαίρεσης οκτώ (8) βαθµών από το βαθµολογικό
πίνακα του διεξαγόμενου πρωταθλήματος ή - σε περίπτωση που
έχει περαιωθεί - από τον πίνακα του αμέσως επόμενου, στο
οποίο δικαιούται να συμμετάσχει. Αν υπαίτιοι είναι ο
ποδοσφαιριστής και η ομάδα τότε τιμωρούνται με τις
αντίστοιχες παραπάνω ποινές και οι δύο.

  2.   Οι ομάδες έχουν το δικαίωμα να διατηρούν στη δύναμή τους
τον εκάστοτε προβλεπόμενο -από το νόμο και τις οικείες
κανονιστικές πράξεις- αριθμό ποδοσφαιριστών.
-----

Αρθρο 38

Επίλυση αθλητικών διαφορών

  1.  Οι πάσης φύσεως αθλητικές διαφορές που ανακύπτουν από
την εφαρμογή και ερμηνεία του παρόντος Κανονισμού και της
εν γένει νοµοθεσίας που ισχύει για το ποδόσφαιρο και αφορούν
τις ομάδες που μετέχουν στους πάσης φύσεως αγώνες καθώς
και οποιοδήποτε πρόσωπο που συνδέεται με οποιαδήποτε
σχέση και ιδιότητα με αυτές, επιλύονται από τα αρμόδια
θεσμοθετημένα αθλητικά όργανα, απαγορευομένης σε κάθε
περίπτωση προσφυγής στα πολιτικά ή διοικητικά δικαστήρια
με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

  2.   Σε περίπτωση που κατά παράβαση της παρ. 1 του παρόντος
άρθρου, φυσικό ή νομικό πρόσωπο προσφύγει σε πολιτικό ή
διοικητικό δικαστήριο επιβάλλονται σε βάρος του οι ακόλουθες
κυρώσεις από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο:
  α)  Ομάδα που ασκεί προσφυγή κατά παράβαση της παρ. 1
αυτού του άρθρου, αποβάλλεται από το πρωτάθλημα που
μετέχει από την ημέρα άσκησης της προσφυγής. Η παραπάνω
ομάδα από την επομένη αγωνιστική περίοδο αγωνίζεται στην
αμέσως κατώτερη κατηγορία.
  β)  Εφόσον προσφεύγει φυσικό πρόσωπο (μέλη Δ.Σ. ομάδων,
προπονητές, φυσικοθεραπευτές, γιατροί, διερμηνείς,
φροντιστές, ποδοσφαιριστές κ.λπ.), κατά περίπτωση οι
κυρώσεις του άρθρου 30 παρ. 4β, III, γ΄, δ΄, ε΄ και 4β V, α΄, β΄
του παρόντος Κανονισμού.

  3.   Ειδικά προκειμένου για οικονομικές διαφορές μεταξύ των
παραπάνω νομικών και φυσικών προσώπων, τυχόν προσφυγή
τους στα πολιτικά δικαστήρια επιτρέπεται μόνο αν ασκηθεί
μετά την περαίωση της διαδικασίας ενώπιον των αρμοδίων
αθλητικών οργάνων, διαφορετικά επιβάλλονται σε βάρος των
παραβατών οι κυρώσεις της παρ. 2 του παρόντος. Η προσφυγή
της ως άνω παραγράφου ασκείται εντός αποκλειστικής
προθεσμίας έξι (6) μηνών από την περαίωση της παραπάνω
διαδικασίας. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται προσφυγή στη FIFA
από αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές και προπονητές, αλλά μόνο
μετά την περαίωση της διαδικασίας στα αρμόδια αθλητικά
όργανα.

  4.   Η διοργανώτρια δικαιούται κατά την εκδίκαση της υπόθεσης
να ασκεί πρόσθετη παρέµβαση ενώπιον του πρωτοβάθμιου ή
δευτεροβαθμίου πειθαρχικού οργάνου.
------------------------

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση και βλέπετε ένα μέρος μόνο της σελίδας (frame) πατήστε ΕΔΩ για να επανέλθετε. Ευχαριστούμε)

www.fa3.gr

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα
0000000000000

Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος Καθηγητής Φ.Α. 11ου Γ. Περιστερίου
 (M.Sc. in USA, Υποψ. Διδάκτωρ ΤΕΦΑΑ Αθήνας)
All Rights Reserved. Copyright © 2004-2005
Αποποίηση Ευθύνης
0000000000000


1

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
(Κανονισμοί Ποδοσφαίρου)

Κ.Α.Π.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΑΙΔΙΑΣ
(Αρθρα 1-3)
(Αρθρα 4-8)
(Αρθρα 9-13)
(Αρθρα 14-17)
(4ος Διαιτητής)

ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ FIFA
(Στους Κανονισμούς Παιδιάς)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
(Οι πρόσφατοι του 2005)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Δικαίωµα άσκησης του επαγγέλµατος, Ιδιωτικό συµφωνητικό πρόσληψης προπονητή, Κατηγορίες προπονητών, Εκπαιδευτές ποδοσφαίρου, Ετήσια σεµινάρια, Επιτροπές Επίλυσης Οικονοµικών Διαφορών, Ανάκληση άδειας άσκησης επαγγέλµατος, κ.α.

  ΓΗΠΕΔΑ

Κριτήρια καταλληλότητας γηπέδων 5 & 6 αστέρων, ΟΑΚΑ, Καραϊσκάκη
ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Λεξικό Ορων Ποδοσφαίρου (650 λέξεις) στα Ελληνικά, Γαλλικά, Αγγλικά