www.fa3.gr

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής (www.fa3.gr )  ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

www.fa3.gr

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.)


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008

 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
(Κ.Α.Π.)ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

-----

’ρθρο 39. Συμμετοχή Ομάδων


1. Το Κύπελλο Ελλάδος επαγγελματιών ποδοσφαιριστών διοργανώνεται κάθε χρόνο από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.) και διεξάγεται υποχρεωτικά μεταξύ των ομάδων που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα Α΄, Β΄ και Γ΄ Εθνικών κατηγοριών.

’ρθρο 40. Δήλωση συμμετοχής

 
1. Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στο Κύπελλο αυτό των ομάδων Α΄, Β΄ και Γ΄ Εθνικών κατηγοριών.

2. Οι ομάδες αυτές έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην Ε.Π.Ο. -μέσα στην ταχθείσα από την προκήρυξη προθεσμία- δήλωση συμμετοχής σε ειδικό έντυπο που χορηγείται από αυτήν και η οποία πρέπει να συνοδεύεται από σχετικό παράβολο που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ./Ε.Π.Ο.

3. Η μη υποβολή δήλωσης συμμετοχής ή η υποβολή δήλωσης με όρους, συνεπάγεται τον αποκλεισμό της ομάδας από το Κύπελλο Ελλάδος, την επιβολή προστίμου 1.000 ευρώ, καθώς και την αφαίρεση τριών βαθμών (3) από τη βαθμολογία του πρωταθλήματος που δικαιούται να μετέχει η υπαίτια ομάδα.

4. Δήλωση συμμετοχής που υποβάλλεται εκπρόθεσμα μπορεί να γίνει δεκτή -και θεωρείται ότι υποβλήθηκε εμπρόθεσμα- εφόσον μέχρι την υποβολή της δεν έγινε η κλήρωση των αγώνων από την Ε.Π.Ο. Ως εκπρόθεσμη θεωρείται και η δήλωση συμμετοχής που δεν συνοδεύεται από το σχετικό παράβολο.

Αρθρο 41. Σύστημα τέλεσης των αγώνων

1. Απο την περίοδο 1999 - 2000 οι αγώνες Κυπέλλου Ελλάδος  διεξάγονται σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζονται στην οικεία προκήρυξη μετά απο προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο.

2. ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ (1 αγώνας)

Ο τελικός αγώνας του ΚΥΠΕΛΛΟΥ εφόσον και οι δύο διαγωνιζόμενες ομάδες έχουν την έδρα τους νοτίως του Νομού Λαρίσης και τη νησιώτικη Ελλάδα διεξάγεται στο μεγαλύτερο ουδέτερο γήπεδο του λεκανοπεδίου Αττικής. Εφόσον και οι δύο ομάδες έχουν την έδρα τους βορείως του Νομού Λαρίσης (περιλαμβανομένου) ο τελικός αγώνας Κυπέλλου διεξάγεται στο μεγαλύτερο ουδέτερο γήπεδο της Θεσσαλονίκης.
Στην περίπτωση κατά την οποία η μια από τις ομάδες του τελικού προέρχεται από τον ένα γεωγραφικό χώρο και η δεύτερη από τον άλλο, κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, ο αγώνας αυτός θα διεξαχθεί στο ουδέτερο γήπεδο της περιοχής που θα προσδιορισθεί μετά από κλήρωση (λεκανοπέδιο Αττικής ή Θεσσαλονίκη).
Για την ίδια περίπτωση η διεξαγωγή του επόμενου τελικού θα γίνει στο μεγαλύτερο ουδέτερο γήπεδο της περιοχής που δεν κληρώθηκε και αυτή η διαδικασία εναλλαγής των γηπέδων θα συνεχιστεί σε κάθε ανάλογη περίπτωση.
Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια του αγώνα, ο νικητής αναδεικνύεται με τη διαδικασία ημίωρης παράτασης και εκτέλεσης επανορθωτικών λακτισμάτων (πέναλτυ) κατά τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 20 παρ. 9 του παρόντος Κανονισμού.

3.ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ

Το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. έχει το αποκλειστικό δικαίωμα για το σύνολο των αγώνων ή για μεμονωμένους αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδος, να αναθέτει σε τηλεοπτικό σταθμό το αποκλειστικό δικαίωμα ζωντανής ή μαγνητοσκοπημένης μετάδοσης με παράλληλη διαφημιστική εκμετάλλευση. Για κάθε περίπτωση και για κάθε αγώνα η διαφημιστική εκμετάλλευση θα γίνεται ΜΟΝΟ την ημέρα του αγώνα (κατά τη διάρκεια αυτού και μετά από αυτόν) και για τις επτά (7) συνεχόμενες ημερολογιακές ημέρες. Το υλικό (VIDEO κ.λπ.) αποτελεί ιδιοκτησία της Ε.Π.Ο.Δεν επιτρέπεται σε οποιοδήποτε τηλεοπτικό σταθμό η μετάδοση στιγμιοτύπων από αγώνες Κυπέλλου Ελλάδος, με εξαίρεση τα τρίλεπτα ενημέρωσης στα δελτία ειδήσεων αποκλειστικά την ημέρα των αγώνων χωρίς διαφημιστική εκμετάλλευση.

4. Δεν γίνονται δεκτές για συμμετοχή στο Κύπελλο ομάδες (ΠΑΕ και σωματεία) που δεν έχουν τακτοποιήσει τις προς την Ε.Π.Ο. οικονομικές υποχρεώσεις τους, μέχρι την ημέρα της πρώτης κλήρωσης. Στην περίπτωση αυτή θεωρούνται ότι δεν υπέβαλαν τη δήλωση συμμετοχής τους και εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 40 του παρόντος Κανονισμού.

Αρθρο 42. Πρόγραμμα αγώνων - Γήπεδα


1. Το Πρόγραμμα των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδος καθορίζει τη χρονολογία διεξαγωγής κάθε αγώνα, των ώρα που θα αρχίζει και το γήπεδο στο οποίο θα τελείται, καθώς επίσης και την ομάδα που θα έχει την ιδιότητα της γηπεδούχου και η οποία θα είναι αυτή που θα αναφέρεται πρώτη στο Πρόγραμμα των αγώνων.
Οι αγώνες Κυπέλλου θα διεξάγονται στα ίδια γήπεδα που οι ομάδες έχουν δηλώσει για τους αγώνες του οικείου πρωταθλήματος στο οποίο μετέχουν. Η Ε.Π.Ο. υποχρεούται να περατώνει τους αγώνες Κυπέλλου Ελλάδος πριν από την λήξη των πρωταθλημάτων Α΄, Β΄ και Γ΄ Εθνικών κατηγοριών.

2. Η κοινοποίηση του προγράμματος των αγώνων γίνεται πριν από ένα πενθήμερο, εκτός από τις περιπτώσεις που συντρέχει ανώτερη βία ή λόγος ταχείας διεξαγωγής κάποιου αγώνα, οπότε μπορεί να γίνει πριν από ένα τριήμερο.

3. Αγώνας που αναβλήθηκε ή διακόπηκε εξαιτίας των καιρικών συνθηκών διεξάγεται - υποχρεωτικά - την επόμενη ημέρα στο ίδιο γήπεδο και την ίδια ώρα χωρίς άλλη ειδοποίηση, στη δε περίπτωση που αναβληθεί ή διακοπεί και ο αγώνας αυτός (δηλαδή ο τελούμενος την επόμενη της αρχικά προσδιορισμένης ημέρας), για τον ίδιο λόγο που προαναφέρεται, ο αγώνας διεξάγεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την πρώτη αναβολή ή διακοπή του, εφαρμοζομένων αντίστοιχα των άρθρων 21 παρ.1 α’ και 22 παρ. 2 α’ του παρόντος κανονισμού. 

4. Κάθε αγώνας που θεωρείται επαναληπτέος διεξάγεται μέσα σε 15 ημέρες από την τελεσίδικη απόφαση που αφορά την επανάληψή του, στο ίδιο γήπεδο που είχε αρχικά οριστεί.
Σ’ αυτή την περίπτωση, οι ομάδες ειδοποιούνται τρείς (3) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν από την τέλεση του αγώνα.

5. Για τη διεξαγωγή των αγώνων του Κυπέλλου Ελλάδος ορίζονται  από το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. γήπεδα τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή των πρωταθλημάτων Α΄, Β΄ και Γ΄ Εθνικών κατηγοριών.

Αρθρο 43. Κυρώσεις σε περίπτωση αποδοχής ενστάσεων

Σε περίπτωση που γίνει δεκτή ένσταση που προβλέπεται από το άρθρο 23 του παρόντος Κανονισμού η υπαίτια ομάδα χάνει τον αγώνα υπέρ της αντίπαλης, αποκλείεται από τους περαιτέρω αγώνες Κυπέλλου και της αφαιρούνται από τον πίνακα βαθμολογίας του πρωταθλήματος στο οποίο συμμετέχει τόσοι βαθμοί όσοι ορίζονται από τον παρόντα Κανονισμό για τη διαπραχθείσα παράβαση. Οι ίδιες κυρώσεις επιβάλλονται από το αρμόδιο όργανο και σε κάθε περίπτωση μη έναρξης ή διακοπής αγώνα με υπαιτιότητα της μιας ή και των δύο ομάδων.

Αρθρο 44. Αποχώρηση ομάδας - Διακοπή αγώνα - Παραίτηση

1. α) Ομάδα η οποία αποχωρεί από αγώνα του Κυπέλλου ή Κυπέλλου Φιλίας και Αλληλεγγύης πριν τη λήξη του κανονικού χρόνου (συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν παράτασης καθώς και του χρόνου εκτέλεσης των πέναλτυ) εκτός από τις άλλες κυρώσεις που υφίσταται, δεν έχει δικαίωμα να πάρει το μερίδιό της από τις εισπράξεις του αγώνα.
     β) Το ποσό αυτό περιέρχεται στην Ε.Π.Ο. παράλληλα δε η υπαίτια ομάδα τιμωρείται με αφαίρεση πέντε (5) βαθμών από τον πίνακα της βαθμολογίας του πρωταθλήματος στο οποίο συμμετέχει.
 2. Ομάδα που γίνεται υπαίτια διακοπής αγώνα Κυπέλλου ή Κυπέλλου Φιλίας και Αλληλεγγύης σύμφωνα με το Φ.Α., εκτός από τις άλλες συνέπειες που υφίσταται, τιμωρείται με αφαίρεση τριών (3) βαθμών από τον πίνακα της βαθμολογίας του πρωταθλήματος στο οποίο συμμετέχει.

3. α) Απαγορεύεται η παραίτηση των ομάδων που μετέχουν στα πρωταθλήματα Α΄, Β΄ και Γ΄ Εθνικών κατηγοριών, από τη συμμετοχή τους στη διοργάνωση του Κυπέλλου Ελλάδος επαγγελματιών ποδοσφαιριστών.
    β) Η παράβαση της ανωτέρω διάταξης συνεπάγεται, εκτός από τις άλλες συνέπειες που προβλέπουν οι κανονισμοί σε βάρος της υπαίτιας ομάδας, αφενός μεν την καταβολή κάθε σχετικού εξόδου που πραγματοποιήθηκε (μετακινήσεις διαιτησίας, χάραξης γηπέδου κ.λπ.) αφετέρου δε την αφαίρεση τριών (3) βαθμών από τον πίνακα της βαθμολογίας του πρωταθλήματος στο οποίο συμμετέχει.

4. α) Ομάδα που δεν εμφανίζεται να αγωνιστεί -εκτός από τις άλλες συνέπειες- χάνει τον αγώνα, επιβάλλεται σε βάρος της χρηματική ποινή και της αφαιρούνται τρείς (3) βαθμοί από τον πίνακα της βαθμολογίας του πρωταθλήματος στο οποίο συμμετέχει.
    β) Το ποσό της χρηματικής ποινής κατατίθεται από την υπαίτια ομάδα στην Ε.Π.Ο. και περιέρχεται κατά 80% στην αντίπαλη (ΠΑΕ ή σωματείο), 10% στο ταμείο της Ε.Π.Ο. και 10% στο ταμείο αρωγής ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών.

5. α) Ομάδα που παραιτείται από τον τελικό αγώνα του Κυπέλλου, αφενός δεν έχει δικαίωμα να συμμετάσχει σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα από αυτά που διοργανώνει η UEFA, αφετέρου της αφαιρούνται δέκα (10) βαθμοί από τον πίνακα βαθμολογίας του πρωταθλήματος της αμέσως επόμενης αγωνιστικής περιόδου στο οποίο δικαιούται να μετάσχει.
     β) Στην παραπάνω περίπτωση, Κυπελλούχος Ελλάδος ανακηρύσσεται η αντίπαλός της ομάδα στον τελικό αγώνα. Αν όμως, αυτή η τελευταία συμβαίνει να είναι και πρωταθλήτρια Ελλάδος, τότε στη διοργάνωση του πρωταθλήματος Κυπελλούχων UEFA θα πάρει μέρος η νικήτρια του αγώνα που θα γίνει μεταξύ των δύο ομάδων που ηττήθηκαν στην τέταρτη φάση (ημιτελικοί αγώνες).
Ο αγώνας αυτός γίνεται στο Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών “Σπύρος Λούης” με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 41 του παρόντος Κανονισμού.

 
Αρθρο 45
Διανο΅ή εισιτηρίων αγώνων

  1.      α  Η Ε.Π.Ο. στην οποία ανήκει η οικονομική οργάνωση των
αγώνων του Κυπέλλου, επιμελείται για την εκτύπωση των
εισιτηρίων των αγώνων και την παραπέρα προώθηση τους στις
ομάδες που είναι γηπεδούχες.
  β)  Το ανωτέρω έργο της Ε.Π.Ο. μπορεί να το αναθέτει στις
Ενώσεις ή στις ομάδες που είναι γηπεδούχες πλην του τελικού.
  γ)  Σε μια τέτοια περίπτωση, η Ένωση ή η γηπεδούχος
ομάδα οφείλει να συμμορφώνεται απόλυτα στις διατάξεις της
οικονομικής εγκυκλίου και στις υποδείξεις της Ε.Π.Ο. σε ότι
αφορά τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων.
Αν δεν συμμορφώνεται στον όρο αυτό, η Ε.Π.Ο. έχει το
δικαίωμα να εκδίδει νέα εισιτήρια, ακυρώνοντας αυτά που
τυχόν εκδόθηκαν και διατέθηκαν μέσω Ένωσης ή ομάδας.

  2.      α)  Κατά τη διανο΅ή των εισιτηρίων η Ε.Π.Ο. έχει το
δικαίωμα να παρακρατήσει ποσοστό μέχρι 10% σε σχέση με το
σύνολο των εισιτηρίων κάθε κατηγορίας, για να καλύπτει τις
υποχρεώσεις της.
  β)  Οι ομάδες που μετέχουν σε αγώνα Κυπέλλου δικαιούνται
να πάρουν καθεμιά το 50% του συνόλου των κάθε κατηγορίας
εισιτηρίων μετά την παρακράτηση του αριθ΅ού των εισιτηρίων
που δικαιούται η Ε.Π.Ο.
Η ομάδα που δεν είναι γηπεδούχος πρέπει να ζητήσει από τη
140
γηπεδούχο έξι (6) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του αγώνα τα
εισιτήρια που δικαιούται. Σ’ αυτή την περίπτωση η ομάδα που
είναι γηπεδούχος έχει την υποχρέωση να στείλει τα εισιτήρια
τέσσερις (4) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του
αγώνα.

  3.   Τυχόν αδιάθετα εισιτήρια η φιλοξενούμενη ομάδα
υποχρεούται να τα επιστρέψει στη γηπεδούχο 24 ώρες
τουλάχιστον πριν από την έναρξη του αγώνα. Σε διαφορετική
περίπτωση θεωρούνται ότι αυτά διατέθηκαν από τη
φιλοξενούμενη ομάδα, η αξία τους συνυπολογίζεται στην
εκκαθάριση και παρακρατείται από το μερίδιο που δικαιούται
να πάρει η υπαίτια ομάδα.

Αρθρο 46. Οικονομική εκκαθάριση αγώνα
 
Ειδικά για τους αγώνες Κυπέλλου Ελλάδος, πλην του τελικού, το καθαρό προιόν που προκύπτει μετά από την οικονομική εκκαθάριση ανήκει και περιέρχεται στο γηπεδούχο σωματείο.

Αρθρο 47. Έπαθλα τελικού αγώνα

1. Το έπαθλο των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδος είναι κύπελλο και απονέμεται στη νικήτρια ομάδα του τελικού αγώνα, αμέσως μετά τη λήξη του, μαζί με δεκαέξι (16) μετάλλια.
2. Η χάραξη του τίτλου της νικήτριας ομάδας κάθε διοργάνωσης, πάνω στο Κύπελλο, γίνεται με έξοδα της Ε.Π.Ο. και με δική της μέριμνα.

3. Στην ομάδα που κατατάσσεται δεύτερη στο Κύπελλο απονέμονται δεκαέξι (16) μετάλλια, αμέσως μετά τη λήξη του τελικού αγώνα.

4. Στο διαιτητή και τους βοηθούς διαιτητές, καθώς και στους προπονητές των ομάδων του τελικού αγώνα, απονέμεται στον καθένα από ένα (1) μετάλλιο.

5. α) Όλοι οι ποδοσφαιριστές που πήραν μέρος στον τελικό αγώνα καθώς και οι αναπληρωματικοί οφείλουν να προσέλθουν και να παραλάβουν τα έπαθλα και τα μετάλλια, με πρώτη τη νικήτρια ομάδα και δεύτερη αυτή που ηττήθηκε.
    β) Οι ποδοσφαιριστές που δεν πειθαρχούν σ’ αυτή τους την υποχρέωση, τιμωρούνται με ποινή αποκλεισμού δύο (2) αγωνιστικών ημερών πρωταθλήματος ή Κυπέλλου και εφόσον αποδειχθεί υπαιτιότητα της ΠΑΕ ή του σωματείου και της διοίκησής του κατά την κρίση της διοργανώτριας αφαιρούνται δύο 2 βαθμοί από τον πίνακα βαθμολογίας της αμέσως προσεχούς περιόδου.

Αρθρο 48. Πειθαρχική δικαιοδοσία

Οι παραβάσεις που τελούνται από ΠΑΕ που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ Εθνικής κατηγορίας ή από τους καθ’ οιονδήποτε τρόπο ενεργούντες για λογαριασμό τους (ποδοσφαιριστές μέλη Δ.Σ., προπονητές κ.λπ.), οι οποίες σχετίζονται με αγώνες Κυπέλλου Ελλάδος και για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των νόμων και του παρόντος Κανονισμού η αρμοδιότητα επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων ανήκει στην πειθαρχική επιτροπή της Ε.Π.Ο.


ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση και βλέπετε ένα μέρος μόνο της σελίδας (frame) πατήστε ΕΔΩ για να επανέλθετε. Ευχαριστούμε)

www.fa3.gr

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα
0000000000000

Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος Καθηγητής Φ.Α. 11ου Γ. Περιστερίου
 (M.Sc. in USA, Υποψ. Διδάκτωρ ΤΕΦΑΑ Αθήνας)
All Rights Reserved. Copyright © 2004-2005
Αποποίηση Ευθύνης
0000000000000


1

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
(Κανονισμοί Ποδοσφαίρου)

Κ.Α.Π.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΑΙΔΙΑΣ
(Αρθρα 1-3)
(Αρθρα 4-8)
(Αρθρα 9-13)
(Αρθρα 14-17)
(4ος Διαιτητής)

ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ FIFA
(Στους Κανονισμούς Παιδιάς)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
(Οι πρόσφατοι του 2005)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Δικαίω΅α άσκησης του επαγγέλ΅ατος, Ιδιωτικό συ΅φωνητικό πρόσληψης προπονητή, Κατηγορίες προπονητών, Εκπαιδευτές ποδοσφαίρου, Ετήσια σε΅ινάρια, Επιτροπές Επίλυσης Οικονο΅ικών Διαφορών, Ανάκληση άδειας άσκησης επαγγέλ΅ατος, κ.α.

  ΓΗΠΕΔΑ

Κριτήρια καταλληλότητας γηπέδων 5 & 6 αστέρων, ΟΑΚΑ, Καραϊσκάκη
ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Λεξικό Ορων Ποδοσφαίρου (650 λέξεις) στα Ελληνικά, Γαλλικά, Αγγλικά