www.fa3.gr

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής (www.fa3.gr )  ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

www.fa3.gr

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.)


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008

 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
(Κ.Α.Π.)ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Αρθρο 8
Γήπεδα τέλεσης αγώνων

  1. α)  Τα γήπεδα των αγώνων ποδοσφαίρου πρέπει να είναι
αναγνωρισμένα αρμοδίως, να πληρούν τους όρους ασφαλείας,
καθώς και τους όρους που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου
9 του παρόντος Κανονισμού και οι διατάξεις των κανονισμών
Παιδιάς.
  β)  Ειδικά οι ΠΑΕ που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα
Πρωταθλήματα Α΄, Β΄ και Γ΄ Εθνικής κατηγορίας και
Κυπέλλου οφείλουν να διαθέτουν κατά κυριότητα ή χρήση
γήπεδο με κατάλληλο χλοοτάπητα, αποδυτήρια και
προβολείς όταν πρόκειται για νυκτερινούς αγώνες
απαγορευομένης της διεξαγωγής αγώνων του επαγγελματικού
ποδοσφαίρου σε γήπεδα χωρίς τις ως άνω προυποθέσεις. Η
ίδια απαγόρευση ισχύει και στην περίπτωση που η
αθλητική εγκατάσταση δεν διαθέτει την προβλεπόμενη
κατά νόμο άδεια λειτουργίας (-----

Αρθρο 56 Α παρ.1 του
ν.2725/1999).
Επίσης, τα γήπεδα των ΠΑΕ Α’ Εθνικής Κατηγορίας πρέπει να
διαθέτουν κατάλληλο φωτισμό για νυχτερινούς αγώνες και να
είναι πλήρως καλυμμένο από πλαστικά καθίσματα εις τρόπον
ώστε όλοι οι φίλαθλοι να κάθονται επ’ αυτών.
  γ)  Σε περίπτωση που οι προυποθέσεις της προηγούμενης
παραγράφου δεν πληρούνται, για τις ομάδες Α΄ Εθνικής, η
Ε.Π.Α.Ε. έχει υποχρέωση να ορίζει με απόφασή της γήπεδο με
χλοοτάπητα, φωτισμό και καθίσματα. Εφόσον η διοργανώτρια
με εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας της κρίνει ότι ο
χλοοτάπητας δεν προσφέρεται για διεξαγωγή αγώνων, με
απόφαση της δεν ορίζει αγώνες Α, Β, Γ Εθνικής Κατηγορίας στο
γήπεδο αυτό μέχρι να επέλθει βελτίωση του με μέριμνα της
γηπεδούχου ομάδος.
Λόγω εκτελέσεως έργων σε γήπεδα της Α’ Εθνικής κατηγορίας
και λόγω έλλειψης γηπέδων εξ αιτίας ανακατασκευών των, κατ’
εξαίρεση δύναται η διοργανώτρια να ορίζει αγώνες Α’ Εθνικής
κατηγορίας και σε γήπεδα χωρίς ηλεκτροφωτισμό, για την
αγωνιστική περίοδο 2003 – 2004.
  δ)  Προκειμένου για αγώνες μικτών ομάδων Ενώσεων και ∆΄
Εθνικής ερασιτεχνικής κατηγορίας πρέπει να επιδιώκεται η
διεξαγωγή τους σε γήπεδα ανώτατης κατηγορίας τα οποία
διαθέτουν χλοοτάπητα, εφόσον στην περιοχή διεξαγωγής των
αγώνων υπάρχουν τέτοια γήπεδα.
2.   α)  Γηπεδούχες ομάδες, με την έννοια του Κανονισμού αυτού,
είναι εκείνες που αγωνίζονται στα δικά τους γήπεδα ή στα
γήπεδα άλλων ομάδων ή Αρχής τα οποία όμως έχουν
εξασφαλίσει οι ίδιες για αγώνες των πρωταθλημάτων τους,
έχοντας αναλάβει και την υποχρέωση να υπάρχουν στη
διάθεση των διαγωνιζομένων, μέσα πρώτων βοηθειών και να
μεριμνούν έγγραφα, απευθυνόμενοι σε αρμόδιο φορέα, για την
παρουσία γιατρού κατά την τέλεση των αγώνων. Σε περίπτωση
που στο γήπεδο δεν υπάρχουν μέσα πρώτων βοηθειών ή δεν
έχουν φροντίσει οι γηπεδούχες ομάδες να παρευρίσκεται
γιατρός, θα ελέγχονται πειθαρχικά με την επιβολή χρηματικής
ποινής των περ. ε.α., ε.β., ε.γ. της παρ.2 του άρθρου 29.
  β)  Ειδικώτερα στα γήπεδα που διεξάγονται αγώνες Α΄, Β΄, Γ΄
ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ και ΚΥΠΕΛΛΟΥ θα πρέπει
υποχρεωτικά να υπάρχει πλήρως εξοπλισμένο ΙΑΤΡΕΙΟ και
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗμα σύμφωνα με εγκύκλιο που θα εκδίδει
η διοργανώτρια. Σε περίπτωση που η διοργανώτρια μετά από
έλεγχο κρίνει ότι ένα γήπεδο δεν πληρεί τις παραπάνω
προυποθέσεις ασφαλείας για τη διεξαγωγή των αγώνων, τότε στο
εν λόγω γήπεδο δεν θα ορίζονται αγώνες για όσο χρόνο διαρκεί
η παραπάνω έλλειψη.
  γ)  Ειδικά στα γήπεδα που αγωνίζονται ομάδες Α΄ Εθνικής
απαγορεύεται ο ορισμός άλλων αγώνων επαγγελματικού ή
ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Τυχόν χρησιμοποίηση των
γηπέδων αυτών για ειδικές περιπτώσεις (αγώνες τελικής φάσης,
ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων ή Κυπέλλου, αγώνες Εθνικής
ομάδας κ.λ.π. ) γίνονται μόνο μετά από έγγραφη άδεια της
διοργανώτριας κατόπιν αιτήσεως.

  3.   ;Η ομάδα η οποία δηλώνει ως έδρα της γήπεδο το οποίο
ανήκει σ’ άλλη ομάδα ή Αρχή πρέπει να συνοδεύει τη σχετική
της δήλωση με έγγραφη συγκατάθεση της ομάδας ή Αρχής,
στην κυριότητα των οποίων ανήκει το γήπεδο που δηλώνεται ή
του οποίου έχουν την χρήση.

  4.   Σε περίπτωση ενδεχόμενης αδυναμίας εξασφάλισης
γηπέδου, κατά τα προαναφερόμενα, η ομάδα έχει την
υποχρέωση να δεχθεί ως έδρα της το γήπεδο που θα ορίσει η
διοργανώτρια, με την προκήρυξή της ή το αγωνιστικό της
πρόγραμμα, οπότε και αποκτά την ιδιότητα της γηπεδούχου
και έχει όλες γενικά τις υποχρεώσεις που απορρέουν απ’ αυτή.

  5.      α)  Όλες ανεξαρτήτως οι ομάδες που διαθέτουν το γήπεδό
τους, για τους αγώνες πρωταθλημάτων, είτε των ιδίων είτε άλλων
ομάδων, οφείλουν επί ποινή απαραδέκτου της δήλωσης
συμμετοχής, να επιτρέπουν την χρησιμοποίηση των γηπέδων
αυτών και των εγκαταστάσεων για όλους τους αγώνες της
διοργανώτριας, σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών
παιδιάς.
  β)  Σε περίπτωση άρνησης κατά τη διάρκεια του
πρωταθλήματος, επιβάλλεται σε βάρος της αρνούμενης ομάδας
χρηματική ποινή μέχρι 1.500 ευρώ για τις ερασιτεχνικές
ομάδες με απόφαση της διοργανώτριας και προκειμένου για τις
ομάδες Α’ , Β’, Γ’ Εθνικών κατηγοριών χρηματική ποινή από
10.000 έως 45.000 ευρώ από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα.
Επιπλέον επιβάλλονται σε βάρος της αρνούμενης ομάδας, τα
έξοδα μετακίνησης της αντιπάλου.
Η επίκληση διενέργειας έργων ή βελτιώσεων του γηπέδου δεν
θα λαμβάνεται υπόψη, για τον ορισμό αγώνων, εάν δεν έχει
ενημερωθεί εγγράφως η διοργανώτρια πριν από δέκα πέντε (15)
ημέρες τουλάχιστον από την έναρξη των πάσης φύσεως
εργασιών και δεν έχει δοθεί η σύμφωνη γνώμη της.

  6.   Όταν έχουν ορισθεί στο ίδιο γήπεδο, την ίδια ημέρα, από την
ίδια διοργανώτρια, δύο αγώνες πρωταθλήματος, από τους
οποίους ο δεύτερος αφορά πρωτάθλημα ανώτερης κατηγορίας
και στην περίπτωση που είναι ενδεχόμενο από τη διεξαγωγή
του πρώτου αγώνα να γίνει ακατάλληλο το γήπεδο εξαιτίας των
καιρικών συνθηκών, ο πρώτος αγώνας θα ματαιώνεται από το
διαιτητή που έχει ορισθεί να τον διευθύνει, προκειμένου να
διεξαχθεί ο δεύτερος αγώνας. Συνακόλουθα των παραπάνω,
όταν έχουν ορισθεί να διεξαχθούν στο ίδιο γήπεδο και την ίδια
ημέρα δύο αγώνες ποδοσφαίρου, εκείνος που αφορά σε
ερασιτεχνική κατηγορία, εξαιρουμένων των αγώνων εθνικής
ερασιτεχνικής, θα μετατίθεται σε άλλη ημέρα, ύστερα από
αίτημα της Ε.Π.Α.Ε. που υποβάλλετε αρμόδια πέντε (5) ημέρες
πριν από τη διεξαγωγή του αγώνα.
  7.   Όσες φορές ορίζεται να διεξαχθούν στο ίδιο γήπεδο δύο
αγώνες πρωταθλήματος, η ώρα έναρξης του δεύτερου απ’
αυτούς πρέπει να καθορίζεται 30 λεπτά τουλάχιστον, μετά την
ώρα που κανονικά θα έληγε ο πρώτος αγώνας. Αν όμως, η ώρα
έναρξης που έχει ορισθεί να διεξαχθεί ο δεύτερος αγώνας δεν
είναι δυνατόν να τηρηθεί, λόγω παράτασης, για οποιοδήποτε
λόγο της διάρκειας του πρώτου αγώνα, οι ομάδες που θα
αγωνισθούν έχουν υποχρέωση να περιμένουν τη λήξη του.
8.   α)  Τα γήπεδα των αγώνων για τα γηπεδούχα σωματεία
ορίζονται με την προκήρυξη ή με έγγραφο από το Δ.Σ. της
διοργανώτριάς τους, αμέσως μόλις καταρτίζεται το πρόγραμμα
των αγώνων. Επιτρέπεται αλλαγή έδρας μόνο στις κάτωθι
περιπτώσεις: α   α)  Λόγω ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του
γηπέδου και β   β)  με απόφαση της διοργανώτριας ένεκα
σπουδαίου λόγου προκειμένου γι’ αγώνες πρωταθλήματος Α΄,
Β΄ και Γ΄ Εθνικής κατηγορίας και μέχρι τέσσερις αγώνες
συνολικά για όλη τη διανυόμενη ποδοσφαιρική περίοδο. Για
την εφαρμογή της παρούσας διάταξης οι ομάδες δύνανται
να δηλώσουν, ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης
συμμετοχής, εναλλακτικό γήπεδο, εντός της έδρας που
ανήκει, προσκομίζοντας παραχωρητήριο. Σε αντίθετη
περίπτωση η διοργανώτρια αρχή ορίζει την έδρα της
ομάδας κατά την κρίση της
  β)  Σε όλα τα Πρωταθλήματα του παρόντος Κανονισμού,
εφόσον οι αγώνες είναι διπλοί, ο δεύτερος αγώνας διεξάγεται
υποχρεωτικά στο γήπεδο της άλλης (με την επιφύλαξη των
διατάξεων του άρθρου 29 του παρόντος Κανονισμού) της
σχετικής σειράς καθοριζομένης ύστερα από κλήρωση.
9. Απαγορεύεται η διεξαγωγή φιλικών αγώνων στα γήπεδα που
τελούνται αγώνες πρωταθλημάτων Α’, Β’, Γ’ Εθνικών
κατηγοριών και Δ’ Εθνικής ερασιτεχνικής κατηγορίας, πριν από
την έναρξή τους. Η παράβαση της διάταξης αυτής, συνεπάγεται
χρηματική ποινή από 10.000 έως 30.000 ευρώ που
επιβάλλεται σε βάρος της ομάδας που είναι γηπεδούχος ύστερα
από απόφαση της διοργανώτριας. Από τη διάταξη αυτή
εξαιρούνται οι αγώνες εκπαιδευομένων ποδοσφαιριστών των
διαγωνιζομένων Π.Α.Ε. καθώς και οι αγώνες ερασιτεχνικών
σωματείων που ίδρυσαν Π.Α.Ε., εφόσον χορηγηθεί άδεια από
την Ε.Π.Α.Ε. προκειμένου για τα Πρωταθλήματα Α’, Β’, Γ’
Εθνικής Κατηγορίας.
10. Οι Π.Α.Ε. Α’, Β’ και Γ’ Εθνικής πριν από την έναρξη
κάθε αγωνιστικής περιόδου πρέπει να προσδιορίζουν,
στο χώρο των επισήµων, είκοσι (20) θέσεις για τα μέλη
της κάθε φιλοξενούμενης ομάδος. Πρέπει επίσης να
καθορίζουν τα όρια των χώρων των επισήµων.

  1.  Απαγορεύεται να αναρτώνται στα κιγκλιδώματα
ΠΑΝΟ. με μέριμνα της αστυνομίας και των παρατηρητών
αποσύρονται. Ο Διαιτητής δεν αρχίζει τον αγώνα εφόσον
δεν αποσυρθούν. Η ευθύνη, αν δεν γίνει, βαρύνει την
Π.Α.Ε. της οποίας οι φίλαθλοι δεν αποσύρουν το πανό.
Σε περίπτωση που εκφωνούνται ή αναγράφονται
συνθήματα ή φράσεις που προσβάλλουν την εθνική
συνείδηση ποδοσφαιριστών, συνοδών φιλάθλων ή
διαιτητών ή τη µνήμη τεθνεώτων, από τα πρόσωπα που
αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 29.
  α)  Πριν την έναρξη, ο παρατηρητής του αγώνα κάνει
προειδοποίηση-έκκληση, μέσω των μεγαφώνων να
σταματήσουν τα συνθήματα ή να αποσυρθούν τα πανό ή
οι φράσεις που έχουν αναγραφεί, με παράλληλη
επισήμανση των βαρύτατων κυρώσεων που θα υποστεί η
ομάδα τους.
  β)  μετά την έναρξη και κατά τη διάρκεια του αγώνα ο
διαιτητής διακόπτει τον αγώνα προσωρινά και σε
συνεργασία με τον παρατηρητή μέσω των μεγαφώνων
απευθύνει την ίδια προειδοποίηση-έκκληση.
  γ)  Εφόσον παρά τις προειδοποιήσεις και την
προσωρινή διακοπή του αγώνα συνεχίζεται κατά
οποιονδήποτε τρόπο η παράβαση, τότε στο υπαίτιο της
παράβασης σωματείο υποχρεωτικά επιβάλλεται και η
ποινή, να διεξάγει τον αμέσως επόμενο αγώνα σαν
γηπεδούχο κεκλεισμένων των θυρών. Σε κάθε περίπτωση
ο διαιτητής είναι υποχρεωμένος να σημειώσει στο Φ.Α.
όλες τις παραπάνω παραβάσεις που έλαβαν χώρα πριν
την έναρξη και κατά τη διάρκεια του.
  δ)  Στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παρούσης
παραγράφου επιβάλλεται στην υπαίτια Π.Α.Ε. ή σωματείο
χρηματικό πρόστιμο:
- Για τις ομάδες Α΄ Εθνικής κατηγορίας, από 1.200
έως 15.000 ευρώ.
- Για τις ομάδες Β΄ Εθνικής κατηγορίας, από 600 έως
6.000 ευρώ.
- Για τις ομάδες Γ΄ Εθνικής κατηγορίας, από 500 έως
3.000 ευρώ.
- Για τις ομάδες ∆΄ Εθνικής κατηγορίας, από 150 έως
750 ευρώ.
  ε)  Διαιτητής ή παρατηρητής που δεν τηρεί τις
υποχρεώσεις του οι οποίες απορρέουν από την
παράγραφο αυτή διαγράφεται οριστικά από τους
αντίστοιχους πίνακες. Οι κατά τα άνω προβλεπόμενες
ποινές επιβάλλονται από τα αρμόδια δικαιοδοτικά
όργανα
-----

Αρθρο 9
Αντικανονικό γήπεδο

  1.  Γήπεδο μπορεί να χαρακτηριστεί ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟ μόνο
πριν από την έναρξη του αγώνα και για μια από τις ακόλουθες
περιπτώσεις:
  α)  Όταν οι κύριες γραμμές του (του κέντρου, της
επανορθωτικής περιοχής, της περιοχής τέρματος, των πλαγίων
ή των τερμάτων), δεν έχουν χαραχθεί καθόλου.
  β)  Όταν οι ανωτέρω κύριες γραμμές του, ναι μεν έχουν
χαραχθεί, πλην όμως αντικανονικά ή πληµμελώς, έτσι ώστε να
μην εξασφαλίζουν την κανονική διεξαγωγή του αγώνα. Δεν
συνιστά αντικανονικότητα το γεγονός ότι οι περιοχές του
τέρματος ή η επανορθωτική περιοχή διαφέρουν από τις
διαστάσεις που ορίζονται από τον Κανονισμό και είναι
μεγαλύτερες ή μικρότερες από 35 εκατοστά του μέτρου.
  γ)  Όταν δεν διαθέτει τέρματα, σύμφωνα με τους
κανονισμούς παιδιάς, ή αν τα τέρματα που υπάρχουν
διαφέρουν από απόψεως διαστάσεων από το έδαφος σε ύψος ή
σε µήκος κατά 15 εκατοστά του μέτρου μικρότερα ή
μεγαλύτερα, σε σχέση με τις διαστάσεις που ορίζουν οι
κανονισμοί.
  δ)  Όταν δεν υπάρχουν δίχτυα στα τέρματα.

  2.   Για τη δυνατότητα της διεξαγωγής ή όχι ενός αγώνα, λόγω
αντικανονικότητας του γηπέδου, μόνος αρμόδιος να
αποφασίσει είναι ο διαιτητής, ο οποίος στο Φ.Α. έχει
υποχρέωση να αναγράφει περί αυτού κάθε παρατήρησή του.
Ειδικώτερα όμως η ομάδα που αγωνίζεται “εκτός έδρας” έχει το
δικαίωμα να διατυπώνει σχετική ένσταση στο Φ.Α. πριν από την
έναρξη του αγώνα. Ο διαιτητής κατά το κλείσιμο του Φ.Α.
οφείλει να απαντήσει επί των θεμάτων της ένστασης. Εάν παρ’
όλα αυτά το γήπεδο αποδειχθεί ότι είναι αντικανονικό και ο
διαιτητής αποφασίσει τη διεξαγωγή του αγώνα, τότε
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2ε.ε και 3 του
ΚΑΠ για το υπαίτιο σωματείο.

  3.   μετά την άφιξή του στο γήπεδο και τουλάχιστον μισή ώρα
πριν την έναρξη του αγώνα, ο διαιτητής, επιθεωρεί τον
αγωνιστικό χώρο. Σε περίπτωση που διαπιστώσει ελλείψεις που
καθιστούν το γήπεδο αντικανονικό καλεί αμέσως τον αρχηγό
της γηπεδούχου ομάδας και ζητά τη λήψη κάθε
ενδεικνυόμενου μέτρου για την κανονική διάθεση του γηπέδου,
εφόσον κατά την κρίση του διαιτητή, αυτό δεν θα έχει
επακόλουθο την καθυστέρηση έναρξης του αγώνα. Η
γηπεδούχος ομάδα είναι υποχρεωμένη να συμμορφώνεται και
να εκτελεί κάθε σχετική υπόδειξη του διαιτητή.

  4.   Η ματαίωση της διεξαγωγής ενός αγώνα, λόγω
αντικανονικότητας του γηπέδου, συνεπάγεται σε βάρος της
υπεύθυνης ομάδας που είναι γηπεδούχος, εκτός από τις άλλες
συνέπειες (δηλ. του άρθρου 21 παρ. 2 ε.ε. και 3 του ΚΑΠ) και
την υποχρέωση καταβολής των εξόδων του αγώνα (έξοδα
μετακίνησης, εκτύπωσης εισιτηρίων, διαιτησίας κ.λπ.) που
προσδιορίζονται από τη διοργανώτρια.
-----

Αρθρο 10
Ακατάλληλο γήπεδο

  1.  Ένα γήπεδο επιτρέπεται να χαρακτηριστεί ακατάλληλο πριν
ή μετά την έναρξη του αγώνα μόνο στις ακόλουθες εξαιρετικές
περιπτώσεις, από τις οποίες είναι δυνατό να δημιουργηθεί
κίνδυνος για τους αγωνιζόμενους ποδοσφαιριστές.
  α)  Όταν εξ αιτίας της βροχής ο αγωνιστικός χώρος έχει γίνει
σε πολύ μεγάλο βαθμό λασπώδης και για τον λόγο αυτό η
κίνηση των ποδοσφαιριστών είναι δύσκολη και κινδυνεύει η
σωματική τους ακεραιότητα.
  β)  Όταν, από τη βροχή, ο αγωνιστικός χώρος έχει
πλημμυρίσει σε διάφορα σημεία του από νερά, σε τέτοιο βαθμό
που όταν η μπάλα πέφτει σ’ αυτά να μην αγγίζει το έδαφος.
  γ)  Όταν εξ αιτίας χιονοπτώσεως η περιφέρεια της μπάλας
18
μεγαλώνει σε τέτοιο βαθμό ώστε να γίνεται αντικανονική.
  δ)  Όταν το χιόνι που έχει πέσει στον αγωνιστικό χώρο,
παγώνει εξ αιτίας του ψύχους που επικρατεί και δημιουργείται
απ’ αυτό τον λόγο κίνδυνος τραυματισμού των ποδοσφαιριστών.

  2.   Για τη δυνατότητα της διεξαγωγής ή της συνέχισης ενός
αγώνα από την άποψη της καταλληλότητας ή όχι του γηπέδου
μόνος αρμόδιος να αποφασίσει είναι ο διαιτητής, οι δε ομάδες
που αγωνίζονται έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται σε
οποιαδήποτε απόφασή του χωρίς να έχουν το δικαίωμα να
υποβάλλουν ένσταση.

  3.   Απαγορεύεται η διεξαγωγή φιλικού αγώνα την ίδια ημέρα
στο γήπεδο που χαρακτηρίστηκε ακατάλληλο γι’ αγώνες
πρωταθλήματος από το διαιτητή.

  4.   Δεν επιτρέπεται κατ’ αρχήν στη διοργανώτρια αρχή η
αναβολή αγώνα λόγω ακαταλληλότητας γηπέδου. Σε εξαιρετικές
όμως περιπτώσεις, επιτρέπεται η αναβολή του λόγω δυσμενών
καιρικών συνθηκών ή λόγω ανωτέρας βίας, μετά από
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της διοργανώτριας
αρχής. Για τα εθνικά Πρωταθλήματα και το Κύπελλο η
αναβολή επιτρέπεται 24 ώρες τουλάχιστον πριν τη διεξαγωγή
του αγώνα.

  5.   Εάν το γήπεδο καταστεί ακατάλληλο από υπαιτιότητα της
γηπεδούχου ή της αντίπαλης ομάδας ή από τους οπαδούς τους
με αποτέλεσμα να είναι αδύνατος η διεξαγωγή του
προγραμματισμένου αγώνα, ο διαιτητής αναγράφει λεπτομερώς
στο Φ.Α. τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το γήπεδο
ακατάλληλο, στη δε υπαίτια ομάδα ή στις υπαίτιες ομάδες
επιβάλλονται οι ποινές του άρθρου 21 παρ. 3 του παρόντος.
-----


ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση και βλέπετε ένα μέρος μόνο της σελίδας (frame) πατήστε ΕΔΩ για να επανέλθετε. Ευχαριστούμε)

www.fa3.gr

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα
0000000000000

ΔηΜιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος Καθηγητής Φ.Α. 11ου Γ. Περιστερίου
 (M.Sc. in USA, Υποψ. Διδάκτωρ ΤΕΦΑΑ Αθήνας)
All Rights Reserved. Copyright © 2004-2005
Αποποίηση Ευθύνης
0000000000000


1

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
(Κανονισμοί Ποδοσφαίρου)

Κ.Α.Π.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΑΙΔΙΑΣ
(Αρθρα 1-3)
(Αρθρα 4-8)
(Αρθρα 9-13)
(Αρθρα 14-17)
(4ος Διαιτητής)

ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ FIFA
(Στους Κανονισμούς Παιδιάς)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
(Οι πρόσφατοι του 2005)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Δικαίωµα άσκησης του επαγγέλµατος, Ιδιωτικό συµφωνητικό πρόσληψης προπονητή, Κατηγορίες προπονητών, Εκπαιδευτές ποδοσφαίρου, Ετήσια σεµινάρια, Επιτροπές Επίλυσης Οικονοµικών Διαφορών, Ανάκληση άδειας άσκησης επαγγέλµατος, κ.α.

  ΓΗΠΕΔΑ

Κριτήρια καταλληλότητας γηπέδων 5 & 6 αστέρων, ΟΑΚΑ, Καραϊσκάκη
ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Λεξικό Ορων Ποδοσφαίρου (650 λέξεις) στα Ελληνικά, Γαλλικά, Αγγλικά