www.fa3.gr

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής (www.fa3.gr )  ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

www.fa3.gr

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:
ΝΟΜΟΣ 2725/1999 με τις τροποποιήσεις του Νόμου 3057/2002

 

 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725/1999 (ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999).

(Περιέχονται και οι τροποποιήσεις του Νόμου 3057/2002)


Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις.


*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή :ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ


 

Άρθρο 31
Προπονητής

 1. Η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή επιτρέπεται μόνο στον κάτοχο άδειας, που χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η απόφαση χορήγησης της άδειας κοινοποιείται στην οικεία αθλητική ομοσπονδία, η οποία τηρεί μητρώο Προπονητών για κάθε κλάδο άθλησης, καθώς και στον οικείο σύνδεσμο η ομοσπονδία προπονητών.
 2. Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή απαιτείται :
  α) πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), με κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα, ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής ή δίπλωμα της σχολής προπονητών της παρ. 4 του παρόντος άρθρου ή πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένων σχολών προπονητών του εξωτερικού,
  β) αντίγραφο ποινικού μητρώου, που να αποδεικνύει ότι δεν υφίσταται τελεσίδικη καταδίκη για τα αδικήματα που αναφέρονται στις περιπτώσεις β. και γ της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου,
  γ) πιστοποιητικό της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, που να βεβαιώνει ότι δεν εκκρεμεί ποινική δίωξη για τα αδικήματα της περ. β’,
  δ) πιστοποιητικό υγείας από τις υγειονομικές επιτροπές των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του Εθνικού Συστήματος Υγείας,
  ε) καταβολή παραβόλου πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών, εκδιδόμενο από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, το ύψος του οποίου μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.
 3. Για όσους κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένων σχολών προπονητών του εξωτερικού ή άλλων αναγνωρισμένων σχολών της ημεδαπής, απαιτείται και γνώμη, για την ισοτιμία, της πενταμελούς επιτροπής που λειτουργεί στην έδρα του Ελληνικού Κέντρου Αθλητικής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Κ.Α.Ε.Τ.). Η επιτροπή αυτή του Ε.Κ.Α.Ε.Τ. συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. αυτού και αποτελείται από το Διευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, το Διευθυντή Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, έναν (1) εκπρόσωπο του Ε.Κ.Α.Ε.Τ., έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας και έναν (1) εκπρόσωπο της ομοσπονδίας προπονητών ή του αντιπροσωπευτικότερου συνδέσμου προπονητών του οικείου αθλήματος. Εάν δεν υπάρχει ομοσπονδία ή σύνδεσμος προπονητών, ορίζεται, ως πέμπτο μέλος της επιτροπής, προπονητής μεταξύ εκείνων που κατέχουν δίπλωμα της ανώτατης κατηγορίας, ύστερα από υπόδειξη της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Για κάθε άθλημα επιτρέπεται να συγκροτείται ξεχωριστή επιτροπή. Με την απόφαση συγκρότησης της επιτροπής μπορεί να καθορίζονται όλα τα διαδικαστικά ζητήματα και οι λεπτομέρειες για την αναγνώριση της ισοτιμίας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ε.Κ.Α.Ε.Τ., ορίζονται οι παθήσεις και οι βλάβες που κωλύουν τη χορήγηση ειδικής άδειας προπονητή.
 4. Στο Ε.Κ.Α.Ε.Τ. ιδρύεται και λειτουργεί Εθνική Σχολή Προπονητών για όλες τις κατηγορίες προπονητών και για όλους τους κλάδους άθλησης. Η λειτουργία της σχολής πραγματοποιείται, ύστερα από γνώμη της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας και έχει διάρκεια τουλάχιστον οκτώ (8) μήνες για την κατώτατη κατηγορία. Με κανονισμό του Ε.Κ.Α.Ε.Τ. ρυθμίζονται τα etIJara που αφορούν τη λειτουργία και το πρόγραμμα της σχολής αυτής, τα προσόντα του εκπαιδευτικού προσωπικού, τα προσόντα των υποψήφιων προπονητών, το επίπεδο των σπουδών και την κατάταξη των αποφοίτων προπονητών σε κατηγορίες, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα.
 5. Προπονητή, σύμφωνα με τα παραπάνω, έχουν υποχρέωση να απασχολούν.
  α) Οι αθλητικές ομοσπονδίες και οι αθλητικές ενώσεις.
  β) Οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες και τα τμήματα αμειβόμενων αθλητών.
  γ) Τα αθλητικά σωματεία τα οποία καλλιεργούν ομαδικό άθλημα και συμμετέχουν σε πρωταθλήματα εθνικών κατηγοριών και σε τοπικό πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ύστερα από πρόταση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας και της οικείας ομοσπονδίας ή συνδέσμου προπονητών, επιτρέπεται να επεκτείνεται η υποχρέωση απασχόλησης Προπονητή σε άλλες κατηγορίες πρωταθλημάτων.
  δ) Τα αθλητικά σωματεία που καλλιεργούν ατομικό άθλημα και έχουν αθλητές στη δύναμή τους ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών.
 6. «Κάθε προπονητής συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως με τον αθλητικό φορέα στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του με πλήρη, μερική ή περιοδική απασχόληση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Η σχετική σύμβαση, για να είναι έγκυρη, απαιτείται να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  Σε καθηγητές Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στο Δημόσιο επιτρέπεται να ανατίθενται καθήκοντα ομοσπονδιακού προπονητή ή τεχνικού συμβούλου για τα ολυμπιακά αθλήματα, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της οικείας ομοσπονδίας. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται το είδος και η διάρκεια άσκησης των καθηκόντων αυτών, η πλήρης ή μερική απαλλαγή από τα καθήκοντα της οργανικής θέσης τους, η διατήρηση της μισθολογικής και ασφαλιστικής κατάστασης των υπαλλήλων αυτών, καθώς επίσης κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση μπορεί να ανακαλείται μερικά ή ολικά η αρχική απόφαση.»
  *** Η παρ.6 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.2 άρθρ.75 Ν.3057/2002,φεκ α 239/10.10.2002.
 7. Η άδεια προπονητή ανακαλείται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ύστερα από εισήγηση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, για παραβάσεις που εμπίπτουν στις περιπτώσεις β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου και για όσους λόγους θα προβλεφθούν στην απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού της παρ. 9 του παρόντος άρθρου.
 8. «Στον προπονητή, του οποίου αθλητής ή ομάδα σημείωσε μία από τις διακρίσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 34, χορηγείται ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της οικονομικής επιβράβευσης που προβλέπεται για τον αθλητή ατομικού αγωνίσματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ίδιο άρθρο. Σε περίπτωση που ο ίδιος αθλητής ή περισσότεροι του ενός αθλητές ή ομάδες του ίδιου προπονητή σημειώσουν μια από τις παραπάνω διακρίσεις, το χορηγούμενο στον προπονητή ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζεται επί της μεγαλύτερης από τις διακρίσεις που σημείωσαν οι αθλητές του και προσαυξάνεται κατά ποσοστό που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού για καθεμία από τις υπόλοιπες διακρίσεις. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και κάθε άλλο συναφές θέμα για την εκκαθάριση και την καταβολή της οικονομικής επιβράβευσης. Η διάταξη της παραγράφου 11 του άρθρου 13 του Ν. 2238/ 1994, που προστέθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 2459/1997, εφαρμόζεται ανάλογα και στους προπονητές.
  Στην περίπτωση των κλάδων άθλησης, στους οποίους, εκτός από τον προπονητή, απασχολήθηκε και χορογράφος, η οικονομική επιβράβευση του άρθρου αυτού επιμερίζεται μεταξύ τους κατ’ ίσα μέρη.
  Στην περίπτωση κατά την οποία στην επίτευξη της διάκρισης κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 34 έχουν συμβάλει περισσότεροι από ένας προπονητές ή άλλοι επιστημονικοί συνεργάτες, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του αθλήματος ή του αγωνίσματος, το ποσοστό της οικονομικής επιβράβευσης μπορεί να επιμερισθεί ανάλογα και σε περισσότερα πρόσωπα σύμφωνα με τις πιο πάνω ιδιότητες, κατά τα προβλεπόμενα στον κανονισμό εθνικών ομάδων της οικείας ομοσπονδίας.»
  *** Η παρ.8 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.3 άρθρ.75 Ν.3057/2002,φεκ α 239/10.10.2002.
  ***Για την παροχή οικονομικής επιβράβευσης σε διακρινόμενους μεταμοσχευμένους ή αιμοκαθαιρόμενους αθλητές και τους προπονητές τους που σημειώνουν κάποια από τις επιδόσεις της ως άνω παρ.2 βλέπε ΥΑ 8905/26.2-3.3.2004 (ΦΕΚ Β΄ 437).
 9. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας και της οικείας ομοσπονδίας προπονητών ή του συνδέσμου προπονητών, μέσα σε ένα (1) χρόνο από τη δημοσίευση του παρόντος, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την απασχόληση προπονητών σε αθλητικούς φορείς, ανάλογα με την κατηγορία, τα προσόντα των προπονητών, τις προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος προπονητή των πτυχιούχων της Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής, καθώς και των πτυχιούχων των Τ.Ε.Φ.Α.Α. χωρίς ειδικότητα.
  Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται η διαδικασία χορήγησης, οι προϋποθέσεις ανάκλησης της άδειας άσκησης του επαγγέλματός τους, οι όροι πρόσληψης αλλοδαπών προπονητών, οι σχέσεις μεταξύ προπονητών και αθλητικών σωματείων και λοιπών αθλητικών φορέων που απασχολούν προπονητή, οι προϋποθέσεις έκδοσης δελτίου ταυτότητας προπονητή, από την ομοσπονδία ή το σύνδεσμο των προπονητών, οι περιορισμοί, τα ασυμβίβαστα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή, οι κυρώσεις που επιβάλλονται στους αθλητικούς φορείς και στους προπονητές για παράβαση των διατάξεων του οικείου κανονισμού ή του παρόντος, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα, ως και θέματα που αφορούν όσους ασκούν ήδη το επάγγελμα του προπονητή κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. «10. Κατά παρέκκλιση των ρυθμίσεων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου οι σχολές προπονητών ποδοσφαίρου, θαλάσσιου σκι και χιονοδρομίας μπορούν να ιδρύονται και να λειτουργούν από τις οικείες αθλητικές ομοσπονδίες. Με κανονισμό που ψηφίζεται από τις ομοσπονδίες αυτές και εγκρίνεται κατά τη διαδικασία του άρθρου 27 του παρόντος νόμου, ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία των σχολών, καθώς και την απασχόληση των προπονητών, τα προσόντα και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Τα διπλώματα στους προπονητές χορηγούνται από τις οικείες ομοσπονδίες και θεωρούνται για τη νομιμότητά τους από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 περιπτώσεις β΄, γ’, δ’, ε’ του παρόντος. 11. Όποιος κατέχει άδεια άσκησης του επαγγέλματος προπονητή από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, δεν μπορεί να διατηρεί την αθλητική ιδιότητα και να αγωνίζεται σε επίσημους αγώνες του αθλήματος για το οποίο κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος, εκτός εάν έχει καταθέσει την άδειά του στην οικεία αθλητική ομοσπονδία.»
  *** Οι παρ. 10 και 11 προστέθηκαν με το άρθρο 75 Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α 239/10.10.2002.
  *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ. 1 άρθρ.24 Ν.3262/2004,ορίζεται ότι: «1. Στους είκοσι τρεις (23) ποδοσφαιριστές, που συμμετείχαν στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, που κατέκτησε την πρώτη θέση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Ανδρών 2004, όπως αυτοί αναγράφονται στο πρώτο φύλλο αγώνος, καταβάλλεται εφάπαξ και ισομερώς και κατά παρέκκλιση των άρθρων 31 και 34 του ν. 2725/1999, το συνολικό ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) ευρώ. Στον προπονητή και στο βοηθό προπονητή καταβάλλεται αντίστοιχα ποσοστό 100% και 50% από το ποσό επιβράβευσης που αντιστοιχεί σε κάθε ποδοσφαιριστή.

Άρθρο 32
Ιδιωτικά γυμναστήρια – Ιδιωτικές σχολές

 1. Για την ίδρυση και τη λειτουργία ιδιωτικού γυμναστηρίου ή ιδιωτικής σχολής, που έχει σκοπό τη σωματική άσκηση ή την εκμάθηση αναγνωρισμένου ή μη αθλήματος, με την καταβολή ή μη διδάκτρων, απαιτείται άδεια του αρμόδιου Νομάρχη.
 2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και των Υπουργών Υγείας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας για την ίδρυση και λειτουργία των ιδιωτικών γυμναστηρίων και σχολών της παρ. 1 του παρόντος, τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα για την κτήση ιδιότητας ιδιοκτήτη ή εκπροσώπου ιδιωτικού γυμναστηρίου ή ιδιωτικής σχολής, το ύψος του παραβόλου λειτουργίας, η διαδικασία χορήγησης της άδειας, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η σύσταση και η λειτουργία ειδικής επιτροπής πιστοποίησης και ελέγχου, η διαδικασία επέκτασης ή μεταφοράς γυμναστηρίου ή σχολής, η ανανέωσή της, καθώς και ο χρόνος προσαρμογής στις διατάξεις του παρόντος των γυμναστηρίων και σχολών που λειτουργούν κατά τη δημοσίευσή του.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΑΘΛΗΤΗΣ


 

Άρθρο 33
Δικαιώματα – Υποχρεώσεις αθλητών

 1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σε αθλητές που δεν αγωνίζονται σε τμήμα αμειβόμενων αθλητών αθλητικού σωματείου ή σε αθλητική ανώνυμη εταιρεία.
 2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 85 του παρόντος νόμου, η αγωνιστική δραστηριότητα των αθλητών δεν αποτελεί άσκηση επαγγελματικής αθλητικής δραστηριότητας Οικονομικές ή άλλες παροχές που δίνονται από αθλητικά σωματεία, ενώσεις ή ομοσπονδίες σε αθλητές, ως ενίσχυση για την υποστήριξη της αθλητικής τους δραστηριότητας, δεν αποτελούν οικονομικά ανταλλάγματα, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 86 του παρόντος νόμου.
  Οι σχέσεις αθλητών και αθλητικών σωματείων καθορίζονται από τις διατάξεις του καταστατικού ή του σχετικού ειδικού κανονισμού της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας.
 3. Με τους ειδικούς κανονισμούς του άρθρου 27 του παρόντος νόμου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφών και μεταγραφών αθλητών, ο χρόνος διενέργειάς τους, καθώς και η διαδικασία και τα αρμόδια για την έγκρισή τους όργανα. Μεταγραφές επιτρέπεται να γίνονται κατά τη διάρκεια μίας μόνο μεταγραφικής περιόδου κάθε χρόνο, με εξαίρεση τις μεταγραφές Ελλήνων αθλητών του εξωτερικού για τις οποίες μπορεί να ορίζεται άλλη μεταγραφική περίοδος. Η διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες. Μεταξύ των όρων και των προϋποθέσεων των μεταγραφών συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά και οι προϋποθέσεις μεταγραφής λόγου συναίνεσης σωματείου, αποδέσμευσης, αγωνιστικής απραξίας, μετοίκησης του αθλητή για σπουδές ή για επαγγελματικούς λόγους του ίδιου ή των γονέων του, λόγω ελεύθερης μεταγραφής αθλητή κάτω ή πάνω από ορισμένη ηλικία και λόγω διάλυσης σωματείου ή αναστολής δραστηριότητας τμήματός του ή απώλειας της ειδικής αναγνώρισης του. Η συμφωνία μεταγραφής αθλητή από αθλητικό σωματείο σε άλλο με συναίνεση του πρώτου, επιτρέπεται και με οικονομικό αντάλλαγμα, εφόσον, για την παραχώρηση του δελτίου αθλητικής ιδιότητας του αθλητή, εκδοθεί παραστατικό του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων με τον αναλογούντα φόρο προστιθέμενης αξίας και καταχωρηθεί στα Βιβλία Εσόδων Εξόδων των δύο αθλητικών σωματείων. Οι ανωτέρω κανονισμοί, κατά το μέρος που αφορούν διατάξεις για εγγραφές και μεταγραφές αθλητών, δεν επιτρέπεται να τροποποιούνται, αν δεν παρέλθει διετία από την κατά νόμο έγκρισή τους.
 4. Επιτρέπεται σε αθλητή ατομικού ή ομαδικού αθλήματος να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης προϊόντων ή υπηρεσιών με φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφόσον τούτο δεν αντίκειται στους τεχνικούς κανονισμούς του αθλήματος, στους κανονισμούς της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή της Δ.Ο Ε.. Οι συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται να εγκριθούν από την οικεία αθλητική ομοσπονδία και με μέριμνά της να κατατεθούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Αν δεν συντρέχει μια από τις προϋποθέσεις, οι συμβάσεις είναι ανίσχυρες και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.
 5. Η προσφορά υπηρεσιών στις εθνικές ομάδες είναι ύψιστη υποχρέωση των αθλητών. Αθλητής που αρνείται αδικαιολόγητα να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην αντίστοιχη εθνική ομάδα τιμωρείται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ειδικό κανονισμό του άρθρου 27 του παρόντος νόμου, με ποινή αποκλεισμού από τους αγώνες της εθνικής ομάδας, των πρωταθλημάτων και του κυπέλλου και στερείται τις κάθε είδους παροχές της ομοσπονδίας. Αθλητής που τιμωρείται για άρνηση προσφοράς των υπηρεσιών του στην εθνική ομάδα, στερείται επίσης των κάθε είδους παροχών της Πολιτείας, των ευεργετημάτων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος και των τυχόν ειδικών φορολογικών απαλλαγών.
 6. Ο αθλητής οφείλει να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία και τους ισχύοντες εκάστοτε κανονισμούς της Δ.Ο Ε. σχετικά με τη φαρμακοδιέγερση. ΑΘλητής που τιμωρείται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή την αντίστοιχη παγκόσμια για παράβαση των κανονισμών περί φαρμακοδιέγερσης στερείται τις κάθε είδους παροχές της ομοσπονδίας του, όπως επίσης και τις κάθε είδους παροχές της Πολιτείας και τα ευεργετήματα που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος και τις τυχόν φορολογικές απαλλαγές.
 7. Στα ελληνικά διασυλλογικά πρωταθλήματα και τους αγώνες κυπέλλου επιτρέπεται να συμμετέχουν ομογενείς ή αλλοδαποί με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ύστερα από πρόταση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας.
 8. Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητή σε αγώνες που δεν έχουν εγκριθεί από την οικεία αθλητική ομοσπονδία.
 9. Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. Η πιστοποίηση αυτή γίνεται σε δελτίο υγείας που εκδίδει η οικεία αθλητική ομοσπονδία και το οποίο θεωρείται από νομαρχιακό νοσοκομείο ή κέντρο υγείας ή αγροτικό ιατρείο ή υγειονομική στρατιωτική μονάδα ή από έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ ιατρούς. Το δελτίο υγείας ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρηση του. Οι παθήσεις και οι βλάβες που δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή αθλητών σε προπονήσεις και αγώνες, οι απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις για τη Θεώρηση του δελτίου υγείας, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα αρμόδια όργανα για τη Θεώρηση του δελτίου, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ε.Κ.Α.Ε.Τ.
 10. Αθλητής ερασιτεχνικού σωματείου που μεταγράφεται σε ομάδα του εξωτερικού χωρίς τη συναίνεση του σωματείου του, εφόσον επιστρέψει στην Ελλάδα, εντάσσεται αυτοδίκαια στη δύναμη του αθλητικού σωματείου στο οποίο ανήκε πριν από τη μεταγραφή του.

Άρθρο 34
Παροχές σε διακρινόμενους αθλητές

 1. Σε αθλητές που σημειώνουν εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις σε ατομικά ή ομαδικά αθλήματα χορηγούνται οι οικονομικές παροχές, τα ευεργετήματα και οι διευκολύνσεις που ορίζονται στις επόμενες παραγράφους.
 2. Εξαιρετική αγωνιστική διάκριση κατά την έννοια της παρ. 1 του παρόντος είναι :
  α) η κατάκτηση 1ης έως και 8ης νίκης σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες,
  «β) η κατάκτηση 1ης έως και 8ης νίκης σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανδρών γυναικών, νέων ανδρών γυναικών, εφήβων νεανίδων σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες ή σε παγκόσμιους σχολικούς αγώνες.»
  *** Η περ.β΄αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.15 άρθρ.8 Ν.3207/2003,ΦΕΚ Α 302/24.12.2003.
  γ) η επίτευξη ή η ισοφάριση παγκόσμιας επίδοσης ανδρών γυναικών, νέων ανδρών γυναικών, εφήβων νεανίδων σε αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες,
  δ) η κατάκτηση 1ης έως και 6ης νίκης σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ανδρών γυναικών, νέων ανδρών γυναικών, εφήβων νεανίδων σε άθλημα που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες,
  ε) η επίτευξη ή η ισοφάριση ευρωπαϊκής επίδοσης ανδρών γυναικών, νέων ανδρών γυναικών, εφήβων νεανίδων σε αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες.
  *** Για την παροχή οικονομικής επιβράβευσης σε διακρινόμενους μεταμοσχευμένους ή αιμοκαθαιρόμενους αθλητές και τους προπονητές τους που σημειώνουν κάποια από τις επιδόσεις της ως άνω παρ.2 βλέπε ΥΑ 8905/26.2-3.3.2004 (ΦΕΚ Β΄ 437).
 3. Οι αθλητές που σημειώνουν τις διακρίσεις των παρ. 2 και 13 του παρόντος εγγράφονται σε ειδικό πίνακα που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας των διακρίσεων αυτών, η οποία καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, που εκδίδεται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο πίνακας του προηγούμενου εδαφίου και όλα όσα αφορούν την εγγραφή αθλητών στον πίνακα αυτόν.
 4. Σε αθλητές που σημειώνουν μία τουλάχιστον από τις διακρίσεις της παρ. 2 του παρόντος σε αγωνίσματα ατομικών αθλημάτων ή σε ομαδικά αθλήματα που περιλαμβάνονται στο εκάστοτε ισχύον επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων πλην της διάκρισης σε παγκόσμιους σχολικούς αγώνες, παρέχεται οικονομική επιβράβευση. Το ύψος της οικονομικής επιβράβευσης για κάθε διάκριση καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Η απόφαση αυτή εκδίδεται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών πριν από την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων και ισχύει για τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και κάθε άλλο συναφές θέμα για την εκκαθάριση και την καταβολή της οικονομικής επιβράβευσης.
 5. «Στους αθλητές των ομαδικών αθλημάτων πλην beach νοlley και στους αθλητές των σκυταλοδρομιών η οικονομική επιβράβευση είναι ίση με το 60% της αντίστοιχης ατομικού αθλήματος ή ατομικού αγωνίσματος επί τον αριθμό όσων δικαιούνται συμμετοχής στους αγώνες και επιμερίζεται στους αθλητές που πήραν μέρος σε αυτούς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον κανονισμό εθνικών ομάδων της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας.»
  *** Η παρ.5 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.5 άρθρ.75 Ν.3057/2002,φεκ α 239/10.10.2002.
 6. Σε αθλητή ή ομάδα που σημειώνει περισσότερες από μία διακρίσεις μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος χορηγείται η οικονομική επιβράβευση της μεγαλύτερης διάκρισης προσαυξημένη με ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της οικονομικής επιβράβευσης που αντιστοιχεί σε καθεμία από τις άλλες διακρίσεις.
 7. Οι οικονομικές επιβραβεύσεις που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους χορηγούνται σε κάθε αθλητή με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ή άλλου από αυτόν εξουσιοδοτημένου οργάνου από τα ειδικά έσοδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Η απόφαση αυτή εκδίδεται εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους και αφορά τις διακρίσεις του προηγούμενου έτους.
 8. Αθλητές που σημειώνουν μία τουλάχιστον από τις διακρίσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται να διορίζονται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε κενές θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα, για τους οποίους έχει εφαρμογή το άρθρο 1 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α). Οι ενδιαφερόμενοι διορίζονται σε κενές θέσεις, ύστερα από αίτησή τους, εφόσον έχουν τα απαιτούμενα για τις θέσεις στις οποίες επιθυμούν να διοριστούν γενικά και ειδικά τυπικά προσόντα. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, που εκδίδεται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος υποβολής τους, η διαδικασία και γενικά κάθε θέμα που αφορά το διορισμό ο διορισμός γίνεται στον εισαγωγικό βαθμό με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.
  «Αθλητές με αναπηρίες επιτρέπεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα να διορίζονται και σε συνιστώμενες προσωρινές θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα.»
  *** Το τελευταίο εδάφιο της παρ.8 προστέθηκε με την παρ.15 θ΄ άρθρ.8 Ν.3207/2003,ΦΕΚ Α 302/24.12.2003.
 9. Σε υπαλλήλους που διορίζονται σύμφωνα με την παρ. 8 του παρόντος άρθρου, εφόσον εξακολουθούν να είναι εν ενεργεία αθλητές, παρέχονται διευκολύνσεις από τις υπηρεσίες τους για την συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αθλητικούς αγώνες. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρμόδιου για τον αθλητισμό απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία για την παροχή κάθε διευκόλυνσης, καθώς και οι σχετικές υποχρεώσεις των αθλητών υπαλλήλων.
 10. Αθλητές που έχουν σημειώσει μία τουλάχιστον από τις διακρίσεις της παρ. 2 του παρόντος, έχουν ηλικία δεκαεπτά έως και τριάντα (1730) ετών και έχουν τίτλο σπουδών που τους επιτρέπει συμμετοχή στις κάθε φορά ισχύουσες διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εισάγονται σε οποιοδήποτε τμήμα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της προτίμησής τους εγγράφονται σε αυτό, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων που ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται μέχρι 31.12.1999, ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και γενικά κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, καθώς και της διάταξης της παρ. 13 του παρόντος άρθρου. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι προϋποθέσεις μετεγγραφής, καθώς και η παροχή διευκολύνσεων σε αθλητές, μέλη εθνικών ομάδων, που είναι φοιτητές τμημάτων και σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 11. ΑΘλητές που έχουν σημειώσει μία τουλάχιστον από τις διακρίσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται να εισάγονται στις σχολές αστυφυλάκων, πυροσβεστών και λιμενοφυλάκων, καθ’ υπέρβαση, και μέχρι του ορίου των δέκα (10) ατόμων, του εκάστοτε οριζόμενου για τις σχολές αυτές αριθμού εισακτέων. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας ή Δημόσιας Τάξης, που εκδίδεται κατά περίπτωση μέσα σε προθεσμία έξι (β) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά, η διαδικασία και γενικά κάθε θέμα που αφορά την εισαγωγή, κατά τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και την παροχή διευκολύνσεων για τη συμμετοχή σε προπονήσεις και αθλητικούς αγώνες των εν ενεργεία αθλητών. Οι αποφάσεις αυτές ισχύουν από το ακαδημαϊκό έτος 20002001.
 12. Αθλητές που έχουν πετύχει μία τουλάχιστον από τις διακρίσεις της επόμενης παραγράφου επιτρέπεται να προσλαμβάνονται, ανεξάρτητα αν έχουν υπηρετήσει ή όχι τη στρατιωτική τους Θητεία, στις Ένοπλες Δυνάμεις ως έφεδροι πενταετούς υποχρέωσης, σε ποσοστό δύo τοις εκατό (2%), επί του οριζόμενου εκάστοτε αριθμού προσλαμβανομένων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον ν. 15131 1985, όπως τροποποιήθηκε και επεκτάθηκε με τους νόμους 1848/1988 και 2109/1992. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά, η διαδικασία και γενικά κάθε θέμα που αφορά την πρόσληψη κατά τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και την παροχή διευκολύνσεων για τη συμμετοχή σε προπονήσεις και αθλητικούς αγώνες των εν ενεργεία αθλητών.
 13. Αθλητές που έχουν κατακτήσει τουλάχιστον μία από τις διακρίσεις του εδαφίου i της παραγράφου αυτής εισάγονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., καθ’ υπέρβαση του εκάστοτε, κατά τις κείμενες διατάξεις, οριζόμενου αριθμού εισακτέων, εφόσον με την επιφύλαξη της παρ. 14 του παρόντος άρθρου έχουν ηλικία δεκαεπτά έως και τριάντα (1730) ετών και είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών, που τους επιτρέπει την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο αριθμός εισακτέων της παραγράφου αυτής στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ορίζεται κατ’ έτος στο τριάντα τοις εκατό (30%) του αριθμού εισακτέων. Ο αθλητής που εισάγεται σε Τ.Ε.Φ.Α.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, υποχρεούται να ακολουθήσει την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο σημείωσε τη διάκριση, με βάση την οποία έγινε η εισαγωγή του, εφόσον το τμήμα εισαγωγής του χορηγεί αυτήν την ειδικότητα.
  Ι. (α) 7η- 8η νίκη σε παγκόσμια πρωταθλήματα ανδρών γυναικών, νέων ανδρών γυναικών, εφήβων νεανίδων σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες ή σε παγκόσμιους σχολικούς αγώνες),
  *** Η άνω υποπερ.α’ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ και οι υποπεριπτώσεις β’,γ’,δ’,ε’,στ’,ζ’,η’ και θ’ της ίδιας παραγράφου αναριθμήθηκαν σε α’,β’,γ’,δ’,ε’,στ’,ζ’ και η’ αντίστοιχα με την παρ.15 άρθρ.8 Ν.3207/2003,ΦΕΚ Α 302/24.12.2003.
  α) 7η έως και 8η νίκη σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανδρών γυναικών, νέων ανδρών γυναικών, εφήβων νεανίδων σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες,
  β) 1η έως και 3η νίκη σε μεσογειακούς αγώνες,
  γ) 1η 3η νίκη σε Βαλκανικούς αγώνες ανδρών γυναικών και εφήβων νεανίδων,
  δ) 1η έως και 3η νίκη σε πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών γυναικών, νέων ανδρών γυναικών, εφήβων νεανίδων σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες ή πανελλήνιους σχολικούς αγώνες,
  ε) έχουν σημειώσει ή ισοφάρισαν πανελλήνια επίδοση ανδρών γυναικών, σε αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες,
  στ) 1η έως και 6η νίκη σε παγκόσμια πρωταθλήματα παίδων κορασίδων σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες,
  ζ) 1η έως και 6η νίκη σε ευρωπαϊκό πρωταθλήματα παίδων κορασίδων σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες,
  η) 1η νίκη σε πανελλήνιο πρωτάθλημα παίδων κορασίδων σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες.
  ΙΙ. Οι αθλητές που έχουν κατακτήσει μια τουλάχιστον νίκη από τις αναφερόμενες στο εδάφιο i της παρούσας παραγράφου εισάγονται, σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής τους στο μηχανογραφικό δελτίο, κατά φθίνουσα σειρά μορίων, σε οποιαδήποτε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. σε ποσοστό ένα τοις εκατό (10%) επιπλέον του αριθμού εισακτέων, που ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, εφόσον, μετά την προσαύξηση του συνόλου των μορίων της παρ 3 του ν. 2525/199ν (ΦΕΚ 188 Α’) κατά δέκα τοις εκατό (10%) για τις διακρίσεις του εδαφίου Ι, συγκεντρώνουν αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με τα μόρια που συγκέντρωσε το ίδιο ακαδημαϊκό έτος ο τελευταίος εισαχθείς στη συγκεκριμένη σχολή με τις διατάξεις της παρ 3 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997.
 14. Για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2, 10 και 13 του παρόντος άρθρου ισχύουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις :
  α) Στα ομαδικά αθλήματα ο αθλητής πρέπει να έχει συμμετάσχει σε περισσότερους από τους μισούς αγώνες της διοργάνωσης. Σε διοργανώσεις που διεξάγονται κατά φάσεις οι συμμετοχές στους αγώνες υπολογίζονται με βάση το άθροισμα των αγώνων όλων των φάσεων.
  *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: «Η διάταξη της παραγράφου 14 περίπτωση α΄ πρώτο εδάφιο του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999, ειδικά για τους αθλητές οι οποίοι κατέκτησαν την έκτη θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πετοσφαίρισης εφήβων το 1989, εφαρμόζεται εφόσον οι αθλητές αυτοί είχαν συμμετάσχει και σε λιγότερους από τους μισούς αγώνες της τελικής φάσης της ως άνω διοργάνωσης. (άρθρ.79 παρ.7 Ν.3057/2002).
  β) Ως Πανελλήνιοι αγώνες ή Πανελλήνιο πρωτάθλημα θεωρούνται μία και μόνο εθνικού ερασιτεχνικού επιπέδου διοργάνωση κάθε χρόνο, που ορίζεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία και πάντα της ανώτατης κατηγορίας για κάθε άθλημα ή αγώνισμα. Οι διοργανώσεις κυπέλλου δεν θεωρούνται Πανελλήνιοι αγώνες ή Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Όταν σε κάποια κατηγορία ηλικιών και φύλου γίνονται δύο ή περισσότερα Πανελλήνια πρωταθλήματα σε κάθε κατηγορία, λαμβάνεται υπόψη μόνο το Πανελλήνιο πρωτάθλημα ή οι Πανελλήνιοι αγώνες της μεγαλύτερης ηλικίας στη συγκεκριμένη κατηγορία. Για την εφαρμογή της διάταξης του εδαφίου αυτού, η οικεία αθλητική ομοσπονδία οφείλει να ενημερώνει σχετικά τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου. «Ως Παγκόσμιο ή Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θεωρείται μία και μόνο διοργάνωση που διεξάγεται περιοδικά σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς του οικείου αθλήματος. Όταν σε κάποια κατηγορία ηλικιών και φύλου γίνονται δύο ή περισσότερα πρωταθλήματα, λαμβάνεται υπόψη η σημαντικότερη διοργάνωση που ορίζεται από την οικεία ομοσπονδία. Για να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε αγωνιστική διάκριση, πρέπει ο αριθμός των συμμετασχόντων αθλητών στο αγώνισμα ή το άθλημα, σε όλες τις φάσεις της διοργάνωσης να είναι διπλάσιος της νίκης που επιβραβεύεται. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός αριθμός των συμμετασχόντων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από έξι (6) αθλητές ή ομάδες.»
  *** Τα εντός » » εδάφια προστέθηκαν με την παρ.5 άρθρ.75 Ν.3057/2002,φεκ α 239/10.10.2002.
  γ) Στα ατομικά αθλήματα δεν λαμβάνεται υπόψη η ομαδική βαθμολογία ή κατάταξη ως ατομικά αθλήματα νοούνται και τα ομαδικά αγωνίσματα αυτών. Οι αναφερόμενες διακρίσεις, πλην των Ολυμπιακών, Παγκοσμίων και Πανευρωπαϊκών αγώνων, πρέπει να έχουν κατακτηθεί από τους αθλητές κατά τη διάρκεια των τεσσάρων (4) τελευταίων ετών, πριν από το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο ο αθλητής υποβάλλει αίτηση εισαγωγής.
  δ) Οι αθλητές που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 10 και 13 του παρόντος άρθρου μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους και τα αμέσως επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη από αυτό που υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση εισαγωγής βάσει των διατάξεων αυτών.
 15. Αν ο αριθμός των ενδιαφερόμενων αθλητών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό εκείνων που δικαιούνται τις παροχές, τα ευεργετήματα και τις διευκολύνσεις του παρόντος άρθρου, η σειρά προτεραιότητας διαμορφώνεται με τα εξής κριτήρια:
  α) διάκριση σε άθλημα ή αγώνισμα που περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων,
  β) νίκη στην ανώτατη κατηγορία του αθλήματος ή του αγωνίσματος,
  γ) σειρά προτεραιότητας των διακρίσεων που καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου,
  δ) βαθμός του τίτλου σπουδών.
  Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται δημόσια κλήρωση.
 16. Αθλητές ή αθλήτριες ατομικού ή ομαδικού αθλήματος που κατέκτησαν πρώτη, δεύτερη ή τρίτη νίκη σε Ολυμπιακούς Αγώνες τυγχάνουν των παρακάτω ευεργετημάτων:
  α) της απονομής χρυσού μεταλλίου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και
  β) της πρόσληψής τους ως συμβούλων στο αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργείο.
 17. Αθλητές ή αθλήτριες ατομικού ή ομαδικού αθλήματος που κατέκτησαν τέταρτη, πέμπτη ή έκτη θέση σε Ολυμπιακούς Αγώνες τυγχάνουν των παρακάτω ευεργετημάτων :
  α) της απονομής δημόσιου επαίνου, μετά διπλώματος από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό και
  β) της πρόσληψής τους ως τεχνικών συμβούλων από τις αντίστοιχες αθλητικές ομοσπονδίες. Το δικαίωμα αυτό οι αθλητές μπορούν να το ασκήσουν εντός προθεσμίας πέντε (5) ετών από τη διακοπή της αγωνιστικής τους δραστηριότητας.
 18. Αθλητές ή αθλήτριες που καταλαμβάνουν ή έχουν καταλάβει μια από τις οκτώ (8) πρώτες θέσεις σε οποιοδήποτε ατομικό ή ομαδικό άθλημα σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ή οε Ολυμπιακούς Αγώνες για άτομα με ειδικές ανάγκες δικαιούνται χορήγησης αδειών πρακτορείων προγνωστικών αγώνων ποδοσφαίρου, ΛΟΤΤΟ, κρατικών λαχείων και ιπποδρομιακών στοιχημάτων, κατά παρέκκλιση των ειδικών διατάξεων που ρυθμίζουν τις προϋποθέσεις χορήγησης των αδειών αυτών.
  Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών ΕΘνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.
 19. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και στα άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α ), τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί αθλητές από την ειδική επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 29 του παρόντος νόμου, πλην των διατάξεων των παρ. 11 και 12, των παρ. 10 και 13 κατά το μέρος που αφορούν τα Τ.Ε.Φ.Α Α. και τα λοιπά τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα οποία, λόγω της φύσης της επιστήμης, είναι δυσχερής για τα άτομα αυτά η παρακολούθηση, σύμφωνα με αιτιολογημένη απόφαση του τμήματος, (καθώς και των περιπτώσεων β. των παραγράφων 16 και 17 του άρθρου αυτού).
  *** Η εντός ( ) τελευταία φράση της παρ.19 διεγράφη με την παρ.15 άρθρ.8 Ν.3207/2003,ΦΕΚ Α 302/24.12.2003.
 20. Η εισαγωγή αθλητών που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 στα τμήματα και τις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 20012002, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 10 και 13 του άρθρου αυτού. Ειδικά για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 13 του παρόντος άρθρου, ως σύνολο μορίων λαμβάνεται υπόψη η συνολική βαθμολογία στα τέσσερα μαθήματα της δέσμης και για διεκδίκηση θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων, σε ποσοστό 30% για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 10% για τα λοιπά τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επί του αριθμού εισακτέων που καθορίζεται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997.
 21. Κατά τον προσδιορισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στα ποσοστά που αναφέρονται στις παραγράφους 13 και 20 του άρθρου αυτού, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας.
  Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη, εκτός αν μηδενίζεται η θέση, οπότε γίνεται στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα, ώστε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει μία τουλάχιστον θέση για κάθε τμήμα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι..
 22. Οι διατάξεις των παραγράφων 10 και 13 του άρθρου αυτού ισχύουν από το ακαδημαϊκό έτος 20002001. Από την ημερομηνία αυτή παύουν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 22 έως και 25 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α.), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα τα οποία ρυθμίζονται από το άρθρο αυτό.
 23. Οι διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2009/1992 και του άρθρου 15 παρ. 5 του ν. 2640/1998 διατηρούνται σε ισχύ και μετά το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000.
  Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, προκειμένου για αποφοίτους ενιαίου λυκείου και όπου αναφέρεται συνολική βαθμολογία γενικών εξετάσεων νοείται το σύνολο μορίων, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 25251 1997.
 24. Για την εκπλήρωση των σκοπών του Παγκόσμιου Συλλόγου Ολυμπιονικών καθιερώνεται και ως έσοδό του επιχορήγηση από τη Γ.Γ.Α. σε ετήσια βάση, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου που ισχύουν για τις αθλητικές ομοσπονδίες.
 25. «Για την εφαρμογή του παρόντος:
  α. Η διάκριση των αθλητών στις κατηγορίες (ανδρών γυναικών, νέων ανδρών γυναικών, εφήβων νεανίδων, παίδων κορασίδων) γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ορίζονται τα ανώτερα ή και κατώτερα όρια ηλικίας για κάθε κατηγορία, ανά άθλημα.
  β. Ως αγωνίσματα ατομικών αθλημάτων ή ομαδικά αθλήματα που περιλαμβάνονται στο εκάστοτε ισχύον επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων νοούνται όσα διεξάγονται με τις τεχνικές προδιαγραφές της οικείας διεθνούς ομοσπονδίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
 26. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μπορεί να παρέχεται οικονομική επιβράβευση σε μεταμοσχευμένα ή αιμοκαθαιρόμενα πρόσωπα, εφόσον είναι αθλητές αθλητικών σωματείων, αναγνωρισμένων κατά τις διατάξεις του παρόντος και έχουν πετύχει εξαιρετικές πανευρωπαϊκές ή παγκόσμιες διακρίσεις σε αγώνες που διοργανώνουν αντίστοιχες διεθνείς ομοσπονδίες, καθώς και σε κωφούς αθλητές, που σημειώνουν διακρίσεις σε αθλήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα αγώνων της Διεθνούς Επιτροπής Αθλητών Κωφών (C.I.S.S.)
  Με την ίδια υπουργική απόφαση ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης της ως άνω οικονομικής επιβράβευσης, το ύψος αυτής, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, με βάση το είδος του αθλήματος, την καταβληθείσα προσπάθεια και τον αριθμό των συμμετοχών.
  Η Διεθνής Επιτροπή Αθλητών Κωφών (C.I.S.S.) μετονομάζεται σε Διεθνή Επιτροπή Αθλητισμού Κωφών (C.I.S.S.). Οι οικονομικές επιβραβεύσεις που προβλέπονται για τους αθλητές με αναπηρίες ισχύουν και για τους κωφούς αθλητές.»
  *** Οι παρ. 25 και 26 προστέθηκαν με την παρ.7 άρθρ.75 Ν.3057/2002,φεκ α 239/10.10.2002.
 27. «Για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών και την εκπλήρωση των σκοπών του , ο Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών επιχορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε ετήσια βάση, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου που ισχύουν για τις αθλητικές ομοσπονδίες.»
  *** Η παράγραφος 27 προστέθηκε με την παρ.8 άρθρ.78 Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α 238/10.10.2002.
 28. «Στο συνοδό αθλητή των τυφλών παραολυμπιονικών που αγωνίζονται μαζί όπου απαιτείται στο αγώνισμά τους και σημειώνουν διάκριση από τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 2 του άρθρου 34 χορηγείται το 30% της οικονομικής επιβράβευσης που προβλέπεται για τον τυφλό παραολυμπιονίκη αθλητή.»
  *** Η παρ.28 προστέθηκε με την παρ.15 άρθρ.8 Ν.3207/2003, ΦΕΚ Α’ 302/24.12.2003.
  *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ. 1 άρθρ.24 Ν.3262/2004,ορίζεται ότι: «1. Στους είκοσι τρεις (23) ποδοσφαιριστές, που συμμετείχαν στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, που κατέκτησε την πρώτη θέση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Ανδρών 2004, όπως αυτοί αναγράφονται στο πρώτο φύλλο αγώνος, καταβάλλεται εφάπαξ και ισομερώς και κατά παρέκκλιση των άρθρων 31 και 34 του ν. 2725/1999, το συνολικό ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) ευρώ. Στον προπονητή και στο βοηθό προπονητή καταβάλλεται αντίστοιχα ποσοστό 100% και 50% από το ποσό επιβράβευσης που αντιστοιχεί σε κάθε ποδοσφαιριστή».

Άρθρο 35
Υποτροφίες

 1. Σε Έλληνες μαθητές των γυμνασίων και των λυκείων της δευτεροβάθμιας γενικής και τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και σε Έλληνες σπουδαστές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι) ή τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) ή ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ ), οι οποίοι παρουσιάζουν ιδιαίτερη επίδοση στις σπουδές τους και στον αθλητισμό, χορηγείται, με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ύστερα από πρόταση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, υποτροφία διάρκειας ενός (1) έτους, που μπορεί να ανανεώνεται. Η δαπάνη βαρύνει τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
 2. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού χορηγούνται υποτροφίες για μετεκπαίδευση η εξειδίκευση στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό σε θέματα που προωθούν τις επιλογές του εθνικού αθλητικού σχεδιασμού, ύστερα από επιτυχή δοκιμασία ενώπιον επιτροπής. Οι υποτροφίες αυτές χορηγούνται μέσα σε πέντε (5) έτη από την απόκτηση του τίτλου σπουδών και πριν από την συμπλήρωση του τριακοστού πέμπτου (35ου) έτους, με τον όρο ότι ο υπότροφος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει τις υπηρεσίες του στο Δημόσιο ή σε εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με οποιαδήποτε σχέση και με την ειδικότητα που θα αποκτήσει, για πέντε (5) τουλάχιστον έτη. Η υποχρέωση αυτή αίρεται, αν ο υπότροφος δεν προσληφθεί από το Δημόσιο εντός δύο (2) ετών από την λήξη της μετεκπαίδευσης ή της εξειδίκευσης. Αν ο υπότροφος δεν εκπληρώσει τον παραπάνω όρο, το συνολικό ποσό της υποτροφίας που του χορηγήθηκε βεβαιώνεται από την αρμόδια υπηρεσία σε βάρος του, ως δημόσιο έσοδο, εντόκως από τη λήξη της μετεκπαίδευσης ή της εξειδίκευσης.
 3. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ύστερα από γνωμοδότηση του Ε.Σ.Α Σ., ορίζεται για κάθε έτος ο αριθμός των υποτροφιών των παρ. 1 και 2, το ύψος της ετήσιας συνολικής δαπάνης, η διάρκεια των υποτροφιών της παρ 2 και ρυθμίζονται η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της επιτροπής της παρ. 2, το είδος και ο τρόπος της δοκιμασίας ενώπιον της και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
 4. Δεν επιτρέπεται χορήγηση υποτροφίας σε πρόσωπα που έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου. Υποτροφία που τυχόν χορηγήθηκε στα πρόσωπα αυτά, διακόπτεται.

Άρθρο 36
Ειδικός λογαριασμός περίθαλψης Νοσοκομειακή περίθαλψη αθλητών Χορήγηση αθλητικού βοηθήματος

 1. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δημιουργείται ειδικός λογαριασμός, που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, για την περίθαλψη και την ενίσχυση ανασφάλιστων ερασιτεχνών πρώην αθλητών και τεχνικών στελεχών κάθε κλάδου άθλησης και για την ενίσχυση αναξιοπαθουσών οικογενειών εν ενεργεία ανασφάλιστων αθλητών που απεβίωσαν.
 2. Πόροι του πιο πάνω λογαριασμού αποτελούν :
  α) τα παράβολα για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών γυμναστηρίων και σχολών του άρθρου 32 του παρόντος νόμου,
  β) τα παράβολα χορήγησης άδειας άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή, του άρθρου 31 του παρόντος νόμου,
  γ) τα παράβολα για προσφυγή στο Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α Δ.), που καταπίπτουν κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 126 του παρόντος νόμου.
  Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού γίνεται η κατανομή των πόρων σε δικαιούμενο άτομο. Σε περίπτωση ανεπάρκειας των ανωτέρω πόρων, ο πιο πάνω λογαριασμός μπορεί να ενισχύεται από τα ειδικά έσοδα της Γ.Γ.Α..
 3. Στον ειδικό λογαριασμό της παρ. 1 του παρόντος άρθρου μεταφέρονται τα χρηματικά ποσά του τηρούμενου στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ειδικού τραπεζικού λογαριασμού, που προέρχονται από τα παράβολα του π.δ 144/1976 για τη χορήγηση ή ανανέωση αδειών λειτουργίας σχολών γυμναστικής κλπ. Η μεταφορά γίνεται ύστερα από σχετική εντολή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
 4. Στους ερασιτέχνες αθλητές κάθε κλάδου άθλησης που δεν είναι ασφαλισμένοι άμεσα ή έμμεσα σε κάποιον ασφαλιστικό φορέα ή στο Δημόσιο, παρέχεται δωρεάν νοσοκομειακή περίθαλψη στη Γ. Θέση των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε Σ Υ ). Η δαπάνη για τη νοσηλεία των πιο πάνω προσώπων βαρύνει τα ειδικά έσοδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, καθώς και κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ


 

Άρθρο 37
Ειδικά Θέματα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

 1. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων (Ε.Ο.Α)» μετονομάζεται σε «Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.).
 2. «α. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία (Δ.Ο.Α.)» με έδρα αυτή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.). Η Δ.Ο.Α. εποπτεύεται από την Ε.Ο.Ε., τελεί υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού. Τα όργανα διοίκησης της Δ.Ο.Α. μπορούν να συνέρχονται και στην Αθήνα ή αλλού, με απόφασή τους.
  β. Στους σκοπούς της Δ.Ο.Α. συμπεριλαμβάνονται ιδίως:
  α) η ίδρυση και λειτουργία στην Αρχαία Ολυμπία, Διεθνούς Πνευματικού Κέντρου, που θα μεριμνά για τη διατήρηση και διάδοση του Ολυμπιακού Πνεύματος,
  β) η μελέτη και εφαρμογή των παιδαγωγικών και κοινωνικών αρχών του Ολυμπιακού κινήματος,
  γ) η επιστημονική θεμελίωση της Ολυμπιακής ιδέας, σύμφωνα προς τις αρχές που έθεσαν οι αρχαίοι Έλληνες και οι αναβιώσαντες τη σύγχρονη Ολυμπιακή κίνηση.
  γ. Όργανα διοίκησης της Δ. Ο.Α. είναι το Διοικητικό Συμβούλιο ή άλλως αποκαλούμενο «Εφορεία» και ο πρόεδρος.
  «Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ο.Α. είναι εννεαμελές και εκλέγεται από την Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και απαρτίζεται από προσωπικότητες του αθλητισμού και του πολιτισμού, αναγνωρισμένου κύρους.»
  Πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ο.Α. είναι μέλη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της Ε.Ο.Ε..
  «Το μέλος ή τα μέλη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για την Ελλάδα είναι eχofficio μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ο.Α. με δικαίωμα ψήφου.»
  *** Το δεύτερο εδάφιο της περ. γ΄αντικαταστάθηκε ως άνω και το τέταρτο προστέθηκε με την παρ.8 α΄άρθρ.8 Ν.3207/2003,ΦΕΚ Α 302/24.12.2003.
  (Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος τουline Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικούline Συμβουλίου είναι απαραίτητα μέλος της Ε.Ο.Ε.. Χρέη Γραμματέα ασκεί υπάλληλος της Δ.Ο.Α. ή του Υπουργείου Πολιτισμού, οριζόμενος με απόφαση του προέδρου. )
  *** Τα τέταρτο και πέμπτο εδάφια της περ. γ΄ διεγράφησαν με την παρ.8 α’ άρθρ.8 Ν.3207/2003,ΦΕΚ Α 302/24.12.2003.
  Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται Μέλος διοριζόμενο σε αντικατάσταση άλλου διανύει το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του. Η θητεία των μελών του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, που εξελέγη ομόφωνα από την ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. για την τετραετία 2001 -2005, λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του 2004.
  Ο πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί τη Δ.Ο.Α. δικαστικά και εξώδικα, συγκαλεί το Δ.Σ., προεδρεύει των συνεδριάσεών του και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη.
  Ο πρόεδρος με απόφασή του μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της Δ.Ο.Α. κατά περίπτωση στον αντιπρόεδρο ή σε μέλος του Δ.Σ.. Τον πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου, ένας σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ..
  Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε οποιοδήποτε από τα μέλη του ειδικά καθήκοντα σχετικά με τις αρμοδιότητές του, καθώς και καθήκοντα γραμματέα του Συμβουλίου. .
  -Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν τη διοίκηση και διαχείριση της Δ.Ο.Α., με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία αποκλειστικά αρμόδια είναι άλλα όργανα που αναφέρονται στον παρόντα νόμο και στον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας της Δ.Ο.Α.. Στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει ιδίως η αρμοδιότητα για τη χάραξη της εκπαιδευτικής και μορφωτικής πολιτικής της Δ.Ο.Α. .στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας και του Εσωτερικού Κανονισμού, η συνομολόγηση, υπογραφή και εκτέλεση, με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, κάθε σύμβασης απαραίτητης για σύσταση δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων της Δ. Ο .Α., η αποδοχή δωρεών, εισφορών ή χορηγιών, η σύναψη δανείων, η πειθαρχική εξουσία δεύτερου βαθμού για το προσωπικό της Δ.Ο.Α., η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού, η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης και του ισολογισμού και η διενέργεια στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης, ελέγχου νομιμότητας του έργου όλων των οργάνων διοίκησηςline της Δ.Ο.Α..
  δ. Οι πόροι της Δ.Ο.Α. είναι:
  Ι. Επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού.
  ΙΙ. Ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς.
  ΙΙΙ. Επιχορηγήσεις από δημόσιους ή μη φορείς και οργανισμούς.
  lV. Έσοδα προερχόμενα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, καταπιστεύματα.
  V. Έσοδα από χορηγίες πάσης φύσεως και κάθε είδους κοινωνικούς πόρους.
  Vl. Έσοδα από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων κινητών και ακινήτων.
  Vll. Έσοδα από διοργάνωση συνόδων, σεμιναρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
  Vlll. Έσοδα από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή.
  ε. Με απόφαση του υπουργού Πολιτισμού, (με την οποία γίνεται ο διορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβούλου της Δ.Ο .Α.), ορίζεται τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Ο πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ορκωτός ελεγκτής. Ορκωτός ελεγκτής μπορεί να είναι και άλλο ή άλλα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ενεργεί τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης της Δ.Ο.Α.. Η θητεία των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού ορίζεται η αμοιβή των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ο Υπουργός Πολιτισμού παραγγέλλει οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο ή το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Οικονομικών.
  *** Οι εντός ( ) λέξεις του πρώτου εδαφίου της περ.ε’ διεγράφησαν με την παρ.8 β’ άρθρ.8 Ν.3207/2003,ΦΕΚ Α 302/24.12.2003.
  στ. Η διαχειριστική χρήση της Δ.Ο,Α. αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31 η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.
  Στο τέλος κάθε χρήσης το Δ.Σ. κλείνει τους λογαριασμούς, κάνει απογραφή της περιουσίας.
  Η Δ.Ο.Α. απολαμβάνει όλων των διοικητικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών και ουσιαστικών προνομίων του Δημοσίου.
  ζ. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών και Πολιτισμού καταρτίζεται ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας της Δ.Ο.Α..
  Με τον Εσωτερικό Κανονισμό καθορίζονται κατά ειδικότητα οι θέσεις του αναγκαίου για τη Δ.Ο.Α. προσωπικού, η διαδικασία πρόσληψης και τα προσόντα κατά ειδικότητα και ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της Δ.Ο.Α., όπως η διάρθρωση των υπηρεσιών, η κατανομή των αρμοδιοτήτων του προσωπικού και η υπηρεσιακή του κατάσταση, οι αποσπάσεις υπαλλήλων, οι πειθαρχικές εξουσίες, τα πειθαρχικά παραπτώματα και οι ποινές, η διαδικασία πραγματοποίησης των εσόδων και οι τρόποι διαχείρισής τους.
  Επιτρέπεται η απόσπαση ή μετάταξη προσωπικού από το Υπουργείο Πολιτισμού ή εποπτευόμενους από αυτό οργανισμούς δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου ή από άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού και του οικείου Υπουργού.
  Επιτρέπεται επίσης η πρόσληψη από το Διοικητικό Συμβούλιο, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή αορίστου χρόνου κατά το Ν. 2527/1997, όπως αυτός ισχύει, για τις ανάγκες λειτουργίας της Δ.Ο.Α.. «Για όλες τις προσλήψεις προσωπικού που αναφέρονται στην παρούσα περίπτωση και στο Π.Δ. 302/2003 (ΦΕΚ 257 A) δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1232/1982 (ΦΕΚ 22 A) και οι σε εξουσιοδότηση αυτών διατάξεις της ΠΥΣ 55/1998 (ΦΕΚ 252 A), όπως έχουν τροποποιηθεί και εκάστοτε ισχύουν.»
  *** Το τελευταίο εδάφιο της περ. ζ΄ προστέθηκε με την παρ.8 γ’ άρθρ.8 Ν.3207/2003,ΦΕΚ Α 302/24.12.2003.
  η. Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους, η Δ.Ο.Α. υποβάλλει στην ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. προς έγκριση αναλυτικό πρόγραμμα των σχεδιαζόμενων εκδηλώσεών της για την περίοδο του επόμενου έτους. Η Ε.Ο.Ε., μετά την έγκριση του προγράμματος της Δ.Ο.Α., παραχωρεί στη Δ.Ο.Α. τη χρήση εγκαταστάσεων χωρίς αντάλλαγμα.
  Η «Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία», όπως αυτή ορίζεται στις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 37 του Ν. 2725/ 1999 συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά της μέχρι να τεθεί σε λειτουργία το Ν.Π.ιδ. που συνιστάται με την παράγραφο «7″ του παρόντος άρθρου. Οι σκοποί και οι αρμοδιότητες της παραγράφου «7″ του άρθρου αυτού ασκούνται σε όλη τους την έκταση από την Δ.Ο.Α., όπως αυτή ορίζεται στις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 37 του Ν. 2725/ 1999, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό.
  *** Ο αριθμός 5 στα προτελευταίο και τελευταίο εδάφια αντικαταστάθηκε με τον αριθμό 7 ως άνω ,με το άρθρο 38 Ν.3016/2002,ΦΕΚ Α 110/17.5.2002.
  «Από την ημερομηνία δημοσίευσης του Π.Δ. 302/2003 και μέχρι την 1.4.2004 η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία επικουρείται και υποστηρίζεται παραλλήλως διοικητικά και οικονομικά από τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, προκειμένου να ασκεί τα καθήκοντά της και να προβεί στις αναγκαίες για την άσκηση αυτή διαδικασίες που προβλέπονται από το παραπάνω προεδρικό διάταγμα.»
  *** Τα δύο τελευταία εδάφια της περ. η’ προστέθηκαν με την παρ.8 δ’ άρθρ.8 Ν.3207/2003,ΦΕΚ Α 302/24.12.2003.
 3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και σύμφωνη γνώμη της Ε.Ο.Ε, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τους σκοπούς, την οργάνωση, τη διοίκηση, τη λειτουργία, τη διαχείριση, την περιουσία, την υπηρεσιακή κατάσταση και το πειθαρχικό δίκαιο που εφαρμόζεται στο προσωπικό, κάθε ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία της Ε.Ο.Ε και της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (Δ.Ο.Α) εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα. Στο ίδιο διάταγμα περιλαμβάνεται ρύθμιση που καθορίζει τη σύνθεση της Ε.Ο.Ε., σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 32 του Ολυμπιακού χάρτη, με βάση τον οποίο στη διοίκηση μετέχουν τα μόνιμα μέλη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (Δ.Ο.Ε) από την Ελλάδα, οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι αθλητικών ομοσπονδιών που καλλιεργούν ολυμπιακά αθλήματα και ένας Σύμβουλος Επικρατείας. Στη διοίκηση της Ε.Ο.Ε. μετέχουν επίσης μέχρι τρεις (3) αθλήτριες ή αθλητές και μέχρι τέσσερις (4) προσωπικότητες κύρους, οι οποίοι ανακηρύσσονται ως μέλη της από την ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. μετά τη συγκρότησή της σε σώμα.
 4. Η Ολυμπιακή Φλόγα αποτελεί σύμβολο του αθλητισμού και τελεί υπό την Προστασία της Ε.Ο.Ε και της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (Δ.ΟΕ.), με σκοπό την αποτροπή της, με οποιονδήποτε τρόπο, νόθευσης και εμπορευματοποίησής της. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Ε.Ο.Ε., καθορίζονται :
  α) Οι όροι και οι προϋποθέσεις της κατοχύρωσης της μοναδικότητας της Ολυμπιακής Φλόγας, καθώς και της προστασίας από κάθε απόπειρα εμπορευματοποίησής της, σύμφωνα με τις αρχές του Ολυμπιακού Χάρτη της Δ.Ο.Ε..
  β) Το διαδικαστικό πλαίσιο σχετικά με την οργάνωση της τελετής αφής της Ολυμπιακής Φλόγας, η οποία πραγματοποιείται στην Αρχαία Ολυμπία πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων και των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.
  *** Οι παρ.2 και 3 αναριθμήθηκαν σε 3 και 4 και η παρ.4,που αναριθμήθηκε σε παρ.2,αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.7 άρθρ.18 Ν.2947/2001, ΦΕΚ Α 228/9.10.2001.

Άρθρο 38
Ελληνικό Κέντρο Αθλητικής Έρευνας και Τεχνολογίας

 1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, με πρόταση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας, Οικονομικών και Ανάπτυξης, το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών (Ε.Κ.Α.Ε ), που λειτουργεί ως υπηρεσία του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών, καθίσταται ίδιο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Αθλητικής, Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Κ.Α.Ε.Τ)». Το νομικό αυτό πρόσωπο εποπτεύεται από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό και έχει έδρα το Δήμο Αμαρουσίου. Με το ίδιο διάταγμα επιτρέπεται η λειτουργία παραρτήματος του Ε.Κ.Α.Ε.Τ στην Αρχαία Ολυμπία, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
 2. Το Ε.Κ.Α.Ε.Τ. έχει σκοπό την προώθηση της έρευνας και την ανάπτυξη των επιστημών του αθλητισμού, την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της, τη συλλογή, την τεκμηρίωση και τη διάδοση πληροφοριών επιστημονικού και τεχνολογικού ενδιαφέροντος για αθλητικά θέματα, την εκπαίδευση, την επιμόρφωση και την εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αθλητικών θεμάτων και την επαγγελματική κατάρτιση προπονητών. Το Ε.Κ.Α.Ε.Τ., για την εκπλήρωση των σκοπών του, συνεργάζεται με τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) και άλλους φορείς. Επίσης μπορεί να συμπράττει ή να συνεργάζεται με οργανισμούς ή μονάδες νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που έχουν ως αντικείμενο την πρόληψη τραυματισμών, τη θεραπεία και αποκατάσταση τραυματισμένων αθλητών, καθώς και την έρευνα στην αθλητιατρική.
 3. Με εισήγηση του Ε.Κ.Α Ε.Τ συνιστώνται σε περιφερειακά πανεπιστήμια αθλητιατρικά κέντρα, τα οποία ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός επιχορηγεί για την επίτευξη του σκοπού τους. Με την απόφαση της χρηματοδότησης του Υπουργού ορίζονται οι ειδικότερες υποχρεώσεις των πανεπιστημίων ως προς τα συνιστώμενα από αυτά αθλητιατρικά κέντρα.
 4. Με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 1 του παρόντος :
  α) Ρυθμίζονται τα θέματα διοίκησης, οργάνωσης, διαχείρισης, οικονομικού ελέγχου, περιουσίας, συγκρότησης, σύνθεσης και αρμοδιοτήτων των οργάνων διοίκησης και επιστημονικών συμβουλίων, την υπηρεσιακή κατάσταση και το πειθαρχικό δίκαιο που εφαρμόζεται στο προσωπικό ένταξης του υπηρετούντος προσωπικού του Ε.Κ.Α Ε. στο Ε Κ.Α.Ε.Τ. και γενικά όλα τα θέματα για τη λειτουργία του Ε.Κ.Α.Ε.Τ..
  β) Εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες του Ε.Κ Α.Ε.Τ., για την επιτυχία του σκοπού του, ιδίως :
  αα. σε θέματα προώθησης της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της, καθώς και σε θέματα ανάπτυξης των αθλητικών επιστημών,
  ββ. σε θέματα αθλητιατρικής και αξιολόγησης αθλητικών και σωματικών ικανοτήτων,
  γγ. σε θέματα ελέγχου, χρήσης και απαγόρευσης χρήσης από αθλητές ουσιών, φαρμάκων και μεθόδων,
  δδ. σε θέματα εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης προπονητών, γιατρών και γυμναστών.
  γ) Επιτρέπεται να παρέχεται εξουσιοδότηση, με κανονισμούς που θα καταρτίζονται από το Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Ε Τ. και θα εγκρίνονται από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό, να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα, που θα προσδιορίζονται στο κατά την παρ. 1 του παρόντος προεδρικό διάταγμα
 5. Οι πόροι του Ε.Κ.Α.Ε.Τ είναι :
  α) κρατική επιχορήγηση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού,
  β) έσοδα από την εκτέλεση ερευνητικών έργων και την παροχή υπηρεσιών,
  γ) δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και κάθε άλλου είδους επιχορηγήσεις ή εισπράξεις από νόμιμη αιτία.

Άρθρο 39
Μαζικός αθλητισμός

 1. Συνιστάται στη Γ. Γ .Α. Διεύθυνση «Άθληση για όλους», με αρμοδιότητα τη μελέτη, οργάνωση, διάδοση, υλοποίηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, υποστήριξη και χρηματοδότηση των προγραμμάτων» Άθληση για όλους» σε πανελλήνιο επίπεδο.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, καθορίζεται το πλαίσιο της οργάνωσης και οι λειτουργίες των προγραμμάτων «Άθλησης για όλους», οι συναρμόδιοι φορείς, οι κατηγορίες και τα είδη των προγραμμάτων, η οργανωτική δομή, οι διαδικασίες υλοποίησης, υποστήριξης και χρηματοδότησης, το σύστημα διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και ελέγχου των προγραμμάτων και κάθε άλλο συναφές θέμα. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η οργανωτική δομή της Διεύθυνσης «Άθληση για όλους».
  «Στη Διεύθυνση ,Άθληση για όλους» προίσταται υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, κλάδου ΠΕ1 ή ΠΕ5 ή ειδικός επιστήμονας απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με γνώση και εμπειρία στο μαζικό αθλητισμό, αποσπασμένος από το δημόσιο τομέα ή νομικό πρόσωπα του κρότους μετά από απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.»
  *** Το άνω εντός » » εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρ.25 παρ.1 Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004.
  Στις προβλεπόμενες θέσεις Διευθυντών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού προστίθεται και μία θέση βαθμού Διευθυντή, εκτός βαθμολογικής κλίμακας, για τους κλάδους ΠΕ5 και ΠΕ1.
  Στη Διεύθυνση συνιστώνται και υπάγονται τα παρακάτω τμήματα:
  Α) Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης Προγραμμάτων Άθλησης για όλους.
  Β) Τμήμα Σχεδιασμού και Επιστημονικής Υποστήριξης Προγραμμάτων Άθλησης για όλους.
  Γ) Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου Πρόγραμμα των Άθλησης για όλους.
  Στα συνιστώμενα τμήματα Σχεδιασμού και Επιστημονικής υποστήριξης και Παρακολούθησης και Ελέγχου προγραμμάτων, οι θέσεις των Προϊσταμένων καταλαμβάνονται από υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ5 mυχιούχων Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
  Στο τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης η θέση του Προϊσταμένου καταλαμβάνεται από υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού και ελλείψει αυτού από υπάλληλο του κλάδου ΠΕ5 Πτυχιούχο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Πολιτισμού μπορεί να συνιστώνται θέσεις ειδικού επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού και Πτυχιούχων της Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την υποστήριξη των Προγραμμάτων «Άθλησης για όλους.» Για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν. 2947/2001.
 4. Για την εκπλήρωση των σκοπών των Προγραμμάτων «Άθλησης για όλους» και τη χρηματοδότηση των φορέων υλοποίησης αυτών συντάσσεται ετήσιος προϋπολογισμός με εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης και των ανεξάρτητων γραφείων, ο οποίος θα Καλύπτεται από τον ειδικό λογαριασμό της Γ.Γ.Α.
 5. Προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού το οποίο έχει ήδη διατεθεί ή μεταφερθεί στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την υποστήριξη των προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, κατατάσσεται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, με την ίδια σχέση εργασίας για την κατά τόπους διοικητική υποστήριξη των Προγραμμάτων Άθλησης για όλους. Η κατάταξη γίνεται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων που υποβάλλεται σε προθεσμία ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος. Ο χρόνος προϋπηρεσίας του παραπάνω προσωπικού στα παραπάνω εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου υπολογίζεται για τη μισθολογική του κατάταξη.
 6. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, τα Ν.Π.Ι.Δ. και Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από αυτήν, καθώς και οι φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθληση για όλους» μπορούν να προσλαμβάνουν και να απασχολούν Πτυχιούχους Τ.Ε.Φ.Α.Α. αποκλειστικά για τις ανάγκες υλοποίησης των προγραμμάτων Άθλησης για όλους και Αναπτυξιακού Αθλητισμού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας όχι μεγαλύτερης των οκτώ μηνών. Για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17του Ν. 2947/2001.»*** Το άρθρο 39 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 76 Ν,3057/2002,ΦΕΚ Α 239/10.10.2002.

Άρθρο 40
Εθνικό Συμβούλιο Αθλητικού Σχεδιασμού

 1. Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Εθνικό Συμβούλιο Αθλητικού Σχεδιασμού (Ε.Σ.Α.Σ.), που έχει σκοπό την υποβολή στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό εισηγήσεων, γνωμοδοτήσεων και προτάσεων αναφορικά με τον εθνικό αθλητικό σχεδιασμό και προγραμματισμό.
 2. Το Ε.Σ.Α.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες :
  α) εισηγείται το σχεδιασμό των εθνικών αθλητικών προτεραιοτήτων και των σημαντικών αθλητικών στόχων και παρακολουθεί την πορεία μείζονος σπουδαιότητας αθλητικών θεμάτων,
  β) γνωμοδοτεί για τον προγραμματισμό των εκτελούμενων από τη Γ.Γ.Α. τεχνικών έργων, στο πλαίσιο του εθνικού αθλητικού σχεδιασμού,
  γ) γνωμοδοτεί για τα κριτήρια κατανομής του ποσού των επιχορηγήσεων προς τις αθλητικές ομοσπονδίες, καθώς και για τα κριτήρια επιχορηγήσεων των αθλητικών σωματείων,
  δ) γνωμοδοτεί για την έκτακτη επιχορήγηση αθλητικών φορέων, καθώς και για την επιχορήγηση μη ειδικώς αναγνωρισμένων αθλητικών φορέων,
  ε) προτείνει τις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για την ανάληψη αθλητικών διοργανώσεων από αθλητικές ομοσπονδίες,
  στ) γνωμοδοτεί για το ύψος και τη διάρκεια των υποτροφιών του άρθρου 35 του παρόντος νόμου,
  «ζ) έναν υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού αρμόδιο για θέματα μαζικού Αθλητισμού».
  *** Η περ. ζ’ αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.11 άρθρ.20 Ν.2947/2001, ΦΕΚ Α 228/9.10.2001.
 3. Το Ε.Σ.Α.Σ. συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, με διάρκεια θητείας δύο (2) έτη και αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη ως εξής :
  α) το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, ως πρόεδρο,
  β) τον Ειδικό Γραμματέα Αθλητισμού,
  γ) το Διευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γ.Γ.Α. ή ένα (1) Γενικό Διευθυντή ή ένα (1) Διευθυντή της Γ.Γ.Α.,
  δ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων οριζόμενο από τον οικείο Υπουργό,
  ε) το Συντονιστή Διευθυντή του Ο.Π.Α.Π.,
  στ) πέντε (5) μέλη, υποδεικνυόμενα από την Ε.Ο.Ε.,
  ζ) έναν (1) εκπρόσωπο του Οργανισμού Μαζικού Αθλητισμού, που υποδεικνύεται από το διοικητικό του συμβούλιο,
  η) έναν (1) εκπρόσωπο του Ελληνικού Κέντρου ΑΘλητικής Έρευνας και Τεχνολογίας, που υποδεικνύεται από το οικείο Δ.Σ.,
  θ) έναν (1) εκπρόσωπο των ατόμων με ειδικές ανάγκες, υποδεικνυόμενο από την Εθνική Επιτροπή Αθλητισμού Α.Μ.Ε.Α. ή, σε περίπτωση που αυτή δεν υφίσταται, από την ειδικά αναγνωρισμένη αθλητική ομοσπονδία Α.Μ.Ε.Α.. Όταν συζητούνται θέματα, που αναφέρονται στην περίπτωση β’ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, στη σύνθεση του Ε.Σ.Α Σ συμμετέχουν οι Γενικοί Γραμματείς των Περιφερειών της χώρας.
 4. Οι δαπάνες λειτουργίας του Ε.Σ.A.Σ. βαρύνουν τα ειδικά έσοδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Η γραμματειακή εξυπηρέτηση και οι ανάγκες σε προσωπικό του Συμβουλίου αυτού καλύπτονται από τη Γενική Γραμματεία ΑΘλητισμού. Στα μέλη του Ε.Σ.Α.Σ. απαγορεύεται η καταβολή αποζημίωσης ή αμοιβής ή οποιαδήποτε άλλη κάθε μορφής παροχή. Μέχρι τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Οργανισμού Μαζικού Αθλητισμού και την υπόδειξη εκπροσώπου του, στο Ε.Σ.Α.Σ. μετέχει ο οριζόμενος από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
 5. Το Ε.Σ,Α.Σ. λειτουργεί, με την επιφύλαξη των διατάξεων του επόμενου εδαφίου, σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες που διέπουν τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων. Με κανονιστική απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού καθορίζονται η έναρξη λειτουργίας του Ε.Σ.Α.Σ., η οργάνωση και λειτουργία αυτού, η άσκηση και η κατανομή αρμοδιοτήτων, ο τρόπος λήψης των αποφάσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 41
Αντιμετώπιση της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις

 1. Κάθε πρόσωπο που παρευρίσκεται ή συμμετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα και με οποιονδήποτε τρόπο στην εν γένει αγωνιστική δραστηριότητα των αθλητικών σωματείων, των τμημάτων αμειβόμενων αθλητών (Τ.Α.Α.) και των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών (Α.Α.Ε.) πριν, στη διάρκεια και μετά τη λήξη των αθλητικών συναντήσεων, οφείλει να τηρεί τους νόμους, τους κανονισμούς και τους κανόνες του φίλαθλoυ πνεύματος.
 2. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος οφείλουν να συμβάλλουν στη διασφάλιση συνθηκών ομαλής διεξαγωγής των αθλητικών συναντήσεων, στο μέτρο και στο βαθμό των αρμοδιοτήτων τους. Απαγορεύεται οποιαδήποτε δημόσια δήλωση ή άλλη ενέργεια αθλητών, προπονητών, μελών διοικήσεων αθλητικών σωματείων, ενώσεων, ομοσπονδιών, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. ή διαιτητών που μπορεί να διαταράξει την ομαλή διεξαγωγή αθλητικής συνάντησης ή να πυροδοτήσει την ένταση και την αντιπαράθεση μεταξύ φιλάθλων.
 3. Η με οποιονδήποτε υπαίτιο τρόπο συμμετοχή σε πράξεις που δυσφημούν τον αθλητισμό, συνιστά ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση που συνεκτιμάται από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα, όπως ορίζεται από τις οικείες καταστατικές διατάξεις ή τις διατάξεις των οικείων κανονισμών ή από άλλες διατάξεις.
 4. Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του αντιτίμου του εισιτηρίου των αγώνων ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, υδατοσφαίρισης και χειροσφαίρισης περιέρχεται ως πόρος στα ασφαλιστικά ταμεία του αστυνομικού προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Χ.-Τ.Α.Υ.Α.Π.). Τα ανωτέρω έσοδα επιμερίζονται κατά ποσοστό εξήντα οκτώ τοις εκατό (68%) στο Ε.Τ.Ε.Χ. και τριάντα δύο τοις εκατό (32%) στο Τ.Α.Υ.Α.Π. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης καθορίζονται η διαδικασία είσπραξης των εσόδων, η διαχείρισή τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»
  *** Το άρθρο 41 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 Ν.3057/2002, ΦΕΚ Α 239/10.10.2002.

Άρθρο 41Α
Διαρκής Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Βίας

 1. Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.). Η Επιτροπή αποτελείται από:
  «α. τέσσερις εκπροσώπους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, από τους οποίους ένας ψυχολόγος και ένας κοινωνιολόγος».
  *** Η περ. α’ αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.1 άρθρ.1 Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004.
  β) έναν (1) ανώτερο ή ανώτατο αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ. με εμπειρία στα θέματα που χειρίζεται η Επιτροπή, που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης,
  γ) έναν (1) εκπρόσωπο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, και κατά περίπτωση, ανάλογα με το άθλημα του οποίου θέματα αντιμετωπίζει, από:
  - έναν (1) εκπρόσωπο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιριών (Ε.Π.Α.Ε.) και έναν (1) εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβόμενων ποδοσφαιριστών (Π.Σ.Α.Π.), όταν πρόκειται για θέματα ποδοσφαίρου,
  - έναν (1) εκπρόσωπο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, έναν (1) εκπρόσωπο του Ελληνικού Συνδέσμου Ανωνύμων Καλαθoσφαιρικών Εταιριών (Ε.Σ.Α.Κ.Ε.) και έναν (1) εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών (Π.Σ.Α.Κ.), όταν πρόκειται για θέματα καλαθοσφαίρισης,
  - έναν (1) εκπρόσωπο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.), έναν (1) εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης Ελλάδος (Ο.Χ.Ε.) και έναν (1) εκπρόσωπο της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (Κ.Ο.Ε.), όταν πρόκειται για θέματα πετοσφαίρισης, χειροσφαίρισης ή υδατοσφαίρισης, αντίστοιχα.
  «Η Δ.Ε.Α.Β. συνεδριάζει σε εννεαμελή σύνθεση, όταν πρόκειται για θέματα ποδοσφαίρου ή καλαθοσφαίρισης, σε επταμελή σύνθεση, όταν πρόκειται για θέματα πετοσφαίρισης, χειροσφαίρισης και υδατοσφαίρισης και σε πλήρη σύνθεση με συμμετοχή όλων των παραπάνω προσώπων σε περίπτωση λήψης απόφασης για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος.»
  *** Το τελευταίο εδάφιο της περ. γ’ αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.2 άρθρ.1 Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004.
 2. Τα μέλη της Δ.Ε.Α.Β. ορίζονται για θητεία τριών (3) ετών με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής πρόεδρος μεταξύ των εκπροσώπων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, καθώς και ο γραμματέας, ο οποίος είναι μόνιμος υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Στον πρόεδρο, στα μέλη και στον γραμματέα της Επιτροπής καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση, που ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού και εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2470/1997 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 2362/1995, όπως κάθε φορά ισχύουν. Οι αποζημιώσεις, τα έξοδα και οι εν γένει δαπάνες λειτουργίας της Δ.Ε.Α.Β. καλύπτονται από τα ειδικά έσοδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του άρθρου 49 του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού θεσπίζεται κανονισμός λειτουργίας της Δ.Ε.Α.Β.
 3. Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) έχει ως έργο:
  α) τη διαρκή μελέτη του φαινομένου της κάθε μορφής βίας στον αθλητισμό, την αναζήτηση των αιτίων που το προκαλούν και την εισήγηση στα αρμόδια όργανα για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων,
  β) την εισήγηση στους αρμόδιους φορείς για τη συνεχή και υπεύθυνη πληροφόρηση της φίλαθλης κοινής γνώμης σχετικά με την έκταση του φαινομένου της βίας στους αθλητικούς χώρους,
  γ) τη μέριμνα ώστε να ευαισθητοποιηθούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τη σπουδαιότητα του ρόλου τους κατά την παρουσίαση των αθλητικών γεγονότων,
  δ) τη μέριμνα, την παρακολούθηση, το συντονισμό και τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων που ρυθμίζουν την αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας, την προστασία και την ασφάλεια των αθλουμένων και των θεατών στους αγωνιστικούς χώρους, καθώς και την υποβολή σχετικών εισηγήσεων στα αρμόδια όργανα,
  ε) την εισήγηση κάθε άλλου πρόσφορου μέτρου, που κατά τη γνώμη της απαιτείται, για την εξασφάλιση της ευταξίας κατά τις αθλητικές εκδηλώσεις,
  στ) τη συνεργασία με τις διοργανώτριες κατά το νόμο αθλητικές ενώσεις, ομοσπονδίες ή επαγγελματικούς συνδέσμους, καθώς και με τις αστυνομικές αρχές, αναφορικά με τη λήψη των ειδικότερων μέτρων τάξης στις συναντήσεις που διεξάγονται στη χώρα, στο πλαίσιο των εθνικών πρωταθλημάτων και του κυπέλλου Ελλάδας των ομαδικών αθλημάτων,
  ζ) την υποβοήθηση των αστυνομικών αρχών σχετικά με την αξιολόγηση της επικινδυνότητας των αθλητικών συναντήσεων,
  η) την ανάπτυξη πρωτοβουλιών ενημερωτικού ή επιμορφωτικού χαρακτήρα με σκοπό την καλλιέργεια αθλητικού πνεύματος, ιδίως μεταξύ των νέων και την πρόληψη του φαινομένου της βίας στους αγωνιστικούς χώρους,
  θ) τη γνωμοδότηση, όταν συντρέχουν λόγοι ιδιαίτερης επικινδυνότητας αθλητικών συναντήσεων, για τη μη χορήγηση εισιτηρίων από το γηπεδούχο αθλητικό σωματείο, το Τ.Α.Α. ή την Α.Α.Ε. στο φιλοξενούμενο σωματείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε.,
  ι) τη γνωμοδότηση, ύστερα από εισήγηση των οικείων αστυνομικών αρχών, στον Υπουργό Πολιτισμού, για τη χρονική μετάθεση της διεξαγωγής των αθλητικών συναντήσεων.
 4. Η επιτροπή εκπροσωπεί τη χώρα στη Διαρκή Επιτροπή Καταπολέμησης της Βίας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εκπρόσωποί της ορίζονται ο πρόεδρος ή μέλη της, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.
 5. Για την πρόληψη και την αντιμετώπιση ενεργειών βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, καθώς και ενεργειών που δυσφημούν τον αθλητισμό, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης και λαμβανομένης υπόψη της γνώμης της Δ.Ε.Α.Β. ορίζονται:
  α) οι ειδικότερες πρόσθετες υποχρεώσεις των αρχών που διοργανώνουν αθλητικές εκδηλώσεις,
  β) οι ειδικότερες πρόσθετες υποχρεώσεις των αθλητικών σωματείων, των αθλητικών ενώσεων, των αθλητικών ομοσπονδιών, των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών, των τμημάτων αμειβόμενων αθλητών και των λοιπών αθλητικών φορέων, καθώς και των διαγωνιζομένων, των αθλητών, των προπονητών, των διαιτητών, των θεατών και των συνδέσμων φιλάθλων,
  γ) η οργάνωση ειδικών προγραμμάτων και σεμιναρίων,
  δ) η συγκρότηση ειδικών εθελοντικών σωμάτων φιλάθλων για την εφαρμογή μέτρων ευταξίας στους αγωνιστικούς χώρους,
  ε) η σύσταση ειδικού σώματος παρατηρητών στη Δ.Ε.ΑΒ., από πρόσωπα που διαθέτουν ειδικά προσόντα και ικανότητες και το έργο που θα προσφέρουν σε αθλητικές συναντήσεις,
  στ) τα ειδικότερα πρόσθετα μέτρα αστυνόμευσης των αθλητικών εκδηλώσεων και οι αναγκαίοι πέραν των όσων προβλέπονται απευθείας στο νόμο αυτόν περιορισμοί ή απαγορεύσεις στη μετακίνηση, προσέλευση και αποχώρηση των φιλάθλων, καθώς και στη διάθεση εισιτηρίων για την παρακολούθηση αθλητικών εκδηλώσεων κατά το αναγκαίο μέτρο για τη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης.
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού καθορίζεται η αποζημίωση των μελών του ειδικού σώματος παρατηρητών στη Δ.Ε.Α.Β. και εκδίδεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2470/1997 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 2362/1995, όπως κάθε φορά ισχύουν. Οι αποζημιώσεις, τα έξοδα και οι εν γένει δαπάνες λειτουργίας του ειδικού σώματος παρατηρητών στη Δ.Ε.Α.Β. καλύπτονται από τα ειδικά έσοδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του άρθρου 49 του παρόντος νόμου.
 6. Η έκδοση του προεδρικού διατάγματος της προηγούμενης παραγράφου δεν συνιστά προϋπόθεση για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού.»
  *** Το άρθρο 41Α προστέθηκε με το άρθρο 2 Ν.3057/2002, ΦΕΚ Α 239/10.10.2002.
  *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 23 Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004,ορίζεται ότι: «Με τη δημοσίευση του νόμου αυτού λήγει η θητεία των μελών των δικαιοδοτικών οργάνων και επιτροπών των άρθρων 41Α, 95,119 και 1278 του ν. 2725/1999, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, τα οποία παραμένουν στη θέση τους μέχρι τη νέα συγκρότηση των οργάνων αυτών, η οποία πρέπει να γίνει το αργότερο έως την 15.10.2004. Μέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων του όρθρου 14 του νόμου αυτού, η στέγαση, η λειτουργία και αμοιβή των ως άνω οργάνων και επιτροπών εξακολουθεί να διέπεται από τις κείμενες γι’ αυτό διατάξεις».

Άρθρο 41Β
Σύσταση, λειτουργία και εποπτεία συνδέσμων φιλάθλων

 1. ΣΚΟΠΟΣ – ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. Σύνδεσμος φιλάθλων αθλητικού σωματείου ή Α.Α.Ε. είναι η, κατά τις διατάξεις των άρθρων 78 επ. του Αστικού Κώδικα και του παρόντος άρθρου, ένωση φυσικών προσώπων που αποβλέπει στη με κάθε νόμιμο τρόπο ενίσχυση ή υποστήριξη του αθλητικού σωματείου ή της Α.Α.Ε. Οι σύνδεσμοι φιλάθλων οφείλουν να καλλιεργούν και να προάγουν τις αρχές του ευ αγωνίζεσθαι και του φιλάθλου πνεύματος. Εποπτεύουσα αρχή για τους συνδέσμους φιλάθλων είναι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
 2. ΜΕΛΗ – ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ. Μέλος συνδέσμου φιλάθλων μπορεί να είναι όποιος έχει μόνιμη κατοικία ή σταθερή διαμονή στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας του και δε συντρέχει στο πρόσωπό του κάποιο από τα κωλύματα των περιπτώσεων β’, γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρο 3 του παρόντος νόμου. Πρόσωπο νεότερο των δεκαέξι ετών μπορεί να είναι μέλος, εφόσον υπάρχει η γραπτή συναίνεση εκείνου που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο σύνδεσμος φιλάθλων εκδίδει υποχρεωτικά δελτίο ταυτότητας για κάθε μέλος του, το οποίο ισχύει για ένα έτος.
 3. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ. Προκειμένου το αρμόδιο πρωτοδικείο να προβεί στην αναγνώριση ενός συνδέσμου φιλάθλων ως σωματείου, απαιτείται πλέον των όσων προβλέπονται από τον Α.Κ.:
  α) να επισυναφθούν στην αίτηση αναγνώρισης:
  (i) γραπτή συναίνεση της διοίκησης του οικείου αθλητικού σωματείου,
  (ii) απόσπασμα ποινικού μητρώου των ιδρυτικών μελών από το oποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου,
  (iii) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) κάθε ιδρυτικού μέλους ότι δεν εκτίει ποινή που του έχει επιβληθεί κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 130 του παρόντος νόμου,
  β) να προβλέπεται σε διατάξεις του καταστατικού ότι:
  (i) ο σύνδεσμος φιλάθλων διαθέτει την έγγραφη συναίνεση του οικείου αθλητικού σωματείου,
  (ii) δεν μπορεί να είναι μέλος του πρόσωπο στο οποίο συντρέχουν τα κωλύματα των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, ή πρόσωπο που εκτίει ποινή που του επιβλήθηκε κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος νόμου, και
  (iii) επιβάλλονται πειθαρχικές κυρώσεις αποβολής από το σύνδεσμο, σε όποιο μέλος διαπράττει αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις.
 4. ΒIΒΛΙΑ. Κάθε σύνδεσμος φιλάθλων τηρεί υποχρεωτικά Βιβλίο Μητρώου Μελών και Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων, τα οποία πριν από τη χρήση τους θεωρούνται από το νομάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο. Σε περίπτωση διενέργειας πράξεων παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, το Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων θεωρείται και από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α΄).
 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. Ο σύνδεσμος φιλάθλων μπορεί να διατηρεί κατά τόπους παραρτήματα, εφόσον:
  α) προβλέπεται από το καταστατικό του,
  β) υπάρχει σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή της γενικής συνέλευσης του συνδέσμου σύμφωνα με το καταστατικό,
  γ) έχει οριστεί υπεύθυνος λειτουργίας του παραρτήματος και έχει γνωστοποιηθεί στην εποπτεύουσα και στην οικεία αστυνομική αρχή.
 6. ΓΡΑΦΕΙΑ – ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΑ. Ο σύνδεσμος φιλάθλων ή παραρτήματά του μπορεί να έχει γραφεία ή εντευκτήριο, μετά από άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, η οποία χορηγείται, εφόσον προσκομισθεί σε αυτήν αντίγραφο του εγκεκριμένου κατά τον παρόντα νόμο καταστατικού και πρόσφατο πιστοποιητικό εγγραφής του συνδέσμου στο βιβλίο σωματείων του οικείου πρωτοδικείου. Η άδεια ισχύει για δύο χρόνια και ανανεώνεται με τους ίδιους όρους με τους οποίους χορηγείται. Η αστυνομική αρχή προβαίνει υποχρεωτικά στη σφράγιση κάθε χώρου που, χωρίς την ανωτέρω άδεια, στεγάζει με οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία γραφείων ή εντευκτηρίων συνδέσμου φιλάθλων, ή άλλες δραστηριότητες ενίσχυσης ή υποστήριξης αθλητικού σωματείου ή Α.Α.Ε. από ομάδες ή ενώσεις φυσικών προσώπων που δεν αποτελούν σωματείο (άρθρο 107 Α.Κ.), έστω κι αν ο χώρος λειτουργεί στο όνομα τρίτου προσώπου ή την εκμετάλλευσή του έχει τρίτο πρόσωπο.
  «Όποιος λειτουργεί τα ως άνω γραφεία ή εντευκτήρια χωρίς άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής ή παραβιάζει τη σφραγίδα που έθεσε η αστυνομική αρχή στους χώρους αυτούς, τιμωρείται με την ποινή που προβλέπεται από τις διατάξεις του ιδίου άρθρου 178 του Ποινικού Κώδικα.»
  *** Το τελευταίο εδάφιο της παρ.6 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.1 άρθρ.2 Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004.
 7. ΕΤΗΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Κάθε σύνδεσμος φιλάθλων υποχρεούται μέσα στο μήνα Ιούλιο κάθε έτους να υποβάλλει στη Γ.Γ.Α. ή σε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτήν όργανο της κεντρικής ή της περιφερειακής διοίκησης:
  α) επίσημο αντίγραφο του Μητρώου Μελών,
  β) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 των νομίμων εκπροσώπων του για το εάν διαθέτει παραρτήματα και ποια είναι τα παραρτήματα αυτά,
  γ) αντίγραφο ποινικού μητρώου των μελών του διοικητικού συμβουλίου του συνδέσμου,
  «δ. υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 των μελών του ότι στο πρόσωπό τους δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα των περιπτώσεων β’ και γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και ότι δεν εκτίουν ποινή που τους έχει επιβληθεί κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 130.» Με απόφασή του ο Υπουργός Πολιτισμού μπορεί να αναθέτει τον έλεγχο της τήρησης της υποχρέωσης αυτής των συνδέσμων φιλάθλων στο Ελεγκτικό Συμβούλιο του άρθρου 52 ή στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού του άρθρου 77 του παρόντος νόμου,
  *** Το πρώτο εδάφιο της περ. δ’ αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.2 άρθρ.2 Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004.
  ε) γραπτή ανανέωση της συναίνεσης του οικείου αθλητικού σωματείου για τη λειτουργία του συνδέσμου φιλάθλων.
 8. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ – ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ.
  α) Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από αιτιολογημένη γνώμη της Δ.Ε.Α.Β. και της διοργανώτριας αρχής κάθε πρωταθλήματος, δίδεται έκτακτη επιχορήγηση σε σύνδεσμο φιλάθλων εφόσον:
  (i) έχει επιδείξει σημαντική δραστηριότητα στη προσπάθεια πρόληψης της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις και δεν έχει υποπέσει σε παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας,
  (ii) η δαπάνη αποσκοπεί στην κάλυψη εξόδων για εκδηλώσεις που προάγουν το φίλαθλο πνεύμα. Στην ίδια απόφαση καθορίζεται η διαδικασία και ο φορέας του διαχειριστικού και οικονομικού ελέγχου για την επιχορήγηση.
  β) Με όμοια απόφαση, τον Ιούλιο κάθε έτους βραβεύονται ηθικά και υλικά οι σύνδεσμοι φιλάθλων οι οποίοι επέδειξαν εξαιρετική δραστηριότητα στην προαγωγή του φιλάθλου πνεύματος και συνεργάστηκαν με τη Δ.Ε.Α.Β. και τις αρμόδιες αρχές στην αντιμετώπιση της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις.
  γ) Οι δαπάνες της παραγράφου αυτής βαρύνουν τα ειδικά έσοδα της Γ.Γ.Α. του άρθρου 49 του παρόντος νόμου.
 9. ΔΙΑΛΥΣΗ. Με την επιφύλαξη των άρθρων 103 επ. Α.Κ.:
  α) τη διάλυση ενός συνδέσμου φιλάθλων μπορούν να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο το οικείο αθλητικό σωματείο, η οικεία Α.Α.Ε. και ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού,
  β) λόγο διάλυσης αποτελεί ιδίως:
  (i) η παραβίαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν άρθρο, καθώς και από τις διατάξεις σχετικά με τη διάθεση εισιτηρίων αθλητικών συναντήσεων και την ομαδική μετακίνηση φιλάθλων,
  (ii) η λειτουργία γραφείων ή εντευκτηρίων χωρίς την προβλεπόμενη άδεια,
  (iii) η γραπτή ανάκληση ή η μη ανανέωση της συναίνεσης του οικείου αθλητικού σωματείου ή της Α.Α.Ε. για τη λειτουργία του συνδέσμου φιλάθλων.
 10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»
  *** Το άρθρο 41Β προστέθηκε με το άρθρο 3 Ν.3057/2002, ΦΕΚ Α 239/10.10.2002.

Άρθρο 41Γ
Διάθεση εισιτηρίων αθλητικών συναντήσεων

 1. «Για τους αγώνες των εθνικών πρωταθλημάτων, καθώς και του κυπέλλου Ελλάδος όπου μετέχουν Α.Α.Ε. ή Τ.Α,Α., τα εισιτήρια εκδίδονται πάντοτε αριθμημένα και ονομαστικά, με τον αριθμό του εισιτηρίου να αντιστοιχεί σε μία θέση καθήμενου θεατή. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και ύστερα από εισήγηση της Δ.Ε.Α.Β. καθορίζονται και οι μεμονωμένοι αγώνες για τους οποίους πρέπει να εκδοθούν αριθμημένα και ονομαστικά εισιτήρια». Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός θεατών για κάθε αθλητική εγκατάσταση, καθώς και οι αθλητικές εγκαταστάσεις για τις οποίες εκδίδονται πάντοτε αριθμημένα εισιτήρια.
  *** Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ.1 αντικαταστάθηκαν ως άνω με την παρ.1 άρθρ.3 Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004.Με το άρθρο 32 παρ.2 του αυτού νόμου ορίζεται ότι: «Ο χρόνος έναρξης ισχύος της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 3, που τροποποιεί το άρθρο 41 Γ του Ν. 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3057/2002, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού».
 2. «Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ρυθμίζεται ο τρόπος έκδοσης και διάθεσης των εισιτηρίων της παραγράφου 1, ο έλεγχος της διακίνησής τους, τα όρια της αστικής ευθύνης των αθλητικών σωματείων, των Τ.Α.Α., των Α.Α.Ε. και των κατόχων ονομαστικού εισιτηρίου για τυχόν υλικές φθορές των θέσεών τους κατά τη διάρκεια της αθλητικής συνάντησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.»
  *** Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.2 άρθρ.3 Ν.3262/2004, ΦΕΚ Α 173/15.9.2004.
 3. Με ευθύνη του αθλητικού φορέα που εκδίδει τα εισιτήρια αθλητικής συνάντησης όπου μετέχουν Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε., τα εισιτήρια αυτά σφραγίζονται, πριν από τη διάθεσή τους στο φίλαθλο κοινό, από την αστυνομική αρχή. Απαγορεύεται η θέση σε κυκλοφορία και η διάθεση εισιτηρίων που δεν έχουν κατά τα ανωτέρω σφραγιστεί.
 4. «Εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι διαφύλαξης της δημόσιας τάξης, ο Υπουργός Πολιτισμού, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας αστυνομικής αρχής και γνώμη της Δ.Ε.Α.Β. και της διοργανώτριας αρχής της συνάντησης, μπορεί με απόφασή του να απαγορεύσει την με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση εισιτηρίων της συνάντησης στο φιλοξενούμενο αθλητικό σωματείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. και στους φιλάθλους αυτών, καθώς και στους συνδέσμους φιλάθλων τους και στα μέλη αυτών.,’
  *** Η παρ.4 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.3 άρθρ.3 Ν.3262/2004, ΦΕΚ Α 173/15.9.2004.
 5. Αναγνωρισμένος κατά τον παρόντα νόμο σύνδεσης φιλάθλων δικαιούται να λαμβάνει για τα μέλη του αριθμό εισιτηρίων της κατώτερης τιμής από οικείο αθλητικό σωματείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε.(Εάν για μία αθλητική συνάντηση εκδοθούν ονομαστικά εισιτήρια, οι σύνδεσμοι φιλάθλων λαμβάνουν για τα μέλη τους μόνο τέτοια εισιτήρια). Απαγορεύεται η διάθεση εισιτηρίων σε συνδέσμους φιλάθλων που δεν είναι αναγνωρισμένοι κατά τον παρόντα νόμο.
  *** Το εντός ( ) δεύτερο εδάφιο της παρ.5 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.4 άρθρ.3 Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004.
 6. Τα εισιτήρια αθλητικών συναντήσεων μπορούν να διατίθενται με ηλεκτρονικό τρόπο, ιδίως μέσω δικτύου πρακτορείων ή αυτόματων σημείων πώλησης. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε λεπτομέρεια σχετική με την εισαγωγή και τη λειτουργία σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων για τη διάθεση εισιτηρίων αθλητικών συναντήσεων.
 7. «‘Όποιος με πρόθεση θέτει σε κυκλοφορία ή διαθέτει με οποιονδήποτε τρόπο στο κοινό εισιτήρια αθλητικής συνάντησης παραβιάζοντας την απαγόρευση της παραγράφου 3 ή της παραγράφου 5 ή της απόφασης της παραγράφου 4, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι τριών ετών και χρηματική ποινή. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος εκδίδει ή θέτει σε κυκλοφορία αριθμό εισιτηρίων μεγαλύτερο από τον επιτρεπόμενο για μία αθλητική συνάντηση ή αθλητική εγκατάσταση, καθώς και όποιος είναι μέλος διοίκησης αθλητικού σωματείου, Τ .Α.Α. ή Α.Α.Ε. ή έχει οποιαδήποτε σχέση παροχής υπηρεσιών προς τους ανωτέρω αθλητικούς φορείς και επιτρέπει ή διευκολύνει την είσοδο σε αθλητική εγκατάσταση αριθμού θεατών μεγαλύτερου από αυτόν που έχει καθοριστεί για τη συνάντηση ή την εγκατάσταση.»
  *** Η φράση «εφόσον αυτή έχει εκδοθεί από την οικεία αστυνομική αρχή» του πρώτου εδαφίου της παρ.7 διαγράφτηκε και η παρ.7 επαναδιατυπώθηκε με την παρ.5 άρθρ.3 Ν.3262/2004, ΦΕΚ Α 173/15.9.2004.
 8. Ανεξάρτητα από τον ποινικό κολασμό, οι παραβιάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου τιμωρούνται και σύμφωνα με το άρθρο 41Ζ του παρόντος νόμου».
  *** Το άρθρο 41Γ προστέθηκε με το άρθρο 4 Ν.3057/2002, ΦΕΚ Α 239/10.10.2002.

Άρθρο 41Δ
Υποχρεώσεις αθλητικών φορέων – Μέτρα αστυνόμευσης αθλητικών εκδηλώσεων

 1. «Η αρμοδιότητα για την τήρηση της τάξης κατά τις αθλητικές συναντήσεις εντός και εκτός των αγωνιστικών χώρων ανήκει στην Ελληνική Αστυνομία ή στο Λιμενικό Σώμα, εφόσον η αθλητική συνάντηση διεξάγεται σε περιοχή δικαιοδοσίας του. Οι διοργανώτριες αρχές αθλητικών εκδηλώσεων, τα εκάστοτε διαγωνιζόμενα αθλητικά σωματεία, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε., οι σύνδεσμοι φιλάθλων και γενικά οι αθλητικοί φορείς υποχρεούνται να συνεργάζονται με την αρμόδια αστυνομική αρχή και να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις και αποφάσεις της, ιδίως για θέματα που αποβλέπουν στην εξασφάλιση ομαλής τέλεσης μιας αθλητικής συνάντησης, στη μετακίνηση, προσέλευση και αποχώρηση των φιλάθλων, στον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων στους διαγωνιζομένους, στον καθορισμό των θέσεων των οπαδών τους στις κερκίδες και των μεταξύ τους κενών τμημάτων και γενικά στη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης. Η Ελληνική Αστυνομία διαθέτει στην περιοχή της δικαιοδοσίας της το κατά την κρίση της αναγκαίο προσωπικό για την τήρηση της τάξης σε αθλητικές συναντήσεις, στο οποίο και καταβάλλεται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν.2800/2000 (ΦΕΚ 41 Α.) αποζημίωση.’
  *** Οι λέξεις «και κατανομής» του δευτέρου εδαφίου της παρ.1 διαγράφτηκαν και η παρ.1 επαναδιατυπώθηκε ως άνω με την παρ.1 άρθρ.4 Ν.3262/2004, ΦΕΚ Α 173/15.9.2004.
 2. «Οι διοργανώτριες αρχές και τα εκάστοτε διαγωνιζόμενα αθλητικά σωματεία, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. συμμετέχουν υποχρεωτικά σε συσκέψεις που μπορεί εν όψει μιας αθλητικής συνάντησης να συγκαλεί ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Εισαγγελέας ή ο κατά τόπον αρμόδιος Εισαγγελέας ή η αρμόδια αστυνομική αρχή σε συνεργασία με τη Δ.Ε.Α.Β., προκειμένου να αντιμετωπισθούν θέματα της αρμοδιότητάς του, που σχετίζονται ιδίως με την ομαλή και ασφαλή μετακίνηση, προσέλευση και αποχώρηση των φιλάθλων, τη διάθεση των εισιτηρίων και την εν γένει εύρυθμη διεξαγωγή της αθλητικής συνάντησης. Κατά τις συσκέψεις αυτές τηρούνται πρακτικά με ευθύνη εκείνου που τη συγκαλεί. Σε κάθε περίπτωση, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τα θέματα της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται από την αρμόδια αστυνομική αρχή.»
  *** Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.2 άρθρ.4 Ν.3262/2004, ΦΕΚ Α 173/15.9.2004.
 3. «‘Όποιο μέλος της διοίκησης αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α., Α.Α.Ε. ή συνδέσμου φιλάθλων ή εκπρόσωπος των φορέων αυτών δεν προσέρχεται στις συσκέψεις που συγκαλεί ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Εισαγγελέας ή ο κατά τόπον αρμόδιος Εισαγγελέας ή η αρμόδια αστυνομική αρχή ή δεν υπακούει σε νόμιμη πρόσκληση υπαλλήλου ή αρχής που εκτελεί τα μέτρα της προηγούμενης παραγράφου ή παραβιάζει τους όρους εκτέλεσής τους τιμωρείται:»
  α) με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών,
  β) με φυλάκιση μέχρι δύο ετών αν η ανυπακοή ή η παραβίαση είχε επακόλουθο την πρόκληση εκτεταμένων φθορών ξένης ιδιοκτησίας,
  γ) με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών αν η ανυπακοή ή η παραβίαση είχε επακόλουθο την πρόκληση σωματικής βλάβης,
  δ) με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών αν στην περίπτωση του στοιχείου γ΄ επήλθε θάνατος.
  *** Το πρώτο εδάφιο της παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.3 άρθρ.4 Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004.
 4. «Πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου και για όλη τη διάρκειά της οι διοργανώτριες αρχές αθλητικών συναντήσεων αθλημάτων, τα αθλητικά σωματεία, τα Τ.Α.Α. και οι Α.Α.Ε. ορίζουν υπεύθυνο ασφαλείας αγώνων με τον αναπληρωτή του αρμόδιο για θέματα αντιμετώπισης της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, τον οποίο γνωστοποιούν στη διοργανώτρια, στη Δ.Ε.Α.Β. και στην αστυνομική αρχή της έδρας τους. Ως υπεύθυνος ασφαλείας αγώνων προσλαμβάνεται άτομο με αποδεδειγμένη ειδική εμπειρία σε θέματα ασφαλείας. Ο υπεύθυνος ασφαλείας προίσταται κατά περίπτωση του γραφείου ασφαλείας γηπέδων της παραγράφου 10 ή του προσωπικού ασφαλείας αγώνων της παραγράφου 11. ‘)
  *** Η παρ.4 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.4 άρθρ.4 Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004.
 5. Ο Υπουργός Πολιτισμού μπορεί με απόφασή του, μετά από εισήγηση της οικείας αστυνομικής αρχής και γνώμη της Δ.Ε.Α.Β., να διατάζει τη χρονική μετάθεση της διεξαγωγής μιας αθλητικής συνάντησης. Προκειμένου για αθλητική συνάντηση τοπικού χαρακτήρα, τη χρονική μετάθεση αποφασίζει, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος διαφύλαξης της δημόσιας τάξης, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, μετά από εισήγηση της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης.
 6. «Με αναγκαία και πρόσφορα μέτρα η αρμόδια αστυνομική αρχή αποκλείει την πρόσβαση στην αθλητική εγκατάσταση ομάδων φιλάθλων που δεν διαθέτουν εισιτήρια επικείμενης αθλητικής συνάντησης ή τα προμηθεύτηκαν κατά παράβαση των διατάξεων που ισχύουν. Επίσης αποκλείει την πρόσβαση στην αθλητική εγκατάσταση προσώπων που βρίσκονται σε προφανή κατάσταση μέθης ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών ή κατέχουν εισιτήρια και προσέρχονται στην αθλητική εγκατάσταση μη τηρώντας τις διατάξεις και τα μέτρα της παραγράφου 2.»
  *** Η παρ.6 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.5 άρθρ.4 Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004.
 7. «Απαγορεύεται η κατάληψη διαδρόμων και κλιμάκων των εξεδρών από θεατές. Όποιος πωλεί, διαθέτει ή καταναλώνει οινοπνευματώδη ποτά εντός της αθλητικής εγκατάστασης τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών.»
  *** Οι παράγραφοι 7 και 8 αναριθμήθηκαν σε 8 και 9 αντιστοίχως και η άνω νέα παράγραφος 7 προστέθηκε με την παρ.6 άρθρ.4 Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004.
 8. Το αθλητικό σωματείο, Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α οφείλουν να μισθώνουν μαζικό μέσο μεταφοράς που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν οι οπαδοί τους, προκειμένου να προσέλθουν οργανωμένα ή να αποχωρήσουν από μία αθλητική συνάντηση, εφόσον η μίσθωση ζητηθεί από τον φορέα εκμετάλλευσης του μέσου μεταφοράς. Εάν αρνηθούν, ο φορέας εκμετάλλευσης έχει δικαίωμα να αρνηθεί τη χρήση του μέσου για τον ανωτέρω σκοπό. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού, Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, προσδιορίζονται τα μαζικά μέσα μεταφοράς για τα οποία ισχύει η εν λόγω υποχρέωση, καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο μιας τέτοιας σύμβασης, οι αναγκαίες εγγυήσεις για τη μη φθορά του μαζικού μέσου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
 9. Ανεξάρτητα από τον ποινικό κολασμό, οι παραβιάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου τιμωρούνται και σύμφωνα με το άρθρο 41Ζ του παρόντος νόμου.»
  *** Το άρθρο 41Δ προστέθηκε με το άρθρο 7Ν.3057/2002, ΦΕΚ Α 239/10.10.2002.
 10. «Σε κάθε αθλητική ομοσπονδία ομαδικών αθλημάτων και επαγγελματικό σύνδεσμο μέλος αυτής συνιστάται Γραφείο Ασφαλείας Γηπέδων, ο υπεύθυνος του οποίου έχει τις εξής αρμοδιότητες:
  α. Μεριμνά για την εφαρμογή των λαμβανόμενων από τα κατά τις ισχύουσες διατάξεις αρμόδια όργανα μέτρων για την τήρηση της ευταξίας, κατά τις αθλητικές συναντήσεις δικαιοδοσίας της ομοσπονδίας ή του επαγγελματικού συνδέσμου, αντίστοιχα, εντός και εκτός των γηπέδων.
  β. Παρακολουθεί την ακριβή τήρηση της νομοθεσίας από τους αθλητικούς φορείς και ιδίως των μέτρων που προβλέπονται στο παρόν όρθρο και σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων συντάσσει έκθεση, που περιέχει τα πραγματικό περιστατικό της κάθε παράβασης, την οποία και διαβιβάζει στα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα, για την επιβολή των από τον παρόντα ή άλλο νόμο ή κανονισμούς προβλεπόμενων ποινικών διοικητικών ή πειθαρχικών κυρώσεων σε βάρος των υπαιτίων.
  γ. Συμμετέχει, υποχρεωτικά, σε συσκέψεις, που εν όψει μιας αθλητικής συνάντησης συγκαλούνται από την αρμόδια αστυνομική αρχή ή τα λοιπό αρμόδια, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, όργανα, προκειμένου να αντιμετωπισθούν θέματα που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της βίας στη συγκεκριμένη αθλητική συνάντηση, προτείνοντας τα, κατά την κρίση του, ειδικότερα πρόσθετα μέτρα αστυνόμευσης των εκδηλώσεων αυτών.
  δ. Συνεργάζεται με τους υπευθύνους ασφαλείας γηπέδων των αθλητικών οργανώσεων της παραγράφου 4″.
  *** Η παρ.10 με την παρ.7 άρθρ.4 Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004.
 11. «Οι Π.Α.Ε. που αγωνίζονται στα εθνικό επαγγελματικό πρωταθλήματα Α’ και Β’ εθνικής κατηγορίας ποδοσφαίρου και οι Κ.Α.Ε. της Α 1 εθνικής κατηγορίας καλαθοσφαίρισης, από την αγωνιστική περίοδο 20042005 υποχρεούνται να προσλαμβάνουν ικανό για την ασφάλεια των αγώνων προσωπικό για την εφαρμογή μέτρων ευταξίας των γηπέδων, το οποίο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με την άδεια εργασίας που προβλέπεται από το άρθρο 3 του ν. 2518/1997 (ΦΕΚ 164 Α’).
  Καταστάσεις με τα στοιχεία ταυτότητας και τη διεύθυνση κατοικίας του προσωπικού ασφαλείας καταρτίζονται με ευθύνη των Π.Α.Ε. και Κ.Α.Ε. και παραδίδονται στην αρμόδια αστυνομική αρχή, στη Δ.Ε.Α.Β. και στη διοργανώτρια αρχή το αργότερο σαράντα οκτώ ώρες πριν την έναρξη κάθε αθλητικής συνάντησης. Στις παραπάνω καταστάσεις συμπεριλαμβάνονται και οι οριζόμενοι από τις Π.Α.Ε. και Κ.Α.Ε. υπεύθυνοι κατά τομέα δραστηριότητας. Το προσωπικό ασφαλείας γηπέδων συνεργάζεται με την αστυνομική αρχή, για την επιβολή των λαμβανόμενων μέτρων ευταξίας. Τα ειδικότερα καθήκοντα του προσωπικού ασφαλείας σε κάθε συγκεκριμένο αγώνα καθορίζονται από τον υπεύθυνο ασφαλείας αγώνων της παραγράφου 4 και είναι ιδίως;
  α) Η τήρηση της ευταξίας κατά τις ομαδικές οργανωμένες μετακινήσεις φιλάθλων προς και από τις αθλητικές εγκαταστάσεις στο πλαίσιο των λαμβανόμενων μέτρων για την αποτροπή συμπλοκών και εκτρόπων.
  β) Η τήρηση της ευταξίας στους χώρους στάθμευσης των αθλητικών εγκαταστάσεων.
  γ) Η τήρηση της ευταξίας και της σειράς προτεραιότητας στις εισόδους των αθλητικών εγκαταστάσεων.
  δ) Η τοποθέτηση των θεατών στις εξέδρες των αθλητικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με όσα αποφασίσθηκαν από την αρμόδια «αστυνομική αρχή και η υποβοήθηση των αστυνομικών δυνάμεων για το διαχωρισμό των φιλάθλων των διαγωνιζόμενων ομάδων, καθώς και για την αποτροπή εισόδου τούτων στον αγωνιστικό χώρο.
  ε) Ο έλεγχος των εισερχόμενων στο γήπεδο θεατών.
  Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Πολιτισμού μπορεί να προβλέπεται κάθε λεπτομέρεια της παρουσίας, εμφάνισης και δραστηριότητας του προσωπικού ασφαλείας».
  *** Η παρ.11 με την παρ.7 άρθρ.4 Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004.

Άρθρο 41Ε
Ηλεκτρονική εποπτεία αθλητικών εγκαταστάσεων

 1. Στις αθλητικές εγκαταστάσεις που προορίζονται για τη διεξαγωγή αγώνων ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης ή πετοσφαίρισης της ανώτατης κατηγορίας εθνικού πρωταθλήματος, τοποθετούνται ηλεκτρονικά συστήματα εποπτείας των χώρων και των προσώπων που ευρίσκονται σε αυτούς. Με αυτά πραγματοποιείται η λήψη, αποθήκευση, επεξεργασία και αναπαραγωγή εικόνας ή εικόνας και ήχου πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη μιας αθλητικής συνάντησης.
 2. Αποκλειστικός σκοπός της λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων είναι η αντιμετώπιση πράξεων βίας και αξιόποινων εν γένει πράξεων με αφορμή αθλητικές συναντήσεις. Απαγορεύεται απολύτως η χρήση των συστημάτων και των δεδομένων που παράγουν για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Για την εγκατάσταση και λειτουργία των ανωτέρω συστημάτων στις αθλητικές εγκαταστάσεις, οι φίλαθλοι ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο και ιδίως με ανακοίνωση από τα μεγάφωνα πριν την έναρξη της αθλητικής συνάντησης.
 3. Η χρήση και η λειτουργία των ανωτέρω συστημάτων ηλεκτρονικής εποπτείας, καθώς και η ευθύνη της επεξεργασίας και φύλαξης των δεδομένων που αυτά παράγουν, ανήκει αποκλειστικά στην Ελληνική Αστυνομία.
 4. Τα δεδομένα που προκύπτουν από τη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων εποπτείας του παρόντος άρθρου γνωστοποιούνται από την Ελληνική Αστυνομία στη Δ.Ε.Α.Β., το οικείο πειθαρχικό όργανο και κατά περίπτωση στις αρμόδιες ανακριτικές και δικαστικές αρχές.
 5. «Η ευθύνη και οι δαπάνες για την τοποθέτηση και συντήρηση των παραπάνω ηλεκτρονικών συστημάτων βαρύνουν τους ιδιοκτήτες των αθλητικών εγκαταστάσεων. Η παραπάνω εγκατάσταση μπορεί επίσης να γίνει με μέριμνα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και εις χρέωση των υποχρέων.»
  *** Η παρ.5 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρ.5 Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004.
 6. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες και ιδίως τα σχετικά με την κατά προορισμό λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων εποπτείας, τα σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές τους, τον τρόπο χρήσης τους, το χρόνο και τον τρόπο καταστροφής των δεδομένων που αυτά παράγουν, καθώς και τα πρόσωπα και τους φορείς που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα.
  β) Με όμοια απόφαση καθορίζεται η ημερομηνία μετά την πάροδο της οποίας απαγορεύεται, στο πλαίσιο των αντίστοιχων κατηγοριών ή διοργανώσεων πρωταθλήματος, η διεξαγωγή αθλητικής συνάντησης σε αθλητική εγκατάσταση που δεν διαθέτει τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο χρονικά συστήματα.
  γ) Με όμοια απόφαση, η υπoχρέωση διεξαγωγής αγώνων σε αθλητικές εγκαταστάσεις που διαθέτουν ηλεκτρονικά συστήματα εποπτείας μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες κατηγορίες πρωταθλημάτων ή άλλων διοργανώσεων πoδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης ή πετοσφαίρισης ή σε πρωταθλήματα ή άλλες διοργανώσεις άλλων ομαδικών αθλημάτων.»
  *** Το άρθρο 41Ε προστέθηκε με το άρθρο 7Ν.3057/2002, ΦΕΚ Α 239/10.10.2002.

Άρθρο 41ΣΤ
Αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις

 1. Με φυλάκιση μέχρι δύο ετών και χρηματική ποινή, εκτός εάν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη, τιμωρείται όποιος εκ προθέσεως μέσα σε αθλητικές εγκαταστάσεις ή στον αμέσως περιβάλλοντα χώρο τους ή στις βοηθητικές εγκαταστάσεις ή στους χώρους προσέλευσης και στάθμευσης, κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης:
  α) ρίχνει προς τον αγωνιστικό χώρο ή εναντίον άλλου οποιοδήποτε αντικείμενο, που μπορεί να προκαλέσει έστω και ελαφρά σωματική βλάβη,
  β) βιαιοπραγεί κατά άλλου, ανεξάρτητα εάν από τη βιαιοπραγία επήλθε σωματική βλάβη, ή εκτοξεύει απειλές κατά προσώπου, το οποίο σύμφωνα με τους κανονισμούς της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας αναγράφεται στο φύλλο αγώνα,
  γ) κατέχει ή χρησιμοποιεί αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες,
  δ) κατέχει ή χρησιμοποιεί βεγγαλικά, καπνογόνα, κροτίδες και γενικά εύφλεκτες ύλες.
 2. Με φυλάκιση μέχρι ενός έτους και χρηματική ποινή, εκτός εάν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη, τιμωρείται όποιος:
  α) χωρίς δικαίωμα από το νόμο ή τους κανονισμούς της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή υπερβαίνοντας το δικαίωμά του αυτό, εισέρχεται με σκοπό τη διατάραξη της ομαλής διεξαγωγής του αγώνα ή την πρόκληση επεισοδίων, λόγω του αποτελέσματός του, κατά τη διάρκεια αθλητικής συνάντησης ή αμέσως πριν από την έναρξη ή αμέσως μετά τη λήξη της, στον αγωνιστικό χώρο ή στο χώρο των αποδυτηρίων των αθλητών και των διαιτητών ή στους διαδρόμους που συνδέουν τους ανωτέρω χώρους,
  β) τελεί κάποια από τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου με αφορμή μία αθλητική εκδήλωση πριν από την έναρξη ή μετά τη λήξη της ή μακριά από το χώρο που προορίζεται για την εκδήλωση αυτήν.
  «γ) απευθύνει ατομικά ή ως μέλος ομάδας σε τρίτους εκφράσεις που προσβάλλουν την εθνική ταυτότητα των προσώπων αυτών ή είναι ρατσιστικού περιεχομένου ή προσβάλλει τον εθνικό ύμνο, τα ολυμπιακά σύμβολα ή τους ολυμπιακούς αγώνες.»
  *** Η περ.γ΄ προστέθηκε με την παρ.15 ιγ΄ άρθρ.8 Ν.3207/2003,ΦΕΚ Α 302/24.12.2003.
 3. Αν οι πράξεις των παραγράφων 1 και 2 τελέστηκαν υπό περιστάσεις που μαρτυρούν ότι ο δράστης είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος για την ομαλή τέλεση των αθλητικών εκδηλώσεων, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης μέχρι τριών ετών, εκτός εάν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη. Για την εφαρμογή του παρόντος, ιδιαίτερα επικίνδυνος χαρακτηρίζεται ιδίως ο δράστης που αποδεικνύεται ότι έχει τελέσει στο παρελθόν αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις ή ότι συμμετέχει στην τέλεση των πράξεων έχοντας αρχηγικό ρόλο ή ενήργησε βάσει οργανωμένου εγκληματικού σχεδίου ή προξένησε σημαντικής έκτασης φθορές ή βλάβες σε έννομα αγαθά τρίτων.
 4. «Η τέλεση των εγκλημάτων της διέγερσης (άρθρα 183185 Π.Κ.), της διατάραξης της κοινής ειρήνης (άρθρο 189 Π.Κ.), της διατάραξης της ειρήνης των πολιτών (όρθρο 190 Π.Κ.), της καθύβρισης θρησκευμάτων (άρθρο 199 Π.Κ.), της παρακώλυσης συγκοινωνιών (άρθρο 292 Π.Κ.), της απλής, απρόκλητης και επικίνδυνης σωματικής βλάβης (άρθρα 308, 308Α και 309 Π.Κ.), της βαριάς σωματικής βλάβης (όρθρο 310 παρ. 1 Π.Κ.) της συμπλοκής (άρθρο 313 Π.Κ,), της παράνομης βίας (άρθρο 330 Π.Κ.), της απειλής (άρθρο 333 Π.Κ.), της διατάραξης οικιακής ειρήνης (άρθρο 334 Π.Κ.), της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας (όρθρο 337 Π.Κ.), της πρόκλησης σκανδάλου με ακόλαστες πράξεις (όρθρο 353 Π.Κ.), της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας (άρθρα 381 και 382 Π.Κ.) και της εκβίασης (άρθρο 385 Π.Κ.), υπό τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, θεωρείται ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση και η επιβαλλόμενη ποινή μπορεί να ξεπεράσει το ανώτατο όριο που προβλέπεται γι’ αυτά στον Ποινικό Κώδικα και να φτάσει στο ανώτατο όριο του είδους της ποινής.»
  *** Στα αδικήματα της παραγράφου 4 προστέθηκε και το αδίκημα της βαριάς σωματικής βλάβης του άρθρου 310 παρ.1 Π.Κ. και η παράγραφος 4 επαναδιατυπώθηκε ως άνω με την παρ.1 άρθρ.6 Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004.
 5. «Όποιος παροτρύνει, υποκινεί, ενθαρρύνει ή διευκολύνει με οποιονδήποτε τρόπο και ιδίως δημόσια ή δια του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου ή του διαδικτύου μεμονωμένα άτομα ή οργανωμένες ομάδες προσώπων για να διαπράξουν αδικήματα του παρόντος άρθρου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.»
  *** Οι παράγραφοι 5, 6 και 7 αναριθμήθηκαν σε 7,8 και 9 και η άνω νέα παράγραφος 5 προστέθηκε με την παρ.2 άρθρ.6 Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004.
 6. «Απαγορεύεται η μετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής σε χρηματική στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου αυτού».
  *** Η άνω νέα παράγραφος 6 προστέθηκε με την παρ.3 άρθρ.6 Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004.
 7. α) Σε περίπτωση καταδίκης για πράξεις που αναγράφονται στις παραγράφους 1 έως 4 το δικαστήριο με την ίδια απόφαση απαγορεύει στον υπαίτιο να προσέρχεται και να παρακολουθεί για χρονικό διάστημα έξι μηνών μέχρι δύο ετών αθλητικές συναντήσεις στις οποίες μετέχει ομάδα του αγώνα κατά τον οποίο ή με αφορμή τον οποίο τελέστηκε η αξιόποινη πράξη ή και άλλες ομάδες. Επίσης, το δικαστήριο επιβάλλει στον υπαίτιο για όσο χρόνο διαρκεί η απαγόρευση την υποχρέωση να εμφανίζεται πριν από την έναρξη της αθλητικής συνάντησης στο αστυνομικό τμήμα της κατοικίας ή διαμονής του και να παραμένει εκεί καθ΄ όλη τη διάρκειά της.
  β) Η διάρκεια της έκτισης της ανωτέρω παρεπόμενης ποινής υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας κατά την οποία συμπληρώθηκε ή ανεστάλη ή διακόπηκε η έκτιση της κύριας στερητικής της ελευθερίας ποινής.
  γ) Εάν ο δράστης κάποιας πράξης από τις αναφερόμενες στις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου είναι ανήλικος, η παρεπόμενη ποινή της περίπτωσης α΄ της παραγράφου αυτής επιβάλλεται και εκτελείται σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από την αναμορφωτική ή άλλη μεταχείρισή του.
  δ) Η παραβίαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την επιβολή της παρεπόμενης ποινής τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους και χρηματική ποινή.
  ε) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης, Δικαιοσύνης και Πολιτισμού ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια της παραγράφου αυτής.
 8. «α. Τα αδικήματα του παρόντος άρθρου διώκονται αυτεπαγγέλτως. Καθ’ ύλην αρμόδιο δικαστήριο είναι το Τριμελές Πλημμελειοδικείο του τόπου τέλεσής τους. Για την εκδίκαση των αδικημάτων του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται υποχρεωτικά η διαδικασία των άρθρων 418 επ. Κ.Π.Δ.. Σε κάθε περίπτωση τα αδικήματα του παρόντος άρθρου εκδικάζονται εντός τριάντα ημερών. »
  *** Η περ.α’ αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.5 άρθρ.6 Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004.
  β) (Εκείνος που καταδικάστηκε για αδίκημα του παρόντος άρθρου και ο εισαγγελέας έχουν δικαίωμα να ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης, εάν με αυτή επιβλήθηκε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών).
  *** Το άνω εντός ( ) εδάφιο ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.4 άρθρ.6 Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004.
  Η προθεσμία για την άσκηση έφεσης κατά της καταδικαστικής απόφασης και η άσκηση εφέσεως δεν αναστέλλουν την εκτέλεσή τους. Σε εξαιρετικές όμως περιπτώσεις, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο μπορεί να διατάξει, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 497 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, την αναστολή εκτέλεσής της κύριας ποινής που επιβλήθηκε με την πρωτόδικη απόφαση. Η απόφαση που διατάσσει την αναστολή ορίζει εάν αυτή ισχύει έως την έκδοση τελεσίδικης απόφασης ή για χρονικό διάστημα που ρητά μνημονεύεται, προκειμένου ο κατηγορούμενος να καλύψει επείγουσες ανάγκες δικές του ή της οικογένειάς του. Η παρεπόμενη ποινή, που επιβλήθηκε κατά την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, ουδέποτε αναστέλλεται.
  γ) Ο εισαγγελέας, με διάταξη που εκδίδει πριν από την παραγγελία για την απόλυση του κατηγορουμένου, εντέλλεται προς την αστυνομική αρχή του τόπου κατοικίας ή διαμονής του την εκτέλεση της παρεπόμενης ποινής, μνημονεύοντας τη διάρκειά της ή, εάν έχει ήδη εκτιθεί τμήμα της, το υπόλοιπό της. Ο κατηγορούμενος πριν απολυθεί λαμβάνει γνώση του περιεχομένου της διάταξης.
 9. Η διαδικασία των άρθρων 275, 409 και 417 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας δεν εφαρμόζεται για πταίσματα ή πλημμελήματα, αν η πράξη στρέφεται κατά της τιμής ή αφορά εντελώς ελαφρά ή ασήμαντη σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας και φέρεται ότι διαπράχθηκε από διαιτητή οποιουδήποτε αθλήματος ή βοηθό του κατά την εκτέλεση των σχετικών με τον αγώνα καθηκόντων τους, ή από αθλητή κατά τη συμμετοχή του σε αθλητική συνάντηση.»
  *** Το άρθρο 41ΣΤ προστέθηκε με το άρθρο 7 Ν.3057/2002, ΦΕΚ Α 239/10.10.2002.

Άρθρο 41Ζ
Πειθαρχικές και άλλες κυρώσεις

 1. Στους Kαvονισμούς που καταρτίζονται και εγκρίνονται κατά το άρθρο 27 του παρόντος, κάθε αθλητική ομοσπονδία ορίζει, μεταξύ άλλων, τις κυρώσεις για τους παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 41 έως 41ΣΤ του παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή τους. Οι κανονισμοί αυτοί οφείλουν να προβλέπουν κατ΄ ελάχιστον όσα ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 9 του παρόντος άρθρου.
 2. Εάν σύνδεσμος φιλάθλων παραβεί τις διατάξεις των άρθρων 41 έως 41ΣΤ του παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή τους, με απόφαση του αρμόδιου πειθαρχικού οργάνου απαγορεύεται στο οικείο αθλητικό σωματείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α. Ε. να προμηθεύει με εισιτήρια τον υπαίτιο σύνδεσμο φιλάθλων για χρονικό διάστημα τριών μηνών έως δύο ετών. Η υποκίνηση, η ενθάρρυνση, η ανοχή ή η διευκόλυνση από αθλητικό σωματείο, Α.Α.Ε., Τ.Α.Α. ή από πρόσωπα της παραγράφου 3 περιπτώσεις α΄ και β΄ του παρόντος άρθρου, αυτών των παραβάσεων του συνδέσμου φιλάθλων ή μεμονωμένων φιλάθλων συνιστά λόγο επιβολής των κυρώσεων της επόμενης παραγράφου και μάλιστα ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση.
 3. Για τις παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 41 έως 41 ΣΤ του παρόντος νόμου επιβάλλεται:
  α) Στους αθλητές και προπονητές, η απαγόρευση συμμετοχής στις επίσημες αθλητικές συναντήσεις της ομάδας τους για τουλάχιστον δύο αγώνες και πρόστιμο 10.000 ευρώ τουλάχιστον σε προπονητές ομάδων Α.Α.Ε. ή Τ .Α.Α. και επαγγελματίες αθλητές και 3.000 ευρώ σε προπονητές ερασιτεχνικών σωματείων και ερασιτέχνες αθλητές, σε περίπτωση δε υποτροπής οι ποινές διπλασιάζονται
  β) Στα μέλη της διοίκησης, τους εκπροσώπους και όσους συνδέονται με το αθλητικό σωματείο, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. με επαγγελματική σχέση, η απαγόρευση εισόδου στην αθλητική εγκατάσταση κατά τη διάρκεια επίσημης αθλητικής συνάντησης και η έκπτωση από το αθλητικό αξίωμα ή ιδιότητά τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών και πρόστιμο τουλάχιστον 20.000 ευρώ.
  Οι παραπάνω ποινές εκτίονται μόνο κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται, οι δε παραβάτες δεν μπορούν να οριστούν, εκλεγούν ή να συμμετέχουν με οποιαδήποτε σχέση ή ιδιότητα σε οποιονδήποτε αθλητικό φορέα, σωματείο Α.Α.Ε. ή Τ .Α.Α. για διάστημα τουλάχιστον δύο ετών.
  γ) Στο αθλητικό σωματείο, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. η διεξαγωγή χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών) δύο ή περισσότερων αγωνιστικών συναντήσεων με γηπεδούχο το υπαίτιο αθλητικό σωματείο, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. και πρόστιμο για τα αθλητικό σωματεία τουλάχιστον 3.000 ευρώ, για τις Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. τουλάχιστον 15.000 ευρώ, και ειδικά για τις Π.Α.Ε. που αγωνίζονται στην Α’ εθνική κατηγορία ποδοσφαίρου και τις Κ.Α.Ε. που αγωνίζονται στην Α1 εθνική κατηγορία καλαθοσφαίρισης τουλάχιστον 50.000 ευρώ. Η αυτή ποινή επιβάλλεται και σε περίπτωση δημιουργίας επεισοδίων από φιλάθλους τους. Σε περίπτωση υποτροπής οι παραπάνω ποινές διπλασιάζονται και απαγορεύεται και η τηλεοπτική μετάδοση των αγώνων τους ως γηπεδούχων του υπαίτιου αθλητικού σωματείου, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α.. Για τις μεταξύ του έχοντος τα δικαιώματα τηλεοπτικού σταθμού και του τιμωρηθέντος αθλητικού σωματείου ή Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. σχέσεις, η κατά τα προαναφερόμενα μη μετάδοση θεωρείται ως υπαίτια μερική αδυναμία παροχής.
  δ) Στον επαγγελματικό σύνδεσμο, πρόστιμο τουλάχιστον 20.000 ευρώ, το οποίο σε περίπτωση υποτροπής τουλάχιστον διπλασιάζεται»
  *** Η παρ.3,όπως αυτή είχε συμπληρωθεί με την παρ.15 ιδ΄ άρθρ.8 Ν.3207/2003,ΦΕΚ Α 302/24.12.2003,αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.1 άρθρ.7 Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004.
 4. «Σε περίπτωση τιμωρίας των φυσικών προσώπων των περιπτώσεων α’ και β. της προηγούμενης παραγράφου, τιμωρείται πάντοτε και το οικείο αθλητικό σωματείο με πρόστιμο τουλάχιστον 3.000 ευρώ, για τις Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. τουλάχιστον 15.000 ευρώ, και ειδικά για τις Π.Α.Ε. που αγωνίζονται στην Α’ εθνική κατηγορία ποδοσφαίρου και τις Κ.Α.Ε. που αγωνίζονται στην Α 1 εθνική κατηγορία καλαθοσφαίρισης τουλάχιστον 50.000 ευρώ και σε επιβαρυντικές περιπτώσεις με ποινή διεξαγωγής των αγώνων χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών).»
  *** Η παρ.4 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.2 άρθρ.7 Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004.
 5. Οι κανονισμοί της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προβλέπουν τις κυρώσεις που επιβάλλονται στα αιρετά από γενική συνέλευση μέλη των οργάνων της αθλητικής ομοσπονδίας για παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 41 έως 41ΣΤ του παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή τους. Οι κυρώσεις μπορεί να είναι ανάλογες της ιδιότητας των προσώπων αυτών και του ιδιαίτερου καθήκοντός τους στην προαγωγή του φίλαθλου πνεύματος.
 6. Για την εφαρμογή των διατάξεων περί υποτροπής του παρόντος άρθρου, λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα δύο ετών από τη διάπραξη της πρώτης παράβασης. Ως υπότροπο τιμωρείται ένα αθλητικό σωματείο, Τ.Α.Α. ή ΑΑΕ. και εάν μέσα στο ανωτέρω χρονικό διάστημα μέλη του ή φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου παραβούν τις διατάξεις των άρθρων 41 έως 41ΣΤ του παρόντος νόμου. Με τις κυρώσεις της υποτροπής τιμωρείται ένα αθλητικό σωματείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. και σε περίπτωση που το ίδιο το νομικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, αν και τιμωρήθηκαν, δεν υπoβάλλονται στην πλήρη εκτέλεση της κύρωσης.
 7. Η άρνηση συνεργασίας με τη Δ.Ε.Α.Β. ή η ανυπακοή στις υποδείξεις ή τις αποφάσεις της αστυνομικής αρχής συνιστά επιβαρυντική περίσταση.
 8. Οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις παραγράφους 2 έως 4 του παρόντος άρθρου επιβάλλονται με απόφαση του οικείου πειθαρχικού οργάνου, το οποίο επιλαμβάνεται αυτεπαγγέλτως ή μετά από αναφορά της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, της Δ.Ε.Α.Β., της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή του επαγγελματικού συνδέσμου. Η απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή και μπορεί να προσβληθεί ενώπιον του αρμόδιου δευτεροβάθμιου πειθαρχικού οργάνου κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Η παραπομπή της υπόθεσης στην Επιτροπή φιλάθλου Πνεύματος του άρθρου 130 του παρόντος νόμου δεν αποκλείεται.
 9. Η καθ΄ υποτροπή παράβαση από αθλητικό σωματείο των διατάξεων των άρθρων 41 έως 41ΣΤ του παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή τους συνιστά λόγο ανάκλησης της κατ΄ άρθρο 8 ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του σωματείου για τον οικείο κλάδο άθλησης. 10. Σε αθλητική ομοσπονδία η οποία παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 41 έως 41 ΣΤ του παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή τους, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και μετά από γνώμη της Δ.Ε.Α.Β., περικόπτεται ή αναστέλλεται η καταβολή της τακτικής επιχορήγησής της από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών.
  *** Το άρθρο 41Ζ προστέθηκε με το άρθρο 7 Ν.3057/2002, ΦΕΚ Α 239/10.10.2002.

Άρθρο 42
Επιτροπή Ενημέρωσης Διεθνών Αθλητικών Οργανισμών

Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού συνιστάται Επιτροπή Ενημέρωσης Διεθνών Αθλητικών Οργανισμών. Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού και έχει ως μέλη τα εκλεγμένα μέλη διοικήσεων αθλητικών ομοσπονδιών ή άλλων φορέων σε διοικήσεις αθλητικών οργανισμών και έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, υποδεικνυόμενο από τον Υπουργό Εξωτερικών. Έργο της Επιτροπής είναι η ενημέρωση των εκπροσώπων σε διεθνείς αθλητικούς οργανισμούς ή σε διεθνείς αθλητικές συναντήσεις για το χειρισμό Θεμάτων που αφορούν τη χώρα μας σε θέματα εξωτερικής πολιτικής σχετικά με τον αθλητισμό. Καθήκοντα προέδρου της Επιτροπής εκτελεί ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού και καθήκοντα γραμματέα μόνιμος υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, χρέη αναπληρωτή προέδρου ασκεί ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Η Επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες που διέπουν τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων. Ο πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις της για παροχή πληροφοριών υπηρεσιακούς παράγοντες ή άλλα πρόσωπα που είναι σε θέση να συνεισφέρουν στα υπό συζήτηση θέματα. Στα μέλη της Επιτροπής δεν επιτρέπεται η καταβολή αποζημίωσης η άλλης αμοιβής.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ


 

Άρθρο 43
Σύνδεσμοι διαιτητών ομαδικών αθλημάτων

 1. Στην περιοχή ευθύνης κάθε αθλητικής ένωσης, κατ’ άρθρο 11 παράγραφο 1 του παρόντος νόμου, επιτρέπεται να συσταθεί ένας μόνο σύνδεσμος διαιτητών για κάθε κλάδο άθλησης. Μέλη των συνδέσμων διαιτητών είναι αποκλειστικά και μόνο διαιτητές με δίπλωμα διαιτητή, μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής ευθύνης του συνδέσμου. Ο σύνδεσμος διαιτητών είναι σωματείο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 78 επόμενα του Αστικού Κώδικα.
 2. Σε σύνδεσμο διαιτητών παρέχεται η ειδική αναγνώριση από τον Υπουργό Πολιτισμού ή άλλο από αυτόν εξουσιοδοτημένο όργανο της Κεντρικής ή της Περιφερειακής Διοίκησης. Η απόφαση αυτή εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας και βεβαίωση της οικείας αθλητικής ένωσης περί διεξαγωγής τοπικών πρωταθλημάτων στην περιοχή της έδρας του συνδέσμου, εφόσον ο σύνδεσμος διαιτητών:
  α) Υποβάλει εγκεκριμένο από το αρμόδιο Πρωτοδικείο καταστατικό και πιστοποιητικό εγγραφής στο βιβλίο σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου.
  β) Έχει επωνυμία διατυπωμένη στην ελληνική γλώσσα και η επωνυμία αυτή δεν περιλαμβάνει το όνομα, την επωνυμία, το διακριτικό τίτλο ή το σήμα οποιασδήποτε εμπορικής επιχείρησης.
 3. Η απόφαση της ειδικής αναγνώρισης ανακαλείται, αν διαπιστωθεί ότι ο Σύνδεσμος ή συστεγάζεται με εμπορική επιχείρηση ή δεν επιδεικνύει τη δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό του ή υποκρύπτεται από τη λειτουργία του συνδέσμου η άσκηση εμπορικής δραστηριότητας.
 4. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τηρείται μητρώο ειδικά αναγνωρισμένων συνδέσμων διαιτητών.
 5. Οι σύνδεσμοι διαιτητών έχουν κυρίως ως έργο την υποβολή πινάκων διαιτητών εν ενεργεία ή μη για τους αγώνες τοπικών πρωταθλημάτων, τη διενέργεια των προαγωγικών εξετάσεων των διαιτητών των τοπικών κατηγοριών και την επιμόρφωση αυτών, με την εποπτεία της οικείας ομοσπονδίας διαιτητών και με την επιφύλαξη της διάταξης της περιπτώσεως α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 43Α.»
  *** Το άρθρο 43 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 66 Ν.3057/2002, ΦΕΚ Α 239/10.10.2002.

Άρθρο 43Α
Ομοσπονδίες Διαιτητών Ομαδικών Αθλημάτων

 1. Για κάθε ομαδικό άθλημα μπορεί να συσταθεί μία μόνο ομοσπονδία διαιτητών, ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. πέντε (5) τουλάχιστον αναγνωρισμένων συνδέσμων διαιτητών. Η ομοσπονδία αυτή αποτελεί το ανώτατο όργανο των διαιτητών και είναι σωματείο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 78 επόμενα του Αστικού Κώδικα.
 2. Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου για την ίδρυση Ομοσπονδίας διαιτητών ως Ομοσπονδία για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου σε πανελλήνια εμβέλεια λογίζεται ο σύνδεσμος που είναι ο μοναδικός σύνδεσμος ή, εάν υπάρχουν περισσότεροι σύνδεσμοι, είναι αυτός που έχει τα περισσότερα μέλη.
 3. Οι Ομοσπονδίες διαιτητών αναγνωρίζονται με ειδική απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ή άλλου εξουσιοδοτημένου οργάνου της Κεντρικής ή της Περιφερειακής Διοίκησης, ύστερα από γνώμη της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας, και έχουν ως έργο κυρίως:
  α) τη λειτουργία των σχολών διαιτητών και τον ορισμό καθηγητών διαιτησίας στις σχολές αυτές,
  β) την υποβολή πινάκων των εν ενεργεία διαιτητών για τους αγώνες των εθνικών κατηγοριών ή των μη εν ενεργεία διαιτητών στην οικεία αθλητική ομοσπονδία,
  γ) την ονομασία καθηγητών διαιτησίας και
  δ) τη διενέργεια προαγωγικών εξετάσεων των διαιτητών εθνικών κατηγοριών.
  Αν δεν υφίσταται ομοσπονδία ή σύνδεσμος διαιτητών, οι αρμοδιότητές της ασκούνται από την οικεία αθλητική Ομοσπονδία.
 4. Οι Σύνδεσμοι και οι Ομοσπονδίες διαιτητών έχουν διοικητική, οικονομική και διαχειριστική αυτοτέλεια.
 5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 24, καθώς και του άρθρου 6 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται ανάλογα για τις ομοσπονδίες και τους συνδέσμους διαιτητών.
 6. Αντιπρόσωποι των συνδέσμων διαιτητών που εκλέγουν τα μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας διαιτητών στα αθλήματα στα οποία διενεργούνται πρωταθλήματα με συμμετοχή αθλητικών ανωνύμων εταιρειών μπορούν να είναι μόνο μη εν ενεργεία διαιτητές.
  Ο εν ενεργεία διαιτητής που, κατά παράβαση της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου, άσκησε το εκλογικό δικαίωμα για την ανάδειξη αντιπροσώπων, δεν εντάσσεται στους πίνακες διαιτητών όλων των κατηγοριών πρωταθλημάτων έως τη λήξη θητείας του Δ.Σ. που έχει εκλεγεί κατά παράβαση της διάταξης αυτής ή διαγράφεται, εφόσον έχει συμπεριληφθεί στους πίνακες αυτούς.»
  *** Το άρθρο 43Α προστέθηκε με το άρθρο 67 Ν.3057/2002, ΦΕΚ Α 239/10.10.2002.

Άρθρο 44
Όργανα διαιτησίας κωλύματα

 1. Κάθε αθλητική ομοσπονδία που καλλιεργεί ομαδικό άθλημα καταρτίζει κανονισμό διαιτησίας, ο οποίος θεσπίζεται και ελέγχεται ως προς τη νομιμότητά του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος νόμου. Ο κανονισμός αυτός οφείλει να κατοχυρώνει τις αρχές της διαφάνειας των διαδικασιών και της ισονομίας μεταξύ των διαγωνιζόμενων και να διασφαλίζει το ανεπηρέαστο έργο των οργάνων διαιτησίας και γενικά των διαιτητών.
 2. Ειδικότερα ο κανονισμός διαιτησίας οφείλει να προβλέπει τουλάχιστον ότι:
  α) Στην αθλητική ομοσπονδία λειτουργεί τριμελής ή πενταμελής Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.), της οποίας η θητεία είναι διετής ή τριετής. Συγκεντρώνει δε για το άθλημα όλες τις αρμοδιότητες σχετικά με την επιλογή, την αξιολόγηση, τον ορισμό και τον πειθαρχικό έλεγχο των διαιτητών, των παρατηρητών διαιτησίας και των λοιπών βοηθητικών οργάνων διαιτησίας των εθνικών πρωταθλημάτων και κυπέλλων της Ελλάδας.
  β) Η Κ.Ε.Δ. στελεχώνεται από μη εν ενεργεία διεθνείς διαιτητές υψηλού κύρους ή καθηγητές διαιτησίας και εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, από μη εν ενεργεία διαιτητές της ανώτατης κατηγορίας αγώνων. Ορίζονται από το Δ.Σ. της ομοσπονδίας με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των μελών του και μπορούν να παυθούν μόνο με απόφαση των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών του Δ.Σ. για ιδιαίτερα σπουδαίο λόγο. Ειδικά για το άθλημα του ποδοσφαίρου τα μέλη της Κ.Ε.Δ. ορίζονται από το Δ.Σ. της ομοσπονδίας με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και μπορούν να παυθούν μόνο από τη Γ.Σ. της ομοσπονδίας με απόφαση των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των μελών της για ιδιαίτερα σοβαρό λόγο.
  γ) Η Κ.Ε.Δ. συνεργάζεται με την αθλητική ομοσπονδία και την ομοσπονδία διαιτητών για θέματα που αφορούν την ανάμιξη και τη βελτίωση της διαιτησίας του αθλήματος.
  Ειδικότερα συνεργάζεται με την ομοσπονδία διαιτητών για την προεπιλογή και αξιολόγηση των διαιτητών και τη διοργάνωση των περιφερειακών και κεντρικών σεμιναρίων.
  δ) Προκειμένου για περιφερειακά πρωταθλήματα και ειδικά ως προς το ποδόσφαιρο για εθνικό ερασιτεχνικό πρωτάθλημα μπορούν να συγκροτηθούν, με απόφαση του Δ.Σ. της αθλητικής ομοσπονδίας, τριμελή όργανα διαιτησίας που συγκεντρώνουν όλες τις αρμοδιότητες σχετικά με τη διαιτησία για το πρωτάθλημα της δικαιοδοσίας τους.
  ε) Τα τοπικά όργανα διαιτησίας είναι μονομελή ή τριμελή, ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της οικείας ένωσης και συγκεντρώνουν όλες τις αρμοδιότητες σχετικά με τη διαιτησία των πρωταθλημάτων της δικαιοδοσίας τους.
  στ) Τα μέλη των περιφερειακών και τοπικών οργάνων διαιτησίας έχουν διετή θητεία, ασκούν τα καθήκοντά τους σε συνεργασία με την Κ.Ε.Δ. και παύονται με απόφαση του Δ.Σ. της οικείας ένωσης κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 περίπτωση β΄ του παρόντος άρθρου.
  ζ) Οι αποφάσεις των οργάνων διαιτησίας είναι οριστικές, άμεσα εκτελεστές και δεν χρήζουν επικύρωσης από άλλα όργανα ή επιτροπές της αθλητικής ομοσπονδίας ή της ένωσης.
  η) Το έργο και τις εργασίες των οργάνων διαιτησίας υποβοηθεί και παρακολουθεί χωρίς δικαίωμα ψήφου ένας μη εν ενεργεία διαιτητής που ορίζεται για μεν την Κ.Ε.Δ. και τα περιφερειακά όργανα διαιτησίας με απόφαση του Δ.Σ. της ομοσπονδίας διαιτητών του αθλήματος, για δε τα τοπικά όργανα διαιτησίας με απόφαση του Δ.Σ. του οικείου συνδέσμου διαιτητών.
  θ) Το ύψος και ο τρόπος καταβολής της αποζημίωσης και των εξόδων κίνησης των διαιτητών, των παρατηρητών και των βοηθητικών οργάνωσης διαιτησίας καθορίζονται από το Δ.Σ. της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ. και της οικείας ομοσπονδίας διαιτητών πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου.
  ι) Μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου, κάθε αθλητική Ομοσπονδία οφείλει να τροποποιήσει τον κανονισμό διαιτησίας της με σκοπό την προσαρμογή του προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Η τροποποίηση γίνεται με απόφαση της Γ.Σ. των μελών της και λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Η ισχύς των κανονισμών αυτών αρχίζει από την έγκρισή τους με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού κατά το άρθρο 27 του παρόντος νόμου.
  Έως την έναρξη της ισχύος των τροποποιημένων κανονισμών, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 44 του παρόντος νόμου και να λειτουργούν τα αντίστοιχα όργανα διαιτησίας, με εξαίρεση το ποδόσφαιρο.
 3. Τα ίδια κωλύματα ισχύουν και για τους παρατηρητές, τους επόπτες, τους χρονομέτρες, τους σημειωτές και κάθε άλλο όργανο που ασκεί έργο διαιτησίας ή κρίσης σε ομαδικό άθλημα.
 4. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3του παρόντος νόμου ισχύουν ανάλογα για όλα τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο πρόσωπα.
 5. Με απόφαση του Δ.Σ. της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας θεσπίζεται κανονισμός λειτουργίας των οργάνων διαιτησίας του αθλήματος.»
  *** Το άρθρο 44 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 68 Ν.3057/2002, ΦΕΚ Α 239/10.10.2002.

Άρθρο 45
Διαιτησία ατομικών αθλημάτων

 1. «Οι διατάξεις του άρθρου 43 του παρόντος εφαρμόζονται ανάλογα και για τους διαιτητές ατομικών αθλημάτων, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων συνθηκών που χαρακτηρίζουν την κάθε αθλητική ομοσπονδία, ως προς την ιδιότητα των μελών των ομοσπονδιών και των οργάνων διαιτησίας.»
  *** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.19 άρθρ.8 Ν.3207/2003, ΦΕΚ Α 302/24.12.2003,
 2. Σε κάθε αθλητική ομοσπονδία ατομικού αθλήματος λειτουργεί Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.).
 3. Οι διατάξεις του άρθρου 44 εφαρμόζονται ανάλογα και για τους διαιτητές, τους κριτές, τους αφέτες, τους χρονομέτρες, τους σημειωτές και κάθε άλλο πρόσωπο που ασκεί έργο διαιτησίας ή κρίσης σε ατομικό άθλημα.» «1. Οι διατάξεις του άρθρου 43 του παρόντος εφαρμόζονται ανάλογα και για τους διαιτητές ατομικών αθλημάτων, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων συνθηκών που χαρακτηρίζουν την κάθε αθλητική ομοσπονδία, ως προς την ιδιότητα των μελών των ομοσπονδιών και των οργάνων διαιτησίας.»
  *** Το άρθρο 45 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 69 Ν.3057/2002, ΦΕΚ Α 239/10.10.2002.

Άρθρο 46
Αξιολόγηση διαιτητών

 1. Με κανονισμούς, που καταρτίζονται από τις οικείες αθλητικές ομοσπονδίες, ύστερα από γνώμη της Ομοσπονδίας διαιτητών, ρυθμίζονται:
  α) τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης των διαιτητών και η ένταξή τους στους πίνακες όλων των κατηγοριών πρωταθλημάτων,
  β) τα κριτήρια επιλογής των παρατηρητών διαιτησίας για κάθε κατηγορία πρωταθλήματος,
  γ) το πειθαρχικό δίκαιο που έχει σχέση με την εκ μέρους τους διεύθυνση αγώνων,
  δ) οι περιορισμοί, τα ασυμβίβαστα και τα κωλύματα των διαιτητών και παρατηρητών, και
  ε) κάθε άλλο συναφές θέμα.
  Οι κανονισμοί της παραγράφου αυτής υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από τον αρμόδιο για τον Αθλητισμό Υπουργό, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 27.
 2. Για την αξιολόγηση των διαιτητών λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη και τα ακόλουθα κριτήρια:
  α) τίτλοι σπουδών και κατά προτίμηση πτυχίο Τ.Ε.Φ.Α.Α.,
  β) γνώση ξένης γλώσσας, προκειμένου για διεθνείς διαιτητές,
  γ) ηλικία,
  δ) εμπειρία, που αποδεικνύεται από τη συμμετοχή σε αγώνες εθνικών πρωταθλημάτων,
  ε) απόδοση σε αγώνες εθνικών πρωταθλημάτων, που αποδεικνύεται από βαθμολογία παρατηρητών,
  στ) φυσική κατάσταση και υγεία, που διαπιστώνονται από προβλεπόμενες αγωνιστικές δοκιμασίες, εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις, και
  ζ) διαγωγή και συνέπεια στην άσκηση των καθηκόντων.
 3. Οι υποψήφιοι για αξιολόγηση και ένταξη στους οικείους πίνακες διαιτητές, καθώς και οι προς επιλογή παρατηρητές, απαιτείται να έχουν υποβάλει:
  α) δήλωση συμμετοχής,
  β) αντίγραφο ποινικού μητρώου και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, από όπου να προκύπτει ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από αυτά που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, και ότι σε περίπτωση επιγενόμενης εμφάνισης ενός τέτοιου κωλύματος, θα υπάρξει συμπληρωματική δήλωση,
  γ) αποδεικτικό ότι υπέβαλαν κατά το τελευταίο έτος δήλωση περιουσιακής κατάστασης των ιδίων, των συζύγων τους και των ανηλίκων ή προστατευόμενων τέκνων τους στον αρμόδιο Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατά τις διατάξεις του Ν. 2429/1996 (ΦΕΚ 155 Α/), καθώς και στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, εφόσον πρόκειται για πίνακες διαιτητών αγώνων επαγγελματικών κατηγοριών, ή στο Ελεγκτικό Συμβούλιο στις λοιπές περιπτώσεις.
 4. Όποιος υποψήφιος, κατά παράβαση των εδώ προβλεπομένων, συμπεριληφθεί σε πίνακες χωρίς να έχει υποβάλει τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β΄ και γ’ της παρούσας παραγράφου διαγράφεται αυτοδικαίως από τους πίνακες. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος υποβάλει ψευδή δήλωση ή αποσιωπήσει επιγενόμενο κώλυμα της περίπτωσης β’ της παρούσας παραγράφου, διαγράφεται από τους πίνακες και δεν μπορεί εφεξής να συμμετέχει σε όργανα διαιτησίας ή να ασκεί καθήκοντα παρατηρητή διαιτησίας.
 5. Υποχρέωση για υποβολή του αποδεικτικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου έχουν, εντός προθεσμίας είκοσι ημερών από τον ορισμό τους, και όσοι μετέχουν στα όργανα ή τις επιτροπές διαιτησίας.
  Σε περίπτωση που δεν υποβάλουν τις ανωτέρω δηλώσεις ή υποβάλουν δηλώσεις με ψευδές περιεχόμενο ή αποσιωπήσουν επιγενόμενο κώλυμα της παραγράφου 1 του άρθρου 3, εκπίπτουν αυτοδικαίως από το όργανο και αντικαθίστανται άμεσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον οικείο κανονισμό διαιτησίας.»
  *** Το άρθρο 46 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 70 Ν.3057/2002, ΦΕΚ Α 239/10.10.2002.

Άρθρο 47
Επαγγελματική διαιτησία

Με απόφαση του Δ.Σ. της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, ύστερα από γνώμη του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου και της οικείας ομοσπονδίας διαιτητών, εισάγεται σύστημα επαγγελματικής διαιτησίας για τις ανάγκες των αγώνων εθνικών πρωταθλημάτων επαγγελματικού χαρακτήρα.»
*** Το άρθρο 47 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 71 Ν.3057/2002, ΦΕΚ Α 239/10.10.2002.

Άρθρο 48
Ειδικός κανονισμός για την επαγγελματική διαιτησία

 1. 1. Με απόφαση του Δ.Σ. της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, ύστερα από γνώμη της οικείας ομοσπονδίας διαιτητών και του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών, καταρτίζεται ειδικός κανονισμός ο οποίος ρυθμίζει τα κάθε είδους θέματα που αφορούν την επαγγελματική διαιτησία.
 2. 2. Ο κανονισμός της προηγούμενης παραγράφου υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον Υπουργό Πολιτισμού, κατ’ ανάλογο εφαρμογή του άρθρου 27 του παρόντος νόμου.
 3. 3. Ο κανονισμός του άρθρου αυτού καταρτίζεται μέσα σε ένα (1) τρίμηνο από την έκδοση της αναφερόμενης στο άρθρο 47 απόφασης του Δ.Σ. της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας και εφαρμόζεται από την έναρξη της αμέσως επόμενης αγωνιστικής περιόδου των εθνικών πρωταθλημάτων επαγγελματικού χαρακτήρα.»
  *** Το άρθρο 48 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 72 Ν.3057/2002, ΦΕΚ Α 239/10.10.2002.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ


 

Άρθρο 49
Ειδικά έσοδα Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

Τα ειδικά έσοδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), που διατίθενται για την εκπλήρωση αθλητικών σκοπών, προέρχονται από τα περιερχόμενα σε αυτή κεφάλαια του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (Ο.Π.Α.Π.) και του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδας (Ο.Δ I Ε.), καθώς και από πόρους άλλων πηγών.

Άρθρο 50
Επιχορηγήσεις

 1. Η Γ.Γ Α. επιχορηγεί τους εποπτευόμενους από αυτή αθλητικούς φορείς για την ανάπτυξη και την ενίσχυση του αθλητισμού και ειδικότερα για την εκτέλεση προγραμμάτων ανάπτυξης των οικείων αθλημάτων, για την αντιμετώπιση των λειτουργικών τους δαπανών και των δαπανών οργάνωσης ή συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες, καθώς και για την εκτέλεση, βελτίωση ή συντήρηση αθλητικών έργων ή εγκαταστάσεων, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος.
  Η κατανομή επιχορηγήσεων της παρούσας παραγράφου σε αθλητικά σωματεία και ενώσεις διενεργείται κατά κλάδο άθλησης από την οικεία ομοσπονδία.
 2. Η Γ.Γ.Α. μπορεί να επιχορηγεί περιφερειακές δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμίδας και νομικά πρόσωπα που εποπτεύει για την αντιμετώπιση δαπανών οργάνωσης ή συμμετοχής σε αθλητικές διοργανώσεις, καθώς και για την εκτέλεση αθλητικών έργων ή για τη συντήρηση εγκαταστάσεων τηρουμένης της κείμενης νομοθεσίας. Η Γ.Γ.Α. μπορεί επίσης να επιχορηγεί τους παραπάνω φορείς για αθλητικούς σκοπούς που αφορούν την έρευνα και την επιμόρφωση, ύστερα από εισήγηση του Ε.Κ.Α.Ε.Τ. ή της Εθνικής Επιτροπής Σχολικού Αθλητισμού και Ολυμπιακής Παιδείας του άρθρου 58 του παρόντος. Οι επιχορηγήσεις αυτές βαρύνουν τα ειδικά έσοδα της Γ.Γ.Α..
 3. Έκτακτες επιχορηγήσεις προς οποιονδήποτε αθλητικό φορέα από τη Γ.Γ.Α. επιτρέπονται μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς, ύστερα από γνωμοδότηση του Ε.Σ.Α.Σ.. Τα αθλητικά σωματεία υποχρεούνται να υποβάλλουν απολογισμό στη Γ.Γ.Α. μόνο για τις έκτακτες επιχορηγήσεις που λαμβάνουν από αυτή.
 4. Επιχορήγηση σε αθλητικούς φορείς μη ειδικώς αναγνωρισμένους επιτρέπεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ύστερα από γνωμοδότηση του Ε.Σ.Α.Σ..
 5. Δεν επιτρέπεται σε οποιονδήποτε φορέα να διαθέτει την επιχορήγηση της Γ Γ.Α. χωρίς έγκρισή της για σκοπό διαφορετικό από εκείνο για τον οποίο δόθηκε η επιχορήγηση. Μέλος της διοίκησης ή ειδικός συνεργάτης ή υπάλληλος επιχορηγούμενου φορέα ή οποιοσδήποτε άλλος διαχειρίζεται χρηματικά ποσά από την επιχορήγηση της Γ.Γ.Α. και από πρόθεση τα διαθέτει για σκοπό διάφορο από τον καθορισμένο, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών. Εάν πέτυχε ή επεδίωξε υπέρ εαυτού ή τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, όφελος που υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών. Αν η διάπραξη του εγκλήματος εξακολούθησε για μακρύ χρονικό διάστημα ή το ποσό του οφέλους είναι πάνω από είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, ο υπαίτιος τιμωρείται με ποινή κάθειρξης. Το χρηματικό ποσό που δεν διατέθηκε για τον καθορισμένο σκοπό καταλογίζεται σε βάρος των προσώπων που αποφάσισαν και πραγματοποίησαν τη διάθεση αυτή και εισπραττόμενο αποδίδεται στο Ε.Κ.Α.Ε.Τ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Ο καταλογισμός γίνεται από το Διευθυντή Οικονομικού της Γ.Γ.Α., ο οποίος έχει τις αρμοδιότητες επιθεωρητή δημοσίων υπολόγων του Υπουργείου Οικονομικών. Κατά της καταλογιστικής απόφασης επιτρέπεται προσφυγή στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
 6. Δεν επιτρέπεται επιχορήγηση :
  α) αθλητικού σωματείου που δεν απασχολεί προπονητή κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου,
  β) αθλητικής ομοσπονδίας που προσέλαβε ειδικό συνεργάτη κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος.
 7. Με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 51, κάθε επιχορηγούμενος από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού φορέας υποβάλλει απολογισμό σε αυτήν για τα ποσά της επιχορήγησης που του καταβάλλεται. «Τακτική ή έκτακτη επιχορήγηση δεν χορηγείται από τη Γ.Γ.Α. εάν δεν έχει υποβληθεί απολογισμός για προηγούμενες αντίστοιχες επιχορηγήσεις, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 51 του παρόντος.
  Σε κάθε περίπτωση, η κατ’ έτος έκτακτη επιχορήγηση προς οποιονδήποτε αθλητικό φορέα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την αναλογούσα σ’ αυτόν ετήσια τακτική επιχορήγηση.
  Κατ’ εξαίρεση, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού η έκτακτη επιχορήγηση μπορεί να υπερβεί το ανώτατο όριο, σε περιπτώσεις αθλητικών έργων όπως και σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης που οφείλονται σε αυταπόδεικτα απρόβλεπτες καταστάσεις εν όψει διοργάνωσης αγώνων με παγκόσμια, πανευρωπαϊκή ή γενικά μεγάλη σημασία.»
  *** Η παρ.7 συμπληρώθηκε ως άνω με την παρ.1 άρθρ.77 Ν.3057/2002,φεκ α 239/10.10.2002.

Άρθρο 51
Οικονομικό έτος – Προϋπολογισμός
Ισολογισμός – Απολογισμός αθλητικών φορέων

 1. Τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις του άρθρου 10 και οι ομοσπονδίες του παρόντος νόμου υποχρεούνται να συντάσσουν κάθε οικονομικό έτος προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό της όλης διαχείρισής τους. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού καθορίζονται ο τύπος και τα στοιχεία, καθώς και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και τον ισολογισμό. Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου.
 2. Οι προϋπολογισμοί των σωματείων καταρτίζονται έως την 30ή Σεπτεμβρίου.
 3. Οι προϋπολογισμοί των αθλητικών ενώσεων υποβάλλονται για έγκριση στις οικείες ομοσπονδίες έως την 30ή Σεπτεμβρίου και των ομοσπονδιών στη Γ.Γ.Α. έως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους.
 4. Οι προϋπολογισμοί των αθλητικών ενώσεων καταρτίζονται έως την 30ή Σεπτεμβρίου και των ομοσπονδιών έως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους. Η έγκριση των προϋπολογισμών περιλαμβάνει και το δικαίωμα της μεταρρύθμισης, εφόσον η αθλητική ένωση ή η ομοσπονδία δεν συμφωνεί με τις υποδείξεις ή τις παρατηρήσεις των αρμόδιων για έγκριση των προϋπολογισμών οργάνων. Ειδικότερα οι προϋπολογισμοί των Ομοσπονδιών συνοδεύονται από οικονομικό προγραμματισμό για κάθε άθλημα ή κλάδο άθλησης, στο πλαίσιο του εθνικού αθλητικού σχεδιασμού και από έκθεση στην οποία αναφέρονται παρατηρήσεις και συμπεράσματα, σχετικά με την πορεία των αθλημάτων τους κατά την προηγούμενη περίοδο και 1ην προοπτική ανάπτυξής τους το επόμενο έτος. Ο οικονομικός αυτός προγραμματισμός και η έκθεση αξιολογούνται από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες της Γ.Γ.Α, στο πλαίσιο του εθνικού αθλητικού σχεδιασμού, για τη διαμόρφωση του οριστικού περιεχομένου του οικονομικού προγραμματισμού των αθλημάτων.
 5. Η Γ.Γ.Α. ανακοινώνει ως το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους το ύψος των επιχορηγήσεων των ομοσπονδιών, οι οποίες κατόπιν προβαίνουν σε κατανομή στα σωματεία και στις ενώσεις της αρμοδιότητάς τους.
 6. Τροποποίηση προϋπολογισμού αθλητικής ένωσης και ομοσπονδίας κατά τη διάρκεια του έτους επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση του διοικητικού τους συμβουλίου και έγκριση του αρμόδιου οργάνου. Δαπάνες που πραγματοποιούνται πέρα από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού καταλογίζονται εις ολόκληρον σε βάρος των υπεύθυνων οργάνων που ενέκριναν την πραγματοποίησή τους. Ο καταλογισμός γίνεται υπέρ του Ε.Κ.Α.Ε.Τ. από το Διευθυντή Οικονομικού της Γ.Γ.Α.. που έχει τις αρμοδιότητες επιθεωρητή δημοσίων υπολόγων του Υπουργείου Οικονομικών. Η είσπραξη και η απόδοση των καταλογιζόμενων ποσών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ Ε..
 7. Τα αθλητικά σωματεία υποχρεούνται να συντάσσουν κάθε έτος και ειδικό απολογισμό της διαχείρισης των κρατικών επιχορηγήσεων. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού καθορίζονται ο τύπος, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τον ειδικό αυτό απολογισμό, καθώς και ο χρόνος κατάρτισης και υποβολής του. Ο απολογισμός αυτός εντάσσεται σε ειδικό κεφάλαιο του απολογισμού της παρ. 1 του παρόντος. Ο ειδικός απολογισμός υποβάλλεται για έλεγχο στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που οφείλει να τον διενεργήσει μέσα σε προθεσμία δύo (2) μηνών. Με τον ειδικό αυτό απολογισμό συνυποβάλλονται ο απολογισμός και ο ισολογισμός της παρ. 1 του παρόντος. Αν από τη διενέργεια του σχετικού ελέγχου διαπιστώνονται παραβάσεις, η αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης προβαίνει στις ενδεικνυόμενες ενέργειες για την αναζήτηση και τον καταλογισμό τυχόν ευθυνών και εισηγείται αρμοδίως την περικοπή ή τη διακοπή της κρατικής επιχορήγησης ή τη διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου από τη Διεύθυνση Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Σωματεία που λαμβάνουν συνολική ετήσια επιχορήγηση, τακτική και έκτακτη, μικρότερη του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών μπορούν, αντί απολογισμού. να υποβάλλουν δια των νομίμων εκπροσώπων τους υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι το ποσό της επιχορήγησης διατέθηκε για αθλητικούς σκοπούς για τους οποίους επιχορηγήθηκε.
 8. «Ο κατά την παράγραφο 1 του παρόντος απολογισμός και ο ισολογισμός των αθλητικών ενώσεων καταρτίζονται και υποβάλλονται για έλεγχο στις οικείες ομοσπονδίες και των ομοσπονδιών στην αρμόδια υπηρεσία της Γ.Γ.Α. ως το τέλος Μαρτίου κάθε έτους. Ειδικότερα οι ισολογισμοί των ομοσπονδιών δημοσιεύονται πριν από την υποβολή τους στη Γ.Γ.Α. σε μία ημερήσια αθλητική εφημερίδα. Η παράλειψη των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου συνεπάγεται την αναστολή καταβολής των επιχορηγήσεων για όσο χρόνο διαρκεί η παράλειψη αυτή.»
  *** Η παρ.8 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.2 άρθρ.77 Ν.3057/2002

Άρθρο 52
Οικονομική εποπτεία

 1. «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού, συγκροτείται και λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ενδεκαμελές Ελεγκτικό Συμβούλιο, με διετή θητεία. Στη σύνθεση του οργάνου μετέχουν μέχρι οκτώ (8) μόνιμοι υπάλληλοι της Γ.Γ.Α., συμπληρουμένης της συνθέσεως με μόνιμους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Όλα τα ανωτέρω μέλη του Συμβουλίου είναι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, με ειδικές γνώσεις, ιδίως οικονομικής, νομικής, τεχνικής και αθλητικής κατεύθυνσης. Τα μέλη του Ελεγκτικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικών φορέων, σωματείων, ενώσεων, ομοσπονδιών κ.λπ..»
  *** Η παράγραφος 1, οποία είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 2 του Ν. 2858/2000 και την παρ.4 άρθρ.77 Ν.3057/2002,αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρ.26 Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004.
 2. Έργο του Ελεγκτικού Συμβουλίου είναι κυρίως :
  α) η διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου, καθώς και ελέγχου κάθε άλλου στοιχείου που αποτελεί αντικείμενο του νόμου αυτού ή των καταστατικών των αθλητικών σωματείων, των ενώσεων και των ομοσπονδιών, καθώς και των άλλων επιχορηγούμενων φορέων,
  β) η διαπίστωση της τήρησης από τα σωματεία, τις ενώσεις και τις ομοσπονδίες των διατάξεων των νόμων, των διαταγμάτων, των υπουργικών αποφάσεων, των κανονισμών που αφορούν διαχειριστικούς και λογιστικούς κανόνες, οι οποίοι επιβάλλονται από το νόμο αυτόν και από άλλες διατάξεις,
  γ) η γνωμοδότηση για περικοπή της επιχορήγησης, εφόσον διαπιστώνονται σοβαρές παραβάσεις.
  (δ)*** Η περ.δ διαγράφτηκε με την παρ.3 άρθρ.77 Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α 239/10.10.2002
 3. «Όλοι οι αθλητικοί φορείς του παρόντος νόμου υποχρεούνται να παρέχουν κάθε διευκόλυνση για έλεγχο των λογιστικών βιβλίων, των παραστατικών εγγράφων και κάθε άλλου στοιχείου, το οποίο θα ζητηθεί από το Ελεγκτικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση άρνησης ή παρακώλυσης της διενέργειας ελέγχου, η οποία διαπιστώνεται με έκθεση του Ελεγκτικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Πολιτισμού με απόφασή του, που εκδίδεται με μέριμνα της Διεύθυνσης Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, αναστέλλει την καταβολή οποιασδήποτε επιχορήγησης προς τον συγκεκριμένο αθλητικό φορέα για ορισμένο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δύο (2) μηνών. Σε περίπτωση υποτροπής, το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν μπορεί να είναι μικρότερο των έξι (6) μηνών. Για την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, το έργο του Ελεγκτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, αφορά μόνον στα ποσά των επιχορηγήσεων που εδόθησαν σε αυτήν από δημόσιους φορείς.
  Ο λογιστικός και διαχειριστικός έλεγχος για τους ίδιους πόρους της Ε.Π.Ο. διενεργείται από αναγνωρισμένο ελεγκτικό οίκο ή σώμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που επιλέγεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο ή άλλου, σύμφωνα με το καταστατικό της, οργάνου.
 4. Ο έλεγχος διενεργείται τακτικά, μία φορά το χρόνο και έκτακτα, οποτεδήποτε, με εντολή του Υπουργού Πολιτισμού.»
  *** Οι παρ.3 και 4 αντικαταστάθηκαν ως άνω με την με την παρ.4 άρθρ.77 Ν.3057/2002.
 5. Για τον έλεγχο που διενεργήθηκε, συντάσσεται ειδική έκθεση, της οποίας αντίγραφο υποβάλλεται στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό και κοινοποιείται κατά περίπτωση στον οικείο αθλητικό φορέα. Το Ελεγκτικό Συμβούλιο, σε περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων για τις οποίες συντρέχουν λόγοι καταλογισμού, οφείλει να κοινοποιεί τις σχετικές εκθέσεις του και στο Διευθυντή Οικονομικού της Γ.Γ Α.. (Ειδικά για τα Τ.Α.Α , εφόσον το Ελεγκτικό Συμβούλιο διαπιστώσει παράβαση των διατάξεων των κεφαλαίων Α’ και Γ’ του τμήματος Β’ του παρόντος νόμου, αποστέλλει αντίγραφο της έκθεσης στο οικείο δικαιοδοτικό όργανο για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων) .
  *** Το τελευταίο εδάφιο της παρ.5 διαγράφτηκε με την παρ.3 άρθρ.77 Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α 239/10.10.2002.
 6. «Το Ελεγκτικό Συμβούλιο, αν διαπιστωθεί παράβαση, έχει υποχρέωση να περιλάβει στην έκθεσή του τις κατά την κρίση του ενδεικνυόμενες ενέργειες για τις τυχόν διοικητικές, διαχειριστικές και ποινικές ευθύνες του ελεγχόμενου φορέα ή των μελών των οργάνων διοίκησής του.
  Ο Υπουργός Πολιτισμού έχει την υποχρέωση, μέσα σε ένα μήνα, να διαβιβάσει την έκθεση του Ελεγκτικού Συμβουλίου στον αρμόδιο εισαγγελέα, εφόσον πιθανολογούνται ποινικές παραβάσεις.»
  *** Η παρ.6 αντικαταστάθηκε ως άνω με την με την παρ.6 άρθρ.77 Ν.3057/2002.
 7. «Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισμός του Ελεγκτικού Συμβουλίου και καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο διενέργειας των ελέγχων.
 8. Η Γ.Γ.Α. με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού μετά από αίτημα του προέδρου του Ελεγκτικού Συμβουλίου, διαθέτει το ανάλογο προσωπικό για την υποστήριξη του έργου του Ελεγκτικού Συμβουλίου και της διενέργειας των ελέγχων. Επίσης διαθέτει χώρο για τη στέγαση του Ελεγκτικού Συμβουλίου, καθώς και κάθε αναλώσιμο ή πάγιο στοιχείο που είναι αναγκαίο για τη λειτουργία του.
  Η αποζημίωση του προέδρου, των μελών και του γραμματέα καθορίζεται με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών.
  Ο γραμματέας εργασιών του Ελεγκτικού Συμβουλίου ορίζεται από τη Γ.Γ.Α. και είναι μόνιμος υπάλληλος. Οι δαπάνες λειτουργίας του Ελεγκτικού Συμβουλίου βαρύνουν τη Γ.Γ.Α. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 49 και 53 παρ. 5 τελευταίο εδάφιο του παρόντος νόμου.»
  *** Οι παρ. 7 και 8 προστέθηκαν με την παρ.2 άρθρ.2 Ν.2858/2000 ΦΕΚ Α 247/7.11.2000.
 9. «Σε δίκες κατά μελών του Ελεγκτικού Συμβουλίου που διώκονται γιατί ενήργησαν στο πλαίσιο των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους, μπορεί, μετά από προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού, να παρίσταται για την υπεράσπισή τους ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων εκπρόσωπος του Γραφείου Νομικού Συμβούλου στο Υπουργείο Πολιτισμού ή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
  *** Η παρ.9 προστέθηκε με την με την παρ.7 άρθρ.77 Ν.3057/2002.

Άρθρο 53
Ειδικές επιτροπές

 1. «Με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συγκροτούνται οργανωτικές εκτελεστικές επιτροπές, στις οποίες ανατίθεται «η διεκδίκηση» η προετοιμασία, η οργάνωση και η διεξαγωγή αγώνων «συνεδρίων, συνόδων και Ολυμπιακών γεγονότων» στη χώρα που έχουν παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή ή γενικά μεγάλη σημασία. Οι επιτροπές αυτές αμέσως μετά τη συγκρότησή τους, καταθέτουν προϋπολογισμό, ο οποίος ελέγχεται από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Η Γ.Γ.Α. μπορεί εν όλω ή εν μέρει να τον τροποποιήσει Τα μέλη των επιτροπών αυτών μπορεί να αντικαθίστανται ελεύθερα χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης. Οι κανόνες λειτουργίας των επιτροπών αυτών, τα ειδικότερα καθήκοντα και κάθε συναφές θέμα καθορίζονται με την απόφαση συγκρότησής τους.»
  «Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση της παρούσας παραγράφου και αφορούν συνέδρια, συνόδους ή Ολυμπιακά γεγονότα ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
  *** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την με την παρ.7 άρθρ.77 Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α 238/10.10.2002.
  *** Οι εντός » » λέξεις του πρώτου εδαφίου και το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 προστέθηκαν με την παρ.15 ια΄ άρθρ.8 Ν.3207/2003,ΦΕΚ Α 302/24.12.2003.
 2. Οι επιτροπές της προηγούμενης παραγράφου αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, δεν υπάγονται στο δημόσιο τομέα και λειτουργούν κατά τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου. Οι επιτροπές αυτές, με απόφασή τους, προσδιορίζουν τα ειδικότερα καθήκοντα που ανατίθενται για άσκηση οτον πρόεδρο και στα μέλη τους.
 3. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού μεταβιβάζονται οι απαραίτητοι πόροι, από τα περιερχόμενα στην Γ.Γ.Α. κεφάλαια του Ο.Π.Α.Π, στις ανωτέρω επιτροπές, για την αντιμετώπιση πάσης φύσεως δαπανών που προβλέπονται στον προϋπολογισμό τον οποίο καταρτίζουν. Οι επιτροπές επιτρέπεται να προσλαμβάνουν το αναγκαίο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που οι ίδιες καθορίζουν. Η σύμβαση εργασίας του προσωπικού δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι (6) μήνες και επιτρέπεται να καταγγέλλεται ελεύθερα από τις επιτροπές οποτεδήποτε, χωρίς την καταβολή αποζημίωσης.
 4. Η διάλυση των ανωτέρω επιτροπών γίνεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Από τη δημοσίευση της παραπάνω απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι επιτροπές αυτές υφίστανται μόνο για τις ανάγκες της εκκαθάρισης, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι (6) μήνες. Με κοινές αποφάσεις του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, διατίθεται η περιουσία της επιτροπής για τις ανάγκες του Δημοσίου. Το απασχολούμενο προσωπικό απολύεται αυτοδικαίως, χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της επιτροπής, καθορίζεται ο αριθμός του προσωπικού ο οποίος είναι αναγκαίας για την εκκαθάριση. Με την περάτωση της εκκαθάρισης το προσωπικό αυτό απολύεται χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης. Οι δαπάνες των επιτροπών ελέγχονται από ορκωτό λογιστή, το πόρισμα του οποίου υποχρεωτικά κοινοποιείται στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.
 5. Στη Γ.Γ.Α. μπορούν να συνιστώνται, με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, επιτροπές που έχουν ως έργο :
  α) την άσκηση νομοπαρασκευαστικών και νομοτεχνικών καθηκόντων για θέματα αθλητισμού,
  β) την αντιμετώπιση οργανωτικών θεμάτων της Γ.Γ.Α.,
  γ) την αντιμετώπιση οποιουδήποτε θέματος άπτεται των σκοπών και αρμοδιοτήτων της Γ.Γ.Α.,
  δ) την εκπόνηση προγραμμάτων διάδοσης και προαγωγής της αθλητικής και ολυμπιακής παιδείας και εκπαίδευσης.
  Στα μέλη των παραπάνω επιτροπών καταβάλλεται αποζημίωση, που καθορίζεται με την ίδια απόφαση, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης και βαρύνει τα έσοδα της παρ. 1 του άρθρου 49 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 54
Εισιτήρια – Προσκλήσεις

 1. Οι τιμές των εισιτηρίων των κάθε είδους αγώνων και αθλητικών εκδηλώσεων καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του γηπεδούχου σωματείου, προκειμένου περί φιλικών αγώνων ή των οικείων αθλητικών ενώσεων ή επαγγελματικών συνδέσμων ή αθλητικών ομοσπονδιών προκειμένου περί αγώνων πρωταθλημάτων ή κυπέλλου αρμοδιότητάς τους.
 2. Επιτρέπεται σε αθλητικές ομοσπονδίες, επαγγελματικούς συνδέσμους και αθλητικές ενώσεις να εκδίδουν μέχρι πεντακόσια (500) δελτία ελεύθερης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους κατά τη διεξαγωγή των αγώνων του αθλήματος που καλλιεργούν. Επίσης, για κάθε αγώνα αρμοδιότητάς τους οι ανωτέρω αθλητικοί φορείς επιτρέπεται να εκδίδουν μέχρι διακόσιες (200) αριθμημένες προσκλήσεις, με τις οποίες παρέχεται σε πρόσωπα δικαίωμα εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για την παρακολούθηση των αγώνων δωρεάν. Αύξηση του παραπάνω αριθμού επιτρέπεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, ύστερα από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού.
 3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού καθορίζονται τα πρόσωπα που, λόγω της προσφοράς τους ή της σχέσης τους με τον αθλητισμό, και ιδιαίτερα παλαίμαχοι διεθνείς αθλητές δικαιούνται δελτίο ελευθέρας εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους κατά τη διεξαγωγή αγώνων. Στα πιο πάνω πρόσωπα συμπεριλαμβάνονται και οι αθλητικοί συντάκτες – μέλη του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου (Π.Σ.Α.Τ.). Η είσοδος επιτρέπεται, ύστερα από επίδειξη του ατομικού δελτίου, το οποίο εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού. Με την ανωτέρω απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού καθορίζονται και οι κυρώσεις από τη μη συμμόρφωση παντός υπευθύνου με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής.
 4. ΑΘλητής ή μέλος σωματείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. ή οποιοσδήποτε άλλος ο οποίος διαθέτει άμεσα ή έμμεσα υπερτιμημένα εισιτήρια αγώνων τιμωρείται και για παράβαση των αρχών του φιλάθλου πνεύματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 130 του παρόντος νόμου.


Άρθρο 55
Κανονισμός προμηθειών

 1. Η προμήθεια από αθλητικές ομοσπονδίες του πάσης φύσεως αθλητικού υλικού, αγαθών και υπηρεσιών, εάν η αξία τους υπερβαίνει σε ετήσια βάση το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, γίνεται ύστερα από διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται και να ορίζεται διαφορετικά για κάθε ομοσπονδία με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της οικείας ομοσπονδίας.
 2. Δεν επιτρέπεται μέσα στο ίδιο οικονομικό έτος η κατάτμηση προμήθειας είδους υλικού, αγαθών και υπηρεσιών για αδικαιολόγητη αποφυγή διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού.
 3. Με κανονισμό προμηθειών, που συντάσσεται από το Δ.Σ. της οικείας ομοσπονδίας και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ρυθμίζονται όλα όσα αφορούν τους όρους, τους τρόπους, τις διαδικασίες, τα όργανα, τη δημοσιότητα και γενικά κάθε ζήτημα και λεπτομέρεια που σχετίζεται με την προμήθεια αθλητικού υλικού, αγαθών και υπηρεσιών.
 4. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η προμήθεια αθλητικού υλικού, αγαθών και υπηρεσιών, χωρίς τη διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού, ύστερα από πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της οικείας ομοσπονδίας στις εξής περιπτώσεις:
  α) Για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης, που οφείλονται σε αυταπόδεικτα απρόβλεπτες καταστάσεις.
  β) Όταν αποδεδειγμένα δεν υπάρχουν στην εγχώρια αγορά περισσότεροι του ενός προμηθευτές του είδους, του αγαθού ή της υπηρεσίας των οποίων η παροχή ζητείται.
  γ) Για υπηρεσίες διαμονής και διατροφής αθλητικών αποστολών στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις προκηρύξεις των διοργανωτών των αγώνων.
  δ) Σε περίπτωση αναζήτησης χορηγού ή χορηγών της ομοσπονδίας ή της πρόσληψης φυσικού ή νομικού προσώπου για παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών μάρκετινγκ.
  Στις περιπτώσεις αυτές επιτρέπεται η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης ή η διενέργεια κλειστού διαγωνισμού.
 5. Οι διαγωνισμοί για την προμήθεια αθλητικού υλικού, αγαθών και υπηρεσιών διενεργούνται από τριμελείς επιτροπές, που συγκροτούνται με απόφαση του Δ.Σ. κάθε ομοσπονδίας. Στις περιπτώσεις προμήθειας αθλητικού υλικού, αγαθών ή υπηρεσιών, προϋπολογιζόμενης αξίας άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, ένα μέλος είναι υπάλληλος της Γ.Γ.Α., που ορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, ύστερα από αίτημα της οικείας ομοσπονδίας. Οι επιτροπές αποφαίνονται θετικά ή αρνητικά για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Το Δ.Σ. της ομοσπονδίας έχει το δικαίωμα της κατακύρωσης ή όχι του αποτελέσματος και τη δυνατότητα να αποφασίσει διαφορετικά με πλήρως αιτιολογημένη απόφασή του.
 6. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ύστερα από έκθεση του προβλεπόμενου στο άρθρο 52 του παρόντος νόμου Ελεγκτικού Συμβουλίου, μπορεί να μειώνεται ή να μην δίδεται επιχορήγηση σε ομοσπονδίες που παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.»
  *** Το άρθρο 55 αντικαταστάθηκε ως άνω με την με την παρ.9 άρθρ.77 Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α 238/10.10.2002.

Άρθρο 56
Ρύθμιση θεμάτων γυμναστηρίων και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων

 1. Η αθλητική ανώνυμη εταιρεία (Α.Α.Ε.) ή τμήμα αμειβομένων αθλητών (Τ.Α.Α) ή αθλητικό σωματείο, που έχουν μισθώσει χώρους οποιουδήποτε ολυμπιακού, εθνικού, δημοτικού, κοινοτικού ή σωματειακού γυμναστηρίου ή οποιασδήποτε αθλητικής εγκατάστασης, έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης των πάσης φύσεως διαφημιστικών χώρων του γυμναστηρίου ή της αθλητικής εγκατάστασης στην διάρκεια των επίσημων ή φιλικών αγώνων τους, που μεταδίδονται τηλεοπτικό ή μη, εφόσον θεωρούνται, σύμφωνα με τους οικείους κανονισμούς, γηπεδούχα.
 2. Η εκμετάλλευση των διαφημιστικών χώρων των κατά την παρ. 1 του παρόντος γυμναστηρίων ή αθλητικών εγκαταστάσεων περιλαμβάνει όλους τους χώρους που είναι ορατοί από τους θεατές ή από τους τηλεθεατές, σε περιπτώσεις απευθείας η μαγνητοσκοπημένων τηλεοπτικών μεταδόσεων των αγώνων. Για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης των διαφημιστικών χώρων και τους όρους αυτής απαιτείται συμφωνία του ιδιοκτήτη ή εκμισθωτή κατά περίπτωση του γυμναστηρίου ή της αθλητικής εγκατάστασης, της γηπεδούχου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας ή της ομοσπονδίας ή του σωματείου και του φυσικού ή νομικού προσώπου προς το οποίο γίνεται η παραχώρηση.
 3. Η μισθώτρια εταιρεία ή το σωματείο ή το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο οφείλει να καταβάλει στον ιδιοκτήτη ή στον εκμισθωτή κατά περίπτωση του γυμναστηρίου ή της αθλητικής εγκατάστασης ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού τιμήματος της οικείας σύμβασης.
 4. Η ανωτέρω καταβολή ενεργείται απευθείας από το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο, στο οποίο παραχωρείται από τη μισθώτρια το δικαίωμα της εκμετάλλευσης διαφημιστικών χώρων και το οποίο παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό από τα οφειλόμενα στη μισθώτρια εταιρεία ή το σωματείο Η άρνηση ή η καθυστέρηση καταβολής πέραν του μηνός, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της σχετικής σύμβασης παραχώρησης και η άσκησή του, κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος, δικαιώματος της εκμετάλλευσης των διαφημιστικών χώρων του γυμναστηρίου η της αθλητικής εγκατάστασης επανέρχεται στον ιδιοκτήτη ή στον εκμισθωτή κατά περίπτωση αυτού.
 5. Συμβάσεις παραχώρησης σε τρίτους, από τον ιδιοκτήτη ή τον εκμισθωτή, κατά περίπτωση, του γυμναστηρίου ή της αθλητικής εγκατάστασης, των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης διαφημιστικών χώρων κατά τη διάρκεια των αγώνων της μισθώτριας της παρ. 1 του παρόντος δεν έχουν εφαρμογή ως προς τους αγώνες αυτούς. Ο ιδιοκτήτης ή ο εκμισθωτής κατά περίπτωση του γυμναστηρίου ή της αθλητικής εγκατάστασης δεν υποχρεούται σε οποιαδήποτε αποζημίωση του τρίτου από την αιτία αυτή.
 6. Επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης μεταξύ Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας (Π.Α.Ε.) που αγωνίζεται στην ανώτατη κατηγορία επαγγελματικού πρωταθλήματος και ιδιοκτήτη αθλητικών εγκαταστάσεων, εθνικών, δημοτικών, κοινοτικών ή σωματειακών, με την οποία μπορεί να παραχωρείται η αποκλειστική χρήση του χλοοτάπητα του γηπέδου, υπό τον όρο της ανάληψης από την μισθώτρια Π.Α.Ε όλων των δαπανών συντήρησης του χλοοτάπητα.
 7. Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες (Π.Α.Ε.), που αγωνίζονται στην ανώτατη κατηγορία του επαγγελματικού πρωταθλήματος και χρησιμοποιούν εθνικές, δημοτικές, κοινοτικές ή σωματειακές αθλητικές εγκαταστάσεις, έχουν το δικαίωμα προνομιακά να συνάπτουν σύμβαση μίσθωσης με τους ιδιοκτήτες των ανωτέρω εγκαταστάσεων σε ελεύθερους και μη προοριζόμενους για άλλους αθλητικούς σκοπούς χώρους, οι οποίοι ευρίσκονται στις πιο πόνω εγκαταστάσεις, με σκοπό την εμπορική εκμετάλλευση των χώρων αυτών. Αν τα συμβαλλόμενα μέρη δεν συμφωνούν για το ύψος του καταβαλλόμενου μισθώματος, το μίσθωμα καθορίζεται από το αρμόδιο δικαστήριο. Στις αθλητικές εγκαταστάσεις της προηγούμενης παραγράφου και των προηγούμενων εδαφίων δεν συμπεριλαμβάνεται το Ολυμπιακό Στάδιο που βρίσκεται στο Ολυμπιακό ΑΘλητικό Κέντρο Αθήνας «Σπύρος Λούης».
 8. Επιτρέπεται η μετάταξη προσωπικού από κρατικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε άλλο κρατικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύεται από αυτή. Η μετάταξη υπαλλήλων γίνεται με αίτησή τους, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις για τις οποίες αυτοί έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και χωρίς αίτησή τους, για την κάλυψη εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών ή όταν υπάρχει πλεονάζον προσωπικό, εφόσον έχουν τα απαιτούμενα προσόντα. Η μετάταξη γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από γνώμες των Δ.Σ. των οικείων νομικών προσώπων. Οι μετατασσόμενοι απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα και υπέχουν όλες τις υποχρεώσεις που έχει το προσωπικό του νομικού προσώπου στο οποίο μετατάσσονται.
 9. Η αρμοδιότητα για το διορισμό και αντικατάσταση των μελών επιτροπών διοίκησης των υπό μορφή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου λειτουργούν των εθνικών γυμναστηρίων των αναφερομένων στο π.δ. 53/ 3.3.1998 ανήκει στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό.
 10. Στην παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 2166/1993 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής :
  «Εξαιρούνται οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, στις οποίες, λόγω του κοινωφελούς σκοπού που επιτελούν, για τη θέρμανση του νερού χρήσης και του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών, επιτρέπεται η χρήση πετρελαίου θέρμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο».
 11. «Η παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε αθλητικά σωματεία ή η περαιτέρω εκχώρηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από την παραχώρηση αυτή δεν υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου. Η διάταξη αυτή ισχύει από 1.1.2003.»
  *** Η παρ.11 προστέθηκε με την παρ. 14 άρθρ.8 Ν.3207/2003, ΦΕΚ Α 302/24.12.2003.

Άρθρο 56Α
Άδεια λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων και άδεια τελέσεως αγώνων

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.18 γ΄άρθρ.8 Ν.3207/2003, ΦΕΚ Α 302/24.12.2003, ορίζεται ότι:
γ. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 μέχρι και 7 του άρθρου 56Α του Ν. 2725/1999 αρχίζει από την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 9 του ίδιου άρθρου. Μέχρι την έκδοση της ως άνω Κ.Υ.Α. ισχύουν οι τελευταίες εκδοθείσες άδειες λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων.

 1. Για τη λειτουργία οποιουδήποτε αγωνιστικού χώρου ή χώρου άθλησης όλων των εθνικών, περιφερειακών, δημοτικών, κοινοτικών ή σωματειακών γυμναστηρίων όλων των κέντρων άθλησης ή χώρων αθλοπαιδιών και εν γένει των αθλητικών εγκαταστάσεων πλην των υπαγομένων στις διατάξεις του άρθρου 32 του παρόντος νόμου απαιτείται άδεια περί της συνδρομής των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας για αθλούμενους και θεατές. Η άδεια χορηγείται στη διοίκηση της αθλητικής εγκατάστασης ή τον φορέα στον οποίο αυτή ανήκει από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της παραγράφου του παρόντος άρθρου. Ουδεμία αθλητική συνάντηση ή αγώνισμα διεξάγεται σε αθλητική εγκατάσταση που στερείται άδεια λειτουργίας. Η άδεια ισχύει για ένα (1) έτος από τη χορήγησή της. Σε αυτήν ορίζονται τα αθλήματα πoυ μπορεί να φιλοξενηθούν στην εγκατάσταση, το είδος των δραστηριοτήτων που θα ασκηθούν κατά άθλημα (αγώνες ή προπονήσεις), καθώς επίσης και ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός θεατών κατά τη διεξαγωγή κάθε αθλητικής συνάντησης ή αγωνίσματος. Αντίγραφο της άδειας ή της τυχόν ανάκλησής της κοινοποιείται στην κατά περίπτωση διοργανώτρια αρχή του αθλήματος και στην οικεία αστυνομική αρχή, στο κατά τόπο Γραφείo Φυσικής Αγωγής και στη Δ.Ε.Α.Β. 2
 2. «Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας συγκροτείται στην έδρα κάθε Νομού ή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της Χώρας Επιτροπή με τοπική αρμοδιότητα στα όρια του αντίστοιχου Νομού ή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και η οποία αποτελείται από:
  i) έναν υπάλληλο της Περιφέρειας ή της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κλάδου ΠΕ Μηχανικών και κατά προτίμηση με ειδικότητα πολιτικού μηχανικού ή ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου, ως Πρόεδρο,
  ii) έναν ιατρό που υπηρετεί σε Υπηρεσία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, κατά προτίμηση με αθλητιατρική ειδικότητα ή εμπειρία,
  iii) έναν εκπρόσωπο της αστυνομικής αρχής ή, κατά περίπτωση, του Λιμενικού Σώματος και iv) έναν εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του νομού.
  Για κάθε έλεγχο, η Επιτροπή συμπληρώνεται από έναν (1) εκπρόσωπο της διοίκησης της επιθεωρούμενης αθλητικής εγκατάστασης ή του φορέα στον οποίο αυτή ανήκει, έναν (1) εκπρόσωπο της αθλητικής Ομοσπονδίας του κατά περίπτωση αθλήματος και έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας επαγγελματικής ένωσης, όταν στην αθλητική εγκατάσταση διεξάγονται και αγώνες επαγγελματικών πρωταθλημάτων. Στην περίπτωση αθλητικής εγκατάστασης πολλαπλής χρήσης οι εκπρόσωποι των δύο τελευταίων φορέων προέρχονται από το άθλημα με τη μεγαλύτερη προσέλευση θεατών.»
  *** Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.18 α΄άρθρ.8 Ν.3207/2003, ΦΕΚ Α 302/24.12.2003.
 3. Στην Επιτροπή ανήκει ο έλεγχος των πάσης φύσεως αθλητικών εγκαταστάσεων στις οποίες τελούνται αθλητικές συναντήσεις αθλημάτων οποιασδήποτε κατηγορίας όσον αφορά τη διαπίστωση της συνδρομής των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας αθλουμένων και θεατών. Για το σκοπό αυτόν, εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση της παραγράφου 9 του παρόντος, εντός των μηνών Ιουνίου και Ιουλίου κάθε έτους η Επιτροπή διενεργεί τακτικό σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις και εντός πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια του ελέγχου υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας έκθεση ελέγχου και γνώμη για τη χορήγηση ή μη της άδειας λειτουργίας. Έκτακτος έλεγχος μπορεί να διενεργείται οποτεδήποτε.
 4. Η Επιτροπή ελέγχει ιδίως τη δυνατότητα απρόσκοπτης προσέλευσης στην αθλητική εγκατάσταση και εκκένωσής της από τους θεατές και της προσπέλασης οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Επίσης ελέγχει την ύπαρξη και λειτουργία του ελάχιστου απαραίτητου ιατρικού και υγειονομικού εξοπλισμού, τη στατική αντοχή των κερκίδων, την καταλληλότητα των περιφράξεων και των χώρων υγιεινής, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που είναι κατά τη γνώμη της αναγκαίο για την ασφαλή διεξαγωγή των αθλητικών εκδηλώσεων λαμβανομένων υπόψη και των όσων ορίζόνται στο άρθρο 5 παρ. 1 εδάφιο α΄ του Ν. 423/1976 (ΦΕΚ 223 Α΄).
  Ειδικός έλεγχος για ατομικά αθλήματα ή αγωνίσματα απαιτείται μόνο εάν η αθλητική εγκατάσταση προορίζεται αποκλειστικώς για αυτά. Εφόσον όμως πρόκειται να φιλοξενηθούν η τέλεση αθλημάτων ή αγωνισμάτων σχετικών με ρίψεις, σκοποβολή, τοξοβολία, καταδύσεις ή άλλα παρόμοια, ή η προπόνηση ή εκμάθηση των αθλημάτων ή αγωνισμάτων, η τήρηση των απαραίτητων σχετικών προδιαγραφών ελέγχεται πάντοτε και μνημονεύεται ειδικά.
 5. Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει τεχνικές ατέλειες ή άλλες ελλείψεις στην αθλητική εγκατάσταση δίνει εύλογη προθεσμία στη διοίκησή της για την αποκατάστασή τους, ορίζοντας ταυτόχρονα νέα ημερομηνία επανελέγχου. Εάν και κατά τον επανέλεγχο διαπιστωθούν ατέλειες ή ελλείψεις, η Επιτροπή εισηγείται αιτιολογημένα στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας τη μη χορήγηση ή την ανάκληση της άδειας λειτουργίας μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των ατελειών ή των ελλείψεων, η οποία διαπιστώνεται με νέο έλεγχο.
 6. Η ανάκληση της άδειας λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης είναι οποτεδήποτε δυνατή με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται για τη χορήγησή της, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Χορήγηση της άδειας υπό αίρεση ή προθεσμία δεν επιτρέπεται εφόσον διαπιστωθεί ότι η αθλητική εγκατάσταση λειτουργεί χωρίς την άδεια, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας διατάζει με απόφασή του τη σφράγισή της μέχρι την αποκατάσταση των ατελειών ή ελλείψεων. Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας για μη χορήγηση ή για ανάκληση της άδειας λειτουργίας υπόκειται σε αίτηση θεραπείας εντός μηνός από την κοινοποίησή της σε κάθε ενδιαφερόμενο.
 7. Τα πρακτικά της Επιτροπής, τα αντίγραφα των εκθέσεών της και των σχετικών αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας τηρούνται στο αρχείο γυμναστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων της Περιφέρειας.
  *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ :Με την παρ.18 γ΄άρθρ.8 Ν.3207/2003, ΦΕΚ Α 302/24.12.2003 ορίζεται ότι:
  γ. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 μέχρι και 7 του άρθρου 56Α του Ν. 2725/1999 αρχίζει από την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 9 του ίδιου άρθρου. Μέχρι την έκδοση της ως άνω Κ.Υ.Α. ισχύουν οι τελευταίες εκδοθείσες άδειες λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων.
 8. «Ουδεμία αθλητική συνάντηση διεξάγεται χωρίς ο χρήστης της αθλητικής εγκατάστασης να έχει εξασφαλίσει άδεια διεξαγωγής της συνάντησης. Η ως άνω άδεια χορηγείται, εφόσον η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει την άδεια λειτουργίας της παραγράφου 1 και η συνάντηση διεξάγεται με την έγκριση αναγνωρισμένης αθλητικής ομοσπονδίας. Για τα επαγγελματικά πρωταθλήματα, την άδεια διεξαγωγής της συνάντησης χορηγούν οι αντίστοιχες διοργανώτριες επαγγελματικές ενώσεις, για τα ερασιτεχνικά εθνικά πρωταθλήματα, τους Πανελλήνιους Αγώνες, τα κύπελλα Ελλάδας, τις διεθνείς συναντήσεις και κάθε είδους αγώνες πανελλήνιου επιπέδου, την άδεια διεξαγωγής χορηγούν οι οικείες αθλητικές ομοσπονδίες και για τους λοιπούς αγώνες τοπικού επιπέδου, τις άδειες χορηγούν οι αντίστοιχες αθλητικές ενώσεις. Αντίγραφο της άδειάς διεξαγωγής κοινοποιείται στην οικεία αστυνομική ή, κατά περίπτωση, λιμενική αρχή για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και τάξης.»
  *** Η παρ.8 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.18 β΄άρθρ.8 Ν.3207/2003, ΦΕΚ Α 302/24.12.2003.
 9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Δημόσιας Τάξης και Πολιτισμού ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος και καθορίζεται η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας.»
  *** Το άρθρο 56Α προστέθηκε με το άρθρο 9 Ν.3057/2002, ΦΕΚ Α 239/10.10.2002.

Άρθρο 57
Αποκατάσταση ζημιών αθλητικών εγκαταστάσεων
Διοίκηση και διαχείριση Λιμένα – Μαρίνας Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας

 1. Οι ζημιές που προκαλούνται από φιλάθλους ομάδων Α.Α.Ε., Τ.Α.Α. η αθλητικών σωματείων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την λήξη των αθλητικών συναντήσεων σε αθλητικές και λοιπές εγκαταστάσεις εντός ή εκτός των εθνικών, των δημοτικών, των κοινοτικών ή των σωματειακών γυμναστηρίων και αθλητικών κέντρων, καθώς και σε περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου ή των Δ.Ε.Κ.Ο. καταλογίζονται σε βάρος των ομάδων Α.Α.Ε., Τ Α.Α. ή αθλητικών σωματείων, οι φίλαθλοι των οποίων προκάλεσαν τα επεισόδια.
  «Από την Ο.Π.Α.Π.Α.Ε. και από το ποσό των επιχορηγήσεων που δικαιούνται να λάβουν από αυτήν οι παραπάνω ομάδες, παρακρατείται ποσό ανάλογο των ζημιών, το οποίο αποδίδεται στον ζημιωθέντα, βάσει των προσκομιζόμενων από αυτόν τιμολογίων πληρωμής, για αποκατάσταση των ζημιών, αφού προηγηθεί έκθεση πιστοποίησης και καταλογισμού της διοργανώτριας αρχής.»
  *** Το εδάφιο β της παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την με την παρ.10 άρθρ.77 Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α 238/10.10.2002.
 2. Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας» (Σ.Ε.Φ) έχει την ευθύνη διοίκησης και διαχείρισης των λιμένων μαρίνων που βρίσκονται ή δημιουργούνται στα όρια των αθλητικών του εγκαταστάσεων. Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τα σκάφη και την από αυτά χρήση των εγκαταστάσεων, το Σ.Ε.Φ. εισπράττει από τους υπόχρεους δικαιώματα και τέλη λιμενισμού, προσόρμισης, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης και λοιπών εξυπηρετήσεων, να οποία μπορεί να διακρίνονται ανά κατηγορία σκάφους.

Άρθρο 58
Ανάπτυξη σχολικού αθλητισμού και σύνδεσή του με σωματειακό

Η ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού και η σύνδεσή του με το σωματειακό αθλητισμό αποτελεί βασική αθλητική προτεραιότητα για το Κράτος. Προς το σκοπό αυτόν, μέσα σε οκτώ (8) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού συνιστάται Εθνική Επιτροπή Σχολικού Αθλητισμού και Ολυμπιακής Παιδείας. Η επιτροπή αυτή έχει γνωμοδοτικό και συντονιστικό χαρακτήρα και λειτουργεί στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στην επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, της Γ.Γ.Α., της Νομαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων και άλλων φορέων που θα ορίζονται με την παραπάνω απόφαση. Στην ίδια απόφαση καθορίζονται όλα τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία της Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Αρθρα :
1-30Α
Αρθρα :
31-58
Αρθρα :
59-96
Αρθρα :
97-127
Αρθρα :
128Α-140
ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση και βλέπετε ένα μέρος μόνο της σελίδας (frame) πατήστε ΕΔΩ για να επανέλθετε. Ευχαριστούμε)

www.fa3.gr

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα
0000000000000

Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος Καθηγητής Φ.Α. 11ου Γ. Περιστερίου
 (M.Sc. in USA, Υποψ. Διδάκτωρ ΤΕΦΑΑ Αθήνας)
All Rights Reserved. Copyright © 2004-2005
Αποποίηση Ευθύνης
0000000000000


1

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Εισαγωγή, Περιεχόμενα
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 ΑΘλητικός Νόμος
2725/1999

"Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις." (σε .html)
Νόμος 2725/1999 μαζύ με τις τροποποιήσεις του Ν. 3057/02 (σε .html)
Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999. (σε .html)
>>(Δείτε τα άρθρα ΕΔΩ ,σε .html)
Συγχωνεύσεις Σωματείων (σε .html)

 Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999. (σε .html)
(και σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999. , 154 Kb)
NOMOΣ 3262/2004, Τροποποιήσεις άρθρων του Ν2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α) και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αθλητισμού.
NOMOΣ 3372/2005, Ρύθμιση θεμάτων Αθλητισμού.

 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3479/2006
Ίδρυση, οργάνωση καιι λειτουργία αθλητικών
επαγγελματικών ενώσεων και άλλες διατάξεις.
(σε .html)
(και σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999. 313 Kb)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 219/2006
Περί καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων.
(σε .html)
(και σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999. 108 Kb)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Ποδόσφαιρο
Καλαθοσφαίριση
Πετοσφαίριση
Χειροσφαίριση
Κολύμβησηση
Ποδηλασία
Αντισφαίριση (Τένις)
Επιτραπέζια Αντισφαίριση (Πινγκ-Πονγκ)
Αρση Βαρών