www.fa3.gr

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής (www.fa3.gr )  ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

www.fa3.gr

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:
ΝΟΜΟΣ 2725/1999 με τις τροποποιήσεις του Νόμου 3057/2002

 
 

 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725/1999 (ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999).

(Περιέχονται και οι τροποποιήσεις του Νόμου 3057/2002)


Ερασιτεχνικός και επαγγελ΅ατικός αθλητισ΅ός και άλλες διατάξεις.


*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 ΅ε τον οποίο τροποποιήθηκε και συ΅πληρώθηκε ο παρών νό΅ος.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδο΅ε τον ακόλουθο νό΅ο που ψήφισε η Βουλή :ΤΜΗΜΑ Δ'

"KAΤΑΠΟΛΕMHΣH ΤΟY ΝΤΟΠΙΝΓ"

(Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ)

’ρθρο 128Α
Ντόπινγκ
Το ντόπινγκ αλλοιώνει τη γνησιότητα του αποτελέσ΅ατος και της
προσπάθειας των αθλητών, θέτει σε κίνδυνο την υγεία των αθλητών και
ιδίως των ανηλίκων, είναι αντίθετο στις θε΅ελιώδεις αρχές του
Ολυ΅πισ΅ού, του ευ αγωνίζεσθαι και της ιατρικής ηθικής και
απαγορεύεται."
*** Το άρθρο 128Α προστέθηκε ΅ε το άρθρο 52 Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α
239/10.10.2002.


Αρθρο 128Β
Έννοια όρων
Κατά την έννοια του παρόντος νό΅ου:

α) Ντόπινγκ είναι η χορήγηση σε αθλητή ή η χρήση από αυτόν ενός
απαγορευ΅ένου ΅έσου, καθώς επίσης και η ύπαρξη στο σώ΅α του είτε
απαγορευ΅ένου ΅έσου, είτε των αποδείξεων της χρήσης ενός τέτοιου ΅έσου.

β) χρήση είναι η ΅ε οποιονδήποτε τρόπο λήψη από αθλητή και η εισαγωγή στον
οργανισ΅ό του απαγορευ΅ένης ουσίας, ιδίως ΅ε κατάποση ή ΅ε ένεση, καθώς και
η
΅ε οποιονδήποτε τρόπο εφαρ΅ογή από αυτόν απαγορευ΅ένης ΅εθόδου:


γ) Χορήγηση είναι η ΅ε οποιονδήποτε τρόπο δόση, παροχή ή ΅εταβίβαση στον
αθλητή απαγορευ΅ένης ουσίας ή η εφαρ΅ογή σε αυτόν απαγορευ΅ένης ΅εθόδου,
ανεξάρτητα εάν τελικά έγινε χρήση της.

δ) Απαγορευ΅ένο ΅έσο είναι κάθε ουσία, κάθε βιολογικό ή βιοτεχνολογικό
υλικό και κάθε ΅έθοδος που έχει τη δυνατότητα είτε να ΅εταβάλει τεχνητά την
αγωνιστική διάθεση, ικανότητα ή απόδοση ενός αθλητή είτε να συγκαλύψει ΅ια
τέτοια ΅εταβολή και περιλα΅βάνεται στις ουσίες ή στις ΅εθόδους που
απαγορεύονται από τον παρόντα νό΅ο ή την κοινή απόφαση που εκδίδεται κατ΄


Αρθρο 128Γ. Επίσης
Σχετική ουσία είναι οποιαδήποτε ουσία έχει φαρ΅ακολογική δράση ή χη΅ική
δο΅ή παρό΅οια ΅ε απαγορευ΅ένη ουσία.
Βιολογικό ντόπινγκ είναι η χορήγηση ή η χρήση αί΅ατος ή ερυθρών κυττάρων ή
σχετικών παραγώγων αί΅ατος, εφόσον ο αθλητής συνεχίζει να ΅ετέχει σε αγώνες
ή να προπονείται είτε σε κατάσταση ελαττω΅ένου όγκου αί΅ατος είτε όχι,
ανεξάρτητα από το εάν αφαιρέθηκε από αυτόν προηγου΅ένως ποσότητα αί΅ατος ή η
χορήγηση ή χρήση άλλων κυττάρων ή ιστών.
Ουσίες παραλλαγής ή παράγοντες συγκάλυψης (΅άσκα) είναι οι απαγορευ΅ένες
ουσίες και ΅έθοδοι που χρησι΅οποιούνται, ΅ε σκοπό να παραλλαχθεί, να
αλλοιωθεί ή να ε΅ποδιστεί η ακεραιότητα και η αξιοπιστία του δείγ΅ατος ή η
ανίχνευση ουσιών στο δείγ΅α.
Φαρ΅ακευτική, χη΅ική, γενετική ή φυσική παραποίηση είναι η χορήγηση ή η
χρήση ουσιών, ΅εθόδων ή ουσιών παραλλαγής, οι οποίες είναι ικανές να
αλλοιώσουν ή να ε΅ποδίσουν την ακεραιότητα και την αξιοπιστία του δείγ΅ατος.
Στα ανωτέρω περιλα΅βάνεται και ο καθετηριασ΅ός, η αντικατάσταση των ούρων,
καθώς επίσης και η αναστολή της απέκκρισης αυτών.

ε) Ντόπινγκ ίππου είναι χορήγηση ή χρησι΅οποίηση σε ίππο που αγωνίζεται σε
ιππικούς αγώνες ή ιπποδρο΅ίες κάθε απαγορευ΅ένου ΅έσου ή ηλεκτροδιέγερσης
που είναι ικανό να διεγείρει ή να κά΅ψει τις σω΅ατικές του δυνά΅εις ή να
επιφέρει τεχνητή ΅εταβολή της φυσικής αγωνιστικής του ικανότητας και απόδοσης.

στ) Συντελεστής είναι κάθε συναθλητής, προπονητής, εκπαιδευτής, αθλητικός
παράγοντας, ιατρός ή παραϊατρικό προσωπικό, που συνεργάζεται, εργάζεται ΅ε
αθλητές ή προετοι΅άζει ή θεραπεύει αθλητές.

ζ) Δείγ΅α είναι βιολογικός ιστός ή βιολογικά υγρά, που έχουν συλλεγεί κατά
τη διαδικασία που προβλέπεται από τον παρόντα νό΅ο, τις κανονιστικές πράξεις
που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή του και τους κανονισ΅ούς της οικείας αθλητικής
ο΅οσπονδίας και προορίζονται για έλεγχο ντόπινγκ αθλητή η ίππου.

θ) θετικό αποτέλεσ΅α είναι το αποτέλεσ΅α που προκύπτει από ανάλυση
δείγ΅ατος από αναγνωρισ΅ένο κατά τον παρόντα νό΅ο εργαστήριο ελέγχου
ντόπινγκ
και βεβαιώνει την ύπαρξη στο δείγ΅α είτε απαγορευ΅ένου ΅έσου είτε των
αποδείξεων της χρήσης ενός τέτοιου ΅έσου.

ι) Απαγορευ΅ένες δραστηριότητες είναι χωρίς προηγού΅ενη άδεια της αρ΅όδιας
αρχής και προκει΅ένου να χορηγηθούν ή να χρησι΅οποιηθούν απαγορευ΅ένα ΅έσα:

ια) η διακίνηση, ε΅πορία, ΅εταφορά, εισαγωγή, εξαγωγή, δια΅ετακό΅ιση,
διανο΅ή, ΅εσιτεία, πώληση αποδοχή, κατοχή, αποθήκευση, προ΅ήθεια, προσφορά
και η διάθεση ΅ε ή χωρίς αντάλλαγ΅α απαγορευ΅ένων ΅έσων,
ιβ) η κατασκευή, εκχύλιση, τροποποίηση, παρασκευή απαγορευ΅ένων ΅έσων,
καθώς
και η έκδοση ιατρικών συνταγών για τα ΅έσα αυτά χωρίς πραγ΅ατική και
συγκεκρι΅ένη ιατρική ένδειξη,
ιγ) η χρη΅ατοδότηση ή ΅εσολάβηση για χρη΅ατοδότηση απαγορευ΅ένων ουσιών, η
παρακίνηση ΅ε οποιονδήποτε τρόπο κατανάλωσης ή χρήσης τέτοιων ουσιών ή η
προσφορά ΅έσων για προ΅ήθεια ή κατανάλωση τέτοιων ουσιών."
*** Το άρθρο 128β προστέθηκε ΅ε το άρθρο 53 Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α
239/10.10.2002.


Αρθρο 128Γ
Τα απαγορευ΅ένα ΅έσα

1. Απαγορευ΅ένα ΅έσα είναι τα εξής:

Α) Απαγορευ΅ένες ουσίες:

α. Κατηγορίες ουσιών που απαγορεύονται σε κάθε περίπτωση:


1. Διεγερτικό

2. Ναρκωτικά

3. Αναβολικά

4. Διουρητικά

5. Πεπτιδικές ορ΅όνες, ΅ι΅ητικό και συναφείς ΅ε αυτές ουσίες.
Με την υπουργική απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος
άρθρου ΅πορεί ορισ΅ένες από τις ουσίες αυτές να απαγορεύονται ΅όνο αν
υπερβαίνουν ορισ΅ένη ποσοτική συγκέντρωση.
β. Κατηγορίες ουσιών που απαγορεύονται ανάλογα ΅ε το άθλη΅α ή την
ποσοτική συγκέντρωση:


1. Αλκοόλη

2. Κανναβινοειδή

3. Τοπικό αναισθητικά

4. Κορτικοστεροειδή

5. β-αναστολείς

β) Απαγορευ΅ένες ΅έθοδοι:

α) ντόπινγκ αί΅ατος ή άλλων κυττάρων ή ιστών,

β) χορήγηση τεχνητών φορέων οξυγόνου ή ουσιών που διογκώνουν το
πλάσ΅α,

γ) φαρ΅ακολογική, χη΅ική, φυσική ή γενετική παραποίηση.

γ) Όσες άλλες ουσίες ή ΅έθοδοι περιλα΅βάνονται κάθε
φορά στην κοινή απόφαση της επό΅ενης παραγράφου.

2. Mε κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Πολιτισ΅ού, που
εκδίδεται τουλάχιστον ΅ία φορά κατ΄ έτος καθορίζονται οι απαγορευ΅ένες
ουσίες ή ΅έθοδοι κατά την έννοια του άρθρου 128Β του παρόντος νό΅ου, ύστερα από
γνώ΅η του Εθνικού Συ΅βουλίου Καταπολέ΅ησης του Ντόπινγκ του άρθρου 128ΣΤ του
παρόντος. Η απόφαση αυτή εναρ΅ονίζεται υποχρεωτικά ΅ε τους καταλόγους
απαγορευ΅ένων ΅έσων που εκδίδει κάθε φορά η Δ.Ο.Ε., ο Παγκόσ΅ιος Οργανισ΅ός
Αντιντόπινγκ (Π.Ο.Α.) και η αρ΅όδια Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Σύ΅βασης κατά
του Ντόπινγκ (Ν. 2371/1996). Ο κατάλογος των απαγορευ΅ένων ΅έσων που
περιλα΅βάνεται σε αυτή την απόφαση είναι κοινός για όλα τα αθλή΅ατα και για
όλους τους κλάδους άθλησης, εκτός εάν στην απόφαση ορίζεται ρητά το
αντίθετο."
*** Το άρθρο 128Γ προστέθηκε ΅ε το άρθρο 54 Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α
239/10.10.2002.


Αρθρο 128Δ
Διαδικασίες ελέγχου ντόπινγκ

1. Για την προστασία της γνησιότητας της αθλητικής προσπάθειας και του
αθλητικού αποτελέσ΅ατος, καθώς και για τη διαφύλαξη της υγείας των αθλητών,
διενεργείται έλεγχος ντόπινγκ σε αθλητές όλων των αθλη΅άτων εφόσον αυτά
καλλιεργούνται από αθλητικές ο΅οσπονδίες στις οποίες έχει χορηγηθεί η ειδική
αθλητική αναγνώριση. Οι αθλητές είναι υποχρεω΅ένοι να δέχονται τη διενέργεια
ελέγχου ντόπινγκ, όποτε τους ζητηθεί από τους αρ΅όδιους κατά τον παρόντα
νό΅ο
φορείς, που έχουν την αρ΅οδιότητα να δώσουν σχετική εντολή. Αντίστοιχη
υποχρέωση υπέχουν οι ιδιοκτήτες και οι αναβάτες ίππων.

2. Η διενέργεια του ως άνω ελέγχου περιλα΅βάνει τις διαδικασίες:

α. της λήψης δειγ΅άτων από αθλητές ή ίππους και
β. της ανάλυσης των δειγ΅άτων για την ανίχνευση της ύπαρξης τυχόν
απαγορευ΅ένης ουσίας ή της χρήσης απαγορευ΅ένης ΅εθόδου.

3. Την ευθύνη της δειγ΅ατοληψίας ντόπινγκ έχει η αρ΅όδια η΅εδαπή υπηρεσία
του Ολυ΅πιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α). Σε περίπτωση αδυνα΅ίας
της, ΅πορεί να γίνει δειγ΅ατοληψία από αντίστοιχη αλλοδαπή υπηρεσία,
αναγνωρισ΅ένη από τη Δ.Ο.Ε. ή τον Π.Ο.Α.

4. Την ανάλυση των δειγ΅άτων ντόπινγκ διενεργεί υποχρεωτικά το
αναγνωρισ΅ένο
από τη Δ.Ο.Ε. Εργαστήριο Ελέγχου ντόπινγκ του Ο.Α.Κ.Α. ή άλλο εργαστήριο της
Ελλάδας, που τυχόν θα ιδρυθεί και θα αναγνωρισθεί από τη Δ.Ο.Ε. Σε περίπτωση
αδυνα΅ίας των ανωτέρω εργαστηρίων, η ανάλυση του δείγ΅ατος ΅πορεί να γίνει
από εργαστήριο του εξωτερικού, αναγνωρισ΅ένο από τη Δ.Ο.Ε.

5. Τα εργαστήρια ελέγχου ντόπινγκ τεκ΅αίρεται ότι διενεργούν τις αναλύσεις
΅ε βάση τους κρατούντες και παραδεκτούς κανόνες της επιστή΅ης. Κατά του
τεκ΅ηρίου αυτού χωρεί ανταπόδειξη.

6. Οι έλεγχοι ντόπινγκ πρέπει να διενεργούνται ΅ε τρόπο που διασφαλίζει την
αρχή της ίσης ΅εταχείρισης για όλους τους αθλητές και γενικά τους
διαγωνιζό΅ενους.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Πολιτισ΅ού
καθορίζονται οι διαδικασίες του ελέγχου γενετικού ντόπινγκ (ντόπινγκ που
έχει γίνει ΅ε γονιδιακή ΅εταφορά)."
*** Το άρθρο 128Δ προστέθηκε ΅ε το άρθρο 55 Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α
239/10.10.2002.


Αρθρο 128Ε
Έλεγχος εντός και εκτός αγώνων

1. Έλεγχος σε αθλητές διενεργείται κατά τη διάρκεια αγώνων και εκτός αγώνων.
Η δαπάνη του ελέγχου βαρύνει την οικεία αθλητική ο΅οσπονδία ή τον οικείο
επαγγελ΅ατικό σύνδεσ΅ο ή το φορέα στον οποίο ανήκει ο ελεγχό΅ενος.

2. Ο έλεγχος ντόπινγκ σε αθλητές είναι υποχρεωτικός κατά τη διεξαγωγή
αγώνων
εθνικών πρωταθλη΅άτων και Κυπέλλου Ελλάδας στους οποίους συ΅΅ετέχουν ο΅άδες
Ανωνύ΅ων Αθλητικών Εταιρειών (Α.Α.Ε.) ή Τ΅η΅άτων Α΅ειβο΅ένων Αθλητών
(Τ.Α.Α.).

3. Ο έλεγχος διεξάγεται σε δύο τουλάχιστον αθλητές κάθε ο΅άδας και
ειδικότερα:

α. Στα εθνικά πρωταθλή΅ατα σε έναν τουλάχιστον αγώνα, κάθε αγωνιστικής
η΅έρας και κάθε κατηγορίας Πρωταθλή΅ατος. Ειδικά, σε όσα Εθνικά Πρωταθλή΅ατα
διεξάγονται αγώνες κατάταξης (play οff), ο έλεγχος γίνεται σε έναν
τουλάχιστον αγώνα κάθε αγωνιστικής, κάθε φάσης, συ΅περιλα΅βανο΅ένου και του
τελικού αγώνα και
β. Στο Κύπελλο Ελλάδας, σε έναν αγώνα τουλάχιστον κάθε αγωνιστικής και κάθε
φάσης αυτού, συ΅περιλα΅βανο΅ένου και του τελικού αγώνα.

4. Επίσης ο έλεγχος ντόπινγκ είναι υποχρεωτικός σε δύο τουλάχιστον αθλητές
κάθε ο΅άδας στους αγώνες της ανώτατης ερασιτεχνικής κατηγορίας πανελλήνιων
ή
εθνικών πρωταθλη΅άτων στα αθλή΅ατα που έχουν επαγγελ΅ατικά πρωταθλή΅ατα,
καθώς επίσης και στα αθλή΅ατα που καλλιεργούν τον ερασιτεχνικό αθλητισ΅ό. Ο
έλεγχος στα ο΅αδικά αθλή΅ατα γίνεται τουλάχιστον σε έξι (6) αγωνιστικές του
οικείου πρωταθλή΅ατος της κανονικής διάρκειας αυτού και όπου διεξάγονται
αγώνες κατάταξης (play οff), κατά τα οριζό΅ενα στην προηγού΅ενη παράγραφο.
Ως
προς το Κύπελλο Ελλάδας, ο έλεγχος γίνεται τουλάχιστον στους αγώνες της
η΅ιτελικής και της τελικής φάσης.

5. Όσον αφορά τα ατο΅ικά αθλή΅ατα, έλεγχος ντόπινγκ γίνεται τουλάχιστον σε
΅ία αγωνιστική η΅έρα διεξαγωγής των Πανελλήνιων Αγώνων και Εθνικών
Πρωταθλη΅άτων της ανώτατης ηλικιακής κατηγορίας.

6. Εκτός των ανωτέρω κατ΄ ελάχιστον υποχρεωτικών ελέγχων, βάσει του
προγρά΅΅ατος ελέγχων που καταρτίζει το Εθνικό Συ΅βούλιο Καταπολέ΅ησης του
Ντόπινγκ, ο έλεγχος ντόπινγκ ΅πορεί να επεκτείνεται είτε σε ΅εγαλύτερο
αριθ΅ό
ελεγχο΅ένων αθλητών είτε και σε αθλητικές διοργανώσεις πέραν των
προαναφερο΅ένων.
7. Κατά τη διάρκεια των αγώνων η εντολή διενέργειας ελέγχου ντόπινγκ
δίδεται
από την αρ΅όδια Επιτροπή του Εθνικού Συ΅βουλίου Καταπολέ΅ησης του Ντόπινγκ.
8. Ο έλεγχος ντόπινγκ εκτός αγώνων και ειδικότερα κατά τη διάρκεια της
προετοι΅ασίας των αθλητών διενεργείται ΅ε ή χωρίς προειδοποίηση των αθλητών.
Η εντολή διενέργειας σε περιπτώσεις τέτοιων ελέγχων δίδεται από το Εθνικό
Συ΅βούλιο Καταπολέ΅ησης του Ντόπινγκ, από τον Γενικό Γρα΅΅ατέα Αθλητισ΅ού ή
την Ελληνική Ολυ΅πιακή Επιτροπή ή από την οικεία αθλητική ο΅οσπονδία.
Οι ανωτέρω φορείς ΅ε γραπτή εντολή τους προς τις αρ΅όδιες υπηρεσίες
δειγ΅ατοληψίας και ανάλυσης του Ο.Α.Κ.Α., ζητούν τη διενέργεια ελέγχου
ντόπινγκ.
9. Δεν επιτρέπεται η διενέργεια ελέγχου ντόπινγκ από οποιονδήποτε φορέα,
η΅εδαπό ή αλλοδαπό, χωρίς προηγού΅ενη ενη΅έρωση του Εθνικού Συ΅βουλίου
Καταπολέ΅ησης του Ντόπινγκ.
10. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισ΅ού, που εκδίδεται ΅έσα σε έξι (6) ΅ήνες
από τη δη΅οσίευση του παρόντος, καθορίζονται η διαδικασία κλήρωσης των
αγώνων
ή των αγωνισ΅άτων που θα διεξαχθεί ο πιο πάνω έλεγχος, σύ΅φωνα ΅ε τα
ανωτέρω,
η διαδικασία γνωστοποίησης των αρ΅όδιων για τη διεξαγωγή του ελέγχου
προσώπων, η διαδικασία κλήρωσης των αθλητών από κάθε ο΅άδα ή αγώνισ΅α, που
θα
υποβληθούν στον έλεγχο ντόπινγκ και ο τρόπος ανακοίνωσης στους κληρωθέντες,
η
διαδικασία συλλογής, συσκευασίας και ΅εταφοράς των δειγ΅άτων, ο τρόπος
ανακοίνωσης των αποτελεσ΅άτων του ελέγχου, λα΅βάνοντας υπόψη τους σχετικούς
κανονισ΅ούς της Δ.Ο.Ε., του Παγκόσ΅ιου Οργανισ΅ού Αντιντόπινγκ και των
Παγκόσ΅ιων Αθλητικών Ο΅οσπονδιών, καθώς επίσης και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτο΅έρεια."
*** Το άρθρο 128Ε προστέθηκε ΅ε το άρθρο 56 Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α
239/10.10.2002.


Αρθρο 128ΣΤ
Εθνικό Συ΅βούλιο Καταπολέ΅ησης του Ντόπινγκ

1. Στη Γενική Γρα΅΅ατεία Αθλητισ΅ού συνιστάται Εθνικό Συ΅βούλιο
Καταπολέ΅ησης
του Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.), που έχει σκοπό το σχεδιασ΅ό, την παρακολούθηση,
τον
έλεγχο, το συντονισ΅ό και την εφαρ΅ογή των δράσεων και προγρα΅΅άτων για την
καταπολέ΅ηση του ντόπινγκ σε εθνικό επίπεδο.

2. Το Συ΅βούλιο συγκροτείται ΅ε απόφαση του Υπουργού Πολιτισ΅ού και
αποτελείται από εννέα (9) ΅έλη.
Από τα ΅έλη αυτά:

α. Τρία ΅έλη είναι νο΅ικοί, κατά το δυνατό ΅ε γνώσεις και ε΅πειρία σε
θέ΅ατα
αθλητισ΅ού ή του αντικει΅ένου (ντόπινγκ).
β. Τρία ΅έλη είναι επιστή΅ονες από το χώρο της φαρ΅ακολογίας, της
τοξικολογίας και της ιατρικής, ΅ε γνώσεις στο αντικεί΅ενο (ντόπινγκ), που
επιλέγονται ως εξής:

Ένα ΅έλος Δ.Ε.Π. Εργαστηρίου Φαρ΅ακολογίας, που επιλέγεται από κατάλογο
που
υποβάλλουν οι Πρόεδροι των Τ΅η΅άτων Ιατρικής και Φαρ΅ακευτικής των Α.Ε.Ι.
Ένα ΅έλος Δ.Ε.Π. Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, που
επιλέγεται από κατάλογο που υποβάλλουν οι Πρόεδροι των Τ΅η΅άτων Ιατρικής των
Α.Ε.Ι.
Ένα ΅έλος που επιλέγεται από κατάλογο πέντε τουλάχιστον προσώπων που
υποβάλλει το Διοικητικό Συ΅βούλιο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.
γ. Τρία (3) ΅έλη είναι πρόσωπα κύρους από το χώρο του αθλητισ΅ού, που
υποδεικνύονται ως εξής:

Ένας ΅η εν ενεργεία αθλητής υψηλού επιπέδου, ΅έλος της Επιτροπής Αθλητών
της Ελληνικής Ολυ΅πιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), ο οποίος υποδεικνύεται από την
Ολο΅έλεια της Ε.Ο.Ε.
Ένα ΅έλος της Ολο΅έλειας της Ε.Ο.Ε., αντιπρόσωπος αθλητικής ο΅οσπονδίας,
που υποδεικνύεται από την ολο΅έλεια της Ε.Ο.Ε.
Ένα ΅έλος Δ.Ε.Π. Τ.Ε.Φ.Α.Α. που επιλέγεται από κατάλογο που υποβάλλουν οι
Πρόεδροι των Τ.Ε.Φ.Α.Α. των Α.Ε.Ι.

3. Η θητεία των ΅ελών του Συ΅βουλίου είναι τριετής.

4. Τα ΅έλη δεν ανακαλούνται και η θητεία τους δεν διακόπτεται λόγω
συ΅πληρώσεως του ορίου ηλικίας στη θέση εκ της οποίας ΅ετέχουν στο
Συ΅βούλιο.
Μέλος για το οποίο διαπιστώνεται κώλυ΅α από το Συ΅βούλιο, κηρύσσεται ά΅εσα
έκπτωτο από αυτό ΅ε απόφαση που λα΅βάνεται ΅ε πλειοψηφία των δύο τρίτων του
συνόλου των ΅ελών.

5. Σε περίπτωση που κενωθεί η θέση πάνω από έξι ΅ήνες πριν από τη λήξη της
θητείας, διορίζεται ένα νέο ΅έλος, η θητεία του οποίου λήγει την ίδια
η΅ερο΅ηνία κατά την οποία θα έληγε η θητεία του προσώπου που αντικαθιστά.

6. Το Συ΅βούλιο συνεδριάζει ΅ε την παρουσία τουλάχιστον έξι από τα ΅έλη
του.
Οι αποφάσεις λα΅βάνονται ΅ε σχετική πλειοψηφία. Για τη λήψη απόφασης, σε
περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
7. Το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. έχει τις εξής αρ΅οδιότητες:

α. Καταρτίζει το γενικό σχεδιασ΅ό όλων των ελέγχων ντόπινγκ, το ετήσιο
πρόγρα΅΅α αυτών και την κατανο΅ή των ελέγχων στα οικεία αθλή΅ατα κατά τη
διάρκεια των αγώνων ή εκτός αυτών, σε συνεργασία ΅ε τις αθλητικές
ο΅οσπονδίες
και τους αρ΅όδιους φορείς.
β. Καταρτίζει, προωθεί και εφαρ΅όζει, σε συνεργασία ΅ε τις αθλητικές
ο΅οσπονδίες και τους λοιπούς αθλητικούς φορείς, τους φορείς της εκπαίδευσης
και τα ΅έσα ενη΅έρωσης, εκπαιδευτικά προγρά΅΅ατα ενη΅έρωσης και εκστρατείες
πληροφόρησης για την πρόληψη της χρήσης από τους αθλητές απαγορευ΅ένων
ουσιών
και ΅εθόδων, δίνοντας έ΅φαση στους κινδύνους της υγείας από το ντόπινγκ και
τη βλάβη που επιφέρει στις ηθικές αξίες του αθλητισ΅ού.
γ. Παρακολουθεί την εκπαίδευση κατάρτιση των υπεύθυνων για τη λήψη
δειγ΅άτων
ελέγχου ντόπινγκ και τις διαδικασίες αδιάβλητης συλλογής και ΅εταφοράς των
δειγ΅άτων σε αναγνωρισ΅ένο εργαστήριο ελέγχου ντόπινγκ και χορηγεί
ταυτότητες
στους εντεταλ΅ένους δειγ΅ατολήπτες.
δ. Παρακολουθεί και ενη΅ερώνεται για τις διεθνείς εξελίξεις στον αγώνα για
την αντι΅ετώπιση του ντόπινγκ και εισηγείται στους αρ΅όδιους Υπουργούς την
τροποποίηση του καταλόγου απαγορευ΅ένων ουσιών και ΅εθόδων της παρ. 2 του
άρθρου 128Γ του παρόντος.
ε. Δίδει εντολή διενέργειας ελέγχου ντόπινγκ στις προβλεπό΅ενες στο άρθρο
128Δ υπηρεσίες δειγ΅ατοληψίας και αναθέτει την ανάλυση των δειγ΅άτων σε
αναγνωρισ΅ένο κατά το άρθρο 128Γ εργαστήριο.
στ. Παραλα΅βάνει τα αποτελέσ΅ατα της ανάλυσης των δειγ΅άτων του ελέγχου
ντόπινγκ από το αρ΅όδιο εργαστήριο ελέγχου ντόπινγκ και, ύστερα από την
αξιολόγησή τους από το αρ΅όδιο επιστη΅ονικό του τ΅ή΅α, τα θετικά
αποτελέσ΅ατα
διαβιβάζονται στις οικείες αθλητικές ο΅οσπονδίες και στους οικείους
επαγγελ΅ατικούς συνδέσ΅ους σύ΅φωνα ΅ε όσα προβλέπονται στην υπουργική
απόφαση του άρθρου 128Ε του παρόντος νό΅ου.
ζ. Παρακολουθεί την εφαρ΅ογή των κανονισ΅ών των οικείων αθλητικών
ο΅οσπονδιών, σχετικά ΅ε τις διαδικασίες του πειθαρχικού ελέγχου και την
επιβολή κυρώσεων στα πρόσωπα που υποπίπτουν στο παράπτω΅α του ντόπινγκ ή σε
σχετικές ΅ε αυτό παραβάσεις. Η οικεία αθλητική ο΅οσπονδία έχει υποχρέωση
έγγραφης ενη΅έρωσης του Συ΅βουλίου για τις αποφάσεις της και τις σχετικές
διαδικασίες πειθαρχικού ελέγχου.
η. Συνεργάζεται ΅ε τους αρ΅όδιους φορείς για τον περιορισ΅ό της διακίνησης
απαγορευ΅ένων ουσιών.
θ. Προτείνει στον Υπουργό Πολιτισ΅ού κάθε ΅έτρο που αποσκοπεί στην πρόληψη
ή
την καταπολέ΅ηση των απαγορευ΅ένων ουσιών και ΅εθόδων.
ι. Παρέχει τη γνώ΅η του στον Υπουργό Πολιτισ΅ού, εφόσον του ζητηθεί, για
κάθε σχέδιο νό΅ου ή κανονιστικής πράξης σχετικά ΅ε την καταπολέ΅ηση της
χρήσης απαγορευ΅ένων ουσιών και ΅εθόδων.
ια. Διατυπώνει συστάσεις στις αθλητικές ο΅οσπονδίες και γενικά στους
αθλητικούς φορείς για την ορθή εφαρ΅ογή των διατάξεων που αφορούν στο
ντόπινγκ και στις πειθαρχικές διαδικασίες. Η συ΅΅όρφωση των αθλητικών
ο΅οσπονδιών ΅ε τις ανωτέρω συστάσεις αποτελεί ουσιαστικό κριτήριο για την
κατανο΅ή των τακτικών επιχορηγήσεων της Γενικής Γρα΅΅ατείας Αθλητισ΅ού.
ιβ. Μπορεί να αποδέχεται αιτή΅ατα ένταξης και άλλων φορέων στα προγρά΅΅ατά
του και στις εξ αυτών διαδικασίες ελέγχου ντόπινγκ, ΅ε την προϋπόθεση ότι οι
φορείς αυτοί έχουν καταρτίσει κανονισ΅ούς που προβλέπουν διαδικασίες ελέγχου
ντόπινγκ και κυρώσεων για παραβάσεις ντόπινγκ.
ιγ. Συνδιασκέπτεται ΅ε τους αρ΅όδιους αθλητικούς φορείς.
ιδ. Κατά το πρώτο δεκαή΅ερο του Φεβρουαρίου κάθε έτους υποβάλλει στον
Υπουργό Πολιτισ΅ού έκθεση δράσης ΅ε τον απολογισ΅ό του έργου και του
προγρα΅΅ατισ΅ού προσεχών δραστηριοτήτων, η οποία δη΅οσιεύεται.
ιε. Το Συ΅βούλιο έχει και κάθε άλλη αρ΅οδιότητα που του δίδεται ΅ε απόφαση
του Υπουργού Πολιτισ΅ού.
8. Το Συ΅βούλιο, ΅ε τον Πρόεδρο ή ΅έλη αυτού, εκπροσωπεί τη χώρα στη Διεθνή
Επιτροπή Καταπολέ΅ησης του Ντόπινγκ του Συ΅βουλίου της Ευρώπης.
9. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισ΅ού, που δη΅οσιεύεται στην Εφη΅ερίδα της
Κυβερνήσεως, καταρτίζεται ο κανονισ΅ός λειτουργίας του Ε.Σ.ΚΑ.Ν.
10. Η Γενική Γρα΅΅ατεία Αθλητισ΅ού, ύστερα από αίτη΅α του Προέδρου του
Συ΅βουλίου, διαθέτει το ανάλογο προσωπικό για την υποστήριξη του έργου του
Συ΅βουλίου. Επίσης η Γενική Γρα΅΅ατεία Αθλητισ΅ού διαθέτει χώρο για τη
στέγαση του Συ΅βουλίου, καθώς επίσης και κάθε αναλώσι΅ο ή πάγιο στοιχείο που
είναι αναγκαίο για τη λειτουργία του.
11. Το Ε.Σ.ΚΑ.Ν., για την εκπλήρωση των σκοπών του, καταρτίζει ετήσιο
προϋπολογισ΅ό και τον υποβάλλει προς έγκριση στον Υπουργό Πολιτισ΅ού.
12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο΅ίας και Οικονο΅ικών και
Πολιτισ΅ού,
καθορίζεται η ΅ηνιαία αποζη΅ίωση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, των ΅ελών
και των γρα΅΅ατέων του Συ΅βουλίου. Οι γρα΅΅ατείς του Συ΅βουλίου ορίζονται
από
το Γενικό Γρα΅΅ατέα Αθλητισ΅ού και είναι ΅όνι΅οι υπάλληλοι της Γενικής
Γρα΅΅ατείας Αθλητισ΅ού.
13. Οι δαπάνες λειτουργίας του Συ΅βουλίου βαρύνουν τη Γενική Γρα΅΅ατεία
Αθλητισ΅ού, κατ' εφαρ΅ογή των διατάξεων των άρθρων 49 και 53 του παρόντος
νό΅ου.
14. Για την καλύτερη λειτουργία και εκτέλεση του έργου του στο Συ΅βούλιο
λειτουργούν επιστη΅ονικό τ΅ή΅α, επιτροπές και τ΅ή΅ατα πραγ΅ατογνω΅όνων και
άλλων ειδικών ΅ε συγκεκρι΅ένο έργο."
*** Το άρθρο 128ΣΤ προστέθηκε ΅ε το άρθρο 57 Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α
239/10.10.2002.


Αρθρο 128Ζ
Πειθαρχικές παραβάσεις ντόπινγκ

1. Πειθαρχική παράβαση ντόπινγκ είναι:

α) η, κατά τη διάρκεια αθλητικών αγώνων ή εν όψει συ΅΅ετοχής σε αυτούς,
χορήγηση σε αθλητή ή η χρήση από αυτόν απαγορευ΅ένου ΅έσου,

β) η προτροπή, πρόταση, παρακίνηση, έγκριση, η ΅η επιβολή ποινής για τη
χρήση ή διευκόλυνση ΅ε οποιονδήποτε τρόπο της χρήσης ή της χορήγησης
οποιουδήποτε απαγορευ΅ένου ΅έσου,

γ) η τέλεση απαγορευ΅ένης δραστηριότητας, ιδίως σε αθλητικές εγκαταστάσεις,
γυ΅ναστήρια και σε χώρους άθλησης, στα ιδιωτικά γυ΅ναστήρια και στις
ιδιωτικές σχολές του άρθρου 32 του παρόντος νό΅ου.

2. Επίσης, παραβάσεις ντόπινγκ συνιστούν και οι ακόλουθες περιπτώσεις:

α. η άρνηση ή η αποφυγή του αθλητή να υποβληθεί σε έλεγχο ντόπινγκ. όταν
αυτό του ζητηθεί από τους αρ΅όδιους φορείς που διεξάγουν έλεγχο ντόπινγκ, ή
η
΅η συ΅΅όρφωσή του ΅ε τις διαδικασίες ελέγχου ντόπινγκ,
β. η αναγνώριση ή ο΅ολογία εγγράφως ή προφορικώς ΅ιας παράβασης ντόπινγκ,
γ. η παροχή αρωγής προς αποφυγή του ελέγχου ντόπινγκ ή των διαδικασιών
αυτού
και εντοπισ΅ού απαγορευ΅ένων ΅έσων.

3. Η παράβαση ντόπινγκ καθορίζεται:

α. ΅ε βάση το θετικό αποτέλεσ΅α,
β. σύ΅φωνα ΅ε τις διατάξεις του παρόντος νό΅ου και των κανονιστικών πράξεων
που εκδίδονται σε εκτέλεσή του.

4. Η πειθαρχική παράβαση τελείται ΅ε την πράξη της χορήγησης ή της χρήσης
απαγορευ΅ένου ΅έσου, ανεξάρτητα εάν η πράξη ολοκληρώθηκε ή έ΅εινε στο στάδιο
της απόπειρας ή εάν επήλθε το επιδιωκό΅ενο ΅ε αυτήν αποτέλεσ΅α.

5. Η χρήση απαγορευ΅ένης ουσίας δεν αποτελεί παράβαση ντόπινγκ:

α. Όταν η ουσία αυτή χρησι΅οποιείται από τον αθλητή για θεραπευτικούς
λόγους
ή για έλεγχο ΅ιας ιατρικής κατάστασης και εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:


ι) Ο αθλητής, πριν από τον έλεγχο ντόπινγκ, έχει προσκο΅ίσει γραπτή έγκριση
από ιατρό του Ε.Σ.Υ. ή άλλου δη΅όσιου φορέα περίθαλψης για τη θεραπευτική
χρήση της απαγορευ΅ένης ουσίας. Η έγκριση πρέπει να είναι ονο΅αστική και να
βεβαιώνεται σε αυτή η νόσος του πάσχοντος, το είδος, η δοσολογία και η
διάρκεια της λήψης του φαρ΅άκου. Η χρήση ψευδούς ιατρικής ένδειξης συνιστά
επιβαρυντική περίσταση.
ιι) Το επίπεδο της απαγορευ΅ένης ουσίας είναι σύ΅φωνο ΅ε την εγκεκρι΅ένη
θεραπευτική χρήση και
ιιι) Η απαγορευ΅ένη ουσία επιτρέπεται να χρησι΅οποιείται για θεραπευτικούς
λόγους σύ΅φωνα ΅ε τους κανονισ΅ούς της Παγκόσ΅ιας Αθλητικής Ο΅οσπονδίας του
οικείου αθλή΅ατος.
β. Όταν υφίστανται εξαιρετικές περιστάσεις, οι οποίες συντρέχουν εφόσον η
παρουσία της απαγορευ΅ένης ουσίας στο βιολογικό ιστό ή στα βιολογικά
σω΅ατικά
υγρά του αθλητή είναι πέραν του ελέγχου του ιδίου, όπως στις περιπτώσεις
που:


ι) αυτός έχει εκ φύσεως ένα επίπεδο τεστοστερόνης προς επιτεστοστερόνη
΅εγαλύτερο του λόγου 6:1 ή η συγκέντρωση επιτεστοστερόνης στα ούρα του είναι
΅εγαλύτερη από 200 νανογρα΅΅άρια ανά χιλιοστόλιτρο, που αποδεικνύεται ύστερα
από σχετικές έρευνες κατά τα προβλεπό΅ενα στον οικείο κανονισ΅ό της Δ.Ο.Ε.,
ιι) του χορηγήθηκε η απαγορευ΅ένη ουσία σε νοσοκο΅είο χωρίς να το γνωρίζει
Ο αθλητής που ισχυρίζεται ότι έγινε χρήση απαγορευ΅ένης ουσίας για
θεραπευτικούς λόγους ή συνέτρεχαν εξαιρετικές περιπτώσεις οφείλει να
αποδείξει τους ισχυρισ΅ούς του."
*** Το άρθρο 128Ζ προστέθηκε ΅ε το άρθρο 58 Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α
239/10.10.2002.


Αρθρο 128Η
Πειθαρχικές κυρώσεις

1. Η παράβαση ντόπινγκ κατά τη διάρκεια αθλητικής συνάντησης, για τον αθλητή
που συ΅΅ετείχε σε ατο΅ικό αγώνισ΅α, συνεπάγεται την ακύρωση της συ΅΅ετοχής
του στο αγώνισ΅α και των συνακόλουθων από αυτή τη συ΅΅ετοχή συνεπειών,
συ΅περιλα΅βανο΅ένης της στέρησης βραβείων και ΅εταλλίων, ανεξάρτητα από τις
οποιεσδήποτε άλλες προβλεπό΅ενες στον παρόντα νό΅ο κυρώσεις. Αν η παράβαση
αφορά αθλητή που συ΅΅ετείχε σε ο΅αδικό άθλη΅α ή σε ο΅αδικό αγώνισ΅α ατο΅ικού
αθλή΅ατος, για την εγκυρότητα του αποτελέσ΅ατος του οικείου αγώνα ή του
οικείου ο΅αδικού αγωνίσ΅ατος αντίστοιχα, εφαρ΅όζονται οι σχετικοί κανονισ΅οί
της οικείας Παγκόσ΅ιας Αθλητικής Ο΅οσπονδίας.

2. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται για παράβαση ντόπινγκ ανάλογα ΅ε την
ιδιότητα των υπαιτίων είναι κατά περίπτωση οι εξής:


2.1 ΣΕ ΑΘΛΗΤΗ
α. Έγγραφη επίπληξη.
β. Προσωρινή απαγόρευση συ΅΅ετοχής σε κάθε είδους αθλητικές συναντήσεις και
διοργανώσεις όλων των αθλη΅άτων.
γ. Ισόβια απαγόρευση συ΅΅ετοχής σε κάθε είδους αθλητικές συναντήσεις και
διοργανώσεις όλων των αθλη΅άτων.
δ. Στέρηση κάθε είδους παροχών και ευεργετη΅άτων της Πολιτείας και των
αθλητικών ο΅οσπονδιών και των τυχόν φορολογικών απαλλαγών, καθώς επίσης και
διακοπή τυχόν υποτροφίας που έχει χορηγηθεί
ε. Επιστροφή κάθε οικονο΅ικής παροχής που τυχόν του δόθηκε από την η΅έρα
της
τέλεσης της παράβασης.
στ. Πρόστι΅ο ΅έχρι 100.000 ευρώ, προκει΅ένου περί επαγγελ΅ατιών αθλητών.
ζ. Έκπτωση ή αποκλεισ΅ός από τη συ΅΅ετοχή σε διοίκηση, όργανο ή επιτροπή
οποιουδήποτε αθλητικού φορέα ή σω΅ατείου αθλητών.

2.2 ΣΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
α. Προσωρινή απαγόρευση συ΅΅ετοχής στην οργάνωση και τη διεξαγωγή αθλητικών
συναντήσεων και διοργανώσεων και άσκησης των καθηκόντων του κατά τη
διεξαγωγή
των πιο πάνω.
β. Ισόβια απαγόρευση συ΅΅ετοχής στην οργάνωση και τη διεξαγωγή αθλητικών
συναντήσεων και διοργανώσεων και άσκησης των καθηκόντων του κατά τη
διεξαγωγή
των πιο πάνω.
γ. Έκπτωση από τη διοικητική θέση που τυχόν κατέχει στον αθλητισ΅ό και
απαγόρευση εκπροσώπησης οποιουδήποτε αθλητικού φορέα.
δ. Πρόστι΅ο ΅έχρι 200.000 ευρώ, προκει΅ένου περί προσώπων που συνδέονται
επαγγελ΅ατικά ΅ε τον αθλητισ΅ό.
ε. Παραπο΅πή στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύ΅ατος του άρθρου 130 του παρόντος
νό΅ου.

3. Σε περίπτωση παράβασης ντόπινγκ, οι επιβαλλό΅ενες κυρώσεις, ανάλογα ΅ε
το
είδος των απαγορευ΅ένων ουσιών, είναι:

Α ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Αν η απαγορευ΅ένη ουσία είναι εφεδρίνη, φαινυλοπροπανολα΅ίνη,
ψευδοεφεδρίνη, καφείνη, στρυχνίνη ή σχετική ΅ε αυτές ουσία, επιβάλλονται:

Σε αθλητή:

Οι προβλεπό΅ενες κυρώσεις στην παράγραφο 2.1 του παρόντος άρθρου, ΅ε
στοιχεία β΄ και δ' (΅έχρι 2 έτη) και α'.
Σε συντελεστή:

Οι προβλεπό΅ενες κυρώσεις στην παράγραφο 2.2 του παρόντος άρθρου, ΅ε
στοιχεία α' (΅έχρι 2 έτη και, αν η παράβαση αφορά ανήλικο, ΅έχρι 3 έτη) και
δ'.
Β' ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Αν η απαγορευ΅ένη ουσία είναι διαφορετική από τις
αναφερό΅ενες
στην Α' περίπτωση του παρόντος άρθρου, επιβάλλονται:

Σε αθλητή:

Οι προβλεπό΅ενες κυρώσεις στην παράγραφο 2.1 του παρόντος άρθρου, ΅ε
στοιχεία β', δ', ς, (τουλάχιστον για δύο έτη), ε' και στ'.
Σε συντελεστή:

Οι προβλεπό΅ενες κυρώσεις στην παράγραφο 2.2 του παρόντος άρθρου ΅ε
στοιχεία
α', γ' (τουλάχιστον για δύο έτη), δ' και ε'. Αν η παράβαση αφορά ανήλικο, η
κύρωση είναι τουλάχιστον 4 έτη.

4. Σε περίπτωση νέας παράβασης ντόπινγκ (παράβαση καθ' υποτροπή) από:

ΑΘΛΗΤΗ:

α. Αν η νέα παράβαση αφορά, όπως και η πρώτη, απαγορευ΅ένες ουσίες της Α'
περίπτωσης, επιβάλλεται απαγόρευση συ΅΅ετοχής σε κάθε είδους αθλητικές
συναντήσεις και διοργανώσεις όλων των αθλη΅άτων για χρονικό διάστη΅α ΅έχρι 4
έτη.
β. Αν η νέα παράβαση αφορά απαγορευ΅ένες ουσίες της Β' περίπτωσης, ενώ η
πρώτη παράβαση αφορούσε ουσίες της Α' περίπτωσης, επιβάλλεται η κύρωση της
προηγού΅ενης περ. α' για χρονικό διάστη΅α τουλάχιστον 3 ετών.
γ. Αν η νέα παράβαση αφορά, όπως και η πρώτη απαγορευ΅ένες ουσίες της Β'
περίπτωσης, επιβάλλεται η κύρωση της πιο πάνω απαγόρευσης συ΅΅ετοχής για
χρονικό διάστη΅α τουλάχιστον 5 ετών, αν ο αθλητής είναι ανήλικος και
τουλάχιστον 1Ο ετών αν είναι ενήλικας.
δ. Αν η παράβαση τελέσθηκε για τρίτη φορά, επιβάλλεται η κύρωση της πιο
πάνω
απαγόρευσης συ΅΅ετοχής ισοβίως.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ:

Επιβάλλεται η κύρωση της ισόβιας απαγόρευσης συ΅΅ετοχής στην οργάνωση και
διεξαγωγή αθλητικών συναντήσεων και διοργανώσεων και της άσκησης των
καθηκόντων τους κατά τη διεξαγωγή των πιο πάνω αγώνων.

5. Οι καθ' υποτροπή ποινές επιβάλλονται ανεξάρτητα από το χρονικό διάστη΅α
που ΅εσολαβεί ΅εταξύ της τέλεσης των περισσότερων πράξεων.

6. Στα πρόσωπα που υποπίπτουν στις προβλεπό΅ενες στο άρθρο 1282 παρ. 2 περ.
α', β' και γ' παραβάσεις επιβάλλονται οι κυρώσεις της περίπτωσης Β', της
παρ.
3 του παρόντος άρθρου.
7. Εκτός των ανωτέρω κυρώσεων, σε περίπτωση παράβασης ντόπινγκ, ΅πορεί ΅ε
απόφαση του Υπουργού Πολιτισ΅ού να ανακαλείται προσωρινά ή οριστικά η άδεια
άσκησης επαγγέλ΅ατος σε προπονητή.
8. Η εφαρ΅ογή των πιο πάνω αναφερό΅ενων κυρώσεων ΅πορεί να συνοδεύεται από
τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους ντόπινγκ στον αθλητή, κατά τη διάρκεια της
τι΅ωρίας του.
9. Όποιος δεν συ΅΅ορφώνεται ΅ε την απόφαση του αρ΅όδιου πειθαρχικού οργάνου
΅ε την οποία επιβλήθηκε κύρωση για παράβαση ντόπινγκ ή όποιος συνεργεί σε αυτό
τι΅ωρείται ΅ε πρόστι΅ο ΅έχρι 50.000 ευρώ.
10. Οι οικείες αθλητικές ο΅οσπονδίες ΅πορούν να προβλέπουν στους
κανονισ΅ούς
τους αυστηρότερες κυρώσεις από τις οριζό΅ενες στο νό΅ο αυτόν."
*** Το άρθρο 128Η προστέθηκε ΅ε το άρθρο 59 Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α
239/10.10.2002.


Αρθρο 128Θ
Ποινικές διατάξεις

1. Όποιος χορηγεί σε αθλητή φυσική ή χη΅ική ουσία ή βιολογικό ή
βιοτεχνολογικό υλικό ή εφαρ΅όζει σε αυτόν ΅έθοδο που απαγορεύονται από την
κοινή απόφαση του άρθρου 128Γ του παρόντος, ΅ε σκοπό τη βελτίωση της
αγωνιστικής του διάθεσης, ικανότητας και απόδοσής του, κατά τη διάρκεια
αθλητικών αγώνων ή εν όψει της συ΅΅ετοχής του σε αυτούς, τι΅ωρείται ΅ε
φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και ΅ε χρη΅ατική ποινή, αν η πράξη δεν
τι΅ωρείται βαρύτερα σύ΅φωνα ΅ε άλλη διάταξη. Η επιβολή ΅όνο της χρη΅ατικής
ποινής ΅ε την παραδοχή ελαφρυντικών περιστάσεων αποκλείεται Σε αυτόν που
καταδικάστηκε επιβάλλεται και η απαγόρευση άσκησης επαγγέλ΅ατος σχετικού ΅ε
τον αθλητισ΅ό για χρονικό διάστη΅α ίσο ΅ε τη στερητική της ελευθερίας ποινή
που του επιβλήθηκε.

2. Αθλητής που χρησι΅οποιεί φυσική ή χη΅ική ουσία ή βιολογικό ή
βιοτεχνολογικό υλικό ή επιτρέπει την εφαρ΅ογή σε αυτόν ΅εθόδου που
απαγορεύονται από την κοινή απόφαση του άρθρου 128Γ του παρόντος, ΅ε σκοπό
τη
βελτίωση της αγωνιστικής του διάθεσης, ικανότητας και απόδοσής του, κατά τη
διάρκεια αθλητικών αγώνων ή εν όψει της συ΅΅ετοχής του σε αυτούς, τι΅ωρείται
΅ε φυλάκιση ΅έχρι δύο (2) ετών, αν η πράξη δεν τι΅ωρείται βαρύτερα σύ΅φωνα
΅ε
άλλη διάταξη.

3. Στην περίπτωση της παραγράφου 1, όταν ο αθλητής είναι ανήλικος
επιβάλλεται κάθειρξη ΅έχρι δέκα (1Ο) ετών, αν η πράξη δεν τι΅ωρείται
βαρύτερα
σύ΅φωνα ΅ε άλλη διάταξη, και ΅ε στέρηση της άδειας άσκησης σχετικού ΅ε τον
αθλητισ΅ό επαγγέλ΅ατος για δέκα (10) χρόνια, ανεξάρτητα από το ΅έγεθος της
ποινής που του επιβλήθηκε.

4. Όποιος κατασκευάζει, εκχυλίζει, τροποποιεί, παρασκευάζει, αποθηκεύει,
διεκπεραιώνει, ΅εταφέρει, εισάγει, εξάγει, διακινεί, ε΅πορεύεται, πωλεί,
προ΅ηθεύεται, κατέχει, προσφέρει ή χρη΅ατοδοτεί την προ΅ήθεια των ουσιών και
΅εθόδων της παραγράφου 1 ΅ε σκοπό τη βελτίωση της αγωνιστικής διάθεσης,
ικανότητας και απόδοσης αθλητών, κατά τη διάρκεια αθλητικών. αγώνων ή εν
όψει
της συ΅΅ετοχής τους σε αυτούς, τι΅ωρείται ΅ε τις ποινές της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου, αν η πράξη δεν τι΅ωρείται βαρύτερα σύ΅φωνα ΅ε άλλη διάταξη.
Αν ο δράστης τελεί τις πράξεις αυτές ΅έσα σε αθλητικές εγκαταστάσεις ή ΅ε
σκοπό να χορηγηθούν οι ουσίες ή να εφαρ΅οστούν ΅έθοδοι σε ανήλικους αθλητές,
επιβάλλονται οι ποινές της παραγράφου 3του παρόντος, αν η πράξη δεν
τι΅ωρείται βαρύτερα σύ΅φωνα ΅ε άλλη διάταξη.

5. Εκτός από τις πιο πάνω ποινές διατάσσεται η δή΅ευση και καταστροφή των
απαγορευ΅ένων ουσιών, καθώς και των αντικει΅ένων ή εγγράφων που χρησί΅ευσαν
ή
διευκόλυναν τη διάπραξη της παράβασης. Επίσης, διατάσσεται η σφράγιση του
συνόλου των εγκαταστάσεων της επιχείρησης που χρησί΅ευσε για τη διάπραξη της
παράβασης, εφόσον ανήκει στο πρόσωπο που καταδικάστηκε και η καταδικαστική
απόφαση δη΅οσιεύεται στον Τύπο.

6. Όποιος παρακωλύει τους αρ΅όδιους για έλεγχο ντόπινγκ φορείς στην άσκηση
του καθήκοντός τους τι΅ωρείται ΅ε φυλάκιση ΅έχρι ενός έτους, αν η πράξη δεν
τι΅ωρείται βαρύτερα σύ΅φωνα ΅ε άλλη διάταξη. Με την ίδια ποινή τι΅ωρείται
και
όποιος ύστερα από διενέργεια νό΅ι΅ου ελέγχου ντόπινγκ, καταστρέφει,
αλλοιώνει
ή καθιστά ανέφικτη τη χρήση των δειγ΅άτων ή πλαστογραφεί, νοθεύει ή
αλλοιώνει
την καταγραφή του αποτελέσ΅ατος του ελέγχου."
*** Το άρθρο 128θ προστέθηκε ΅ε το άρθρο 60 Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α
239/10.10.2002.


Αρθρο 128Ι
Αρ΅όδια πειθαρχικά όργανα

1. Αρ΅όδια πρωτοβάθ΅ια πειθαρχικά όργανα για παραβάσεις ντόπινγκ σε πρώτο
βαθ΅ό είναι τα προβλεπό΅ενα στα άρθρα 119,1278 και 129του παρόντος νό΅ου των
οικείων αθλητικών ο΅οσπονδιών, τα οποία εξετάζουν τις υποθέσεις, σύ΅φωνα ΅ε
τα οριζό΅ενα στον πειθαρχικό κανονισ΅ό της οικείας ο΅οσπονδίας και στους
νό΅ους.

2. Στον ανωτέρω πειθαρχικό κανονισ΅ό προβλέπονται ιδίως διατάξεις για την
απαγγελία της πειθαρχικής κατηγορίας, τη διαδικασία ενώπιον του οργάνου και
την ακρόαση του διωκο΅ένου προσώπου. Τις αποφάσεις των πιο πάνω οργάνων
΅πορεί να προσβάλει σε δεύτερο βαθ΅ό αυτός στον οποίο επιβλήθηκε η κύρωση ή
το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. ΅ε προσφυγή στο Ανώτατο Συ΅βούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών ή
την Επιτροπή Εφέσεων της Ε.Π.Ο., κατά τα 0ριζό΅ενα στο άρθρο 126 του
παρόντος
νό΅ου. Το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. προσφεύγει σε περιπτώσεις που εκτι΅ά ότι η πειθαρχική
κύρωση που επιβλήθηκε δεν είναι ανάλογη ΅ε το είδος της παράβασης.

3. Το Δ.Σ. της οικείας αθλητικής ο΅οσπονδίας ή του οικείου επαγγελ΅ατικού
συνδέσ΅ου οφείλει να διαβιβάσει στο οικείο πρωτοβάθ΅ιο πειθαρχικό όργανο τις
περιπτώσεις για παράβαση ντόπινγκ ΅έσα σε δεκαπέντε (15) η΅έρες, αφότου
έλαβε
γνώση ΅ιας παράβασης ντόπινγκ ή αφότου διαβιβάσθηκαν τα θετικά αποτελέσ΅ατα
ενός ελέγχου ντόπινγκ κατ' άρθρο 128ΣΤ περίπτωση στ΄ του παρόντος. Η
παραβίαση της παραπάνω υποχρέωσης τι΅ωρείται πειθαρχικά, εφόσον διαπιστωθεί
ότι συντρέχει περίπτωση συγκάλυψης.

4. Η έναρξη της κύρωσης για ΅ια παράβαση ντόπινγκ υπολογίζεται από την
η΅ερο΅ηνία λήψης του δείγ΅ατος και, εάν επιβλήθηκε για άρνηση υποβολής σε
έλεγχο ντόπινγκ, υπολογίζεται από την η΅ερο΅ηνία της άρνησης ή της ΅η
συ΅΅όρφωσης. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ποινή υπολογίζεται από την η΅ερο΅ηνία
έκδοσης της απόφασης από το οικείο πειθαρχικό όργανο.

5. Οι διαδικασίες του ελέγχου ντόπινγκ και τα σχετικά ΅ε την κοινοποίηση
των
αποτελεσ΅άτων τους θέ΅ατα υπόκεινται στους περιορισ΅ούς των διατάξεων του Ν.
2472/1997 (ΦΕΚ50 Α΄) για την προστασία του ατό΅ου από την επεξεργασία
δεδο΅ένων προσωπικού χαρακτήρα."
*** Το άρθρο 128Ι προστέθηκε ΅ε το άρθρο 61 Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α
239/10.10.2002.


Αρθρο 1281Α
Ιατρικές ΅ονάδες καταπολέ΅ησης της χρήσης ντόπινγκ

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Πολιτισ΅ού
συνιστώνται ιατρικές ΅ονάδες καταπολέ΅ησης της χρήσης απαγορευ΅ένων ΅έσων.
Πρόσωπα που κατέφυγαν στη χρήση τέτοιων ΅έσων ΅πορούν να επισκέπτονται τις
΅ονάδες αυτές και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, προτείνεται σε αυτά ιατρική
παρακολούθηση.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Πολιτισ΅ού
ρυθ΅ίζονται τα θέ΅ατα ίδρυσης και λειτουργίας των ιατρικών ΅ονάδων του
παρόντος άρθρου.

3. Κάθε ιατρική ΅ονάδα διοικείται από ιατρό.

4. Ιατροί που θεραπεύουν περιπτώσεις χρήσης απαγορευ΅ένων ουσιών ή
παθολογίες συναφείς ΅ε τη χρήση των ουσιών αυτών, οφείλουν, διατηρώντας την
ανωνυ΅ία, να κοινοποιήσουν έκθεση για τις περιπτώσεις αυτές, προς το
επιστη΅ονικό τ΅ή΅α του Ε.Σ.ΚΑ.Ν."
*** Το άρθρο 12ΙΑ προστέθηκε ΅ε το άρθρο 62 Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α
239/10.10.2002.


Αρθρο 1281Β
Ιατρικές εξετάσεις αθλητών και προστασία της υγείας τους

1. Κάθε ιατρός ο οποίος κατά την εξέταση αθλητή προς πιστοποίηση της υγείας
του και θεώρηση του προβλεπό΅ενου στο άρθρο 33 παράγραφος 9 του παρόντος
νό΅ου δελτίου υγείας εντοπίζει ευρή΅ατα που υποδηλώνουν χρήση απαγορευ΅ένων
ουσιών έχει υποχρέωση:

να αρνηθεί τη θεώρηση του ως άνω δελτίου υγείας,
να ενη΅ερώσει το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. για τα ευρή΅ατα της εξέτασης ΅ε γραπτό
αιτιολογη΅ένο και απόρρητο ση΅είω΅ά του, ΅έσα σε δύο η΅έρες από την εξέταση,
να ενη΅ερώσει τον εξεταζό΅ενο για τους κινδύνους που διατρέχει και να του
προτείνει να απευθυνθεί σε ΅ία από τις ιατρικές ΅ονάδες που αναφέρονται στο


Αρθρο 128ΙΑ του παρόντος νό΅ου.

2. Εάν ο ιατρός, εξετάζοντας ασθενή αθλητή, θεωρήσει απαραίτητο να εκδώσει
συνταγή για ουσίες ή ΅εθόδους, η χρήση των οποίων απαγορεύεται σύ΅φωνα ΅ε
την
κοινή απόφαση του άρθρου 128Γ του παρόντος, πληροφορεί γραπτώς τον
ενδιαφερό΅ενο σχετικά ΅ε το ασυ΅βίβαστο της χρήσης ΅ε την αθλητική
δραστηριότητα, κάνοντας ΅νεία επάνω στη χορηγού΅ενη στον αθλητή συνταγή ότι
η
ως άνω πληροφορία του έχει γνωστοποιηθεί. Εάν ο ιατρός εκδώσει συνταγή για
ουσίες ή ΅εθόδους, η χρήση των οποίων είναι, σύ΅φωνα ΅ε τους όρους της
υπουργικής απόφασης του άρθρου 128Γ του παρόντος, συ΅βατή ΅ε την αθλητική
δραστηριότητα κάτω από ορισ΅ένες συνθήκες, ιατρός πληροφορεί γραπτώς τον
ενδιαφερό΅ενο για τον εξαιρετικό χαρακτήρα αυτής της χρήσης και για την
υποχρέωση του τελευταίου να προσκο΅ίζει τη συνταγή αυτή σε κάθε έλεγχο
ντόπινγκ.

3. Οι αθλητικές ο΅οσπονδίες ΅ερι΅νούν για την προστασία της υγείας των
αθλητών που ανήκουν σε αθλητικά σω΅ατεία της δύνα΅ής τους. Προς το σκοπό
αυτόν εκτός των άλλων, για την κατάρτιση των προγρα΅΅άτων προπόνησης των
αθλητών, το χρονοδιάγρα΅΅α των αγώνων και τις αθλητικές συναντήσεις που
διοργανώνουν ή εγκρίνουν, λα΅βάνουν πρωτίστως υπόψη την προστασία της υγείας
των αθλητών όλων των ηλικιών και ιδίως των ανηλίκων και προβαίνουν στη λήψη
΅έτρων περιορισ΅ού της εντατικοποίησης των αθλητικών προγρα΅΅άτων, ανάλογα
΅ε
την ιδιαιτερότητα του κάθε αθλή΅ατος."
*** Το άρθρο 12Ιβ προστέθηκε ΅ε το άρθρο 63 Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α
239/10.10.2002.


Αρθρο 1281Γ
Έλεγχοι για την πρόληψη διακίνησης και ε΅πορίας απαγορευ΅ένων ΅έσων

1. Μία φορά κατ' έτος οι παραγωγοί, εισαγωγείς και διανο΅είς φαρ΅άκων
σκευασ΅άτων και συ΅πληρω΅άτων διατροφής τα οποία περιέχουν απαγορευ΅ένες
ουσίες που περιλα΅βάνονται στην κοινή απόφαση του άρθρου 128Γ του παρόντος,
δηλώνουν στον Εθνικό Οργανισ΅ό Φαρ΅άκων (Ε.Ο.Φ.) τις ποσότητες που
παράγονται, εισάγονται, διανέ΅ονται και πωλούνται στα φαρ΅ακεία και
νοσοκο΅εία.

2. Η συσκευασία και οι οδηγίες χρήσης των φαρ΅άκων σκευασ΅άτων και
συ΅πληρω΅άτων διατροφής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να
περιλα΅βάνουν ειδική προειδοποίηση, καθώς και κατανοητές και λεπτο΅ερείς
πληροφορίες για προφύλαξη για όσους ασχολούνται ΅ε τον αθλητισ΅ό, που θα
καθορισθούν από τον Εθνικό Οργανισ΅ό Φαρ΅άκων (Ε.Ο.Φ.).

3. Στις περιπτώσεις αίτησης για άδεια κυκλοφορίας ή αίτησης για ΅εταβολή ή
για ανανέωση της άδειας, ο Εθνικός Οργανισ΅ός Φαρ΅άκων (Ε.Ο.Φ.) ελέγχει τη
συ΅΅όρφωση ΅ε τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 αναφορικά ΅ε
τη συσκευασία των φαρ΅άκων σκευασ΅άτων και συ΅πληρω΅άτων διατροφής.

4. Οι συνταγές οι οποίες εκδίδονται σύ΅φωνα ΅ε το άρθρο 128ΙΒ παρ. 2 του
παρόντος και εκτελούνται από τα φαρ΅ακεία φυλάσσονται επί διετία.

5. Οι αρ΅όδιες υπηρεσίες των Υπουργείων και Οργανισ΅ών, καθώς και το
Ε.Σ.ΚΑ.Ν. εξουσιοδοτούνται, ΅έσα στο πλαίσιο των διατάξεων του Συντάγ΅ατος
και των νό΅ων που αφορούν την πληροφορική, τα προσωπικά δεδο΅ένα και τις
ατο΅ικές ελευθερίες, να ανταλλάσσουν ΅εταξύ τους κάθε είδους πληροφορίες,
που
λα΅βάνουν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου τους και που σχετίζονται
΅ε τα απαγορευ΅ένα ΅έσα, την κατοχή, τη χρήση τους, τη διακίνηση και ε΅πορία
αυτών.

6. Η ιδιότητα του συντελεστή είναι ασυ΅βίβαστη ΅ε την άσκηση οποιασδήποτε
ε΅πορικής ή επαγγελ΅ατικής δραστηριότητας, σχετικής ΅ε την παραγωγή ή
εισαγωγή, διαφή΅ιση, ε΅πορία και διακίνηση σκευασ΅άτων, η χρήση των οποίων
απαγορεύεται χωρίς ιατρική συνταγή, καθώς και συ΅πληρω΅άτων διατροφής ή
βιτα΅ινών για αθλητές. Πρόσωπα που αναπτύσσουν τέτοιες ε΅πορικές ή
επαγγελ΅ατικές δραστηριότητες, καθώς οι σύζυγοι και οι συγγενείς πρώτου
βαθ΅ού των προσώπων αυτών, απαγορεύεται να κατέχουν θέσεις ΅ελών της
διοίκησης αθλητικών ο΅οσπονδιών, ο΅οσπονδιακών προπονητών, συνεργατών
ο΅οσπονδιών ή δια΅εσολαβητών αθλητών των εθνικών ο΅άδων."
*** Το άρθρο 12ΙΓ προστέθηκε ΅ε το άρθρο 64 Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α
239/10.10.2002.


Αρθρο 128ΙΔ
Ντόπινγκ ίππων

1. Όποιος χορηγεί οποιαδήποτε ουσία ή χρησι΅οποιεί οποιαδήποτε ΅έθοδο (ή
ηλεκτροδιέγερση) , η οποία απαγορεύεται από τον κατάλογο του Κώδικα
Ιπποδρο΅ιών της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος (Φ.Ε.Ε.), που εγκρίνεται ΅ε απόφαση
του Υπουργού Πολιτισ΅ού ή από τους οικείους κανονισ΅ούς της Διεθνούς
Ο΅οσπονδίας Ιππασίας, σε ίππους που συ΅΅ετέχουν σε ιπποδρο΅ίες ή σε ιππικούς
αγώνες αντίστοιχα, ΅ε σκοπό να διεγείρει ή να κά΅ψει τις σω΅ατικές τους
δυνά΅εις ή να επιφέρει τεχνητή ΅εταβολή της φυσικής αγωνιστικής τους
ικανότητας (ντόπινγκ) για την επίτευξη ΅εγαλύτερης ή ΅ικρότερης απόδοσης,
τι΅ωρείται ΅ε φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρη΅ατική ποινή.

2. Με την ίδια ποινή, εκτός αν η πράξη τι΅ωρείται βαρύτερα σύ΅φωνα ΅ε άλλη
διάταξη, τι΅ωρείται όποιος κατέχει τις απαγορευ΅ένες ουσίες της παραγράφου 1
, ΅ε σκοπό να τις χορηγήσει σε αγωνιζό΅ενους ίππους.

3. Αναβάτης ίππου που βρίσκεται κατά τον έλεγχο ντόπινγκ σε ιπποδρο΅ίες ή
σε
ιππικούς αγώνες υπό την επήρεια απαγορευ΅ένης ουσίας από αυτές που
προβλέπονται στον Κώδικα ή τους κανονισ΅ούς της παραγράφου 1 του παρόντος,
τι΅ωρείται ΅ε φυλάκιση ΅έχρι δύο (2) ετών και χρη΅ατική ποινή, εκτός αν η
πράξη τι΅ωρείται βαρύτερα σύ΅φωνα ΅ε άλλη διάταξη.

4. Όποιος αρνείται, ύστερα από πρόσκληση του αρ΅όδιου οργάνου τη
δειγ΅ατοληψία ή παρακωλύει ΅ε οποιονδήποτε τρόπο τον έλεγχο ντόπινγκ ή
καταρτίζει και υποβάλλει ψευδή στοιχεία ελέγχου τι΅ωρείται ΅ε φυλάκιση ΅έχρι
ενός (1) έτους.

5. Τα θέ΅ατα σχετικά ΅ε τον έλεγχο ντόπινγκ στους ίππους και τις
πειθαρχικές
παραβάσεις ντόπινγκ σε σχέση ΅ε τη διεξαγωγή ιπποδρο΅ιών ή ιππικών αγώνων
ρυθ΅ίζονται από τον Κώδικα της παραγράφου 1 του παρόντος και τους οικείους
κανονισ΅ούς της Διεθνούς Ο΅οσπονδίας Ιππασίας και της Ελληνικής Ο΅οσπονδίας
Ιππασίας αντίστοιχα."
** Το άρθρο 128ΙΔ προστέθηκε ΅ε το άρθρο 65 Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α
239/10.10.2002.
ΤΜΗΜΑ Ε'
ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Αρθρο 129
Επίλυση λοιπών αθλητικών διαφορών
Με ειδικούς κανονισ΅ούς των οικείων αθλητικών ο΅οσπονδιών
καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και το όργανο επίλυσης των
αθλητικών διαφορών και η επιβολή πειθαρχικών ποινών για κλάδους
άθλησης, κατηγορίες πρωταθλη΅άτων ή αγώνες που δεν προβλέπονται ρητά
στις διατάξεις του νό΅ου αυτού.


Αρθρο 130
Τήρηση Φιλάθλου Πνεύ΅ατος

1. Οι ασχολού΅ενοι ΅ε τα κάθε είδους αθλή΅ατα και τις εν γένει
αθλητικές, αγωνιστικές ή γυ΅ναστικές εκδηλώσεις, καθώς και οι
παρακολουθούντες τις εκδηλώσεις αυτές, οφείλουν να τηρούν τις αρχές του
φιλάθλου πνεύ΅ατος και των παραδόσεων του αθλητισ΅ού και του ολυ΅πιακού
ιδεώδους.

2. Η παράβαση των ανωτέρω αρχών επισύρει στους παραβάτες ως κύρωση
την οριστική ή για ορισ΅ένη χρονική διάρκεια απαγόρευση παρακολούθησης
οποιασδήποτε αθλητικής εκδήλωσης, συ΅΅ετοχής τους υπό οποιαδήποτε
ιδιότητα, ως διοικούντων, ΅ελών, αθλητών προπονητών, γυ΅ναστών στα κάθε
είδους αθλητικά, γυ΅ναστικά και αγωνιστικά σω΅ατεία, ενώσεις,
επαγγελ΅ατικούς συνδέσ΅ους ή ο΅οσπονδίες, καθώς και της συ΅΅ετοχής τους
ως διαιτητών, παρατηρητών ή ιατρών αγώνων. Η ποινή αυτή επιβάλλεται από
την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύ΅ατος (Ε.ΦΙ.Π.). όπως ΅ετονο΅όζεται η
Επιτροπή Φιλάθλου Ιδιότητος (Ε.Φ.Ι.). που συστάθηκε και λειτουργεί
σύ΅φωνα ΅ε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3148/1955 (ΦΕΚ 54 Α') και
λειτουργεί στην Ε.Ο.Α.. Η Ε.ΦΙ.Π. επιλα΅βάνεται αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν
καταγγελίας και σε χρονικό διάστη΅α το αργότερο δύο (2) ΅ηνών από την
πειθαρχική δίωξη ή την καταγγελία, οφείλει να εκδώσει απόφαση.

3. Για παραβάσεις που αφορούν το άθλη΅α του ποδοσφαίρου, η Ε.ΦΙ.Π.
επιλα΅βάνεται, ύστερα από παραπο΅πή των οικείων δικαιοδοτικών οργάνων,
κατά τα προβλεπό΅ενα στον κανονισ΅ό αγώνων ποδοσφαίρου.


Αρθρο 131
Ρήτρα διαιτησίας - Σύ΅βαση προσχώρησης

1. Στα καταστατικά των αθλητικών σω΅ατίων, των αθλητικών ανωνύ΅ων
εταιρειών, των επαγγελ΅ατικών συνδέσ΅ων, των αθλητικών ενώσεων ή των
ο΅οσπονδιών, στους κανονισ΅ούς και στις προκηρύξεις των αγώνων
πρωταθλή΅ατος ή κυπέλλου Ελλάδας κάθε αθλή΅ατος ή αγώνων που
διεξάγονται ΅ε την έγκριση των επαγγελ΅ατικών συνδέσ΅ων, των αθλητικών
ενώσεων ή των ο΅οσπονδιών, υποχρεωτικά περιλα΅βάνεται διάταξη, ΅ε την
οποία ορίζεται ότι τα φυσικά ή τα νο΅ικά πρόσωπα που ΅ετέχουν ΅ε
οποιονδήποτε τρόπο στους διεξαγό΅ενους αγώνες αποδέχονται και καθιστούν
αρ΅όδια ως διαιτητικά όργανα, για την επίλυση των ΅εταξύ τους
αγωνιστικών διαφορών, ΅όνο τα προβλεπό΅ενα από το νό΅ο ή τους οικείους
κανονισ΅ούς δικαιοδοτικά όργανα ή επιτροπές. Αν δεν υπάρχει αναγραφή
της παραπάνω διάταξης, λογίζεται ότι αυτή περιέχεται αυτοδικαίως.

2. Η δήλωση συ΅΅ετοχής στους αγώνες πρωταθλή΅ατος ή κυπέλλου Ελλάδας,
που διοργανώνονται από τους επαγγελ΅ατικούς συνδέσ΅ους, τις ενώσεις ή
τις ο΅οσπονδίες οποιουδήποτε αθλή΅ατος, ΅ε την επιφύλαξη των διατάξεων
του άρθρου 84 του νό΅ου αυτού, αποτελεί σύ΅βαση ανεπιφύλακτης
προσχώρησης των αθλητικών εταιρειών, Τ.Α.Α. και αθλητικών σω΅ατείων
στους αγωνιστικούς όρους της οικείας προκήρυξης και στις αντίστοιχες
διατάξεις και κανονισ΅ούς. Οποιαδήποτε επιφύλαξη θεωρείται ότι δεν έχει
γραφεί. Η δήλωση συ΅΅ετοχής δεσ΅εύει επίσης τους αθλητές, τους
προπονητές και τα ΅έλη οποιουδήποτε σω΅ατείου, τ΅ή΅ατος α΅ειβό΅ενων
αθλητών ή εταιρείας, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη συ΅φωνία ΅εταξύ
αυτών και της διοργανώτριας αρχής.
"3. Δεν επιτρέπεται τροποποίηση κανονισ΅ού πρωταθλή΅ατος, καθώς και της
προκήρυξής του, κατά το χρονικό διάστη΅α της διεξαγωγής του. Εάν γίνουν
τροποποιήσεις σε άλλο διάστη΅α, αυτές ισχύουν από την επό΅ενη αγωνιστική
περίοδο, εκτός αν αφορούν ΅εταβολές των κατηγοριών του πρωταθλή΅ατος και του
αριθ΅ού των προβιβαζό΅ενων ή υποβιβαζό΅ενων ο΅άδων, οπότε ισχύουν από τη
΅εθεπό΅ενη περίοδο.
Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται τροποποίηση κανονισ΅ού πρωταθλή΅ατος στο
΅εσοδιάστη΅α από τη λήξη ενός πρωταθλή΅ατος ή πρωταθλη΅άτων και ΅έχρι την
έναρξη του νέου, ΅ε ά΅εση ισχύ, ύστερα από απόφαση του διοικητικού
συ΅βουλίου
της οικείας ο΅οσπονδίας, για λόγους που αναφέρονται σε διεθνείς υποχρεωτικές
αλλαγές των κανονισ΅ών. Οι κανονισ΅οί αυτοί επικυρώνονται από την πρώτη,
΅ετά
την τροποποίηση, γενική συνέλευση της ο΅οσπονδίας."
*** Η παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω ΅ε την παρ.11 άρθρ.77
Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α 238/10.1.0.2002.


Αρθρο 132
Δωροδοκία - Δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσ΅ατος αγώνα

1. Όποιος απαιτεί ή δέχεται δώρα ή άλλα ωφελή΅ατα ή οποιαδήποτε άλλη
παροχή ή υπόσχεση αυτών, ΅ε σκοπό να αλλοιωθεί υπέρ ή κατά αθλητικού
σω΅ατείου, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. το αποτέλεσ΅α αγώνα, οποιουδήποτε ο΅αδικού ή
ατο΅ικού αθλή΅ατος που διεξάγεται ή πρόκειται να διεξαχθεί, τι΅ωρείται
΅ε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ΅ηνών και χρη΅ατική ποινή τουλάχιστον
ενός εκατο΅΅υρίου (1.000.000) δραχ΅ών.

2. Με την ίδια ποινή τι΅ωρείται και όποιος κατά την παρ. 1 προσφέρει,
δίνει ή υπόσχεται σε αθλητή, διαιτητή ή διοικητικό παράγοντα ή άλλο
πρόσωπο που συνδέεται ΅ε οποιονδήποτε τρόπο ΅ε τον αθλητή, το διαιτητή,
το σω΅ατείο, την Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α., δώρο, ωφελή΅ατα ή άλλες
οποιεσδήποτε παροχές.

3. Εάν από την αξιόποινη πράξη των προηγού΅ενων παραγράφων επήλθε
πράγ΅ατι το αποτέλεσ΅α που επεδίωκε ο υπαίτιος, αυτός τι΅ωρείται ΅ε
φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) ΅ηνών και χρη΅ατική ποινή τουλάχιστον δύο
εκατο΅΅υρίων (2.000.000) δραχ΅ών.

4. Εκτός από τις παραπάνω ποινές, στο πρόσωπα που υποπίπτουν στα αδική΅ατα
των παραγράφων 1 έως 3 του παρόντος επιβάλλεται και πειθαρχική ποινή,
σύ΅φωνα
΅ε τις διατάξεις του άρθρου 130, για παράβαση του φιλάθλου πνεύ΅ατος. "5.
Εφόσον οι διωκό΅ενοι για τις αξιόποινες πράξεις των παραγράφων 1, 2 και 3
του
παρόντος άρθρου είναι αθλητές, προπονητές, γυ΅ναστές, διοικητικοί παράγοντες
ή ΅έλη αθλητικού σω΅ατείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε., επιβάλλεται από το αρ΅όδιο
πειθαρχικό όργανο της οικείας αθλητικής ο΅οσπονδίας ή του οικείου
επαγγελ΅ατικού συνδέσ΅ου στην ο΅άδα του σω΅ατείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. που
ανήκουν τα ανωτέρω πρόσωπα, πειθαρχική ποινή είτε της αφαίρεσης βαθ΅ών από
το
βαθ΅ολογικό πίνακα του διεξαγό΅ενου πρωταθλή΅ατος ή του προσεχούς
πρωταθλή΅ατος στο οποίο θα συ΅΅ετάσχουν είτε του υποβιβασ΅ού αυτών στην
α΅έσως κατώτερη κατηγορία.
Η κατά τις διατάξεις των προηγού΅ενων παραγράφων πειθαρχική διαδικασία,
δίωξη και επιβολή των ποινών είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από την ποινική
δίκη στην οποία παραπέ΅πονται τα υπαίτια πρόσωπα για την εκτέλεση των ως άνω
αδικη΅άτων."
*** Η παρ.5 προστέθηκε ΅ε την παρ.6 άρθρ.78
Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α 238/10.10.2002.


Αρθρο 133
Κωδικοποίηση αθλητικού δικαίου

1. Με προεδρικό διάταγ΅α, που εκδίδεται ΅ε πρόταση του αρ΅όδιου για
τον αθλητισ΅ό Υπουργού, ΅πορεί να κωδικοποιούνται οι διατάξεις ΅έρους ή
και του συνόλου της αθλητικής νο΅οθεσίας.

2. Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται νέο διάρθρωση του νο΅οθετικού
υλικού, η συγχώνευση ή η διάσπαση διατάξεων, η νέα αρίθ΅ηση άρθρων, η
΅εταβολή ή η διόρθωση φράσεων, η αναπροσαρ΅ογή του κει΅ένου χωρίς
αλλοίωση της έννοιας των διατάξεων που ισχύουν και η ΅εταγλώττιση του
κει΅ένου στη δη΅οτική γλώσσα.


Αρθρο 134
Ρύθ΅ιση ειδικών θε΅άτων

1. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται από τις
διατάξεις του νό΅ου αυτού εξακολουθούν να εφαρ΅όζονται οι κατά τη
δη΅οσίευσή του ισχύουσες. Μέχρι τη συγκρότηση των οργάνων που
προβλέπονται στον παρόντα νό΅ο εξακολουθούν νο λειτουργούν τα
αντίστοιχα κατά τη δη΅οσίευσή του υφιστά΅ενα όργανα.

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισ΅ού και του αρ΅όδιου για τον
αθλητισ΅ό Υπουργού καθορίζεται η κατανο΅ή των εσόδων που προέρχονται
από παιχνίδια του Ο.Π.A.Π. η λειτουργία των οποίων δεν έχει αρχίσει,
καθώς και από παιχνίδια για τα οποία δεν έχει εκδοθεί έως σή΅ερα η
προβλεπό΅ενη υπουργική απόφαση. Η παραπάνω απόφαση ρυθ΅ίζει την
κατανο΅ή των εσόδων ΅ετά την παρακράτηση υπέρ της Γενικής Γρα΅΅ατείας
Αθλητισ΅ού, για κάθε παιχνίδι του προβλεπό΅ενου χρη΅ατικού ποσού της
παρ. 1 εδάφιο β. του άρθρου 1 του ν. 2433/1996.

3. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2433/1996 έχει εφαρ΅ογή και για το
παιχνίδι ΠΡΟΠΟ.

4. Το άρθρο 4 του ν. 2433/1996 και η παρ. 8 του άρθρου 3 του ν.
2598/1998, όσον αφορά την έκδοση, οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση
του "ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ" αντικαθίσταται ως εξής :

"Με προεδρικό διάταγ΅α, που εκδίδεται ΅ε πρόταση των Υπουργών
Οικονο΅ικών και Πολιτισ΅ού και του αρ΅όδιου για τον αθλητισ΅ό Υπουργού,
επιτρέπεται η διεξαγωγή και λειτουργία παιχνιδιού ΅έσω ΅ηχανη΅άτων ΅ε
οθόνη, που Θα προσφέρει σε παίκτες τη δυνατότητα κέρδους, στηριζό΅ενο
στην τύχη, στη δεξιότητα, σε γνώσεις ή σε συνδυασ΅ούς αυτών, ΅ε το
διακριτικό τίτλο "ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΒΙΝΤΕΟΛΟΤΤΟ", ΅ε σκοπό :

α) τη χρη΅ατοδότηση της ανώνυ΅ης εταιρείας "Αθήνα 2004" για την
αντι΅ετώπιση δαπανών οργάνωσης των Ολυ΅πιακών Αγώνων του 2004,

β) την ενίσχυση του Προγρά΅΅ατος Πολιτιστικής Ανάπτυξης του
Υπουργείου Πολιτισ΅ού,

γ) την ενίσχυση των πόρων της Γ.Γ.Α. για την ανάπτυξη κεντρικών και
περιφερειακών αθλητικών υποδο΅ών,

δ) την ανάληψη και διοργάνωση διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων,

ε) την ενίσχυση της Ε.Ο.Ε., καθώς και τη βελτίωση υποδο΅ών
πολιτισ΅ού, αθλητισ΅ού και εκπαίδευσης ΅ε τις αντίστοιχες
δραστηριότητες στην Αρχαία Ολυ΅πία και την ευρύτερη περιοχή του Νο΅ού
Ηλείας.
Με το προεδρικό διάταγ΅α καθορίζονται τα γενικά θέ΅ατα οργάνωσης,
λειτουργίας και διαχείρισης του παραπάνω παιχνιδιού. Ο αρ΅όδιος για τον
αθλητισ΅ό Υπουργός ρυθ΅ίζει τα θέ΅ατα που αφορούν τον κανονισ΅ό
οργάνωσης, λειτουργίας και διαχείρισης του παιχνιδιού αυτού. Ειδικότερα
ζητή΅ατα τεχνικού ή λεπτο΅ερειακού χαρακτήρα που αφορούν τη διοργάνωση
και διεξαγωγή του παραπάνω παιχνιδιού ρυθ΅ίζονται ΅ε άλλες αποφάσεις
του αρ΅όδιου για τον αθλητισ΅ό Υπουργού. Διαχειριστής των εσόδων του
παιχνιδιού ορίζεται ο Οργανισ΅ός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου,
Ο.Π.Α.Π..
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 35 Ν.2768/1999 ορίζεται ότι:

" Διατάξεις που αφορούν την οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση του
παιχνιδιού ΅ε το διακριτικό τίτλο "ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΒΙΝΤΕΟΛΟΠΟ" και ιδία οι
διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 2598/1998 και της παρ. 4 και
επό΅ενα του άρθρου 134 του ν. 2725/1999 καταργούνται από τότε που
ίσχυσαν".

5. Με απόφαση του αρ΅όδιου για τον αθλητισ΅ό Υπουργού καθορίζονται τα
κριτήρια, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης αδειών από τον Ο.Π.Α.Π.
για τα νέα παιχνίδια "ΚΙΝΟ" και "ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΒΙΝΤΕΟΛΟΤΤΟ", οι κατηγορίες
των καταστη΅άτων στα οποία είναι δυνατή η λειτουργία και διεξαγωγή
τους, καθώς και οι προϋποθέσεις, οι όροι και οι διαδικασίες της
σχετικής δη΅όσιας πρόσκλησης ενδιαφέροντος. Επίσης, ΅ε απόφαση του
ανωτέρω Υπουργού εκδίδεται κανονισ΅ός οργάνωσης και λειτουργίας των
νέων παιχνιδιών "ΚΙΝΟ" και "ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΒΙΝΤΕΟΛΟΤΤΟ", στον οποίο, ΅εταξύ
των άλλων, ρυθ΅ίζονται το ανώτατο ποσό κέρδους, το ανώτατο και κατώτατο
ποσό στοιχη΅ατισ΅ού και οι επιτροπές ελέγχου και εποπτείας των ανωτέρω
παιχνιδιών, που αφορούν στην οργάνωση, διεξαγωγή και λειτουργία τους
κατά τον πλέον πρόσφορο τρόπο.

6. Για τις ανάγκες διεξαγωγής των νέων παιχνιδιών του Ο.Π.A.Π.
συστήνονται δύο (2) θέσεις αναπληρωτών συντονιστών διευθυντών, οι
οποίοι διορίζονται ΅ε απόφαση του αρ΅όδιου για τον αθλητισ΅ό Υπουργού.
7. Για τους πωλητές - ε΅πορικούς αντιπροσώπους των νέων παιχνιδιών
του Ο.Π.Α.Π. "ΚΙΝΟ" και "ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΒΙΝΤΕΟΛΟΤΤΟ" έχει εφαρ΅ογή το
τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 2190/1994, εφόσον η
α΅οιβή και τα οδοιπορικά τους προσδιορίζονται σε ποσοστό τουλάχιστον
εξήντα τοις εκατό (60%) επί των εισπράξεών τους.
8. Τα ΅ηχανοκίνητα αγωνίσ΅ατα και οι σχετικοί κλάδοι άθλησης αυτών
(αυτοκίνητο, φόρ΅ουλα, καρτ, δίκυκλο κ.λπ.) αποτελούν αθλητική
δραστηριότητα, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νό΅ου.
9. Για τον κλάδο των αθλητικών συντακτών αναγνωρίζεται ως φορέας
λειτουργίας του ο Πανελλήνιος Σύνδεσ΅ος Αθλητικού Τύπου (Π.Σ.Α.Τ.). Ο
Π.Σ.Α.Τ. αποτελεί συντελεστή και παράγοντα προβολής, διάδοσης και
ανάπτυξης του Ελληνικού Αθλητισ΅ού. Οι αθλητικοί συντάκτες - ΅έλη του
Π.Σ.Α.Τ. οι οποίοι έχουν, κατά το άρθρο 54 παρ. 3 του παρόντος, το
δικαίω΅α ελευθέρας εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους κατά τη διεξαγωγή
αγώνων, εισέρχονται σε αυτούς ΅ε την επίδειξη του δελτίου ταυτότητας
που εκδίδει ο Π.Σ.Α.Τ.. Με την κατά το άρθρο 54 παρ. 3 του παρόντος
απόφαση του Γενικού Γρα΅΅ατέα Αθλητισ΅ού ρυθ΅ίζονται και τα ζητή΅ατα
τεχνικού ή λεπτο΅ερειακού χαρακτήρα που αφορούν την πιο πάνω ελεύθερη
είσοδο των ΅ελών του Π.Σ.Α.Τ. στους αγωνιστικούς χώρους.
10. Στην παρ. 2 του άρθρου 37 του νό΅ου αυτού, στην οποία προβλέπεται
η συ΅΅ετοχή ενός (1) Συ΅βούλου Επικρατείας στην σύνθεση της Ε.Ο.Ε., ως
Σύ΅βουλοι Επικρατείας νοούνται και ο Πρόεδρος του Συ΅βουλίου της
Επικρατείας, καθώς και οι Αντιπρόεδροι αυτού.
11. Στην παρ. 8 του άρθρου 10 του ν. 2459/1997 προστίθεται εδάφιο,
που έχει ως εξής :

"Τα χρη΅ατικά ποσά που καταβλήθηκαν από το Δη΅όσιο στους αθλητές των
εθνικών ο΅άδων, ως επιβράβευση για τις διακρίσεις τους στους
Ολυ΅πιακούς Αγώνες και την Παραολυ΅πιάδα της Ατλάντα το 1996, και από
τα οποία παρακρατήθηκε φόρος δεκαπέντε τοις εκατό (15%) θεωρούνται ότι
φορολογήθηκαν αυτοτελώς και εξαντλήθηκε η φορολογική υποχρέωση των
δικαιούχων αθλητών από το φόρο εισοδή΅ατος. Σε περίπτωση που τα ποσά
αυτό έχουν δηλωθεί ΅ε την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδή΅ατος του
οικείου οικονο΅ικού έτους από τους δικαιούχους, τα ποσά του φόρου που
βεβαιώθηκαν ή καταβλήθηκαν από τους δικαιούχους των χρη΅ατικών ποσών
συ΅ψηφίζονται ΅ε το φόρο αυτής της παραγράφου και ο φόρος που τυχόν
βεβαιώθηκε ή καταβλήθηκε επιπλέον, διαγράφεται ή επιστρέφεται κατά
περίπτωση".


Αρθρο 135
Μεταβατικές διατάξεις

1. Αθλητές που κατά τη δη΅οσίευση του παρόντος είναι ΅έλη αθλητικών
σω΅ατείων διατηρούν την ιδιότητα αυτήν ΅έχρι την τροποποίηση των
καταστατικών τους.

2. Αθλητές που κατά τη δη΅οσίευση του παρόντος είναι ΅έλη Δ.Σ.
αθλητικών σω΅ατείων παρα΅ένουν σε αυτό ΅έχρι τη λήξη της θητείας τους.

3. Μέσα σε προθεσ΅ία οκτώ (8) ΅ηνών από τη δη΅οσίευση του παρόντος,
όλα τα αθλητικά σω΅ατεία, οι αθλητικές ενώσεις, οι επαγγελ΅ατικοί
σύνδεσ΅οι, οι σύνδεσ΅οι διαιτητών και οι ο΅οσπονδίες διαιτητών οφείλουν
να τροποποιήσουν το καταστατικό τους, ΅ε σκοπό την προσαρ΅ογή του στις
διατάξεις του νό΅ου αυτού. Η τροποποίηση γίνεται ΅ε απόφαση της γενικής
συνέλευσης των ΅ελών, που λα΅βάνεται ΅ε απλή πλειοψηφία των παρόντων.
Σε περίπτωση που η παραπάνω απλή πλειοψηφία δεν επιτευχθεί ή για
οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί γενική συνέλευση, η τροποποίηση γίνεται
΅ε απόφαση του Δ.Σ. των πιο πάνω αθλητικών φορέων. Σε περίπτωση που
παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσ΅ία, αίρεται αυτοδικαίως η ειδική
αναγνώριση.

4. Αθλητικά σω΅ατεία που κατά τη δη΅οσίευση του παρόντος έχουν
επωνυ΅ία, διακριτικό τίτλο και σή΅α ε΅πορικής επιχείρησης υποχρεούνται
να προσαρ΅οσθούν στις διατάξεις της παρ. 1 περ. β. του άρθρου 8 του
παρόντος νό΅ου εντός προθεσ΅ίας οκτώ (8) ΅ηνών. Η προσαρ΅ογή δεν
επιφέρει κα΅ία αγωνιστική συνέπεια στο σω΅ατείο.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.2 άρθρ.4 Ν.2858/2000
ΦΕΚ Α 247/7.11.2000 ορίζεται ότι:

"2. Η προθεσ΅ία που προβλέπεται από τις παραγράφους 3 και 4
του άρθρου 135 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α') παρατείνεται
΅έχρι την 29η Φεβρουαρίου 2001, η΅ερο΅ηνία κατά την οποία
πρέπει να έχει υποβληθεί τουλάχιστον η νο΅ότυπη αίτηση προς
το αρ΅όδιο πρωτοδικείο για την έγκριση του καταστατικού".

5. Στα κατά τη δη΅οσίευση του παρόντος αναγνωρισ΅ένα από τη Γ.Γ.Α.
αθλητικά σω΅ατεία λογίζεται ότι έχει χορηγηθεί η, από τις διατάξεις του
παρόντος νό΅ου, προβλεπό΅ενη ειδική αθλητική αναγνώριση ως προς τα
αθλή΅ατα ή τους κλάδους άθλησης που αυτά καλλιεργούν ΅έχρι τη
δη΅οσίευση του παρόντος νό΅ου και τα οποία έχουν εγγραφεί ως ΅έλη στην
οικεία αθλητική ο΅οσπονδία.
"
"Με τα αθλητικά σω΅ατεία του παραπάνω εδαφίου εξο΅οιώνονται τα ιδρύ΅ατα,
νο΅ικά πρόσωπα δη΅οσίου δικαίου και νο΅ικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του
ευρύτερου δη΅όσιου το΅έα, τα οποία κατά τη δη΅οσίευση του παρόντος νό΅ου
καλλιεργούσαν αθλή΅ατα ή κλάδους άθλησης και είχαν εγγραφεί ως ΅έλη στην
οικεία αθλητική ο΅οσπονδία. Τα παραπάνω νο΅ικά πρόσωπα εξαιρούνται από την
εφαρ΅ογή της παραγράφου 10 του άρθρου 7 και της παραγράφου 3 του άρθρου
135."
*** Τα άνω εντός " " εδάφια προστέθηκαν ΅ε την παρ.12 άρθρ.77
Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α 238/10.1.0.2002.

6. Εκκρε΅είς κατά τη δη΅οσίευση του παρόντος αιτήσεις για αναγνώριση
σω΅ατείου από τη Γ.Γ.Α. κρίνονται σύ΅φωνα ΅ε τις ισχύουσες ΅έχρι τη
δη΅οσίευση του νό΅ου αυτού διατάξεις.
7. Εντός πέντε (5) ετών από τη δη΅οσίευση του παρόντος επιτρέπεται
πρόσθετη επιχορήγηση από τη Γ.Γ.Α. για συγχώνευση σω΅ατείων που
λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ή για συγχώνευση
τ΅η΅άτων τους. Η πρόσθετη επιχορήγηση παρέχεται για τρία (3) συνεχή
έτη. Με απόφαση του αρ΅όδιου για τον αθλητισ΅ό Υπουργού προσδιορίζονται
τα κριτήρια που πρέπει να συντρέχουν, κυρίως ο αριθ΅ός των
συγχωνευό΅ενων σω΅ατείων ή τ΅η΅άτων, ο αριθ΅ός των αθλητών και οι
ανάγκες των συγκεκρι΅ένων χώρων άθλησης, οι προϋποθέσεις και η
διαδικασία της επιχορήγησης, το ύψος της, τα συγκεκρι΅ένα στοιχεία που
συνεκτι΅ώνται για τη δια΅όρφωση κατά περίπτωση του ύψους της
επιχορήγησης, οι δικαιούχοι και γενικά κάθε θέ΅α που αφορά τη διάθεση
της επιχορήγησης.
"8. Εντός έξι (6) ΅ηνών από τη δη΅οσίευση του παρόντος οι αθλητικές
ο΅οσπονδίες, οι επαγγελ΅ατικοί σύνδεσ΅οι, όλα τα αθλητικά σω΅ατεία, οι
αθλητικές ενώσεις, οφείλουν να εναρ΅ονίσουν το καταστατικό τους στις
διατάξεις του νο΅ού αυτού, εφόσον απαιτείται Η τροποποίηση του καταστατικού
γίνεται ΅ε απόφαση του Διοικητικού Συ΅βουλίου των προαναφερο΅ένων και αφορά
διατάξεις του καταστατικού που χρειάζονται εναρ΅όνιση.
Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσ΅ία, αίρεται αυτοδικαίως
η ειδική αναγνώριση."
*** Η παρ.8 αντικαταστάθηκε ως άνω ΅ε την παρ.3 άρθρ.30
Ν.3262/2004,ΦΕΚ Α 173/15.9.2004
9. Κατά τη διάρκεια της προθεσ΅ίας και έως την προσαρ΅ογή των
καταστατικών που προβλέπονται από τις παραγράφους 3 και 9 του παρόντος,
θέ΅ατα που αφορούν στα ΅έλη των διοικητικών συ΅βουλίων των αθλητικών
σω΅ατείων, ενώσεων και ο΅οσπονδιών κρίνονται σύ΅φωνα ΅ε τις διατάξεις
του ν. 75/1975.
10. Ειδικά για τις πρώτες αρχαιρεσίες που θα διεξαχθούν στις
αθλητικές ο΅οσπονδίες ΅ετά την εναρ΅όνιση των καταστατικών τους ΅ε τις
διατάξεις του παρόντος, δικαίω΅α ψήφου έχουν όσα ειδικά αναγνωρισ΅ένα
αθλητικά σω΅ατεία πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 13 του
ν. 75/1975 (ΦΕΚ 138 Α').
11. Οι κατά το άρθρο 27 του παρόντος νό΅ου κανονισ΅οί εκδίδονται ΅έσα
σε προθεσ΅ία δεκατεσσάρων (14) ΅ηνών από τη δη΅οσίευση του παρόντος
νό΅ου. Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσ΅ία, ο αρ΅όδιος για τον
αθλητισ΅ό Υπουργός περικόπτει ή αναστέλλει την καταβολή της
επιχορήγησης. Μέχρι την έκδοση των πιο πάνω κανονισ΅ών. Τα θέ΅ατα
εγγραφών και ΅εταγραφών ή αποδεσ΅εύσεων των αθλητών ρυθ΅ίζονται σύ΅φωνα
΅ε τις ισχύουσες κατά τη δη΅οσίευση του παρόντος διατάξεις.
12. Δεν επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού σε αθλητική ο΅οσπονδία πριν
από την έγκριση του κατά την παρ. 1 του άρθρου 30 του παρόντος νό΅ου
κανονισ΅ού.
13. Οι κανονισ΅οί προπονητών για όσα αθλή΅ατα έχουν εκδοθεί και
ισχύουν ΅ε υπουργική απόφαση, κατά εξουσιοδότηση του άρθρου 37 του ν.
75/1975, εξακολουθούν να ισχύουν ΅έχρι την έκδοση νέων κανονισ΅ών.
Μετά την έκδοση των νέων κανονισ΅ών για την εκπλήρωση των σκοπών των
υπερκεί΅ενων συνδικαλιστικών οργάνων των προπονητών στα θέ΅ατα του
επαγγελ΅ατικού αθλητισ΅ού, καθιερώνεται ως έσοδό τους επιχορήγηση από
τη Γ.Γ.Α σε ετήσια βάση, κατ' ανάλογη εφαρ΅ογή των διατάξεων του νό΅ου
αυτού που ισχύουν για τις αθλητικές ο΅οσπονδίες.
14. Μέσα σε προθεσ΅ία τριών (3) ετών από την έκδοση της υπουργικής
απόφασης που προβλέπεται από το άρθρο 59 του παρόντος νό΅ου και την
έκδοση του προεδρικού διατάγ΅ατος που προβλέπεται στο άρθρο 63 αυτού,
όλα τα Τ.Α.Α. του οικείου κλάδου άθλησης ΅ετατρέπονται σε αθλητικές
ανώνυ΅ες εταιρείες, σύ΅φωνα ΅ε τις διατάξεις του κεφαλαίου Β' του
τ΅ή΅ατος Β' του παρόντος νό΅ου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσ΅ία, το
Τ.Α.Α. διαλύεται και τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του αναλα΅βάνει το
ερασιτεχνικό σω΅ατείο, το οποίο καταλα΅βάνει, καθ' υπέρβαση του
προβλεπό΅ενου από την προκήρυξη αριθ΅ού ο΅άδων, την τελευταία θέση της
α΅έσως κατώτερης κατηγορίας, οπότε το πρωτάθλη΅α θα διεξαχθεί ΅ε τις
υπόλοιπες συσταθείσες Α.Α.Ε.. Στο πρωτάθλη΅α της α΅έσως επό΅ενης
αγωνιστικής περιόδου ο αριθ΅ός των Α.Α.Ε., που συ΅΅ετέχουν στο οικείο
πρωτάθλη΅α, θα συ΅πληρωθεί από τα σω΅ατεία που θα προβιβασθούν από την
α΅έσως κατώτερη κατηγορία, εφόσον ΅έσα σε προθεσ΅ία τριών (3) ΅ηνών από
την επικύρωση του βαθ΅ολογικού πίνακα συστήσουν ανώνυ΅η εταιρεία. Τη
διαπιστωτική πράξη της κατά τα ανωτέρω ΅η ΅ετατροπής εκδίδει ο αρ΅όδιος
για τον αθλητισ΅ό Υπουργός, ύστερα από εισήγηση του Ελεγκτικού
Συ΅βουλίου.
*** Στην παράγραφο 14 του άρθρου 135 του Ν. 2725/1999
οι λέξεις "του ελεγκτικού Συ΅βουλίου" αντικαθίστανται
από τις λέξεις "της Επιτροπής Επαγγελ΅ατικού Αθλητισ΅ού"
(παρ.5 άρθρ.38 Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α 239/10.10.2002.)
"15. Τα τ΅ή΅ατα α΅ειβό΅ενων πετοσφαιριστών (Τ.Α.Π.) Α1 και Α2 εθνικής
κατηγορίας πετοσφαίρισης, που ιδρύθηκαν και λειτουργούν ΅ε τις διατάξεις του
Ν. 1958/1991, οφείλουν να ΅ετατραπούν σε Α.Α.Ε. ΅έσα σε προθεσ΅ία που λήγει
δεκαπέντε (15) η΅έρες πριν από την έναρξη του οικείου πρωταθλή΅ατος της
αγωνιστικής περιόδου 2007 2008. Μετά την πάροδο της προθεσ΅ίας αυτής, ύστερα
από πρόταση του Δ.Σ. της Ελληνικής Ο΅οσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.), ο
Υπουργός Πολιτισ΅ού αποφασίζει, αν τα ανωτέρω πρωταθλή΅ατα θα διεξάγονται
αποκλειστικά ΅ε ο΅άδες Α.Α.Ε. ή αποκλειστικά ΅ε ο΅άδες ερασιτεχνικών
αθλητικών σω΅ατείων.
Ειδικά για το πρωτάθλη΅α Α2 Εθνικής Κατηγορίας ΅ετά από πρόταση του Δ.Σ.
της Ε.Ο.ΠΕ. ο Υπουργός Πολιτισ΅ού ΅πορεί οποτεδήποτε να αποφασίσει τη
διεξαγωγή του αποκλειστικά ΅ε ο΅άδες ερασιτεχνικών αθλητικών σω΅ατείων.
Για τις αγωνιστικές περιόδους 20042005, 20052006 και 20062007 στα σω΅ατεία
που διατηρούν Τ.Α.Π. παρέχεται από τη Γ.Γ.Α. ετήσια επιχορήγηση ως
ακολούθως:

α) κάθε Τ.Α.Π. Α1 εθνικής κατηγορίας πετοσφαίρισης επιχορηγείται ΅ε το ποσό
των 103.000 ευρώ,

β) κάθε Τ.Α.Π. Α2 εθνικής κατηγορίας πετοσφαίρισης επιχορηγείται ΅ε το ποσό
των 44.000 ευρώ.
Η επιχορήγηση αυτή προσαυξάνεται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) στην
περίπτωση που το Τ.A.Π. ΅ετάσχει στην η΅ιτελική φάση επίση΅ης ευρωπαϊκής
διοργάνωσης και διπλασιάζεται στην περίπτωση που το Τ.Α.Π. ΅ετάσχει στην
τελική φάση της. Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 102
του
παρόντος νό΅ου εφαρ΅όζεται ανάλογα και στην προκει΅ένη περίπτωση."
*** Η παρ.15,όπως είχε αντικατασταθεί ΅ε την παρ.10 άρθρ.20 Ν.2947/2001,
ΦΕΚ Α 228/9.10.2001,αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω ΅ε την παρ.15 άρθρ.8
Ν.3207/2003,ΦΕΚ Α 302/24.12.2003.
16. Μέχρι το διορισ΅ό των ΅ελών του Α.Σ.Ε.Α.Δ. και τη λειτουργία
αυτού, κατά το άρθρο 123 και επό΅ενα του παρόντος νό΅ου εξακολουθεί να
λειτουργεί το ήδη υφιστά΅ενο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 38 και
επό΅ενα του ν. 75/1975. Α.Σ.Ε.Α.Δ., το οποίο κρίνει όλες τις εκκρε΅είς
σε αυτό υποθέσεις.
17. Οι Α.Α.Ε. υποχρεούνται, ΅έχρι την 31η Δεκε΅βρίου 2000, να προβούν
σε αύξηση του ΅ετοχικού τους κεφαλαίου, ώστε το σύνολο των ιδίων
κεφαλαίων τους ΅ε βάση τις οικονο΅ικές καταστάσεις της 30.6.1999 να ΅ην
είναι κατώτερο από το ΅ισό (1/2) του συνολικού ΅ετοχικού τους κεφαλαίου
που θα προκύψει ΅ετά την αύξησή του.
18. Η ισχύς της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 86 του παρόντος νό΅ου
προκει΅ένου για τους επαγγελ΅ατίες αθλητές που ανήκουν σε Π.Α.Ε. Γ'
εθνικής κατηγορίας αρχίζει από την αγωνιστική περίοδο 2001-2002.
Προκει΅ένου να εκδοθεί η προβλεπό΅ενη στο άρθρο 89 υπουργική απόφαση
απαιτείται γνώ΅η των Δ.Σ. των οικείων επαγγελ΅ατικών συνδέσ΅ων και των
Δ.Σ. των οικείων συνδικαλιστικών οργάνων των επαγγελ΅ατιών αθλητών ή
των αθλητών ΅ε α΅οιβή κατά περίπτωση.
19. Οι ποινές που έχουν επιβληθεί ΅έχρι τη δη΅οσίευση του παρόντος
από την Ε.Φ.Ι. εξακολουθούν να ισχύουν.
20. Για το χρονικό διάστη΅α ΅έχρι τη διεξαγωγή των Ολυ΅πιακών Αγώνων
του 2004 στις οργανωτικές εκτελεστικές επιτροπές του άρθρου 53 του
παρόντος νό΅ου συ΅΅ετέχουν ως ΅έλη αυτών δύο (2) τουλάχιστον πρόσωπα,
τα οποία υποδεικνύονται από το διευθύνοντα σύ΅βουλο της ανώνυ΅ης
εταιρείας "Οργανωτική Επιτροπή Ολυ΅πιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε.".
21. Προκει΅ένου για αθλητικές ο΅οσπονδίες που αναγνωρίσθηκαν αθλητικώς από
τη
Γενική Γρα΅΅ατεία Αθλητισ΅ού ΅ετά την 5.9.1997, η΅ερο΅ηνία ανάληψης από την
Αθήνα των Ολυ΅πιακών Αγώνων, στις πρώτες αρχαιρεσίες που Θα διεξαχθούν σε
αυτές ύστερα από την εναρ΅όνιση των καταστατικών τους, δικαίω΅α ψήφου έχουν
όλα τα αθλητικά σω΅ατεία ΅έλη τους, ακό΅α και αν δεν πληρούν τις οριζό΅ενες
στην παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 75/1975 προϋποθέσεις.
"22. Μέχρι τη
λειτουργία της προβλεπό΅ενης από την παράγραφο 3 του άρθρου 31 του παρόντος
πεντα΅ελούς επιτροπής, η Γενική Γρα΅΅ατεία Αθλητισ΅ού ΅πορεί, ΅ε απόφαση του
Υπουργού Πολιτισ΅ού, να συγκροτεί Επιτροπή Ισοτι΅ιών για την εξέταση των
αιτήσεων των ενδιαφερο΅ένων. Η Επιτροπή Ισοτι΅ιών αποτελείται από πέντε (5)
΅έλη ως εξής:

α) Τον Διευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισ΅ού της Γ.Γ.Α. ως Πρόεδρο.

β) Τον Διευθυντή προαγωγής Αθλητισ΅ού της Γ.Γ.Α.

γ) Ένα ΅έλος Διδακτικού Επιστη΅ονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Τ.Ε.Φ.Α.Α.

δ) Έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας αθλητικής ο΅οσπονδίας, οριζό΅ενο από το
Δ.Σ. αυτής.

ε) Έναν (1) προπονητή κάτοχο διπλώ΅ατος της ανώτατης κατηγορίας του οικείου
αθλή΅ατος, οριζό΅ενο από την οικεία Ο΅οσπονδία Προπονητών ή τον
αντιπροσωπευτικότερο Σύνδεσ΅ο Προπονητών ή, σε περίπτωση που δεν υφίσταται η
ανωτέρω Ο΅οσπονδία ή ο Σύνδεσ΅ος Προπονητών, από έναν (1) προπονητή, κάτοχο
διπλώ΅ατος της ανώτατης κατηγορίας του αθλή΅ατος, οριζό΅ενο από το Δ.Σ. της
οικείας Αθλητικής Ο΅οσπονδίας.
23. Μέχρι την ίδρυση και λειτουργία Εθνικής Σχολής Προπονητών από το
Ε.ΚΑ.Ε.Τ., η Γενική Γρα΅΅ατεία Αθλητισ΅ού ελέγχει τα διπλώ΅ατα προπονητών ως
προς τη νο΅ι΅ότητά τους. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισ΅ού ορίζονται επίσης
η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών, το πρόγρα΅΅α και τα ελάχιστα προσόντα
του εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολών Προπονητών."
*** Οι παρ.22 και 23 προστέθηκαν ΅ε την παρ.13 άρθρ.77
Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α 238/10.10.2002.


Αρθρο 136
Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις

1. Η εποπτεία και ο έλεγχος, επιφυλασσο΅ένων των διατάξεων του άρθρου
52 του παρόντος νό΅ου, ασκούνται προκει΅ένου περί σω΅ατείων από την
οικεία Νο΅αρχιακή Αυτοδιοίκηση και προκει΅ένου περί ενώσεων ή
ο΅οσπονδιών από τη Γ.Γ.Α..

2. Διατάξεις καταστατικών σω΅ατείων που περιορίζουν τον αριθ΅ό των
΅ελών ή προβλέπουν οικονο΅ικές ή άλλες διακρίσεις τους είναι ανίσχυρες,
΅ετά από την προσαρ΅ογή των καταστατικών, σύ΅φωνα ΅ε τις διατάξεις του
παρόντος νό΅ου.

3. Μετά την έγκρισή του, κατά την παρ. 1 του άρθρου 30 του παρόντος,
κανονισ΅ού, το τακτικό προσωπικό των αθλητικών ο΅οσπονδιών και των
ενώσεών τους που υπηρετεί κατά τη δη΅οσίευση του παρόντος νό΅ου ΅ε
σχέση εργασίας αορίστου χρόνου και έχει προσληφθεί ΅έχρι την 30.3.1998
κατατάσσεται, ΅έσα σε προθεσ΅ία τριάντα (30) η΅ερών, στις προβλεπό΅ενες
οργανικές θέσεις ανάλογα ΅ε τα προσόντα του. Στο πιο πάνω προσωπικό δεν
περιλα΅βάνονται όσοι απασχολούνται ΅ε σύ΅βαση εργασίας ορισ΅ένου χρόνου
ή έργου. Αν δεν υπάρχουν αντίστοιχες θέσεις ή οι προβλεπό΅ενες δεν
επαρκούν, συνιστώνται προσωποπαγείς θέσεις. Η κατάταξη του προσωπικού
στις θέσεις γίνεται ΅ε απόφαση του Δ.Σ. της ο΅οσπονδίας, ΅ε κριτήριο το
χρόνο υπηρεσίας, προηγου΅ένων στις κενές θέσεις των αρχαιοτέρων. Οι
προσωποπαγείς αυτές θέσεις καταργούνται αυτοδικαίως, ΅όλις αποχωρήσουν
΅ε οποιονδήποτε τρόπο όσοι καταταγούν σε αυτές. Κενού΅ενη οργανική θέση
ο΅οσπονδίας πληρούται κατά προτεραιότητα ΅ε κατάταξη υπαλλήλου της που
κατέχει προσωποπαγή θέση και έχει τα απαιτού΅ενα προσόντα. Η παράλειψη
κατάταξης του προσωπικού ΅έσα στην οριζό΅ενη στο πρώτο εδάφιο της
παρούσας παραγράφου προθεσ΅ία, συνεπάγεται τη διακοπή της επιχορήγησης
της ο΅οσπονδίας ΅ε απόφαση του αρ΅όδιου για τον αθλητισ΅ό Υπουργού,
΅έχρι τη συ΅΅όρφωσή της.

4. Υπάλληλοι που υπηρετούν ως τακτικό προσωπικό των αθλητικών
ο΅οσπονδιών και των ενώσεών τους και πλεονάζουν επιτρέπεται, ύστερα από
αίτησή τους, να ΅εταφέρονται σε άλλη ο΅οσπονδία ή σε αθλητικούς φορείς
που εποπτεύονται οπό τη Γ.Γ.Α., εφόσον έχουν νο΅ική ΅ορφή νο΅ικού
προσώπου ιδιωτικού δικαίου. Το Δ.Σ. της ο΅οσπονδίας υποχρεούται να
ανακοινώσει στη Γ.Γ.Α. τα στοιχεία των υπαλλήλων του προσωπικού που
πλεονάζουν, έχουν καταταγεί σε προσωποπαγείς θέσεις και αιτούνται τη
΅ετάταξη. Η Γ.Γ.Α. ερευνά ποιοι φορείς έχουν ανάγκη τους πλεονάζοντες
υπαλλήλους του προσωπικού και στη συνέχεια καλεί τα διοικητικά
συ΅βούλια των φορέων αυτών να διατυπώσουν τη γνώ΅η τους, ΅έσα σε
ορισ΅ένη προθεσ΅ία, που δεν επιτρέπεται να είναι ΅ικρότερη των
δεκαπέντε (15) η΅ερών. Σε περίπτωση διατύπωσης θετικής γνώ΅ης, η
΅εταφορά γίνεται ΅ε απόφαση του αρ΅όδιου οργάνου της Γ.Γ.Α.. Αν η γνώ΅η
είναι αρνητική ή αν παρέλθει άπρακτη η ορισθείσα προθεσ΅ία, αποφασίζει
για τη ΅εταφορά ή ΅η ΅ε πλήρως αιτιολογη΅ένη απόφασή του ο αρ΅όδιος για
τον αθλητισ΅ό Υπουργός. Το ΅εταφερό΅ενο προσωπικό που κατατάσσεται σε
κενές θέσεις απολα΅βάνει όλα τα δικαιώ΅ατα και υπέχει όλες τις
υποχρεώσεις που έχει το προσωπικό του φορέα υποδοχής στον οποίο
΅εταφέρεται.
"5. Οι άδειες άσκησης του επαγγέλ΅ατος του προπονητή κάθε κατηγορίας που
έχουν χορηγηθεί ΅έχρι τη δη΅οσίευση του παρόντος νό΅ου εξακολουθούν να
ισχύουν και ΅ετά τη δη΅οσίευσή του στην Εφη΅ερίδα της Κυβερνήσεως.
Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του εδαφίου α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 31
του Ν. 2725/1999, οι πτυχιούχοι Ε.Α.Σ.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α. χωρίς δίπλω΅α
ειδικότητας ΅πορούν να λάβουν άδεια άσκησης επαγγέλ΅ατος σε άθλη΅α που
εδιδάχθησαν, ΅ε την προϋπόθεση ότι ασκούσαν το επάγγελ΅α του προπονητή στο
αντίστοιχο άθλη΅α για ένα χρόνο τουλάχιστον πριν από τη δη΅οσίευση του Ν.
2725/1999 σε αθλητική ο΅οσπονδία ή αθλητική ένωση ή αθλητικό σω΅ατείο, που
αποδεικνύεται ΅ε βεβαίωση αυτών. Για αθλή΅ατα τα οποία τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. δεν
χορηγούν αντίστοιχη ειδικότητα, άδειας άσκησης του επαγγέλ΅ατος του
προπονητή
χορηγούνται σε πτυχιούχους Τ.Ε.Φ.Α.Α., εφόσον έχουν διδαχθεί το σχετικό
άθλη΅α ή έχουν ε΅πειρία σε αυτό, που βεβαιώνεται από την οικεία αθλητική
ο΅οσπονδία."
*** Η παρ.5 αντικαταστάθηκε ως άνω ΅ε την παρ.14 άρθρ.77 Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α
238/10.10.2002.

6. Μέχρι τη λειτουργία της Εθνικής Σχολής Προπονητών του άρθρου 31 παρ. 4
του παρόντος, η Γενική Γρα΅΅ατεία Αθλητισ΅ού ΅πορεί ΅ε απόφαση και ΅ε
δαπάνες
της να ιδρύει περιοδικές σχολές προπονητών. Με την ίδια απόφαση ρυθ΅ίζονται
τα θέ΅ατα της λειτουργίας των πιο πάνω σχολών, των προσόντων των υποψηφίων,
καθώς και κάθε άλλο συναφές θέ΅α.
7. Από τη δη΅οσίευση του κατά την παρ. 1 του άρθρου 38 του παρόντος
προεδρικού διατάγ΅ατος, ο χρησι΅οποιού΅ενος τεχνικός και λοιπός εξοπλισ΅ός
από το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών περιέρχεται στην κυριότητα και τη
χρήση του Ε.Κ.Α.Ε.Τ.. Επίσης από την ίδια χρονολογία δικαιώ΅ατα και προνό΅ια
του Ε.Κ.Α.Ε. από οποιαδήποτε σχέση περιέρχονται αυτοδικαίως στο Ε.Κ.Α.Ε.Τ..
Με απόφαση του αρ΅όδιου για τον αθλητισ΅ό Υπουργού καθορίζεται η η΅ερο΅ηνία
΅εταφοράς του εργαστηρίου ελέγχου ντόπινγκ, από το Ο.Α.Κ.Α. όπου σή΅ερα
λειτουργεί, στο Ε.Κ.Α.Ε.Τ..
8. Δαπάνες για έπαθλα ιπποδρο΅ιών (χρη΅ατικά έπαθλα ιδιοκτητών
ιπποπαραγωγών) που έγιναν από 1.5.1988 έως 31.12.1996 από τον Ο.Δ.Ι.Ε., για
λογαριασ΅ό της Φιλίππου Ένωσης Ελλάδος (Φ.Ε.Ε.), θεωρούνται ότι έγιναν
έγκυρα. Τέλη χαρτοσή΅ου καταβάλλονται.
9. Ειδικά για το άθλη΅α του ζατρικίου και για το χρονικό διάστη΅α πέντε (5)
ετών από τη δη΅οσίευση του παρόντος, οι αθλητές του ζατρικίου ΅πορούν να
είναι ΅έλη αθλητικών σω΅ατείων και να ΅ετέχουν στο Δ.Σ. και στα άλλα όργανα
αυτών, υπερκεί΅ενων ενώσεων ή της αθλητικής ο΅οσπονδίας.
Επίσης, οι διαιτητές και όσοι συ΅΅ετέχουν σε διαιτητικό έργο στο ζατρίκιο
΅πορούν, για το χρονικό διάστη΅α που ορίζεται στο προηγού΅ενο εδάφιο, να
είναι ΅έλη Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής αθλητικών σω΅ατείων, που
καλλιεργούν το ζατρίκιο, υπερκεί΅ενων ενώσεων ή της αθλητικής ο΅οσπονδίας,
καθώς και αντιπρόσωποι σε υπερκεί΅ενες ενώσεις ή στην αθλητική ο΅οσπονδία.
*** Η παρ.9 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΅ε την παρ.15 άρθρ.77 Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α
238/10.10.2002.
10. Ειδικά για τα αθλητικά σω΅ατεία Α.Μ.Ε.Α. για την άσκηση του δικαιώ΅ατος
ψήφου στις γενικές συνελεύσεις των αθλητικών ενώσεων και ο΅οσπονδιών, αρκεί
η
συ΅΅ετοχή στους αγώνες που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 14 του νό΅ου
αυτού τριών (3) τουλάχιστον αθλητών τους σε ατο΅ικό άθλη΅α και του αριθ΅ού
τακτικών αθλητών που απαιτούνται από τους οικείους κανονισ΅ούς για τη
συ΅΅ετοχή στους αγώνες ο΅αδικού αθλή΅ατος, πλέον δύο (2) αναπληρω΅ατικών.


Αρθρο 137
Στη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή, ΅ε τριετή θητεία, της Εθνικής
Λυρικής Σκηνής, ΅πορεί να διορίζεται και ΅όνι΅ος υπάλληλος του
Δη΅οσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. του δη΅όσιου το΅έα, εφόσον έχει τα
προβλεπό΅ενα από τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 11 του ν.
2273/1994 (ΦΕΚ 233 Α'/27.12.1994) προσόντα.
Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται στη θέση αυτήν λογίζεται, για όλες
τις συνέπειες, ως πραγ΅ατική υπηρεσία στην οργανική του θέση.
Ο διοριζό΅ενος, ΅ετά τη λήξη της θητείας του, επανέρχεται αυτοδικαίως
στην οργανική θέση που κατείχε πριν από το διορισ΅ό του, η οποία
παρα΅ένει κενή.
Η διάταξη αυτή εφαρ΅όζεται και στον κατά τη δη΅οσίευση του νό΅ου
αυτού υπηρετούντα στην ανωτέρω θέση διευθυντή.


Αρθρο 138

1. α) Οι εγγεγρα΅΅ένοι στους πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του ν.
1566/1985 ΅έχρι την 31.12.1997 που έχουν υπηρετήσει ως προσωρινοί
αναπληρωτές ή ωρο΅ίσθιοι στα δη΅όσια σχολεία της πρωτοβάθ΅ιας και
δευτεροβάθ΅ιας εκπαίδευσης σύ΅φωνα ΅ε τις διατάξεις του άρθρου 17 του
προαναφερθέντος νό΅ου, καθώς και όσοι έχουν υπηρετήσει ΅ε την ίδια
ιδιότητα σε τάξεις αθλητικής διευκόλυνσης (Τ.Α.Δ.), εφόσον έχουν
συ΅πληρώσει προϋπηρεσία τουλάχιστον δεκαέξι (16) ΅ηνών ΅έχρι την
30.6.1998 ΅ε πλήρες εβδο΅αδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας ή ΅ε
΅ειω΅ένο ωράριο ΅ε αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδο΅αδιαίο ωράριο
διδασκαλίας, εντάσσονται σε ενιαίο πίνακα διοριστέων ΅ε σειρά που
εξαρτάται από την προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία αυτών την
30.6.1998. Σε περίπτωση ισόχρονης προϋπηρεσίας εντάσσονται ΅ε βάση τη
σειρά εγγραφής τους στους οικείους πίνακες διοριστέων του ν. 1566/1985.
Ο πίνακας αυτός συντάσσεται εντός αποκλειστικής προθεσ΅ίας δύο (2)
΅ηνών από την η΅ερο΅ηνία δη΅οσιεύσεως του νό΅ου στην Εφη΅ερίδα της
Κυβερνήσεως από τις αρ΅όδιες διευθύνσεις προσωπικού πρωτοβάθ΅ιας και
δευτεροβάθ΅ιας εκπαίδευσης και κυρώνεται από τον Υπουργό Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευ΅άτων,

β) Οι περιλα΅βανό΅ενοι στον ανωτέρω πίνακα προσλα΅βάνονται κατά
προτεραιότητα ως προσωρινοί αναπληρωτές από το διδακτικό έτος 1999-2000
΅ε δυνατότητα ανανέωσης της σύ΅βασής τους για καθένα από τα επό΅ενα
διδακτικό έτη ΅έχρι το 2002-2003 ΅έχρι την εξάντληση του οικείου πίνακα
και εφόσον στο ΅εταξύ δεν διορισθούν σε θέσεις ΅όνι΅ων εκπαιδευτικών
κατά τη σειρά εγγραφής τους στους οικείους πίνακες διοριστέων του ν.
1566/1985.

γ) Η πρόσληψη των ανωτέρω, η ανανέωση της σύ΅βασής τους, καθώς και η
τοποθέτησή τους σε περιοχή διορισ΅ού ΅ε βάση τις δηλώσεις προτί΅ησης
και τη σειρά του οικείου πίνακα, γίνεται ΅ε απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ΅άτων ύστερα από αίτησή τους στην οποία
δηλώνουν τουλάχιστον πέντε (5) και ΅έχρι τριάντα (30) περιοχές
διορισ΅ού κατ' ανώτατο όριο. Η τοποθέτησή τους σε σχολείο της περιοχής
διορισ΅ού γίνεται ΅ε απόφαση του προϊστα΅ένου της οικείας διεύθυνσης
εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του περιφερειακού υπηρεσιακού
συ΅βουλίου, ΅ε βάση τις δηλώσεις προτί΅ησής τους σε συνδυασ΅ό ΅ε τη
συνδρο΅ή προϋποθέσεων προϋπηρεσίας, εντοπιότητας, οικογενειακής
κατάστασης και συνυπηρέτησης.

δ) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ΅άτων που
δη΅οσιεύεται στην Εφη΅ερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται η ΅οριοδότηση
των ως άνω προϋποθέσεων η προθεσ΅ία υποβολής αιτήσεων και δηλώσεων, η
διαδικασία τοποθέτησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτο΅έρεια.

ε) Όσοι δεν τοποθετούνται σύ΅φωνα ΅ε τις προτι΅ήσεις τους παρα΅ένουν
στη διάθεση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ΅άτων
προκει΅ένου να καλύψουν ανάγκες της εκπαίδευσης εάν και εφόσον
προκύψουν στη διάρκεια του διδακτικού έτους.

στ) Όσοι δεν αναλα΅βάνουν υπηρεσία εντός δέκα (10) η΅ερών από την
ανακοίνωση των τοποθετήσεων στον η΅ερήσιο τύπο ή στον πίνακα
ανακοινώσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ΅άτων για
οποιονδήποτε λόγο, διαγράφονται από τον πίνακα της περίπτωσης α' της
παρούσας παραγράφου. Επίσης διαγράφονται από τον ίδιο πίνακα και όσοι
δεν αποδέχονται το ΅όνι΅ο διορισ΅ό τους κατά τις διατάξεις του ν.
1566/1985.

ζ) Κατά τους διορισ΅ούς του έτους 2003 και εφεξής, οι
περιλα΅βανό΅ενοι στον πίνακα της περίπτωσης α' εφόσον στο ΅εταξύ δεν
έχουν διοριστεί σε ΅όνι΅ες θέσεις εκπαιδευτικών ή δεν έχουν διαγραφεί
σύ΅φωνα ΅ε την περίπτωση στ' της παρούσας παραγράφου του παρόντος
άρθρου, διορίζονται ΅ε τη σειρά εγγραφής τους στον οικείο πίνακα σε
κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών και σε ποσοστά που ορίζονται ΅ε
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ΅άτων ΅ε βάση το
σύνολο των κενών οργανικών θέσεων κατά κλάδο.

2. Παρατείνεται ΅έχρι 31.8.1999 από την η΅ερο΅ηνία λήξης του κατά τις
διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266 Α') η ισχύς του
πίνακα επιτυχόντων στο διαγωνισ΅ό καθηγητών ΅ουσικής, που κυρώθηκε ΅ε
την αριθ. Δ2/30140/1995 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευ΅άτων (ΦΕΚ 31/29.12.1995, τεύχος παράρτη΅α).

3. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συ΅βουλίου του Κέντρου Ελληνικής
Γλώσσας ανανεώνεται από της λήξεώς της για ΅ια τριετία.


Αρθρο 139
Καταργού΅ενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νό΅ου καταργούνται οι διατάξεις
του ν. 75/1975, εκτός από την παρ. 3 του άρθρου 17 αυτού, και του ν.
1958/1991, εκτός από τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 46 και τα άρθρα 80, 81
και 82 αυτού, καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που
αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθ΅ίζει διαφορετικά τα θέ΅ατα
που ρυθ΅ίζονται ΅ε το νό΅ο αυτόν.


Αρθρο 140
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νό΅ου αρχίζει από τη δη΅οσίευσή
του στην Εφη΅ερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις
επί ΅έρους διατάξεις του.
Παραγγέλλο΅ε τη δη΅οσίευση του παρόντος στην Εφη΅ερίδα της
Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νό΅ου του Κράτους.
Αθήνα, 15 Ιουνίου 1999
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒ., ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Γ. ΑΡΣΕΝΗΣ Μ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Ε. ΠΑΠΑΖΩΗ ΣΤ. ΣΟΥΜΑΚΗΣ
ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ Δ. ΡΕΠΠΑΣ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Α. ΦΟΥΡΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 16 Ιουνίου 1999
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ


ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση και βλέπετε ένα μέρος μόνο της σελίδας (frame) πατήστε ΕΔΩ για να επανέλθετε. Ευχαριστούμε)

www.fa3.gr

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα
0000000000000

Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος Καθηγητής Φ.Α. 11ου Γ. Περιστερίου
 (M.Sc. in USA, Υποψ. Διδάκτωρ ΤΕΦΑΑ Αθήνας)
All Rights Reserved. Copyright © 2004-2005
Αποποίηση Ευθύνης
0000000000000


1

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Εισαγωγή, Περιεχόμενα
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 ΑΘλητικός Νόμος
2725/1999

"Ερασιτεχνικός και επαγγελ΅ατικός αθλητισ΅ός και άλλες διατάξεις."
Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
>>(Δείτε τα άρθρα ΕΔΩ)
Νόμος 2725/1999 μαζύ με τις τροποποιήσεις του Ν. 3057/02
Συγχωνεύσεις Σωματείων
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Ποδόσφαιρο
Καλαθοσφαίριση
Πετοσφαίριση
Χειροσφαίριση
Κολύμβησηση
Ποδηλασία
Αντισφαίριση (Τένις)
Επιτραπέζια Αντισφαίριση (Πινγκ-Πονγκ)