ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
(της παραγράφου 5 του άρθρου 49 Ν. 1566/ 1985, ΦΕΚ 167)


υπουργική απόφαση Δ4/85/13-2-1987
Υ.Α. Δ4/85 (Εθν. Παιδείας) της 11/13.2.87

Τρόπος λειτουργίας Νομαρχιακών και Επαρχιακών Επιτροπών Παιδείας.- (Β' 81).

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 49 Ν. 1566/ 1985 (ΦΕΚ 167). Αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τον τρόπο λειτουργίας, την οργάνωση της γραμματείας, τη θητεία των μελών, τον τρόπο υλοποίησης των εισηγήσεων, τη λειτουργία υποεπιτροπών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια των κατά το άρθρο 49 του Ν. 1566/1985 νομαρχιακών και επαρχιακών επιτροπών παιδείας ως ακολούθως:Αρθρο 1
Τρόπος λειτουργίας - Θητεία μελών - Αρμοδιότητες.
1. Η θητεία των μελών των κατά το άρθρο 49 του Ν. 1566/1985 νομαρχιακών και επαρχιακών επιτροπών παιδείας είναι διετής. Κάθε φορέας που εκπροσωπείται στις επιτροπές αυτές, δικαιούται να αντικαταστήσει τον εκπρόσωπό του. Το σχετικό με την αντικατάσταση έγγραφο πρέπει να επιδοθεί στον πρόεδρο της επιτροπής σαράντα οκτώ ώρες πριν από την έναρξη σε αντικατάσταση άλλου, διανύει το υπόλοιπο της θητείας. Κατά την πρώτη εφαρμογή της απόφασης αυτής, η θητεία των μελών λήγει στις 31.12.1988.

2. Οι νομαρχιακές και επαρχιακές επιτροπές παιδείας, λειτουργούν σε ολομέλεια και σε υποεπιτροπές. Η ολομέλεια αποτελείται από όλα τα μέλη που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 1566/1985. Οι υποεπιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του προέδρου και σύμφωνη γνώμη της ολομέλειας.

3. Οι νομαρχιακές και επαρχιακές επιτροπές παιδείας συνεδριάζουν στο κατάστημα της αρμόδιας νομαρχίας ή επαρχίας τακτικά τέσσερις φορές το χρόνο κατά τους μήνες Σεπτέμβριο, Δεκέμβριο, Μάρτιο και Ιούνιο και έκτακτα όταν το ζητήσει ο πρόεδρος ή το 1/3 του συνόλου των μελών τους.

4. Οι νομαρχιακές και επαρχιακές επιτροπές παιδείας βρίσκονται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη τους είναι περισσότερα από τα απόντα και οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η συνεδρίαση μπορεί να επαναληφθεί στον ίδιο τόπο την επόμενη ημέρα και με τα ίδια ακριβώς θέματα ημερήσιας διάταξης, με την προϋπόθεση ότι τούτο έχει ανακοινωθεί στα μέλη συγχρόνως με την επίδοση σ' αυτά της πρόσκλησης για την ορισμένη τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση. Στην περίπτωση αυτή η επιτροπή θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα το 1/3 των μελών της.

5. Ο πρόεδρος της νομαρχιακής και επαρχιακής επιτροπής ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συγκαλεί την επιτροπή και διευθύνει τις συνεδριάσεις. Στις συνεδριάσεις της νομαρχιακής ή επαρχιακής επιτροπής παιδείας μπορούν να καλούνται, από τον πρόεδρό της, εκπρόσωποι των επιστημονικών ενώσεων ή άλλων κοινωνικών φορέων ή οργανώσεων για να εκθέτουν τις απόψεις τους.

6. Για κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά στα οποία αναγράφονται ο χρόνος και ο τρόπος συνεδρίασης, το ονοματεπώνυμο όλων των μελών που συμμετέχουν στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι σχετικές αποφάσεις και η γνώμη της μειοψηφίας.

7. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γραμματέα. Τα πρακτικά για κάθε συνεδρίαση παίρνουν ιδιαίτερο αύξοντα αριθμό, αρχίζει δε νέα αρίθμηση με την έναρξη κάθε σχολικού έτους.

8. Οι νομαρχιακές και επαρχιακές επιτροπές παιδείας, ασκούν τις αρμοδιότητες του άρθρου 49 παρ. 4 του Ν. 1566/1985.Αρθρο 2
Λειτουργία Υποεπιτροπών.
1. Ο Πρόεδρος της νομαρχιακής ή επαρχιακής επιτροπής παιδείας με απόφασή του που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της ολομέλειας της επιτροπής μπορεί να συγκροτεί υποεπιτροπές, που αποτελούνται από τρία τουλάχιστον μέλη της επιτροπής, για τη μελέτη ειδικότερων θεμάτων της αρμοδιότητάς της.

2. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται το συγκεκριμένο έργο των υποεπιτροπών και ο υπεύθυνος για το συντονισμό του έργου της.

3. Οι υποεπιτροπές λειτουργούν άτυπα, τα σχετικά δε πορίσματά τους υποβάλλονται στην ολομέλεια της επιτροπής, η οποία και διατυπώνει τις τελικές εισηγήσεις.

4. Στις συνεδριάσεις της υποεπιτροπής μπορούν να καλούνται, από τον υπεύθυνο αυτής, σχολικοί σύμβουλοι, παιδαγωγοί, άλλοι εκπαιδευτικοί και επιστήμονες καθώς και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων και οργανώσεων για να εκθέσουν τις απόψεις τους.Αρθρο 3
Οργάνωση γραμματείας.
1. Με την απόφαση συγκρότησης των νομαρχιακών και επαρχιακών επιτροπών παιδείας, ορίζεται και ο γραμματέας με τον αναπληρωτή του, από διοικητικούς υπαλλήλους ή εκπαιδευτικούς, που υπηρετούν σε υπηρεσία της εκπαίδευσης, που λειτουργεί στην έδρα της Νομαρχίας ή Επαρχίας, κατά περίπτωση.

2. Ο γραμματέας είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη και κοινοποίηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, για τη σύνταξη, τήρηση και κοινοποίηση των πρακτικών, τη φροντίδα διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας του προέδρου, καθώς και για την τήρηση του σχετικού πρωτοκόλλου και αρχείου.

3. Η γραμματειακή υποστήριξη των επιτροπών, όπως είναι η δακτυλογράφηση των πρακτικών και της αλληλογραφίας του προέδρου, η χορήγηση γραφικής ύλης και κάθε συναφή προσφορά υπηρεσίας, γίνεται από την υπηρεσία της εκπαίδευσης, στην οποία υπηρετεί ο γραμματέας της επιτροπής.
ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ
 

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα