ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
(του άρθρου 48, Ν. 1566/ 1985, ΦΕΚ 167,

Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας
)


 

Nόμος 2327, (ΦΕΚ Α' 156 31-7-1995)

Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Νέοι θεσμοί
Αρθρο 1
Εθνικό Συμ8ούλιο Παιδείας
1. Ιδρύεται Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π.). το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, αποτελεί ανεξάρτητη διοικητική αρχή, τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και εισηγείται στην Κυβέρνηση επί θεμάτων εκπαιδευτικής πολιτικής όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, επί θεμάτων εκπαίδευσης αποδήμων και παλιννοστούντων, επί θεμάτων ειδικών κοινωνικών ομάδων, ειδικής αγωγής, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και λαϊκής επιμόρφωσης, καθώς και επί παντός θέματος σχετικού με την παιδεία.

2. Για την έκδοση κανονιστικών πράξεων, που ρυθμίζουν θέματα παιδείας, απαιτείται η προηγούμενη γνώμη της διοικούσας επιτροπής του Ε.ΣΥ.Π., που παρέχεται μετά από εισήγηση του αρμόδιου οργάνου του Ε.ΣΥ.Π.. Η γνώμη παρέχεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη διατύπωση του σχετικού ερωτήματος, άλλως η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς την προηγούμενη γνώμη του Ε.Σ.Υ.Π..

3. Όργανα του Ε.Σ.Υ.Π. είναι η ολομέλεια, ο πρόεδρος, η διοικούσα επιτροπή, τα τμήματα και οι τομείς τμημάτων, οι μονάδες και οι τομείς μονάδων. Η διοίκηση του Ε.ΣΥ.Π. ασκείται από τον πρόεδρο και τη διοικούσα επιτροπή.

4. Η ολομέλεια του Ε.ΣΥ.Π. αποτελείται από:

α. Τον πρόεδρο του Ε.ΣΥ.Π.

β. Τους εκπροσώπους των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Εργασίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Πολιτισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

γ. Έναν εκπρόσωπο κάθε κόμματος που εκπροσωπείται στη Βουλή και είναι μέλος της διαρκούς επιτροπής μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

δ. Έναν εκπρόσωπο της Ακαδημίας Αθηνών.

ε. Ανά έναν εκπρόσωπο των Γενικών Γραμματειών Αθλητισμού, Απόδημου Ελληνισμού, Λαϊκής Επιμόρφωσης, Έρευνας και Τεχνολογίας και Νέας Γενιάς και του Ο.Ε.Ε.Κ., που ορίζονται από τους οικείους Υπουργούς.

στ. Έναν εκπρόσωπο της ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

ζ. Τους Πρυτάνεις ή τους Προέδρους των διοικουσών επιτροπών των Α.Ε.Ι..

η. Τους προέδρους των Τ.Ε.Ι.

θ. Ανά έναν εκπρόσωπο των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., των μελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., της Ο.Λ.Μ.Ε. της Δ.Ο.Ε.. της Α.ΔΕ.Δ.Υ., της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. και της συνομοσπονδίας γονέων.

ι. Πέντε εκπροσώπους της Ε.Φ.Ε.Ε. και πέντε εκπροσώπους της Ε.Σ.Ε.Ε..

ια. Τέσσερις καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τέσσερις δασκάλους ή νηπιαγωγούς, που υποδεικνύονται από την Ο.Λ.Μ.Ε. και τη Δ.Ο.Ε. αντίστοιχα.

ιβ. Ανά έναν εκπρόσωπο της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και από έναν εκπρόσωπο των πανελλήνιων επαγγελματικών ενώσεων πτυχιούχων Τ.Ε.Ι., που αντιστοιχούν στις σχολές:

αα) τεχνολογικών εφαρμογών, ββ) Γραφικών τεχνών, γγ) επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας, δδ) διοίκησης και οικονομίας και εε) Γεωπονίας και τεχνολογίας τροφίμων.

ιγ. έναν κοινό εκπρόσωπο πανελλήνιων επιστημονικών οργανώσεων στους τομείς μαθηματικών, φυσικής, χημείας, βιολογίας, γεωλογίας, πληροφορικής.

ιδ. Ανά έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος, της Γενικής Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος (ΓΕ. Σ.Α.Σ.Ε.), της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, της Κεντρικής Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.) και της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.).

ιε. 'Εναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας ατόμων με ειδικές ανάγκες.

ιστ.'Εναν εκπρόσωπο του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού.

5. Στις αρμοδιότητες της ολομέλειας ανήκουν ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού συστήματος, η χάραξη της γενικής εκπαιδευτικής πολιτικής και η εισήγηση επί θεμάτων, τα οποία παραπέμπουν σε αυτήν ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο πρόεδρος ή η διοικούσα επιτροπή του Ε.ΣΥ.Π.. Επίσης στην ολομέλεια γίνεται ο ετήσιος απολογισμός του έργου των λοιπών οργάνων του Ε.ΣΥ.Π.. Η ολομέλεια συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά κάθε χρόνο και σε έκτακτη όταν τη συγκαλέσει ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Των συνεδριάσεων της ολομέλειας προεδρεύει, όταν παρίσταται, ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, διαφορετικά ο πρόεδρος του Ε.ΣΥ.Π..

6. Τα τμήματα του Ε.ΣΥ.Π. είναι τα ακάλουθα:

α.Τμήμα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

β. Τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

γ. Τμήμα απάδημου ελληνισμού και παλιννοστούντων.

δ. Τμήμα ειδικής αγωγής και ειδικών κοινωνικών ομάδων.

7. Οι μονάδες του Ε.ΣΥ.Π. είναι οι ακόλουθες:

α. Μονάδα αξιολόγησης και πιστοποίησης.

β. Μονάδα αναγνώρισης ισοτιμίας τίτλων σπουδών και μεταφοράς διδακτικών πιστωτικών μονάδων.

γ. Μονάδα τεκμηρίωσης.

δ. Μονάδα χρηματοδότησης της εκπαίδευσης.

ε. Μονάδα νέων μορφών εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαιδευτικών καινοτομιών.

8. Σε κάθε τμήμα ή μονάδα είναι δυνατόν να ιδρύονται τομείς, οι οποίοι καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της διοικούσας επιτροπής. Το τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελείται από δύο, τουλάχιστον, τομείς: τον τομέα Α.Ε.Ι. και τον τομέα Τ.Ε.Ι..
ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ
9. Κάθε τμήμα, μονάδα και τομέας αποτελείται από επτά (7), το πολύ, μέλη. Τον ίδιο αριθμό μελών μπορεί να έχουν και οι τομείς κάθε τμήματος. Ο ακριβής αριθμός των μελών κάθε τμήματος, τομέα ή μονάδας, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια συγκρότησης και λειτουργίας τους, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα μέλη αυτά πρέπει να είναι επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους ή προσωπικότητες με γνώσεις στο αντικείμενο του τμήματας, του τομέα ή της μονάδας που θα πλαισιώσουν. Με ίδια απόφαση καθορίζονται τα ειδικά προσόντα των μελών αυτών. Τα προσοντα αυτά γνωστοποιούνται στα πανεπιστήμια, στα Τ.Ε.Ι. και τους ενδιαφερόμενους φορείς, οι οποίοι προτείνουν για επιλογή στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, επιστήμονες που πληρούν τα προαόντα αυτά. Ο Υπουργός, από τα μέλη που έχουν προταθεί, επιλέγει τα μέλη των τμημάτων, τομέων και μονάδων, με τους αναπληρωματικούς τους, ύστερα από εισήγηση της διοικούσας επιτροπής. Ακόμη έχει το δικαίωμα, ύστερα από γνώμη της διοικούσας επιτροπής να ορίσει σε κάθε τμήμα, τομέα ή μονόδα μέχρι δύο (2) μέλη δικής του επιλογής, που πρέπει να είναι επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους ή προσωπικότητες ευρύτερης αποδοχής. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος κάθε τμήματος, τομέα και μονάδας εκλέγονται από τα μέλη της αντίστοιχης οργανικής μονάδας.

10. Ο πρόεδρος του Ε.ΣΥ.Π. είναι καθηγητής Α.Ε.Ι. ή ακαδημαικός με εμπειρία σε θέματα διοίκησης της εκπαίδευσης, διορίζεται, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας διαρκούς επιτροπής μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκπροσωπεί το Ε.ΣΥ.Π. ενώπιον παντός οργάνου και πάσης αρχής, προϊσταται των υπηρεσιών του και ασκεί όλες τις εκτελεστικές και διοικητικές αρμοδιότητες, εκτός εκείνων που ρητώς ονήκουν στην ολομέλεια, στη διοικούσα επιτροπή και στις επί μέρους οργανικές μονάδες του Ε.ΣΥ.Π. Η θητεία του προέδρου είναι πενταετής. Ο πρόεδρος του Ε.ΣΥ.Π. μπορεί να συμμετέχει στις συνεδριάσεις των τμημάτων, των μονάδων και των τομέων, οπότε και προεδρεύει των εργασιών τους.

11. Η διοικούσα επιτροπή είναι πενταμελής και συγκροτείται: α) Από τον πρόεδρο του Ε.ΣΥ.Π.. β) Από δύο πρυτάνεις Α.Ε.Ι., έναν πρόεδρο Τ.Ε.Ι., έναν εκπαιδευτικό πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι εκλέγονται με τους αναπληρωτές τους με μυστική ψηφοφορία από την ολομέλεια, μεταξύ των μελών της που έχουν τις ανωτέρω ιδιότητες και είναι όλοι υποψήφιοι, πλην εκείνων που δηλώνουν αντίθετη βούληση. Η ιδιότητα μέλους της διοικούσας επιτροπής του Ε.ΣΥ.Π. και μέλους της διοικησης συνδικαλιστικής οργάνωσης οποιασδήποτε βαθμίδας είναι ασυμβίβαστες. Η διοικούσα επιτροπή εποπτεύει και συντονίζει το έργο των τμημάτων, των μονάδων και των τομέων και υποβάλλει σχετικά θέματα προς συζητηση στην ολομέλεια, τα τμήματα, τους τομείς και τις μονάδες.

12. Ο πρόεδρος κάθε τμήματος, τομέα και μονάδας καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των θεμάτων που συζητούνται και φροντίζει για την πραγματοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνονται.

13. Στις συνεδριάσεις της ολομέλειας, των τμημάτων, των τομέων και των μονάδων είναι δυνατόν, με πρόσκληση του προέδρου, μετά από προηγούμενη απόφαση της αντίστοιχης οργανικής μονάδας, να προσκαλούνται εμπειρογνώμονες, εκπρόσωποι φορέων επαγγελματικών οργανώσεων, συλλόγων και οργανισμών για να διατυπώσουν την άποψη τους όταν συζητούνται θέματα που τους αφορούν.

14.Η θητεία των μελών των τμημάτων, των τομέων και μονάδων είναι τριετής. Στο τέλος της πρώτης τριετίας αντικαθίστανται τα μισά, το πολύ, μέλη των οργανικών μονάδων, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση της διοικούσας επιτροπής.

15.Τα τμήματα οι μονάδες και οι τομείς μπορούν νά εισηγούνται προς τη διοικούσα επιτροπή του Ε.ΣΥ.Π. τη δημιουργία ειδικών επιστημονικών επιτροπών, επιτροπών υποβοήθησης του έργου τους ή ομάδων εργασιας , που συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

16. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση, μηνιαία ή περιοδική ή κατ' αποκοπή, των μελών των τμημάτων, τομέων και μονάδων, και των επιτροπών ή ομάδων εργασίας του Ε.ΣΥ.Π.. Η απασχόληση μελών του διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. στο Ε.ΣΥ.Π. δεν θεωρείται δεύτερη απασχόληση.

17. Η γνώμη των τμημάτων, μονάδων και τομέων, όταν εγκρίνεται από τη διοικούσα επιτροπή, θεωρείται ως εισήγηση προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων. Ο Υπουργός μπορεί πάντα να παραπέμψει τις εισηγησεις αυτές σε όργανα του Ε.ΣΥ.Π. ευρύτερης σύνθεσης. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις της μονάδας αναγνώρισης της ισοτιμίας τίτλων σπουδών και μεταφοράς διδακτικών πιστωτικών μονάδων δεν υποβάλλονται στη διοικούσα επιτροπή ή σε άλλα όργανα για έγκριση και οριστικοποιούνται με την έκδοσή τους.

18. Εάν οι φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου δεν υποδείξουν εκπροσωπους εντός της νομίμου προθεσμίας, η ολομέλεια του Ε.ΣΥ.Π., τα τμήματα, οι τομεις και οι μονάδες λειτουργούν νόμιμα με όσα μέλη έχουν οριστεί.

19. α) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, Οικονομικών και Προεδρίας της Κυβέρνησης, συνιστώνται στο Ε.ΣΥ.Π. θέσεις διοικητικού προσωπικού κατά κατηγορίες και κλάδους, οι οποίες προστίθενται στις οργανικές θέσεις του κλάδους διοικητικών υπαλλήλων, που συνιστάται με το Αρθρο 3 παρ. 6 αυτού του νόμου. Η πλήρωση των θέσεων αυτών μπορεί να γίνει και με μετάταξη υπαλλήλων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπικης αυτοδιοίκησης, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων και απόφαση της διοικούσας επιτροπής.

β) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι δυνατόν να αποσπώνται στο Ε.ΣΥ.Π. μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ή Ε.Π. Τ.Ε.Ι. ή εκπαιδευτικοι πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαιδευσης, για τη συγκρότηση επιτροπών τεχνικής και επιστημονικής στήριξης του έργου του.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και του συναρμόδιου υπουργού είναι δυνατόν να αποσπώνται στο Ε.ΣΥ.Π. με αίτησή τους υπάλληλοι του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

20. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται τα θέματα συΥκρότησης, οργάνωσης και λειτουργίας των οργάνων του Ε.ΣΥ.Π., οι ειδικότερες αρμοδιότητες των οργάνων αυτών και ο τρόπος άσκησής τους κοι προσδιορίζονται τα ειδικά καθήκοντα των μελών των ατομικών και συλλογικών οργάνων του. Με το ίδιο ή άλλο διάταγμα δύναται να τροποποιείται η συγκρότηση των συλλογικών οργάνων του Ε.ΣΥ.Π., να συνιστώνται κεντρικά ή περιφερειακά όργανα, να συνιστώνται ή καταργούνται τμήματα, μονάδες ή τομείς και να ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά την οργάνωση και λειτουργία των οργάνων του Ε.ΣΥ.Π.

21. Με την έναρξη λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Π. και με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου καταργούνται: α) το Εθνικό Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας (Ε.Σ.Α.Π.) του άρθρου 5 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87 Α'), που μετονομάστηκε σε Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας (Σ.Α.Π.) με το Αρθρο 70 παράγραφου 12 του ν. 1566/1985, β) το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (Ε.Σ.Υ.Π.) του άρθρου 48 του ν.1566/1985, γ) το Συμβούλιο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Σ.Τ.Ε.) του άρθρου 14 Κεφάλαιο Ι' του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173 Α'), δ) το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνωρίσεως Τίτλων σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.), ε) η επιτροπή ισοτιμιών του άρθρου 2 παρ. 17 της Στ5/54/1992 απάφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 573 Β'), στ) το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) του άρθρου 14, κεφάλαιο ΙΙ του ν. 1404/1983, όπως συμπληρώθηκε με το Αρθρο 71 παρ. 5 του ν. 1566/1985, καθώς και οι διατάξεις του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α'), που αναφέρονται στις επιτροπές αξιολόγησης και στο διαπανεπιστημιακό συμβούλιο έρευνας. Το διοικητικό προσωπικό των καταργούμενων μονάδων μεταφέρεται στο Ε.ΣΥ.Π. και εντάσσεται στις οργανικές μονάδες του με πράξη του Προέδρου και οι θέσεις του κυρίου προσωπικού του Ι.Τ.Ε. με θητεία καταργούνται. 'Οπου στη νομοθεσία προβλέπεται Σ.Α.Π. ή Σ.Τ.Ε. ή Επιτροπή ισοτιμιών ή Ι.Τ.Ε. νοείται το Ε.ΣΥ.Π. μετά την έναρξη λειτουργίας του. Μετά την κατάργηση των παραπάνω οργάνων οι αρμοδιότητές τους ασκούνται από το οικείο όργανο του Ε.ΣΥ Π..

22. Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η συγκρότηση των αντίστοιχων οργάνων του Ε.ΣΥ.Π. και τεθούν αυτά σε λειτουργία, οι αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για το όργανα της προηγούμενης παραγράφου επακολουθούν να ασκούνται από αυτά. Για τη λήξη της αρμοδιότητας των οργάνων αυτών εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αρθρο 2
Κέντρο Εκπαιδευτικής Ερευνας
1. Ιδρύεται νομικό πράσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία "Κέντρο Εκπαιδευτικής 'Ερευνας" (Κ.Ε.Ε.), το οποίο εδρεύει στην Αθήνα και εποπτεύεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Σκοπός του Κ.Ε.Ε. είναι η προαγωγή της έρευνας σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση και ιδίως σε θέματα οργάνωσης της εκπαίδευσης, μεθόδων διδασκαλίας, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και η εκπόνηση μελετών και η τεκμηρίωση στα θέματα αυτά.

3. Το Κ.Ε.Ε. διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής Α.Ε.Ι. ή επιστημονας αναγνωρισμένου κύρους και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη της διαρκούς επιτροπής μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους και διορίζονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευματων με τριετη θητεία.

Το Δ.Σ. του Κέντρου Εκπαιδευτικής Ερευνας (Κ.Κ.Ε.) ορίζει με απόφασή του ένα μέλος του ως αντιπρόεδρο, ο οποίος ασκεί όσες αρμοδιότητες του μεταβιβάζει ο Πρόεδρος του Κ.Κ.Ε.. Εξι (6) τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. του Κ.Κ.Ε. είναι υποχρεωτικώς μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. Για κάθε μέλος του Δ.Σ. ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναπληρωματικό μέλος, το οποίο πρέπει να έχει την ίδια ιδιότητα με τα τακτικά μέλη.

4. Το Κ.Ε.Ε. επιχορηγείται από το κρατικό υπολογισμό. 'Αλλοι πόροι του Κ.Ε.Ε. είναι όσοι αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κ.Ε.Ε. και ιδίως έσοδα από εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων και παροχη υπηρεσιών, δωρεές και επιχορηγήσεις.

5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Προεδρίας της Κυβέρνησης κοι Οικονομικών ρυθμίζονται οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. και των μελών του, η διάρθρωση των υπηρεσιών και η σύσταση των θέσεων προσωπικού, η διαδικασία κατάρτισης εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, διαχείρισης και ελέγχου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζονται τα θέματα της αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 3
Μορφωτικά Κέντρα Στήριξης της Εκπαίδευσης
1. α) Στην έδρα κάθε νομού ιδρύεται αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία με τίτλο "Μορφωτικό Κέντρο Στήριξης της Εκπαίδευσης" (ΜΟ.ΚΕ.Σ.Ε.), ο οποίος συμπληρώνεται με την παράθεση, στη συνέχεια, της ονομασίας κάθε νομού. Στη νομαρχία Αθηνών ιδρύονται τέσσερα (4) ΜΟ.ΚΕ.Σ.Ε. και στη νομαρχία Θεσσαλονίκης δύο (2) ΜΟ.ΚΕ.Σ.Ε., με τη συμπλήρωση στη συνέχεια, επιπλέον όσων προβλέπονται προηγουμένως, και των αριθμών 1, 2, 3 ή 4 κατά περίπτωση. Οι ειδικότερες έδρες και ονομασίες των ΜΟ.ΚΕ.Σ.Ε. αυτών ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. β) Τα ΜΟ.ΚΕ.Σ.Ε. υπάγονται απευθείας στο γενικό γραμματέα της οικείας περιφέρειας.

2. Κάθε ΜΟ.ΚΕ.Σ.Ε. αποτελεί:

α) κέντρο και γραφεία των σχολικών συμβούλων

β) έδρα των ομάδων συντονισμού και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου,

γ) έδρα του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.) που τυχόν λειτουργεί στο νομό,

δ) έδρα δικτύου υπολογιστών που συνδέεται με τα ΜΟ.ΚΕ.Σ.Ε. της οικείας περιφέρειας και με το εθνικό δίκτυο υπολογιστών και τις βάσεις δεδομένων της παιδαγωγικής έρευνας, είτε απευθείας είτε μέσω του ΜΟ.ΚΕ.Σ.Ε. που είναι στην έδρα της περιφέρειας,

ε) κέντρο συντονισμού του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.),

στ) κέντρο: ι) εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και επανακατάρτισης των εκπαιδευτικών, ιι) αυτομορφωτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων των εκπαιδευτικών του νομού, ιιι) συντονισμού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τον ενιαίο Χαρακτήρα της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ιν) στήριξης των πρωτοβουλιών για το ολοήμερο σχολείο και τη δημιουργική απασχόληση, ν) συντονισμού της επαγγελματικής κατάρτισης και της εναρμόνισής της με την εκπαίδευση, νι) ενοποίησης των διαδικασιών περιβαλλοντικής αγωγής, αγωγής υγείας, πρόληψης και ενημέρωσης για τα ναρκωτικά, προώθησης του μαζικού αθλητισμού, στήριξης και προώθησης των πολιτιστικών και άλλων δραστηριοτήτων των μαθητών, καθώς και ιδρυσης και λειτουργίας σχετικών βιβλιοθηκών.

3. Στις αρμοδιότητες των ΜΟ.ΚΕ.Σ.Ε. περιλαμβάνονται:

α) Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών (συμβατικών και ηλεκτρονικών) για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών συμβούλων, των εκπαιδευτικών, των μαθητών, των ερευνητών και μελετητών όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, ως και του διοικητικού προσωπικού της εκπαίδευσης του νομού.

β) Η δημιουργία χώρου εργασίας και μελέτης των σχολικών συμβούλων του νομού.

γ) Η δημιουργία και λειτουργία σύγχρονου χώρου, κατάλληλα εξοπλισμένου, για συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια, κατάρτιση, επιμόρφωση, διαλέξεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις των προσώπων που αναφέρονται στην περίπτωση α', των επιστημόνων και καλλιτεχνών του νομού, καθώς και για τη λειτουργία ανοικτού πανεπιστημίου.

δ) Η λειτουργία δικτύου υπολογιστών για την εξοικείωση των εκπαιδευτικών με την τεχνολογία των υπολογιστών, την τεκμηρίωση των δεδομένων του νομού, την ενημέρωση για σχετικά προγράμματα σε άλλους νομούς και τη σύνδεση με τα εκπαιδευτήρια του νομού και την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Κάθε ΜΟ.ΚΕ.Σ.Ε. διοικείται από Επιτροπή η οποία αποτελείται από δύο σχολικούς συμβούλους της πρωτοβαθμιας και δύο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από έναν εκπαιδευτικό της πρωτοβάθμιας και έναν της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και ειδική εμπειρία, εκπροσώπους των οικείων εκπαιδευτικών οργανώσεων του νομού, έναν εκπρόσωπο της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, ένα γονέα, εκπρόσωπο της ομοσπονδίας γονέων και κηδεμόνων του νομού και ένα λογοτέχνη ή καλλιτέχνη, κάτοικο του νομού. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας περιφέρειας. Κοτά την πρώτη συνεδρίαση εκλέγεται, από τα μέλη, ο πρόεδρος της Επιτροπής και ο αναπληρωτής του, ο καθένας από τους οποίους ανήκει σε διαφορετική βαθμίδα εκπαίδευσης. Στις θέσεις αυτές μπορούν να εκλεγούν μόνο τα μέλη που είναι σχολικοί σύμβουλοι. Προηγείται η εκλογή του προέδρου και ακολουθεί η εκλογή του αναπληρωτή του. Τα μέλη της Επιτροπής δεν απαλλάσσονται των κύριων καθηκόντων τους. Στον πρόεδρο της Επιτροπής και τον αναπληρωτή του καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα, το ύψος του οποίου ορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.
ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ
5. Σε κάθε ΜΟ.ΚΕ.Σ.Ε., συγκροτείται γραμματεία, για τη διοικητική στήριξη της λειτουργίας αυτού, που αποτελείται από διοικητικούς υπαλλήλους της επόμενης παραγράφου και από εκπαιδευτικους της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αποστώνται στο ΜΟ.ΚΕ.Σ.Ε. με αποφαση του γενικού γραμματέα της οικείας περιφέρειας, ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του ΜΟ.ΚΕ.Σ.Ε.. Την ευθύνη για τη λειτουργία της γραμματείας έχει ο πρόεδρος της Επιτροπής του ΜΟ.ΚΕ.Σ.Ε..

6. Για τη λειτουργία του ΜΟ.ΚΕ.Σ.Ε. συνιστώνται πενήντα οκτώ (58) θέοεις υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού και ενενήντα οκτώ (58) θέσεις κατηγορίας ΤΕ κλάδου Βιβλιοθηκονόμων. Οι θέσεις αυτές υπάγονται σε ίδιους κλάδους, που συνιστώνται με το νόμο αυτόν, κατανέμονται ανό μία κατά κατηγορία σε κάθε ΜΟ.ΚΕ.Σ.Ε. και πληρούνται κατά την κείμενη νομοθεσία. Ως προσόν διορισμού ταυ κλάδου Βιβλιοθηκονόμων ορίζεται πτυχίο βιβλιοθηκονίας Τ.Ε.Ι. ή ισότιμο και αντίστοιχο αυτου.

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών, μπορεί να προβλέπεται η σύσταση και άλλων θέσεων προσωπικού στις οργανικές θέσεις του κλάδου διοικητικών υπαλλήλων που συνισταται με την παρούσα παράγραφο για τις αναγκες των ΜΟ.ΚΕ.Σ.Ε., τα προσόντα κατά κατηγορία και κλάδο και κάθε σχετική λεπτομέρεια .

7. Για τα θέματα οργόνωσης και λειτουργίας των ΜΟ.ΚΕ.Σ.Ε., των αρμοδιοτήτων του προέδρου της Επιτροπής και του αναπληρωτή του, ως και την ανάδειξης των εκπροσώπων, της συγκρότησης και των αρμοδιοτήτων και της λειτουργίας της Επιτροπής εκδίδεται εσωτερικός κανονισμός, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με τον ίδιο κανονισμό μπορεί να συμπληρώνεται ο σκοπός των ΜΟ.ΚΕ.Σ.Ε. συνολικώς ή κατά ΜΟ.ΚΕ.Σ.Ε..

8. Οι δαπάνες λειτουργίας των ΜΟ.ΚΕ.Σ.Ε. βαρύνουν τους προϋπολογισμούς αυτών, τα έσοδα των οποίων προέρχονται από επιχορηγήσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού. Οι δαπάνες εξοπλισμού των ΜΟ.ΚΕ.Σ.Ε. κατά την πρώτη τετραετία της λειτουργίας τους βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο αποφασίζει για τα απαραίτητα είδη εξοπλισμού και την προμήθειά τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα θέματα κατάρτισης, έγκρισης και εκτελεσης του προϋπολογισμού του ΜΟ.ΚΕ.Σ.Ε. και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Αρθρο 4
Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων
1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία "Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων" (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.), το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, έχει έδρα την Αθήνα και μπορεί να ιδρύει παραρτήματά του, ως και Κέντρα Επιμόρφωσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης.

2. Σκοπός του Ι.Δ.ΕΚ Ε. είναι η μελέτη, έρευνα, παροχή πληροφοριών και ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ενηλίκων και τη λαική επιμόρφωση και ιδίως ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η εκτέλεση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων, η οργάνωση συστημάτων εκπαίδευσης εξ αποστάσεως, η παραγωγή και διάδοση εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού, η εκτέλεση σχετικών ερευνητικών προγραμμάτων, η καταπολέμηση του αναλφαβητισμού και του κοινωνικού αποκλεισμού, η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και η εκτέλεση έργων που του αναθέτει η Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης.

3. Το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και Γενικό Διευθυντή. Τα μέλη του Δ.Σ. και ο Γενικός Διευθυντής είναι επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους σε θέματα σχετικά με τους σκοπούς του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. και διορίζονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με τριετή θητεία. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο πρόεδρος του Δ.Σ. και ο αναπληρωτής του.

4. Το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. επιχορηγείται από τον Κρατικό Προυπολογισμό.

'Αλλοι πόροι του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. είνοι όσοι αποφασίζονται από το Δ.Σ. και ιδίως τα έσοδα από εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων και παροχή υπηρεσιών, από εκτέλεση έργων που του αναθέτει η Γενική Γραμματεία Λαικής Επιμόρφωσης, από δωρεές, από χρηματοδοτήσεις και επιχορηγήσεις φορέων και οργανισμών της ημεδαπής και αλλοδαπής και από δίδακτρα των συμμετεχόντων στα προγράμματα επιμόρφωσης.

5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών, καθορίζονται ειδικότερα οι σκοποί του Ι.Δ.ΕΚ.Ε., τα θέματα των αρμοδιοτήτων του Δ.Σ., των μελών του και του Γενικού Διευθυντή, η διάρθρωση των υπηρεσιών, η σύσταση θέσεων προσωπικού, η διαδικασία κατάρτισης εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την οργανωση και λειτουργία του.

6. Τα θέματα αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. και του Γενικού Διευθυντή καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουρνών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

7. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμάδιου υπουργού είναι δυνατή η απόσπαση στο Ι.Δ.ΕΚ.Ε. υπαλλήλων του Δημοσίου και φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο

Αρθρο 14 παραγράφου του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α).

8. Τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ Ε.Κ.) που ιδρύθηκαν απά τη Γενική Γραμματεία Λαικής Επιμόρφωσης με τον κανονισμό 815/1984, υπάγονται στο Ι.Δ.ΕΚ.Ε., το οποίο αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του.

9. Το τελευταίο εδόφιο του άρθρου 45 παράγραφος δ' του ν. 2093/1992 (ΦΕΚ 181 Α') καταργείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης
Αρθρο 5
Ενταξη - Σκοποί - Τίτλος Σπουδών
1. Το Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης (Μ.Δ.Δ.Ε.) εντάσσεται από το ακαδημαϊκό έτος 1995 - 1996, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο έχει την ευθύνη για την οργάνωση και τη λειτουργία του. Στα πλαίσια αυτά, το Π.Τ.Δ.Ε. έχει τη δυνατότητα να συνεργάζεται με άλλα τμήματα για την επίτευξη των σκοπών του.

2. Σκοπός του Μ.Δ.Δ.Ε. είναι η μετεκπαίδευση και εξειδίκευση του εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

3. Στα πλαίσια αυτά το Μ.Δ.Δ.Ε. επιδιώκει:

α) Να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα των επιστημών και ειδικότερα των επιστημών της αγωγής και της εκπαιδευτικής τεχνολογίας.

β) Να προάγει την έρευνα, την παραγωγή και τη μετάδοση γνώσεων και εμπειριών που συμβάλλουν στην εκπαιδευτική ανάπτυξη της χώρας.

γ) Να παρέχει τις απαραίτητες πρόσθετες γενικές και ειδικές γνώσεις και δεξιότητες, που εξασφαλίζουν την ελεύθερη και ισότιμη επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

4. Η δομή και λειτουργία του Μ.Δ.Δ.Ε. καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Η μετεκπαίδευση στο Μ.Δ.Δ.Ε. διαρκεί τέσσερα (4) εξάμηνα. Η επιλογή των εκπαιδευτικών για φοίτηση στο Μ.Δ.Δ.Ε. γίνεται με γραπτές εξετάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης που προβλέπεται από το Αρθρο 9 παρ. 5 περιπτ. β' του παρόντος. Η φοίτηση στο Μ.Δ.Δ.Ε. είναι υποχρεωτική και κατά τη διάρκεια της φοίτησης οι μετεκπαιδευόμενοι απαλλάσσονται από τα διδακτικά και διοικητικά τους καθήκοντα.

5. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για τη μετεκπαίδευση στο Μ.Δ.Δ.Ε. έχουν οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δημόσιας και ιδιωτικής, που έχουν συμπληρώσει πέντε (5) χρόνια εκπαιδευτικής υπηρεσίας και δεν έχουν περισσότερα από είκοσι πέντε (25) έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας. Στην παραπάνω υπηρεσία συμπεριλαμβάνεται και εκείνη που έχει ο εκπαιδευτικος αναπληρωτής στη δημόσια εκπαίδευση.

6. Σε όσους περατώνουν με επιτυχία το διετή κύκλο της μετεκπαίδευσης στο Μ.Δ.Δ.Ε. χορηγείται δίπλωμα διετούς μετεκπαίδευσης στις επιστήμες της αγωγής.

7. Οι κάτοχοι του τίτλου της προηγούμενης παραγράφου έχουν όλα τα δικαιώματα των πτυχιούχων των παιδαγωγικών τμημάτων των Α.Ε.Ι., εκτός από την περίπτωση της εγγραφής υποψηφίων στους πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Αρθρο 6
Οργανα διοίκησης του Μ.Δ.Δ.Ε. και αρμοδιότητές τους
1. Τα όργανα διοίκησης του Μ.Δ.Δ.Ε. είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Π.Τ.Δ.Ε. για θέματα του Μ.Δ.Δ.Ε..

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και

γ) Ο Πρόεδρος και οι δύο Αντιπρόεδροι.

2. α) Η Γ.Σ.Ε.Σ. αποτελείται από τα μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Π.Τ.Δ.Ε. του Πονεπιστημίου Αθηνών, από τα μέλη του Δ.Σ. του Μ.Δ.Δ.Ε. και από εννιά (9) εκπροσώπους των μετεκπαιδευομένων, που ορίζονται από το σύλλογό τους.

β) Η Γ.Σ.Ε.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά από πρόταση του Προέδρου του Μ.Δ.Δ.Ε..

γ) Η Γ.Σ.Ε Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) Διαμορφώνει το πρόγραμμα σπουδών και εποπτεύει την εφαρμογή του.

ββ) Εγκρίνει την κατανομή του διδακτικού έργου σε μέλη Δ.Ε.Π. και σε μέλη του λοιπού διδακτικού προσωπικού, μετά από πρόταση του Δ.Σ.

γγ) Κατανέμει τα κονδύλια για τις διάφορες διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες και αναθέτει καθήκοντα προισταμένων ειδικών προγραμμάτων και διευθυντών εργαστηρίων, σπουδαστηρίων και βιβλιοθηκών.

δδ) 'Εχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του Μ.Δ.Δ.Ε. και την οποία δεν ανα9έτει ρητώς σε άλλο όργανο ο νόμος. Μπορεί να εκχωρεί αρμοδιότητές της στο Δ.Σ. του Μ.Δ.Δ.Ε.

3. α) Το Δ.Σ. αποτελείται απά τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους του Μ.Δ.Δ.Ε., έναν εκπρόσωπο των μετεκπαιδευομένων και έναν εκπρόσωπο του λοιπού διδακτικού προσωπικου του Μ.Δ.Δ.Ε. Οταν συζητούνται θέματα που αφορούν δασκάλους ειδικής αγωγής συμμετέχει επιπλέον και ένας εκπρόσωπος των μετεκπαιδευόμενων δασκάλων ειδικής αγωγής με δικαίωμα λόγου και ψήφου για τα θέματα αυτά.

β) Τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους ορίζει η Γενική Συνέλευση του Π.Τ.Δ.Ε., συμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τους ισχύοντες νόμους για τα Α.Ε.Ι.. Τον εκπρόσωπο των μετεκπαιδευομένων και τον εκπρόσωπο των δασκάλων ειδικής αγωγής ορίζει ο σύλλογος τους.

Υ) Ο εκπρόσωπος του λοιπού διδακτικού προσωπικού ορίζεται μετά από μυστική ψηφοφορία, στην οποία μετέχουν τα ανωτέρω μέλη. Η ψηφοφορία γίνεται με πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., ο οποίος έχει και την ευθύνη της διεξαγωγής της.

δ) Το Δ.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

αα) Συντονίζει το έργο του Μ.Δ.Δ.Ε στα πλαίσια των αποφάσεων της Γ.Σ.Ε.Σ..

ββ) Υποβάλλει προτάσεις προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. για την ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων, την οργάνωση και λειτουργία εργαστηριων .

γγ) Εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. την πρόσληψη του διδακτικού προσωπικού του Μ.Δ.Δ.Ε. και αποφασίζει για τη μετάκληση επιστημόνων από το εσωτερικό ή εξωτερικο, καθώς και για τυχόν επιστημονικές συνεργασίες με αντίστοιχα κέντρα μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

δδ) Εισηγείται προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. την κατανομή των κονδυλίων στις διάφορες διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες.

εε) Αποφασίζει για την τοποθέτηση και υπηρεσιακή κατάσταση του διοικητικού-τεχνικού προσωπικού.

στστ) Αποφασίζει για όλες τις ατομικές και διοικητικές υποθέσεις των μετεκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών, που προκύπτουν με τη φοίτησή τους.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παραπέμπονται για έγκριση στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Μ.Δ.Δ.Ε., αν αυτό ζητηθεί από δύο (2) τουλάχιστον μέλη του.

4. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Συγκαλεί το Δ.Σ. του Μ.Δ.Δ.Ε., καταρτίζει την ημερήσια διάταξή του και προεδρεύει των εργασιών του.

β) Εισηγείται στον Πρόεδρο του Π.Τ.Δ.Ε. τη σύγκλιση της Γ.Σ.Ε Σ. και σε συνεργασία με αυτόν καταρτίζουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

γ) Εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. για τα θέματα της αρμοδιότητάς του.

δ) Τηρεί μητρώα επιστημονικής δραστηριότητας των μελών του διδακτικού προσωπικού.

ε) Μεριμνά για την εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών και των αποφάσεων της Γ.Σ.Ε.Σ. και του Δ.Σ..

στ) Συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων.

ζ) Προίσταται όλων των υπηρεσιών του Μ.Δ.Δ.Ε..

η) Μπορεί να αναθέτει αρμοδιότητες στα λοιπά μέλη Δ.Ε.Π. του Δ.Σ..

5. Οι Αντιπρόεδροι του Δ.Σ. έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Συνεπικουρούν τον Πρόεδρο στο έργο του.

β) Εχουν αρμοδιότητες που τους ανατίθενται από τη Γ.Σ.Ε.Σ μετά απο πρόταση του Δ.Σ. του Μ.Δ.Δ.Ε.

6.Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με πρόταση της ΓΣΕΣ του ΠΤΔΕ, μπορεί να ανατεθούν και άλλες αρμοδιότητες στα όργανα διοίκησης του ΜΔΔΕ σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του.

7.Οι αποφάσεις των οργάνων του Μ.Δ.Δ.Ε. λαμβάνονται με απάλυτη πλειοψηφία των παράντων μελών, εφόσον υπάρχει απαρτία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

8. Τα άργανα βρίσκονται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά τουλάχισταν από τα μέλη τους. Σε περίπτωση μη απαρτίας, τα όργανα συγκαλούνται εκ νέου μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την πρώτη σύγκληση και βρίσκονται σε απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν είναι παρόντα.

9. Η Γ.Σ.Ε.Σ. και το Δ.Σ. του Μ.Δ.Δ.Ε. συγκροτούνται και λειτουργούν νόμιμα έστω και αν δεν έχουν οριστεί οι προβλεπόμενοι εκπρόσωποι λοιπών κατηγοριών, εκτός από τα μέλη ΔΕΠ του Π.Τ.Δ.Ε..

Αρθρο 7
Γραμματειακή υποστήριξη- Οικονομική διαχείριση - Στήριξη
1. Η εσωτερική οργάνωση και η λειτουργία των διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών του Μ.Δ.Δ.Ε., οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις τοποθέτησης του προσωπικού σε αντίστοιχες θέσεις, ρυθμίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των Α.Ε.Ι..

2. Για τη λειτουργία της Γραμματείας του Μ.Δ.Δ.Ε. είναι δυνατόν να αποσπώνται εκπαιδευτικοί, μετά από εισήγηση του προέδρου του Δ.Σ. του Μ.Δ.Δ.Ε.

3. Το Μ.Δ.Δ.Ε. εξακολουθεί να λειτουργεί στα κτίρια και στους χώρους της τέως Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας.

4. Η κινητή και ακίνητη περιουσία του Μ.Δ.Δ.Ε. μεταβιβάζεται ατελώς και αυτοδικαίως στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για αποκλειστική χρήση από το Π.Τ.Δ.Ε. και ειδικότερα τη στέγαση του Μ.Δ.Δ.Ε. και των πειραματικών σχολείων αυτού. Μετά την οργάνωση και λειτουργία του Μ.Δ.Δ.Ε σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, η μεταβίβαση μεταγράφεται στα οικεία υποθηκοφυλακεία, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κατά τη διαδικασία της μεταβίβασης τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 109 του Συντόγματος και νομοθεσίας περί δωρεών, διαθηκών και κωδιικέλλων.

5. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών επιχορηγειται από το κράτος ειδικά για την οργάνωση, τη λειτουργία, την εφαρμογή των προγραμμάτων και εκπλήρωση των σκοπών του Μ Δ.Δ.Ε.. Η διαχείριση της επιχορήγησης αυτής γίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες του Μ.Δ.Δ.Ε..

6. Με αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που εκδίδονται μετά από πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Π.Τ.Δ.Ε. και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία θέματα, όπως:

α) Η ίδρυση εργαστηρίων, σπουδαστηρίων, βιβλιοθήκης, μουσείων.

β) Η οργάνωση, η εφαρμογή και η διάρκεια των παντός είδους και μορφής προγραμμάτων μετεκπαιδευσης ή επιμόρφωσης.

γ) Οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες πρόκρισης και επιλογής εκπαιδευτικων δημοτικής εκπαίδευσης, καθώς και εκπαιδευτικών δημοτικής εκπαίδευσης της Κύπρου και Ελληνικών Κοινοτήτων της αλλοδαπής ή και οποιουδήποτε άλλου τύπου σχολείου δημοτικής εκπαίδευσης, δημόσιας ή ιδιωτικής.
ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ
δ) Ο αριθμός κατά κατηγορία των καλούμενων για μετεκπαίδευση ή για παρακολούθηση σεμιναρίων επιμόρφωσης, υπηρεσιακές ή άλλες υποχρεώσεις και δικαιώματα, περιλαμβανομένων και των συνεπειών λόγω ελλιπούς φοιτήσεως ή αποτυχίας στις εξετάσεις και η εν γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση.

ε) Η κατάρτιση κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας του Μ.Δ.Δ.Ε.,

στ) Η σύσταση και κατανομή θέσεων διοικητικου προσωπικού, ανάλογα με τις ανάγκες που δημιουργούνται από την εφαρμογή του παρόντος νόμου.

ζ) Κάθε άλλη λεπτομέρεια που δεν ρυθμίζεται από σχετική νομοθεσία των Α.Ε.Ι. ή από τον παρόντα νόμο.

7. Στον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και το διδακτικό προσωπικό του Μ.Δ.Δ.Ε. καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας και ο τρόπος καταβολής καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

8. Στις εξαιρέσεις του άρθρου δευτέρου παράγραφος 2 του ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 83 Α') υπάγονται και οι αποζημιώσεις για την προσφορά διδακτικού ή διευθυντικού έργου στο Μ.Δ.Δ.Ε. και τα λοιπά διδασκαλεία.

Αρθρο 8
Ίδρυση διδασκαλείων
1. Από το ακαδημαικό έτος 1995-1996 ιδρύονται :

α) Διδασκαλείο Νηπιαγωγών (Δ.Ν.) στην Αθήνα, που εντάσσεται στο Παιδαγωγικά Τμήμα Νηπιαγωγών (Π.Τ.Ν.) του Πανεπιστημίου Αθηνών.

β) Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) στη Θεσσαλονίκη, που εντάσσεται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και

γ) Διδοσκαλείο Νηπιαγωγών (Δ.Ν.) στη Θεσσαλονίκη, που εντάσσεται στο Π.Τ.Ν. του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 7 εφαρμόζονται αναλόγως και για τα διδασκαλεία της προηγούμενης παραγράφου. 'Οταν πρόκειται για Διδασκαλείο Νηπιαγωγών, όπου αναφέρεται Π.Τ.Δ.Ε. και όργανά του εννοείται το οικείο Π.Τ.Ν. και τα όργανά του.

3. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Νηπιαγωγών του οικείου Α.Ε.Ι., μπορεί να ιδρύονται Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαιδευσης ή Νηπιαγωγών και σε άλλα Α.Ε.Ι, τα οποία θα λειτουργούν κατά τις διαταξεις του παρόντος νόμου, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως.

Αρθρο 9
Επιτροπή Επιλογής
1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται Επιτροπή Επιλογής (ΕΕ) που αποτελείται από:

α) έναν καθηγητή του Π.Τ.Δ.Ε. και έναν καθηγητή του Π.Τ.Ν. του Πανεπιστημίου Αθηνών,

β) Εναν καθηγητή του Π.Τ.Δ.Ε. και έναν καθηγητή του Π.Τ.Ν. του Πανεπιστημίου Θεσσαλονικης,

γ) ένα σύμβουλο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,

δ) ένα μόνιμο παρεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,

ε) ένα σχολικό σύμβουλο Δημοτικής Εκπαίδευσης,

στ) ένα σχολικό σύμβουλο Προσχολικής Αγωγής,

ζ) τον προιστάμενο της Διεύθυνσης Προγραμμάτων Διδακτικού Προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2 Οι ποραπάνω προτείνονται με τους αναπληρωτές τους από τη γενική συνέλευση του οικείου παιδαγωγικού τμήματος, προκειμένου για τα μέλη με στοιχεία α' και β' από το συντονιστικό συμβούλιο του Παιδαγωγικού Ινοτιτούτου, προκειμένου για τα μέλη με στοιχεία γ' και δ' και από το Συμβούλιο Επιλογής Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου για τα μέλη με στοιχεία ε' και στ'.

3. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται ο αναπληρωτής του μέλους με στοιχείο ζ' από τους προισταμένους τμήματος της ίδιας διεύθυνσης, καθώς και ο γραμματέας της επιτροπής με τον αναπληρωτή του από υπαλλήλους της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με απόσπαση στην υπηρεσία αυτή. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της επιτροπής απά τα τακτικά μέλη αυτής.

4. 'Εργο της Ε.Ε. είναι η οργάνωση και διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων για την επιλογή δασκάλων και νηπιαγωγών για φοίτηση σε όλα τα διδασκαλεία μετεκπαίδευσης δασκάλων και νηπιαγωγών.

5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της Ε.Ε., καθορίζονται:

α) Ο τρόπος λειτουργίας της επιτροπής αυτής και η διάρκεια της θητείας των μελών της, καθώς και ο τρόπος επιλογής των θεμάτων των εξετάσεων.

β) Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δηλώσεων προτιμησης των υποψηφίων για συμμετοχή στις εξετάσεις, ελέγχου της συνδρομής των τυπικών προσόντων, επιλογής και προώθησης των θεμάτων των εξετάσεων, διεξαγωγής των εξετάσεων, επιτήρησης αυτών, βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων και έκδοσης των αποτελεσμάτων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, υστερα από πρόταση της Ε.Ε. ορίζονται μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι, σύμβουλοι, μόνιμοι πάρεδροι, πάρεδροι με θητεία και ειδικοί πάρεδροι του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, σχολικοί σύμβουλοι και εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και διοικητικοί υπάλληλοι, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή των εξετάσεων, τη συγκέντρωση και βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων, την αποστολή των θεμάτων των εξετάσεων, καθώς και για κάθε άλλη υπηρεσία σχετική με τις εξετάσεις.

7. Στα μέλη της Ε.Ε., καθώς και στους οριζόμενους κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, καταβάλλεται αποζημίωση κατ' αποκοπή ή κατά συνεδρίαση ή κατά γραπτό δοκίμιο ή ωριαία αντιμισθία, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, η οποία δημοσιευται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Λοιπά θέματα
Αρθρο 10
Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
1. α) Το Αρθρο 3 παράγραφος 3 εδάφιο πρώτο του ν. 1566/ Ι985 αντικαθίσταται ως ακολούθως: " Η φοίτηση στα νηπιαγωγεία είναι διετή και εγγράφονται σε αυτά νήπια που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία τεσσάρων (4) ετών".

β) Το Αρθρο 4 παράγραφος 2 εδάφιο δεύτερο του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως ακολούθως: "Στην Α' τάξη του δημοτικού σχολείου εγγράφονται μαθητές που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία έξι (6) ετών".

γ) Ειδικά τα σχολικά έτη 1995-1996 και 1996-1997 στην Α' τάξη μπορούν να εγγραφούν και μαθητές, οι οποίοι την 1η Οκτωβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών και έξι (6) μηνών, εφόσον οι γονείς τους το επιθυμούν.

2. Για την κατάταξη υποψηφίων για διορισμό δασκάλων στους πίνακες διοριστέων του 1988, που έχουν μεταφερθεί από το έτος 1989, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 7 του ν. 2233/1994 (ΦΕΚ 141 Α'), λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία κτήσεως του πτυχίου τους και περαιτέρω, η απόλυτη σειρά εγγραφής τους στους πίνακες διοριστέων πριν τη μεταφορά που προαναφέρθηκε.

3. α) 'Ελληνες πολίτες ή 'Ελληνες το γένος, οι οποίοι, με πτυχίο αλλοδαπής και μόνο σχολής, αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πρώτο πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ελληνικής παιδαγωγικής ακαδημίας ή σχολής νηπιαγωγών, έχουν εγγραφεί στους πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, διορίζονται μόνο μετά από επιτυχή παρακολούθηση ειδικού προγράμματος επανεκπαίδευσης συνολικής διάρκειας έξι (6) μηνών, το οποίο εκπονούν και υλοποιούν ειδικά για το σκοπό αυτόν, τα παιδαγωγικά τμήματα των ελληνικών Α.Ε.Ι. σε συνερΥασία με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στο ειδικό αυτό πρόγραμμα περιλαμβάνονται τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν οι επανεκπαιδευόμενοι, οι ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας κάθε μαθήματος και κάθε άλλη λεπτομέρεια, σχετική με τον τόπο, το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του προγράμματος. Η παρακολούθηση του ειδικού προγράμματος γίνεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, η οποία υποβάλλεται στο τμήμα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα. Η παρακολούθηση, η οποία είναι υποχρεωτική, πιστοποιείται ότι περατώθηκε με επιτυχία, με τη χορήγηση από τα τμήματα ειδικής βεβαίωσης. Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης καταβάλλεται στους εκπαιδευόμενους ειδική αποζημίωση, η οποία ορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Προτεραιότητα παρακολούθησης του προγράμματος έχουν όσοι από τους υποψηφιους πρόκειται να διοριστούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση,με βάση τη σειρά εγγραφής τους στην επετηρίδα διοριστέων δασκάλων ή νηπιαγωγών.

β) Για τα λοιπά θέματα, που δεν προβλέπονται στην παραπάνω περίπτωση, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 30 παράγραφος 2 περιπτώσεις β' και γ' του ν.2083/1992.

γ) Για τους πτυχιούχους των παιδαγικών σχολών και των παιδάγωγικών τμημάτων του εξωτερικού, οι οποίοι θα εγγράφονται εφεξής στους πίνακες διοριστέων δασκάλων ή νηπιαγωγών εφαρμοζεται το Αρθρο 30 παράγραφος του ν. 2083/1992.

4.α) Οι διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 4 και 5 του. ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56 Α'), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 111 παράγρ. 5 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 46 παράγραφου ΙΩ του ν. 1946/1991 (ΦΕΚ 69 Α') και του άρθρου 2 παράγραφος 10 του ν. 2188/1994 (ΦΕΚ 18 Α'), εφαρμόζονται και κατά το ακαδημαικό έτος 1995-1996 για την εισαγωγή των αποφοίτων από τμήματα ειδικότητας των τεχνικών επαγγελματικών και ναυτικών λυκείων, στα Τ.Ε.Ι., την Ανωτέρα Σχολή Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.) της Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) και τις ανώτερες σχολές τουριστικών επαγγελμάτων.

β) Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εισαγωγή, από το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997 και εφεξής, στα Τ.Ε.Ι. την Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και τις ανώτερες σχολές τουριστικών επαγγελμάτων, αποφοίτων από κλάδους προεπαγγελματικής κατάρτισης των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων, καθώς και από τμήματα ειδικότητας των τεχνικών-επαγγελματικών και ναυτικών λυκείων, ημερήσιων και εσπερινών.

5. Οι προθεσμίες του άρθρου 3 παραγραφοι 4 και 7 στοιχείο γ' του ν. 2188/1994 παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι 31 Οκτωβρίου 1995.

6. α) Στο Αρθρο 1 παραγραφος 1 του ν. 1600/1986 (ΦΕΚ 76 Α') η φράση "και του αρθρου 62 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α')" τροποποιείται ως ακολούθως:"και των άρθρων 58 παράγραφος 2 στοιχεία α' και γ' και 62 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α')".

β) Οι σχετικές προθεσμίες, που προβλέπονται στο Αρθρο 1 παράγραφος 2 του ν. 1600/1986 θεωρούνται ότι αρχίζουν, για όσους εμπίπτουν στο προηγούμενο εδάφιο από την έναρξη ισχυος του παρόντος νόμου και ορίζονται σε έξι (6) μήνες.

7.'Οπου στις διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφος 9 του ν. 1566/1985 υπάρχει η λέξη "ισότιμο" προστίθεται ακολούθως "και αντίστοιχο".

8. Στο Αρθρο 5 παράγραφος 13 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α') προστίθεται εδάφιο ως εξής:"Η κατά οποιονδήποτε τρόπο μίσθωση των σχολικών κυλικείων δεν υπάγεται στις διαταξεις για τις εμπορικές μισθώσεις".

9. α) Οι δαπάνες κίνησης λόγω μετάθεσης, που προβλέπονται από το Αρθρο 20 του ν.δ/τος 65/1973 (ΦΕΚ 150 Α') για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι μετατίθενται από νομό σε νομό και το εφάπαξ χρηματικό ποσό που χορηγείται στους ίδιους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι μετατίθενται σε προβληματικές περιοχές και προβλέπεται από το Αρθρο 9 του ν. 2085/1992 (ΦΕΚ 170 Α'), βαρύνουν τους προϋπολογισμούς των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων στις οποίες μετατίθεται κάθε εκπαιδευτικός. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στους οικείους Κ.Α.Ε. και φορείς των νομαρχιακών προυπολογισμών. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι σχετικές πιστώσεις μεταφέρονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευματων στους οικείους νομαρχιακούς προϋπολογισμούς.

β) Απά το Αρθρο 6 παραγραφος 25 εδάφιο. β' του ν. 2240/1994 (ΦΕΚ 153 Α') διαγράφονται οι λέξεις "που εκδίδεται το Σεπτέμβριο κάθε έτους".

10. Το Αρθρο 16 παράγραφος 1 περιπτώσεις γ' και δ' στοιχείο ιιι' του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218 Α') αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"ιιι)'Ενας καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο το διοικητικό δίκαιο, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τη γενική συνέλευση του τμήματος ή του τομέα που ανήκει".

11. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 7 του ν. 1351/1983, μπορεί, από το ακαδημαικό έτος 1995-1996 και εφεξής, να ορίζεται χωριστό ποσοστό θέσεων κατά σχολή ή τμήμα σχολής για τους υποψήφιους της ειδικής κατηγορίας του άρθρου 3 παράγραφος 1 εδάφιο α' του ν. 1351/1983, που είναι απόφοιτοι ξένων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων, τα οποία λειτουργούν στο εξωτερικό και έχουν πλήρη φοίτηση σε τρεις (3), τουλάχιστον, τάξεις στα σχολεία αυτά, οι οποίες αντιστοιχούν στις τρεις (3) τάξεις του ελληνικού λυκείου. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, κατά το ακαδημαικό έτος 1995- 1996 της περίπτωσης αυτής, έχουν και οι υποψήφιοι που πήραν μέρος για πρώτη φορά στη διαδικασία επιλογής κατά το ακαδημαϊκό έτος 1993-1994 με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων του εξωτερικού, εφόσον πληρούν την παραπάνω προϋπόθεση. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του αρθρου 3 παράγραφος 1 εδάφιο α' του ν. 1351/1983.

12. Στους διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών, χορηγείται μηνιαίο ειδικό επίδομα ποσού δραχμών δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) για την απασχόλησή τους στη διαδικασία της προετοιμασίας και διεξαγωγής των Γενικών Εξετάσεων. Το παραπάνω ποσό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 1.1.1996.

13. Σχολικοί σύμβουλοι πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όταν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται, μπορεί να αναπληρώνονται από άλλους σχολικους συμβούλους του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας γειτονικών περιφερειών, οι οποίες ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

14. α) Οι με αριθμό Φ.351.1/103/Δ1/8258/22.6.1993 και Υ.65/Δ2/17862/30.8.1993 προκηρύξεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την πλήρωση θέσεων σχολικών συμβούλων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδευσης καταργούνται.

β) Η με αριθμο Α2/1479/27.11.1992 προκήρυξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στα εκκλησιαστικά σχολεία καταργείται.

15. α) Οι μόνιμοι πάρεδροι του Παιδαγωγικού Ινστιντούτου (Π.Ι.) μετέχουν στις συνεδριάσεις της κατά το Αρθρο 26 παρ. 6 του ν. 1566/1985 Ολομέλειας του Π.Ι.

β) Ειδικοί πάρεδροι του Π.Ι. μπορεί να μετέχουν στα κατά το Αρθρο 26 παράγραφοι 8 και 9 του ν. 1566/1985 τμήματα αυτού, ύστερα από απόφαση του Συντονιστικού Συμβουλίου, η οποία εκδίδεται κάθε Σεπτεμβριο.

16. Στον πρόεδρο και τους αντιπροέδρους του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδειας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Για την αποζημίωση αυτή έχουν εφαρμογή οι εξαιρέσεις του άρθρου δευτέρου παράγραφος 2 του ν. 2216/1994.

17. Οι μόνιμοι πάρεδροι του Π.Ι., που έχουν υπηρετήσει επί πέντε (5) τουλάχιστον έτη στη θέση αυτή και έχουν τα προσόντα που απαιτούνται από το ν. 1566/1985, μπορούν να κριθούν, με αίτησή τους, για εξέλιξη σε θέση Συμβούλου του Π.Ι.. Η κρίση γίνεται από το Συντονιστικό Συμβούλιο, ύστερα απά γραπτή εισήγηση τριμελούς επιτροπής, που ορίζεται με απόφαση του Συντονιστικού Συμβουλίου. Μέλη επιτροπής μπορούν να είναι ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και μέλη του κύριου προσωπικού του Π.Ι. των ανώτερων του κρινόμενου θέσεων. Τα μέλη των επιτροπών που δεν είναι μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου μετέχουν στο Συντονιστικό Συμβούλιο με ψηφο κατά την ημέρα της κρίσης. Οι θετικές κρίσεις του Συντονιστικού Συμβουλίου επικυρώνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.'Οσοι κρίνονται θετικά καταλαμβάνουν κενές οργανικές θέσεις Συμβούλων αντίστοιχης ειδικότητας. Αν δεν υπάρχουν, καταλαμβάνουν προσωρινή θέση Συμβούλου αντίστοιχης ειδικότητας και αν κατά τη διάρκεια της θητείας τους κενωθεί τέτοια θέση την καταλαμβάνουν ενώ η προσωρινη θέση τους καταργείται.

18. Οι σύμβουλοι, μόνιμοι πάρεδροι και ειδικοί πάρεδροι του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου δεν μπορούν να κατέχουν μονίμως δεύτερη οργανική θέση σε οποιαδήποτε βαθμίδα της εκπαίδευσης ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Για όσους κατέχουν τέτοια θέση εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη του άρθρου 2 παράγραφος 4 του ν. 2233/1994.

19. Οι διατάξεις του άρθρου 113 παράγραφοι 1 και 2 του ν. 1892/1990, που αναφέρονται στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων, εφαρμόζονται και για τα μισθωμένα ακίνητα, στα οποία στεγάζονται διδακτήρια, η κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και οι λοιπές υπηρεσίες που αναφέρονται στις διατάξεις αυτές.

20. Η επιτροπή άσκησης αρχιτεκτονικού ελέγχου και ελέγχου εφαρμογης της άδειας και των οικοδομικών εργασιών σε κτίρια που ανεγείρονται με ευθύνη του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.), η οποία προβλέπεται από την κοινή υπουργική απόφαση ΣΤλ/ 650/1991 (ΦΕΚ 265 Β') ορίζεται τριμελής από πενταμελής και αποτελείται από δύο αρχιτέκτονες του Ο.Σ.Κ. με βαθμό Α' και έναν αρχιτέκτονα που υποδεικνύεται από το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτέρων Σχολών (Σ.Α.Δ.Α.Σ.). Τα μέλη της διορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, με διετή θητεία και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Σ.Κ.. Στα μέλη της επιτροπής καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδειας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

21. α) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.) μπορεί, αν τη θέση του προέδρου του Δ.Σ. και του διευθύνοντος συμβούλου κατέχει το ίδιο πρόσωπο, να ανατίθενται σε μέλος αυτού ή σε τρίτον καθήκοντα αναπληρωτή διευθύνοντος καθορίζονται συμβούλου του Ο.Ε.Δ.Β. Με ίδια απόφαση καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του αναπληρωτή αυτού.

β) Στον αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου του Ο.Ε.Δ.Β., ο οποίος ασκεί καθήκοντα με πλήρη και αποκλειστική απασχοληση, καταβάλλονται μηνιαίες αποδοχές, το ύψος των οποίων ορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Επίσης, στον πρόεδρο, το διευθύνοντα σύμβουλο και τον αναπληρωτη διευθύνοντος συμβούλου του Ο.Ε.Δ.Β. καταβάλλονται τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας του άρθρου 13 του ν. 1505/1984 (ΦΕΚ 194 Α').

22. καταργήθηκε

23. α) Το Διεθνές Απολυτήριο, το οποίο με τον ξενόγλωσσο τίτλο ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΒΑΨΨΑΛΑΘΡΕΑΤΕ χορηγεί ο Οργανισμός Διεθνούς Απολυτηρίου (ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΒΑΨΨΑΛΑΘΡΕΑΤΕ ΟΡΓΑΝΙΣΑΤΙΟΝ), θεωρείται ισότιμο και αντίστοιχο του απολυτήριου τίτλου που χορηγούν τα λύκεια της ημεδαπής.

β) Στις τάξεις Β' και Γ' των δημόσιων και ιδιωτικών λυκείων μπορεί να λειτουργεί τμήμα για την απόκτηση Διεθνούς Απολυτηρίου. Στους μαθητές των τμημάτων αυτών διδάσκεται οπωσδήποτε, πέραν του προγράμματος σπουδών του Διεθνούς Απολυτηρίου, το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και της Ιστορίας των τάξεων αυτών, κατά το πρόγραμμα των δημόσιων σχολείων που ισχύει.

γ) Για την ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και κατάργηση τμήματος Διεθνούς Απολυτηρίου στα δημόσια σχολεία εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1566/1985. Οι διατάξεις του ίδιου νόμου εφαρμόζονται αναλόγως και για όλα τα λοιπά θέματα που έχουν σχέση με το εκπαιδευτικό προσωπικό, τους μαθητές κ.λ.π..

δ) Για την ίδρυση του τμήματος Διεθνούς Απολυτηρίου σε ιδιωτικά λύκεια απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Οργανισμού Διεθνούς Απολυτηρίου και ακολούθως άδεια της οικείας διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

24. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να συνδέεται η κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου με δίκτυα πληροφόρησης, μονάδες βάσης δεδομένων κ.λ.π. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, κρατικά ή ιδιωτικά κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις που λειτουργούν τα δίκτυα αυτά.

Αρθρο 11
Θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
1. Οι διατάξεις που ισχύουν για την πρακτική άσκηση, καθώς και την προμήθεια και χορήγηση διδακτικών βιβλίων και σημειώσεων στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι., εφαρμόζονται αναλογως και για τους σπουδαστές της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.. Οι φοιτητές των τμημάτων των Α.Ε.Ι. πραγματοποιούν πρακτική άσκηση, εφόσον αυτη περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών του οικείου τμήματος.

2. α) Η επιλογή υποιψηφίων για φοίτηση στα τμήματα της Π.Α.ΤΕ.Σ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. γίνεται με κριτήρια σχετικά με τις βασικες, τις μεταπτυχιακές σπουδές τους, τη γνώση ξένων γλωσσών και την επαγγελματική και διδακτική εμπειρία τους. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων εξειδικεύονται τα παραπάνω κριτήρια και ορίζονται η διαδικασία επιλογής και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου αυτής.

"Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μεταξύ των οποίων και το όριο ηλικίας, τα υποβλητέα δικαιολογητικά, ο χρόνος, ο τρόπος και το τόπος υποβολής τους, τα όργανα επιλογής, τα ειδικότερα κριτήρια επιλογής και η αποτίμηση αυτών και η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης των πινάκων των εισαγομένων, σύμφωνα με τον εκάστοτε οριζόμενο αριθμό εισακτέων."
ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ
Οι δημόσιες υπηρεσίες και οι ασφαλιστικοί οργανισμοί υποχρεούνται να χορηγούν έγγραφα πιστοποίησης και επαλήθευσης των προσόντων που αντιστοιχούν στα παραπάνω κριτήρια και να παρέχουν κάθε σχετική διευκρίνιση .

β) Το πτυχίο της ΠΑ.ΤΕ.Σ. τη Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. για το διορισμό εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση λαμβάνεται υπόψη εφόσον σ' αυτό βεβαιώνεται ότι ο πτυχιούχος έχει επιλεγεί για εισαγωγή σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου α'. Η διάταξη αυτή ισχύει για όσους επιλεγούν για εισαγωγή στην ΠΑ.ΤΕ.Σ. τη Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

3α) Από την 1η Ιανουαρίου 1996 στα τακτικά εν ενεργεία μέλη της Ακαδημίας Αθηνών χορηγείται κατά μήνα από το Δημόσιο, χωρίς απόδοση λογαριασμού, για έξοδα κίνησης, ποσό ίσο προς τα τρία τέταρτα (3/4) του συνόλου των αποδοχών μέλους Δ.Ε.Π. βαθμίδας καθηγητή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με υπηρεσία είκοσι εννέα (29) ετών.

β) Από την έναρξη της ισχύος της διάταξης του στοιχείου α' καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του α.ν. 350/1945 (ΦΕΚ 128 Α').

4. Η περίπτωση α' της πααογράφου 4 του άρθρου 71 του ν. 1566/19θ5 αντικαθίσταται ως εξής:

"4.α) Η πρώτη περίοδος του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 1351/1983 τροποποιείται ως ακολούθως:

"β) Η αποζημίωση των φοιτητών και σπουδαστών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και του τυχόν συναρμόδιου υπουργού και δεν υπόκειται σε κρατήσεις ή εισφορές υπέρ του Δημοσίου ή φόρου".".

5. Με απόφαση του οικείου πρυτανικού συμβουλίου Α.Ε.Ι. ή συμβουλίου Τ.Ε.Ι. είναι δυνατόν να παραχωρείται είτε σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης είτε σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη της οικείας διεύθυνσης, εκπαιδευτικό, τεχνικό κ.λπ. υλικό των Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. που πλεονάζει.

6. α) Η προβλεπόμενη στο Αρθρο 2, παράγραφος 8 του ν. 2188/1994 αύξηση καταβάλλεται, σύμφωνα με τις διακρίσεις του επόμενου στοιχείου αυτη της παραγράφου, αναδρομικά απά 1.10.1994 στα μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τ.Ε.Ι., τα οποία δεν κατέχουν άλλη θέση ούτε απασχολούνται στον ευρύτερο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, μόνιμα ή πρόσκαιρα με οποιαδήποτε έννομη σχέση και γενικώς, εκτός των αποδοχών της θέσης τους, δεν αποκερδαίνουν άλλα εισοδήματα κατά οποιονδηποτε τρόπο, είτε με παροχή εργασίας ή υπηρεσιών είτε από ελευθέριο επάγγελμα ή άλλο επιτήδευμα ή από ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας στο οικείο ή άλλο Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι,

β) Κατ' εξαίρεση, δεν υπάγονται στους περιορισμούς του προηγούμενου στοιχείου α' χρηματικά ποσά που εισπράττονται: αα) λόγω συμμετοχής σε πρόγραμμα που έχει εγκρίνει και διαχειριστεί η Επιτροπή Ερευνών Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή σε ερευνητικό πρόγραμμα των Κέντρων Τεχνολογικής 'Ερευνας (Κ.Τ.Ε. ) του οικείου ή άλλου Τ.Ε.Ι., ββ) από συγγραφικό ή καλλιτεχνικό έργο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του δικαιούχου μέλους Ε.Π., γγ) από συμμετοχή σε διοικητικά συμβούλια Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων εποπτευομένων από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δδ) από συμμετοχή σε συμβούλια ή μόνιμες ή πρόσκαιρες επιτροπές ή ομάδες εργασίας των Τ.Ε.Ι. ή του δημόσιου τομέα, η οποία προβλέπεται από κείμενες διατάξεις, εε) από παροχή διδακτικού ή διευθυντικού έργου, με την επιφύλαξη του στοιχείου α', σε εκπαιδευτικές μονάδες, υπηρεσίες, οργανισμούς και Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή παραγωγικές σχολές των ενόπλων δυνάμεων .

γ) Το μέλος Ε.Π. που δικαιούται αύξηση υποχρεούται νο καταθέσει στη γραμματεία του οικείου τμήματος Τ.Ε.Ι. υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ότι δεν εμπίπτει σε κάποια κατηγορία περιορισμών του στοιχείου α' και εάν εισπράττει αποζημίωση από κατ' ανάθεση διδασκαλία. Η δήλωση αυτή δεσμεύει το μέλος αυτά και παραμένει ισχυρή μέχρι την ανάκληση της. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης αναζητούνται εντόκως ως αχρεωστήτως καταβληθέντα τα ποσά που τυχόν έχουν ήδη καταβληθεί στο μέλος αυτό.

δ) Ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η υποβολή της δήλωσης του προηγούμενου στοιχείου ενεργείται εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από 1.10.1994 μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ξεχωριστά από το διάστημα που αρχιζει από τη δημοσίευση αυτη. Στις περιπτώσεις που, κατά το χρονικό διάστημα από 1.10.1994 μέχρι την ισχύ του παρόντος νόμου, καταβλήθηκαν αποζημιώσεις για υπερωριακή διδασκαλία σε εκπαιδευτικούς Τ.Ε.Ι., το καταβληθέν ποσό συμψηφίζεται προς την καταβαλλόμενη αύξηση.

ε) Η ανωτέρω αύξηση δεν παρέχεται, σε καμία περίπτωση, σε άλλες κατηγορίες προσωπικού του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. ή άλλων Ν.Π.Δ.Δ. ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που έχουν βαθμολογική ή μισθολογική εξομοίωση με μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι..

στ) Το ποσοστό της αύξησης των αποδοχών των δικαιούχων κατά τα ανωτέρω καθορίζεται σε 35%.

ζ) Η αύξηση των αποδοχών των μελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., που καθορίζεται παραπάνω δεν ενσωματώνεται στο βασικό μισθό αυτών και δεν προκαλεί τροποποίηση του μισθολογίου που εξακολουθεί να διέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Επίσης, δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της αποζημίωσης των μελών Ε.Π. που προσφέρουν κατ' ανάθεση διδασκαλία ή του προσωπικού με οποιαδήποτε ιδιότητα που διδάσκει με σύμβαση εργασίας.

Η αύξηση υπολογίζεται χωριστά επί των αποδοχών που περιοριστικά αναφέρονται στη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2083/1992 και, συγκεκριμένα, στο βασικό μισθό, στην Α.Τ.Α., στα δραχμικά επιδόματα, δηλαδή: ι) στο μηνιαίο επίδομα ερευνητικών προγραμμάτων, ιι) στο ειδικό επίδομα των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) δραχμών και ιιι) στην κατ' αποκοπή μηνιαία αποζημίωαη λόγω των ειδικών συνθηκών άσκησης του επαγγέλματος και στην κατ' έτος καταβαλλόμενη ερευνητική χορηγία και γενικά στα δραχμικά επιδόματα που χορηγούνται κάθε φορά.

η) Η αύξηση της ερευνητικής χορηγίας καταβάλλεται με την εξαμηνιαία κατάσταση πληρωμής της και εμφανίζεται σε ξεχωριστή στήλη της οικείας κατάστασης. Οι αυξήσεις επί των των υπόλοιπων αποδοχών του προηγούμενου εδαφίου καταβάλλονται με τη μηνιαία κατάσταση μισθοδοσίας των δικαιούχων.

θ) Η αύξηση των αποδοχών της παρούσας παραγράφου καταβάλλεται στους δικαιούχους για κάθε μήνα, κατά τον οποίο δεν υφίστανται οι περιορισμοί του στοιχείου α'.

7. Η ισοτιμία πτυχίων ιδρυμάτων εξωτερικού προς πτυχία Κ.Α.Τ.Ε. ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. θεωρείται ότι υπάρχει και προς πτυχία Τ.Ε.Ι., κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 και 2 του ν. 1865/1989 (ΦΕΚ 210 Α'), όταν οι σπουδές των δύο ή τριών ετών, που προβλέπονται ως προϋπόθεση από τις διατάξεις αυτές, έχουν πραγματοποιηθεί σε ιδρύματα ομοταγή προς τα Τ.Ε.Ι..

8. α) Κατά το πρώτο ακαδημαϊκό έτος λειτουργίας του Ελεύθερου Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), η διοίκηση αυτού ασκείται από Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.), η οποία αποτελείται από επτά μέλη. Ως μέλη της Δ.Ε. μπορούν να οριστούν είτε μέλη διδακτικού-ερευνητικού προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. είτε 'Ελληνες επιστήμονες, οι οποίοι κατέχουν θέση Δ.Ε.Π. σε Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, είτε επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι έχουν γνώση και πειρα σε θέματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και λειτουργίας ονοικτών πανεπιστημίων. Η Δ.Ε. ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμότων και με την ίδια απόφαση ορίζονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρός της και μέχρι τρία αναπληρωματικά μέλη της. Η Δ.Ε. έχει τις αρμοδιότητες των οργάνων της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του ν. 2083/1992 και των συλλογικών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., εκτός της εκλογής μελών Δ.Ε.Π.. Ο πρόεδρος αυτής εκπροσωπεί το Ε.Α.Π. και έχει τις αρμοδιότητες πρύτανη, κοσμήτορα σχολής και προέδρου τμήματος. Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται. Η ειδικότερη ρύθμιση των αρμοδιοτήτων των ανωτέρω οργάνων του Ε.Α.Π. γίνεται με του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

β) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να αποσπώνται στο Ε.Α.Π. για ενα χρόνο με αίτησή τους και με δυνατότητα ανανέωσης της απόσπασης μέχρι την πλήρη λειτουργία του Ε.Α.Π. υπάλληλοι του δημόσιου τομέα. Ο χρόνος απόσπασης θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική τους θέση.

γ) Τα θέματα που έχουν σχέση με την αποζημίωση, τα οδοιπορικά έξοδα και την εκτός έδρας αποζημίωση των μελών και τις δαπάνες λειτουργίας της Δ.Ε., καθώς και τα θέματα των λειτουργικών δαπανών και της διαχείρισης του Ε.Α.Π. κατά το χρόνο λειτουργίας της Δ.Ε. ρυθμίζονται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

δ) Οι δαπάνες λειτουργίας της Δ.Ε. βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ
Αρθρο 12
Οι πιστώσεις που απαιτούνται για την πληρωμή των δαπανών διαδικασιών πλήρωσης θέσεων με διαγωνισμό ή σειρά προτεραιότητας μπορεί να μεταβιβάζονται σε δευτερεύοντες διατάκτες με επιτροπικά εντάλματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Αρθρο 13
Απά το οικονομικό έτος 1996 η δαπάνη αμοιβής έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. βαρύνει τον προϋπολογισμό των Α.Ε.Ι.. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων επιχορηγεί τα Α.Ε.Ι. για το σκοπό αυτόν από τον Τακτικό Προϋπολογισμό. Η επιχορήγηση αφορά δαπάνη σε ετήσια βάση. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια που αφορά την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

Αρθρο 14
Όσοι διορίστηκαν σε θέσεις ειδικού προσωπικού του κλάδου ΤΕ7 κοινωνικών λειτουργών του άρθρου 35 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α') και ο διορισμός τους έχει ακυρωθεί, θεωρούνται ότι έχουν καταλάβει από τον αρχικό διορισμό τους κενές θέσεις του παραπάνω κλάδου. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις συνιστώνται με το νόμο αυτόν ισάριθμες κενές θέσεις. Η παρούσα δεν δημιουργεί δικαιώματα λήψης αναδρομικών αποδοχών ή άλλων παροχών.

Αρθρο 15
Στο Αρθρο 28 παρ. 7 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α') προστίθεται εδάφιο ως εξής: "Η πρόσληψη μεταπτυχιακών φοιτητών, ο αριθμός των ωρών που καλύπτονται με τις προσλήψεις αυτές, το αντικείμενο απασχόλησης και το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας καθορίζονται με πρόταση του οικείου τμήματος των Α.Ε.Ι., η οποία εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Στους μεταπτυχιακούς σπουδαστές μπορεί να χορηγούνται υποτροφίες ο συνολικός αριθμός των οποίων, καθώς και το κατώτερο και ανώτερο ύψος του αντίστοιχου χρηματικού ποσού για κάθε υποτροφία καθορίζονται για κάθε ακαδημαικό έτος με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ανά τμήμα Α.Ε.Ι. και γνωστικό αντικείμενο, ο αριθμός των υποτροφιών και το ύψος του χρηματικού ποσού εντός του ορίου του προηγούμενου εδαφους.

Αρθρο 16
Ρύθμιση ειδικών θεμάτων
1. α. Οι πτυχιούχοι.Τ.Ε.Ι. μπορούν να πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές στα Α.Ε.Ι.. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετική αίτηση στο τμήμα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές και το τμήμα οποφασίζει για τη μεταφορά πιστωτικών μονάδων των υποψηφίων ή την παραπομπή σε εξέταση μαθημάτων απο οικειο πανεπιστημιακο τμήμα, προκειμένου να μετάσχουν στις διαδικασίες επιλογής του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών. Οι εκπληρούντες επιτυχώς τις προυποθέσεις αυτές μετέχουν ισότιμα με τους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. στην επιλογή των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών.

β. Η αναγνώριση του τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι., που πραγμοτοποιήθηκαν και θα πραγματοποιούνται στην αλλοδαπή, γίνεται από το οικείο όργανο του Ε.ΣΥ.Π. και μέχρι τη συγκρότησή του από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.. Το όργανο αυτό εξετάζει το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών και τις τυχόν πρόσθετες σπουδές και ορίζει τα αναγκαία ενδεχομένως συμπληρωματικα μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστούν σε τμήμα Α.Ε.Ι. ώστε ο συνολικός χρόνος και το επίπεδο σπουδών να είναι αντίστοιχα με τη διάρκεια και το πρόγραμμα του πανεπιστημιακού τμήματος.

2. Στο Αρθρο 11 Α του ν. 2083/1992 η φράση "η χρονική διάρκεια για την απονομή του διπλώματος αυτού ορίζεται στο πρόγραμμα και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τέσσερα διδακτικό εξάμηνα" αντικαθίσταται ως εξης:

"Η χρονική διάρκεια για την απονομή του διπλώματος αυτού ορίζεται στο πρόγραμμα και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα πλήρες ημερολογιακό έτος. Μέρος του χρόνου αυτού που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τρεις μήνες διατίθεται για τη συγγραφή από το μεταπτυχιακό φοιτητή μεταπτυχιακής ερευνητικής ή συνθετικής διατριβής".

3. Η διάταξη του άρθρου 6 κεφ. Δ' του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α'), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν. 2188/1994 (ΦΕΚ 18 Α'), έχει εφαρμογή από την έναρξη ισχύος του παρόντος στην εκλογή ή εξέλιξη μελών Δ.Ε.Π. άλων των Α.Ε.Ι.. Το ίδιο ισχύει για τη μετάκληση καθηγητών και την πρόσληψη ειδικών επιστημόνων, επισκεπτών καθηγητών και εντεταλμένων επίκουρων καθηγητών. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις εκείνες όπου η διαδικασία έχει αρχισει αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί κατα τη δημοσίευση αυτού του νόμου. Κάθε άλλη αντίθετη διάταξη ειδική ή γενική καταργείται.

4. Το εδ, α' της παρ. 13 του άρθρου 1 του ν. 2188/1994 αντικαθίσταται ως εξης "α. Λέκτορες ή επίκουροι καθηγητές Α.Ε.Ι., που είχαν προσληφθεί κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 13 του ν. 815/1978 σε θέσεις επιστημονικών συνεργατών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, μονιμοποιούνται μετά από κρίση σε προσωποπαγείς θέσεις, στις οποίες μετατρέπονται αυτοδικαίως οι θέσεις που ήδη κατέχουν. Η διάταξη αυτή έχει ισχύ από της δημοσιεύσεως του ν. 2188/1994".

5.α. Στους διευθυντές και υποδιευθυντές και τα μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου κάθε Π.Ε.Κ., που μετακινούνται από την οργανική τους θέση προς την έδρα του Π.Ε.Κ. ή προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή προς άλλες πόλεις της περιοχής του Π.Ε.Κ., στις οποίες πραγματοποιούνται επιμορφωτικά προγράμματα ή προς τις έδρες άλλων Π.Ε.Κ., καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση από τον προϋπολογισμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοικησης της έδρας του Π.Ε.Κ.. Οι μετακινήσεις αυτές εγκρίνονται απά τους διευθυντές του Π.Ε.Κ., ύστερα από πρόταση του Συντονιστικού Συμβουλίου.

β. Οι διατάξεις της προηγούμενης περιπτωσης εφαρμόζονται και για τους επιμορφωτές που μετακινούνται προς την έδρα του Π.Ε.Κ. ή σε άλλες πόλεις της περιοχής του Π.Ε.Κ. για την εκτέλεση επιμορφωτικών προγραμμάτων.

γ. Για την αντιμετώπιση των δαπανών των προηγούμενων περιπτώσεων είναι δυνατή η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής με υπόλογο το διευθυντη ή έναν υποδιευθυντή του Π.Ε.Κ.

6. Η περίπτωση β' του στοιχείου Α' της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244 Α') αντικαθίσταται ως εξης:

"β. Πρόστιμο μέχρι ποσού πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών."

7.α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασια είσπραξης του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του άρθρα 33 παρ. 3 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α) παραβόλου για τη φοίτηση μαθητών στο ιδιωτικό σχολείο και τις ιδιωτικές σχολικές μονάδες τεχνικής επαγγελματικής εκπαιδευσης.

β. Στους ιδιοκτήτες των σχολείων και σχολικών μοναδων της προηγούμενης περίπτωσης, που παραλείπουν να εισπράξουν και να καταθέσουν το παράβολο φοίτησης, μπορει να επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο, με απόφαση του προισταμένου της οικείας διεύθυνσης ή γραφείου εκπαίδευσης, ύψους μέχρι του διπλασιου του οφειλόμενου χρηματικού ποσού.

Αρθρο 17
"1. Μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. αποχωρούν αυτοδικαίως από τη θέση τους, μόλις λήξει το ακαδημαϊκό έτος, μέσα στο οποίο, συμπληρώνουν το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας τους.

Μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., που συμπλήρωσαν ή θα συπληρώσουν το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας τους, κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1994-1995 και 1995-1996, αποχωρούν αυτοδικαίως από τη θέση τους την 31η Αυγούστου 1996.

2. Η συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. διακριβώνεται αποκλειστικά, βάσει των ακόλουθων στοιχείων που τελούν προς άλληλα σε ιεραρχική τάξη, ώστε η ύπαρξη του προηγουμένου να αποκλείει την εφαρμογή του επομένου:

α. Από ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, εφόσον αυτή έχει συνταχθεί εντός ενενήντα (90) ημερών, από την εις αυτήν αναφερόμενη ημερομηνία γεννήσεως.

β. Από την πράξη εγγραφής, στα μητρώα δήμων και κοινοτήτων, εφόσον η πράξη αυτή εγγραφής έχει συνταχθεί μέσα σε προθεσμία ενενήντα (90) ημερών, από την εις αυτήν αναφερόμενη ημερομηνία γεννήσεως.

γ. Από το απολυτήριο γυμνασίου ή λυκείου, εφόσον σε αυτό αναγράφεται η ημερομηνία γεννήσεως.

δ. Από το μητρώο εγγραφής, ως φοιτητή, σε Α.Ε.Ι, εφόσον σε αυτό αναγράφεται η ημερομηνία γεννήσεως.

ε. Από το στρατολογικό μητρώο, εφόσον σε αυτό αναγράφεται η ημερομηνία γεννήσεως.

στ. Από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο.

ζ. Από οποιαδήποτε υπεύθυνη δήλωση του μέλους Δ.Ε.Π., συμπεριλαμβανομένου υπομνήματος ή βιογραφικού σημειώματος που το μέλος Δ.Ε.Π. έχει καταθέσει για εκλογή ή εξέλιξη, από όπου προκύπτει η χρονολογία γέννησης του μέλους Δ.Ε.Π..

η. Από βεβαιώσεις κάθε μορφής που κατά καιρούς έχουν χρησιμοποιηθεί από το μέλος Δ.Ε.Π.

Δικαστικές αποφάσεις αναγνωρίζουσες διαφορετική ημερομηνία γεννήσεως ή διαφοροποιούσες την αναφερομένη σε οποιαδήποτε από τα ανωτέρω έγγραφα, ιεραρχικά με τη σειρά που αναφέρονται, δεν λαμβάνονται υπόψη.

3. Η δωπιστωτική πράξη συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας εκδίδεται από τον Πρύτανη του οικείου Α.Ε.Ι, με αποκλειστική του ευθύνη εντός του πρώτου τριμήνου του ακαδημαϊκού έτους που προηγείται του έτους συμπλήρωσης του ορίου αυτού, επιδίδεται στους ενδιαφερομένους και γνωστοποιείται στο τμήμα του αποχωρούντος μέλους Δ.Ε.Π. και στη Σύγκλητο του Ιδρύματος.

4. Η παραβίαση της διάταξης της παραγράφου 2 συνιστά, πέραν των ποινικών συνεπειών της και πειθαρχικό παράπτωμα, που συνεπάγεται έκπτωση από το Πρυτανικό αξιώμα.

5. Μέλη ΔΕ.Π. των Α.Ε.Ι., που αποχωρούν λόγω συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας διατηρούν την ιδιότητα του μέλους τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής υποψήφιων διδακτόρων και την ιδιότητα του επιβλέποντος καθηγητή, τις οποίες έχουν πριν την αποχώρησή τους. Διατηρούν επίσης τις θέσεις σε διοικητικά συμβούλια ΝΠΔΔ, στις οποίες είχαν διορισθεί ως μέλη Δ.Ε.Π. πριν την αποχώρησή τους, συνεχίζουν να συμμετέχουν σε όσα ερευνητικά προγράμματα συμμετείχαν πριν από αυτή και μπορούν να ορίζονται ως μέλη εισηγητικών επιτροπών για την κρίση μελών Δ.Ε.Π".

Αρθρο 18
Η παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 682/1977 "περί ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως και Σχολικών Οικοτροφείων" (ΦΕΚ 244 Α' ) αντικαθίσταται ως εξής:

"5. Δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου σε διδακτήριο που απέχει λιγάτερο από 150 μέτρα από διδακτήριο άλλου σχολείου, εκτός εάν είχαν αρχίσει οι διαδικασίες ανέγερσης του διδακτηρίου πριν από τη χορήγηση άδειας λειτουργίας του άλλου σχολείου".

Αρθρο 19
Η διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 εδ. α' του ν. 1966/1991 (ΦΕΚ 147 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

"1.α. Μετεγγραφές φοιτητών από ισότιμες και ομοταγείς Σχολές ή Τμήματα Α.Ε.Ι. του εξωτερικού σε αντίστοιχα Τμήματα Α.Ε.Ι. του εσωτερικού, καθώς επίσης και μετεγγραφές σπουδαστών από ισότιμες και ομοταγείς Σχολές ή Τμήματα Τ.Ε.Ι. του εξωτερικού σε αντιστοιχα τμήματα Τ.Ε.Ι. του εσωτερικού επιτρέπονται μόνο μετά απο εξετάσεις στο 5ο εξάμηνο σπουδών και σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επι του προβλεπομενου αριθμού εισακτέων κατά Τμήμα υποδοχής. Οι υποψήφιοι για μετεγγραφή πρέπει να έχουν επιτύχει στο σύνολο των μαθημάτων των τεσσάρων (4) πρώτων εξαμήνων ή των δύο (2) πρώτων ετών σπουδών του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών ή σε ίσο τουλάχιστον αριθμό μαθημάτων του ατομικού προγράμματος σπουδών στη Σχολή ή το Τμήμα προέλευσης. Η διάταξη του στοιχείου α' ισχύει και για τους φοιτητές που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις μετεγγραφών κατά το ακαδημαικό έτος 1994-1995. Για το ανωτέρω ακαδημαικό έτος γίνεται συμπληρωματική έκδοση αποτελεσμάτων για ποσοστό θέσεων τρία τοις εκατό (3%) στον προβλεπόμενο αριθμό των μετεγγραπτέων κατά Τμήμα υποδοχής. Ο αριθμός μετεγγραπτέων που προκύπτει μετεγγράφεται στο αντίστοιχα τμήματα των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Οι πίνακες μεταγραφέντων του ίδιου ακαδημαικού έτους που ήδη έχουν εκδοθεί δεν θίγονται".
ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ
Αρθρο 20
1. Η από την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.δ/τος 228/1973 προβλεπόμενη εισφορά ορίζεται για το Πανελλήνιο Ιερό Ιδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2/%) επί των ακαθάριστων τακτικών και έκτακτων εσόδων του.

2. Το ποσοστό αυτό ισχύει και για τα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος οφειλόμενα απά το ανωτέρω Ιερό Ιδρυμα χρηματικά ποσά, τα οποία έχουν ήδη βεβαιωθεί για την ίδια αιτία.

Αρθρο 21
1. Δημιουργείται Νομικά Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία "Ενωση Ελλήνων Φυσικών (Ε.Ε.Φ.)", πλήρως αυτοδιοικούμενο, το οποίο υπάγεται στην εποπτεία των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας.

2. Εδρα της Ε.Ε.Φ. ορίζεται η Αθήνα.

3. Η Ε.Ε.Φ. είναι σύμβουλος της Κυβέρνησης, των Δημόσιων Οργανισμών και Επιχειρήσεων, των οργανισμών οι οποίοι εποπτεύονται από το Δημόσιο και των Ο.Τ.Α..

Η Ε.Ε.Φ. έχει σκοπό:

α. την προαγωγή και διάδοση των Φυσικών Επιστημών στην εκπαίδευση, την έρευνα, την τεχνολογία, τη βιομηχανία και την έρευνα και την αξιοποίησή τους για την αυτοδύναμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας,

β. τη μελέτη των προβλημάτων και την προαγωγή των συμφερόντων των μελών της για την αναγνώριση της επιστημονικής, κοινωνικής και επαγγελματικής στάθμης τους.

4. Με προεδρικό διάταγμα, που θα εκδοθεί εντός ενός έτους απά της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και τη σύμφωνη γνώμη του υπάρχοντος επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία "Ενωσις Ελλήνων Φυσικών" (αναγνωρισθέντος με την υπ' αριθμ. 5267/1930 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και τροποποιηθέντος δια των αριθ. 8295/1939 και 1210/1970 αποφάσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών) ρυθμιζονται τα θέματα που αφορούν οτην οργάνωση και λειτουργία της.

Δηλαδή:

1.Μέλη της Ε.Ε.Φ.

2.Εξειδίκευση των σκοπών της Ε.Ε.Φ. των αναφερομένων στην παρ. 3 του παρόντος.

3. Διάρθρωση, περιφερειακά τμήματα και οργανα διοίκησης και λειτουργίας της Ε.Ε.Φ.

4. Εκλογικό σύστημα ανάδειξης των αιρετών μελών και οργάνων διοικησης της Ε.Ε.Φ. (σύστημα απλής αναλογικής).

5. Αδεια άσκησης επαγγέλματος των Φυσικών - Αντιποίηση της άσκησης του επαγγέλματος του Φυσικού.

6. Πειθαρχικά παραπτώματα - Πειθαρχικά όργανα.

7. Διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό της Ε.Ε.Φ. (σύσταση θέσεων).

8. Επιτροπές, αποζημιώσεις μελών, κανονισμοί.

9. Πόροι, προυπολογισμός και κάθε άλλο ζήτημα που συνεπάγεται η δημιουργία της Ε.Ε.Φ. ως Ν.Π.Δ.Δ.

5. Οι πρώτες εκλογές στο Ν.Π.Δ.Δ. διεξάγονται έξι (6) μήνες μετά τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος με την ευθύνη 11μελους Εφορευτικής Επιτροπής (Ε.Ε), την οποία εκλέγει η Γενική Συνέλευση του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία "Ενωσις Ελλήνων Φυσικών". Σε περίπτωση μη ορισμού της Ε.Ε. με την παραπάνω διαδικασία, αυτήν ορίζει ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

6. Η κατάργηση του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία "Ενωσις Ελλήνων Φυσικών" καθώς και η μεταβίβαση της κινητής και ακίνητης περιουσίας ακολουθεί τις διαδικασιες που ορίζει το ισχύον καταστατικο της Ε.Ε.Φ. κσι οι κείμενες διατάξεις του Αστικού Κωδικα.

7. Μετά την κατάργηση του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία "Ενωσης Ελλήνων Φυσικών" και την αποδοχή των συνεπειων της από το Ν.Π.Δ.Δ., το Ν.Π.Δ.Δ. αναλαμβάνει όλες τις διοικητικές και οικονομικές εκκρεμότητες του πρώτου.

Αρθρο 22
Εκπαιδευτικός λειτουργός Κ.Α.Τ.Ε.Ε. που διορίστηκε με τις υπ' αριθμ. Φ. 412.11/Ε2/10493/25.1979 (ΦΕΚ 252/15.9.1979, τ. Γ') και Ε2/8145/6.8.1981 (ΦΕΚ 253/4.9.1981 τ. Γ') αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και καταλαμβάνεται σε ενεργό υπηρεσία από τον παρόντα νόμο, παρά την ακύρωση του ως άνω διορισμού του, θεωρείται ότι από του διορισμού του κατέχει κενή οργανική θέση αντίστοιχου κλαδου και ειδικότητας και ότι εντάσσεται και εξελίσσεται αναδρομικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 1404/1983 και του άρθρου 1 του ν. 1571/1985, προς πλήρη αποκατάστασή του.

Αρθρο 23
Μεταβατικές - Καταργούμενες διατάξεις

1. Για όσους φοιτούν στο Μ.Δ.Δ.Ε. κατά το χρόνο ένταξής τους στο Π.Τ.Δ.Ε. εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις για το Μ.Δ.Δ.Ε. που ίσχυαν κατά την έναρξη της φοιτησης τους.

2. Το διοικητικό προσωπικό του Μ.Δ.Δ.Ε. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και αν υπηρετεί, διατηρεί το Υπαλληλικό ή εργασιακο κοθεστώς υπο το οποίο υπηρετει και συνεχίζει να προσφέρει της υπηρεσίες του σ' συτά

3. Ο τίτλος του Μ.Δ.Δ.Ε. για όσους τον κατέχουν ήδη ή θα τον αποκτήσουν, κατα την παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, θεωρείται ισότιμος με τον τίτλο που χορηγεί το Μ.Δ.Δ.Ε κατό το Αρθρο 5 παράγραφος 6 του παρόντος νόμου. Η διάταξη του άρθρου 5 παράγραφος 7 του παρόντος νόμου ισχύει αναλόγως και γι' αυτούς.

4. Εκτός από τις διατάξεις που καταργούνται με τα προηγούμενα άρθρα, καταργούνται επίσης οι ακόλουθες διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν:

α) του ν.δ. 1222/1972 (ΦΕΚ 153 Α),

β) του π.δ/τος 54/1973 (ΦΕΚ 141 Α.)

γ) του ν. 227/1975 (ΦΕΚ 273 Α'),

δ) "του Κεφαλαίου Α' του ν.741/1977 (ΦΕΚ 223 Α')".

ε) της αριθμ. Γ/4578/1981 απάφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 326 Β'), που κυρώθηκε με το

Αρθρο 22 παρ. 2 του ν 1476/1984 (ΦΕΚ 136 Α).

στ) του άρθρου 5 του ν. 1268/1992 (ΦΕΚ 87 Α')

ζ) του αρθρου 14, κεφάλαιο Ι του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173 Α)

η) του άρθρου 35 παρ. 10 και των άρθρων 48 και 71 παρ. 5 περιπτώσεις α,β,γ,ε και στ' του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α'),

θ) του άρθρου 14 παράγραφοι λ και 2 του ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α),

ι) του άρθρου 18 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α'),

ια) των άρθρων 18 και 24 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α')

ιβ) του αρθρου 45 παρ. δ του ν 2093/1992 (ΦΕΚ 181 Α)

ιγ) του πδ/τος 235/1993 (ΦΕΚ 99 Α).

5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κάθε διαταξη που αντίκειται ή ρυθμίζει διαφαρετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με αυτόν καταργείται, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του.

Αρθρο 24
Ισχύς
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 26 Ιουλίου 1995

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

 

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα