.

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής, Είστε εδώ: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ :
Παραιτήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
– Λύση υπαλληλικής σχέσης -
ΑΙΤΗΣΕΙΣ για ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ - Υπόδειγμα 1ης και 2ης Αίτησης,
ΔΕΛΤΙΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΔΑΥΚ, ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
«Πρόσθετες οδηγίες και διευκρινήσεις συμπλήρωσης του Δελτίου Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης»
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ: Α. ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Β. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (ΕΦΑΠΑΞ)

 
 

 


Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η    Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  Δ/ΝΣΗ  Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Δ/ΝΣΗ  Β/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ  Γ' ΑΘΗΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ

 

Θηβών  401 –  Αιγάλεω     Τ.Κ. 12243

Τηλ. : 210 59.85.490  -  Fax : 210 59.07.849

Πληροφορίες : Βασ. Αθαναηλίδης

 

 

 

 

 

Αιγάλεω  12-6-2013

Αρ. Πρωτ.: φ.10/10997

 

 

Προς

Όλες τις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Γ΄ Αθήνας

(με την παράκληση να ενημερωθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό)

 

 

ΘΕΜΑ:  Παραιτήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Λύση υπαλληλικής σχέσης

 Σε συνέχεια του υπ’αριθμ. 9784/15-5-2013 εγγράφου μας  [  2* ] , κοινοποιούμε το υπ’αριθμ. 79133/Δ1/11-6-2013 [  1* ] έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. «Παραιτήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Λύση υπαλληλικής σχέσης».

Επισυνάπτεται το υπ’αριθμ. ΕΑΠ 2001679ΕΞ2013/23-5-2013 έγγραφο της ΕΑΠ και ο Ν. 4151/2013 [  3* ] και παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να παραιτηθούν, να λάβουν υπόψη τις ρυθμίσεις για συνταξιοδοτικά θέματα που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω νόμο (προκαταβολή σύνταξης, επαναφορά στην Υπηρεσία παραιτηθέντων από πλάνη, επίδομα θέσης ευθύνης στη σύνταξη κ.λπ.)

 

 

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΖΑΦΕΙΡΑΚΙΔΗΣ


       
     
 
 1* Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α, 79133/Δ1/11-6-2013 :
 
 
 
Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι:
ΕΠΕΙΓΟΝ / ΑΠΟΣΤΟΛΗ ME E-MAIL
Μαρούσι, 11-6-2013

Αριθμ.πρωτ.: Φ.361.96/79133/Δ1

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.& Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ Β'
 
 
ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακές Δ/νσεις όλης της χώρας
2. Διευθύνσεις Α/θμιας Εκπ/σης όλης της χώρας
3. Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπ/σης όλης της χώρας
 
 
Α. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα www.minedu.gov.gr Πληροφορίες : Β.Νικολοπούλου (Π.Ε.) Τηλ.: 210-3442364 e-mail: t09ppe2@minedu.gov.gr Fax: 210-3442909
Πληροφορίες : θ. Βουτσά, Ε. Μαυρικάκης (Δ.Ε.) Τηλ.: 210-3443248 e-mail: t09pde2nPminedu.gov.Rr
 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ».
 
 
 
 
 
Σε συνέχεια των με αριθμ. 44437/Δ2/20-4-2012 και 63638/Δ1/ 07- 06 -2012 εγγράφων μας, σχετικά με τη λύση υπαλληλικής σχέσης των εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. λόγω 35/ετίας και ορίου ηλικίας καθώς και τις παραιτήσεις εκπαιδευτικών γενικά, σας γνωρίζουμε σχετικά τα εξής: Α. Απολύσεις εκπαιδευτικών λόγω ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετίας:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3687/2008, οι κατά το άρθρο 155 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26 τ.Α') απολύσεις, λόγω ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετούς υπηρεσίας, για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιούνται είτε: α) στο τέλος του διδακτικού έτους, από τη συιιπλήρωση του ορίου ηλικίας (μετά την 31Π Δεκεμβρίου εκάστου χρόνου που συμπληρώνεται το 60° έτος ηλικίας) και εφόσον έχουν ήδη συμπληρώσει τα 35 χρόνια υπηρεσίας, θεωρώντας ως ημέρα γέννησης την 31π Δεκεμβρίου του έτους γέννησης (παρ. 3 του άρθρου 155 του Ν. 3528/2007), είτε β) μετά τη λήξη του διδακτικού έτους και μέχρι τη λήξη του αντίστοιχου σχολικού έτους (δηλαδή την 31η Αυγούστου), εφόσον συμπληρώνονται και τα 35 χρόνια υπηρεσίας και το 60° έτος ηλικίας για να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της απόλυσης π.χ. εάν έχει συμπληρωθεί το 60° έτος της ηλικίας και στις 29 Αυγούστου συμπληρώνεται και η 35πενταετία, τότε η αυτοδίκαιη απόλυση συντελείται την ημερομηνία αυτή.
Σημειώνεται ότι κατά τη διαδικασία αυτοδίκαιης απόλυσης των υπαλλήλων λόγω ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετίας εφαρμόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 1, παράγραφος 1 του Ν. Δ. 4352/1964, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 1232/1982 (Φ.Ε.Κ. 22 τ.Α'/25-2-1982), σύμφωνα με τις οποίες, τρεις μήνες τουλάχιστον πριν από τη συυπλήρωση των 35 ετών πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας του υπαλλήλου, εκδίδεται και κοινοποιείται σ' αυτόν πράξη με την οποία βεβαιώνεται αιτιολογημένα ο χρόνος υπηρεσίας που συμπληρώνει ο υπάλληλος με τη λήξη του τριμήνου αυτού. Σε περίπτωση που το Δημόσιο ή ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος αμφισβητεί τη βεβαιούμενη με την ανωτέρω πράξη πραγματική και συντάξιμη υπηρεσία, μπορεί για την άρση της αμφισβήτησης αυτής να καταθέσει, μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση της ως άνω πράξης, αίτηση του στο αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Γ' Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου).
Στην περίπτωση απόλυσης λόγω ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετίας οι διαπιστωτικές πράξεις εκδίδονται από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης (παρ. 6 του άρ. 19 και παρ. 25 του άρ. 24 της με αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 - Φ.Ε.Κ. 1340/τ. Β'/ 16-10-2002). Ειδικά για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης οι διαπιστωτικές πράξεις απόλυσης εκδίδονται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Περίληψη της σχετικής πράξης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
     
 

Β. Παραιτήσεις εκπαιδευτικών:

Β.1. Περίπτωση υποβολής αιτήσεων παραίτησης από 1 Ιουλίου μέχρι και τις 10 Ιουλίου.

Για τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών που υποβάλλονται από 1 Ιουλίου μέχρι και τις 10 Ιουλίου, ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 148 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007-Φ.Ε.Κ. 26 τ. A' /9-2-2007). Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, η αίτηση παραίτησης γίνεται αποδεκτή με πράξη που εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο και δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η αίτηση παραίτησης θεωρείται otl έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση, αν παρέλθει άπρακτη προθεσμία ενός (1) μήνα από την υποβολή της. Για τη λύση της υπαλληλικής σχέσης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Συνεπώς:
Αν εκπαιδευτικός υποβάλει την πρώτη αίτηση παραίτησης την 1Π Ιουλίου μέχρι και την 10η Ιουλίου, τότε η λύση της υπαλληλικής σχέσης μπορεί να επέλθει με έναν από τους δύο παρακάτω τρόπους:
i. Με υποβολή από τον εκπαιδευτικό δεύτερης αίτησης παραίτησης στην οποία να δηλώνει ότι εμμένει στο περιεχόμενο της πρώτης, δηλαδή στην παραίτηση του από την Υπηρεσία. Η δεύτερη αυτή αίτηση παραίτησης πρέπει να υποβληθεί κατά το χρονικό διάστημα μετά από 15 έως και 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία της πρώτης. Αν υποβληθεί εκτός του χρονικού αυτού διαστήματος τότε δεν λαμβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση, λοιπόν, εμπρόθεσμης υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης, η υπαλληλική σχέση λύεται ακριβώς την ημερομηνία αυτή (της δεύτερης αίτησης), η οποία αποτελεί, κανονικά, και την ημερομηνία μέχρι την οποία παρασχέθηκε η υπηρεσία.
Σχετικά με τις τρίμηνες αποδοχές, έγινε τροποποίηση του άρθρου 57 του Π.Δ. 169/2007, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4151/2013 (Φ.Ε.Κ. 103 τ.Α'/29-4-2013).
Εάν η συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος των 30 ημερών συμπίπτει με αργία, η δεύτερη αίτηση παραίτησης που υποβάλλεται ακριβώς την επόμενη εργάσιμη ημέρα, γίνεται κανονικά δεκτή. Στην περίπτωση αυτήν, η ημερομηνία λύσης της υπαλληλικής σχέσης είναι και πάλι η ημερομηνία της δεύτερης αίτησης παραίτησης.
 
 
 
 
 
Παραδείγματα (χάριν γενικότητας το έτος παραλείπεται):
 
 
 
 
 
         
 
Ηιιερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης
Χρονικό διάστημα «έγκυρης»
δεύτερης αίτησης παραίτησης
 
 
 
ΑΠΟ (συμπεριλαμβάνεται)
ΕΩΣ (συμπεριλαμβάνεται)
 
 
1/7
16/7
30/7
 
 
10/7
26/7
9/8
 
         
 
 
 
 
 
ii. Με παρέλευση άπρακτου μήνα. Εφόσον :
 
 
 
 
 
*  ο εκπαιδευτικός δεν αναιρέσει/ανακαλέσει, εντός μηνός που δικαιούται, την πρώτη αίτηση παραίτησης που έχει υποβάλλει,
*  δεν υποβάλλει «έγκυρη» δεύτερη αίτηση παραίτησης (όπως περιγράφεται προηγούμενα στην περίπτωση L), τότε η υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδίκαια με την παρέλευση ενός (1) μήνα (άπρακτου μήνα) από την ημερομηνία υποβολής της 1ης αίτησης παραίτησης. Για την ημερομηνία εκείνη (της λύσης) είναι αδιάφορο αν συμπίπτει με αργία ή όχι.
 
     
 
 
 
 
Παραδείγματα (χάριν γενικότητας το έτος παραλείπεται):
 
 
 
 
 
       
 
Ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης
Παρέλευση «άπρακτου μήνα», επομένως και λύση υπαλληλικής σχέσης
 
 
1/7
31/7
 
 
10/7
9/8
 
       
 
 
 
 
 
Το διάστημα των 15-30 ημερολογιακών ημερών για την υποβολή της δεύτερης αίτησης παραίτησης, «μετρά» από την ημερομηνία υποβολής της πρώτης αίτησης.
 
 
 
 
 
Έστω, λοιπόν, ότι η αίτηση κατατίθεται στις 1/7/2013. Τότε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο πρέπει να υποβληθεί η δεύτερη αίτηση παραίτησης (εφόσον, φυσικά, ο εκπαιδευτικός επιθυμεί να υποβάλει δεύτερη αίτηση) για να είναι «έγκυρη», είναι από 16/7/2013 έως και 30/7/2013.
Ως προς την ημερομηνία, παρέλευσης του άπρακτου μήνα:
Άπρακτος μήνας θεωρείται ο ένας μήνας μετά την ημερομηνία υποβολής της πρώτης αίτησης παραίτησης. Εάν, λοιπόν, αυτή έγινε στις 1/7, ο άπρακτος μήνας και επομένως η λύση της υπαλληλικής σχέσης επέρχεται την 31η /7.

Β.2. Περίπτωση υποβολής αιτήσεων παραίτησης από 11 Ιουλίου μέχρι τη λήξη του ερχόμενου διδακτικού έτους.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.3687/2008, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 6, εδάφιο β του άρθρου 329 του Ν.4072/2012 (Φ.Ε.Κ. 86 τ.Α'/11-4-2012), οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υποβάλλονται μετά τη 11η Ιουλίου, καθώς και κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, γίνονται αποδεκτές με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Κ.Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά Υγειονομικής Επιτροπής ή Δημόσιου Νοσοκομείου, ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους (έως 21/6 για την Π.Ε. και έως 30/6 για την Δ.Ε.). Σημειώνεται ότι οι παραιτήσεις για λόγους υγείας δεν έχουν κανένα από τα συνταξιοδοτικά ευεργετήματα της απόλυσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 153 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007 -Φ.Ε.Κ. 26 τ. Α'/9-2-2007) για σωματική ή πνευματική ανικανότητα.
Στην περίπτωση παραίτησης για λόγους υγείας οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν ιεραρχικά μια αίτηση παραίτησης με τα σχετικά δικαιολογητικά. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός διαβιβάζει στο Κ.Υ.Σ.Π.Ε. ή Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., τη συγκεκριμένη αίτηση με τα δικαιολογητικά σύμφωνα με την αριθμ.Φ361.96/34160/Δ1/11-3-2013 εγκύκλιο μας (Ανακοινοποίηση στο ορθό 20-03-2013) με ΘΕΜΑ: «Παραιτήσεις μέσω ΚΥΣΠΕ/ΚΥΣΔΕ για σοβαρούς λόγους υγείας και οικογενειακούς», καθώς και πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών με τη διευκρίνιση ότι πληρούνται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 148 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007-Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α'/9-2-2007), όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο Ζ.3 του άρθρου 1 του Ν. 4093/2012 (φ.Ε.Κ. 222 Α'), σελίδα 5572. Οι διατάξεις αυτές προβλέπουν ότι η παραίτηση θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί αν κατά την υποβολή της εκκρεμεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη για συγκεκριμένα παραπτώματα ή αν η δίωξη αυτή ασκηθεί μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της αίτησης παραίτησης και πριν την αποδοχή της.
Η υπαλληλική σχέση λύεται με την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο. Αν η απόφαση αυτή δεν κοινοποιηθεί μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδικαίως από την πάροδο του εικοσαημέρου (άρθρο 156 παρ. 2 Ν. 3528/2007).

Β.3. Αυτοδίκαιη παραίτηση λόγω κατοχής δεύτερης θέσης στο Δημόσιο.

Εκπαιδευτικός που διορίζεται σε δεύτερη θέση και αποδέχεται το διορισμό του θεωρείται ότι παραιτείται αυτοδίκαια από την πρώτη θέση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35, παρ. 3 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007-Φ.Ε.Κ. 26τ.Α'/9-2-2007).

Γ. Σε περίπτωση θανάτου.

Σε περίπτωση που η υπαλληλική σχέση λύεται λόγω θανάτου του εκπαιδευτικού, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης γνωστοποιεί το συμβάν στο Τμήμα Β' της Διεύθυνσης Προσωπικού
 
 
Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με αποστολή σχετικού εγγράφου, όπου αναγράφονται τα στοιχεία του εκπαιδευτικού (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ, ΒΑΘΜΟΣ, Μ.Κ., ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ), με συνημμένη τη ληξιαρχική πράξη θανάτου καθώς και βεβαίωση διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου, προκειμένου να ενημερωθούν στη συνέχεια η Διεύθυνση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων (πρώην Διεύθυνση Μηχανογράφησης) και η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) του Υ.ΠΑΙ.Ο.Π.Α.
Οι ημερομηνίες «θανάτου» και η ημερομηνία «μέχρι την οποία παρασχέθηκε υπηρεσία» ταυτίζονται, ενώ ως ημερομηνία «διακοπής μισθοδοσίας» θεωρείται η επόμενη αυτής του θανάτου.
Τέλος, σας υπενθυμίζουμε το με αριθμ. πρωτ. 3705/Δ1/11-01-2013 έγγραφο του Τμήματος Β' της Α/θμιας Εκπ/σης με θέμα: «Ενημέρωση για δημοσίευση Πράξεων Λύσης Υπαλληλικής Σχέσης», σύμφωνα με το οποίο οι Διαπιστωτικές Πράξης Λύσης Υπαλληλικής Σχέσης λόγω Θανάτου αποστέλλονται για δημοσίευση σε ΦΕΚ. Δ. Απόλυση για σωματική ή πνευματική ανικανότητα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 153 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007-Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α'/9-2-2007), ο υπάλληλος απολύεται ύστερα από απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, αν διαπιστωθεί σωματική ή πνευματική ανικανότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 100, 165 και 167 του Υπαλληλικού Κώδικα.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έκδοση σχετικού πιστοποιητικού από Δευτεροβάθμια ή Ειδική Υγειονομική Επιτροπή.
Αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για την απόλυση εκπαιδευτικών λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας είναι το οικείο Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (παρ. 21 του άρθρο 11 και παρ. 22 του άρθρο 12 του Π.Δ. 1/2003-Φ.Ε.Κ. 1/τ. Α'/ 3-1-2003). Η σχετική πράξη εκδίδεται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Για τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων αρμόδιο είναι το οικείο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (παρ. 15 του άρθρο 15 και παρ. 16 του άρθρο 16 του Π.Δ. 1/2003). Για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων αρμόδιο είναι το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. ή Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. (παρ. 14 του άρθρο 17 και παρ. 14 του άρθρο 18 του Π.Δ. 1/2003).
Σημειώνεται ότι για τους εκπαιδευτικούς που απολύονται για το λόγο αυτό, ισχύουν διαφορετικές προϋποθέσεις όσον αφορά τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα.
Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι έχει ήδη εκδοθεί ο Ν.4151/2013 (Φ.Ε.Κ. 103 τ.Α'/29-4-2013), όπου στις διατάξεις του άρθρου 1, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις τρίμηνες αποδοχές και την προκαταβολή σύνταξης, ενώ στο άρθρο 4, παρ.10, περ.α και β ρυθμίζεται η επαναφορά στην Υπηρεσία μετά από αίτηση του υπαλλήλου που παραιτήθηκε από πλάνη περί τα πράγματα που δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις για την άμεση καταβολή της σύνταξης του μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 3 μηνών από την ημερομηνία που φέρει το έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων. Το χρονικό διάστημα από την αποχώρηση από την Υπηρεσία μέχρι την επαναφορά σε αυτή δεν λογίζεται συντάξιμο και δεν καταβάλλονται αποδοχές νια αυτό.
Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. να ενημερώσουν ενυπόγραφα όλους τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά στην αρμοδιότητα τους.
 
 

Η ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
 
ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

 
Εσωτερική διανομή
  - Διευθύνσεις Προσωπικού Π.Ε.& Δ.Ε./Τμήματα Β'
 


____________________________________________
1 ΤΜΗΜΑ Β\ ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ\ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. & ΔΕ. 14.05.2013

 

(Η παραπάνω εγκύκλιος όπως απεστάλη από το Υπουργείο σε μορφή εικόνας/.pdf ΕΔΩ) 2* Αυτοδίκαιες απολύσεις λόγω τριακονταπενταετίας και ορίου ηλικίας και αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών :

(
το παρακάτω και σε μορφή .doc ΕΔΩ )

 


Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η    Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  Δ/ΝΣΗ  Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Δ/ΝΣΗ  Β/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ  Γ' ΑΘΗΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ

 

Θηβών  401 –  Αιγάλεω     Τ.Κ. 12243

Τηλ. : 210 59.85.490  -  Fax : 210 59.07.849

Πληροφορίες : Βασ. Αθαναηλίδης

 

 

 

 

 

Αιγάλεω  15-5-2013

Αρ. Πρωτ.: φ.10/9784

 

 

Προς

Όλες τις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Γ΄ Αθήνας

(με την παράκληση να ενημερωθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό)

 

 

 

ΘΕΜΑ:  Αυτοδίκαιες απολύσεις λόγω τριακονταπενταετίας και ορίου ηλικίας και αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών

 

Σχετικά με τις αυτοδίκαιες απολύσεις λόγω τριακονταπενταετίας και ορίου ηλικίας και τις αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών σας πληροφορούμε τα παρακάτω :

 

Α. Αυτοδίκαιες απολύσεις λόγω τριακονταπενταετίας και ορίου ηλικίας εκπαιδευτικών :

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 155 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007 ΦΕΚ τ. Α’ 26/9-2-2007) :

1.     Ο υπάλληλος απολύεται αυτοδικαίως από την υπηρεσία με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του.

2.     Κατ’ εξαίρεση ο υπάλληλος απολύεται αυτοδικαίως από την υπηρεσία με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας του και τριάντα πέντε (35) ετών πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας.

Αν ο υπάλληλος, κατά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του δεν έχει συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) ετών πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία, παρατείνεται η παραμονή του στην υπηρεσία έως τη συμπλήρωση της υπηρεσίας αυτής και πάντως όχι πέραν του 67ου έτους της ηλικίας του.

3.     Ως ημέρα γέννησης, για την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων, θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.

4.     Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία θεωρείται κάθε υπηρεσία που έχει παρασχεθεί στο Δημόσιο, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή που αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία με βάση ειδικές διατάξεις. Ο χρόνος στράτευσης πριν από την έναρξη της υπαλληλικής σχέσης δεν θεωρείται χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 4 παρ. 1 του Ν. 3687/2008, οι κατά το άρθρο 155 του Υπαλληλικού Κώδικα απολύσεις λόγω ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετούς υπηρεσίας, για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πραγματοποιούνται στο τέλος του διδακτικού έτους, από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και της τριακονταπενταετούς υπηρεσίας.

Μετά τα ανωτέρω, μέχρι 31-8-2013 θα απολυθούν αυτοδίκαια, λόγω συμπλήρωσης 35 ετών πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας και του 60ου έτους της ηλικίας, όσοι γεννήθηκαν μέχρι και το έτος 1952 και έχουν μέχρι 31-8-2013 τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας (εάν η 35ετία συμπληρώνεται μέχρι 30-6-2013, απολύονται στις 30-6-2013).

Όσοι εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας, παραμένουν στην Υπηρεσία μέχρι τη συμπλήρωση της τριακονταπενταετίας και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της συμπλήρωσης του 67ου έτους της ηλικίας τους, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθ. 4 παρ. 1 του Ν. 3687/2008.

Με το άρθ. 33 (υποπαράγραφος 1β εδάφιο πρώτο) του Ν. 4024/2011, καταργήθηκε η διάταξη του άρθ. 10 παρ. 19 του Ν. 3863/2010 και κατά συνέπεια δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής αίτησης για παραμονή στην Υπηρεσία, μετά τη συμπλήρωση 35 ετών πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας και του 60ου έτους της ηλικίας.

Σημειώνεται ότι η διάταξη της παρ. 1γ του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (35ετία και 55ο έτος της ηλικίας μέχρι 31-12-2013) δεν έχει εφαρμογή στους εκπαιδευτικούς (άρθρο 33, παρ. 7 του Ν. 4024/2011).

 

Β. Αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών :

1.     Οι αιτήσεις παραίτησης υποβάλλονται, γίνονται αποδεκτές και λύεται η υπαλληλική σχέση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Υπαλληλικού Κώδικα (άρθρο πρώτο του Ν. 3528/2007 ΦΕΚ τ. Α΄ 26/9-2-2007)

2.     Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 (παρ. 7) της αριθμ. 105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ τ. Β΄ 1340/16-10-2002) Υπουργικής Απόφασης, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης αποδέχονται τις αιτήσεις παραίτησης και εκδίδουν τις διαπιστωτικές πράξεις απόλυσης των μονίμων εκπαιδευτικών και όσων υπηρετούν με σύμβαση αορίστου χρόνου.

3.     Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 (παρ. 2) του Ν. 3687/2008, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ. 6 εδάφιο β του άρθ. 329 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ τ. Α΄ 86/11-4-2012) αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μετά τη 10η Ιουλίου, καθώς και κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους γίνονται αποδεκτές μόνον για εξαιρετικούς λόγους, με Υπουργική Απόφαση και ύστερα από σύμφωνη γνώμη του ΚΥΣΔΕ.  Η αποδοχή των αιτήσεων παραίτησης με Υπουργική Απόφαση, για λόγους υγείας, δεν έχει κανένα από τα συνταξιοδοτικά ευεργετήματα της απόλυσης κατά τις διατάξεις του άρθ. 153 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007) για σωματική ή πνευματική ανικανότητα (σχετικές οδηγίες δόθηκαν με την υπ’αριθμ. 34160/Δ1/11-3-2013 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., όπως ανακοινοποιήθηκε στο ορθό στις 20-3-2013).

Για τις απολύσεις για σωματική ή πνευματική ανικανότητα, ισχύουν τα αναφερόμενα στην περίπτωση Δ του υπ’αριθμ. 104176/Δ2/5-8-2008 εγγράφου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

Μετά τα παραπάνω, αιτήσεις για παραίτηση από την Υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 148 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), που θα υποβληθούν από 1-7-2013 ως και 10-7-2013, θα γίνουν αποδεκτές από την Υπηρεσία μας και η λύση της υπαλληλικής σχέσης μπορεί να επέλθει :

  1. Με υποβολή από τον εκπαιδευτικό δεύτερης αίτησης, στην οποία θα δηλώνει ότι εμμένει στο περιεχόμενο της πρώτης, δηλαδή στην παραίτησή του από την Υπηρεσία. Η δεύτερη αυτή αίτηση παραίτησης θα πρέπει να υποβληθεί κατά το χρονικό διάστημα από 16 έως και 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία της πρώτης. Σε περίπτωση που η δεύτερη αίτηση υποβληθεί εκτός του χρονικού αυτού διαστήματος, δεν λαμβάνεται υπόψη.

Στην περίπτωση λοιπόν εμπρόθεσμης υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης, η υπαλληλική σχέση λύεται ακριβώς την ημερομηνία αυτή (της δεύτερης αίτησης), η οποία αποτελεί κανονικά και ημερομηνία μέχρι την οποία παρασχέθηκε υπηρεσία, είναι δε και η τελευταία ημερομηνία της τακτικής μισθοδοσίας.

Οι ημερομηνίες υποβολής δύο (2) αιτήσεων παραίτησης (πρώτη και δεύτερη) καθορίζονται αυστηρά ως εξής :

 

Ημερομηνία
πρώτης αίτησης παραίτησης

Χρονικό διάστημα έγκυρης δεύτερης αίτησης παραίτησης

ΑΠΟ (συμπεριλαμβάνεται)

ΕΩΣ (συμπεριλαμβάνεται)

01-07-2013

16-07-2013

30-07-2013

02-07-2013

17-07-2013

31-07-2013

03-07-2013

18-07-2013

01-08-2013

04-07-2013

19-07-2013

02-08-2013

05-07-2013

22-07-2013

05-08-2013

08-07-2013

23-07-2013

06-08-2013

09-07-2013

24-07-2013

07-08-2013

10-07-2013

25-07-2013

08-08-2013

 

Σημειώνεται ότι , επειδή μετά την υποβολή της δεύτερης αίτησης παραίτησης (κατά το διάστημα από 16 ως 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία της πρώτης), η υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδίκαια, δεν υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης της αρχικής αίτησης μετά την υποβολή της δεύτερης, ανεξάρτητα εάν δεν έχει παρέλθει ο μήνας (από την ημερομηνία υποβολής της αρχικής αίτησης), εντός του οποίου ο υπάλληλος δικαιούται να ανακαλέσει την αίτησή του για παραίτηση.

  1. Με παρέλευση άπρακτης προθεσμίας ενός (1) μήνα, από την υποβολή αίτησης παραίτησης, εφόσον :

·      ο εκπαιδευτικός δεν αναιρέσει, εντός μηνός που δικαιούται, την πρώτη αίτηση παραίτησης που έχει υποβάλει

·      δεν υποβάλει έγκυρη δεύτερη αίτηση παραίτησης (όπως περιγράφεται παραπάνω)

·      το αρμόδιο όργανο δεν έχει κάνει αποδεκτή την αίτηση παραίτησης σε χρόνο τέτοιο, ώστε η λύση της υπαλληλικής σχέσης να έχει προλάβει να δημοσιευτεί σε ΦΕΚ πριν την πάροδο μηνός από την υποβολή της

τότε η υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδίκαια με την παρέλευση ενός (1) μηνός από την ημερομηνία υποβολής της πρώτης αίτησης παραίτησης. Για την ημερομηνία της λύσης είναι αδιάφορο αν συμπίπτει με αργία ή όχι, ενώ ταυτίζεται κανονικά, με την ημερομηνία μέχρι την οποία παρασχέθηκε υπηρεσία και την τελευταία ημερομηνία της τακτικής μισθοδοσίας.


Οι ημερομηνίες υποβολής αίτησης παραίτησης και παρέλευσης άπρακτης προθεσμίας ενός μηνός, καθορίζονται αυστηρά ως εξής :

Ημερομηνία
αίτησης παραίτησης

Παρέλευση άπρακτης προθεσμίας ενός μηνός
και επομένως λύση της υπαλληλικής σχέσης

01-07-2013

31-07-2013

02-07-2013

01-08-2013

03-07-2013

02-08-2013

04-07-2013

03-08-2013

05-07-2013

04-08-2013

08-07-2013

07-08-2013

09-07-2013

08-08-2013

10-07-2013

09-08-2013

 

Σε κάθε περίπτωση λύσης της υπαλληλικής σχέσης (με δύο αιτήσεις παραίτησης ή με την παρέλευση άπρακτης προθεσμίας ενός μήνα) η ημερομηνία καταβολής της προκαταβολής σύνταξης (Ν. 4151/29-4-2013, άρθρο 1), θα γίνει αναδρομικά από την επομένη της λύσης της υπαλληλικής σχέσης, εκτός της περίπτωσης όπου η ημερομηνία λύσης της υπαλληλικής σχέσης είναι η 30η Ιουλίου 2013, για την οποία ως επομένη θεωρείται η 1-8-2013. Οι λεπτομέρειες για την καταβολή της ως άνω προκαταβολής, καθώς και τον έλεγχο των καταβαλλόμενων ποσών, θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Οι αιτήσεις παραίτησης θα υποβληθούν στην Υπηρεσία μας (Θηβών 401 – Αιγάλεω), κατά τις προαναφερόμενες ημερομηνίες, αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (επισυνάπτονται υποδείγματα).

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007 ΦΕΚ τ. Α’ 26/9-2-2007) α. αίρεση, όρος, ή προθεσμία στην αίτηση παραίτησης θεωρούνται ότι δεν έχουν γραφεί (παρ. 1)  β. η παραίτηση θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί, εάν κατά την υποβολή της ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 και γ. ο υπάλληλος που έχει τις υποχρεώσεις του άρθρου 58 του Υπαλληλικού Κώδικα, δεν έχει δικαίωμα να παραιτηθεί πριν λήξει ο χρόνος που ορίζεται στη διάταξη αυτή. Επίσης αίτηση παραίτησης μπορεί να ανακληθεί εγγράφως, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από την υποβολή της, εφόσον αυτή δεν έχει γίνει αποδεκτή, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 148 του Υπαλληλικού Κώδικα.

Κατά συνέπεια οι εκπαιδευτικοί που θα υποβάλουν αίτηση κατά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, θα πρέπει να ζητούν να παραιτηθούν από την Υπηρεσία και όχι να συνταξιοδοτηθούν, αφού η αίτηση για συνταξιοδότηση έπεται της λύσης της υπαλληλικής σχέσης.  Η αποδοχή της αίτησης παραίτησης από την Υπηρεσία, γίνεται αυτοδίκαια (εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 148 του Υπαλληλικού Κώδικα, Ν. 3528/2007 και για τους εκπαιδευτικούς που έχουν τις υποχρεώσεις του άρθρου 58 του Υπαλληλικού Κώδικα), στις ως άνω αναφερόμενες κατά περίπτωση ημερομηνίες, χωρίς ωστόσο η ανωτέρω αποδοχή να κατοχυρώνει απαραίτητα συνταξιοδοτικό δικαίωμα και άμεση καταβολή της σύνταξης. Για το λόγο αυτό και για την αποφυγή φαινομένων ανάκλησης παραιτήσεων που θα γίνουν αποδεκτές, οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να παραιτηθούν θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, αναφορικά με τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και άμεσης καταβολής της σύνταξης. Σημειώνεται ότι για την άμεση καταβολή της σύνταξης, πέραν της θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, απαιτείται και η συμπλήρωση του απαραίτητου ορίου ηλικίας, σε διαφορετική περίπτωση (μη συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας), η σύνταξη καταβάλλεται με την ανάλογη μείωση αυτής (ποινή), το ύψος της οποίας εξαρτάται από το πόσο νωρίτερα από την ημερομηνία συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας θα ασκηθεί το δικαίωμα αυτό. Οι βασικές διατάξεις σχετικά με την απονομή συντάξεων κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείμενο με το Π.Δ. 169/2007 (ΦΕΚ τ. Α΄ 210/31-8-2007). Επειδή όμως μετά την ανωτέρω κωδικοποίηση εκδόθηκαν και νεότερες διατάξεις, για περισότερες πληροφορίες σε σχέση με συνταξιοδοτικά θέματα (προϋποθέσεις, διαδικασία, ποσόν σύνταξης κ.λπ.) μπορείτε να επισκέπτεστε τη διαδικτυακή πύλη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  :

https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/SYNTMIST/Content/Syntaxeis

Οι αιτήσεις για απονομή κύριας σύνταξης, επικουρικών συντάξεων και ασφαλιστικής παροχής (εφάπαξ) υποβάλλονται από την επομένη της τελευταίας εργάσιμης ημέρας (ημερομηνία δεύτερης αίτησης ή παρέλευσης άπρακτης προθεσμίας ενός μήνα) και τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι : τέσσερις θεωρημένες φωτοτυπίες της ταυτότητας, αποδεικτικά στοιχεία του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της τράπεζας όπου θα κατατίθεται η κύρια σύνταξη, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και όπου απαιτείται, πιστοποιητικό εκπαιδευτικού ιδρύματος φοίτησης των παιδιών και τέλος να δηλωθεί στην αίτηση (για απονομή σύνταξης) το υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, για το Ταμείο Πρόνοιας (τελευταία περίπτωση της 2ης σελίδας της σχετικής αίτησης).

Για τις περιπτώσεις αναγνώρισης προϋπηρεσιών ιδιωτικού τομέα, στρατιωτικής θητείας, προσόντος διορισμού, πλασματικού χρόνου παιδιών, ετών σπουδών κ.λπ., θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίζουν τις σχετικές πράξεις, ή τους αριθμούς πρωτοκόλλου υποβολής των αιτήσεων, στις περιπτώσεις που δεν έχει εκδοθεί ακόμη η σχετική πράξη, καθώς και βεβαίωση για το υπόλοιπο ή την εξόφληση των οφειλών της αναγνώρισης.

Για τη διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων συνταξιοδότησης και την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος ή αντιμετώπιση ειδικότερων περιπτώσεων (διαδοχική ασφάλιση, προηγούμενη ασφάλιση για όσους προσλήφθηκαν ή διορίστηκαν στο δημόσιο μετά την 1-1-1983 κ.λπ.) οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να επικοινωνούν στα παρακάτω τηλέφωνα, ανάλογα με την οργανική τους θέση :

 

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ - ΤΕΕ - ΕΕΕΕΚ

ΚΟΡΚΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

210-5310839

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΜΑΡΑΪΔΩΝΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ

210-5754255

ΛΟΙΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΜΑΡΑΪΔΩΝΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ

210-5754255

ΛΟΙΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΔΟΥΡΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

210-5314343

ΛΟΙΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΔΟΥΡΑΚΟΥ Β., ΧΕΙΜΑΡΑ Β.

210-5314343, 210-5911448

ΛΟΙΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΙΛΙΟΥ - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΧΕΙΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

210-5911448

 

Επισυνάπτονται υποδείγματα αίτησης  [  4* ]  για απονομή σύνταξης και υπεύθυνης δήλωσης καθώς και οι οδηγίες του Γ.Λ.Κ. [ 5*] για τη συμπλήρωση από την Υπηρεσία του Δελτίου Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου-Λειτουργού (ΔΑΥΚ), προκειμένου να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι τα στοιχεία που απαιτούνται για τη συμπλήρωσή του και τις περιπτώσεις που ενδεχόμενα να τους αφορούν.

 

 

 

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΖΑΦΕΙΡΑΚΙΔΗΣ

(το παραπάνω και σε μορφή .doc ΕΔΩ ) 3*  Ν. 4151/2013  :

(ο παρακάτω νόμος ΚΑΙ σε μορφή .pdf ΕΔΩ)
 

ΝΟΜΟΣ 4151/2013/ΦΕΚ Α/103/29.04.2013

Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥΆρθρο 1

Προκαταβολή σύνταξης1. Μετά το άρθρο 57 του π.δ. 169/2007 (Α' 210) προστίθεται άρθρο 57Α ως εξής:

«Αρθρο 57Α

Προκαταβολή σύνταξης

1.α. Ο μόνιμος υπάλληλος ή ο δημόσιος λειτουργός, ισόβιος ή μη καθώς και ο στρατιωτικός που αποχωρεί από την Υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης, λαμβάνει κατά μήνα και μέχρι την ημερομηνία έναρξης πληρωμής της σύνταξής του, προκαταβολή σύνταξης το ποσό της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 50% του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου ή του βαθμού που έφερε κατά το χρόνο της αποχώρησής του προσαυξημένου με το 50% του τυχόν επιδόματος χρόνου υπηρεσίας. Ειδικά για τα πρόσωπα του άρθρου 4 του ν. 4024/2011 (Α' 226) που υπάγονται στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου το ανωτέρω ποσοστό υπολογίζεται επί του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου που έφερε ο υπάλληλος κατά την 31.10.2011. Σε περιπτώσεις που ο μόνιμος υπάλληλος ή ο δημόσιος λειτουργός, ισόβιος ή μη, είναι ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή γονέας τριών τέκνων και άνω ή γονέας τέκνου με αναπηρία, ή προστάτης μέλους της οικογένειας με αναπηρία το ποσοστό της προκαταβολής σύνταξης ανέρχεται σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) επί των ποσών των δύο προηγουμένων εδαφίων κατά περίπτωση.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου.

β. Η προκαταβολή σύνταξης διενεργείται με βάση τα στοιχεία του Δελτίου Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου - Λειτουργού (ΔΑΥΚ) τα οποία περιέρχονται ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λύσης της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου. Σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης η αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους υποχρεούται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την περιέλευση σε αυτή των στοιχείων του ΔΑΥΚ, να αποστείλει σχετική αλληλογραφία με τα στοιχεία του υπαλλήλου και στους συναρμόδιους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.

Το ανωτέρω ποσό, κατά την καταβολή του, υπόκειται σε κρατήσεις για υγειονομική περίθαλψη και φόρο εισοδήματος ενώ απαλλάσσεται από κάθε άλλη κράτηση ή εισφορά.

γ. Η πρώτη καταβολή του ανωτέρω ποσού, αναδρομικά από την επομένη της ημερομηνίας λύσης της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου, διενεργείται το αργότερο σε σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής περιέλευσης στην Υπηρεσία Συντάξεων του ΔΑΥΚ.

δ. Η κατά τα ανωτέρω καταβολή της προκαταβολής σύνταξης γίνεται με εντολή του Προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Συντάξεων. Ο ίδιος Προϊστάμενος μπορεί με την έκδοση πράξης να διακόψει την καταβολή της προκαταβολής σύνταξης, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την καταβολή της.

ε. Οι ανωτέρω αποδοχές δεν καταβάλλονται:

- σε περίπτωση απόλυσης για πειθαρχικό παράπτωμα ή υπηρεσιακή ανεπάρκεια των μόνιμων υπαλλήλων ή των δημόσιων λειτουργών, ισόβιων ή μη

- σε περίπτωση παραίτησης του υπαλλήλου που δεν έχει συμπληρώσει τα έτη ασφάλισης για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Κώδικα αυτού,

- σε περίπτωση που η σύνταξη δεν είναι άμεσα καταβλητέα λόγω μη συμπλήρωσης του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας για την καταβολή της και

- σε περίπτωση απόλυσης λόγω ανικανότητας ή θανάτου στην Υπηρεσία ή θανάτου του υπαλλήλου που έχει αποχωρήσει από την Υπηρεσία και βρίσκεται σε αναστολή καταβολής της σύνταξής του, λόγω μη συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης. Ειδικά στις περιπτώσεις αυτές η σύνταξη καταβάλλεται στους δικαιούχους κατ' απόλυτη προτεραιότητα.

2. Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου, καταβάλλεται ως προκαταβολή σύνταξης στον επιζώντα σύζυγο και στα τέκνα του, εφόσον γι' αυτά συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Κώδικα αυτού, ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) ολόκληρης της σύνταξής του.

3. Ποσά που καταβλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, συμψηφίζονται με τα ποσά που θα καταβληθούν ως αναδρομικά της σύνταξης. Εάν το ποσό των αναδρομικών της σύνταξης δεν επαρκεί για τον κατά τα ανωτέρω συμψηφισμό το υπόλοιπο προς συμψηφισμό ποσό θα παρακρατηθεί από την καταβαλλόμενη σύνταξη σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 60 του Κώδικα αυτού, όπως ισχύει.»

2.α. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 έχουν εφαρμογή για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα, αποχωρούν για οποιονδήποτε λόγο από την Υπηρεσία από 1.6.2013 και μετά.

Οι διατάξεις του άρθρου 57 του π.δ. 169/2007, παύουν να ισχύουν για τα πρόσωπα του προηγουμένου εδαφίου.

Κατ' εξαίρεση όσοι έχουν αποχωρήσει ή θα αποχωρήσουν πριν από την 1.6.2013, λαμβάνουν προκαταβολή σύνταξης, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία του ΔΑΥΚ που τους αφορά, θα οριστικοποιηθούν από 20.5.2013 και μετά.

Ειδικά όσοι αποχωρούν ή θα αποχωρήσουν από την Υπηρεσία από 1.3.2013 μέχρι 31.5.2013 μπορούν για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία αποχώρησής τους μέχρι και την 31.5.2013 να λάβουν αναλογία των αποδοχών του άρθρου 57 του π.δ. 169/2007, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αυτό. Στην περίπτωση αυτή εάν καταβλήθηκαν ακέραιες οι τρίμηνες αποδοχές, η προκαταβολή σύνταξης θα καταβληθεί από την επομένη λήξης των τριμήνων αποδοχών, το δε επιπλέον ποσό που καταβλήθηκε από 1.6.2013 και μετά θα συμψηφησθεί με τα αναδρομικά της σύνταξης.

Η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού, προκειμένου για τους στρατιωτικούς, καθώς και για τον επιζώντα σύζυγο και τα τέκνα θανόντος συνταξιούχου θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Για τα πρόσωπα αυτά και μέχρι την υπαγωγή τους στις διατάξεις του άρθρου αυτού με την προαναφερόμενη απόφαση, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 57 του π.δ. 169/2007.

β. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την καταβολή της προκαταβολής σύνταξης, καθώς και τον έλεγχο των καταβαλλόμενων ποσών.

Με ίδια απόφαση καθορίζεται η διαδικασία επέκτασης της προκαταβολής σύνταξης στις εκκρεμείς κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού υποθέσεις.

3.α. Η πράξη κανονισμού της σύνταξης του υπαλλήλου ή του στρατιωτικού εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της σχετικής αίτησης στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται σε επτά (7) μήνες και προκειμένου για τα πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου 57 Α του π.δ. 169/2007, σε τρεις (3) μήνες.

β. Ο κανονισμός της σύνταξης του Δημοσίου διενεργείται κατά σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία που περιήλθε η σχετική αίτηση στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.


4. Η αίτηση συνταξιοδότησης του υπαλλήλου μαζί με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, όπως αυτά ορίζονται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, αποστέλλονται από την Υπηρεσία του στην Υπηρεσία Συντάξεων του ΓΛΚ εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία που φέρει το ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύεται η λύση της υπαλληλικής του σχέσης.

5. Παραβίαση των προθεσμιών των παραγράφων 3 (περίπτωση α') και 4, καθώς και αυτών των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 57Α' του π.δ. 169/2007 συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 106 του ν. 3528/2007 (Α' 26) για τους, κατά περίπτωση, εμπλεκομένους της αρμόδιας Διεύθυνσης και τιμωρείται με μία από τις ποινές που προβλέπονται στις περιπτώσεις β', γ' και δ' της παρ. 1 του άρθρου 109 του ίδιου νόμου, όπως ισχύει.

Τα ανωτέρω έχουν ανάλογη εφαρμογή και στην περίπτωση παραβίασης των διατάξεων της περίπτωσης β' της ανωτέρω παραγράφου 3.

Οι αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο προθεσμίες αρχίζουν από 1.5.2013 και αφορούν αιτήσεις συνταξιοδότησης που περιέρχονται στην Υπηρεσία Συντάξεων από την ημερομηνία αυτή και μετά.

6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή και για όσους έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου και του Δημοσίου, από 1.1.1993 και μετά.Άρθρο 2

Κατάργηση των Επιτροπών των άρθρων 14 και 66 του π.δ. 169/2007


1.α. Η Επιτροπή της παρ. 4 του άρθρου 14, καθώς και η Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 66 του π.δ. 169/2007 (Α' 210) καταργούνται από την επομένη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του νόμου αυτού.

β. Από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης του νόμου αυτού, οι αρμοδιότητες της Επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου 14 του π.δ. 169/2007, που καταργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης, ασκούνται από τις οικείες Διευθύνσεις Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, κατά περίπτωση.

γ. Οι διατάξεις του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 66 του π.δ. 169/2007 καταργούνται.

2.α. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 66 του π.δ. 169/ 2007 αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Η πράξη κανονισμού σύνταξης υπόκειται σε έφεση στο αρμόδιο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου:

α) από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός εξήντα ημερών από την κοινοποίηση της πράξης και...

(συνέχεια όλος ο νόμος ΕΔΩ) 4*  Υποδείγματα Αίτησης Παραίτησης  :

 

Υπόδειγμα 1ης Αίτησης Παραίτησης :

 

ΑΙΤΗΣΗ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ :

ΟΝΟΜΑ :

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ :

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ :

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ :

ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ :

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ :

 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΟΔΟΣ :

ΑΡΙΘΜ. :

ΠΟΛΗ :

Τ.Κ. :

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1 :

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2 :

 

………………………………….......

………………………………….......

………………………………….......

………………………………….......

………………………………….......

………………………………….......

………………………………….......

 

 

 

ΠΡΟΣ

Τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

Θηβών 401,  12243 – Αιγάλεω

 

Υποβάλλω την παραίτησή μου

από την Υπηρεσία.

 ΘΕΜΑ :   Παραίτηση από την Υπηρεσία

                                                                                                               

Αιγάλεω  ...... - 7 - 2013                                                       Ο Αιτών – Η Αιτούσα

 

 

(Η 1η Αίτηση σε μορφή .doc ΕΔΩ)


 

Υπόδειγμα 2ης Αίτησης Παραίτησης :

 

ΑΙΤΗΣΗ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ :

ΟΝΟΜΑ :

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ :

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ :

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ :

ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ :

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ :

 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΟΔΟΣ :

ΑΡΙΘΜ. :

ΠΟΛΗ :

Τ.Κ. :

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1 :

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2 :

 

………………………………….......

………………………………….......

………………………………….......

………………………………….......

………………………………….......

………………………………….......

………………………………….......

 

 

 

ΠΡΟΣ

Τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ
Θηβών 401,  12243 – Αιγάλεω
 

Εμμένω στην από ...... - 7 - 2013 αίτησή μου για παραίτηση από την Υπηρεσία.

(αριθμός πρωτοκόλλου πρώτης αίτησης :

......... / ...... - 7 – 2013 )
 

 ΘΕΜΑ :   Παραίτηση από την Υπηρεσία

                                                                                                               

Αιγάλεω  ...... - 7 - 2013                                                       Ο Αιτών – Η Αιτούσα

 

 

Αίτηση σε μορφή .doc ΕΔΩ) 5*  Οδηγίες του ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Γ.Λ.Κ.)  :

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ: 

 

- Προς καλύτερη εξυπηρέτησή σας, ΟΛΑ τα παραπάνω αρχεία μπορείτε να τα αποθηκεύσετε σε συμπιεσμένη μορφή ΕΔΩ -

 

 

Πηγή του παραπάνω ΕΞΑΙΡΕΤΟΥ διοικητικού υλικού και επιμέλειάς του απετέλεσε η Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ (http://www.cdseda.att.sch.gr/),
την οποία ευχαριστούμε θερμά.
Συγκεκριμένα επισκεφθείτε τη σελίδα της Δ/νσης ΕΔΩ

 

 

 

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

((Σημείωση: Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση πιθανόν να μην βλέπετε όλη τη σελίδα μας (όλα τα frames). Για να έχετε πλήρη εξυπηρέτηση και θέαση πατήστε ΕΔΩ. Ευχαριστούμε)

Προηγούμενη σελίδαα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠ/ΣΗ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3848/2010 (πολυνομοσχέδιο)
Αποσπάσεις (µερικές ή ολικές) που έγιναν από τα ΠΥΣΔΕ –ΠΥΣΠΕ ή τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης δεν είναι σύννοµες και πρέπει να ανακληθούν
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
Περί συγχωνεύσεων σχολείων και κονδυλίων για ΑΕΙ
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
15-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(333 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
14-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(483 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
10-1-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(760 kb)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Πρόσφατα νέα, ανακοινώσεις, εγκύκλιοι κ.α. από το ΥπΕΠΘ
Εγκύκλιος για ένταξη στον πίνακα Αναπληρωτών και Ωρομισθίων 2006-2007
  Προκήρυξη των θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία,  Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Α/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
B/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
Κωδικοί Σχολείων Β/θμιας
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ
Περιεχόμενα
Καθηγητές -Σύλλογος Καθηγητών
Καθηγητών (όπως ορίζουν όλοι οι νόμοι)
Δ/ντές, Υποδ/ντές Σχολείων
Δ/ντές Εκπ/σης -Προϊστάμενοι
Προϊστάμενοι Φ.Α.
Σχολικοί Σύμβουλοι.
Δείτε σχετικά:
α) Ν 1304/1982 / Α-144 «Για την επιστημονική - παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική - Επαγγελματική Εκπ/ση και άλλες διατάξεις»
β) ΝΟΜΟΣ 2525/1997, "Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις"
Οι νέοι Προϊστάμενοι στα Τμήματα Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
Περιφερειακοί Δ/ντές
Βοήθημα για Υπεύθυνους Τμημάτων, Τάξεων
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΦΕΚ 1258 τ. B' της 8/9/2006
"Καθορισμός της έδρας και περιφέρειας των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμις Εκπαίδευσης και των σχολείων αρμοδιότητάς τους"
ΘΕΜΑΤΑ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΟΝΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, 2007
Διαδικασίες διεξαγωγής γραπτής δοκιμασίας για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης
Συγκρότηση Κεντρικών Επιτροπών Γραπτής Δοκιμασίας υποψηφίων Στελεχών Εκπαίδευσης, Α/θμιας και Β/θμιας
N.34671 ΦΕΚ 128/21.06.2006, Επιλογή Στελεχών Εκ/σης, Α/θμιας, Β/θμιας,
Εξετάσεις Στελεχών Εκπ/σης.
Δικαστική Προσφυγή ΠΕΣΣ και απόφαση του ΣτΕ
Εκτακτη συνάντηση μελών ΠΕΣΣ
ΠΕΣΣ: Προτάσεις Επίλυσης Προβλημάτων των Σχολικών Συμβούλων στην Ασκηση των Καθηκόντων τους
ΠΕΣΣ: Επισημάνσεις για τη "γραπτή δοκιμασία" επιλογής Σχολικών Συμβούλων
Συζήτηση στη Βουλή για την Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης, 23/5/06
Ομιλητές: Χαλκίδης, Βαρβαρίγος, Χουρμουζιάδης, Ιωαννίδης, Μερεντίτη, Βεργίνης, Καστανίδης, Λομβέρδος, Χρύσης, Ηλιάκη, Εξαρχος, Παντούλας, Βασιλείου, Κωνσταντάρας (Ολοι μαζί)
Σύμβουλοι Α/θμιας, Β/θμιας, Ειδικής κ' Προσχολικής Αγωγής
Δ/ντές Εκπ/σης, Προϊστάμενοι Γραφείων κ' Φ.Α., Δ/ντές Σχολ. Μονάδων
Επιλογή Στελεχών το 2006-07
Τροποποίηση απόφασης τοποθέτησης Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε.
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Α/θμιας
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Β/θμιας
Περιφερειάρχες
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Νομοθεσία που διέπει την ελληνική εκπαίδευση στο εξωτερικό
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Σύνθεση, Συγκρότηση, Λειτουργία
Αρμοδιότητες Υ.Σ.
Αιρετά Μέλη Εκπ/κού Προσωπικού
Αιρετά Μέλη Ειδικής Αγωγής
ν. 3260/2004, Βαθμολογική Κλίμακα, Υπηρεσιακά Συμβούλια
ΠΕΡΙΦ/ΚΕΣ ΥΠ/ΣΙΕΣ
Οργάνωση Π.Υ., Αξιολόγηση, Επιμόρφωση Εκπ/κών (Ν.2986/2002)
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΝΟΜΟΣ 3205/2003, ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003, "Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις".
"Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003
(ΦΕΚ 297/Α’)" σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(1104,47 Kb)
"Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α."  σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(107,50 Kb)
Π.Δ. 104/79
Περί σχολικού και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, εγγράφων, μετεγραφών, φοιτήσεως, διαγωγή και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως
ΝΟΜΟΣ 1566/85 (πλήρης)
(Ολος ο Νόμος σε μορφή pdf ΕΔΩ)
Σκοπός, Α/θμια (1-4)
Β/θμια (5-10)
Διοίκηση Σχολείων (11)
Εκπ/κό Προσωπικό (12-18)
Διοικ. Προσωπικό (19-20)
Υπηρεσιακά Οργανα (21-22)
Παιδαγ. Ινστιτούτο (23-27)
Επιμόρφωση, Μετεκπ/ση (28-31)
Ειδική Αγωγή (32-36)
ΣΕΠ, Σχολ. Περιουσία (37-44)
ΜΟΑ, Μαθητ. Κοινότητες (45-47)
Συμβούλια - Επιτροπές Παιδείας (48-53)
Ειδικά Θέματα (54-60)
Ειδικά Θέματα (61-69)
ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΟΣΚ, ΟΕΔΒ (70-76)
Μεταπτυχιακά σε ΑΕΙ (77-81)
Μεταβατικές Διατάξεις (82-91)
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
Απαντήσεις σε συνταξιοδοτικά θέματα
(από το Γιάννη Μπαλάγκα)
Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών
Εισοδηματική πολιτική 2007 (pdf, 395 Kb)
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ :
Παραιτήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
– Λύση υπαλληλικής σχέσης -
ΑΙΤΗΣΕΙΣ για ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ - Υπόδειγμα 1ης και 2ης Αίτησης,
ΔΕΛΤΙΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΔΑΥΚ, ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
«Πρόσθετες οδηγίες και διευκρινήσεις συμπλήρωσης του Δελτίου Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης»
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ: Α. ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Β. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (ΕΦΑΠΑΞ)
Οροι και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών.
Π.Δ. 166/2000  "Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων".
Ν. 3075/2002, ΦΕΚ 297 τ.Α΄, "Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις".
Ν.3075/2002 (σε .pdf Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.  ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 297/ 5 Δεκεμβρίου 2002 (pdf, 132 Kb )
Ν. 3513/2006 - ΦΕΚ 265/Α'/5.12.2006
Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις.
Ν.3620/2007 (ΦΕΚ 276Α 11-12-2007) Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις.
Ο.Ε.Δ.Β.
Ιδρυση, Σκοπός, Διοίκηση, Διάρθρωση
Κατάλογος Ολων των Βιβλίων του ΟΕΔΒ
Εικόνες και Περιεχόμενα Βιβλίων
ΕΚΠ/ΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ν.2817/2000)
  Αρθρα: 1, 2, 3-4, 5-8, 9-11, 12-18
Βασικές Αρχές Κανονισμού Λειτουργίας Σχολείων
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία, Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού & Στελεχών Εκπ/σης
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών
ΝΟΜΟΣ 2525/1997,  "Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση"
Η ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη: Αξιολόγηση και εξεταστικά συστήματα
Προγράμματα Σπουδών στην Αγγλία, Γαλλία και Ισπανία
Αξιολόγηση, Βαθμολόγηση Μαθητών στη Φ.Α.
Π.Δ. 409/1994, Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου
Π.Δ. 8/1995, Αξιολόγηση μαθητών
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Σχολικοί Περίπατοι, Εκδρομές, Διδακτικές και Εκπαιδευτικές Επισκέψεις (Χρήσιμος Οδηγός)
2006, Σχολικοί περίπατοι και εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ημερήσιες κ΄Πολυήμερες Εκδρομές
Διδακτικές επισκέψεις
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Αναπλήρωση διδακτικών ημερών
Ωράριο Διδασκαλίας Καθηγητών, Δ/ντών, Εκπ/κού Προσ/κού -Τρόποι Συμπλήρωσης Ωραρίου
Ενισχυτική Διδασκαλία Μαθητών
Οργάνωση προγραμμάτων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης σχολικού έτους 2005-06
Διδασκαλία ξένων γλωσσών στα Γυμνάσια
1η & 2η ανάθεση ανά ΠΕ (1989-2004)
Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου 2006-07, Πίνακας κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε
Πίνακες Αντιστοιχίας Ειδικοτήτων και Μαθημάτων
Οδηγίες Εφαρμογής Πινάκων
Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπ/κών βαθμίδων, 2004
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
  Οργάνωση και Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων
(Π.Δ. 201/1998)
(Αρθρα 1-6)
Σχολικό και διδακτικό έτος, Διακοπές- αργίες- εορταστικές εκδηλώσεις, Διακοπές μαθημάτων λόγω εκτάκτων αναγκών, Βιβλία-έντυπα για το δημοτικό σχολείο,

(Αρθρα 7-10)
Εγγραφές- Μετεγγραφές μαθητών, Περιπτώσεις κατατακτηρίων, προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, Ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα,
(Αρθρα 11-12)
Παιδαγωγικές συναντήσεις - έλεγχος προόδου - έλεγχος φοίτησης Λειτουργία συστεγαζόμενων σχολείων
(Αρθρα 13-15)
 Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων Εφημερεύοντες - Επιτήρηση μαθητών, Εκδρομές - διδακτικές επισκέψεις Σχολική ζωή - Πολmσμός, Πρωινή προσευχή - σημαιοστολισμός Ενδυμασία μαθητών Παιδαγωγικός έλεγχος διαγωγής του μαθητή δημοτικού σχολείου Εκκλησιασμός, Μη Ορθόδοξοι μαθητές Σημαιοφόροι και παραστάτες - υπεύθυνοι για κατάθεση στεφάνου, Προγραμματισμός - απολογισμός του εκπαιδευτικού έργου Σεμινάρια εκπ/κών - Συσκέψεις με το σχολικό σύμβουλο
Εργασιακά δικαιώματα σύμφωνα με αποφάσεις της Δ.Ο.Ε.: 1)Ωράριο Εκπαιδευτικών 2)2. Υποχρεωτικές υπερωρίες
Το εγκόλπιο του Εκπαιδευτικού - Δημητρακόπουλος Γιώργος (Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά)
 Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπ/σης,
Φ. 361.23/134/112752/Δ1
  Αναμόρφωση Ωρολογίου Προγράμματος Δημοτικού
(Φ.12 / 773 / 77094 / Γ1/28-7-2006)
  ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο (Αριθ. Πρωτ.: Φ. 50 / 162 / 88353 / Γ1)
Λειτουργία των Ολοήμερων Ειδικών Δημοτικών Σχολείων
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:
Προεδρικό διάταγμα 200/1998, Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων
Ολοήμερα: Σκοπός, περιεχόμενο, παιδαγωγική καθοδήγηση και διοίκηση, ωρολόγιο Πρόγραμμα, λειτουργία, εγγραφές νηπίων, κλπ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Φυλλάδιο Οδηγιών για ην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το Ακαδ. Έτος 2006-07
Αυξημένη η Βαρύτητα του Γραπτού Βαθμού από το 2006
Επιλογές Σχολών κ΄Επιστημονικών Πεδίων χωρίς απώλεια Μορίων
Μέρος 1ο, 2002 -2003, Μαθήματα, Βαθμοί, κλπ
Μέρος 2ο, 2002 -03, Ειδικά Μαθήματα, ΤΕΦΑΑ
Νέος Τρόπος Εισαγωγής, 2005-06
Ημερολόγιο Εξετ. 2005
Μηχανογραφικό Δελτίο, Τρόπος Υπολογισμού Μορίων
Θέματα Διοίκησης Α/θμιας, Β/θμιας, 2004
Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ χωρίς Εξετάσεις
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
(θέματα, σωστές απαντήσεις)
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικείµενο
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
Διακοπές, αργίες, εορτές
Διακοπές, αργίες, εορτές, σχολικό-διδακτικό έτος, κ.α.
(Π.Δ. 104/79, Π.Δ. 201/98, Γ2/44512/26-4-2002,
ΦΕΚ Β' 1286/12-9-2006 ΥΑ 80033/Γ2)
ΑΔΕΙΕΣ
Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Αδειες Εκπαιδευτικών,
 Διευκρινίσεις για την άδεια ανατροφής τέκνου
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Εκπαιδευτικές Αδειες:
2005-06
(με υπόδειγμα αιτήσεων), 2006-07, 2007-08, 2008-Ο9,, 2010-11
Άδειες και Διευκρινίσεις για τη  χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει  του νέου  Υπαλληλικού  Κώδικα
Αιμοδοτικές, Κάλεσμα ΟΛΜΕ για αιμοδοσία
Αδειες όλων των ειδών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Κανονισμοί Χορήγησης Αδειών σχετ. με Εκπαιδευτική Υπηρεσία
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Προεδρικό Διάταγμα 50/1996, "Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης"
Π.Δ.100/1997, Τροποποίηση του παραπάνω Π.Δ.
Διαδικασίες ΠΥΣΔΕ, Κατάρτιση Πινάκων, Υπεράριθμοι, Κενές Οργανικές Θέσεις, Δηλώσεις Τοποθέτησης, Διάθεση στο ΠΥΣΔΕ
Οδηγός για Τοποθετήσεις κ΄Βελτιώσεις, υπόδειγμα σχετικής δήλωσης
Θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης, μονάδες συνθηκών διαβίωσης, Κριτήρια μεταθέσεων
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΜΟΝΗ
Ν 2685/1999, Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις.
Μετακινήσεις, διαμονή, απόφαση μετακίνησης, κάλυψη εξόδων στο πλαίσιο της Πράξης «Ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ και τα νέα διδακτικά πακέτα»
«Μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκπαιδευτικών ανταλλαγών,  αδελφοποιήσεων και άλλων δραστηριοτήτων»
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2007-2008
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για πρόσληψη σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και τμημάτων ένταξης για το διδακτικό έτος 2007- 2008
Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΕΕΠ του ειδικού βοηθητικού Προσωπικού ΕΒΠ για τις ΣΜΕΑ και τα ΚΔΑΥ για το σχολικό έτος 2007-2008
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Aποδοχές ωρομισθίων εκπαιδευτικών - Κατάταξη υποψηφίων - Αδειες - Πρόσληψη
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
Νομοθεσία, Προθεσμία Αιτήσεων, Αποσπάσεις σε ΤΑΔ-ΕΤΑΔ, ΣΜΕΑ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Πειραματικά Σχολεία
 (για το 2007-08
ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Συνυπηρέτηση εκπαιδευτικών που έχουν συζύγους στρατιωτικούς
ΑΕΙ, ΕΡΕΥΝΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ για ΑΕΙ. Το σχέδιο νόμου για την ανώτατη εκπαίδευση.
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
  Προσχέδιο Πρότασης για ΑΕΙ (παλαιό)
ΥπΕΠΘ: Προτάσεις για Μεταπτυχιακά και Ερευνα (Κεφ.Α'),
Κεφάλαιο Β', Κεφάλαιο Γ'
Καποδοστριακό Παν.
Νόμος 2916/2001 (ΦΕΚ 114/11.06.2001, τεύχος Α) "Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής"
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ορισμός Υπεύθυνου Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής
ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Πειραματικά Γυμνάσια
Διαπολιτισμικά σχολεία
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
Ο νόμος 682/1977 που αφορά την Ιδιωτική Εκπαίδευση,
"Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων"
Ο νόμος 682/1977 σε .pdf (1.454Kb)
Π.Δ. 340/1983, "ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ"
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Δεν είναι επιτρεπτή η εμπορική εκμετάλλευση των αθλητικών εγκαταστάσεων των ιδιωτικών σχολείων, κατά τις ώρες της μη λειτουργίας τους
Ωράριο διδασκαλίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών (σε .pdf)
Φ.18/97883/Δ5/31/8/2011
Εκπαιδευτικό προσωπικό ιδιωτικών δημοτικών σχολείων
Ν. 1035/80 (ΦΕΚ 60/15-03-80 τ.Α΄)
Νομαρχιακές Επιτροπές Παιδείας
Διδακτικές επισκέψεις
Σχολικά κυλικεία
Πολύτκνοι: Διορισμός εκτός ΑΣΕΠ
Προθεσμία για συμμετοχή στην πιστοποίηση, 5-12-05
Αλλοδαποί μαθητές
ΕΝΤΥΠΑ:
ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΙάΦΟΡΑ:
Αδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου των εκπαιδευτικών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Νόμοι για την Εκπαιδευτική Υπηρεσία (από 1969-1997)
ΝΟΜΟΣ ΥΠ" ΑΡΙΘ. 2640/98 (ΦΕΚ A 206/1998)
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξει
ς
Νόμος 1264/1982 - Εκδημοκρατισμός Συνδ. Κινήματος- Συνδικαλιστικές Ελευθερίες