www.fa3.gr

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής, Είστε εδώ: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

www.fa3.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
Νομοθεσία, Προθεσμία Αιτήσεων, Αποσπάσεις σε ΤΑΔ-ΕΤΑΔ, ΣΜΕΑ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Πειραματικά Σχολεία
(για το διδακτικό έτος 2006-2007)

Δείτε επίσης:
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ για το διδακτικό έτος 2006-2007

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ και ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Διαδικασίες ΠΥΣΔΕ, Κατάρτιση Πινάκων,
Υπεράριθμοι, Κενές Οργανικές Θέσεις,
Δηλώσεις Τοποθέτησης, Διάθεση στο ΠΥΣΔΕ


ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ κ΄ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Προεδρικό Διάταγμα 50/1996
Τροποποίηση του 50/96 (Π.Δ.100/1997)
 

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ

Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, όπως είναι γνωστό, διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 1566/1985, όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μεταγενέστερα, κυρίως με το άρθρο 6, παρ. 6 του Ν. 2740/1999, το άρθρο 9 παρ. 2 του ν.2986/2002 και το άρθρο 14, παρ. 6 στ του κεφ. Δ΄ του Ν. 3149/2003. Ειδικότερα, στο άρθρο 17 του Ν. 2986/2002 αναφέρεται ότι καταργείται κάθε διάταξη αντίθετη προς τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου, εξαιρουμένης της περίπτωσης απόσπασης στον Ο.Ε.Ε.Κ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14, παρ. 6, περίπτωση στ , του κεφ. Δ΄ του Ν. 3149/2003. Ως εκ τούτου, στα πλαίσια της παρούσας διαδικασίας, μόνον όσοι εκπαιδευτικοί αποσπώνται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ., στα Γραφεία των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης και στον Ο.Ε.Ε.Κ. με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ. 6 του ν. 2740/99, λαμβάνουν μονάδες μετάθεσης αυτές της οργανικής θέσης και θεμελιώνουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης. Επίσης, θεμελιώνουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης, αλλά λαμβάνουν μονάδες συνθηκών διαβίωσης του σχολείου της έδρας της υπηρεσίας στην οποία αποσπάστηκαν, όσοι εκπαιδευτικοί αποσπώνται στα σχολεία του Αρμενικού Κυανού Σταυρού και της Γενικής Αρμενικής Ένωσης Αγαθοεργίας, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) και στην Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης. Σε κάθε άλλη περίπτωση απόσπασης εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ. με τις διαδικασίες του Ν. 2740/99, οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν μονάδες συνθηκών διαβίωσης της πλησιέστερης σχολικής μονάδας προς την υπηρεσία όπου αποσπάστηκαν, χωρίς να λογίζεται ότι υπηρετείται κατ’ αυτόν τον τρόπο η οργανική τους θέση.
Από τις προαναφερόμενες διατάξεις των άρθρων 6, παρ. 6 του Ν. 2740/1999, 14, παρ. 29 ι του Ν. 2817/2000 και 16, παρ. 10 του Π. Δ. 1/2003 προκύπτει ότι:
α) οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Κεντρική Υπηρεσία γίνονται με υπουργική απόφαση, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) που λειτουργεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου,
β) οι αποσπάσεις στα Γραφεία των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης γίνονται με υπουργική απόφαση, ύστερα από γνώμη των κατά τόπους Α ΠΥΣΔΕ και Α ΠΥΣΠΕ,
γ) οι αποσπάσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων γίνονται με υπουργική απόφαση ύστερα από πρόταση των αρμοδίων καθ’ ύλη οργάνων των νομικών αυτών προσώπων. Στην πρόταση θα αναφέρεται το έργο που θα κληθούν να διεκπεραιώσουν οι υπό απόσπαση εκπαιδευτικοί. Στην παρούσα εγκύκλιο δεν περιλαμβάνεται η κατηγορία αποσπάσεων σε σχολικές ή άλλες βιβλιοθήκες παρά μόνο σε Δημόσιες του Ν. 3149/2003.
Ειδικότερα για τις αποσπάσεις στα ΑΕΙ και ΤΕΙ σας πληροφορούμε τα παρακάτω:
Οι προτεινόμενοι για απόσπαση εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν σχέση με την ειδικότητα του Τμήματος που τους προτείνει, με σχετική αιτιολόγηση.
Για τους εκπαιδευτικούς που ζητείται ανανέωση της απόσπασης να υποβάλλεται ημερολόγιο πεπραγμένων κατά το προηγούμενο έτος, καθώς επίσης και πίνακας προγραμματισμένων ενεργειών για τον καθένα από τους προτεινόμενους για απόσπαση εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί θα αποσπαστούν για διδακτικό έργο και όχι για διοικητική υποστήριξη.

ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 2006-07 περί ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αποσπάσεων εκπαιδευτικών από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή από Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε για το διδακτικό έτος 2006-2007

(Η εγκύκλιος για το σχ. έτος 2007-08 ΕΔΩ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ ΒΑΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄
Αθήνα, 19-4-06
Αρ.Πρωτ. 40514/Δ2
Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Μητροπόλεως 15 101 85 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:
Α/θμια: Σ. Μεμά ( 210- 3234895
Π. Μποταΐτη ( 210-3723014/5
Β/θμια: Ελ. Κασμά ( 210-3723131
Αλ. Καρβούνη ( 210-3723127
Αλ. Χατζοπούλου ( 210-3723133


ΠΡΟΣ : Τους Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπ/σης, Δ/ντές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, Προϊσταμένους Γραφείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και Γραφείων ΤΕΕ. Έδρες τους
ΚΟΙΝ: Όπως ο πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή από Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Μουσικά Γυμνάσια Λύκεια, Καλλιτεχνικά Γυμνάσια, Σ.Μ.Ε.Α. και Τμήματα Ένταξης, Πειραματικά Σχολεία, Τάξεις Υποδοχής και ΤΑΔ για το διδακτικό έτος 2006-2007

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 περ. γ΄ του άρθρου 16 του Ν. 1566/85 (όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 1674/86) καθώς και της παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν. 3194/03, επιτρέπονται αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή από Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε., σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για την αντιμετώπιση σοβαρότατων αναγκών, όπως είναι βαριές και δυσίατες ασθένειες, συνυπηρέτηση συζύγων και εξαιρετικά σοβαροί οικογενειακοί λόγοι. Οι αποσπάσεις γίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε αντίστοιχα.

Επισημάνσεις
Εφιστάται η προσοχή στους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να αποσπασθούν και δεν έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο στην οργανική τους θέση, ότι ο χρόνος απόσπασης δεν θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην οργανική τους θέση.
Επισημαίνεται ότι όσοι διορίστηκαν στα δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν την διετή υποχρεωτική υπηρεσία στα σχολεία αυτά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 3328/05 δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης.
Υπενθυμίζεται στους εκπαιδευτικούς ότι τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση απόσπασης έχουν την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 1599/86, και ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του παραπάνω νόμου.

Υποβολή Αιτήσεων- Προθεσμίες
Αφού ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, καλούνται από 20-4-2006 μέχρι και 5-5-2006 οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπασθούν για το διδακτικό έτος 2006 – 2007, να υποβάλουν αίτηση, μέσω του ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης αιτήσεων αποσπάσεων (επισυνάπτονται αναλυτικές οδηγίες), στο πλησιέστερο Γραφείο (ή Γραφείο ΤΕΕ) ή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου θα καταθέσουν και τα δικαιολογητικά.
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση για απόσπαση μέχρι και για πέντε Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Μετά την υποβολή των αιτήσεων δεν θα γίνονται δεκτές τροποποιήσεις (προσθήκες ή διαγραφές) των Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. απόσπασης.
Οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή σε όλα τα σχολεία της αρμοδιότητάς τους. Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων και Γραφείων, που θα καταχωρίσουν τις αιτήσεις θα τις συγκεντρώσουν μαζί με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά των εκπαιδευτικών και θα τις υποβάλουν στη Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ., ταξινομημένες με βάση την οργανική θέση των αιτούντων εκπαιδευτικών, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (για τον τρόπο αποστολής θα ακολουθήσει αναλυτική οδηγία).
Ανάκληση της αίτησης απόσπασης δεν θα γίνεται δεκτή, εκτός αν οι λόγοι τους οποίους επικαλείται ο εκπαιδευτικός έχουν προκύψει μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός έχει υποβάλει αιτήσεις απόσπασης και σε υπηρεσίες ή φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η ικανοποίηση της αίτησης αυτής αποκλείει την εξέταση των λοιπών αιτήσεων.
Από τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί που θα υποβάλουν αίτηση απόσπασης για:
α. Μουσικά Γυμνάσια και Λύκεια
β. Καλλιτεχνικά Σχολεία
γ. Τάξεις υποδοχής
δ. Σ.Μ.Ε.Α., τμήματα ένταξης και Πειραματικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ε. Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης
στ. Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.
Για τις περιπτώσεις απόσπασης α. β. γ. δ. και ε. θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες που περιγράφονται στην ενότητα Β(2) – Β(6) της παρούσας. Για αποσπάσεις σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (στ) θα ακολουθήσει εγκύκλιος από την αρμόδια υπηρεσία (ΙΔΕΚΕ, τηλ. 210-2531612, 210-2531634). Όσον αφορά τις αποσπάσεις στο ΙΔΕΚΕ και στη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων για γραμματειακή υποστήριξη θα υποβάλουν χειρόγραφες αιτήσεις στη Δ/νση ΙΔΕΚΕ, Αχαρνών 417, ΤΚ 111 43.

Επισυνάπτεται αναλυτικό σχέδιο οδηγιών, τις οποίες πρέπει να λάβουν υπόψη τους τόσο οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί όσο και οι πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος για τη συμπλήρωση και υποβολή της σχετικής αίτησης.

Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ

1. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 5 περ. Γ' του άρθρου 16 (Ν. 1566/85).
Οι εκπαιδευτικοί, για τους οποίους συντρέχει ένας από τους λόγους που αναφέρονται στις προαναφερόμενες διατάξεις και επιθυμούν να αποσπασθούν, θα υποβάλουν αίτηση στο πλησιέστερο Γραφείο ή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ελέγξουν προσεκτικά την αίτηση που θα εκτυπώσει ο χρήστης του συστήματος και να υπογράψουν σ’ αυτήν μετά την τελική εισαγωγή των στοιχείων τους. Η αίτησή τους πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα επίσημα αποδεικτικά στοιχεία των λόγων απόσπασης που επικαλούνται (όπως βεβαίωση κρατικού νοσοκομείου για περιπτώσεις ασθενείας, βεβαίωση της υπηρεσίας του ή της συζύγου για την περίπτωση συνυπηρέτησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση φοίτησης τέκνων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ στην οποία να αναγράφεται το έτος και το εξάμηνο που φοιτούν κ.λ.π.). Όλα τα δικαιολογητικά, που θα πρέπει να έχουν εκδοθεί πρόσφατα, μαζί με όλες τις αιτήσεις αποστέλλονται σε ένα μόνο φάκελο μεγέθους Α4 από τις υπηρεσίες στις οποίες υποβλήθηκαν, στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

2. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Μουσικά Γυμνάσια - Λύκεια.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:
α) Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ11, οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ12 για τη διδασκαλία του μαθήματος Ιστορίας της Τέχνης καθώς και οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ13, ΠΕ19, ΠΕ20 που θα έχουν συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία ως 31 Αυγούστου 2006 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ως μόνιμοι, αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι) και αποδεικνύουν τη σχέση τους με τις τέχνες, προσκομίζοντας τίτλο σπουδών αναγνωρισμένης από το κράτος σχολής ή τεκμηριωμένη καλλιτεχνική εμπειρία.
β) Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ16 Μουσικής οι οποίοι έχουν τους παρακάτω κατά μάθημα αναφερόμενους τίτλους σπουδών και πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία ως 31 Αυγούστου 2006.

Ι. Μάθημα των Θεωρητικών της Μουσικής (Μουσική θεωρία και πράξη).
Πτυχίο αντίστιξης ή φούγκας ή δίπλωμα σύνθεσης. Τεκμηριωμένη ενασχόληση με το προς διδασκαλία αντικείμενο τουλάχιστον πέντε ετών.
ΙΙ. Μάθημα της Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής.
Δίπλωμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής. Τεκμηριωμένη ενασχόληση με το προς διδασκαλία αντικείμενο τουλάχιστον πέντε ετών.
ΙΙΙ. Μάθημα της Διεύθυνσης Χορωδιακών και Ορχηστρικών Συνόλων.
Τίτλοι σπουδών αντιστοίχου ειδικότητας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένοι από το Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.. Σημειώνουμε ότι αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τα παραπάνω τυπικά προσόντα είναι δυνατό να προταθούν κατά την κρίση της καλλιτεχνικής επιτροπής, εκπαιδευτικοί που έχουν τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα του αντικειμένου Θεωρητικά της Μουσικής και τεκμηριωμένη ενασχόληση με το προς διδασκαλία αντικείμενο τουλάχιστον πέντε ετών.
IV. Μάθημα των Ευρωπαϊκών Μουσικών Οργάνων.
Δίπλωμα σχετικού οργάνου. Τεκμηριωμένη ενασχόληση με το προς διδασκαλία αντικείμενο τουλάχιστον πέντε ετών.
V. Μάθημα των Παραδοσιακών Μουσικών Οργάνων.
Δίπλωμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής. Τεκμηριωμένη γνώση - ενασχόληση με το παραδοσιακό όργανο τουλάχιστον πέντε ετών.
Όσοι έχουν τα παραπάνω προσόντα θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμπληρώνοντας το ειδικό συνημμένο έντυπο (όχι ηλεκτρονικά) στη Διεύθυνση ή Γραφείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου υπάγεται το σχολείο στο οποίο ανήκουν οργανικά. Στη συνέχεια οι αιτήσεις αυτές θα αποσταλούν από τις υπηρεσίες που τις παρέλαβαν στη Διεύθυνση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ., το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων απόσπασης. Η αίτηση αυτή θα συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και επίσημα έγγραφα (πρωτότυπα ή αντίγραφα) για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων. Σχετικά σημειώνουμε ότι κανένας τίτλος σπουδών δε θα λαμβάνεται υπόψη εάν δεν είναι επικυρωμένος. Η βεβαίωση προϋπηρεσίας σε ιδιωτικό μουσικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, θα πρέπει να είναι επικυρωμένη για το γνήσιο του περιεχομένου της από τη Διεύθυνση Καλών Τεχνών / Τμήμα Μουσικής του Υπουργείου Πολιτισμού.
Σημειώνεται επίσης ότι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υποβάλουν δικαιολογητικά απολύτως σχετικά με το αντικείμενο που καλούνται να διδάξουν στα Μουσικά Σχολεία ή τη σχέση τους με τη μουσική και τις τέχνες. Για το λόγο αυτό οι Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δ.Ε. της χώρας δεν θα πρέπει να παραλαμβάνουν δικαιολογητικά που δεν κρίνονται απαραίτητα για τη διαμόρφωση κρίσης για τους υπό απόσπαση εκπαιδευτικούς, όπως απολυτήρια Λυκείου, Στρατού, δίπλωμα οδήγησης, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που δεν αφορούν Μουσικά Σχολεία, καθώς και φωτοτυπίες και αποκόμματα εφημερίδων.
Η απόσπαση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής και γνώμη του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. ή Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 210 3723133 (κα Χατζοπούλου).

3. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Καλλιτεχνικά Γυμνάσια

Το επόμενο σχολικό έτος 2006-07 θα λειτουργήσουν τα παρακάτω Καλλιτεχνικά Γυμνάσια:
1. Γέρακα Αττικής (Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις Γυμνασίου, Α΄Λυκείου)
2. Ηρακλείου Κρήτης (Α΄, Β και Γ΄ τάξεις Γυμνασίου)
Τα σχολεία αυτά έχουν τις εξής κατευθύνσεις:
1. Θέατρο-Κινηματογράφος
2. Εικαστικά
3. Χορός
Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα Γενικής Παιδείας (29 ώρες) και Καλλιτεχνικά Μαθήματα (16 ώρες).

Στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα θα καλυφθούν με απόσπαση οι παρακάτω θέσεις:
• ΠΕ01 Θεολόγοι (1 θέση)
• ΠΕ02 Φιλόλογοι (6 θέσεις)
• ΠΕ03 Μαθηματικοί (2 θέσεις)
• ΠΕ04 Φυσικοί, Χημικοί κλπ. (2 θέσεις)
• ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας (1 θέση)
• ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας (1 θέση)
• ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας (1 θέση)
• ΠΕ08 Καλλιτεχνικών (5 θέσεις)
• ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής (1 θέση)
• ΠΕ16 Μουσικής (2 θέσεις)

Στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Ηρακλείου θα καλυφθούν με απόσπαση οι παρακάτω θέσεις:
• ΠΕ02 Φιλόλογοι (4 θέσεις)
• ΠΕ03 Μαθηματικοί (1 θέση)
• ΠΕ04 Φυσικοί, Χημικοί κλπ. (1 θέση)
• ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας (1 θέση)
• ΠΕ08 Καλλιτεχνικών (3 θέσεις)
• ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής (2 θέσεις)
• ΠΕ16 Μουσικής (1 θέση)

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
1.Οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων θα πρέπει να έχουν σχέση με τις τέχνες, η οποιά θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση τίτλου σπουδών από σχολή αναγνωρισμένη από το κράτος ή τεκμηριωμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα.
2.Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ08 θα πρέπει να έχουν ακολουθήσει την κατεύθυνση Ζωγραφικής- Γλυπτικής και -κατά προτίμηση- να έχουν γνώσεις σκηνογραφίας.
3.Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ11 να έχουν ειδικότητα στον Παραδοσιακό Χορό.
4.Ένας από τους Φιλολόγους να είναι λογοτέχνης.
5.Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ16 να είναι μουσικοί-διπλωματούχοι πιάνου.

Ειδικά η απόσπαση των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16 γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα και από εισήγηση της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων καθώς και γνώμη του ΚΥΣΔΕ.
Ύστερα από τα παραπάνω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν αίτηση σε απλή κόλλα αναφοράς, συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό σημείωμα και από τα απαραίτητα για τη διαμόρφωση κρίσης δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα) στην πλησιεστερη Δ/νση ή Γραφείο.
Οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων παρακαλούνται να διαβιβάσουν τις αιτήσεις στη Διεύθυνση Προσωπικού Δ/θμιας Εκπ/σης του ΥΠΕΠΘ, το αργότερο μέσα σε 10 (δέκα) ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων απόσπασης.

Τυχόν κενά μετά τις αποσπάσεις στα παραπάνω σχολεία θα καλυφθούν από το ΠΥΣΔΕ, με εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα σχολεία της αρμοδιότητάς του.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 210-3251660 (κα Γιαννακοπούλου) ή 210-3226070 (κο Καραγεωργίου).

4. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών (μη ειδικού προσωπικού) σε Σ.Μ.Ε.Α., τμήματα Ένταξης καθώς και σε Πειραματικά Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τυχόν κενές θέσεις στα σχολεία αυτά θα καλυφθούν με απόσπαση εκπαιδευτικών είτε από τους ανήκοντες οργανικά σε σχολεία του νομού είτε από εκπαιδευτικούς που είναι στη διάθεση του οικείου κατά περίπτωση συμβουλίου. Οι αποσπάσεις αυτές γίνονται με απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και γνώμη του οικείου συμβουλίου.
Συγκεκριμένα για τις αποσπάσεις μη ειδικού προσωπικού σε Σ.Μ.Ε.Α. και τμήματα Ένταξης, σας γνωρίζουμε ότι οι εκπαιδευτικοί που θα αποσπασθούν σ' αυτές τις σχολικές μονάδες, πρέπει να έχουν τα προσόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. Α 4 του Ν. 2817/2000 "Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 78/τ. Α'/14-3-2000), όπως αυτό τροποποιήθηκε κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/τ. Α΄/20-11-2003 ).

5. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών για τη στελέχωση Τάξεων Υποδοχής.

Τυχόν κενές θέσεις στις Τάξεις Υποδοχής θα καλυφθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της προηγούμενης παραγράφου. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι για απόσπαση στις Τάξεις Υποδοχής, θα πρέπει να διαθέτουν αυξημένα προσόντα που να μπορούν να αποδείξουν με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Πιστοποιητικό για τη γνώση ξένης γλώσσας (κατά προτεραιότητα της ξένης γλώσσας της πλειοψηφίας των μαθητών).
β. Βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίων σχετικών με τη διδασκαλία σε παλιννοστούντες μαθητές.
γ. Βεβαιώσεις για τυχόν προϋπηρεσία τους σε Τάξεις Υποδοχής ή Φροντιστηριακά Τμήματα ή σε Σχολεία του Εξωτερικού.

6. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης (ΤΑΔ) και Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης (ΕΤΑΔ).

[Δείτε ΕΔΩ την νέα Υπ. Απόφαση σχετ. με ΤΑΔ-ΕΤΑΔ για 2007-08]

1. Οι θέσεις των ΤΑΔ-ΕΤΑΔ καλύπτονται από τον πίνακα αξιολόγησης που καταρτίζεται κάθε χρόνο από την Κεντρική Επιτροπή Αθλητικών Τάξεων, σύμφωνα με την Γ4 / 33225 / 1-4-2005 / ΦΕΚ 442 τ. Β΄ / 6-4-2005. Σε τυχόν κενές θέσεις, στα τμήματα αυτά, εφ’ όσον δεν υπάρχουν υποψήφιοι στον πίνακα αξιολόγησης, τοποθετούνται εκπ/κοί ΠΕ11 ειδικευμένοι στο αντίστοιχο άθλημα, από αυτούς που υπηρετούν οργανικά ή είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ με απόφαση του Δ/ντή Β/θμιας Εκπ/σης, ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων και γνώση του οικείου ΠΥΣΔΕ. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Φουρτούνη, τηλ. 210 3213983.
2. Οι αποσπάσεις εκπ/κών Φυσικής Αγωγής ως Νομαρχιακών Υπευθύνων προγραμμάτων Μαζικού και Αναπτυξιακού Αθλητισμού της Γ.Γ.Α. στα Γραφεία Φυσικής Αγωγής γίνονται με απόφαση του Δ/ντή Β/θμιας ή Α/θμιας Εκπ/σης και τίθενται στη διάθεση του Προϊσταμένου Γραφείου Φυσικής Αγωγής κάθε Νομού.
Πραγματοποιούνται, μετά από πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, η οποία διαβιβάζει τα ονόματα των επιλεγέντων στη Δ/νση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ., που τα κοινοποιεί στους Δ/ντές Εκπ/σης Β/θμιας ή Α/θμιας καθώς και στους Προϊσταμένους Γραφείων Φυσικής Αγωγής.. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Τραυλό, τηλ. 210 3213983.
 

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Σημείωση: Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση πιθανόν να μην βλέπετε όλη τη σελίδα μας (όλα τα frames). Για να έχετε πλήρη εξυπηρέτηση και θέαση πατήστε ΕΔΩ. Ευχαριστούμε)

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα

Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠ/ΣΗ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3848/2010 (πολυνομοσχέδιο)
Αποσπάσεις (µερικές ή ολικές) που έγιναν από τα ΠΥΣΔΕ –ΠΥΣΠΕ ή τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης δεν είναι σύννοµες και πρέπει να ανακληθούν
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
Περί συγχωνεύσεων σχολείων και κονδυλίων για ΑΕΙ
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
15-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(333 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
14-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(483 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
10-1-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(760 kb)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Πρόσφατα νέα, ανακοινώσεις, εγκύκλιοι κ.α. από το ΥπΕΠΘ
Εγκύκλιος για ένταξη στον πίνακα Αναπληρωτών και Ωρομισθίων 2006-2007
  Προκήρυξη των θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία,  Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Α/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
B/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
Κωδικοί Σχολείων Β/θμιας
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ
Περιεχόμενα
Καθηγητές -Σύλλογος Καθηγητών
Καθηγητών (όπως ορίζουν όλοι οι νόμοι)
Δ/ντές, Υποδ/ντές Σχολείων
Δ/ντές Εκπ/σης -Προϊστάμενοι
Προϊστάμενοι Φ.Α.
Σχολικοί Σύμβουλοι.
Δείτε σχετικά:
α) Ν 1304/1982 / Α-144 «Για την επιστημονική - παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική - Επαγγελματική Εκπ/ση και άλλες διατάξεις»
β) ΝΟΜΟΣ 2525/1997, "Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις"
Οι νέοι Προϊστάμενοι στα Τμήματα Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
Περιφερειακοί Δ/ντές
Βοήθημα για Υπεύθυνους Τμημάτων, Τάξεων
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΦΕΚ 1258 τ. B' της 8/9/2006
"Καθορισμός της έδρας και περιφέρειας των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμις Εκπαίδευσης και των σχολείων αρμοδιότητάς τους"
ΘΕΜΑΤΑ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΟΝΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, 2007
Διαδικασίες διεξαγωγής γραπτής δοκιμασίας για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης
Συγκρότηση Κεντρικών Επιτροπών Γραπτής Δοκιμασίας υποψηφίων Στελεχών Εκπαίδευσης, Α/θμιας και Β/θμιας
N.34671 ΦΕΚ 128/21.06.2006, Επιλογή Στελεχών Εκ/σης, Α/θμιας, Β/θμιας,
Εξετάσεις Στελεχών Εκπ/σης.
Δικαστική Προσφυγή ΠΕΣΣ και απόφαση του ΣτΕ
Εκτακτη συνάντηση μελών ΠΕΣΣ
ΠΕΣΣ: Προτάσεις Επίλυσης Προβλημάτων των Σχολικών Συμβούλων στην Ασκηση των Καθηκόντων τους
ΠΕΣΣ: Επισημάνσεις για τη "γραπτή δοκιμασία" επιλογής Σχολικών Συμβούλων
Συζήτηση στη Βουλή για την Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης, 23/5/06
Ομιλητές: Χαλκίδης, Βαρβαρίγος, Χουρμουζιάδης, Ιωαννίδης, Μερεντίτη, Βεργίνης, Καστανίδης, Λομβέρδος, Χρύσης, Ηλιάκη, Εξαρχος, Παντούλας, Βασιλείου, Κωνσταντάρας (Ολοι μαζί)
Σύμβουλοι Α/θμιας, Β/θμιας, Ειδικής κ' Προσχολικής Αγωγής
Δ/ντές Εκπ/σης, Προϊστάμενοι Γραφείων κ' Φ.Α., Δ/ντές Σχολ. Μονάδων
Επιλογή Στελεχών το 2006-07
Τροποποίηση απόφασης τοποθέτησης Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε.
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Α/θμιας
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Β/θμιας
Περιφερειάρχες
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Νομοθεσία που διέπει την ελληνική εκπαίδευση στο εξωτερικό
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Σύνθεση, Συγκρότηση, Λειτουργία
Αρμοδιότητες Υ.Σ.
Αιρετά Μέλη Εκπ/κού Προσωπικού
Αιρετά Μέλη Ειδικής Αγωγής
ν. 3260/2004, Βαθμολογική Κλίμακα, Υπηρεσιακά Συμβούλια
ΠΕΡΙΦ/ΚΕΣ ΥΠ/ΣΙΕΣ
Οργάνωση Π.Υ., Αξιολόγηση, Επιμόρφωση Εκπ/κών (Ν.2986/2002)
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΝΟΜΟΣ 3205/2003, ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003, "Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις".
"Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003
(ΦΕΚ 297/Α’)" σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(1104,47 Kb)
"Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α."  σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(107,50 Kb)
Π.Δ. 104/79
Περί σχολικού και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, εγγράφων, μετεγραφών, φοιτήσεως, διαγωγή και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως
ΝΟΜΟΣ 1566/85 (πλήρης)
(Ολος ο Νόμος σε μορφή pdf ΕΔΩ)
Σκοπός, Α/θμια (1-4)
Β/θμια (5-10)
Διοίκηση Σχολείων (11)
Εκπ/κό Προσωπικό (12-18)
Διοικ. Προσωπικό (19-20)
Υπηρεσιακά Οργανα (21-22)
Παιδαγ. Ινστιτούτο (23-27)
Επιμόρφωση, Μετεκπ/ση (28-31)
Ειδική Αγωγή (32-36)
ΣΕΠ, Σχολ. Περιουσία (37-44)
ΜΟΑ, Μαθητ. Κοινότητες (45-47)
Συμβούλια - Επιτροπές Παιδείας (48-53)
Ειδικά Θέματα (54-60)
Ειδικά Θέματα (61-69)
ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΟΣΚ, ΟΕΔΒ (70-76)
Μεταπτυχιακά σε ΑΕΙ (77-81)
Μεταβατικές Διατάξεις (82-91)
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
Απαντήσεις σε συνταξιοδοτικά θέματα
(από το Γιάννη Μπαλάγκα)
Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών
Εισοδηματική πολιτική 2007 (pdf, 395 Kb)
Αίτηση 1ης και 2ης Παραίτησης για Συνταξιοδότηση
Οροι και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών.
Π.Δ. 166/2000  "Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων".
Ν. 3075/2002, ΦΕΚ 297 τ.Α΄, "Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις".
Ν.3075/2002 (σε .pdf Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.  ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 297/ 5 Δεκεμβρίου 2002 (pdf, 132 Kb )
Ν. 3513/2006 - ΦΕΚ 265/Α'/5.12.2006
Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις.
Ν.3620/2007 (ΦΕΚ 276Α 11-12-2007) Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις.
Ο.Ε.Δ.Β.
Ιδρυση, Σκοπός, Διοίκηση, Διάρθρωση
Κατάλογος Ολων των Βιβλίων του ΟΕΔΒ
Εικόνες και Περιεχόμενα Βιβλίων
ΕΚΠ/ΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ν.2817/2000)
  Αρθρα: 1, 2, 3-4, 5-8, 9-11, 12-18
Βασικές Αρχές Κανονισμού Λειτουργίας Σχολείων
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία, Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού & Στελεχών Εκπ/σης
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών
ΝΟΜΟΣ 2525/1997,  "Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση"
Η ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη: Αξιολόγηση και εξεταστικά συστήματα
Προγράμματα Σπουδών στην Αγγλία, Γαλλία και Ισπανία
Αξιολόγηση, Βαθμολόγηση Μαθητών στη Φ.Α.
Π.Δ. 409/1994, Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου
Π.Δ. 8/1995, Αξιολόγηση μαθητών
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Σχολικοί Περίπατοι, Εκδρομές, Διδακτικές και Εκπαιδευτικές Επισκέψεις (Χρήσιμος Οδηγός)
2006, Σχολικοί περίπατοι και εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ημερήσιες κ΄Πολυήμερες Εκδρομές
Διδακτικές επισκέψεις
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Αναπλήρωση διδακτικών ημερών
Ωράριο Διδασκαλίας Καθηγητών, Δ/ντών, Εκπ/κού Προσ/κού -Τρόποι Συμπλήρωσης Ωραρίου
Ενισχυτική Διδασκαλία Μαθητών
Οργάνωση προγραμμάτων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης σχολικού έτους 2005-06
Διδασκαλία ξένων γλωσσών στα Γυμνάσια
1η & 2η ανάθεση ανά ΠΕ (1989-2004)
Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου 2006-07, Πίνακας κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε
Πίνακες Αντιστοιχίας Ειδικοτήτων και Μαθημάτων
Οδηγίες Εφαρμογής Πινάκων
Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπ/κών βαθμίδων, 2004
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
  Οργάνωση και Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων
(Π.Δ. 201/1998)
(Αρθρα 1-6)
Σχολικό και διδακτικό έτος, Διακοπές- αργίες- εορταστικές εκδηλώσεις, Διακοπές μαθημάτων λόγω εκτάκτων αναγκών, Βιβλία-έντυπα για το δημοτικό σχολείο,

(Αρθρα 7-10)
Εγγραφές- Μετεγγραφές μαθητών, Περιπτώσεις κατατακτηρίων, προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, Ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα,
(Αρθρα 11-12)
Παιδαγωγικές συναντήσεις - έλεγχος προόδου - έλεγχος φοίτησης Λειτουργία συστεγαζόμενων σχολείων
(Αρθρα 13-15)
 Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων Εφημερεύοντες - Επιτήρηση μαθητών, Εκδρομές - διδακτικές επισκέψεις Σχολική ζωή - Πολmσμός, Πρωινή προσευχή - σημαιοστολισμός Ενδυμασία μαθητών Παιδαγωγικός έλεγχος διαγωγής του μαθητή δημοτικού σχολείου Εκκλησιασμός, Μη Ορθόδοξοι μαθητές Σημαιοφόροι και παραστάτες - υπεύθυνοι για κατάθεση στεφάνου, Προγραμματισμός - απολογισμός του εκπαιδευτικού έργου Σεμινάρια εκπ/κών - Συσκέψεις με το σχολικό σύμβουλο
Εργασιακά δικαιώματα σύμφωνα με αποφάσεις της Δ.Ο.Ε.: 1)Ωράριο Εκπαιδευτικών 2)2. Υποχρεωτικές υπερωρίες
Το εγκόλπιο του Εκπαιδευτικού - Δημητρακόπουλος Γιώργος (Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά)
 Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπ/σης,
Φ. 361.23/134/112752/Δ1
  Αναμόρφωση Ωρολογίου Προγράμματος Δημοτικού
(Φ.12 / 773 / 77094 / Γ1/28-7-2006)
  ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο (Αριθ. Πρωτ.: Φ. 50 / 162 / 88353 / Γ1)
Λειτουργία των Ολοήμερων Ειδικών Δημοτικών Σχολείων
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:
Προεδρικό διάταγμα 200/1998, Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων
Ολοήμερα: Σκοπός, περιεχόμενο, παιδαγωγική καθοδήγηση και διοίκηση, ωρολόγιο Πρόγραμμα, λειτουργία, εγγραφές νηπίων, κλπ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Φυλλάδιο Οδηγιών για ην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το Ακαδ. Έτος 2006-07
Αυξημένη η Βαρύτητα του Γραπτού Βαθμού από το 2006
Επιλογές Σχολών κ΄Επιστημονικών Πεδίων χωρίς απώλεια Μορίων
Μέρος 1ο, 2002 -2003, Μαθήματα, Βαθμοί, κλπ
Μέρος 2ο, 2002 -03, Ειδικά Μαθήματα, ΤΕΦΑΑ
Νέος Τρόπος Εισαγωγής, 2005-06
Ημερολόγιο Εξετ. 2005
Μηχανογραφικό Δελτίο, Τρόπος Υπολογισμού Μορίων
Θέματα Διοίκησης Α/θμιας, Β/θμιας, 2004
Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ χωρίς Εξετάσεις
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
(θέματα, σωστές απαντήσεις)
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικείµενο
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
Διακοπές, αργίες, εορτές
Διακοπές, αργίες, εορτές, σχολικό-διδακτικό έτος, κ.α.
(Π.Δ. 104/79, Π.Δ. 201/98, Γ2/44512/26-4-2002,
ΦΕΚ Β' 1286/12-9-2006 ΥΑ 80033/Γ2)
ΑΔΕΙΕΣ
Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Αδειες Εκπαιδευτικών,
 Διευκρινίσεις για την άδεια ανατροφής τέκνου
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Εκπαιδευτικές Αδειες:
2005-06
(με υπόδειγμα αιτήσεων), 2006-07, 2007-08, 2008-Ο9,, 2010-11
Άδειες και Διευκρινίσεις για τη  χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει  του νέου  Υπαλληλικού  Κώδικα
Αιμοδοτικές, Κάλεσμα ΟΛΜΕ για αιμοδοσία
Αδειες όλων των ειδών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Κανονισμοί Χορήγησης Αδειών σχετ. με Εκπαιδευτική Υπηρεσία
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Προεδρικό Διάταγμα 50/1996, "Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης"
Π.Δ.100/1997, Τροποποίηση του παραπάνω Π.Δ.
Διαδικασίες ΠΥΣΔΕ, Κατάρτιση Πινάκων, Υπεράριθμοι, Κενές Οργανικές Θέσεις, Δηλώσεις Τοποθέτησης, Διάθεση στο ΠΥΣΔΕ
Οδηγός για Τοποθετήσεις κ΄Βελτιώσεις, υπόδειγμα σχετικής δήλωσης
Θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης, μονάδες συνθηκών διαβίωσης, Κριτήρια μεταθέσεων
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΜΟΝΗ
Ν 2685/1999, Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις.
Μετακινήσεις, διαμονή, απόφαση μετακίνησης, κάλυψη εξόδων στο πλαίσιο της Πράξης «Ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ και τα νέα διδακτικά πακέτα»
«Μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκπαιδευτικών ανταλλαγών,  αδελφοποιήσεων και άλλων δραστηριοτήτων»
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2007-2008
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για πρόσληψη σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και τμημάτων ένταξης για το διδακτικό έτος 2007- 2008
Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΕΕΠ του ειδικού βοηθητικού Προσωπικού ΕΒΠ για τις ΣΜΕΑ και τα ΚΔΑΥ για το σχολικό έτος 2007-2008
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Aποδοχές ωρομισθίων εκπαιδευτικών - Κατάταξη υποψηφίων - Αδειες - Πρόσληψη
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
Νομοθεσία, Προθεσμία Αιτήσεων, Αποσπάσεις σε ΤΑΔ-ΕΤΑΔ, ΣΜΕΑ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Πειραματικά Σχολεία
 (για το 2007-08
ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Συνυπηρέτηση εκπαιδευτικών που έχουν συζύγους στρατιωτικούς
ΑΕΙ, ΕΡΕΥΝΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ για ΑΕΙ. Το σχέδιο νόμου για την ανώτατη εκπαίδευση.
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
  Προσχέδιο Πρότασης για ΑΕΙ (παλαιό)
ΥπΕΠΘ: Προτάσεις για Μεταπτυχιακά και Ερευνα (Κεφ.Α'),
Κεφάλαιο Β', Κεφάλαιο Γ'
Καποδοστριακό Παν.
Νόμος 2916/2001 (ΦΕΚ 114/11.06.2001, τεύχος Α) "Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής"
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ορισμός Υπεύθυνου Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής
ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Πειραματικά Γυμνάσια
Διαπολιτισμικά σχολεία
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
Ο νόμος 682/1977 που αφορά την Ιδιωτική Εκπαίδευση,
"Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων"
Ο νόμος 682/1977 σε .pdf (1.454Kb)
Π.Δ. 340/1983, "ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ"
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Δεν είναι επιτρεπτή η εμπορική εκμετάλλευση των αθλητικών εγκαταστάσεων των ιδιωτικών σχολείων, κατά τις ώρες της μη λειτουργίας τους
Ωράριο διδασκαλίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών (σε .pdf)
Φ.18/97883/Δ5/31/8/2011
Εκπαιδευτικό προσωπικό ιδιωτικών δημοτικών σχολείων
Ν. 1035/80 (ΦΕΚ 60/15-03-80 τ.Α΄)
Νομαρχιακές Επιτροπές Παιδείας
Διδακτικές επισκέψεις
Σχολικά κυλικεία
Πολύτκνοι: Διορισμός εκτός ΑΣΕΠ
Προθεσμία για συμμετοχή στην πιστοποίηση, 5-12-05
Αλλοδαποί μαθητές
ΕΝΤΥΠΑ:
ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΙάΦΟΡΑ:
Αδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου των εκπαιδευτικών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Νόμοι για την Εκπαιδευτική Υπηρεσία (από 1969-1997)
ΝΟΜΟΣ ΥΠ" ΑΡΙΘ. 2640/98 (ΦΕΚ A 206/1998)
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξει
ς
Νόμος 1264/1982 - Εκδημοκρατισμός Συνδ. Κινήματος- Συνδικαλιστικές Ελευθερίες


ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ: Γρίφοι, Γνωμικά γενικά, Γνωμικά για αγάπη, Παροιμίες_1, Παροιμίες_2, Αινίγματα, Αγάπη- Ερωτας -Μίσος, Ημερολόγιο, Εορτές, Αριθμομηχανή, Περίεργα, Επισημάνσεις, Παγκόσμια ημέρα, -ισμός, Βιογραφικά Αρχαίων, Παθητ. Μετοχές, Σολοικισμοί, Σαν σήμερα, TV * Αθλήματα, Ανέκδοτα1, 2, Ποιήματα, Εκτακτα νέα, Test υγείας, Γρίφος Αϊνστάιν, Ελληνες Βουλευτές, Ρήσεις των 7 σοφών