.

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής (www.fa3.gr ) www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Θέματα Φυσικής Αγωγής:
Αθλητική περιβολή, Απουσία, Βαθμός ετήσιας προόδου στο μάθημα Φ.Α., Απαλλαγή από το μάθημα της Φ.Α., Κλειστά Γυμναστήρια, Αίθουσες Γυμναστικής, Χώροι πολλαπλής χρήσεως


Εγκύκλιος Γ4/1417/07-11-1989 ΥΠ.Ε.Π.Θ.Θέματα Φυσικής Αγωγής

1ο. Αθλητική περιβολή - Απουσία

α) Όσο αφορά την αθλητική περιβολή στο μάθημα Φυσικής Αγωγής, ισχύει η υπ` αριθ. 686/23.6.87 εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ η οποία αναφέρει ότι: Είναι υποχρεωτική η αθλητική περιβολή των μαθητών στο μάθημα της Γυμναστικής. Παράλληλα σας πληροφορούμε ότι ισχύει η εγκύκλιος 752/18.9.86 του ΥΠΕΠΘ η οποία αναφέρει τα εξής: Οι μαθητές υποχρεωτικά στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, πρέπει να προσέρχονται με αθλητική περιβολή, ανεξάρτητα με το είδος, τη φίρμα, το χρώμα της φόρμας και των υποδημάτων.
Αυτό είναι αναγκαίο, γιατί έτσι αυξάνεται η κινητική τους δραστηριότητα, οι ασκήσεις εκτελούνται ανετότερα με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή απόδοση σε όλα τα είδη των αθλητικών δραστηριοτήτων και να διασφαλίζεται η σωματική ακεραιότητα και υγεία των μαθητών.
β) Οι μαθητές που δεν φέρουν αθλητική περιβολή για οποιοδήποτε λόγο εσκεμμένα, δεν θα συμμετέχουν στο μάθημα, θα τους καταλογίζεται απουσία, θα ενημερώνεται ο Διευθυντής του Σχολείου και οι κηδεμόνες τους και θ` αποτελεί κριτήριο για την αξιολόγησή τους. Με την παρούσα εγκύκλιο καταργείται η 7750/Γ4/835 και κάθε άλλη σχετική με το θέμα αυτό.

2ο. Βαθμολογία τριμήνων - Μ.Ο.
Βαθμός ετήσιας προόδου των μαθητών στο μάθημα Φυσικής Αγωγής.

α) Με βάση το Π.Δ. 420/78, ο βαθμός της ετήσιας προόδου των μαθητών του Γυμνασίου-Λυκείου για το μάθημα της Γυμναστικής είναι ο μέσος όρος των τριών τριμηνιαίων βαθμών.
β) Αν για οποιοδήποτε λόγο λείπει ο ένας από τους τρεις τριμηνιαίους βαθμούς επίδοσης στο μάθημα της Γυμναστικής, τότε ο βαθμός της ετήσιας προόδου του μαθήματος είναι ο μέσος όρος των δύο άλλων τριμηνιαίων βαθμών του μαθητού.
γ) Αν υπάρχει ένας μόνο τριμηνιαίος βαθμός επίδοσης στο μάθημα της Γυμναστικής, σαν βαθμός ετήσιας προόδου θεωρείται ο τριμηνιαίος αυτός βαθμός ( Π.Δ. 420/78 άρθρο 3 και Π.Δ. 465/81 άρθρο 5).

3ο. ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

α) Σύμφωνα με το Β.Δ. 2016/8.7.1955 αν ο βαθμός της ετήσιας προόδου του μαθητή στο μάθημα της Γυμναστικής είναι μικρότερος του (8) ο βαθμός αυτός αναθεωρείται με πρακτική εξέταση του μαθητή που υστέρησε από επιτροπή η οποία θα αποτελείται από τον Δ/ντή του σχολείου, τον Γυμναστή που δίδαξε το μάθημα και έναν από τους αρχαιότερους Γυμναστές του σχολείου. Ο τελευταίος μπορεί να αναπληρωθεί από καθηγητή άλλης ειδικότητας του ιδίου σχολείου και ορίζεται από τον Δ/ντή.
Η αναθεώρηση γίνεται με ευθύνη του Διευθυντή πριν από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Ο μέσος όρος των βαθμών που δίνουν τα τρία μέλη της επιτροπής αποτελεί τον βαθμό της ετήσιας προόδου του μαθητή στο μάθημα της γυμναστικής. Στο άρθρο 14 παραγρ. 7 του Β.Δ 490 του 1968 αναφέρεται ότι στην περίπτωση που βγαίνει απορριπτικό αποτέλεσμα επειδή ο μαθητής υστέρησε σε ένα από τα μη θεωρητικά μαθήματα, ο βαθμός του μαθήματος αναθεωρείται όπως αναφέρεται παραπάνω.

4ο. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

α) Ο Κηδεμόνας του μαθητή που για λόγους υγείας ή κάποια μόνιμη ή παροδική πάθηση ειδική μειονεξία, αδυνατεί να συμμετάσχει στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, μπορεί να ζητήσει την εξαίρεση του μαθητή από το μάθημα αυτό με αίτησή του. Η αίτηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από ιατρική βεβαίωση κρατικού γιατρού ή γιατρού του ασφαλιστικού φορέα, στη βεβαίωση θα αναφέρονται οι λόγοι και η διάρκεια απαλλαγής, θα υποβάλλεται στο Διευθυντή του σχολείου, μέσα σε πέντε μέρες από την έναρξη των μαθημάτων ή την εμφάνιση της πάθησης ( Π.Δ. 104/79 άρθρ. 2.2 ).
β) Την αίτηση που υποβάλλεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, εξετάζει ο Διευθυντής του σχολείου μαζί με τον αρμόδιο καθηγητή και συντάσσεται σχετική πράξη στο βιβλίο πράξεων του Συλλόγου των διδασκόντων. Σε περίπτωση αμφιβολίας ο μαθητής παραπέμπεται στην αρμόδια Σχολιατρική υπηρεσία. Η βεβαίωση της προηγούμενης παραγράφου δεν απαιτείται στις περιπτώσεις που η πάθηση είναι εμφανής και δεν χρειάζεται απόδειξη. Η παραπάνω απαλλαγή ισχύει για όλο το διδακτικό έτος ή για τμήμα του και αρχίζει από την έναρξη των μαθημάτων ή την εμφάνιση πάθησης ή ασθένειας και βεβαιώνεται ανάλογα.
γ) Απαλλαγή από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής για κάποια διδακτική ώρα μπορεί να ζητήσει ο μαθητής για κάποιο λόγο από τον καθηγητή που διδάσκει το μάθημα. Ο καθηγητής μπορεί να χορηγήσει την άδεια μετά από έγκριση του Διευθυντή του Σχολείου.
δ) Οι μαθητές που απαλλάσσονται με το παρόν άρθρο από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής δεν είναι υποχρεωμένοι να το παρακολουθούν ( Π.Δ..104/79 άρθρο 22 παράγραφος 4).

5ο. ΕΠΑΡΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ

α) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 24 Π.Δ. 104/79 προστέθηκε το εδάφιο (δ) με το Π.Δ 274/80 και προβλέπει τα ακόλουθα. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορεί να χαρακτηρίζεται σαν επαρκής η φοίτηση των μαθητών ανεξάρτητα από τον αριθμό των απουσιών, εφόσον οι μαθητές είναι πρωταθλητές και οι απουσίες τους οφείλονται στη συμμετοχή τους σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που πιστοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Π.Δ.485/83 άρ. 2 παραγρ. 2δ`).

6ο. ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ
Σύμφωνα με το Π.Δ. υπ` αριθ. 157 ΦΕΚ 60 Α/30.4.86 για την ελλιπή φοίτηση ισχύουν τα ακόλουθα:


α) Μαθητής Γυμνασίου που η φοίτησή του χαρακτηρίζεται ελλιπής, στα μαθήματα της Β` ομάδας, δεν εξετάζεται αλλά κατά την εξαγωγή του ετήσιου προαγωγικού ή απολυτήριου αποτελέσματος συνυπολογίζεται η προφορική βαθμολογία που πήρε ο μαθητής στα μαθήματα αυτά, κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους.
β) Σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν ( Π.Δ. 188/85 και Π.Δ. 157/86), μαθητής Λυκείου που η φοίτησή του χαρακτηρίζεται ελλιπής, παραπέμπεται σε προφορική και γραπτή εξέταση το Σεπτέμβριο σε όλα τα μαθήματα, εκτός από τη Γυμναστική και τη Μουσική ( όταν πρόκειται για μαθητή της Α` τάξης Λυκείου).
Κατά την εξαγωγή του ετήσιου προαγωγικού ή απολυτήρίου αποτελέσματος, συνυπολογίζεται η προφορική βαθμολογία που πήρε ο μαθητής στη Γυμναστική και τη Μουσική κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Στις περιπτώσεις που για τους παραπάνω μαθητές το προαγωγικό ή απολυτήριο αποτέλεσμα το Σε­πτέμβριο είναι απορριπτικό εξαιτίας και μόνο της υστέρησής τους σε μάθημα ή μαθήματα της Β` ομάδας ( εκτός του μαθήματος των Καλλιτεχνικών ) για το Γυμνάσιο και στα μαθήματα της Γυμναστικής και Μουσικής για το Λύκειο, οι μαθητές αυτοί εξετάζονται προφορικά.

7ο. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΓΡΑΠΤΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
Βάσει του Π.Δ. 490/68 για τα Λύκεια και 455/81 για τα Γυμνάσια:


α) Δε γίνεται γραπτή εξέταση στη Γυμναστική, Μουσική, Οικιακή Οικονομία και Καλλιτεχνικά εκτός από το Σχέδιο. Η επίδοση στα μαθήματα αυτά κρίνεται από τους διδάσκοντες , από τις δοκιμασίες που γίνονται σ` αυτά τα μαθήματα κατά την διάρκεια της διδασκαλίας και τις ασκήσεις που αφορούν τη βαθμολόγηση των προφορικών δοκιμασιών για καθένα από τα τετράμηνα.

8ο. ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

α) Σύμφωνα με την 916/11/11/86 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ, είναι απαραίτητη η Ιατρική γνωμάτευση, για τη συμμετοχή των μαθητών στη Γυμναστική και τις Αθλητικές δραστηριότητες του Σχολείου και πρέπει με την έναρξη των μαθημάτων να κατατίθεται στο σχολείο. Οι μαθητές πρέπει μέσα σε είκοσι (20) μέρες να προσκομίζουν την Ιατρική γνωμάτευση και την καταθέσουν στον υπεύθυνο καθηγητή Φυσικής Αγωγής. Διαφορετικά δε θα συμμετέχουν στο μάθημα της Γυμναστικής με συνέπεια να τους καταλογίζεται απουσία. Οι Ιατρικές γνωματεύσεις θα φυλάσσονται σε ειδικό φάκελλο, για κάθε τμήμα χωριστά από τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής και τους δασκάλους και θα ενημερώνεται ο Διευθυντής του Σχολείου.
β) Πρέπει να πεισθούν οι γονείς των μαθητών ότι μπορούν να βοηθήσουν απεριόριστα το έργο των καθηγητών Φυσικής Αγωγής και ότι είναι προτιμότερο να γνωρίζουν οι, καθηγητές που διδάσκουν τη Γυμναστική, από τους ίδιους τα προβλήματα υγείας των παιδιών τους, για την άμεση, σωστή και ακίνδυνη αντιμετώπισή τους, κατά την διάρκεια της Γυμναστικής.
Την Ιατρική γνωμάτευση οι μαθητές μπορούν να τη ζητούν απ` τους γιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας ( Κέντρο Υγείας - Εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκομείων ), τους γιατρούς των ασφαλιστικών οργανισμών των γονιών τους ή από ιδιωτικούς γιατρούς.

9ο. ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ
Σύμφωνα με την 681/22.6.87 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ σας πληροφορούμε ότι:


α) Τα κλειστά Γυμναστήρια, οι αίθουσες Γυμναστικής και οι χώροι πολλαπλής χρήσεως είναι μόνον για το μάθημα της Γυμναστικής.
β) Στις ίδιες αίθουσες εφόσον δεν εμποδίζεται το μάθημα Φυσικής Αγωγής μπορούν να γίνονται και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, που πρέπει να έχουν συγκεκριμένη διάρκεια και αμέσως μετά το τέλος να γίνεται η αποκατάσταση της λειτουργίας του χώρου. Στην καθαριότητα του σχολείου να συμπεριλαμβάνεται και η καθημερινή καθαριότητα του χώρου αυτού.

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΕΛΕΤΩΝ- ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ταχ. Διευθ.: Α. Παπανδρέου 37- Μαρούσι
Τ.Κ.:              15180- Μαρούσι
Πληροφορίες : Κ. Φλώρου
Τηλέφωνο     : 210 3442753        
Fax                : 210 3442210                                   
Email             : phys3@ypepth.gr
 

 

  Μαρούσι               06/10 /2010 
    
   Ο Διευθυντής Φυσικής Αγωγής
     
       Στυλιανός Δασκαλάκης
   
  ΑΡ. ΠΡΩΤ.:112655/Γ4
            
ΠΡΟΣ :
κ. Πολιτάκη Σπύρο
καθηγητή ΠΕ11
Γρηγορίου Λαμπράκη 42
           Νέα Φιλαδέλφεια
 
5ο Γυμνάσιο Γαλατσίου
            Ωρωπού & Φαύνου ,
            ΤΚ: 11146 , 
            Γαλάτσι , Αθήνα
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Περιφερειακές Διευθύνσεις
Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης
Διευθύνσεις Α/θμιας Εκπαίδευσης
Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης
Γραφεία Φυσικής Αγωγής
ΘΕΜΑ: «Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΕΛΕΤΩΝ- ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ»
 
        Σε απάντηση του υπ’αριθμ. 81073/Γ4/08-07-2010 εγγράφου του κ. Σπύρου Πολιτάκη καθηγητή ΠΕ11 του 5ου Γυμνασίου Γαλατσίου, κατά το μέρος που αφορά τη χρήση της αίθουσας τελετών ή πολλαπλών χρήσεων, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1392/Γ4/17-12-1998 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων [Δ/ντης Φ.Α.: 
Δρόσος-Παππάς Γεώργιος], σχετικά με τη χρήση κλειστών γυμναστηρίων-αιθουσών γυμναστικής- αιθουσών πολλαπλής χρήσης,  ισχύουν τα παρακάτω:
  • Οι παραπάνω χώροι χρησιμοποιούνται κυρίως για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Μπορούν να γίνουν και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις των Σχολικών μονάδων καθώς και οι συνεδριάσεις των μαθητικών κοινοτήτων και των Συλλογών γονέων και κηδεμόνων εκτός ωρών διδασκαλίας, που πρέπει να έχουν συγκεκριμένη διάρκεια και αμέσως μετά το τέλος να αποκαθίσταται η αθλητική χρήση των χώρων αυτών.
  • Δεν επιτρέπεται η μετατροπή τους σε αίθουσες διδασκαλίας και δεν μεταβάλλεται η χρήση τους ακόμη και αν υπάρχει κλειστό γυμναστήριο.
  • Δεν επιτρέπεται μόνιμη εγκατάσταση αντικειμένων (σκηνή, εξέδρα, καρέκλες κ.λ.π.).
  • Στην καθημερινή καθαριότητα των χώρων της Σχολικής μονάδας, οι χώροι αυτοί υπολογίζονται ως μία αίθουσα που έχει όμως ήδη συμπεριληφθεί στην προηγηθείσα καταγραφή των σχετικών αναγκών.

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Σύμφωνα με την Γ4/745/18.12.84 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ , σας γνωρίζουμε τα εξής:

α) Όταν σ` ένα Σχολείο υπηρετεί καθηγητής και καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής μπορεί το μάθημα να γίνεται χωριστά για τ` αγόρια και κορίτσια, με σύμπτυξη δύο τμημάτων ανάλογα με το φύλο και με τον όρο ότι, το τμήμα θα έχει τον προβλεπόμενο αριθμό ασκουμένων και στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Σχολείου δεν δημιουργούνται λειτουργικά προβλήματα.
β) Για λόγους Βιολογικούς και Υγιεινής, πρέπει ν` αποφεύγεται η Γύμναση των μαθητών - τριών, την τελευταία ώρα του πρωινού και την πρώτη του απογευματινού κύκλου.
γ) Κάθε ομαδική μετακίνηση μαθητών - τριών από τον χώρο του Σχολείου σε άλλον χώρο (εκτός Σχολείου ) για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής από την αρχή ως το τέλος της διαδρομής που οδηγεί στο χώρο άσκησης, για την πρόληψη ενδεχομένου ατυχήματος. Για το θέμα αυτό θα προηγηθεί συνεργασία Δ/ντή και καθηγητή Φυσικής Αγωγής του Σχολείου.

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση, και σεν βλέπετε ολη τη σελίδα (όλα τα frames), πατήστε ΕΔΩ για να επανέλθετε. Ευχαριστούμε)

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης
14444444

1

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄Φ.Α.

Θέματα Φυσικής Αγωγής:
Αθλητική περιβολή, Απουσία, Βαθμός ετήσιας προόδου στο μάθημα Φ.Α., Απαλλαγή από το μάθημα της Φ.Α., Κλειστά Γυμναστήρια, Αίθουσες Γυμναστικής, Χώροι πολλαπλής χρήσεως
Αξιολόγηση, Βαθμολόγηση Μαθητών στη Φ.Α.
Απαλλαγή στη Φ.Α.
Ο ρόλος του ΚΦΑ στη καθημερινή σύνταξη
Εισαγωγή μαθητών - αθλητών στα ΑΕΙ (για το 2008-09)
Απουσίες μαθητών - αθλητών, Προϋποθέσεις Δικαιολόγησης
Ατομικά Δελτία Υγείας, Εντυπο, Οδηγίες ΙΚΑ
Αθλητική περιβολή μαθητών
Αθλητική και πολιτιστική ημέρα στην Π/θμια και Δ/θμια Εκπ/ση- ΥΠΕΠΘ Γ4/353/2.8.90
Νέφος κ΄ Φ.Α.
Χρήση- Φύλαξη Αθλ. Υλικού
Εξέταση για ΤΕΦΑΑ
Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, Κλειστά Γυμναστήρια
Σύμπτυξη τμημάτων, Tελευταία ώρα, Oμαδική μετακίνηση
Εργασία σε αθλητικούς συλλόγους
Βαθμολογία τριμήνων - Απορριπτικό αποτέλεσμα
Επαρκής κ΄ελλιπής φοίτηση, απουσίες αθλητών
Απαγόρευση απομάκρυνσης μαθητή από το τμήμα για συμμετοχή του σε δραστηριότητες
Οι αθλητικές δραστηριότητες, στην Πρωτοβάθμια Εκπ/ση, διεξάγονται κατά τις ώρες λειτουργίας των σχολείων και οι καθηγητές Φ.Α. ή Δάσκαλοι, που συμμετέχουν σε αυτούς ως Διαιτητές, Κριτές ή Συνοδοί, είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία.

   ΤΑΔ - ΕΤΑΔ. :

Ιδρυτική απόφαση Γ4/902/29-9-1988 για ΤΑΔ
Ιδρυση, Λειτουργία ΤΑΔ
Κριτήρια Επιλογής Κ.Φ.Α. στα ΤΑΔ (2009-10)
Κριτήρια Επιλογής Κ.Φ.Α. στα ΤΑΔ (2008-09)
Κριτήρια Επιλογής Κ.Φ.Α. στα ΤΑΔ (2007-08)
Αναλυτική λειτουργία Τ.Α.Δ. Ε.Τ.Α.Δ.
Υπόδειγμα Αίτησης
Κατάσταση Αθλητικών Σχολείων
Αποσπάσεις στα ΤΑΔ- ΕΤΑΔ για το 2005-06
Γραφεία Φ.Α. & ΤΑΔ- ΕΤΑΔ (σε όλη την Ελλάδα)
ΤΑΔ- ΕΤΑΔ ανά σχολείο/αθλημα, 2003
Σχολ. Αθλ. Δραστηριότητες:
Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την τροποποίηση (1755/Γ4/9-1-2006)
Δαπάνες Σχολικών Αγώνων
ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ:
Σύνθεση Παρέλασης (Β/θμια)
Παρέλαση κ΄υπηρεσία σε 2 σχολεία
Επιλογή σημαιοφόρων.// Πρωτοβουλία με αφορμή τις μαθητικές παρελάσεις της 28ης/10/2011
ΝΟΜΟΣ 2942/2001, Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το Πρόγραμμα Ολυμπιακής Εκπαίδευσης και για τις ανάγκες των σχολείων και άλλες διατάξεις.
Πρόγραμμα Ολυμπ. Παιδείας
Εφαρμογή Ολυμπ. Παιδείας
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ:
Δικαιολογητικά για Αδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Προπονητή
24μηνίτες - 30μηνίτες:
Νομοθεσία και Πίνακες κατάταξης
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
(Υλη, θέματα, σωστές απαντήσεις)
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικείµενο
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
 
Εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδ. έτος 2011-2012

Γρίφοι, Γνωμικά, Παροιμίες, Αινίγματα, Ημερολόγιο, Εορτές, Αριθμομηχανή, Μουσική, Σωστό - Λάθος, Σαν σήμερα, Ανέκδοτα, Εκτακτα νέα