.

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής (www.fa3.gr ) www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

«Κριτήρια - Διαδικασία και Όργανα Επιλογής των Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου & για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης – Λυκείου ( Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ )»
Για το 2007-08

Αθήνα 30 - 03- 2007
Αριθ. Πρωτ. 36682/Γ4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Γεν. Δ/νση Πρωτ/θμιας & Δευτ/θμιας Εκπ/σης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Μητροπόλεως 12-14 Τ.Κ 101 85
Πληροφορίες: Φουρτούνης Θεόδωρος
Τηλέφωνο: 3213983 fax: 3317122

e-mail: phys3@ypepth.gr

Προσοχή:
Με την παρούσα απόφαση καταργούνται
οι παρακάτω Υπουργικές Αποφάσεις
* Γ4/773/9-8-2000 Φ.Ε.Κ 1008 τ.β/10-8-2000
* Γ4/872/27-7-2001 Φ.Ε.Κ 990 τ.β/30-7-2001
* Γ4/33877/2-4-2002 Φ.Ε.Κ 421 τ.β/05-4-2002
* Γ4/33225/1-4-2004 Φ.Ε.Κ 442 ΤΒ’ 6-4-2005

[Κλικ εδώ για:
  -- Εντυπο
-- Υπόδειγμα Αίτησης]


ΑΠΟΦΑΣΗ

 Αθήνα 30 - 03- 2007

Αριθ. Πρωτ. 36682/Γ4

ΘΕΜΑ: «Κριτήρια - Διαδικασία και Όργανα Επιλογής των Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου & για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης – Λυκείου ( Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ )»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.1566/85 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» όπως ήδη ισχύει.
2. Τις διατάξεις της παρ. 6 της αριθ. Γ4/902/29-09-1998 Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ 21/Β/17-01-1990) που κυρώθηκε με το άρθρο 7 του Ν .1894/90 ( Φ.Ε.Κ 110/Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2817/2000 ( ΦΕΚ 78 τ.Α΄ 14-3-2000 )« εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».
4. Το Νόμο 2725/1999 ΦΕΚ 121/Α/1999, ο οποίος συμπληρώθηκε με τους Νόμους: 2858/2000 ΦΕΚ 247/Α/2000, 2947/2001 ΦΕΚ 228/Α/2001, 3057/2002 ΦΕΚ 239/Α/2002, 3207/2003 ΦΕΚ 302/Α/Α2003, 3259/2004 ΦΕΚ 149/Α/2004, 3262/2004 ΦΕΚ 173/Α/2004.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. του Ν.3454/2006 (ΦΕΚ 57/7-4-2006 Τ.α’)
6. Την Υπουργική Απόφαση με αριθμ. πρωτ. 47676/Γ4/15-5-2006 η οποία τροποποιεί το υποστοιχείο β’ της παρ.3 της Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. πρωτ. 33225/Γ5/1-4-2005.
7. Την αριθμ.3/2005 πράξη της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων που συγκροτήθηκε με την αριθμ. Γ4/92180/8-9-2004 (Φ.Ε.Κ 1390/τ.Β/10-9-2004) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού).
8. Την αριθμ. 39η/πράξη της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (Κ.Ε.Α.Τ) συνεδρίασε στις 13-3-2007 και εισηγήθηκε την αναμόρφωση της Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. πρωτ. 33225/Γ4/1-4-2005 «Κριτήρια - Διαδικασία και Όργανα Επιλογής των Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου & για τα ειδικά Τμήματα Αθλητικής (Λυκείου) (Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ )»
9. Την 37876/Στ5/26-4-2004 Απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 608/τ.Β΄/26-4-2004)
10. Το γεγονός αυτό δεν προκαλεί επιπλέον δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε τα κριτήρια, τη διαδικασία και τα όργανα για την επιλογή των διδασκόντων Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής , ως εξής:

Α΄ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κατά την επιλογή μονίμων εκπαιδευτικών και αναπληρωτών πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, που θα διδάξουν στα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης & Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης συνεκτιμώνται τα παρακάτω κριτήρια τα οποία μοριοδοτούνται ως ακολούθως:

1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΘΛΗΜΑ

* Οι απόφοιτοι των Ελληνικών Πανεπιστήμιων των Τ.Ε.Φ.Α.Α λαμβάνουν δύο (02) μόρια ΜΟΝΟ στην κύρια ειδικότητα.

* Οι απόφοιτοι Ε.Α.Σ.Α που έχουν ισοτιμία ή ΣΕΛΜΕ λαμβάνουν δύο (02) μόρια.
* Οι απόφοιτοι Πανεπιστήμιων του Εξωτερικού λαμβάνουν δύο (02) μόρια, εφόσον η κύρια ειδικότητα έχει ληφθεί από το ίδιο Πανεπιστήμιο όπου έχει εκδοθεί ο Βασικός Τίτλος Σπουδών και ο οποίος έχει αναγνωριστεί από αρμόδια όργανα (ΔΙΚΑΤΣΑ & Δ. Ο.Α.Τ.Α.Π).

Ειδικά για τα πανεπιστήμια του εξωτερικού η ειδικότητα πρέπει:

* να αναγράφεται στο Πτυχίο ή να βεβαιώνεται με έγγραφο το οποίο έχει εκδοθεί από το ίδιο Πανεπιστήμιο με αυτό του βασικού τίτλου σπουδών, ο οποίος έχει αναγνωριστεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ.


2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Τo Διδακτορικό δίπλωμα στο αντίστοιχο άθλημα η διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής Αγωγής, της Παιδαγωγικής & των Κοινωνικών Επιστημών (Ψυχολογία – Κοινωνιολογία) μόρια τρία (3).

o Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών βάσει φοιτήσεως ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους στο αντίστοιχο άθλημα και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών βάσει φοιτήσεως ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους στο γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής Αγωγής της Παιδαγωγικής & των Κοινωνικών Επιστημών (Ψυχολογία – Κοινωνιολογία), μόρια ενάμιση (1,5).

Το Διδακτορικό δίπλωμα και ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, εφόσον προέρχεται από Α.Ε.Ι του εξωτερικού, πρέπει να έχει αναγνωριστεί από τον ανάλογο φορέα (ΔΙΚΑΤΣΑ – Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π).

* Για τους κατόχους περισσοτέρων του ενός τίτλου μοριοδοτείται μόνο ο ανώτερος τίτλος.

o Οι κάτοχοι δευτέρου πτυχίου Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι λαμβάνουν μόριο ένα (01).

3. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

Αθλητές - τριες από τις κατηγορίες Παίδων & Κορασίδων και πάνω που έχουν κατακτήσει νίκη σε Ατομικό ή Ομαδικό άθλημα με την Εθνική Ομάδα:

* α) 1η έως 3η Ολυμπιακή νίκη μόρια δέκα (10)
* β) 4η έως 8η Ολυμπιακή νίκη μόρια έξι (06)
* γ) 1η έως 3η Παγκόσμια νίκη μόρια πέντε (05)

γ1) 4η έως 6η Παγκόσμια νίκη μόρια τέσσερα (04)

γ2) 7η έως 8η Παγκόσμια νίκη μόρια τρία (03)

* δ) 1η έως 3η Πανευρωπαϊκή νίκη μόρια τέσσερα (04)
* ε) 4η έως 6η Πανευρωπαϊκή νίκη μόρια τρία (03)
* στ) 1η έως 3η Μεσογειακή νίκη μόρια δυόμιση (02,5)
* ζ)1η Βαλκανική νίκη μόρια δύο (02)
* η) 1η Παγκόσμια νίκη στους Σχολικούς ή Φοιτητικούς αγώνες μόρια δύο (02)
* θ) 1η Πανελλήνια νίκη στις κατηγορίες Ανδρών–Γυναικών μόρια ενάμιση (1,5)
* ι) 1η Πανελλήνια νίκη στις υπόλοιπες κατηγορίες μόριο ένα (01)
* κ) 1η Πανελλήνια νίκη σε σχολικούς αγώνες μόριο ένα (01)

Η μοριοδότηση θα ισχύει για μία μόνο από τις παραπάνω κατηγορίες. Οι παραπάνω νίκες και συμμετοχές αφορούν μόνο τα αθλήματα για τα οποία υποβάλλουν αίτηση.

4. ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1. Λαμβάνεται υπόψη η προπονητική εμπειρία στα δύο από τα τέσσερα τελευταία έτη, συνεχόμενα ή ανεξάρτητα, σε Αθλητικό Σωματείο ή σε Ομοσπονδία στις αγωνιστικές κατηγορίες από Παίδων - Κορασίδων και πάνω, ένα (01) μόριο για κάθε έτος και μέχρι δύο (02) μόρια.

2. ένα (01) μόριο εφόσον ο σύλλογος εδρεύει στο νομό που ανήκει το Τ.Α.Δ και είναι εν ενεργεία προπονητής τους τελευταίους έξι (6) μήνες, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Για τους συλλόγους που ανήκουν στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη περιλαμβάνεται όλος ο Νομός Αττικής , όλος ο Νομός Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.

ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΟΜΑΔΙΚΑ & ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

* Οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής υποχρεωτικά πρέπει να κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σύμφωνα με τον ν.2725/99.
* Τα Συμβόλαια ή Συμφωνητικά που κατατίθενται πρέπει να είναι εμπρόθεσμα θεωρημένα από την Αρμόδια Δ.Ο.Υ και η Θεώρηση πρέπει να είναι σύμφωνα:

* με την Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών 1065606/7222/ΔΕ β΄18-7-2000
* με τον Αθλητικό Νόμο 2725/1999 αρθρ.31 παρ. 6)
* Τα Συμβόλαια ή Συμφωνητικά που κατατίθενται και είναι θεωρημένα από την Επιθεώρηση εργασίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α) ισχύουν.

Στα παραπάνω Συμβόλαια - Συμφωνητικά ΠΡΕΠΕΙ να αναγράφονται σαφέστατα:

α) η έναρξη, β) η λήξη, γ) η ιδιότητα του προπονητή, δ) η αγωνιστική κατηγορία ε) το άθλημα.
* Βεβαίωση της Αθλητικής Ομοσπονδίας για την εργασιακή σχέση τελευταίου τριμήνου, με βάση το συμβόλαιο που έχει σε σύλλογο ή σε Ομοσπονδία.

Για την μοριοδότηση της προπονητικής εμπειρίας είναι απαραίτητα όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά.

5. ΠΤΥΧΙΟ

Λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία κτήσης του πτυχίου 0,3 μόρια για κάθε πλήρες έτος (12 μήνες) με ανώτατο όριο τα τεσσεράμισι μόρια (4,5).Υπολογίζεται δε έως την ημερομηνία λήξης κατάθεσης των αιτήσεων των υποψηφίων.

Για τους πτυχιούχους του εξωτερικού, που έχουν συμμετάσχει σε εξετάσεις για ισοτιμία του πτυχίου τους ως ημερομηνία κτήσης λαμβάνεται αυτή της ισοτιμίας και όχι η ημερομηνία λήψης του πτυχίου από το Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

6. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Για κάθε διδακτικό έτος 0,2 μόρια με ανώτατο όριο τα τρία (3) μόρια. Η προϋπηρεσία πρέπει να είναι πραγματική εκπαιδευτική υπηρεσία και δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απόσπασης σε Αθλητικές Ομοσπονδίες. Η προϋπηρεσία στα Τ.Α.Δ λαμβάνεται υπόψη ως προϋπηρεσία στην εκπαίδευση.

Για την Δευτεροβάθμια Εκπ/ση ως καταληκτική ημερομηνία λαμβάνεται η 30η Ιουνίου κάθε έτους.

Για την Πρωτοβάθμια Εκπ/ση ως καταληκτική ημερομηνία λαμβάνεται η 21η Ιουνίου κάθε έτους.

7. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Δύο (02) μονάδες για όσους είναι από διετίας κάτοικοι του Νομού. Η εντοπιότητα αποδεικνύεται με την κατάθεση ‘’πιστοποιητικού εντοπιότητας’’ από το Δήμο, όπως ορίζει το άρθρο 16 του Π.Δ 50/1996 ΦΕΚ 45/8-3-96. ή ΦΕΚ 896/16-07-2002

Σε περίπτωση ισοβαθμίας μορίων λαμβάνεται υπόψη :

* Εντοπιότητα
* Οικογενειακή Κατάσταση (έγγαμος, αριθμός τέκνων)
* Αθλητική Διάκριση
* Προϋπηρεσία στην Εκπαίδευση

Σε περίπτωση και πάλι ισοβαθμίας μορίων, γίνεται κλήρωση παρουσία των ενδιαφερομένων από τριμελή επιτροπή επιλογής στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής.

Β. ΟΡΓΑΝΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής που θα διδάξουν στα Τ.Α.Δ - Ε.Τ.Α.Δ αξιολογούνται από Τριμελείς Επιτροπές οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών ή για τους Νομούς Αττικής & Θεσσαλονίκης από τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομαρχιών, που ανήκουν στις παραπάνω και αποτελούνται από:

* Τον Διευθυντή της Β/θμιας Εκπαίδευσης ως Πρόεδρο.
* Τον Προϊστάμενο του οικείου Γραφείου Φυσικής Αγωγής.
* Τον Διευθυντή του οικείου Γυμνασίου ή Λυκείου ως μέλος.

Χρέη εισηγητή εκτελεί ο Προϊστάμενος του Γραφείου Φυσικής Αγωγής.

Με την ίδια απόφαση , ορίζονται ως Γραμματείς όσοι και οι Επιτροπές.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

* Οι προϊστάμενοι των Γραφείων Φυσικής Αγωγής της Χώρας υποβάλλουν προς την Κ.Ε.Α.Τ μέχρι 10 Απριλίου κάθε έτους εισηγήσεις, για τις ανάγκες σε εκπαιδευτικούς κατά ειδικότητα, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες που αφορούν την αντιστοιχία καθηγητών – μαθητών ανά άθλημα ομαδικό ή ατομικό .

Η Κ.Ε.Α.Τ εντός 20 ημερών καταρτίζει πίνακα με τις λειτουργικές ανάγκες Καθηγητών Φυσικής Αγωγής κατά άθλημα και Τ.Α.Δ, λαμβάνοντας υπόψη τα αθλήματα που καλλιεργούνται και αυτά που πρόκειται να καλλιεργηθούν και τα αθλήματα ή τις τάξεις που θα ανασταλεί ή θα καταργηθεί η λειτουργία τους από 1ης Σεπτεμβρίου του έτους.

Αντιστοιχία καθηγητών – μαθητών ανά άθλημα

ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΑΘΛΗΜΑ
Ένας (1) Από 10 μαθητές έως 18 μαθητές
Δύο (2) Από 19 μαθητές έως 36 μαθητές
 
Τρεις (3)
 
Από 37 μαθητές έως 55 μαθητές
 
Τέσσερις (4)
 
Από 56 μαθητές έως 74 μαθητές
 
Πέντε (5)
 
Από 75 μαθητές έως 93 μαθητές
 ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

(Κλασικός Αθλητισμός – Κολύμβηση – Ποδηλασία - Επιτρ.Αντισφαίριση - Αντισφαίριση-Σκοποβολή- Αντιπτέριση -Τεχνική Κολύμβηση – Συγχρονισμένη Κολύμβηση – Τοξοβολία - Ρυθμική Γυμναστική)

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΑΘΛΗΜΑ
Ένας (1) Από 10 έως 15 μαθητές
Δύο (2) Από 16 έως 29 μαθητές
 
Τρεις (3)
 
Από 30 έως 40 μαθητές
 
Τέσσερις (4)
 
Από 41 έως 50 μαθητές
 
Πέντε (5)
 
Από 51 έως 61 μαθητές
 
Έξι (6)
 
Από 62 έως 72 μαθητές
 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

(Άρση Βαρών – Πάλη – Πυγμαχία- Τζούντο – Ενόργανη - Ταε κβό ντό - Κανόε Καγιάκ- Καταδύσεις – Ιστιοπλοΐα – Κωπηλασία -Ιππασία-Χιονοδρομία –Θαλάσσιο Σκι - Ξιφασκία)

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΑΘΛΗΜΑ
Ένας (1) Από 08 έως 13 μαθητές
Δύο (2) Από 14 έως 20 μαθητές
Τρεις (3)
 
Από 21 έως 29 μαθητές
Τέσσερις (4)
 
Από 30 έως 38 μαθητές
Πέντε (5)
 
Από 39 έως 50 μαθητές
Έξι (6)
 
Από 51 έως 60 μαθητέςΌπου συνυπάρχουν Τ.Α.Δ και Ε.Τ.Α.Δ, για την κατάρτιση του πίνακα με τις λειτουργικές ανάγκες Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός αριθμός μαθητών κατά άθλημα.

* Η Κ.Ε.Α.Τ διαβιβάζει τους πίνακες των λειτουργικών αναγκών στους Προϊσταμένους των Γραφείων Φυσικής Αγωγής, οι οποίοι υποχρεούνται να δημοσιοποιήσουν με ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου τους.
* Οι υποψήφιοι που έχουν τα προσόντα και επιθυμούν να καταλάβουν θέσεις στα Τ.Α.Δ – Ε.Τ.Α.Δ, μπορούν να υποβάλουν αίτηση μαζί με βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Οικείο Γραφείο Φυσικής Αγωγής εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ανακοίνωση των πινάκων ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΘΛΗΜΑ, σε αυτό της Κύρια Ειδικότητας.
* Σε περίπτωση που ΔΕΝ υπάρχει:
* α) Κύρια Ειδικότητα ή β) Κύρια Ειδικότητα σε Ολυμπιακό άθλημα,(π.χ Μαζικός αθλητισμός, Παραδοσιακοί Χοροί,κ.λ.π)
* Ο υποψήφιος θα μπορεί να καταθέσει αίτηση στο άθλημα για το οποίο κατέχει ΆΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ,σύμφωνα με το Ν.2725/1999 άρθρο 31 παρ.1,2,3,4
* Οι αιτήσεις των υποψηφίων διαβιβάζονται στις τριμελείς επιτροπές αξιολόγησης Τ.Α.Δ – Ε.Τ.Α.Δ του Νομού ή Νομαρχίας (για τους Νομούς Αττικής & Θεσσαλονίκης), οι παραπάνω επιτροπές συνέρχονται αμέσως μετά την λήξη της ημερομηνίας κατάθεσης των αιτήσεων και των δικαιολογητικών που απαιτούνται και συντάσσουν εντός 10 εργασίμων ημερών το αργότερο, αναλυτικούς αξιολογικούς πίνακες υποψηφίων κατά άθλημα και Τ.Α.Δ – Ε.Τ.Α.Δ. Εάν αυτά είναι περισσότερα του ενός στο νομό, κατά φθίνουσα σειρά μορίων . Οι ανωτέρω πίνακες υποβάλλονται στην Κ.Ε.Α.Τ και ταυτόχρονα ανακοινώνονται στους ενδιαφερομένους με την φροντίδα του Προϊσταμένου του Γραφείου Φυσικής Αγωγής, δι΄αναρτήσεως στον οικείο πίνακα ανακοινώσεων.
* Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση κατά του αξιολογικού πίνακα ενώπιον της Κ.Ε.Α.Τ δια μέσω του Προϊσταμένου του Γραφείου Φυσικής Αγωγής, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (07) εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία της ανακοίνωσης (δι΄αναρτήσεως) των πινάκων, είτε για τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα είτε για την παράλειψη εγγραφής σ’ αυτόν. (Επικυρωμένα Δικαιολογητικά)
* Η Κ.Ε.Α.Τ εκδικάζει τις ενστάσεις εντός 25 εργασίμων ημερών και στην συνέχεια οριστικοποιεί τους πίνακες των τριμελών επιτροπών των Νομών όλης της Χώρας .
* Οι πίνακες αυτοί επικυρώνονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και αποστέλλονται στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στους Προϊσταμένους του Γραφείου Φυσικής Αγωγής των ενδιαφερομένων της Χώρας και ισχύουν για ένα διδακτικό έτος.
* Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη συνέχεια τοποθετούν τους αναπληρωτές σύμφωνα την αξιολογική σειρά του πίνακα και εισηγούνται στα οικεία Π.Υ.Σ.Δ.Ε την απόσπαση των μονίμων εκπαιδευτικών, που περιλαμβάνονται στον αξιολογικό πίνακα και οι οποίοι υπηρετούν εντός του νομού σε σχολείο που λειτουργεί Τ.Α.Δ ή Ε.Τ.Α.Δ.
* Η διαδικασία πρόσληψης στα Τ.Α.Δ – Ε.Τ.Α.Δ ολοκληρώνεται μέχρι 30 Αυγούστου κάθε έτους.

Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

* Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν :

α) Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

β) Οι αδιόριστοι πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής.

γ) Οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής οι οποίοι έχουν τρία (03) τέκνα,

Οι παραπάνω υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση σύμφωνα:

* Με την Κύρια Ειδικότητα
* Σε περίπτωση που ΔΕΝ υπάρχει: α) Κύρια Ειδικότητα ή β) Κύρια Ειδικότητα σε Ολυμπιακό άθλημα, ΤΟΤΕ ο υποψήφιος θα μπορεί να καταθέσει αίτηση στο άθλημα για το οποίο κατέχει ΆΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σύμφωνα με το Ν.2725/1999 άρθρο 31 παρ.1,2,3,4
* Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να δηλώσουν με σειρά προτίμησης περιοχές σχολείων τοποθέτησης, με ανώτερο αριθμό σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους προσωρινούς αναπληρωτές της Β/θμιας Εκπαίδευσης .
* Όλα τα δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα επικυρωμένα από δημόσια αρχή.
* Όσοι εκ των υποψηφίων προσληφθούν για να διδάξουν στο Τ.Α.Δ – Ε.Τ.Α.Δ χάνουν το δικαίωμα πρόσληψης από τους πίνακες αναπληρωτών του τρέχοντος έτους , σύμφωνα ,με ότι ισχύει για του αναπληρωτές γενικότερα.

Οι παρακάτω Υπουργικές Αποφάσεις καταργούνται:

* Γ4/773/9-8-2000 Φ.Ε.Κ 1008 τ.β/10-8-2000
* Γ4/872/27-7-2001 Φ.Ε.Κ 990 τ.β/30-7-2001
* Γ4/33877/2-4-2002 Φ.Ε.Κ 421 τ.β/05-4-2002
* Γ4/33225/1-4-2004 Φ.Ε.Κ 442 ΤΒ’ 6-4-2005

Η απόφαση αυτή από την οποία δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβέρνησης.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΣ


Πίνακας αποδεκτών :

1. Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπ/σης
2. Γραφεία Φυσικής ΑγωγήςΕσωτερική Διανομή:

1. Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε & Δ.Ε
2. Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής

Δείτε επίσης:
1)
Αναλυτική λειτουργία Τ.Α.Δ. Ε.Τ.Α.Δ.
2) ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ Φ.Α.(ΤΑΔ - ΕΤΑΔ)
3) Ιδρυση, Λειτουργία ΤΑΔ
4)
Υπόδειγμα Αίτησης

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση, και σεν βλέπετε ολη τη σελίδα (όλα τα frames), πατήστε ΕΔΩ για να επανέλθετε. Ευχαριστούμε)

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής (από 13 Αυγ..2007)
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 2004-2007
Αποποίηση Ευθύνης
14444444

1

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄Φ.Α.

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για Σχολικά Πιλοτικά Προγράμματα της Πράξης "Εφαρμογή Προγραμμάτων που προωθούν την Ισότητα στην Κοινωνία - Καλλιπάτειρα"
Θέματα Φυσικής Αγωγής:
Αθλητική περιβολή, Απουσία, Βαθμός ετήσιας προόδου στο μάθημα Φ.Α., Απαλλαγή από το μάθημα της Φ.Α., Κλειστά Γυμναστήρια, Αίθουσες Γυμναστικής, Χώροι πολλαπλής χρήσεως
Αξιολόγηση, Βαθμολόγηση Μαθητών στη Φ.Α.
Απαλλαγή στη Φ.Α.
Ο ρόλος του ΚΦΑ στη καθημερινή σύνταξη
Εισαγωγή μαθητών - αθλητών στα ΑΕΙ (για το 2008-09)
Απουσίες μαθητών - αθλητών, Προϋποθέσεις Δικαιολόγησης
Ατομικά Δελτία Υγείας, Εντυπο, Οδηγίες ΙΚΑ
Αθλητική περιβολή μαθητών
Νέφος κ΄ Φ.Α.
Χρήση- Φύλαξη Αθλ. Υλικού
Εξέταση για ΤΕΦΑΑ
Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, Κλειστά Γυμναστήρια
Σύμπτυξη τμημάτων, Tελευταία ώρα, Oμαδική μετακίνηση
Εργασία σε αθλητικούς συλλόγους
Βαθμολογία τριμήνων - Απορριπτικό αποτέλεσμα
Επαρκής κ΄ελλιπής φοίτηση, απουσίες αθλητών
Απαγόρευση απομάκρυνσης μαθητή από το τμήμα για συμμετοχή του σε δραστηριότητες
Οι αθλητικές δραστηριότητες, στην Πρωτοβάθμια Εκπ/ση, διεξάγονται κατά τις ώρες λειτουργίας των σχολείων και οι καθηγητές Φ.Α. ή Δάσκαλοι, που συμμετέχουν σε αυτούς ως Διαιτητές, Κριτές ή Συνοδοί, είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία.

   ΤΑΔ - ΕΤΑΔ. :

Ιδρυτική απόφαση Γ4/902/29-9-1988 για ΤΑΔ
Ιδρυση, Λειτουργία ΤΑΔ
Κριτήρια Επιλογής Κ.Φ.Α. στα ΤΑΔ (2009-10)
Κριτήρια Επιλογής Κ.Φ.Α. στα ΤΑΔ (2008-09)
Κριτήρια Επιλογής Κ.Φ.Α. στα ΤΑΔ (2007-08)
Αναλυτική λειτουργία Τ.Α.Δ. Ε.Τ.Α.Δ.
Υπόδειγμα Αίτησης
Κατάσταση Αθλητικών Σχολείων
Αποσπάσεις στα ΤΑΔ- ΕΤΑΔ για το 2005-06
Γραφεία Φ.Α. & ΤΑΔ- ΕΤΑΔ (σε όλη την Ελλάδα)
ΤΑΔ- ΕΤΑΔ ανά σχολείο/αθλημα, 2003
Σχολ. Αθλ. Δραστηριότητες:
Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την τροποποίηση (1755/Γ4/9-1-2006)
Δαπάνες Σχολικών Αγώνων
ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ:
Σύνθεση Παρέλασης (Β/θμια)
Παρέλαση κ΄υπηρεσία σε 2 σχολεία
Επιλογή σημαιοφόρων.
ΝΟΜΟΣ 2942/2001, Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το Πρόγραμμα Ολυμπιακής Εκπαίδευσης και για τις ανάγκες των σχολείων και άλλες διατάξεις.
Πρόγραμμα Ολυμπ. Παιδείας
Εφαρμογή Ολυμπ. Παιδείας
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ:
Δικαιολογητικά για Αδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Προπονητή
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
(Υλη, θέματα, σωστές απαντήσεις)
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικείµενο
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
 
 

Γρίφοι, Γνωμικά, Παροιμίες, Αινίγματα, Ημερολόγιο, Εορτές, Αριθμομηχανή, Μουσική, Σωστό - Λάθος, Σαν σήμερα, Ανέκδοτα, Εκτακτα νέα