.

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής (www.fa3.gr ) www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Απόφαση 77663/Γ4 (2)/2009, (ΦΕΚ B 1300/01.07.2009 ), ΤΑΔ - ΕΤΑΔ,
Κριτήρια, Διαδικασία και Όργανα Επιλογής
Για το 2009-10


(Επίσης και σε μορφη .pdf ΕΔΩ)

Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου και για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου (Τ.Α.Δ−Ε.Τ.Α.Δ)» Κριτήρια, Διαδικασία και Όργανα Επιλογής.Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΈχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1.α. του άρθρου 17 του ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167/Α΄/30.9.1985)

β. του άρθρου 7 του ν. 1894/1990 (Α΄ 110), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 παρ 51 ν. 2817/2000( Α΄ 78/14.3.2000)

γ. του ν. 2725/1999 (Α 121/1999) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

δ. του άρθρου 6 παρ. 2 και 5 του ν. 3255/2004 (Α΄ 138/22.7.2004).

ε. του άρθρου 1 παρ. 8 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/τ.Α΄/20.11.2003) και τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3402/2005 (ΦΕΚ 258/ τ.Α΄/17.10.2005)

στ. του άρθρου 2 παρ. 4 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75/ τ.Α΄/7.4.2006)

ζ. του άρθρου 9 παρ.4 του ν. 3391/2005

η. του άρθρου 27 του ν. 3475/2006 (τ.Α΄/146/13.7.2006) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρ. 22 του ν. 3577/2007 (A΄ 130/8.6.2007)

θ. της υπ’ αριθμ. 35557/Δ2/9.4.2003 (ΦΕΚ 465/2003 τ.Β΄) υπουργικής απόφασης και της υπ’ αριθμ. 79630/Δ2/28.7.2003 (ΦΕΚ 1084/5.8.2003 τ.Β΄) τροποποιητικής αυτής.

2) Την υπ’ αριθμ. 133237/Γ4/16.10.2008 (ΦΕΚ 428/ΥΟΔΔ/16.10.2008) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού.

3) Την υπ’ αριθμ. 71337/Γ4/19.6.2009 (ΦEK 282/ΥΟΔΔ/ 30.6.2009) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού.

4) Την υπ’ αριθμ. 41/1.7.2009 Πράξη της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (Κ.Ε.Α.Τ).

5) Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/21.1.2009 υπουργική απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» ΦΕΚ 68/τ.Β’/21.1.2009).

6) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 ( A΄98/2005) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα»,

αποφασίζουμε:

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) κλάδου ΠΕ11 καθώς και τους αδιόριστους πτυχιούχους του ιδίου κλάδου, που επιθυμούν να προσληφθούν ως αναπληρωτές και ωρομίσθιοι στα ΤΑΔ−ΕΤΑΔ, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξή τους στους αξιολογικούς πίνακες της κατηγορίας τους.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Κεφάλαιο Α

Προϋποθέσεις συμμετοχής και διαδικασία υποβολής αιτήσεων


Oι μόνιμοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 που υπηρετούν στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και οι αδιόριστοι πτυχιούχοι του ιδίου κλάδου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για πρόσληψη στα ΤΑΔ−ΕΤΑΔ, εφόσον διαθέτουν κύρια ειδικότητα, ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σύμφωνα με το ν. 2725/1999 άρθρο 31 παρ. 1, 2, 3, 4, στο άθλημα που επιθυμούν να προσληφθούν.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα Γραφεία Φυσικής Αγωγής των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ της ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ή στο άθλημα για το οποίο κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 1,2,3,4 και άρθρο 136 παρ. 5 του ν. 2725/1999. Αποκλειστική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι α) για τους αδιόριστους πτυχιούχους, από 2.7.2009 μέχρι και 10.7.2009 β) για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς, από 6.7.2009 μέχρι και δύο ημέρες μετά την ανάρτηση στη ιστοσελίδα του ΥΠΕΠΘ της απόφασης αποσπάσεων των εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ.

Η Αίτηση−Δήλωση σε έντυπη μορφή χορηγείται από τα Γραφεία Φυσικής Αγωγής των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και υποβάλλεται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ένα μόνο Γραφείο Φυσικής Αγωγής, αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου. Η αίτηση−δήλωση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν αίτηση για τα ΤΑΔΕΤΑΔ του Γραφείου Φυσικής Αγωγής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν οργανική θέση, ή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν αποσπαστεί.

Οι υποψήφιοι για θέση αναπληρωτή έχουν δικαίωμα να δηλώσουν μέχρι είκοσι (20) Γραφεία Φυσικής Αγωγής Διευθύνσεων ΔΕ οποιασδήποτε Περιφερειακής Διεύθυνσης, οι δε υποψήφιοι για θέση ωρομισθίου έχουν δικαίωμα να δηλώσουν τα Γραφεία Φυσικής Αγωγής μιας (1) μόνο Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Τα αθλήματα που καλλιεργούνται στα ΤΑΔ –ΕΤΑΔ των Γραφείων Φυσικής Αγωγής των Δ/νσεων ΔΕ εμφαίνονται στους συνημμένους πίνακες, που αποτελούν σώμα της παρούσας.

Μετά την καταχώρηση, ο υποψήφιος θα παραλάβει επικυρωμένο αντίγραφο της μηχανογραφημένης αίτησής του, στο οποίο θα αναγράφονται τα δικαιολογητικά που έχει υποβάλει και το οποίο θα υπογράφεται από τον ίδιο ή τον νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, θα είναι θεωρημένο από το Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης ή από τον Προϊστάμενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής και θα φέρει την υπογραφή του αρμόδιου για την ηλεκτρονική καταχώρηση υπαλλήλου.

Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στη συμπλήρωση της αίτησης. Μετά την παραλαβή του αντιγράφου της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός έχει την αποκλειστική ευθύνη του περιεχομένου αυτής και δύναται να υποβάλει εμπρόθεσμη ένσταση, σύμφωνα με τις ημερομηνίες που προβλέπονται από την εγκύκλιο, για οποιοδήποτε λάθος διαπιστώσει.

Τροποποίηση της δήλωσης προτίμησης μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων δεν επιτρέπεται.

Κεφάλαιο Β΄

Κριτήρια Επιλογής

Για την επιλογή μονίμων εκπαιδευτικών, αναπληρωτών και ωρομισθίων πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, που θα διδάξουν στα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης και Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης προσμετρούνται τα παρακάτω κριτήρια, τα οποία μοριοδοτούνται κατά κατηγορία ως ακολούθως:

1. Επιστημονική κατάρτιση:

α. Ειδικότητα ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στο άθλημα στο οποίο υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος: μέχρι δύο (2) μονάδες και ειδικότερα:

αα. Απόφοιτοι των Ελληνικών Πανεπιστημίων (Τ.Ε.Φ.Α.Α), δύο

(2) μονάδες στην κύρια ειδικότητα.

αβ. Απόφοιτοι σχολών ή τμημάτων Φυσικής Αγωγής Πανεπιστημίων του εξωτερικού, δύο (2) μονάδες, εφόσον η κύρια ειδικότητα έχει αποκτηθεί στο ίδιο Πανεπιστήμιο ταυτόχρονα με το βασικό τίτλο σπουδών ή μεταγενέστερα, από αντίστοιχο τμήμα Ελληνικού Πανεπιστημίου (ΤΕΦΑΑ).

αγ. Υποψήφιοι κάτοχοι μόνον άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, λαμβάνουν μισή (0,5) μονάδα. β. Τίτλοι Σπουδών:
1. Διδακτορικό Δίπλωμα 3,0 μονάδες και συνολικά μέχρι 4 ανεξαρτήτως επιπλέον αριθμού τίτλων
2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 1,5 μονάδες και συνολικά μέχρι 2 ανεξαρτήτως επιπλέον αριθμού τίτλων
3.Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι (ν. 2916/2001) 1,0 μονάδα ανεξαρτήτως του αριθμού

Το ανώτατο όριο συνολικά της κατηγορίας 1.β ορίζεται στις πέντε (5) μονάδες.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

γ. Επιτυχής συμμετοχή σε ένα τουλάχιστον από τους δύο τελευταίους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ (2008,2006): Δύο (2) μονάδες.

2. Υπηρεσιακή κατάσταση – Διδακτική εμπειρία:

α. διδακτική υπηρεσία στα Τ.Α.Δ Ε.Τ.Α.Δ: Μισή (0,5) μονάδα για κάθε διδακτικό έτος και συνολικά μέχρι πέντε (5) μονάδες.

β. διδακτική υπηρεσία σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης αρμοδιότητος του Υπ.Ε.Π.Θ. (εκτός ΤΑΔ – ΕΤΑΔ): Τρία δέκατα (0,3) μονάδας για κάθε διδακτικό έτος και συνολικά μέχρι τεσσεράμισι (4,5) μονάδες.

Το διδακτικό έτος προσδιορίζεται για μεν τις Τριτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους, για δε την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 21 Ιουνίου.

γ. Χρόνος κτήσης βασικού τίτλου σπουδών: (0,3) μονάδας για κάθε έτος και συνολικά μέχρι έξι (6) μονάδες.

Για τη μοριοδότηση αυτή λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος κτήσης του βασικού τίτλου σπουδών μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων. Χρόνος πλέον των έξι μηνών λογίζεται ως έτος.

Για τους πτυχιούχους πανεπιστημίων της αλλοδαπής, που έχουν συμμετάσχει σε εξετάσεις για ισοτιμία του πτυχίου τους, ως ημερομηνία κτήσης του πτυχίου λογίζεται αυτή της ισοτιμίας.

3. Αθλητικές διακρίσεις – προπονητική εμπειρία. α. Αθλητικές διακρίσεις. Αθλητές αθλήτριες κατηγορίας Ανδρών Γυναικών, Νέων

Ανδρών, Νέων Γυναικών, Εφήβων Νεανίδων και Παίδων – Κορασίδων, που έχουν κατακτήσει νίκη σε Ατομικό ή Ομαδικό άθλημα που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων, ανεξαρτήτως αριθμού συμμετοχών με την Εθνική Ομάδα, μοριοδοτούνται ως ακολούθως:
1. α) 1η έως 3η Ολυμπιακή νίκη 08 μονάδες
2. α1) 4η έως 8η Ολυμπιακή νίκη 06 μονάδες
3. β) 1η έως 3η Παγκόσμια νίκη 06 μονάδες
4. β1) 4η έως 6η Παγκόσμια νίκη 04 μονάδες
5. β2) 7η έως 8η Παγκόσμια νίκη 03 μονάδες
6. γ) 1η έως 3η Πανευρωπαϊκή νίκη 04 μονάδες
7. γ1) 4η έως 6η Πανευρωπαϊκή νίκη 03 μονάδες
8. δ) 1η έως 3η Μεσογειακή νίκη 2,5 μονάδες
9. ε) 1η Βαλκανική νίκη 02 μονάδες
10. στ) 1η έως 3η Παγκόσμια σχολική νίκη 02 μονάδες
11. στ1) 4η έως 8η Παγκόσμια σχολική νίκη 1,5 μονάδα
12. ζ1) 1η Πανελλήνια νίκη (Ανδρών−Γυναικών) 02 μονάδες
13. ζ2) 1η Πανελλήνια νίκη (όλων των ηλικιακών κατηγοριών ανεξαρτήτου αριθμού συμμετοχών) 01 μονάδα
14. η) 1η Πανελλήνια σχολική νίκη 01 μονάδα

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει περισσότερες από μία διακρίσεις είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό άθλημα, μοριοδοτείται η νίκη που αποτιμάται με τις περισσότερες μονάδες, και έχει επιτευχθεί στο άθλημα για το οποίο υποβλήθηκε η αίτηση. Η σχετική διάκριση βεβαιώνεται από τις αρμόδιες Ομοσπονδίες, οι οποίες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη του περιεχομένου της βεβαίωσης και επικυρώνεται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Για τους Ολυμπιακούς ή Μεσογειακούς αγώνες η βεβαίωση χορηγείται από την Ε.Ο.Ε (Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή).

Ανώτατο όριο μοριοδότησης της κατηγορίας 3.α. (αθλητικές διακρίσεις) είναι οκτώ (8) μονάδες.

β. Προπονητική εμπειρία: Μισή (0,5) μονάδα για κάθε έτος και μέχρι 2 (δύο) μονάδες συνολικά.

Λαμβάνεται υπόψη η προπονητική εμπειρία σε Ομοσπονδία ή σε Αθλητικό Σύλλογο ως ακολούθως:

β.α: στις Αγωνιστικές Κατηγορίες στις οποίες διεξάγονται Πανελλήνια Πρωταθλήματα της Ομοσπονδίας, και για το χρονικό διάστημα των τελευταίων πέντε ετών έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

β.β: Οι βοηθοί προπονητών ομαδικών αθλημάτων στην ανώτερη κατηγορία του αθλήματος λαμβάνουν τις αξιολογικές μονάδες της προπονητικής εμπειρίας, αρκεί τα στοιχεία τους να αναγράφονται στα φύλλα αγώνων.

β.γ: Οι υποψήφιοι που είναι εν ενεργεία προπονητές κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν από την υποβολή των αιτήσεων, μοριοδοτούνται με μια (ι) επιπλέον μονάδα, με την προϋπόθεση ο σύλλογος που εργάζονται, να εδρεύει στην περιο χή αρμοδιότητος του Γραφείου Φυσικής Αγωγής στο οποίο ανήκει το Τ.Α.Δ.Ε.Τ.Α.Δ. της πρώτης προτίμησης τους και να συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα των αξιολογημένων και ενεργών Σωματείων της Ομοσπονδίας, για το συγκεκριμένο άθλημα, που αιτείται ο υποψήφιος.(απαιτείται βεβαίωση της Ομοσπονδίας).

β.δ: Οι Ομοσπονδιακοί Προπονητές κατ’ εξαίρεση, μοριοδοτούνται με μία (1) μονάδα επιπλέον στην πρώτη επιλογή προτίμησής τους.

Για τον υπολογισμό της προπονητικής εμπειρίας λαμβάνονται υπόψη οι συμβάσεις που ήταν σε ισχύ τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και διάρκειας τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

β.ε: προϋπηρεσία στο Εθνικό Σύστημα Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισμού (Ε.Σ.Υ.Α.Α) Α΄ Φάση: τρία δέκατα(0,3) μονάδας για κάθε έτος και μέχρι μιάμιση (1,5) μονάδα συνολικά. Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου αυτού, λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία των τελευταίων πέντε ετών έως την καταληκτικ� ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Ανώτατο όριο μοριοδότησης της κατηγορίας 3.β είναι τεσσεράμισι (4,5) μονάδες.

4. Επιλογή πρώτης προτίμησης: τρεις (3) μονάδες.

Η επιλογή της πρώτης προτίμησης μοριοδοτείται μόνο στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει εντοπιότητα σε αυτή την περιοχή προτίμησης.

Κεφάλαιο Γ΄

Απαιτούμενα δικαιολογητικά


Για τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που αξιολογούνται, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ως ακολούθως:

1. Αναλυτική βεβαίωση προϋπηρεσίας στα ΤΑΔ−ΕΤΑΔ

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Ειδικότερα οι πολύτεκνοι ή τρίτεκνοι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να συμπληρώσουν το αντίστοιχο τετραγωνίδιο της Αίτησης−Δήλωσης που υποβάλλουν και να δηλώσουν την ιδιότητα τους

2. Αντίγραφο πτυχίου. Το αντίγραφο του πτυχίου καθώς και η κύρια ειδικότητα στο αντίστοιχο άθλημα πρέπει να είναι επικυρωμένα και σε περίπτωση που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, να είναι αναγνωρισμένα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.), (άρθρο 10 του Π.Δ.165/2000) ή το Ι.Τ.Ε. ή από την Επιτροπή Ισοτιμιών Σχολών Εκπαίδευσης Διδακτικού Προσωπικού.

4. Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος

1. Οι αδιόριστοι πτυχιούχοι υποβάλλουν επιπρόσθετα αντίγραφο Απολυτήριου Ελληνικού εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισότιμου σχολείου. Όσοι δεν έχουν το απολυτήριο αυτό, απαιτείται να προσκομίσουν πιστοποιητικό για την άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας, το οποίο χορηγείται από (i) το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (επίπεδο Δ΄) ή (ii) την Επιτροπή του άρθρου 14 παρ. 10 του ν. 1566/1985 (Δ/νση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

2. Για τους τίτλους, τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις της αλλοδαπής που επικαλούνται οι υποψήφιοι, πρέπει να υπάρχει επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα από την αρμόδια κατά το νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή από πτυχιούχο μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από διορισμένο βάσει του ν. 148/26.12.1913/1.2.1914 άμισθο διερμηνέα για τη γλώσσα για την οποία έχει διορισθεί, με εξαίρεση τον τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, για τον οποίο υποβάλλεται μόνον πράξη αναγνώρισης.

7. Αποδεικτικά στοιχεία προπονητικής εμπειρίας για τα ομαδικά και ατομικά αθλήματα:

α. Οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής υποχρεωτικά πρέπει να κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σύμφωνα με τον ν. 2725/1999, όπως συμπληρώθηκε με τους νόμους 2858/2000 ΦΕΚ 247/Α/2000, 2947/2001 ΦΕΚ 228/Α/2001, 3057/2002 ΦΕΚ 239/ Α/2002, 3207/2003 ΦΕΚ 302/Α/2003, 3259/2004 ΦΕΚ 149/Α/2004, 3262/2004 ΦΕΚ 173/Α/2004.

β. Τα Συμβόλαια ή Συμφωνητικά που κατατίθενται πρέπει να είναι σύμφωνα με τον Αθλητικό νόμο 2725/1999 (άρθρο 31 παρ. 6, άρθρο 136 παρ. 5), εμπρόθεσμα θεωρημένα από την Αρμόδια Δ.Ο.Υ και η θεώρηση πρέπει να έχει γίνει σύμφωνα με το άρθρο 82 του νόμου 2238/1994 (Α΄ 151/16.9.1994) όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 1 του νόμου 2390/1996 (Α΄ 54/21.3.1996) ή σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1065606/7222/ΔΕ Β΄18.7.2000 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με επικυ ρωμένο αντίγραφο της συγκεντρωτικής κατάστασης που υπεβλήθη στην ΔΟΥ από το σύλλογο.

γ. Βεβαίωση της Αθλητικής Ομοσπονδίας για την εργασιακή σχέση του τελευταίου τριμήνου, με βάση το κάθε συμβόλαιο που έχει ο υποψήφιος σε σύλλογο ή σε Ομοσπονδία.

Για την έκδοση βεβαίωσης από την Ομοσπονδία:

α) στα ομαδικά αθλήματα, θα λαμβάνονται υπόψη τα φύλλα αγώνων από τα οποία προκύπτει ότι ο προπονητής συμμετείχε σε αγώνες σε ποσοστό άνω του 50% της αγωνιστικής παρουσίας του συλλόγου στα πανελλήνια ή τοπικά πρωταθλήματα.

β) στα ατομικά αθλήματα θα λαμβάνονται υπόψη οι δηλώσεις συμμετοχής.

Συμβόλαια ή Συμφωνητικά που κατατίθενται και είναι θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α), ισχύουν. Στα παραπάνω Συμβόλαια Συμφωνητικά πρέπει να αναγράφονται οπωσδήποτε: α) η ημερομηνία έναρξης, β) η ημερομηνία λήξης, γ) η ιδιότητα του προπονητή, δ) η αγωνιστική κατηγορία ε) το άθλημα.

Τα Συμβόλαια – Συμφωνητικά που συντάχτηκαν πριν την ημερομηνία χορήγησης της άδειας άσκησης επαγγέλματος είναι ανίσχυρα και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Για την τεκμηρίωση της προπονητικής εμπειρίας των Προπονητών – Καθηγητών Φυσικής Αγωγής που εργάζονται στο Εθνικό Σύστημα Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισμού (Ε.Σ.Υ.Α.Α) απαιτείται σύμβαση και βεβαίωση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

8. Ως αποδεικτικό της εντοπιότητας απαιτείται πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας, στα μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο υποψήφιος επί μία διετία.

Όλα τα δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε φωτοαντίγραφα επικυρωμένα από δημόσια αρχή.

Επισήμανση: Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά στην αίτηση του υποψηφίου. Εκπρόθεσμα δικαιολογητικά δεν θα ληφθούν υπόψη.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Κεφάλαιο Α

1. Όργανα και Διαδικασία επιλογής


Με απόφαση των Διευθυντών των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκροτούνται Τριμελείς Επιτροπές ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών των υποψηφίων για ΤΑΔ –ΕΤΑΔ, οι οποίες αποτελούνται από:

1. Το Διευθυντή της Β/θμιας Εκπαίδευσης ως Πρόεδρο.

1. Τον Προϊστάμενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής της Οικείας Διεύθυνσης ως μέλος.

2. Ένα Διευθυντή Γυμνασίου ή Λυκείου στο οποίο λειτουργεί Τ.Α.Δ –Ε.Τ.Α.Δ ως μέλος.

Με την ίδια απόφαση, ορίζεται ως Γραμματέας, εκπαιδευτικός ή διοικητικός υπάλληλος της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή του Γραφείου Φυσικής Αγωγής.

Χρέη εισηγητή εκτελεί ο Προϊστάμενος του Γραφείου Φυσικής Αγωγής.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων διαβιβάζονται στις Τριμελείς Επιτροπές, οι οποίες συνέρχονται αμέσως μετά την λήξη της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων, ελέγχουν τα δικαιολογητικά και συντάσσουν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών το αργότερο, προσωρινούς πίνακες ανά κατηγορία υποψηφίων (μόνιμοι, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι), και ανά άθλημα, με φθίνουσα σειρά μορίων. Οι ανωτέρω πίνακες με αντίγραφο του σχετικού πρακτικού, υποβάλλονται αυθημερόν στην Κ.Ε.Α.Τ, ηλεκτρονικά και με ταχυδρομείο.

Η ΚΕΑΤ, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία συγκέντρωσης των πινάκων που υποβάλλονται από τα Γραφεία Φυσικής Αγωγής, καταρτίζει προσωρινούς ενιαίους πίνακες ανά κατηγορία υποψηφίων, ανά άθλημα και με φθίνουσα σειρά μορίων.

Στη συνέχεια, μέσω της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής, διαβιβάζονται οι ανωτέρω πίνακες στους Προϊσταμένους των Γραφείων Φυσικής Αγωγής, οι οποίοι υποχρεούνται να τους δημοσιοποιήσουν με ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου τους, ενώ ταυτόχρονα αναρτώνται και στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση του ΥΠΕΠΘ: http://e−aitisi.sch.gr

2. Ενστάσεις – Κατάρτιση οριστικών πινάκων.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση κατά των προσωρινών αξιολογικών πινάκων ενώπιον της Κ.Ε.Α.Τ, δια μέσου του Γραφείου Φυσικής Αγωγής που έχουν καταθέσει την αίτηση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της αναρτήσεως των πινάκων, είτε για τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα είτε για την παράλειψη εγγραφής τους σ’ αυτόν. Η ένσταση πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Με τη λήξη των ενστάσεων, οι τριμελείς επιτροπές συνέρχονται σε συνεδρίαση, εξετάζουν τις ενστάσεις και συντάσσουν πρακτικό, στο οποίο εκφράζουν τη γνώμη τους για την ένσταση κάθε υποψηφίου χωριστά. Οι ενστάσεις των υποψηφίων με τα συνημμένα δικαιολογητικά και αντίγραφο του πρακτικού της τριμελούς επιτροπής αποστέλλονται, με ευθύνη του Γραφείου Φυσικής Αγωγής, μέσω της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής στην ΚΕΑΤ, η οποία αφού συνεδριάσει και αποφασίσει επί των ενστάσεων, συντάσσει τους οριστικούς αξιολογικούς πίνακες των υποψηφίων.

Οι πίνακες αυτοί, με ευθύνη της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής, κυρώνονται με υπουργική απόφαση και αναρτώνται στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση του ΥΠΕΠΘ: http://e−aitisi.sch.gr, αποστέλλονται δε στους Διευθυντές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στους Προϊσταμένους των Γραφείων Φυσικής Αγωγής και ισχύουν για ένα διδακτικό έτος. Η διαδικασία κύ ρωσης των αξιολογικών πινάκων των Τ.Α.Δ – Ε.Τ.Α.Δ ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι 30 Αυγούστου κάθε έτους.

Μετά την κατάρτιση των τελικών αξιολογικών πινάκων από την ΚΕΑΤ και την κύρωση τους με υπουργική απόφαση, ουδεμία ένσταση γίνεται δεκτή.

3. Διαδικασία Τοποθέτησης

Οι κενές θέσεις των ΤΑΔ ΕΤΑΔ καλύπτονται κατά προτεραιότητα από τους μονίμους εκπαιδευτικούς που περιλαμβάνονται στους οικείους αξιολογικούς πίνακες των ΤΑΔ – ΕΤΑΔ. Στις εναπομείνασες κενές θέσεις προσλαμβάνονται αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι, με βάση τους αντίστοιχους πίνακες των ΤΑΔ –ΕΤΑΔ και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατ�ξεις περί αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ


1. Οι αδιόριστοι πτυχιούχοι κλάδου ΠΕ11 που είναι υποψήφιοι για τα ΤΑΔ−ΕΤΑΔ, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ένταξη τους και στους πίνακες των αναπληρωτών και στους πίνακες των ωρομισθίων.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, προσλαμβάνονται ωρομίσθιοι από τους εγγεγραμμένους στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

1. Όσοι από τους υποψηφίους προσληφθούν για να διδάξουν στα ΤΑΔ – ΕΤΑΔ, χάνουν το δικαίωμα πρόσληψης από τους πίνακες αναπληρωτών του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Για την πρόσληψη στα ΤΑΔ – ΕΤΑΔ τριτέκνων εκπαιδευτικών που περιλαμβάνονται στους τελικούς πίνακες, εφαρμόζονται οι ειδικές για αυτούς ρυθμίσεις.

3. Οι υποψήφιοι, που έχουν ξένη υπηκοότητα και δεν είναι πολίτες κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεούνται να προσκομίσουν βεβαίωση από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ότι έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση ένα έτος πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων, προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα διορισμού στο δημόσιο.

4. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 35557/Δ2/9.4.2003 (ΦΕΚ 465 Β΄) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 118723/Δ2/9.11.2006 (ΦΕΚ 1726 Β΄−διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 1863 Β΄) υπουργική απόφαση, οι προσλαμβανόμενοι προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί κατά την εμφάνισή τους για ανάληψη υπηρεσίας καταθέτουν στην οικεία Δ/νση Εκπαίδευσης πιστοποιητικό υγείας από Α/θμια Υγειονομική Επιτροπή ή Δημόσιο Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας. Το πιστοποιητικό αυτό έχει ισχύ τριών (3) ετών. Κατά τις προσλήψεις εντός της τριετίας, οι επαναπροσλαμβανόμενοι μπορούν να καταθέτουν επικυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού αυτού στη Διεύθυνση πρόσληψής τους.

6 .Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν να διδάξουν στα ΤΑΔ –ΕΤΑΔ, δεν έχουν δικαίωμα ανάκλησης της απόσπασής τους, παρά μόνο για σοβαρούς λόγους υγείας και εξαιρετικά σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.

7. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μορίων λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά:

α) Η Εντοπιότητα.

β) Η Οικογενειακή Κατάσταση (έγγαμος, αριθμός τέκνων).

γ) Η Προϋπηρεσία στην Εκπαίδευση.

δ) Η Προπονητική Εμπειρία.

ε) Η Αθλητική Διάκριση.

στ) Βαθμός βασικού πτυχίου

Η παρούσα εγκύκλιος αναρτάται με ευθύνη της Διοίκησης στους πίνακες ανακοινώσεων των Διευθύνσεων και Γραφείων Φυσικής Αγωγής για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων υποψηφίων εκπαιδευτικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Τελικές Διατάξεις


Μετά την δημοσίευση της απόφασης αυτής παύουν να ισχύουν οι υπουργικές αποφάσεις:

* Γ4/773/9.8.2000 Φ.Ε.Κ 1008 τ.Β΄/10.8.2000

* Γ4/872/27.7.2001 Φ.Ε.Κ 990 τ.Β΄/30.7.2001

* Γ4/33877/2.4.2002 Φ.Ε.Κ 421 τ.Β΄/5.4.2002

* Γ4/33225/1.4.2005 Φ.Ε.Κ 442 τ.Β΄/6.4.2005

* Γ4/47676/15.5.2006 Φ.Ε.Κ 661 τ.Β΄/26.5.2006

* Γ4/36682/30.3.2007 Φ.Ε.Κ 649 τ.Β΄/2.4.2007

* Γ4/59670/8.5.2008 Φ.Ε.Κ. 902 τ.Β΄/16.5.2008

* Γ4/83583/26.6.2008 Φ.Ε.Κ 1188/τ.Β΄/26.6.2008

* Γ4/128905/7.10.2008 Φ.Ε.Κ.2075/τ.Β/7.10.2008

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Μαρούσι, 1 Ιουλίου 2009

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

 

(Για το αρχείο σας σε μορφη .pdf ΕΔΩ)


ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση, και σεν βλέπετε ολη τη σελίδα (όλα τα frames), πατήστε ΕΔΩ για να επανέλθετε. Ευχαριστούμε)

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης
14444444

1

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄Φ.Α.

Θέματα Φυσικής Αγωγής:
Αθλητική περιβολή, Απουσία, Βαθμός ετήσιας προόδου στο μάθημα Φ.Α., Απαλλαγή από το μάθημα της Φ.Α., Κλειστά Γυμναστήρια, Αίθουσες Γυμναστικής, Χώροι πολλαπλής χρήσεως
Αξιολόγηση, Βαθμολόγηση Μαθητών στη Φ.Α.
Απαλλαγή στη Φ.Α.
Ο ρόλος του ΚΦΑ στη καθημερινή σύνταξη
Εισαγωγή μαθητών - αθλητών στα ΑΕΙ (για το 2008-09)
Απουσίες μαθητών - αθλητών, Προϋποθέσεις Δικαιολόγησης
Ατομικά Δελτία Υγείας, Εντυπο, Οδηγίες ΙΚΑ
Αθλητική περιβολή μαθητών
Αθλητική και πολιτιστική ημέρα στην Π/θμια και Δ/θμια Εκπ/ση- ΥΠΕΠΘ Γ4/353/2.8.90
Νέφος κ΄ Φ.Α.
Χρήση- Φύλαξη Αθλ. Υλικού
Εξέταση για ΤΕΦΑΑ
Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, Κλειστά Γυμναστήρια
Σύμπτυξη τμημάτων, Tελευταία ώρα, Oμαδική μετακίνηση
Εργασία σε αθλητικούς συλλόγους
Βαθμολογία τριμήνων - Απορριπτικό αποτέλεσμα
Επαρκής κ΄ελλιπής φοίτηση, απουσίες αθλητών
Απαγόρευση απομάκρυνσης μαθητή από το τμήμα για συμμετοχή του σε δραστηριότητες
Οι αθλητικές δραστηριότητες, στην Πρωτοβάθμια Εκπ/ση, διεξάγονται κατά τις ώρες λειτουργίας των σχολείων και οι καθηγητές Φ.Α. ή Δάσκαλοι, που συμμετέχουν σε αυτούς ως Διαιτητές, Κριτές ή Συνοδοί, είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία.

   ΤΑΔ - ΕΤΑΔ. :

Ιδρυτική απόφαση Γ4/902/29-9-1988 για ΤΑΔ
Ιδρυση, Λειτουργία ΤΑΔ
Κριτήρια Επιλογής Κ.Φ.Α. στα ΤΑΔ (2009-10)
Κριτήρια Επιλογής Κ.Φ.Α. στα ΤΑΔ (2008-09)
Κριτήρια Επιλογής Κ.Φ.Α. στα ΤΑΔ (2007-08)
Αναλυτική λειτουργία Τ.Α.Δ. Ε.Τ.Α.Δ.
Υπόδειγμα Αίτησης
Κατάσταση Αθλητικών Σχολείων
Αποσπάσεις στα ΤΑΔ- ΕΤΑΔ για το 2005-06
Γραφεία Φ.Α. & ΤΑΔ- ΕΤΑΔ (σε όλη την Ελλάδα)
ΤΑΔ- ΕΤΑΔ ανά σχολείο/αθλημα, 2003
Σχολ. Αθλ. Δραστηριότητες:
Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την τροποποίηση (1755/Γ4/9-1-2006)
Δαπάνες Σχολικών Αγώνων
ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ:
Σύνθεση Παρέλασης (Β/θμια)
Παρέλαση κ΄υπηρεσία σε 2 σχολεία
Επιλογή σημαιοφόρων.// Πρωτοβουλία με αφορμή τις μαθητικές παρελάσεις της 28ης/10/2011
ΝΟΜΟΣ 2942/2001, Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το Πρόγραμμα Ολυμπιακής Εκπαίδευσης και για τις ανάγκες των σχολείων και άλλες διατάξεις.
Πρόγραμμα Ολυμπ. Παιδείας
Εφαρμογή Ολυμπ. Παιδείας
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ:
Δικαιολογητικά για Αδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Προπονητή
24μηνίτες - 30μηνίτες:
Νομοθεσία και Πίνακες κατάταξης
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
(Υλη, θέματα, σωστές απαντήσεις)
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικείµενο
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
 
Εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδ. έτος 2011-2012

Γρίφοι, Γνωμικά, Παροιμίες, Αινίγματα, Ημερολόγιο, Εορτές, Αριθμομηχανή, Μουσική, Σωστό - Λάθος, Σαν σήμερα, Ανέκδοτα, Εκτακτα νέα