.

η διαδρομή σου: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Η Φ.Α. στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο

Δείτε, επίσης,
το παρόν αρχείο σε μορφή .doc (Word):
ΕΔΩ

                           

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε.
Τμήμα Α΄ 

Ερμού 15
10185 ΑΘΗΝΑ 

Πληροφορίες: Θ. Γούπος
Τηλέφωνο : 210.32.38.380
FAX : 210.32.38.580
E mail :spudonpe@ypepth.gr
 

    
 
Να διατηρηθεί μέχρι
Βαθμός ασφαλείας
 


Αθήνα, 28 – 7 - 2006
Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.
Φ.12 / 773 / 77094 / Γ1 
 
 

 
 Α Π Ο Φ Α Σ Η
 
 
 

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο  

Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 11, περίπτωση ε, του άρθρου 4 του Ν. 1566/85, (ΦΕΚ 161,τ. Α΄), «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες Διατάξεις», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2, του άρθρου 7, του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188, τ.Α΄), «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».
2. Την παράγραφο 2, περίπτωση γ του άρθρου 24 , του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 161,τ.Α΄),«Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες Διατάξεις».
3. Το άρθρο 29 α του Ν.1558/85 (ΦΕΚ 137τ Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92,( ΦΕΚ154 τ.Α΄) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38τ. Α΄).
4. Την παράγραφο 1, του άρθρου 10 , του Π.Δ 201/1998, (ΦΕΚ 161, τ. Α΄), «Οργάνωση και λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων».
5. Την Πράξη 7/2005 «Εισαγωγή δεύτερης ξένης γλώσσας στο Δημοτικό σχολείο» του Τμήματος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
6. Την Πράξη 12/2006 «Αναμόρφωση του Ωρολογίου Προγράμματος στο Δημοτικό Σχολείο» του Τμήματος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 

      1.  Την επέκταση της δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας) το σχολικό έτος 2006-2007 στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου και το σχολικό έτος 2007-2008 στην Ε΄ και στην Στ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου, σε όλα τα πολυθέσια Σχολεία από 6/θέσια και πάνω και για δύο (2) ώρες την εβδομάδα.

      2.  Ορίζουμε αναμορφωμένο Διδακτικό Ωράριο και Ωρολόγιο Πρόγραμμα 6/θεσίων και άνω Δημοτικών Σχολείων συμπεριλαμβανομένου και του Ολοήμερου προγράμματος. 
 

      3. α.  Διδακτικό Ωράριο Πρωινής Λειτουργίας 
 

07:00 - 08:00   Πρωινή Ζώνη      
08:00 - 08:10 (*1) 10' Υποδοχή μαθητών  
Κ

Α

Ν

Ο

Ν

Ι

Κ

Ο 
 
 

Π

Ρ

Ο

Γ

Ρ

Α

Μ

Μ

Α 
 
 

   
08:10 - 09:40 90' 1η διδακτική περίοδος

(1η και 2η ώρα)

 
09:40 - 10:00 20 ' Διάλειμμα  
10:00 - 11:30 90' 2η διδακτική περίοδος

(3η και 4η  ώρα)

 
11:30 - 11:45 15' Διάλειμμα  
11:45 - 12:25 40 ' 5η ώρα (*2)  
12:25 - 12:35 10' Διάλειμμα  
12:35 - 13:15 40 ' 6η ώρα 1η ώρα Ο

Λ

Ο

Η

Μ

Ε

Ρ

Ο 
 

Π

Ρ

Ο

Γ

Ρ

Α

Μ

Μ

Α

13:15 - 13:20 5' Διάλειμμα Διάλειμμα
13:20 - 14:00 40' 7η ώρα για τις

Ε΄& ΣΤ΄ τάξεις  

2η ώρα   
14:00 - 14:40     40΄ Φαγητό - ξεκούραση χαλάρωση (*3)
14:40 - 14:50     10΄ διάλειμμα
14:50 - 15:30     40΄ 3η ώρα
15:30 - 15:40     10΄ διάλειμμα
15:40 - 16:15     35΄ 4η ώρα
Προαιρετική Ζώνη
16:15 - 16:25     10΄ διάλειμμα
16:25 - 17:00     35΄ 5η ώρα (*4 )
 
 
 

Α΄ & Β΄    τάξεις:    25 ώρες / αποχώρηση:                                12:25

Γ΄ & Δ΄    τάξεις:   30 ώρες / αποχώρηση:                               13:15

Ε΄ & ΣΤ΄  τάξεις:  30 ώρες / αποχώρηση:                                 13:15

Ε΄ & ΣΤ΄  τάξεις:  32 ώρες με προσθήκη 2 (δύο) ωρών

                           για τη διδασκαλία της δεύτερης

                            ξένης Γλώσσας / αποχώρηση:   14:00  
 

      (*1)  Η ώρα έναρξης των μαθημάτων μπορεί να τροποποιείται ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες με απόφαση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

      (*2)  Εάν οι ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της σχολικής μονάδας επιτρέπουν την εφαρμογή της τρίτης διδακτικής περιόδου, τότε αυτή θα περιλαμβάνει την 5η και 6η ώρα και ο χρόνος του 2ου και 3ου διαλείμματος θα αυξάνεται κατά 5΄ λεπτά.

      (*3) Με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων η ώρα του φαγητού-ξεκούρασης χαλάρωσης μπορεί να μετατίθεται για τις τάξεις Α΄ και Β΄ στις 13:20-14:00.

      (*4 ) Λειτουργία προαιρετικής Ζώνης παρακολούθησης του Ολοήμερου προγράμματος.  
 
 
 

3. β.  Διδακτικό Ωράριο Απογευματινής Λειτουργίας 
 

14:00΄- 14:10΄ (*1) 10΄ Υποδοχή μαθητών
14:10΄ – 15:30΄ 80΄ 1η διδακτική περίοδος

(1η και 2η ώρα)

15:30΄ – 15:45΄ 15΄ 1ο Διάλειμμα
15:45 – 17:05΄ 80΄ 2η διδακτική περίοδος

(3η και 4η ώρα)

17:05΄ – 17:20΄ 15΄ 2ο Διάλειμμα
17:20΄ – 18:40΄ (*2) 80΄ 3η διδακτική περίοδος

(5η και 6η ώρα)

18:40΄ – 18:50΄ 10΄ 3ο Διάλειμμα
18:50΄ – 19:30΄ 40΄ 7η ώρα
 
 
 

Ε΄ & ΣΤ΄  τάξεις:  30 ώρες / αποχώρηση:                                    18:40

Ε΄ & ΣΤ΄  τάξεις:  32 ώρες με προσθήκη 2 (δύο) ωρών

                           για τη διδασκαλία της δεύτερης

                            ξένης Γλώσσας / αποχώρηση:                    19:30 
 
 

(*1) Η ώρα έναρξης των μαθημάτων μπορεί να τροποποιείται ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες με απόφαση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 
 

(*2) Εάν οι ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της σχολικής μονάδας παρεμποδίζουν την εφαρμογή της τρίτης διδακτικής περιόδου, αυτή μπορεί να διασπάται σε δύο σαραντάλεπτα με ενδιάμεσο δεκάλεπτο διάλειμμα και με ανάλογη μείωση του δεύτερου και τρίτου διαλείμματος.

4.    Αναμόρφωση Ωρολογίου Προγράμματος 
 
 

  Κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στο 6/Θ Δημοτικό Σχολείο 
 

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

    ΤΑΞΕΙΣ

   

Α

Β Γ Δ Ε ΣΤ
1 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ - - 2 2 2 2
2 ΓΛΩΣΣΑ 9 9 8 8 7 7
3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4 4 4 4 4 4
4 ΙΣΤΟΡΙΑ - - 2 2 2 2
5
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
4 4 3 3 - -
6 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - - - - 2 2
7 ΦΥΣΙΚΑ - - - - 3 3
8 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΑΓΩΓΗ - - - - 1 1
9 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ  ΑΓΩΓΗ (*1) 3 3 3 3 2 2
10 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2 2 2 2 2 2
11 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - - 3 3 3 3
12 ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ (*2) 3 3 3 3 2 2
13 ΔΕΥΤΕΡΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΓΑΛΛΙΚΗ

Ή ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ)

- - - - 2 2(*3)
 

ΣΥΝΟΛΟ

25 25 30 30 32 32(*3)
 
 
 

      (*1)  Οι ώρες της Αισθητικής Αγωγής στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ κατανέμονται ως εξής: μία (1) ώρα Μουσικής και οι άλλες διατίθενται για τα υπόλοιπα αντικείμενα της Αισθητικής Αγωγής.

            Οι ώρες της Αισθητικής Αγωγής στις τάξεις Ε΄ και Στ΄ κατανέμονται ως εξής: μία (1) ώρα Μουσικής και η άλλη ώρα διατίθεται στα υπόλοιπα αντικείμενα της Αισθητικής Αγωγής. 

      (*2) Στις τάξεις των σχολείων που εφαρμόζεται το πρόγραμμα «Καλλιπάτειρα» ο χρόνος της Ευέλικτης Ζώνης στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ ΄τάξεις μειώνεται κατά μία ώρα. Για το λόγο αυτό προτείνεται η συνεργασία του δασκάλου της τάξης με τον εκπαιδευτικό του Προγράμματος για την υλοποίηση σχεδίων εργασίας.

      (*3)  Οι ώρες που αναγράφονται στην Στ΄ τάξη [(2) δύο ώρες]  θα ισχύσουν από το σχολικό έτος 2007-2008. Για το σχολικό έτος 2006-2007 το σύνολο των ωρών της Στ΄ τάξης παραμένει 30 ώρες. 
 
 

  5.   Δημιουργία τμημάτων διδασκαλίας της δεύτερης Ξένης Γλώσσας  
   

      Για τη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλική ή Γερμανική) ο ελάχιστος αριθμός που απαιτείται είναι 8 μαθητές ανά τάξη.

      Σε απομονωμένα Δημοτικά Σχολεία της ηπειρωτικής και της νησιωτικής χώρας και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου και έγκριση του Δ/ντή Εκπαίδευσης μπορούν να λειτουργήσουν τάξεις με 5 μαθητές. 
 
 
 

  6.    Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία του Ολοήμερου  Προγράμματος 
   

  α.  Στα πολυθέσια σχολεία (από 6/θέσια και πάνω) ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος είναι 15 μαθητές.

  β.  Στα 4/θέσια και 5/θέσια σχολεία ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος είναι 10 μαθητές.

  γ.  Στα ολιγοθέσια σχολεία (1/θέσια, 2/θέσια, 3/θέσια) ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία του Ολοήμερου Σχολείου είναι 5 μαθητές. 
   
   
   
   

7.   Αναμόρφωση του Ολοήμερου Προγράμματος 
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΑΞΕΙΣ
Α΄ - Β΄ Γ΄ - Δ΄ Ε΄ ΣΤ΄
Μελέτη – Προετοιμασία

(Υποχρεωτικό)

10 7 7 7
Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

(Υποχρεωτικό)

2 2 2 2
Αγγλική Γλώσσα

(Υποχρεωτικό)

- 2 2 2
Αθλητισμός

(Υποχρεωτικό)

4 - - -
 
Επιλογής 
 

  α. Αθλητισμός

  β.  Εικαστικά

  γ. Θεατρική Αγωγή

  δ.  Μουσική

  ε.   Χορός

  
Επιλογή ΔΥΟ αντικειμένων από

2 ώρες το καθένα

(εκτός Αθλητισμού)

Επιλογή ΔΥΟ αντικειμένων από 2 ώρες το καθένα Επιλογή ΕΝΟΣ αντικειμένου από 2 ώρες Επιλογή ΕΝΟΣ αντικειμένου από 2 ώρες

(*1)

ΣΥΝΟΛΟ 20 15 13 13
 
 

     (*1) Μόνο για το σχολικό έτος 2006-2007 στην Στ΄ τάξη επιλέγονται 2 διδακτικά αντικείμενα και το σύνολο των ωρών του Ολοήμερου προγράμματος παραμένει 15 ώρες. 
 

α.  Υποχρεωτικά Διδακτικά Αντικείμενα: 
 

Για όλα τα τμήματα: 
 

 • Η Μελέτη-Προετοιμασία (στην Ελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά)
 • Οι Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, εφόσον το σχολείο στελεχωθεί με 
  εκπαιδευτικό της αντίστοιχης ειδικότητας.
 • Ο Αθλητισμός  για τα τμήματα των τάξεων Α', Β'.
 • Η Αγγλική Γλώσσα  για τα τμήματα των τάξεων Γ', Δ', Ε', ΣΤ'.
 
 
 
 

β.  Προαιρετικά Διδακτικά Αντικείμενα:

 

 • Ο Αθλητισμός  για τα τμήματα των τάξεων Γ', Δ', Ε' και ΣΤ'.
 • Τα Εικαστικά  για όλα τα τμήματα.
 • Η Θεατρική Αγωγή για όλα τα τμήματα.
 • Η Μουσική για όλα τα τμήματα.
 • Ο Χορός για όλα τα τμήματα.
 
 
 
 
 

8.    Πρωινή ζώνη του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου 
 
 

      Η πρωινή ζώνη του Ολοήμερου Δημοτικού σχολείου λειτουργεί τις ώρες 07:00΄- 08:00΄, εφόσον σ’ αυτή συμμετέχουν από 5 μαθητές και πάνω. Στα συστεγαζόμενα σχολεία, εφόσον ο αριθμός είναι μικρός γίνονται κοινά τμήματα.  
 
 
 
 

 1. Υποχρεωτική παρακολούθηση του προγράμματος του Ολοήμερου Σχολείου
 
 

      Η επιτυχής εφαρμογή του Ολοήμερου προγράμματος προϋποθέτει την παρακολούθησή του από όλους τους μαθητές που συμμετέχουν στο ολοήμερο μέχρι τη λήξη του, στις 16.15.  
 
 
 
 

 1. Προαιρετική Ζώνη παρακολούθησης του προγράμματος του Ολοήμερου Σχολείου
 
 

      α.  Από τις 16:15 μέχρι τις 17:00 λειτουργεί προαιρετική Ζώνη για τους μαθητές όλων των τάξεων. 
 
 
 

      β.   Γνωστικά αντικείμενα προαιρετικής Ζώνης 
 

Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΩΡΕΣ
1 Μελέτη - Προετοιμασία 1 - 3
2 Λογοτεχνία 1 - 2
3 Μυθολογία – Παραμύθι 1 - 2
4 Θεατρικό παιχνίδι 1 - 2
5 Εικαστικά 1 – 2
6 Μουσική 1 – 2
ΣΥΝΟΛΟ  ΩΡΩΝ 5
 
 
 
 

      Σημείωση:

       

 • Τα γνωστικά αντικείμενα 1 έως 3 διδάσκονται από εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ 70.
 • Το Θεατρικό παιχνίδι διδάσκεται από εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων κλάδων.
 • Τα Εικαστικά διδάσκονται από εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων κλάδων.
 • Η Μουσική διδάσκεται από εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων κλάδων.
 
 
 

    γ.  Ελάχιστος αριθμός για τη δημιουργία τμήματος στην προαιρετική Ζώνη του  Ολοήμερου Σχολείου είναι 10 μαθητές. 
 
 
 

    δ. Τα πρόσθετα γνωστικά αντικείμενα επιλογής και οι ώρες στην προαιρετική Ζώνη ορίζονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας ο οποίος λαμβάνει υπόψη του τις προτιμήσεις των μαθητών. 
 
 
 

9.   Εφημερεύοντες - Επιτήρηση μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα  
 

α. Με πράξη του συλλόγου διδασκόντων ορίζονται οι εφημερεύοντες (συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που προσλαμβάνονται για τις ανάγκες του Ολοήμερου προγράμματος) και καθορίζονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες τους. Αντίγραφο του πρακτικού αναρτάται στο γραφείο του Διευθυντή και στο γραφείο των εκπαιδευτικών.

      Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που συμπληρώνουν το ωράριο τους σε δύο σχολεία κάνουν εφημερία μόνο στο ένα, σ' αυτό που διδάσκουν τις περισσότερες ώρες.

      Καθήκοντα εφημερίας δεν ανατίθενται σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων που διδάσκουν σε τρία και περισσότερα σχολεία, όταν τουλάχιστον το ένα από αυτά λειτουργεί σε χωριστό κτίριο. 
 

β.  Η ώρα του φαγητού – ξεκούρασης – χαλάρωσης  εντάσσεται στην παιδαγωγική διαδικασία και θεωρείται ως διδακτική ώρα για τον Υποδιευθυντή – Υπεύθυνο του Ολοήμερου προγράμματος ή τον υπεύθυνο του Ολοήμερου προγράμματος. 
 
 
 

  10.   Αναμόρφωση Ωρολογίου προγράμματος του 3/θεσίου Δημοτικού Σχολείου 
   

Αναμορφώνουμε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του 3/θεσίου Δημοτικού Σχολείου με την προσθήκη μιας διδακτικής ώρας στα Μαθηματικά των τάξεων Α΄ και Β΄. 
 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα 3/θ Δημοτικού Σχολείου
 
 
Α/Α Μαθήματα Τάξεις Α΄ και Β΄ Τάξεις Γ΄ και Δ΄ Τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄
     
Α΄
 
Β΄
Συν/λία Συν.

ωρών

 
Γ΄
 
Δ΄
 
Συν/λία
Συν.

ωρών

 
Ε΄
 
ΣΤ΄
 
Συν/λία
Συν.

ωρών

1. Θρησκευτικά - - - - - - 2 2 - - 2 2
2 Γλώσσα 7 7 - 14 - - 8 8 - - 7 7
3. Μαθηματικά 4/2 4/2 - 4 3 3 - 6 3 3 - 6
4. Ιστορία - - - - - - 2 2 - - 2 2
5. Μελ.Περιβάλ. 3/2 3/2 - 3 - - 3 3 - - - -
6. Γεωγραφία - - - - - - - - - - 2/2 1
7. Φυσικά - - - - - - - - - - 3 3
8. Κοιν.Πολιτ.

Αγωγή

- - - - - - - - - - 1 1
9. Αισθητική

Αγωγή

- - 3/2 3/2 - - 4/2 2 - - 3/2 3/2
10. Φυσική

Αγωγή

- - 2/2 1 - - 2 2 - - 2 2
11. Ευέλικτη

Ζώνη

- - 3/2 3/2 - - 4/2 2 - - 3/2 3/2
  ΣΥΝΟΛΑ 101/2 101/2 4 25 3 3 21 27 3 3 21 27

Παρατηρήσεις για όλα τα ολιγοθέσια σχολεία: 
 

 1. Στα ολιγοθέσια σχολεία (1/θέσια, 2/θέσια, 3/θέσια) στα οποία θα διατεθεί εκπ/κός Αγγλικής Γλώσσας, το ωράριο των τάξεων Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ' αυξάνεται με τις αντίστοιχες που θα διδάξει ο εκπ/κός αυτός χωρίς βεβαίως να γίνεται υπέρβαση (3) τριών ωρών την εβδομάδα για κάθε μία από τις παραπάνω τάξεις και το σύνολο των ωρών αυξάνεται σε (30) τριάντα ώρες.
 
 
 1. Εάν τη Φυσική Αγωγή την αναλάβει (σε ολιγοθέσιο σχολείο) εκπ/κός της αντίστοιχης ειδικότητας, οι ώρες αυτές αφαιρούνται από το δάσκαλο της τάξης.
 
 
 
 
 
 

      Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2006-2007. 
 
 

  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
   
   

                                                                            Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                                   ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 
 
 
 
 

                                                                 ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ


ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Βιβλία Φ.Α. από ΟΕΔΒ
Περιεχόμενα νομοθεσίας σχετικά με τη Φ.Α.
ΔΗΛΩΣΑΝ για την Φ.Α.:
Υπουργός Παιδείας, Αρης Σπηλιωτόπουλος:
"Η Φυσική Αγωγή υπηρετεί όχι μόνο την μαθητική κοινότητα αλλά και ολόκληρη την κοινωνία"
Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός (Δείτε το, αξίζει παρότι είναι μεγάλο αρχείο 189 Kb)
Απάντηση υφ. Παιδείας κ. Καλού στα αιτήματα της Ένωσης Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Ελλάδας (Ε.Κ.Φ.Α.Ε.) για την αναβάθμιση του κλάδου της Φ.Α., τα οποία κατέθεσε ως αναφορά ο Βουλευτής κ. Αθαν. Αλευράς.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Γυμνασιάδα 2006, Αγώνες της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού (ISF).
30 Μηνίτες Φ.Α.
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Φ.Α. κ΄ Αρχαία Ελλάδα
Ολυμπιακά Αγωνίσματα στην Αρχαία Ελλάδα
Ολυμπιονίκες στην Αρχαία Ελλάδα
Χρονικό Εκπ/σης Στελεχών Φ.Α.
Τα Δύσκολα Χρόνια Φ.Α. και Εκπ/σης
Η Σταδιακή Σύγκλιση Φ.Α. και Εκπ/σης
Πρωτεργάτες Φ.Α. και Αθλητισμού:
Φωκιανός, Χρυσάφης, Βικέλας, Λάμπρος, Μάνος
Ιστορική Ανασκόπηση της Φ.Α. στην Ελληνική Εκπαίδευση
Προβλήματα των καθηγητών Φ. Α. (κ΄άλλων ειδικοτήτων) ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΟΕ)
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ κ΄ΘΕΣΕΙΣ της ΔΟΕ για την Φ. Α. (κ΄άλλες ειδικότητες)
Χρονικό Φ.Α. στο Δημοτικό
Γενικός Στόχος της Φ.Α. - Επί μέρους Στόχοι
Προγραμματισμός Μαθήματοος ΦΑ.
Διεθνής Καταστατικός Χάρτης Φυσικής Αγωγής της UNESCO.
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΕΠΠΣ) - Φ.Α.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ:
1. Σκοπός της διδασκαλίας του ΅αθή΅ατος
2. ’ξονες, Γενικοί στόχοι, Θε΅ελιώδεις έννοιες Διαθε΅ατικής προσέγγισης
3. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις
4. Προτεινό΅ενα διαθε΅ατικά σχέδια εργασίας
5. Αξιολόγηση
6. Προδιαγραφές Βιβλίων και λοιπού διδακτικού υλικού
ΓΥΜΝΑΣΙΟ:
1. Σκοπός της διδασκαλίας του ΅αθή΅ατος
2. ’ξονες, Γενικοί στόχοι, Θε΅ελιώδεις έννοιες Διαθε΅ατικής προσέγγισης
3. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις
4. Προτεινό΅ενα διαθε΅ατικά σχέδια εργασίας
5. Αξιολόγηση
6. Προδιαγραφές Βιβλίων και λοιπού διδακτικού υλικού
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Φ. Α.:
Α'-Β' Δημοτικού
Γ'-Δ' Δημοτικού,
Ε'-ΣΤ' Δημοτικού
Α' Γυμνασίου
Β' Γυμνασίου
Γ' Γυμνασίου
 Ολα τα ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ της Φ.Α. σε μορφή .pdf
ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Φ.Α.:
Α' Β' Γ' Δ' Ε' ΣΤ' Δημοτικού
Α' Β' Γ' ημερήσιου Γυμνασίου
Α' Β' Γ' Γενικού Λυκείου
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
2007, Γνωστικό Αντικείμενο
2007, Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2007, Ειδική Διδακτική
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικεί΅ενο
ΕΞεταστέα Υλη, Φ.Α. (ΠΕ11), ΑΣΕΠ, 2006
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
 Eρωτήσεις εργοφυσιολογίας
Παιδαγωγική 2006
Διδακτική Μεθοδολογία
Θεωρίες Μάθησης, (pdf, 480 Kb)
Διοριστέοι ΑΣΕΠ 2002
30 Μηνίτες Φ.Α
Διοριστέοι ΑΣΕΠ 2004
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ στο ΣΧΟΛΕΙΟ
Από την συλλογή κ΄επιμέλεια του δάσκαλου Γρηγόρη Φιλιππιάδη
ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΥΓΕΙΑ στο ΣΧΟΛΕΙΟ
Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου
ΕΝΩΣΕΙΣ Φ.Α.
ΠΕΠΦΑ (Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής)
ΕΓΒΕ (Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος)