.

η διαδρομή σου: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ.Α. του ΥΠΕΠΘ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ του ΥΠ.Ε.Π.Θ. -  ΚΥΡΙΟ ΕΡΓΟ


Πληροφορίες:
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ
& ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Μητροπόλεως 12-14 10185 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-3212025

 Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής είναι Υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Κύριο έργο της είναι η εισήγηση και υλοποίηση εκπαιδευτικών δομών που κρίνονται αναγκαίες για την ανάπτυξη του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης. Επίσης προτείνει τις αναγκαίες ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία της Φυσικής Αγωγής και του Σχολικού Αθλητισμού σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις της κοινωνίας.

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής συγκεντρώνει και καταγράφει τα προβλήματα, προγραμματίζει, προτείνει και αξιολογεί. Συνεργάζεται με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, με τα τμήματα των ΤΕΦΑΑ, με τους Σχολικούς Συμβούλους και τους Προϊσταμένους των Γραφείων Φυσικής Αγωγής των Νομαρχιών, με τις Ομοσπονδίες, με άλλα Υπουργεία (Υπουργείο Πολιτισμού, Υγείας / Πρόνοιας, Εμπορίου).

Η Φυσική Αγωγή επηρεάζει βαθύτατα και πολύπλευρα την κοινωνική ζωή, για αυτό πρέπει να αξιοποιείται δημιουργικά μέσα στα σχολεία.

Ο ρόλος της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής είναι ουσιαστικός και καθοριστικός για την επίτευξη των στόχων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπως ορίζεται από το Ν. 1566 / 85. Δηλαδή να συμβάλλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών ώστε ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά.


Δ/ντής της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής του ΥπΕΠΘ

Το "είθισται" εδώ και πολλές δεκαετίες ήθελε τον Επιθεωρητή Φ.Α. της Αθήνας να τίθεται στην ηγετική αυτή θέση. Από τότε όμως που η θέση του Επιθεωρητή Φ.Α. (και μη) έπαψε να ισχύει (Ν. 1304 της 7/7.12.82), δημιουργήθηκε, για μεν το εκπαιδευτικό/παιδαγωγικό του μέρος, ο Σχολ. Σύμβουλος Φ.Α., για δε το διοικητικό του κομμάτι, ο Προϊστάμενος Γραφείου Φ.Α. (ή Δ/ντής Εκπ/σης ειδικότητας ΠΕ11).

Η σχετική νομοθεσία που αναφέρεται στη θέση αυτή (εξ' όσων γνωρίζω - διορθώστε με αν γνωρίζετε κάτι πιο πρόσφατο) είναι το Π.Δ. 147/1976 (ΦΕΚ 56 τ.Α') "Περί του Οργανισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων", το οποίο στο άρθρο 70 αναφέρει:

στ΄) "Της Διευθύνσεως Φυσικής Αγωγής, προΐσταται Επιθεωρητής ειδικότητος Φυσικής (Σωματικής) Αγωγής"*

*Π.Δ. 147/1976 (ΦΕΚ 56 τ.Α')
Αρθρο 70. Γενική Διεύθυνσις Γενικής Εκπαιδεύσεως

1. Της Γενικής Διευθύνσεως Γενικής Εκπαιδεύσεως, προΐσταται Γενικός
Επιθεωρητής επί βαθμώ 1ω.

2. α) Της Υπηρεσίας Εκπαιδεύσεως της αυτής Γενικής Διευθύνσεως,
προΐσταται Γενικός Επιθεωρητής επί βαθμώ 1ω. Εάν ο Προϊστάμενος της
Γενικής Διευθύνσεως προέρχεται εκ των λειτουργών της Μέσης
Εκπαιδεύσεως, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εκπαιδεύσεως προέρχεται εκ
των λειτουργών της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, και αντιστρόφως.
β) Της Διευθύνσεως Εφαρμογής Προγραμμάτων Δημοτικής Εκπαιδεύσεως και
Προσχολικής Αγωγής, προΐσταται Διευθυντής Δημοτικών Σχολείων.
γ) Της Διευθύνσεως Εφαρμογής Προγραμμάτων Μέσης Εκπαιδεύσεως,
προΐσταται Διευθυντής Σχολείων της αυτής Εκπαιδεύσεως.
δ) Της Διευθύνσεως Εφαρμογής Προγραμμάτων Σχολών Εκπαιδεύσεως
Διδακτικού Προσωπικού, προΐσταται Καθηγητής Παιδαγωγικής Ακαδημίας, επί
βαθμώ 3ω ή 2ω.
ε) Της Διευθύνσεως Σχολικής Υγιεινής, προΐσταται Υγειονομικός
Επιθεωρητής, φυλασσομένης της ισχύος της περιπτ. 5β του άρθρ. 66 του
παρόντος.
ς) Της Διευθύνσεως Φυσικής Αγωγής,
προΐσταται Επιθεωρητής ειδικότητος Φυσικής (Σωματικής) Αγωγής.
ζ) Της Διευθύνσεως Επιμορφώσεως Ενηλίκων, προΐσταται υπάλληλος του
Κλάδου Α1 Διοικητικού επί βαθμοίς 3ω-2ω.
η) Της Διευθύνσεως Ειδικής Αγωγής, προΐσταται Καθηγητής Παιδαγωγικής
Ακαδημίας επί βαθμώ 3ω ή 2ω, κατά προτίμησιν μετεκπαιδευθείς εις θέματα
Ειδικής Αγωγής.

3. α) Των τμημάτων της Διευθύνσεως Εφαρμογής Προγραμμάτων Δημοτικής
Εκπαιδεύσεως και Προσχολικής Αγωγής, προΐστανται λειτουργοί της
Δημοτικής Εκπαιδεύσεως.
β) Των Τμημάτων της Διευθύνσεως Εφαρμογής Προγραμμάτων Μέσης
Εκπαιδεύσεως, προΐστανται λειτουργοί της Μέσης Εκπαιδεύσεως.
γ) Των Τμημάτων της Διευθύνσεως Εφαρμογής Προγραμμάτων Σχολών
Εκπαιδεύσεως Διδακτικού Προσωπικού, προΐστανται Καθηγηταί Παιδαγωγικών
Ακαδημιών.
δ) Των Τμημάτων της Διευθύνσεως Σχολικής Υγιεινής, προΐστανται
Σχολίατροι.
ε) Των Τμημάτων της Διευθύνσεως Φυσικής Αγωγής, προΐστανται
εκπαιδευτικοί λειτουργοί του Κλάδου Σωματικής Αγωγής.
ς) Των Τμημάτων της Διευθύνσεως Επιμορφώσεως Ενηλίκων, προΐστανται
υπάλληλοι του Κλάδου Α1 Διοικητικού επί βαθμοίς 5ω-4ω.
ζ) Των Τμημάτων της Διευθύνσεως Ειδικής Αγωγής, προΐστανται Διδάσκαλοι
επί βαθμοίς 5ω ή 4ω μετεκπαιδευθέντες εις θέματα Ειδικής Αγωγής.

4. α) Της Υπηρεσίας Διοικήσεως της Γενικής Διευθύνσεως Γενικής
Εκπαιδεύσεως, προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου Α1 Διοικητικού επί βαθμώ
Αναπληρωτού Γενικού Διευθυντού.
β) Των Διευθύνσεων: Προσωπικού Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, Προσωπικού
Μέσης Εκπαιδεύσεως, Προσωπικού ετέρων κλάδων Δημοσίας Γενικής
Εκπαιδεύσεως, πλήν Δημοτικής και Μέσης, Ιδιωτικής Γενικής Εκπαιδεύσεως
και Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων, προΐστανται υπάλληλοι του
Κλάδου Α1 Διοικητικού επί βαθμοίς 3ω-2ω.

5. Απάντων των Τμημάτων των Διευθύνσεων των υπαγομένων εις την
Υπηρεσίαν Διοικήσεως της Γενικής Διευθύνσεως Γενικής Εκπαιδεύσεως,
προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου Α1 Διοικητικού επί βαθμοίς 5ω-4ω.
ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης
14444444

1

Δ/ΝΣΗ Φ.Α. ΥΠΕΠΘ

ΕΡΓΟ της Δ/ΝΣΗΣ Φ.Α.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

   ΤΑΔ - ΕΤΑΔ. :

Ιδρυση, Λειτουργία ΤΑΔ
Επιλογή Κ.Φ.Α. στα ΤΑΔ -Πίνακας,
Αναλυτική λειτουργία Τ.Α.Δ. Ε.Τ.Α.Δ.
Κατάσταση Αθλητικών Σχολείων
ΤΑΔ- ΕΤΑΔ για το 2007-08
Γραφεία Φ.Α. & ΤΑΔ- ΕΤΑΔ (σε όλη την Ελλάδα)
Εγκύκλιοι σχετικά με τα Τμήματα Αθλητικών Διευκολύνσεων ΤΑΔ-ΕΤΑΔ
2008-09:
Οδηγίες Υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη στα ΤΑΔ-ΕΤΑΔ (2008-09)
ΙΔΡΥΣΕΙΣ – ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΤΑΔ-ΕΤΑΔ (για το 2008-09)
Κριτήρια - Διαδικασία και Όργανα Επιλογής των Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου & για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου, Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ, (για το 2008-09)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΑΔ-ΕΤΑΔ 2010-11 (ανά άθλημα)
Απόφαση 64114/Γ4/27-12-10 τοποθέτησης μονίμων για τα Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ 2010-11

   KEAT :

Οκτ.2007, Συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (ΚΕΑΤ)
Συγκρότηση ΚΕΑΤ - αριθμός μελών - λειτουργία διάρκεια θητείας και τρόπος διοικητικής υποστήριξης.
ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
(112843 / Γ4)
Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την τροποποίηση (1755/Γ4/9-1-2006)
ΚΟΕΣΑ και ΟΕΣΑ: Επιτροπές Οργάνωσης Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων και Πρωταθλημάτων.
Δαπάνες Σχολικών Αγώνων
Πανελλήνια Ρεκόρ Στίβου:
-
Ανδρών

- Γυναικών
- Εφήβων
ΣΕΓΑΣ
Ατομικά Δελτία Υγείας:
Απόφαση 2 Υπ/ργων, Οδηγίες για 2005-06
ΑΘΛΗΤ. ΧΩΡΟΙ, ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΣΠΟΡ κλπ
Αναζητήστε εδώ κάθε αθλητικό Σύλλογο ή Αθλημα σε όλη την Ελλάδα
Κολυμβητήρια
Καταγραφή και Χρήση Αθλητικών Χώρων για τη Φυσική Αγωγή και τον Σχολικό Αθλητισμό
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία,  Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
Γραφεία Φ.Α. (σε όλη την Ελλάδα)
Οι νέοι Προϊστάμενοι Φ.Α. (Οκτ. 2007)