.

η διαδρομή σου: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ.Α. του ΥΠΕΠΘ

Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Γενική Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα Γ
Μητροπόλεως 12 – 14
101 85 ΑΘΗΝΑ
 
Πληροφορίες : Α. Λαμπρινίδης
Τηλέφωνο : 210 3213 983
Fax : 210 3317 122
Αθήνα 14 - 10 - 2005
Αριθμ. Πρωτ.  112843 / Γ4
 
 
 
 
(Φ.Ε.Κ. 1497/τ.Β΄/1-11-2005)
 
 
 
 
 
Α Π Ο Φ Α Σ Η

Θέμα : Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 
 
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. 2 και του άρθρου 63 του Ν.1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 167 τ.Α΄/30-9-1985
2. Την Γ4/931/13-11-1986 κανονιστική απόφαση περί "Σχολικών Αθλητικών Εκδηλώσεων" (ΦΕΚ 99 τ.Β΄/26-2-1987) που κυρώθηκε με το άρθρο 16 του Ν.1824/1988.(ΦΕΚ 296 τ.Α΄/30-12-1988) και
3. Τις διατάξεις του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄/13-2-2002) «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»
4. Την 37876/Στ5/26-4-2004 Απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 608/τ.Β΄/26-4-2004)
 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
 
Καθορίζουμε την οργάνωση και διεξαγωγή των αθλητικών δραστηριοτήτων στα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως ακολούθως :
 

1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ
3 ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

4 ΑΓΩΝΕΣ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

4.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 
α΄ Στους αγώνες μετέχουν μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Ενιαίο Λύκειο, Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (Τ.Ε.Ε.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του Υπ.Ε.Π.Θ. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Ενιαίου Λυκείου. Οι μαθητές και οι μαθήτριες πρέπει να φοιτούν κανονικά και κατά την ημέρα της συμμετοχής τους δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί :

α α΄ Οι μαθητές Ενιαίου Λυκείου τις εκατόν δέκα τέσσερις (114) απουσίες (αδικαιολόγητες και δικαιολογημένες).
α β΄ Οι μαθητές Τ.Ε.Ε. (ημερήσιου ή εσπερινού) τις εκατόν εξήντα τέσσερις (164) απουσίες (αδικαιολόγητες και δικαιολογημένες).
α γ΄ Οι μαθητές Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου τις εκατόν τριάντα (130) απουσίες (αδικαιολόγητες και δικαιολογημένες).
α δ΄ Οι μαθητές άλλων τύπων Λυκείων, όπως εκκλησιαστικών, μουσικών κ.λ.π. τις εκατόν δέκα τέσσερις (114) απουσίες (αδικαιολόγητες και δικαιολογημένες), στα μαθήματα Γενικής Παιδείας.
α ε΄ Οι μαθητές που φοιτούν σε Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης (Ε.Τ.Α.Δ.) Λυκείου, τις εκατόν δέκα τέσσερις (114) απουσίες (αδικαιολόγητες και δικαιολογημένες).

β΄ Στους αγώνες αυτούς μετέχουν μαθητές και μαθήτριες Λυκείου που έχουν γεννηθεί κατά το δέκατο όγδοο έτος πριν από το έτος τέλεσης των αγώνων ή τα τρία επόμενα. [ Παράδειγμα: Το έτος 2006 μετέχουν μαθητές που γεννήθηκαν το 2006 - 18 = 1988 και 1989, 1990 και 1991.] Το εδάφιο αυτό δεν ισχύει για το άθλημα της Πάλης.
γ΄ Στους αγώνες Πάλης (Ελεύθερης Ερασιτεχνικής και Ελληνορωμαϊκής), όπου οι αγώνες διεξάγονται σε δύο (2) κατηγορίες ηλικίας, μετέχουν :

γ α΄ Στην μεγάλη κατηγορία μόνο μαθητές Λυκείου που έχουν γεννηθεί κατά το δέκατο όγδοο έτος πριν από το έτος τέλεσης των αγώνων ή το αμέσως επόμενο. [Παράδειγμα: Το έτος 2006 μετέχουν μαθητές που γεννήθηκαν το 2006 - 18 = 1988 και 1989.]
γ β΄ Στην μικρή κατηγορία μόνο μαθητές Λυκείου που έχουν γεννηθεί κατά το δέκατο έκτο έτος πριν από το έτος τέλεσης των αγώνων ή το αμέσως επόμενο. [Παράδειγμα: Το έτος 2006 μετέχουν μαθητές που γεννήθηκαν το 2006 – 16 = 1990 και 1991.]

δ΄ Έτος τέλεσης των αγώνων λογίζεται το έτος που λήγει το σχολικό έτος. [π.χ. το σχολικό έτος 2005 - 2006 λογίζεται σαν 2006]
ε΄ Μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στο σχολείο με αρχική εγγραφή ή μετεγγραφή που είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των παραγράφων 11.1 και 11.2 της Απόφασης αυτής.
στ΄ Ειδικά για τα αθλήματα της Άρσης Βαρών, της Πάλης και της Ενόργανης Γυμναστικής, απαραιτήτως οι μαθητές και μαθήτριες που θα λάβουν μέρος, πρέπει να έχουν δελτίο από αθλητικό σωματείο που καλλιεργεί το αντίστοιχο άθλημα και να είναι εν ενεργεία αθλητές.

Από του λοιπού σε αυτήν την απόφαση, χάριν συντομίας, οι αγώνες αυτοί θα αναφέρονται ως αγώνες Λυκείου.
 
4.2 ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ
 
4.2.1 Τα ομαδικά αθλήματα που μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές και μαθήτριες Λυκείου είναι :

α΄ Καλαθοσφαίριση [ Μαθητών και Μαθητριών ]
β΄ Πετοσφαίριση [ Μαθητών και Μαθητριών ]
γ΄ Χειροσφαίριση [ Μαθητών και Μαθητριών ]
δ΄ Ποδόσφαιρο [ Μαθητών μόνο ]

Από τα παραπάνω αθλήματα δικαίωμα συμμετοχής κάθε μαθητής ή μαθήτρια έχει μόνο σε ένα άθλημα.
 
4.2.2 Οι Φάσεις διεξαγωγής όλων των ομαδικών αθλημάτων Λυκείου είναι :

α΄ Α΄ Φάση : Αγώνες μεταξύ των ομάδων των Λυκείων Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
β΄ Β΄ Φάση : Αγώνες μεταξύ των πρωταθλητριών ομάδων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ομίλους
γ΄ Γ΄ Φάση : Τελική Φάση Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων

4.3 ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ
 
4.3.1 Τα ατομικά αθλήματα που μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές και μαθήτριες Λυκείου είναι :

α΄ Δρόμος επί ανωμάλου εδάφους [ Μαθητών και Μαθητριών ]
β΄ Κλασικός Αθλητισμός (Στίβος) [ Μαθητών και Μαθητριών ]
γ΄ Κολύμβηση [ Μαθητών και Μαθητριών ]
δ΄ Ενόργανη Γυμναστική [ Μαθητών και Μαθητριών ]
ε΄ Αντισφαίριση [ Μαθητών και Μαθητριών ]
στ΄ Επιτραπέζια Αντισφαίριση [ Μαθητών και Μαθητριών ]
ζ΄ Άρση Βαρών [ Μαθητών και Μαθητριών ]
η΄ Πάλη [ Μαθητών μόνο ]

Από τα παραπάνω αθλήματα δικαίωμα συμμετοχής κάθε μαθητής ή μαθήτρια έχει στο δρόμο επί ανωμάλου εδάφους και σε ένα από τα υπόλοιπα.
 
4.3.2
Οι Φάσεις διεξαγωγής των ατομικών αθλημάτων Λυκείου είναι :

α΄ Α΄ Φάση : Αγώνες μεταξύ των πρωταθλητών των Λυκείων Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

α α΄ Δρόμος επί ανωμάλου εδάφους
α β΄ Στίβος
α γ΄ Κολύμβηση
α δ΄ Ενόργανη Γυμναστική (σε ομίλους)
α ε΄ Αντισφαίριση
α στ΄ Επιτραπέζια Αντισφαίριση

β΄ Β΄ Φάση : Αγώνες μεταξύ των πρωταθλητών των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ομίλους

β α΄ Στίβος
β β΄ Κολύμβηση
β γ΄ Αντισφαίριση
β δ΄ Άρση Βαρών (απευθείας Β΄ Φάση χωρίς τέλεση Α΄ Φάσης)
β ε΄ Πάλη (απευθείας Β΄ Φάση χωρίς τέλεση Α΄ Φάσης)

γ΄ Γ΄ Φάση : Τελική Φάση Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων

γ α΄ Δρόμος επί ανωμάλου εδάφους (απευθείας από Α΄ Φάση)
γ β΄ Στίβος
γ γ΄ Κολύμβηση
γ δ΄ Ενόργανη Γυμναστική (απευθείας από Α΄ Φάση)
γ ε΄ Αντισφαίριση
γ στ΄ Επιτραπέζια Αντισφαίριση (απευθείας από Α΄ Φάση)
γ ζ΄ Άρση Βαρών
γ η΄ Πάλη

 

Πίνακας 1ος

Όμιλοι Ομαδικών Αθλημάτων στην Β΄ Φάση

           

1ος Όμιλος

2ος Όμιλος

3ος Όμιλος

Υποόμιλος 1α

Υποόμιλος 2α

Υποόμιλος 3α

1

Ηρακλείου

1

Αρκαδίας

1

Αιτωλοακαρνανίας

2

Λασιθίου

2

Αχαϊας

2

Άρτας

3

Ρεθύμνου

3

Ζακύνθου

3

Θεσπρωτίας

4

Χανίων

4

Ηλείας

4

Ιωαννίνων

5

 

5

Κεφαλληνίας

5

Κέρκυρας

6

 

6

Λακωνίας

6

Λευκάδας

7

 

7

Μεσσηνίας

7

Πρέβεζας

8

 

8

 

8

Φωκίδας

Υποόμιλος 1β

Υποόμιλος 2β

Υποόμιλος 3β

1

Αθηνών A΄

1

Αθηνών Γ΄

1

Καρδίτσας

2

Αθηνών Δ΄

2

Αττικής Δυτικής

2

Λάρισας

3

 

3

Αργολίδας

3

Μαγνησίας

4

 

4

Κορινθίας

4

Τρικάλων

 

 

 

 

 

 

4ος Όμιλος

5ος Όμιλος

6ος Όμιλος

Υποόμιλος 4α

Υποόμιλος 5α

   

1

Δράμας

1

Γρεβενών

1

Αθηνών Β΄

2

Έβρου

2

Ημαθίας

2

Αττικής Ανατολικής

3

Ξάνθης

3

Καστοριάς

3

Βοιωτίας

4

Ροδόπης

4

Κοζάνης

4

Ευβοίας

5

 

5

Σερρών

5

Ευρυτανίας

6

 

6

Φλώρινας

6

Φθιώτιδας

Υποόμιλος 4β

Υποόμιλος 5β

   

1

Θεσσαλονίκης Δυτ.

1

Θεσσαλονίκης Ανατ.

1

 

2

Καβάλας

2

Πέλλας

2

 

3

Κιλκίς

3

Πιερίας

3

 

4

Χαλκιδικής

4

 

4

 
           

7ος Όμιλος

8ος Όμιλος

   

1

Δωδεκανήσων        

2

Κυκλάδων        

3

Λέσβου   Κύπρου    

4

Πειραιά        

5

Σάμου        

6

Χίου        

4.3.3 Επιλογή αθλητών στα ατομικά αθλήματα στην Α΄ Φάση

Η επιλογή γίνεται από όλους τους μαθητές και μαθήτριες του σχολείου, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με την παράγραφο 4.1 της παρούσης Απόφασης. Την επιλογή κάνουν οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής και ο Μ.Ο.Α. Σε περίπτωση που ο Μ.Ο.Α. δεν έχει συσταθεί την επιλογή κάνουν μόνο οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής του σχολείου. Στην επιλογή λαμβάνεται υπόψη η επίδοση του μαθητή - μαθήτριας τόσο στους εσωτερικούς αγώνες του σχολείου, όσο και σε επίσημους αγώνες της αντίστοιχης Αθλητικής Ομοσπονδίας.
 
4.4 ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
 
4.4.1 Αγώνες Α΄ Φάσης

  • Μετέχουν όλα τα Λύκεια της Διεύθυνσης με μία ομάδα σε όλα τα αθλήματα της παραγράφου 4.2.1.

  • Οι αγώνες διεξάγονται με το σύστημα του αποκλεισμού. Κατά την επιλογή των ζευγαριών πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια ώστε να ορίζονται αντίπαλα σχολεία που συστεγάζονται ή είναι γειτονικά, προκειμένου να αποφεύγονται άσκοπες μετακινήσεις. Οι αγώνες είναι δυνατόν να διεξαχθούν σε έναν ενιαίο όμιλο ή σε ομίλους κατά Γραφεία Εκπαίδευσης, Δήμους ή Δημοτικά Διαμερίσματα, κατά την κρίση της Ο.Ε.Σ.Α..

  • Αν επιλεγεί ο ενιαίος όμιλος σε περίπτωση που ο αριθμός των ομάδων δεν διευκολύνει τον σχηματισμό ζευγαριών μέχρι τον τελικό, προκρίνονται κατά τον πρώτο γύρο τόσες ομάδες όση η αριθμητική διαφορά του συνόλου των ομάδων από το 8, 16, 32, 64. [Παράδειγμα: Ομάδες 53. Προκρίνονται χωρίς αγώνα οι 64 - 53 = 11 ομάδες. Στον β' γύρο μετέχουν οι 11 ομάδες που προκρίθηκαν χωρίς αγώνα και οι 21 ομάδες που νίκησαν από τις 42 που αγωνίστηκαν στον πρώτο γύρο. Σύνολο 11 + 21 = 32. Στον γ' γύρο προκρίνονται 16, στον δ' 8, στον ε' 4 και οι δύο που προκρίνονται παίζουν στον τελικό.]

  • Αν επιλεγεί να διοργανωθούν οι αγώνες σε περισσότερους του ενός ομίλων, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα κατά τον σχεδιασμό, ώστε οι ομάδες που θα φθάσουν στον τελικό του νομού να έχουν αν είναι δυνατόν τον ίδιο αριθμό αγώνων..

  • Οι αγώνες των ομαδικών αθλημάτων Α΄ Φάσης διεξάγονται ημέρες και ώρες που ορίζει η διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α. ανάλογα με τους αγωνιστικούς χώρους που έχει στην διάθεσή της. Για τον νομό Κυκλάδων δίνεται η δυνατότητα τέλεσης αγώνων του νομού στον Πειραιά μετά από έγκριση της Κ.Ο.Ε.Σ.Α. αφού προηγηθούν στα ομαδικά αθλήματα όσοι αγώνες είναι δυνατόν να γίνουν μεταξύ σχολείων του ίδιου νησιού ή γειτονικών νησιών που δεν έχουν πρόβλημα συγκοινωνιακής επικοινωνίας.

4.4.2 Αγώνες Β΄ Φάσης
 
4.4.2.1 Στους αγώνες αυτούς μετέχουν οι πρωταθλήτριες ομάδες κάθε Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι αγώνες διεξάγονται σε επτά (7) ομίλους για όλα τα ομαδικά αθλήματα. Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας που αποτελούν τον κάθε όμιλο αναγράφονται στον πίνακα 1. Σε κάθε όμιλο, οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με τους πίνακες 2 και 3  μετά από κλήρωση.
Η κλήρωση θα γίνει από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α. και θα είναι κοινή για όλους τους ομίλους και όλα τα ομαδικά αθλήματα. Σύμφωνα με τον πίνακα 2 θα κληρωθούν οι ομάδες των ομίλων 6 και 7 και των υποομίλων 2Α, 3Α και 5Α και σύμφωνα με τον πίνακα 3 θα κληρωθούν οι ομάδες των υποομίλων 1Α, 1Β, 2Β, 3Β, 4Α, 4Β και 5Β.

Στην κλήρωση σύμφωνα με τον πίνακα 2 θα υπάρχουν οκτώ (8) κλήροι όσες και οι θέσεις του πίνακα 2. Ο πρώτος κλήρος θα τραβηχτεί για την ομάδα 1, ο δεύτερος για την ομάδα 2 κ.ο.κ. Αν συμπληρωθούν στο πρώτο ή δεύτερο ήμισυ του πίνακα τρεις (3) θέσεις και τραβηχτεί κλήρος για την θέση που παρέμεινε κενή, ο κλήρος αυτός ακυρώνεται, βγαίνει από την κληρωτίδα και η κλήρωση συνεχίζεται. Η ομάδα που θα έπαιρνε την θέση (τέταρτη) που ακυρώθηκε, θα πάρει την θέση του αμέσως επόμενου κλήρου. Η κλήρωση συνεχίζεται μέχρι να τραβηχτούν από την κληρωτίδα όλοι οι κλήροι. Στην θέση του κλήρου που ακυρώθηκε, σε υποόμιλο που μετέχουν οκτώ (8) ομάδες τοποθετείται η 8η ομάδα. 

Πίνακας 2ος

                       

Αγώνες μεταξύ των πρωταθλητριών ομάδων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (όμιλοι 6 και 7) και υποομίλων

                       
Θέση 1   Αγ. *                
Θέση 2   Χ - 1       *          
          Αγ.            
          Χ - 5       *    
Θέση 3   Αγ. *           **    
Θέση 4   Χ - 2                  
                Αγ.      
                Χ - 7      
Θέση 5   Αγ. *                
Θέση 6   Χ - 3       *          
          Αγ.            
          Χ - 6            
Θέση 7   Αγ. *                
Θέση 8   Χ - 4                  
                       
Το Χ αντικαθιστά τον αριθμό του Ομίλου ή του Υποομίλου
*   Γηπεδούχος Ομάδα
**  Θεωρητικά Γηπεδούχος Ομάδα (Μόνο για ομίλους 6 & 7)
                       

Πίνακας 3ος

                       

Αγώνες μεταξύ των πρωταθλητριών ομάδων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποομίλων

                       
Θέση 1   Αγ. *                
Θέση 2   Χ - 8       *          
          Αγ.            
          Χ-10            
Θέση 3   Αγ. *                
Θέση 4   Χ - 9                  
                       
                       
Το Χ αντικαθιστά τον αριθμό του Ομίλου ή του Υποομίλου
*   Γηπεδούχος Ομάδα


Στην κλήρωση σύμφωνα με τον πίνακα 3 θα υπάρχουν τέσσερις (4) κλήροι όσες και οι θέσεις του πίνακα 3. Σε υποόμιλο που μετέχουν δύο (2) μόνο ομάδες η κλήρωση έχει αξία για τον ορισμό της γηπεδούχου ομάδας.
Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων των υποομίλων θα διεξαχθεί ο τελικός αγώνας των ομίλων μεταξύ των νικητριών ομάδων των υποομίλων, εκτός από τους ομίλους 6 και 7 που δεν υπάρχουν υποόμιλοι.
 
 
4.4.2.2 Οι αγώνες θα διεξάγονται σε γυμναστήριο που ορίζει η Ο.Ε.Σ.Α. της Διεύθυνσης που αναγράφεται πρώτη στον σχετικό πίνακα (χαρακτηρίζεται με *). Η ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων θα ορίζεται μετά από συνεργασία των προϊσταμένων των Γραφείων Φυσικής Αγωγής των δύο νομών λαμβανομένων υπόψη των καταληκτικών ημερομηνιών που ορίζονται από την Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ..
Οι τελικοί αγώνες, μεταξύ των πρώτων ομάδων των υποομίλων και οι αγώνες Χ7 των ομίλων 6 και 7, θα διεξάγονται σε γυμναστήριο ουδέτερου νομού. Μετά από συνεννόηση των Προϊστάμενων Γραφείων Φυσικής Αγωγής των δύο νομών που μετέχουν ομάδες τους ορίζεται το γυμναστήριο στο οποίο θα διεξαχθεί τελικός αγώνας το οποίο πρέπει να πληρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α΄ Για τους ομίλους 6 και 7, να είναι σε γειτονικό νομό με τον νομό που στον πίνακα αναφέρεται πρώτος (χαρακτηρίζεται με ** στον πίνακα 2) και όσο το δυνατόν πλησιέστερο με το νομό που αναφέρεται δεύτερος.
β΄ Για τους υπόλοιπους ομίλους, να είναι σε γειτονικό νομό με τον νομό της πρώτης ομάδας του α΄ υποομίλου για το σχολικό έτος 2005-2006, του β΄ υποομίλου για το σχολικό έτος 2006-2007 κ.ο.κ.
γ΄ Το γυμναστήριο που θα διατεθεί για τον αγώνα να πληροί τις προϋποθέσεις διεξαγωγής αγώνα Εθνικής Κατηγορίας.
δ΄ Να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Προϊστάμενου Γραφείου Φυσικής Αγωγής του νομού αυτού.

Σε περίπτωση που υπάρξει αδυναμία εξεύρεσης του τόπου τέλεσης αγώνα σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, ο τόπος τέλεσης θα ορίζεται από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α. Για να γίνει ο ορισμός από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α. θα πρέπει οι δύο Προϊστάμενοι Γραφείων Φυσικής Αγωγής που δεν συμφώνησαν να εκθέσουν τις προτάσεις τους εγγράφως, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία τέλεσης του αγώνα.
Ο πίνακας ομίλων των ομαδικών αθλημάτων κατά την Β' φάση (πίνακας 1) και οι πίνακες κλήρωσης των ομάδων (πίνακες 2 και 3), έχουν πάγια ισχύ. Κάθε νέο σχολικό έτος η Κ.Ο.Ε.Σ.Α. θα κάνει κλήρωση για την θέση που θα καταλάβει κάθε ομάδα στον πίνακα αυτό. Στην κλήρωση αυτή μπορούν να παρίστανται Προϊστάμενοι Γραφείων Φυσικής Αγωγής.
 
4.4.3 Αγώνες Γ΄ Φάσης
 
4.4.3.1 Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες αυτούς έχουν :
α΄ Σε όλα τα ομαδικά αθλήματα οι ομάδες που ανακηρύχθηκαν πρώτες στους ομίλους 1 έως 7. Επίσης οι πρωταθλήτριες ομάδες μαθητών και μαθητριών της Κύπρου.
 
4.4.3.2 Οι αγώνες μεταξύ των ομάδων που μετέχουν στην φάση αυτή διεξάγονται σε τέσσερις γύρους.
α΄ Πρώτος γύρος: Οι ομάδες χωρίζονται σε δύο ομίλους των τεσσάρων ομάδων με κλήρωση. Οι κλήροι είναι : Α1, Α2, Α3, Α4, Β1, Β2, Β3, Β4. Οι κλήροι αρχικά είναι χωριστά των ομίλων Α και Β, από όπου η πρωταθλήτρια ομάδα της προηγούμενης χρονιάς τραβά τον δικό της κλήρο. Στη συνέχεια τραβά κλήρο  η δευτεραθλήτρια ομάδα της προηγούμενης χρονιάς από τον αντίθετο όμιλο από όπου τράβηξε η πρωταθλήτρια της προηγούμενης χρονιάς, ώστε οι δύο ομάδες αυτές, να μη συναντηθούν στον πρώτο γύρο. Σε περίπτωση που η πρωταθλήτρια και ή η δευτεραθλήτρια ομάδα της προηγούμενης χρονιάς δεν μετέχει, την θέση της στην κλήρωση καταλαμβάνει η ομάδα του ομίλου στον οποίο θα μετείχε η ομάδα αυτή. Στην συνέχεια οι κλήροι που απέμειναν συγκεντρώνονται όλοι μαζί και από εκεί κάθε ομάδα τραβά τον δικό της κλήρο.

Το πρόγραμμα των αγώνων αυτού του κύκλου έχει ως ακολούθως :

1η αγωνιστική
Α1 - Α2 (1) Α3 - Α4 (2)
Β1 - Β2 (3) Β3 - Β4 (4)
2η αγωνιστική
Α1 - Α3 (5) Α2 - Α4 (6)
Β1 - Β3 (7) Β2 - Β4 (8)
3η αγωνιστική
Α2 - Α3 (9) Α4 - Α1 (10)
Β2 - Β3 (11) Β4 - Β1 (12)

Οι αγώνες είναι με βαθμολογία (βλέπε παράγραφο 4.8) και προκρίνονται στον δεύτερο γύρο οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο. Στους αγώνες αυτούς είναι δεκτό και το ισόπαλο αποτέλεσμα στην Χειροσφαίριση και στο Ποδόσφαιρο, όμως στην περίπτωση που σε κάποιον όμιλο υπάρχουν μόνο δύο ομάδες και αναδειχθούν ισόπαλες ακολουθείται η διαδικασία των πέναλτι για την κατάταξή τους ως 1η και 2η ομάδα στον όμιλο.
β΄ Δεύτερος γύρος: Οι ομάδες που προκρίθηκαν από τον Α΄ και Β΄ Όμιλο του προηγουμένου γύρου αγωνίζονται μεταξύ τους χιαστί.
Το πρόγραμμα των αγώνων αυτού του κύκλου έχει ως ακολούθως :
1η Ομ. Α - 2η Ομ. Β (13) 1η Ομ. Β - 2η Ομ. Α (14)
Οι αγώνες αυτοί πρέπει να τελειώσουν με νικήτρια ομάδα και σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων, 4.7.1.3 για την καλαθοσφαίριση, 4.7.2.1 για την πετοσφαίριση, 4.7.3.3 για την χειροσφαίριση και 4.7.4.3 για το ποδόσφαιρο, της Απόφασης αυτής.
γ΄ Τρίτος γύρος: Οι ομάδες που νίκησαν στον προηγούμενο γύρο αγωνίζονται μεταξύ τους στον Τελικό του αθλήματος και οι ομάδες που ηττήθηκαν στον προηγούμενο γύρο αγωνίζονται μεταξύ τους στον Μικρό Τελικό του αθλήματος.
Ηττημένη αγώνα (13) - Ηττημένη αγώνα (14) (15) (Μικρός Τελικός)
Νικήτρια αγώνα (13) - Νικήτρια αγώνα (14) (16) (Τελικός)
Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων, 4.7.1.3 για την καλαθοσφαίριση, 4.7.2.2 για την πετοσφαίριση, 4.7.3.4 για την χειροσφαίριση και 4.7.4.4 για το ποδόσφαιρο, της Απόφασης αυτής.
 
Οι αγώνες διεξάγονται σε αθλητικούς χώρους που ορίζει η Ο.Ε.Σ.Α. που έχει ορισθεί από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α. για κάθε άθλημα. Ακόμα η ορισθείσα Ο.Ε.Σ.Α. θα συντάξει το πρόγραμμα των αγώνων, σύμφωνα με τα παραπάνω, ορίζοντας τον αθλητικό χώρο, την ημέρα και ακριβή ώρα διεξαγωγής του κάθε αγώνα χρησιμοποιώντας τους κωδικούς της παραγράφου 4.4.3.2. Μετά από την κλήρωση, που θα διεξαχθεί την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη των αγώνων παρουσία εκπροσώπων των ομάδων και μελών της Κ.Ο.Ε.Σ.Α., οι κωδικοί θα αντικατασταθούν διαδοχικά με τα ονόματα των ομάδων που μετέχουν.

 

Περισσότερα ΕΔΩ

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης
14444444

1

Δ/ΝΣΗ Φ.Α. ΥΠΕΠΘ

ΕΡΓΟ της Δ/ΝΣΗΣ Φ.Α.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

   ΤΑΔ - ΕΤΑΔ. :

Ιδρυση, Λειτουργία ΤΑΔ
Επιλογή Κ.Φ.Α. στα ΤΑΔ -Πίνακας,
Αναλυτική λειτουργία Τ.Α.Δ. Ε.Τ.Α.Δ.
Κατάσταση Αθλητικών Σχολείων
ΤΑΔ- ΕΤΑΔ για το 2007-08
Γραφεία Φ.Α. & ΤΑΔ- ΕΤΑΔ (σε όλη την Ελλάδα)
Εγκύκλιοι σχετικά με τα Τμήματα Αθλητικών Διευκολύνσεων ΤΑΔ-ΕΤΑΔ
2008-09:
Οδηγίες Υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη στα ΤΑΔ-ΕΤΑΔ (2008-09)
ΙΔΡΥΣΕΙΣ – ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΤΑΔ-ΕΤΑΔ (για το 2008-09)
Κριτήρια - Διαδικασία και Όργανα Επιλογής των Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου & για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου, Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ, (για το 2008-09)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΑΔ-ΕΤΑΔ 2010-11 (ανά άθλημα)
Απόφαση 64114/Γ4/27-12-10 τοποθέτησης μονίμων για τα Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ 2010-11

   KEAT :

Οκτ.2007, Συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (ΚΕΑΤ)
Συγκρότηση ΚΕΑΤ - αριθμός μελών - λειτουργία διάρκεια θητείας και τρόπος διοικητικής υποστήριξης.
ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
(112843 / Γ4)
Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την τροποποίηση (1755/Γ4/9-1-2006)
ΚΟΕΣΑ και ΟΕΣΑ: Επιτροπές Οργάνωσης Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων και Πρωταθλημάτων.
Δαπάνες Σχολικών Αγώνων
Πανελλήνια Ρεκόρ Στίβου:
-
Ανδρών

- Γυναικών
- Εφήβων
ΣΕΓΑΣ
Ατομικά Δελτία Υγείας:
Απόφαση 2 Υπ/ργων, Οδηγίες για 2005-06
ΑΘΛΗΤ. ΧΩΡΟΙ, ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΣΠΟΡ κλπ
Αναζητήστε εδώ κάθε αθλητικό Σύλλογο ή Αθλημα σε όλη την Ελλάδα
Κολυμβητήρια
Καταγραφή και Χρήση Αθλητικών Χώρων για τη Φυσική Αγωγή και τον Σχολικό Αθλητισμό
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία,  Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
Γραφεία Φ.Α. (σε όλη την Ελλάδα)
Οι νέοι Προϊστάμενοι Φ.Α. (Οκτ. 2007)