.

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής (www.fa3.gr ) www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 Νομοθεσία "24άμηνου" & "Τριαντάμηνου" (παλιά κ΄νέα) και
πίνακες "24μηνιτών" και "Τριανταμηνιτών" Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11)

-
 

Παλιός νόμος (ν.3687/2008):

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ, Αρ. Φύλλου 159
1 Αυγούστου 2008
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3687
Θέματα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 5
1. Όσοι εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν την 30.6.2008 πραγματική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, διορίζονται από το σχολικό έτος 2008-2009 και το αργότερο μέχρι και το σχολικό έτος 2012-2013, σε αναλογία που ορίζεται κατ’ έτος στο ένα πέμπτο (1/5) του συνολικού αριθμού των ως άνω εκπαιδευτικών και με σειρά που εξαρτάται από την προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία την 30.6.2008, κατά προτεραιότητα έναντι των εγγεγραμμένων στον πίνακα της περίπτωσης ββ΄της παραγράφου 2α΄ του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138/Α΄) και της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και πέραν των οριζόμενων ποσοστών με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004. Ο αριθμός των διοριζομένων ανά σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν είκοσι τέσσερις (24) μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, και έχουν λάβει τη βαθμολογική βάση σε οποιονδήποτε διαγωνισμό εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π., διορίζονται από το σχολικό έτος 2008−2009 και εφεξής στον κλάδο επιτυχίας τους και μόνο, σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, και με σειρά που εξαρτάται από την προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία, κατά προτεραιότητα έναντι των εγγεγραμμένων στον πίνακα της περίπτωσης ββ΄ της παραγράφου 2α΄ του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 και μετά τους εκπαιδευτικούς της προηγούμενης παραγράφου πέραν των οριζόμενων ποσοστών με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004. Ο αριθμός των διοριζομένων ανά σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για τους κλάδους εκπαιδευτικών των κατηγοριών ΤΕ01 και ΔΕ01, για τους οποίους δεν προκηρύσσεται διαγωνισμός του Α.Σ.Ε.Π., δεν απαιτείται η προϋπόθεση της επιτυχούς συμμετοχής σε διαγωνισμό για μόνιμο διορισμό.
 

Νέος νόμος (ν.3848/2010):

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 71
19 Μαΐου 2010
Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3848
Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.

Άρθρο 9 Μεταβατικές διατάξεις
8. Μέχρι και το σχολικό έτος 2014-2015 όσοι εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν την 30ή Ιουνίου 2008 πραγματική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, διορίζονται επι πλέον, εφόσον υπάρχουν εκπαιδευτικές ανάγκες και δεν έχουν διοριστεί κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, κατά σειρά που εξαρτάται από την προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία. Ο αριθμός των διοριζομένων ανά σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 [περί τριαντάμηνου] του ν. 3687/2008 καταργείται.
Η παράγραφος 2 του ίδιου άρθρου [περί 24άμηνου] ισχύει μέχρι την κατάρτιση του πρώτου πίνακα του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΜΗΝΟΥ
ΠΕ11 - Φυσική Αγωγή
(πιο αναλυτικά στην πηγή: e-aitisi.sch.gr)
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
1 ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 75.763 10/12/1986
2 ΜΑΣΤΑΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 73.933 18/5/1988
3 ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 64.6 26/10/1993
4 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 59.6 31/10/1990
5 ΚΟΡΜΠΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 53.5 3/7/1991
6 ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 47.55 9/9/1997
7 ΚΑΤΣΟΥΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 47.182 23/2/1990
8 ΦΩΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 46.677 20/6/1986
9 ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 46.457 19/10/1994
10 ΚΟΥΤΣΑΥΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 46.43 22/9/1989
11 ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 46.267 18/7/1990
12 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 46.067 7/12/1989
13 ΚΟΝΤΟΣΤΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 45.96 15/6/1992
14 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΝΗΣ 45.888 8/11/1989
15 ΜΑΝΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 45.867 5/9/1991
16 ΠΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΣΗΣ ΑΣΤΕΡ 45.54 5/7/1990
17 ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΥΡΩΝ 45.533 21/7/1993
18 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 45.34 20/12/1989
19 ΝΤΟΥΝΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 45.247 22/12/1995
20 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑ 45.202 18/7/1990
21 ΦΟΥΣΤΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 45.2 4/11/1996
22 ΧΟΝΔΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 45.133 20/3/1997
23 ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑ 45.111 5/5/1999
24 ΣΟΥΜΑΚΗ ΕΛΛΗ ΠΕΛΟΠ 45.06 19/3/1995
25 ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 45.03 12/11/1996
26 ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΛΑΜΠΙΟΣ 45 8/5/1996
27 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 45 7/9/1999
28 ΜΑΡΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 44.987 11/3/1992
29 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 44.897 3/3/1992
30 ΡΑΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑ 44.801 11/4/1990
31 ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 44.397 12/9/2000
32 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 44.37 19/3/1995
33 ΠΑΝΩΡΓΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕΤΡΟΣ 44.37 7/9/1998
34 ΚΟΛΟΦΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 44.364 3/7/1991
35 ΜΙΣΟΚΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 44.17 19/10/1994
36 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 44.14 26/2/1993
37 ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 44.133 3/7/1991
38 ΠΡΑΠΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΡΗΣΤ 44.1 23/9/1992
39 ΣΔΗΡΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 44.1 15/9/1998
40 ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 44.1 17/7/2000
41 ΝΤΟΥΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 44.067 6/6/2002
42 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 44.057 25/4/1991
43 ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 44.033 27/3/1991
44 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 44.033 26/2/1993
45 ΚΡΙΖΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩ 44.033 26/8/1993
46 ΠΕΡΡΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΝΙΚΟΛ 44.033 3/10/1993
47 ΜΑΜΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 44.033 23/3/1994
48 ΜΗΛΙΑΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤ 44.033 27/6/1994
49 ΜΠΑΚΑΤΣΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 44.033 19/3/1995
50 ΜΑΛΟΥΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 44.033 20/7/1995
51 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 44.033 11/9/1995
52 ΔΡΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 44.033 18/12/1997
53 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 44 5/10/1990
54 ΠΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 44 22/7/1992
55 ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 44 15/12/1994
56 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 44 7/7/1995
57 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 44 24/7/1996
58 ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ 44 12/11/1996
59 ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΛΕΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 44 7/3/1997
60 ΜΑΡΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 44 4/7/1997
61 ΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 44 21/5/1998
62 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΙΣΤ 44 29/4/1999
63 ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΟΥ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 43.967 26/4/1993
64 ΜΠΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ 43.967 4/3/1994
65 ΚΥΡΚΟΥ ΒΕΑΤΡΙΚΗ ΗΛΙΑΣ 43.967 8/5/1996
66 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 43.967 4/11/1996
67 ΚΑΛΗΜΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΗΛ 43.967 21/5/1998
68 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΜΜΑΝ 43.967 5/5/1999
69 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43.933 12/11/1996
70 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛ 43.867 17/5/1994
71 ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 43.867 19/3/1995
72 ΑΠΟΣΠΟΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 43.867 4/7/1997
73 ΤΟΚΜΕΤΖΗΣ ΑΓΑΠΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 43.867 2/10/1998
74 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 43.833 13/1/2003
75 ΖΗΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 43.8 8/2/2002
76 ΣΤΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 43.733 7/3/1997
77 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 43.7 12/11/1998
78 ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 43.667 6/3/1991
79 ΚΟΥΚΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΝΙΚΟΛ 43.633 12/5/1999
80 ΓΙΟΥΡΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 43.567 29/12/1998
81 ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑ 43.182 12/3/1990
82 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝ 43.15 30/9/1991
83 ΜΠΟΓΚΝΤΑΝ ΜΙΡΙΑΝΑ ΓΙΟΒΑΝ 42.887 31/10/1983
84 ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 42.747 4/4/1990
85 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 42.643 4/11/1996
86 ΡΑΦΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΞΕΝΟΦΩΝ 42.613 25/9/1986
87 ΤΑΒΑΝΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤ 42.6 20/11/1997
88 ΜΑΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΙΛΗΜΩΝ 42.456 9/4/1993
89 ΤΣΑΓΚΡΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 42.256 11/10/1994
90 ΚΡΟΝΤΗΡΗ ΗΩ-ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 42.233 7/9/1989
91 ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣ 42.091 2/7/1990
92 ΔΗΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 41.99 3/3/1992
93 ΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 41.657 19/10/1994
94 ΤΖΙΛΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 41.633 27/9/2002
95 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 41.336 3/5/1996
96 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤ 41.31 12/6/1991
97 ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑ 41.253 22/2/1990
98 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40.92 20/12/1991
99 ΘΩΜΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩ ΒΑΣΙΛ 40.717 17/10/1990
100 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 40.613 6/4/1994
101 ΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40.513 3/10/1993
102 ΜΑΛΤΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 40.473 23/11/1998
103 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 40.1 19/3/1995
104 ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 40.083 23/12/1992
105 ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 39.97 24/11/1994
106 ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 39.823 10/12/1990
107 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 39.793 4/4/1990
108 ΖΑΝΝΙΔΗΣ ΚΙΜΩΝ ΜΙΧΑΗΛ 39.687 25/9/1996
109 ΤΑΞΕΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡ 39.477 20/3/1997
110 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 39.427 3/11/1993
111 ΤΣΑΧΤΑΝΗ ΑΝΝΑ ΒΑΪΟΣ 39.381 19/6/1998
112 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΦΩΤΙΟΣ 39.37 8/7/1994
113 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 39.327 8/7/1990
114 ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ 39.31 2/7/1992
115 ΒΙΕΝΝΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΓΓΕΛΟΣ 38.933 8/7/1994
116 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 38.783 20/11/1992
117 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 38.748 2/11/1990
118 ΚΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΦΑ 38.692 28/2/1990
119 ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 38.408 6/11/1996
120 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 38.278 16/10/1992
121 ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 38.253 3/3/1991
122 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 38.154 16/8/1989
123 ΣΟΥΡΒΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 38.088 28/6/2002
124 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝ 38.067 7/9/1989
125 ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΙΣΑΑΚ 37.929 3/3/1992
126 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 37.79 27/7/1994
127 ΜΑΙΠΑΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 37.75 3/3/1992
128 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 37.694 17/3/2003
129 ΠΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΩΝΣ 37.507 15/5/1996
130 ΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 37.419 4/11/1996
131 ΒΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛ 37.385 20/7/1998
132 ΛΩΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 37.353 14/12/1993
133 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗ 37.237 16/10/1992
134 ΡΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 37.233 12/9/2000
135 ΕΛΕΦΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 37.138 10/7/2000
136 ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗ ΟΛΓΑ ΞΕΝΟΦΩΝ 37.133 28/6/1990
137 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΙΩΑΝΝΗΣ 37.086 4/2/1991
138 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡ 36.907 15/12/1994
139 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤ 36.884 5/5/1999
140 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 36.76 3/3/1992
141 ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝ 36.663 3/3/1992
142 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΜΑΝ 36.543 18/11/1993
143 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤ 36.537 5/7/1990
144 ΚΟΝΤΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΙΣΣ 36.517 16/12/1992
145 ΝΙΦΟΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 36.47 9/6/1992
146 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 36.3 16/4/1997
147 ΜΠΕΤΕΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤ 36.291 8/7/1994
148 ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ 36.22 26/11/1993
149 ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΓΓΕΛ 36.133 4/11/1992
150 ΖΟΥΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 36.1 7/3/1997
151 ΣΤΡΑΒΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 35.943 19/3/1995
152 ΚΑΛΙΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝ 35.933 5/10/1990
153 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 35.83 5/10/1990
154 ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 35.697 8/3/2000
155 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΓΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 35.547 25/10/1989
156 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 35.504 7/5/1998
157 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 35.5 18/3/1996
158 ΚΥΡΙΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 35.485 3/10/1991
159 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΣΤΑΥΡ 35.467 27/3/1991
160 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 35.457 22/10/1996
161 ΠΑΠΠΑΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΔΗΜΗΤ 35.378 4/11/1992
162 ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΛΥΔΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 35.32 3/3/1991
163 ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 35.288 30/6/1996
164 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 35.231 18/3/1996
165 ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤ 35.1 14/5/1991
166 ΣΠΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 34.999 7/5/1998
167 ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΜΝΗ 34.967 14/6/1993
168 ΜΑΡΟΥΛΗ ΦΙΛΙΑ ΓΕΩΡΓ 34.967 14/4/1997
169 ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤ 34.9 2/10/1990
170 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 34.9 12/4/1995
171 ΚΟΚΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 34.9 12/11/1996
172 ΖΑΛΑΚΩΣΤΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝ/Ν 34.893 20/7/1995
173 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑ 34.84 23/11/1989
174 ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 34.83 23/11/1989
175 ΚΟΝΤΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝ/Ν 34.811 19/2/1994
176 ΚΟΚΚΑΛΗ ΞΑΝΘΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 34.8 28/6/2002
177 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΪΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 34.733 24/7/1991
178 ΜΕΛΙΓΩΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 34.537 18/11/1993
179 ΣΤΡΑΒΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 34.517 22/12/1995
180 ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 34.367 5/10/1990
181 ΣΙΔΕΡΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 34.367 18/7/1996
182 ΑΡΣΕΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 34.333 15/12/1994
183 ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 34.333 14/11/1995
184 ΓΚΙΤΣΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ 34.2 8/7/1994
185 ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑ 34.2 20/7/1994
186 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΜΩΝΑΣ 34.2 16/11/1994
187 ΤΖΙΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ 34.2 16/12/1994
188 ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 34.2 9/2/1995
189 ΚΑΠΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34.2 28/4/1998
190 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 34.2 31/8/1998
191 ΛΑΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 34.2 15/2/2002
192 ΖΛΑΤΙΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 34.2 2/9/2002
193 ΤΣΙΛΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 34.167 17/3/1993
194 ΛΥΚΟΥΡΙΝΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΗΡΑΚΛΗΣ 34.167 1/7/1994
195 ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 34.167 4/7/1997
196 ΡΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 34.167 18/12/1997
197 ΤΣΙΡΟΥ ΑΡΕΤΗ ΑΠΟΣΤ 34.167 19/11/1998
198 ΜΕΣΗΤΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΕΥΣΤΡ 34.167 29/11/2000
199 ΒΟΥΡΟΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 34.167 2/6/2003
200 ΟΡΜΥΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 34.133 16/5/1991
201 ΚΟΥΝΤΖΑΣ ΘΩΜΑΣ ΑΠΟΣΤ 34.133 4/11/1992
202 ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓ 34.133 8/7/1994
203 ΛΑΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 34.133 20/7/1994
204 ΤΣΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΛΩΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 34.133 13/11/1996
205 ΓΚΟΒΕΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 34.133 19/2/2003
206 ΡΗΓΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 34.101 5/7/1990
207 ΤΣΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 34.1 26/7/1989
208 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 34.1 19/10/1994
209 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 34.1 12/4/1995
210 ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 34.1 22/12/1995
211 ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 34.1 25/9/1996
212 ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 34.1 4/11/1996
213 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 34.1 21/5/1998
214 ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 34.1 15/12/2000
215 ΛΙΩΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 34.1 23/5/2001
216 ΤΣΑΥΝΤΑΡΙΔΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΝΙΚΟΛ 34.1 21/9/2001
217 ΚΑΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 34.1 28/9/2001
218 ΚΑΛΛΙΩΡΑ ΑΓΛΑΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 34.1 24/11/2003
219 ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΦΙΛΑΝΘΗ ΑΓΓΕΛΗΣ 34.067 7/12/2001
220 ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 34.044 11/2/2000
221 ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 34.033 19/3/2004
222 ΜΑΤΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 33.933 3/11/1993
223 ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΑΓΑΘΗ ΓΕΩΡΓ 33.867 7/9/1998
224 ΒΑΣΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 33.8 19/3/1995
225 ΜΙΑΡΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 33.791 25/10/1989
226 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 33.747 3/3/1992
227 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 33.61 9/11/1990
228 ΚΑΛΕΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝ 33.533 8/7/1994
229 ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥ 33.473 5/10/1990
230 ΜΠΑΚΟΛΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 33.453 10/11/1993
231 ΜΠΡΕΣΤΑ ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 33.433 28/11/2002
232 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 33.427 30/6/1993
233 ΞΙΑΡΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣΙΛ 33.383 8/7/1994
234 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΑΖΑΡΟΣ 33.347 20/7/1995
235 ΔΟΥΒΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ 33.343 8/7/1997
236 ΝΤΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 33.309 3/3/1991
237 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΑΘΑΝΑ 33.3 5/9/2000
238 ΚΑΤΣΙΚΑΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 33.287 3/10/1993
239 ΠΑΥΛΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΑΡΙΝΟΣ 33.283 3/3/1992
240 ΒΑΚΚΑ ΣΤΕΛΛΑ ΠΕΤΡΟΣ 33.227 3/7/1991
241 ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 33.186 19/10/1994
242 ΗΛΙΑΔΗΣ ΝΕΣΤΩΡ ΙΩΑΝ 33.163 18/3/1996
243 ΑΤΖΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 33.097 31/10/1990
244 ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 33.02 17/3/1993
245 ΤΣΑΜΗ ΟΛΓΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 33 19/3/1995
246 ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 32.993 5/7/1990
247 ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 32.96 3/3/1991
248 ΤΣΙΡΚΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 32.9 5/10/1990
249 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 32.899 16/7/1999
250 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝ 32.88 3/5/1996
251 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 32.867 28/2/1996
252 ΤΣΙΑΜΗΣ-ΖΩΤΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 32.693 4/10/1989
253 ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΜΟΣΧΟΣ 32.643 20/7/1995
254 ΠΑΣΧΟΣ ΜΗΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 32.463 19/5/1992
255 ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛ 32.367 22/7/1992
256 ΚΑΡΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 32.347 3/7/1991
257 ΓΚΟΡΕΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 32.31 25/1/1989
258 ΤΑΝΤΗΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ ΣΠΥΡΙ 32.177 19/3/1995
259 ΜΟΣΧΟΦΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 32.133 5/4/1996
260 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣ 32.11 13/12/1999
261 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 32.06 19/10/1994
262 ΝΙΑΧΟΥ ΝΟΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 32.048 24/11/1999
263 ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 31.937 3/3/1992
264 ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31.867 19/10/1994
265 ΚΕΤΣΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 31.843 30/6/1993
266 ΟΤΟΒΙΤΣ ΝΑΤΑΣΑ ΣΛΟΜΠ 31.747 4/10/1994
267 ΚΟΥΤΣΙΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31.72 8/11/1996
268 ΚΥΡΙΜΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 31.683 9/11/1990
269 ΓΙΩΤΗΣ ΤΡΥΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ 31.483 15/4/1992
270 ΣΑΜΑΡΑ ΕΡΙΦΥΛΛΗ ΜΗΝΑΣ 31.47 25/4/1991
271 ΡΟΓΚΑΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΤΕΦΑ 31.45 26/2/1993
272 ΑΡΚΑΔΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 31.45 15/11/1999
273 ΜΑΡΙΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 31.333 27/2/1990
274 ΤΣΙΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝ 31.317 18/3/1996
275 ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 31.17 14/3/1990
276 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31.107 28/9/2001
277 ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 31.103 9/4/1993
278 ΜΑΝΤΖΙΩΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΥΑΓΓ 31.07 18/3/1996
279 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31.061 5/7/1990
280 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟ 31.043 3/10/1991
281 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 30.967 19/4/2000
282 ΚΑΣΟΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30.937 3/7/1991
283 ΝΟΥΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 30.85 9/11/1990
284 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30.816 18/9/1989
285 ΡΟΥΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 30.794 3/3/1992
286 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 30.704 15/12/2000
287 ΤΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 30.698 3/7/1990
288 ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 30.603 3/3/1992
289 ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 30.54 5/2/1996
290 ΜΕΝΤΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΓΓΕΛΗΣ 30.532 8/2/2002
291 ΤΣΙΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30.513 3/3/1992
292 ΡΕΜΠΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣ 30.433 23/5/2001
293 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30.284 18/7/1990
294 ΚΙΣΣ ΕΝΙΚΟ-ΓΚΡΕΤΗ ΣΤΕΦΑ 30.272 13/7/1993
295 ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30.267 5/7/1990
296 ΚΟΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30.227 7/1/1991
         

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ
ΠΕ11 - Φυσική Αγωγή
(πιο αναλυτικά στην πηγή: e-aitisi.sch.gr)
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
1 ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 44.253 3/3/1991
2 ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 42.605 3/3/1991
3 ΚΥΡΙΜΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 38.603 9/11/1990
4 ΚΟΝΤΟΜΙΧΑΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 34.067 18/3/1996
5 ΖΙΩΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤ 33.291 12/11/1996
6 ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 32.293 22/7/1992
7 ΡΗΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 31.649 3/10/1991
8 ΓΚΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 31.491 28/6/2002
9 ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31.47 12/7/1994
10 ΒΕΛΕΤΖΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 31.35 20/11/1997
11 ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 31.343 27/2/2001
12 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 31.27 4/4/1990
13 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30.59 4/4/1990
14 ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 30.573 7/9/1998
15 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 30.49 13/3/1992
16 ΚΩΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 30.457 16/11/1994
17 ΠΑΛΑΝΤΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30.419 10/11/1995
18 ΑΛΑΜΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 30.2 3/10/1991
19 ΓΚΟΥΜΑ ΗΛΙΑΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 29.96 21/5/1998
20 ΜΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 29.833 23/1/1992
21 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29.746 4/11/1996
22 ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 29.496 3/3/1991
23 ΧΑΣΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 29.427 10/2/1990
24 ΜΑΛΑΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 29.411 23/9/1992
25 ΖΩΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 29.124 8/5/1996
26 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 29.12 18/12/1997
27 ΡΑΠΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 29.086 31/10/1990
28 ΤΟΛΙΑΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓ 29.037 6/3/1991
29 ΚΑΡΑΠΡΩΙΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 28.75 19/11/2001
30 ΦΥΚΑ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 28.637 6/11/1991
31 ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 28.528 17/7/2003
32 ΠΟΛΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 28.52 19/10/1994
33 ΖΑΡΑΒΙΓΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 28.36 19/11/1998
34 ΛΕΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 28.323 14/4/1997
35 ΒΡΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 28.207 7/10/1994
36 ΚΑΡΟΦΥΛΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝ 28.137 29/11/2000
37 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 28.136 24/7/1997
38 ΖΕΡΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 28.134 7/9/1989
39 ΤΣΑΛΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓ 28.1 21/5/1998
40 ΜΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓ 28.097 15/4/1991
41 ΣΥΡΙΑΤΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 28.05 19/3/1995
42 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 28.05 7/3/1997
43 ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΕΒΕΡΔΙΚΗ ΓΡΗΓΟ 27.78 3/10/1991
44 ΠΑΝΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 27.761 2/12/1997
45 ΖΩΤΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27.76 14/7/1998
46 ΠΗΤΤΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 27.74 14/11/2000
47 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 27.7 19/3/1995
48 ΠΑΠΑΔΟΚΟΤΣΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 27.69 21/5/1998
49 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 27.667 30/6/1992
50 ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 27.65 21/7/1993
51 ΣΟΦΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 27.54 4/11/1993
52 ΜΠΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27.48 12/9/2000
53 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 27.46 19/7/2001
54 ΣΔΡΑΛΑΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ 27.37 14/11/1990
55