.

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής (www.fa3.gr ) www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Προϋποθέσεις λειτουργίας - Επιλογή και Τοποθέτηση Μονίμων Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 για τα Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ σχολικού έτους 2010-11 (156435/Γ4/9-12-2010)
καθώς και
Ιδρυση και λειτουργία των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίων (ΤΑΔ) διαδικασία επιλογής και παραμονής των μαθητών στα Αθλητικά Τμήματα (891/Γ4/8-9-2000)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ

Μαρούσι 9-12-2010
Αρ.πρωτ.: 156435/Γ4

Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 Μαρούσι
Πληροφορίες : Μ.Καραγιάννη
Τ.Παυλοπούλου
Α.Κάτσαρης
Τηλέφωνο : 210 3442209
210 3442206
210 3442083
Fax: : 210 3443015
E_mail :
phys3@ypepth.gr


ΘΕΜΑ: « Προϋποθέσεις λειτουργίας - Επιλογή και Τοποθέτηση Μονίμων Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 για τα Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ σχολικού έτους 2010-11 » .


Το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθορίζει τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης (ΤΑΔ Γυμνασίου) και των Ειδικών Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης (ΕΤΑΔ Λυκείων), για το σχολικό έτος 2010-11.


ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Κ ε φ ά λ α ι ο Α΄
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ


Λαμβάνοντας υπόψη :
1. την παράγραφο 5 της υπ΄αριθμ. Γ4/902/29-09-1988 Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 21/Β/17-01-1990), η οποία κυρώθηκε και έχει ισχύ νόμου σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 7 του ν.1894/1990 (ΦΕΚ 110/τΑ/27-08-1990) .
2. την υπ΄αριθμ.1120/Η/7-01-2010 ( ΦΕΚ 1/τ.Β΄/8-01-2010 ) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων », ιδίως το άρθρο 2 , περ.4 και το άρθρο 4 παρ.1
3. την υπ΄αρίθμ. 891/Γ4/28-09-2000 [δείτε παρακάτω] Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1258/Τβ΄/18-10-2000) με θέμα « Ίδρυση και Λειτουργία των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίων (ΤΑΔ) Διαδικασία Επιλογής και παραμονής των μαθητών στα Αθλητικά Τμήματα»
4. την υπ΄αρίθμ. 1206/Γ4/16-06-1995 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 581/Τβ΄/4-07-1995) με θέμα « Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου» όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.40252/Γ4/18-4-2005 και ισχύει.
5. την υπ΄αριθμ.107405/Γ4/2-09-2010 (ΦΕΚ 1396/τβ/6-09-2010) με θέμα «« Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου & για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου (Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ)» - Κριτήρια, Διαδικασία και Όργανα Επιλογής » .
6. την υπ΄αριθμ.120362/Γ4/28-09-2010 (ΦΕΚ 1645/τβ/15-10-2010) με θέμα « Ιδρύσεις – Καταργήσεις – Αναστολές και Προσθήκες Τμημάτων των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου και Ειδικών Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου».
7. τις διατάξεις του Ν.2725/1999 (ΦΕΚ Α΄121/17-06-1999) Ερασιτεχνικός - Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν.3708/2008 (ΦΕΚ 210/τΑ΄/8-10-2008) και ισχύει.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 63/2005 ( A΄98/2005 ) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».


Κεφάλαιο Β΄

Προϋποθέσεις λειτουργίας :

Α. Ως προς τον αριθμό των φοιτούντων μαθητών:
1. Για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης ( Τ.Α.Δ Γυμνασίου )
Ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών ανά ΄Αθλημα και στις τρεις τάξεις Α,Β,Γ Γυμνασίου διαμορφώνεται ως εξής:
α. Aτομικά Αθλήματα τουλάχιστον 11 μαθητές στο σύνολο των τριών τάξεων κατά άθλημα.
β. Ομαδικά Αθλήματα τουλάχιστον 20 μαθητές στο σύνολο των τριών τάξεων κατά άθλημα.
γ. Για την λειτουργία κάθε τάξης ( Α,Β,Γ) Γυμνασίου Τ.Α.Δ με διδακτικό προσωπικό και άλλων ειδικοτήτων, θα πρέπει να πληρείται η προϋπόθεση των 12 τουλάχιστον φοιτούντων μαθητών στο σύνολο των αθλημάτων που καλλιεργούνται στο Τ.Α.Δ ανά τάξη (Α΄,Β΄,Γ΄).

2. Για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης ( Ε.Τ.Α.Δ Λυκείων )
Ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών ανά ΄Αθλημα και στις τρεις τάξεις Α,Β,Γ Λυκείου διαμορφώνεται ως εξής :
α. Aτομικά Αθλήματα τουλάχιστον 5 μαθητές στο σύνολο των τριών τάξεων κατά άθλημα.
β. Ομαδικά Αθλήματα τουλάχιστον 8 μαθητές στο σύνολο των τριών τάξεων κατά άθλημα.
γ. Για την λειτουργία κάθε τάξης ( Α,Β,Γ) Λυκείου με διδακτικό προσωπικό και άλλων ειδικοτήτων, θα πρέπει να πληρείται η προϋπόθεση των 12 τουλάχιστον φοιτούντων μαθητών στο σύνολο των αθλημάτων που καλλιεργούνται στο Ε.Τ.Α.Δ ανά τάξη(Α΄,Β΄,Γ΄).

Για το τρέχον σχολικό έτος 2010-11 θα λειτουργήσουν εκείνα τα Τμήματα στα οποία πληρούνται οι παραπάνω αριθμητικές προϋποθέσεις ως προς το αριθμό των φοιτούντων μαθητών, για τα οποία έχει εξασφαλιστεί η μετακίνηση των μαθητών από και προς τους χώρους Άθλησης και επιστροφής τους από και προς το Σχολείο .

Β.Ως προς την πλήρωση των λειτουργικών κενών
1. Από τα παραπάνω Τμήματα θα λειτουργήσουν εκείνα εκ των οποίων τα λειτουργικά κενά που δημιουργούνται, καλύπτονται από τον αξιολογικό πίνακα Α των μονίμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11, ο οποίος προέκυψε με βάση την υπ΄αρίθμ.107405/Γ4/2-09-2010 (ΦΕΚ 1396/ΤΒ΄/6-09-2010) Υπουργική Απόφαση και την αντίστοιχη υπ΄αρίθμ.116403/Γ4/20-09-2010 Εγκύκλιο της ίδιας Απόφασης.

2. Στις περιπτώσεις που πληρούνται οι προϋποθέσεις λειτουργίας της παραγράφου Α1 και Α2 του κεφαλαίου Β, αλλά τα κενά που δημιουργήθηκαν δεν καλύπτονται από μόνιμους εκπαιδευτικούς , τα Τμήματα αυτά δεν θα λειτουργήσουν.

3. Η τοποθέτηση των μονίμων εκπαιδευτικών στα Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ ισχύει για ολόκληρο το σχολικό έτος και δεν επιτρέπεται τροποποίηση ή ανάκληση αυτής. Ωστόσο σε περίπτωση ανυπέρβλητου κωλύματος κάλυψης του λειτουργικού κενού - λόγω αιτιολογημένης αποχώρησης του μονίμου εκπαιδευτικού- , αυτός αντικαθίσταται από τον επόμενο στη σειρά του αξιολογικού πίνακα κατάταξης Α των μονίμων εκπαιδευτικών. Σε περίπτωση εξάντλησης του πίνακα δίνεται η δυνατότητα στο οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο με Απόφασή του, να τοποθετήσει μόνιμο εκπαιδευτικό ΠΕ11 με ειδικότητα στο ίδιο άθλημα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος. Η τοποθέτηση γίνεται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του τοποθετούμενου εκπαιδευτικού. Εάν παρόλα αυτά δεν εξευρεθεί λύση το Τμήμα παύει να λειτουργεί και ισχύουν τα δεδομένα της Γ. α και Γ. β της παρούσης Εγκυκλίου.

4.Το ωράριο που καλύπτουν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί ΠΕ11 στα Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ αντιστοιχεί σε 12 διδακτικές ώρες την εβδομάδα και σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και η συνοδεία των φοιτούντων μαθητών κατά τη μετακίνηση τους από και προς τους χώρους άθλησης. Οι υπόλοιπες ώρες του υποχρεωτικού τους ωραρίου συμπληρώνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.


Γ. Ως προς τους μαθητές που έχουν εγγραφεί στα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης ( ΤΑΔ Γυμνασίου ) και στα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης ( ΕΤΑΔ Λυκείων ).
Οι μαθητές/τριες που έχουν ήδη εγγραφεί και φοιτούν στα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης ( ΤΑΔ Γυμνασίου ) και στα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης ( ΕΤΑΔ Λυκείων ), τα οποία με την εφαρμογή των παραπάνω προϋποθέσεων δεν θα λειτουργήσουν δύνανται :
α. να συνεχίσουν τη φοίτησή τους σε Τμήματα της Γενικής Παιδείας στο ίδιο Σχολείο ή
β. να μετεγγραφούν σε οποιοδήποτε άλλο Σχολείο , επιθυμούν.


Δ. Ως προς τον προγραμματισμό και την οργάνωση των μετακινήσεων.
Ο προγραμματισμός και η οργάνωση των μετακινήσεων των μαθητών/τριών γίνεται με ευθύνη και απόφαση του Προϊσταμένου του Γραφείου Φυσικής Αγωγής σε συνεργασία με το Διευθυντή Β/θμιας Εκπαίδευσης . Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία του Τμήματος είναι η ασφαλής μετακίνηση των μαθητών από και προς το σχολείο και τους χώρους προπόνησης. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο μεταβληθούν οι προϋποθέσεις ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών , οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων ενημερώνουν εγγράφως το Αρμόδιο Γραφείο Φυσικής Αγωγής και εκείνοι με τη σειρά τους ενημερώνουν εγγράφως τη Δ/νση Φυσικής Αγωγής του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ . Τα Τμήματα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών παύουν να λειτουργούν ΑΜΕΣΑ και εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις Γ. α και Γ. β παραγράφους , οι δε μόνιμοι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν προκειμένου να καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος , τίθενται στη διάθεση της οικείας Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Γεν. Δ/νση Πρωτ/θμιας & Δευτ/θμιας Εκ/σης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ:ΤΜΗΜΑ Α΄
Μητροπόλεως 12-14 TK 101 85
Τηλέφωνο: 3213983
Fax: 3317122
Email: physgr@otenet.gr

Αθήνα 28-9 -2000

Αριθ. Πρωτ. Γ4/891

ΘΕΜΑ: «Ίδρυση και λειτουργία των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίων (ΤΑΔ) διαδικασία επιλογής και παραμονής των μαθητών στα Αθλητικά Τμήματα»

Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις της αριθ. Γ4/902/29-09-1988 Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 21/Β/17-01-1990), που κυρώθηκε με το άρθρο 7του Ν. 1894/90 (ΦΕΚ 110/Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 51 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 τ.Α΄ 14-3-2000) «εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».

3. Τις προτάσεις της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τμημάτων για την ίδρυση και λειτουργία των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης (πράξη 2/29-8-00).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154 Α) «περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» με τα οποία προστέθηκε άρθρο 230 στο Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 1377), όπως τελικά αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2459/97 (ΦΕΚ 389)

5. Την με αριθμ. ΣΤ5/25/26-4-2000 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄582) «ορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

6. Το γεγονός ότι από την Απόφαση αυτή δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε τις ημέρες και ώρες διδασκαλίας αθλημάτων στα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης (ΤΑΔ) Γυμνασίου, τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των Τ.Α.Δ. και των αθλημάτων που θα καλλιεργούνται σε αυτά, τη διαδικασία επιλογής και παραμονής των μαθητών στα τμήματα αυτά.

Α΄ Ωράριο διδασκαλίας αθλημάτων στα Τ.Α.Δ. Γυμνασίου:

1. Το πρόγραμμα προπόνησης στα επιλεγμένα αθλήματα των Τ.Α.Δ. Γυμνασίου θα γίνεται τρεις φορές την εβδομάδα με προτεινόμενες ημέρες τις ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, θα αρχίζει στις 7.30 και θα τελειώνει με το τέλος της 2ης διδακτικής ώρας. Το υπόλοιπο πρόγραμμα των Τ.Α.Δ. θα αρχίζει τις ημέρες που υπάρχει προπόνηση από την 3η διδακτική ώρα τις δε άλλες ημέρες από την 1η και θα παρατείνεται ορισμένες ημέρες και μετά την 6η διδακτική ώρα.
2. Στα Τ.Α.Δ. το μάθημα της Φυσικής Αγωγής έχει αντικατασταθεί με την προβλεπόμενη στην προηγούμενη παράγραφο αθλητική προπόνηση για τα αθλήματα που καλλιεργούνται σε αυτά , για δε τα υπόλοιπα μαθήματα θα εφαρμόζεται το αντίστοιχο αναλυτικό πρόγραμμα για κάθε τάξη του Γυμνασίου.


Β΄ Προϋποθέσεις ίδρυσης-λόγοι κατάργησης και όροι λειτουργίας Τ.Α.Δ. Γυμνασίου:

1. Η Ίδρυση Τμήματος Αθλητικής Διευκόλυνσης γίνεται με Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (Κ.Ε.Α.Τ.) μέχρι την15η Απριλίου κάθε έτους. Στην ίδια απόφαση περιλαμβάνονται και τα αθλήματα που θα καλλιεργηθούν σ’ αυτό. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων μετά από γνώμη της Κ.Ε.Α.Τ. μπορεί να προστεθούν νέα αθλήματα σε ήδη λειτουργούντα Τ.Α.Δ.

2. Για την έκδοση των ανωτέρων αποφάσεων, υποβάλλονται στην Κ.Ε.Α.Τ.
Από τους Προϊσταμένους Γραφείων Φυσικής Αγωγής από 10-20 Φεβρουαρίου αιτιολογημένες προτάσεις σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρ. 8 του κεφαλαίου αυτού σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λαμβάνοντας υπόψη και τις αιτιολογημένες προτάσεις των Αθλητικών Ομοσπονδιών οι οποίες υποβάλλονται από 10-20 Ιανουαρίου στα Γραφεία Φυσικής Αγωγής.

3. Η Ίδρυση κάθε νέου Τ.Α.Δ. γίνεται στην πρώτη (Α΄) τάξη του Γυμνασίου, με επέκταση του θεσμού κατά μια τάξη κάθε νέο σχολικό έτος, μέχρι να λειτουργήσουν Τμήματα σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου.

4. Σε κάθε τάξη Τ.Α.Δ. καλλιεργούνται δύο (2) τουλάχιστον αθλήματα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις απομακρυσμένων περιοχών, δύναται να καλλιεργείται και ένα (1) άθλημα, ύστερα από έγκριση της Κ.Ε.Α.Τ., με αριθμό μαθητών όχι μικρότερο των δεκαπέντε (15). Ο ελάχιστος αριθμός των μαθητών – αθλητών σε κάθε τάξη για κάθε ομαδικό άθλημα δεν πρέπει να είναι μικρότερος των δέκα (10) ανεξαρτήτως φύλου. Σε κάθε ατομικό άθλημα ο ελάχιστος αριθμός μαθητών δεν πρέπει να είναι μικρότερος των έξι (6) ανεξαρτήτως φύλου. Είναι δυνατή η μείωση του αριθμού των μαθητών – τριών σε ποσοστό 25% στην Β΄ τάξη και 50% στην Γ΄ τάξη σε σχέση με τον αριθμό των μαθητών – τριών της Α΄ τάξης με την προϋπόθεση ότι παραμένουν τα ίδια άτομα.

5. Μετά τα τρία (3) πρώτα χρόνια λειτουργίας κάθε Τ.Α.Δ. πρέπει να λειτουργούν τμήματα και να καλλιεργούνται αθλήματα σε δύο (2) τουλάχιστον τάξεις. Σε περίπτωση που για δύο συνεχή χρόνια λειτουργήσει τμήμα ή καλλιεργηθεί άθλημα σε μία (1) μόνο τάξη η λειτουργία όλου του Τ.Α.Δ. ή του συγκεκριμένου αθλήματος αναστέλλεται. Εφόσον ανασταλεί η λειτουργία Τ.Α.Δ. ή η καλλιέργεια αθλήματος για δύο (2) συνεχή χρόνια το Τ.Α.Δ. αυτό ή το άθλημα, αντίστοιχα, καταργείται.
Η λειτουργία Τ.Α.Δ. αναστέλλεται σε κάθε περίπτωση που παύσουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου Β΄ 6 ή παραβιάζονται οι όροι των παραγράφων Β΄3, Β΄7 και Β΄8.

6. Σε κάθε Τ.Α.Δ. μπορούν να καλλιεργούνται και μέχρι τέσσερα (4) αθλήματα ως ακολούθως:
α) τρία (3) ατομικά και ένα (1) ομαδικό
β) δύο (2) ατομικά και δύο (2) ομαδικά
γ )τρία (3) ομαδικά
δ) τέσσερα (4) ατομικά

7. Για την ίδρυση Τμήματος Αθλητικής Διευκόλυνσης καθώς και για τη συνέχιση της λειτουργίας του πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Γειτνίαση του σχολείου με αθλητικούς χώρους ή ύπαρξη αιθουσών δίπλα σε αθλητικούς χώρους.
β) Συνεχής πρωινή λειτουργία του σχολείου που θα τα στεγάσει.
γ) Ύπαρξη αναγκαίας αθλητικής υλικοτεχνικής υποδομής ανάλογη με τα αθλήματα που καλλιεργούνται στα τμήματα αυτά.
δ) Ύπαρξη αθλητικών σωματείων στην έδρα του ΤΑΔ που καλλιεργούν ίδια με τα Τ.Α.Δ. αθλήματα και που έχουν αξιόλογη αθλητική δραστηριότητα (αριθμός ενεργών σωματείων, αριθμός αθλητών, αθλητικές διακρίσεις, τμήματα υποδομής).
ε) Ύπαρξη επαρκούς προπονητικού δυναμικού που ικανοποιεί τα κριτήρια επιλογής για διδασκαλία στα Τ.Α.Δ.

Για τις προϋποθέσεις α΄,β΄,γ΄,δ΄ και ε΄ απαιτείται βεβαίωση του οικείου Γραφείου Φυσικής Αγωγής, ενώ για τις προϋποθέσεις δ΄ και ε΄ βεβαίωση της Αρμόδιας Αθλητικής Ομοσπονδίας. Οι ανωτέρω βεβαιώσεις προσκομίζονται μαζί με τις προτάσεις στις αντίστοιχες προθεσμίες όπως ορίζονται στην παρ. Β2. Ειδικά για τη συνέχιση λειτουργίας των ΤΑΔ απαιτείται η αποστολή στη Δ/νση Φυσικής Αγωγής της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. από τα οικεία Γραφεία Φυσικής Αγωγής σχετικών εντύπων παρακολούθησης της λειτουργίας των ΤΑΔ από 1 έως 31 Οκτωβρίου και από 1 έως 28 Φεβρουαρίου κάθε σχολικούς έτους.

8. Την ευθύνη εποπτείας και ελέγχου των Τ.Α.Δ. έχει ο προϊστάμενος του Γραφείου Φυσικής Αγωγής, ο οποίος επιλαμβάνεται και οποιουδήποτε άλλου θέματος άπτεται της λειτουργίας των Τ.Α.Δ. Μέχρι 30 Ιουνίου ο Προϊστάμενος του Γραφείου Φυσικής Αγωγής υποβάλλει έκθεση λειτουργίας του ΤΑΔ.

Γ΄ Διαδικασία επιλογής και παραμονής των μαθητών στα Αθλητικά Τμήματα:

1. Στα Τ.Α.Δ. εγγράφονται μαθητές της Α΄ Γυμνασίου ύστερα από επιλογή η οποία διενεργείται από 5 μέχρι 20 Μαΐου κάθε σχολικού έτους.

2. Οι προϊστάμενοι των Γραφείων Φ.Α. με έγγραφο τους προς τους Δ/ντες των Σχολείων Α/βάθμιας Εκπ/σης του τομέα ευθύνης τους ανακοινώνουν τη δυνατότητα συμμετοχής των μαθητών στη διαδικασία επιλογής για τα Τ.Α.Δ. μέχρι 20 Απριλίου κάθε έτους.

3. Οι γονείς των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής οφείλουν να υποβάλουν αίτηση, στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής του σχολείου στο οποίο θέλουν να φοιτήσουν ή στο οικείο Γραφείο Φυσικής Αγωγής κατά το χρονικό διάστημα από 20 μέχρι 30 Απριλίου. Στην αίτηση θα αναφέρεται σε ποιο από τα αθλήματα που διδάσκονται στο συγκεκριμένο Αθλητικό Τμήμα θέλουν να λάβει μέρος το παιδί τους.

4. Οι υποψήφιοι για επιλογή και φοίτηση σε Αθλητικό Τμήμα δεν στερούνται του δικαιώματος υποβολής αίτησης για συμμετοχή σε κλήρωση σε Πειραματικό Γυμνάσιο (πρώην πρότυπο).


5. Για τη διενέργεια των δοκιμασιών των υποψηφίων συγκροτείται σε κάθε Νομό επιτροπή με απόφαση του προϊσταμένου Δευτ/βάθμιας Εκπ/σης, αποτελούμενη από τον προϊστάμενο του Γραφείου Φυσική Αγωγής, τον υπεύθυνο του Συστήματος Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Νομού και τρεις καθηγητές Φυσικής Αγωγής για κάθε άθλημα από αυτούς που διδάσκουν στο Αθλητικό Τμήμα ή από καθηγητές Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του Νομού και έχουν ειδικότητα ή εξειδίκευση στο συγκεκριμένο άθλημα ή παραπλήσιο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει στο νομό με την συγκεκριμένη ειδικότητα ή ειδίκευση.

6. Ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών στα ΤΕΣΤ, σε κάθε άθλημα, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τριπλάσιος του αριθμού αυτών που πρόκειται να επιλεγούν. Εξαιρούνται τα αθλήματα που η επιλογή γίνεται μόνο με αγωνιστικά κριτήρια ( κολύμβηση , Ρ.Α.Γ , ενόργανη γυμν. κ .λ. π ) .

7. Οι επιτροπές μετά το πέρας των δοκιμασιών, συντάσσουν αξιολογικούς πίνακες με τα ονόματα των μαθητών και τις επιδόσεις τους κατά άθλημα το αργότερο μέχρι 30 Μαΐου. Οι πίνακες με τα ονόματα των επιτυχόντων μαθητών στέλνονται στους Δ/ντες των Σχολείων της Α/βάθμιας Εκπ/σης που ανήκουν οι οποίοι με τη σειρά τους διαβιβάζουν τους πίνακες στο Γυμνάσιο που λειτουργεί το Τ.Α.Δ. Αντίγραφο των πινάκων αυτών διαβιβάζεται στην Κ.Ε.Α.Τ.

8. Οι γονείς των επιτυχόντων μαθητών, οφείλουν να εγγράψουν αυτούς στο Αθλητικό Τμήμα κατά το χρονικό διάστημα από 1 μέχρι 10 Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση μη εγγραφής των επιλεγέντων ο Δ/ντης του Γυμνασίου σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής οφείλει να ειδοποιήσει τους γονείς των επιλαχόντων μαθητών από τους πίνακες αξιολόγησης που έχουν υπερβεί το προβλεπόμενο ελάχιστο όριο του ιδίου αθλήματος και φύλου με τους εγγραφέντες. Στην περίπτωση αυτή οι εγγραφές πραγματοποιούνται εντός τριών ημερών.

9. Για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών των Τ.Α.Δ. ισχύουν τα αριθμητικά όρια που σε κάθε περίπτωση προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τους μαθητές των άλλων σχολείων.

10. Αδικαιολόγητες απουσίες στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής συνιστούν λόγο απομάκρυνσης του μαθητή από το Αθλητικό Τμήμα μετά από εισήγηση του διδάσκοντος και απόφαση της Κ.Ε.Α.Τ.

11. Η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών στο κάθε άθλημα γίνεται από τους διδάσκοντες καθηγητές Φυσικής Αγωγής στο κάθε Τ.Α.Δ. και καταχωρείται κάθε τρίμηνο στην καρτέλα του μαθητή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Τα στοιχεία αξιολόγησης του μαθητή στόχο έχουν να δώσουν πλήρη κατά το δυνατό, εικόνα της επίδοσης και της εξέλιξής του μαθητή στο συγκεκριμένο άθλημα. Τα στοιχεία αξιολόγησης του μαθητή στην ειδική καρτέλα δεν επηρεάζουν την προαγωγή ή απόρριψη του μαθητή, αποτελούν όμως στοιχείο και κριτήριο για την παραμονή του ή όχι στο Τ.Α.Δ.. Τα παραπάνω στοιχεία τίθενται υπόψη των γονέων ή κηδεμόνων των μαθητών, εφόσον ζητηθούν.

12. Απαραίτητη προϋπόθεση παραμονής του μαθητή του ΤΑΔ στις τάξεις (Β΄ και Γ΄) είναι α) η υπέρβαση του ελαχίστου ορίου βαθμολογίας κατά τις δοκιμασίες που διενεργούνται κατά την διάρκεια και την λήξη του διδακτικού έτους, β) η προαγωγή του στις τάξεις αυτές και γ) η προσκόμιση βεβαίωσης από τον Αθλητικό Σύλλογο στον οποίο έχει αθλητικό δελτίο, θεωρημένη από την τοπική επιτροπή της αντίστοιχης Αθλητικής Ομοσπονδίας ή την Αθλητική Ομοσπονδία (αν δεν υπάρχει τοπική επιτροπή) ότι μετείχε με την ομάδα συλλόγου σε αγώνες.

13. Στις δοκιμασίες που γίνονται στο τέλος κάθε σχολικού έτους σε όλους τους μαθητές από τους διδάσκοντες καθηγητές Φυσικής Αγωγής μπορούν να λάβουν μέρος μετά από αίτηση του κηδεμόνα τους και μαθητές της ίδιας τάξης εκτός Τ.Α.Δ.

14. Σε περίπτωση που μαθητής σταματήσει να φοιτά σε Αθλητικό Τμήμα, κατά την ένταξη του σε άλλο τμήμα του ιδίου ή άλλου σχολείου, όσον αφορά τη βαθμολογία ισχύουν οι πάγιες διατάξεις που εφαρμόζονται σε όλα τα σχολεία, όσον αφορά δε τις απουσίες υπολογίζονται στο ακέραιο οι απουσίες όλων των μαθημάτων εκτός από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, όπου υπολογίζεται ο ακέραιος αριθμός που θα προκύψει όταν πολλαπλασιαστεί ο αριθμός των απουσιών στο μάθημα αυτό με κλάσμα που έχει αριθμητή τον αριθμό των προβλεπόμενων εβδομαδιαίων ωρών Φυσικής Αγωγής από το αναλυτικό πρόγραμμα (κανονικού τμήματος) και παρανομαστή τον αριθμό εννέα (9).

15. Μετεγγραφή μαθητή από ένα Τ.Α.Δ. σε άλλο γίνεται εφόσον στον νέο Τ.Α.Δ. διδάσκεται το ίδιο άθλημα. Για τη μετεγγραφή ισχύουν οι περί μετεγγραφών διατάξεις. Επιπλέον απαιτείται έγκριση της Κ.Ε.Α.Τ. και ο αριθμός των μαθητών του αθλητικού τμήματος να μην υπερβαίνει τους τριάντα (30).

16. Απαλλαγή από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής για τους μαθητές που φοιτούν σε Τ.Α.Δ. είναι δυνατόν να χορηγηθεί για χρονικό διάστημα μέχρι δύο μήνες και μόνο μετά από βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου. Στην περίπτωση αυτή ο μαθητής δεν είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί την καθημερινή προπόνηση, αλλά πρέπει να περάσει επιτυχώς τις προβλεπόμενες δοκιμασίες μετά από την λήξη της απαλλαγής του.

17. Για θέματα (προαγωγή, απόρριψη, κυρώσεις κ.λ.π.) που δεν αναφέρονται στην Απόφαση αυτή εφαρμόζονται οι πάγιες διατάξεις που ισχύουν για τους μαθητές των λοιπών Σχολείων


ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο προγραμματισμός και η οργάνωση των μετακινήσεων των μαθητών-τριων γίνεται με ευθύνη και απόφαση του Προϊσταμένου Γραφείου Φυσικής Αγωγής σε συνεργασία με τον Δ/ντη Β/βάθμιας Εκπ/σης.
Οι συνοδοί Κ.Φ.Α. για τις παραπάνω μετακινήσεις ορίζονται από τον Προϊστάμενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής.
Η Απόφαση αυτή από την οποία δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη για το Δημόσιο να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. Γραφεία Φυσικής Αγωγής
2. Αθλητικές Ομοσπονδίες
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γενική Δ/ντρια Σπουδών Α.Ε & Δ.Ε Εκπ/σης
2. Δ/νση Φυσικής Αγωγής Τμήμα Β΄

Δείτε επίσης:
1)
Κριτήρια διαδικασία και όργανα επιλογής των Εκπ/κών Φυσικής Αγωγής για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου-Λυκείου (ΤΑΔ-ΕΤΑΔ)
2)
ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ Φ.Α.(ΤΑΔ - ΕΤΑΔ)
3) Αναλυτική λειτουργία Τ.Α.Δ. Ε.Τ.Α.Δ.

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση, και σεν βλέπετε ολη τη σελίδα (όλα τα frames), πατήστε ΕΔΩ για να επανέλθετε. Ευχαριστούμε)

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης
14444444

1

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄Φ.Α.

Θέματα Φυσικής Αγωγής:
Αθλητική περιβολή, Απουσία, Βαθμός ετήσιας προόδου στο μάθημα Φ.Α., Απαλλαγή από το μάθημα της Φ.Α., Κλειστά Γυμναστήρια, Αίθουσες Γυμναστικής, Χώροι πολλαπλής χρήσεως
Αξιολόγηση, Βαθμολόγηση Μαθητών στη Φ.Α.
Απαλλαγή στη Φ.Α.
Ο ρόλος του ΚΦΑ στη καθημερινή σύνταξη
Εισαγωγή μαθητών - αθλητών στα ΑΕΙ (για το 2008-09)
Απουσίες μαθητών - αθλητών, Προϋποθέσεις Δικαιολόγησης
Ατομικά Δελτία Υγείας, Εντυπο, Οδηγίες ΙΚΑ
Αθλητική περιβολή μαθητών
Αθλητική και πολιτιστική ημέρα στην Π/θμια και Δ/θμια Εκπ/ση- ΥΠΕΠΘ Γ4/353/2.8.90
Νέφος κ΄ Φ.Α.
Χρήση- Φύλαξη Αθλ. Υλικού
Εξέταση για ΤΕΦΑΑ
Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, Κλειστά Γυμναστήρια
Σύμπτυξη τμημάτων, Tελευταία ώρα, Oμαδική μετακίνηση
Εργασία σε αθλητικούς συλλόγους
Βαθμολογία τριμήνων - Απορριπτικό αποτέλεσμα
Επαρκής κ΄ελλιπής φοίτηση, απουσίες αθλητών
Απαγόρευση απομάκρυνσης μαθητή από το τμήμα για συμμετοχή του σε δραστηριότητες
Οι αθλητικές δραστηριότητες, στην Πρωτοβάθμια Εκπ/ση, διεξάγονται κατά τις ώρες λειτουργίας των σχολείων και οι καθηγητές Φ.Α. ή Δάσκαλοι, που συμμετέχουν σε αυτούς ως Διαιτητές, Κριτές ή Συνοδοί, είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία.

   ΤΑΔ - ΕΤΑΔ. :

Ιδρυτική απόφαση Γ4/902/29-9-1988 για ΤΑΔ
Ιδρυση, Λειτουργία ΤΑΔ
Κριτήρια Επιλογής Κ.Φ.Α. στα ΤΑΔ (2009-10)
Κριτήρια Επιλογής Κ.Φ.Α. στα ΤΑΔ (2008-09)
Κριτήρια Επιλογής Κ.Φ.Α. στα ΤΑΔ (2007-08)
Αναλυτική λειτουργία Τ.Α.Δ. Ε.Τ.Α.Δ.
Υπόδειγμα Αίτησης
Κατάσταση Αθλητικών Σχολείων
Αποσπάσεις στα ΤΑΔ- ΕΤΑΔ για το 2005-06
Γραφεία Φ.Α. & ΤΑΔ- ΕΤΑΔ (σε όλη την Ελλάδα)
ΤΑΔ- ΕΤΑΔ ανά σχολείο/αθλημα, 2003
Σχολ. Αθλ. Δραστηριότητες:
Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την τροποποίηση (1755/Γ4/9-1-2006)
Δαπάνες Σχολικών Αγώνων
ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ:
Σύνθεση Παρέλασης (Β/θμια)
Παρέλαση κ΄υπηρεσία σε 2 σχολεία
Επιλογή σημαιοφόρων.// Πρωτοβουλία με αφορμή τις μαθητικές παρελάσεις της 28ης/10/2011
ΝΟΜΟΣ 2942/2001, Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το Πρόγραμμα Ολυμπιακής Εκπαίδευσης και για τις ανάγκες των σχολείων και άλλες διατάξεις.
Πρόγραμμα Ολυμπ. Παιδείας
Εφαρμογή Ολυμπ. Παιδείας
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ:
Δικαιολογητικά για Αδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Προπονητή
24μηνίτες - 30μηνίτες:
Νομοθεσία και Πίνακες κατάταξης
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
(Υλη, θέματα, σωστές απαντήσεις)
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικείµενο
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
 
Εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδ. έτος 2011-2012

Γρίφοι, Γνωμικά, Παροιμίες, Αινίγματα, Ημερολόγιο, Εορτές, Αριθμομηχανή, Μουσική, Σωστό - Λάθος, Σαν σήμερα, Ανέκδοτα, Εκτακτα νέα