.

η διαδρομή σου: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Η Φ.Α. στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ του Ενιαίου Λυκείου

Δείτε, επίσης,
το παρόν αρχείο σε μορφή .doc (Word):
ΕΔΩ

Βαθμός Ασφαλείας

Αθήνα 27 - 6-05
Αριθ. Πρωτ. 63447/Γ2
Βαθ. Προτερ.
 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ  Α'

 

Ερμού 15 101 85 Αθήνα
Πληροφορίες : A. Πασχαλίδου
Δ. Σπυράκος
Τηλέφωνο : 210-3235722
FAX : 210-3224249

AΠΟΦΑΣΗ

 

ΘΕΜΑ : «Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ του Ενιαίου Λυκείου»
 

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν. 2525/97 (ΦΕΚ 188 τ.Α/23-9-97).
β) Την παράγραφο 2 περίπτωση γ του άρθρου 24 του Νόμου 1566/85 (ΦΕΚ 167 τ.Α/30-9-85).
γ) Το άρθρο 29α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137 τ.Α), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/ 92, ΦΕΚ 154 τ. Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38τ. Α).
δ) Τις με αριθμ. 32/14-12-04, 16/16-5-2005 και 17/24-5-05 πράξεις του Τμήματος Δ.Ε. του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου καθώς και τις με αριθμ. 43/22-12-04 και 17/1-6-2005 πράξεις του Συντονιστικού Συμβουλίου.
ε) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
 

αποφασίζουμε:

 

’ρθρο μόνον

 

Καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των τάξεων Α', Β' και Γ' του Ενιαίου Λυκείου ως εξής:

 

Α' τάξη Ενιαίου Λυκείου

 

Η Α΄ τάξη Ενιαίου Λυκείου, η οποία είναι τάξη προσανατολισμού, περιέχει μαθήματα Γενικής Παιδείας συνολικής διάρκειας τριάντα  δύο  (32) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και μαθήματα επιλογής, από τα οποία ο μαθητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει ένα (1) μάθημα διάρκειας δύο (2) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Επομένως, οι μαθητές της Α΄ Ενιαίου Λυκείου , παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα συνολικής διάρκειας τριάντα τεσσάρων  (34) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της τάξης αυτής καθορίζεται ως εξής:

 

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

α/α     ΜΑΘΗΜΑΤΑ                                                                     ΩΡΕΣ

 

1.        Θρησκευτικά                                                                            2

2.        Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία                                 6

3.        Νεοελληνική Γλώσσα                                                              2

4.        Νεοελληνική Λογοτεχνία                                                         2

5.        Ιστορία                                                                                    2

6.        ’λγεβρα                                                                                  2

7.        Γεωμετρία                                                                             3/2

8.        Φυσική                                                                                 2/3

9.        Χημεία                                                                                     2

10.      Α΄ Ξένη Γλώσσα                                                                     3

11.      Αρχές Οικονομίας                                                                   2

12.      Τεχνολογία                                                                              2

13.      Φυσική Αγωγή                                                                        2/1

14.      ΣΕΠ                                                                                       -/1

 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (2 ώρες)

15.      Β΄ Ξένη Γλώσσα                                                                     2

16.      Ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός &

οι  ρίζες του                                                                            2

17       Εφαρμογές Πληροφορικής                                                      2

18.      Αισθητική Αγωγή (Στοιχεία Θεατρολογίας,

Μουσική και Εικαστικά)                                                2

19.      Ψυχολογία                                                                               2

 

 

Β' τάξη Ενιαίου Λυκείου

 

Τα μαθήματα της Β' τάξης Ενιαίου Λυκείου χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Μαθήματα Γενικής Παιδείας και μαθήματα Κατευθύνσεων.

• Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας διδάσκονται συνολικά είκοσι πέντε (25) ώρες εβδομαδιαίως.

• Τα μαθήματα Κατευθύνσεων χωρίζονται: α) σε μαθήματα υποχρεωτικά για όλους τους μαθητές συνολικής διάρκειας επτά (7) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας  για  τη    Θετική  και  την  Τεχνολογική  Κατεύθυνση  και   σε  οκτώ  (8)  ώρες  εβδομαδιαίας  διδασκαλίας για  τη Θεωρητική  Κατεύθυνση και β) σε μαθήματα επιλογής. Από τα μαθήματα επιλογής κάθε μαθητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει ένα μάθημα διάρκειας δύο (2) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

   Το ωρολόγιο πρόγραμμα της τάξης αυτής κατά μάθημα καθορίζεται ως εξής:

 

/. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

α/α     ΜΑΘΗΜΑΤΑ                                                                     ΩΡΕΣ

1.        Θρησκευτικά                                                                         2

2.        Α΄  Ξένη Γλώσσα                                                                  2

3.        Φυσική Αγωγή                                                                       2

4.        Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία                               2

5.        Νεοελληνική Γλώσσα                                                            2

6.        Νεοελληνική Λογοτεχνία                                                       2

7.        Ιστορία                                                                                  2

8.             ’λγεβρα                                                                                2

9.              Γεωμετρία                                                                            2

10.      Φυσική                                                                                  2

11.      Χημεία                                                                                   2

12.      Βιολογία                                                                                1

13.      Εισαγωγή στο Δίκαιο και τους

Πολιτικούς θεσμούς                                                            2

 

ΙΙ._ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

 

(α) Θεωρητική κατεύθυνση

         Υποχρεωτικά

α/α     ΜΑΘΗΜΑΤΑ                                                                       ΩΡΕΣ

1.        Αρχαία Ελληνικά Κείμενα                                                      4

2.        Αρχές Φιλοσοφίας                                                                2

3.        Λατινικά                                                                                2

 

(β) Θετική κατεύθυνση

                  Υποχρεωτικά

α/α     ΜΑΘΗΜΑΤΑ                                                                       ΩΡΕΣ

1.          Μαθηματικά                                                                3

2.          Φυσική                                                                        2

3.          Χημεία                                                                         2

 

 (γ) Τεχνολογική κατεύθυνση

                  Υποχρεωτικά

α/α     ΜΑΘΗΜΑΤΑ                                                                                   ΩΡΕΣ

1.          Μαθηματικά                                                                  3

2.          Φυσική                                                                          2

3.          Τεχνολογία Επικοινωνιών                                             2

 

 

 

Επιλογής για όλες τις κατευθύνσεις

 

1.        Κοινωνική και Πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα        2

2.        Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστημών                                       2

3.        Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία: Ιστορία και Κείμενα            2

4.        Β' Ξένη Γλώσσα                                                                      2

5.        Στοιχεία Αστρονομίας και Διαστημικής                                   2

6.        Σχέδιο Γραμμικό                                                                     2

7.        Σχέδιο  Ελεύθερο                                                                    2

8.        Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών                                             2

9.        Θέματα Ιστορίας                                                                     2

10.      Εφαρμογές Υπολογιστών                                                       2

11.      Βιολογία                                                                                  2

12.       Διαχείριση φυσικών πόρων                                                   2

13.        Χημεία                                                                                   2

14.        Σχέδιο Τεχνικό                                                                      2

 

 

 

Γ΄ τάξη Ενιαίου Λυκείου

 

Τα μαθήματα της Γ' τάξης Ενιαίου Λυκείου χωρίζονται σε δυο κατηγορίες: Μαθήματα Γενικής Παιδείας και μαθήματα Κατευθύνσεων

·Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας διδάσκονται συνολικά δεκαεπτά  (17) ώρες εβδομαδιαίως.

·Τα μαθήματα Κατευθύνσεων χωρίζονται: α) σε μαθήματα υποχρεωτικά για όλους τους μαθητές συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και β) σε μαθήματα επιλογής. Από τα μαθήματα επιλογής κάθε μαθητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει ένα μάθημα διάρκειας δύο ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

Στη Γ΄ Ενιαίου Λυκείου η Τεχνολογική κατεύθυνση χωρίζεται σε δυο κύκλους: Τον κύκλο Τεχνολογίας και Παραγωγής και τον κύκλο Πληροφορικής και Υπηρεσιών.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της τάξης αυτής κατά μάθημα καθορίζεται ως εξής:

 

 

Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

α/α     ΜΑΘΗΜΑΤΑ                                                                                   ΩΡΕΣ

1.        Θρησκευτικά                                                                              1

2.        Αρχαία  Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία                                   1

3.        Α΄ Ξένη Γλώσσα                                                                        2

4.        Φυσική Αγωγή                                                                           1

5.        Νεοελληνική Γλώσσα                                                                2

6.        Νεοελληνική Λογοτεχνία                                                            2

7.        Ιστορία                                                                                       2

8.        Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής                                          2

9.        Φυσική                                                                                       1

10.      Βιολογία                                                                                     1

11.      Κοινωνιολογία                                                                            2

 

 

ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ_ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

 

(α) Θεωρητική κατεύθυνση

Υποχρεωτικά

α/α     ΜΑΘΗΜΑΤΑ                                                                                    ΩΡΕΣ

1.        Αρχαία Ελληνικά                                                                        5

2.        Νεοελληνική Λογοτεχνία                                                           3/2

3.        Λατινικά                                                                                    2/3

4.        Ιστορία                                                                                        2

 

(β) Θετική κατεύθυνση

Υποχρεωτικά

α/α     ΜΑΘΗΜΑΤΑ                                                                        ΩΡΕΣ

1.        Μαθηματικά                                                                             5

2.        Φυσική                                                                                     3

3.        Χημεία                                                                                      2

4.        Βιολογία                                                                                    2

          

 

(γ) Τεχνολογική κατεύθυνση

        

Ι. Κύκλος Τεχνολογίας και Παραγωγής

                  Υποχρεωτικά

α/α     ΜΑΘΗΜΑΤΑ                                                                         ΩΡΕΣ

1.        Μαθηματικά                                                                             5

2.        Φυσική                                                                                     3

3.        Χημεία –Βιοχημεία                                                                    2

4.        Ηλεκτρολογία                                                                           2

 

ΙΙ. Κύκλος Πληροφορικής και Υπηρεσιών

         Υποχρεωτικά

α/α      ΜΑΘΗΜΑΤΑ                                                                       ΩΡΕΣ

1.        Μαθηματικά                                                                              5

2.         Φυσική                                                                                     3

3.        Ανάπτυξη Εφαρμογών σε

Προγραμματιστικό Περιβάλλον                                       2

4.        Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών                                         2

 

 

Επιλογής για όλες τις κατευθύνσεις

 

α/α     ΜΑΘΗΜΑΤΑ                                                                                     ΩΡΕΣ

1.        Β΄ Ξένη Γλώσσα                                                                         2

2.        Αρχές Οικονομικής Θεωρίας                                                      2

3.        Στατιστική                                                                                   2

4.        Λογική: Θεωρία και Πρακτική                                                     2

5.        Εφαρμογές Υπολογιστών*                                                          2

6.        Ιστορία της Τέχνης                                                                     2

7.        Ιστορία των Επιστημών & της Τεχνολογίας                                2

8.        Προβλήματα Φιλοσοφίας                                                            2

9.        Νεοελληνική Λογοτεχνία                                                             2

10.      Τεχνολογία και Ανάπτυξη                                                           2

11.      Στοιχεία Γεωπονίας & Αγροτική Ανάπτυξη                                 2

12.      Βιομηχανική Παραγωγή & Ενέργεια                                            2

13.      Αρχές Λογιστικής                                                                        2

14.      Σχέδιο Τεχνικό                                                                            2

15.      Σχέδιο Αρχιτεκτονικό                                                                  2

16.      Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων και
   Λειτουργικά Συστήματα                                                                   2

17.      Πολυμέσα – Δίκτυα                                                                    2

18.      Εφαρμογές Λογισμικού                                                               2

           Στις τάξεις Β' και Γ' Ενιαίου Λυκείου, το μάθημα επιλογής Εφαρμογές Υπολογιστών μπορεί να επιλεγεί μόνο μια φορά.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από  το  σχολικό  έτος  2005-06.  

Με την έναρξη ισχύος της παρούσης καταργούνται οι διατάξεις της Γ2/4685/7-9-01(ΦΕΚ   1214 τ. Β΄ 18-9-01)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

                                                               Αθήνα        27  Ιουνίου  2005

 


ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Βιβλία Φ.Α. από ΟΕΔΒ
Περιεχόμενα νομοθεσίας σχετικά με τη Φ.Α.
ΔΗΛΩΣΑΝ για την Φ.Α.:
Υπουργός Παιδείας, Αρης Σπηλιωτόπουλος:
"Η Φυσική Αγωγή υπηρετεί όχι μόνο την μαθητική κοινότητα αλλά και ολόκληρη την κοινωνία"
Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός (Δείτε το, αξίζει παρότι είναι μεγάλο αρχείο 189 Kb)
Απάντηση υφ. Παιδείας κ. Καλού στα αιτήματα της Ένωσης Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Ελλάδας (Ε.Κ.Φ.Α.Ε.) για την αναβάθμιση του κλάδου της Φ.Α., τα οποία κατέθεσε ως αναφορά ο Βουλευτής κ. Αθαν. Αλευράς.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Γυμνασιάδα 2006, Αγώνες της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού (ISF).
30 Μηνίτες Φ.Α.
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Φ.Α. κ΄ Αρχαία Ελλάδα
Ολυμπιακά Αγωνίσματα στην Αρχαία Ελλάδα
Ολυμπιονίκες στην Αρχαία Ελλάδα
Χρονικό Εκπ/σης Στελεχών Φ.Α.
Τα Δύσκολα Χρόνια Φ.Α. και Εκπ/σης
Η Σταδιακή Σύγκλιση Φ.Α. και Εκπ/σης
Πρωτεργάτες Φ.Α. και Αθλητισμού:
Φωκιανός, Χρυσάφης, Βικέλας, Λάμπρος, Μάνος
Ιστορική Ανασκόπηση της Φ.Α. στην Ελληνική Εκπαίδευση
Προβλήματα των καθηγητών Φ. Α. (κ΄άλλων ειδικοτήτων) ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΟΕ)
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ κ΄ΘΕΣΕΙΣ της ΔΟΕ για την Φ. Α. (κ΄άλλες ειδικότητες)
Χρονικό Φ.Α. στο Δημοτικό
Γενικός Στόχος της Φ.Α. - Επί μέρους Στόχοι
Προγραμματισμός Μαθήματοος ΦΑ.
Διεθνής Καταστατικός Χάρτης Φυσικής Αγωγής της UNESCO.
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΕΠΠΣ) - Φ.Α.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ:
1. Σκοπός της διδασκαλίας του ΅αθή΅ατος
2. ’ξονες, Γενικοί στόχοι, Θε΅ελιώδεις έννοιες Διαθε΅ατικής προσέγγισης
3. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις
4. Προτεινό΅ενα διαθε΅ατικά σχέδια εργασίας
5. Αξιολόγηση
6. Προδιαγραφές Βιβλίων και λοιπού διδακτικού υλικού
ΓΥΜΝΑΣΙΟ:
1. Σκοπός της διδασκαλίας του ΅αθή΅ατος
2. ’ξονες, Γενικοί στόχοι, Θε΅ελιώδεις έννοιες Διαθε΅ατικής προσέγγισης
3. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις
4. Προτεινό΅ενα διαθε΅ατικά σχέδια εργασίας
5. Αξιολόγηση
6. Προδιαγραφές Βιβλίων και λοιπού διδακτικού υλικού
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Φ. Α.:
Α'-Β' Δημοτικού
Γ'-Δ' Δημοτικού,
Ε'-ΣΤ' Δημοτικού
Α' Γυμνασίου
Β' Γυμνασίου
Γ' Γυμνασίου
 Ολα τα ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ της Φ.Α. σε μορφή .pdf
ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Φ.Α.:
Α' Β' Γ' Δ' Ε' ΣΤ' Δημοτικού
Α' Β' Γ' ημερήσιου Γυμνασίου
Α' Β' Γ' Γενικού Λυκείου
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
2007, Γνωστικό Αντικείμενο
2007, Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2007, Ειδική Διδακτική
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικεί΅ενο
ΕΞεταστέα Υλη, Φ.Α. (ΠΕ11), ΑΣΕΠ, 2006
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
 Eρωτήσεις εργοφυσιολογίας
Παιδαγωγική 2006
Διδακτική Μεθοδολογία
Θεωρίες Μάθησης, (pdf, 480 Kb)
Διοριστέοι ΑΣΕΠ 2002
30 Μηνίτες Φ.Α
Διοριστέοι ΑΣΕΠ 2004
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ στο ΣΧΟΛΕΙΟ
Από την συλλογή κ΄επιμέλεια του δάσκαλου Γρηγόρη Φιλιππιάδη
ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΥΓΕΙΑ στο ΣΧΟΛΕΙΟ
Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου
ΕΝΩΣΕΙΣ Φ.Α.
ΠΕΠΦΑ (Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής)
ΕΓΒΕ (Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος)