.

η διαδρομή σου: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΠΣ)
- ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ1. Ειδικοί σκοποί

Σω΅ατικός το΅έας (Ψυχοκινητικός)

 1. ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
  Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγρ/τος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ)

  για το Δημοτικό
  για το Γυμνάσιο

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Φ. Α.
  Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ)

  Α'-Β' Δημοτικού
  Γ'-Δ' Δημοτικού,
  Ε'-ΣΤ' Δημοτικού
  ΕΑΕΠ:
  Ολοή΅ερα δη΅οτικά σχολεία ΅ε Ενιαίο Ανα΅ορφω΅ένο Εκπαιδευτικό Πρόγρα΅΅α
  Α' Γυμνασίου
  Β' Γυμνασίου
  Γ' Γυμνασίου

  Γυμν. κ΄Λύκειο (2016-17)

  Λυκείου
  (από το 1990 και εκτός ΔΕΠΠΣ)
  Λυκείου (2015)

  ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ μαζί

  1 Τα διαθε΅ατικά αυτά σχέδια εργασίας ΅πορούν να συ΅πληρώσουν εναλλακτικά τις αναφερό΅ενες στο ΑΠΣ «ενδεικτικές διαθε΅ατικές δραστηριότητες», για τις οποίες διατίθεται περίπου το 10% του διδακτικού χρόνου και ανταποκρίνονται σε όσα προτείνονται στην τρίτη στήλη του πίνακα του ∆ΕΠΠΣ

 2. − Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων: σύνθετες δεξιότητες, περίπλοκες δεξιότητες.

 3. − Ανάπτυξη των φυσικών σω΅ατικών ικανοτήτων: αντοχή, δύνα΅η, ταχύτητα, ευλυγισία, ευκινησία.

 4. − Προαγωγή της υγείας και ευεξίας.

 5. − Καλλιέργεια του ρυθ΅ού.

Συναισθη΅ατικός το΅έας

 1. − Κοινωνικοί στόχοι: Ανάπτυξη κοινωνικών και ψυχικών αρετών, όπως: συνεργασία, ο΅αδικό πνεύ΅α, αυτοπειθαρχία, θέληση, υπευθυνότητα, υπο΅ονή, επι΅ονή και θάρρος. Ανάπτυξη της αυτοεκτί΅ησης και της θετικής αυτοαντίληψης και αυτοπεποίθησης και η καλλιέργεια ελεύθερης και δη΅οκρατικής έκφρασης.

 2. − Ηθικοί στόχοι. Ανάπτυξη ηθικών αρετών, όπως τι΅ιότητα, δικαιοσύνη, αξιοκρατία, σεβασ΅ός αντιπάλων, αυτοσεβασ΅ός, ΅ετριοφροσύνη, συνετή αντι΅ετώπιση της νίκης και της ήττας.

Γνωστικός το΅έας

 1. − Γνωστικοί στόχοι: Απόκτηση γνώσεων σχετικών ΅ε τη Φυσική Αγωγή και τον αθλητισ΅ό. Γνώση των κανονισ΅ών των διαφόρων αθλη΅άτων και αγωνισ΅άτων. Απόκτηση γνώσεων σχετικών ΅ε την Ολυ΅πιακή ιδέα και κίνηση. Απόκτηση γνώσεων που σχετίζονται ΅ε τον παραδοσιακό χορό, τη ΅ουσική και το τραγούδι σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Απόκτηση βασικών γνώσεων υγιεινής και πρώτων βοηθειών.

 2. − Συνειδητοποίηση της ανάγκης για "δια βίου" άσκηση ή άθληση και της ωφέλειας που προκύπτει από αυτή, καθώς και απόκτηση αθλητικών συνηθειών για ερασιτεχνική ενασχόληση ΅ε τον αθλητισ΅ό (hobbies).

 3. − Αισθητικοί στόχοι. Εκτί΅ηση των αισθητικών στοιχείων των κινήσεων.

Οι παραπάνω στόχοι πρέπει να καλλιεργούνται σε όλες τις τάξεις του Γυ΅νασίου. Προτεραιότητα ό΅ως έχει η ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων των ΅αθητών και ΅έσω αυτών η καλλιέργεια των φυσικών τους ικανοτήτων και η προαγωγή της υγείας τους.

Μέσα

Τα ΅έσα για την επίτευξη του σκοπού της Φυσικής Αγωγής στο Γυ΅νάσιο είναι: α) Ελεύθερες κινητικές δραστηριότητες ΅ε ή χωρίς ΅ουσική, β) τα αναγνωρισ΅ένα στη χώρα ΅ας αθλή΅ατα και αγωνίσ΅ατα για τα οποία υπάρχουν δυνατότητες να διδαχθούν στα σχολεία, γ) οι ελληνικοί παραδοσιακοί λαϊκοί χοροί και δ) η κολύ΅βηση, όπου υπάρχουν οι δυνατότητες.

2. Στόχοι, θε΅ατικές ενότητες, Ενδεικτικές δραστηριότητες, ∆ιαθε΅ατικά σχέδια εργασίας

 

ΤΑΞΗ: Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Στόχοι

Θε΅ατικές Ενότητες (διατιθέ΅ενος χρόνος)

Ενδεικτικές ∆ραστηριότητες

Α. ΑΘΛΟΠΑΙ∆ΙΕΣ

Α.1. Πετοσφαίριση

 

Σω΅ατικός το΅έας (Ψυχοκινητικός)

Επιδιώκεται οι ΅αθητές:
Να γνωρίσουν στοιχεία της τεχνικής του αθλή΅ατος.

Να αναπτύξουν τις φυσικές τους ικανότητες:ευκινησία ευλυγισία, ταχύτητα, δύνα΅η.

Να συ΅΅ετέχουν σε αθλητικούς αγώνες.

Συναισθη΅ατικός το΅έας

Να συ΅΅ετέχουν ισότι΅α στον αγώνα χωρίς αποκλεισ΅ούς λόγω περιορισ΅ένων δυνατοτήτων.

Να καλλιεργήσουν πνεύ΅α ο΅αδικότητας συνεργασίας και επικοινωνίας.

Να αντι΅ετωπίζουν ΅ε σύνεση τη νίκη και την ήττα.

Γνωστικός το΅έας

Να ΅άθουν τους κανονισ΅ούς του αθλή΅ατος.

Να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη για «διά βίου» άσκηση ή άθληση και τα οφέλη που προκύπτουν από αυτή.

Τεχνική

Κανονισ΅οί

(13 ώρες)

Πάσα ΅ε τα δάκτυλα.

Πάσα ΅ε τους πήχεις.

Βολή "σέρβις" από κάτω. Βολή "σέρβις" από πάνω, τύπου τένις.

Καρφί: "βή΅ατα φοράς, αναπήδηση, χτύπη΅α ΅πάλας."

Μπλοκ: "αναπήδηση επιτόπου και ΅ε πλάγια βή΅ατα".

Ε΅πέδωση ΅ε παιχνίδι - στοιχειώδεις κανονισ΅οί

Α.2. Καλαθοσφαίριση

Σω΅ατικός το΅έας (Ψυχοκινητικός)

Να γνωρίσουν στοιχεία της τεχνικής του αθλή΅ατος

Να αναπτύξουν τις φυσικές τους ικανότητες:ευκινησία ευλυγισία, ταχύτητα, δύνα΅η και αντοχή.

Να ενεργοποιήσουν τις κινητικές τους ικανότητες.

Συναισθη΅ατικός το΅έας

Να αποκτήσουν ε΅πιστοσύνη στις ικανότητές τους και να αναλα΅βάνουν πρωτοβουλίες.

Να ενεργοποιήσουν τις πνευ΅ατικές τους ικανότητες.

Να αναπτύξουν τη φαντασία τους και την εφευρετικότητά τους.

Να αναπτύξουν τη συγκέντρωση της προσοχής για τη βελτίωση της προσαρ΅οστικότητας

Γνωστικός το΅έας

Να γνωρίσουν τους κανονισ΅ούς του ΅πάσκετ.

Να κατανοήσουν τη ση΅ασία και το ρόλο τους στην ο΅άδα

Τεχνική

 Κανονισ΅οί

(13 ώρες)

Στάση παίκτη - ΅ετακινήσεις.

Είδη πάσας: πάσα από το στήθος, σκαστή, υψηλή, "πάνω από το κεφάλι" εξ επαφής

"χέρι-χέρι" ΅ακρινή "΅ε ένα χέρι".

Ντρίπλα: "επιτόπια και προχωρητική".

Στρόβιλος "πίβοτ": στηθικός και νωτιαίος "΅ε το δεξί και το αριστερό πόδι".

Στα΅άτη΅α ΅ετά από ντρίπλα "΅ε πήδη΅α, ΅ε δίχρονο βη΅ατισ΅ό"

Σουτ από στάση: "ελεύθερη βολή"

θέση ποδιών, κορ΅ού, χεριών κλπ.

Σουτ ΅ε κίνηση: "δίχρονος βη΅ατισ΅ός και σουτ".

Ε΅πέδωση ΅ε παιχνίδι -

στοιχειώδεις κανονισ΅οί.

Α.3. Ποδόσφαιρο

Σω΅ατικός το΅έας (Ψυχοκινητικός)

Να γνωρίσουν στοιχεία της τεχνικής του ποδοσφαίρου.

Να καλλιεργήσουν το ταλέντο τους.

Να αναπτύξουν τις φυσικές σω΅ατικές ικανότητες: ταχύτητα ευκινησία, ευλυγισία, αντοχή, δύνα΅η.

Συναισθη΅ατικός το΅έας

Να αναπτύξουν κριτική σκέψη απέναντι στα αρνητικά φαινό΅ενα του αθλητισ΅ού, όπως είναι η βία, η χυδαιολογία και το ντόπινγκ

Να δια΅ορφώσουν φίλαθλο πνεύ΅α.

Γνωστικός το΅έας

Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν την ανάγκη ύπαρξης των κανονισ΅ών για το παιχνίδι.

Να αποδέχονται τις αποφάσεις των διαιτητών.

Να κατανοήσουν την ευεργετική επίδραση της άσκησης στο σώ΅α και στο πνεύ΅α.

Τεχνική

Κανονισ΅οί

(13 ώρες)

Είδη πάσας: Με το εσωτερικό του ποδιού, ΅ε το εξωτερικό του ποδιού, ΅ε το ΅ετατάρσιο "κουντεπιέ" κ.ά.

Είδη υποδοχής "στα΅άτη΅α" της ΅πάλας: Με το πέλ΅α, ΅ε το εσωτερικό του ποδιού και της κνή΅ης, ΅ε το ΅ηρό κλπ.

Προώθηση και έλεγχος της ΅πάλας "κοντρόλ" ευθύγρα΅΅η ΅ετακίνηση ΅ε την ΅πάλα

Ντρίπλα: "Μετακίνηση της ΅πάλας ΅ε ελιγ΅ούς".

Κεφαλιά: απλή κεφαλιά ΅ε το ΅έτωπο.

Σουτ: ΅ε το εσωτερικό ΅έρος του ποδιού, το εξωτερικό "κουντεπιέ".

Αράουτ: επαναφορά της ΅πάλας από τα πλάγια.

Είδη λαβών του τερ΅ατοφύλακα:

Όταν η ΅πάλα βρίσκεται ψηλά.

Στο ύψος του κορ΅ού.

Χα΅ηλά κλπ.

Ε΅πέδωση ΅ε παιχνίδι.

Β. ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Β.1. Αγωνίσ΅ατα στίβου

Σω΅ατικός το΅έας (Ψυχοκινητικός)

Να καλλιεργήσουν τις ιδιαίτερες δεξιότητες που απαιτούν τα αγωνίσ΅ατα του στίβου.

Να αναπτύξουν κινητικές δραστηριότητες στο περιβάλλον.

Συναισθη΅ατικός το΅έας

Να αναπτύξουν ψυχικές αρετές, όπως θέληση, υπευθυνότητα, υπο΅ονή, επι΅ονή και θάρρος.

Να αναπτύξουν την αυτοεκτί΅ηση, τη θετική αυτοαντίληψη και την αυτοπεποίθηση.

Να αγαπήσουν και να προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον.

Να αναπτύξουν ηθικές αρετές: όπως τι΅ιότητα, δικαιοσύνη, αξιοκρατία, σεβασ΅ός αντιπάλων, αυτοσεβασ΅ός, ΅ετριοφροσύνη.

Γνωστικός το΅έας

Να γνωρίσουν στοιχεία της τεχνικής των αγωνισ΅άτων του στίβου.

Να γνωρίσουν την έννοια της προσπάθειας και του αγώνα.

Να κατανοήσουν τη ση΅ασία της άσκησης για την υγεία του σώ΅ατος και του πνεύ΅ατος.

Να κατανοήσουν τη ση΅ασία και το ρόλο της διατροφής.

Να αποκτήσουν γνώσεις για τις ΅ορφές αθλητισ΅ού ξεκινώντας από τα αρχαία χρόνια και φτάνοντας ΅έχρι και σή΅ερα.

Να ανακαλύψουν το αθλητικό πρότυπο που τους ταιριάζει.

∆ρό΅οι ταχύτητας

∆ρό΅οι αντοχής

Σκυταλοδρο΅ία

’λ΅α σε ΅ήκος

’λ΅α τριπλούν

’λ΅α σε ύψος

Σφαιροβολία

Ακοντισ΅ός

Φυσική κατάσταση

(30 ώρες)

∆ρό΅οι ταχύτητας:

Βασική τεχνική διασκελισ΅ού "τοποθέτηση ποδιού, κίνηση χεριών, ώθηση σκέλους, θέση κορ΅ού, ρυθ΅ός".

Εκκίνηση από όρθια θέση και συσπειρωτική.

Βασική τεχνική του διασκελισ΅ού "τοποθέτηση ποδιού, κίνηση χεριών, θέση κορ΅ού, ρυθ΅ός δρό΅ου, αναπνοή".

Εκκίνηση δρό΅ου αντοχής. Συνεχής δρό΅ος 2'-10' για ε΅πέδωση της τεχνικής του δρό΅ου.

Σκυταλοδρο΅ία:

Απλή τεχνική ΅εταβίβασης της σκυτάλης ΅ε αλλαγή χεριού ".

’λ΅α σε ΅ήκος:

’λ΅α ΅ε συσπειρωτική τεχνική "φορά, πάτη΅α, αιώρηση, προσγείωση".

’λ΅α τριπλούν. Βασική τεχνική του άλ΅ατος:

"Ρυθ΅ός δρό΅ου, πάτη΅α ρυθ΅ός αναπηδήσεων, θέση κορ΅ού" ΅ε περιορισ΅ένη φορά (αγόρια- κορίτσια).

’λ΅α σε ύψος:

Τεχνική άλ΅ατος σε στιλ "ψαλίδι".

Βασική τεχνική ‘’Φλοπ’’.

Σφαιροβολία:

Βασική τεχνική ρίψης.

Ρίψη ΅ε ΅ετακίνηση.

Ακοντισ΅ός: Ρίψη ΅ικρής ΅πάλας "τύπου τένις" χωρίς και ΅ε φορά ΅ε τη βασική τεχνική του ακοντισ΅ού.

Φυσική κατάσταση: ∆ραστηριότητες για την ανάπτυξη βασικών φυσικών ικανοτήτων "αντοχή, δύνα΅η, ταχύτητα, ευλυγισία, συναρ΅ογή".

Γ. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Γ.1. Ενόργανη γυ΅ναστική

Σω΅ατικός το΅έας (Ψυχοκινητικός)

Να αναπτύξουν πολύπλευρα τις κινητικές τους δεξιότητες και τα ταλέντα τους.

Συναισθη΅ατικός το΅έας

Να καλλιεργήσουν ψυχικές αρετές όπως: συνεργασία, ο΅αδικό πνεύ΅α, αυτοπειθαρχία θέληση, υπευθυνότητα, υπο΅ονή, επι΅ονή και θάρρος.

Να αγωνίζονται τί΅ια και δίκαια και να αντι΅ετωπίζουν ΅ε σεβασ΅ό το συ΅παίκτη και τον αντίπαλο.

Γνωστικός το΅έας

Να γνωρίσουν το σώ΅α τους και τις δυνατότητές τους.

Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν ότι ο αθλητισ΅ός είναι τρόπος ζωής.

Ενόργανη Γυ΅ναστική

Ρυθ΅ική γυ΅ναστική

(10 ώρες)

Ενόργανη Γυ΅ναστική:

Απλές κυβιστήσεις - ανακυβιστήσεις.

Στηρίξεις απλές και κατακόρυφη.

Τροχός.

Κυβίστηση σε πλινθίο ή απλά άλ΅ατα σε εφαλτήριο "΅ε ή χωρίς βατήρα".

Ρυθ΅ική γυ΅ναστική:

Απλές κινήσεις ΅ε σχοινάκια, ΅πάλες, κορδέλες, στεφάνια "για κορίτσια".

∆. ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

Σω΅ατικός το΅έας (Ψυχοκινητικός)

Να γνωρίσουν το σώ΅α τους ΅έσω της κίνησης και του ρυθ΅ού.

Συναισθη΅ατικός το΅έας

Να χαρούν και να εκφραστούν δη΅ιουργικά.

Γνωστικός το΅έας

Να ΅υηθούν στο τραγούδι, στο ρυθ΅ό, στη ΅ελωδία και στην κίνηση του χορού.

Να γνωρίσουν στοιχεία της λαϊκής παράδοσης του τόπου τους.

Πανελλήνιοι

Τοπικοί

(11 ώρες)

α) Μακελάρικος.

(Γρήγορος χασάπικος).

β) Συρτός –καλα΅ατιανός.

γ) Ένας τοπικός.

Να βρουν και να παρουσιάσουν πληροφορίες για τους συγκεκρι΅ένους χορούς.

(Περιοχή που τους συναντά΅ε, αν χορεύονται από άντρες ή γυναίκες, λαβή των χεριών κ.ά.).

Ε. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

Κολύ΅βηση όπου υπάρχουν οι δυνατότητες.

Σύνολο ωρών: 90

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2013
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Βιβλία Φ.Α. από ΟΕΔΒ
Περιεχόμενα νομοθεσίας σχετικά με τη Φ.Α.
ΔΗΛΩΣΑΝ για την Φ.Α.:
Υπουργός Παιδείας, Αρης Σπηλιωτόπουλος:
"Η Φυσική Αγωγή υπηρετεί όχι μόνο την μαθητική κοινότητα αλλά και ολόκληρη την κοινωνία"
Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός (Δείτε το, αξίζει παρότι είναι μεγάλο αρχείο 189 Kb)
Απάντηση υφ. Παιδείας κ. Καλού στα αιτήματα της Ένωσης Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Ελλάδας (Ε.Κ.Φ.Α.Ε.) για την αναβάθμιση του κλάδου της Φ.Α., τα οποία κατέθεσε ως αναφορά ο Βουλευτής κ. Αθαν. Αλευράς.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Γυμνασιάδα 2006, Αγώνες της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού (ISF).
30 Μηνίτες Φ.Α.
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Φ.Α. κ΄ Αρχαία Ελλάδα
Ολυμπιακά Αγωνίσματα στην Αρχαία Ελλάδα
Ολυμπιονίκες στην Αρχαία Ελλάδα
Χρονικό Εκπ/σης Στελεχών Φ.Α.
Τα Δύσκολα Χρόνια Φ.Α. και Εκπ/σης
Η Σταδιακή Σύγκλιση Φ.Α. και Εκπ/σης
Πρωτεργάτες Φ.Α. και Αθλητισμού:
Φωκιανός, Χρυσάφης, Βικέλας, Λάμπρος, Μάνος
Ιστορική Ανασκόπηση της Φ.Α. στην Ελληνική Εκπαίδευση
Προβλήματα των καθηγητών Φ. Α. (κ΄άλλων ειδικοτήτων) ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΟΕ)
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ κ΄ΘΕΣΕΙΣ της ΔΟΕ για την Φ. Α. (κ΄άλλες ειδικότητες)
Χρονικό Φ.Α. στο Δημοτικό
Γενικός Στόχος της Φ.Α. - Επί μέρους Στόχοι
Προγραμματισμός Μαθήματοος ΦΑ.
Διεθνής Καταστατικός Χάρτης Φυσικής Αγωγής της UNESCO.
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΕΠΠΣ) - Φ.Α.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ:
1. Σκοπός της διδασκαλίας του ΅αθή΅ατος
2. ’ξονες, Γενικοί στόχοι, Θε΅ελιώδεις έννοιες Διαθε΅ατικής προσέγγισης
3. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις
4. Προτεινό΅ενα διαθε΅ατικά σχέδια εργασίας
5. Αξιολόγηση
6. Προδιαγραφές Βιβλίων και λοιπού διδακτικού υλικού
ΓΥΜΝΑΣΙΟ:
1. Σκοπός της διδασκαλίας του ΅αθή΅ατος
2. ’ξονες, Γενικοί στόχοι, Θε΅ελιώδεις έννοιες Διαθε΅ατικής προσέγγισης
3. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις
4. Προτεινό΅ενα διαθε΅ατικά σχέδια εργασίας
5. Αξιολόγηση
6. Προδιαγραφές Βιβλίων και λοιπού διδακτικού υλικού
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Φ. Α.:
Α'-Β' Δημοτικού
Γ'-Δ' Δημοτικού,
Ε'-ΣΤ' Δημοτικού
Γυμνάσια & Λύκεια (2016-17)
Α' Γυμνασίου
Β' Γυμνασίου
Γ' Γυμνασίου
 Ολα τα ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ της Φ.Α. σε μορφή .pdf
ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Φ.Α.:
Α' Β' Γ' Δ' Ε' ΣΤ' Δημοτικού
Α' Β' Γ' ημερήσιου Γυμνασίου
Α' Β' Γ' Γενικού Λυκείου
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
2007, Γνωστικό Αντικείμενο
2007, Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2007, Ειδική Διδακτική
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικεί΅ενο
ΕΞεταστέα Υλη, Φ.Α. (ΠΕ11), ΑΣΕΠ, 2006
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
 Eρωτήσεις εργοφυσιολογίας
Παιδαγωγική 2006
Διδακτική Μεθοδολογία
Θεωρίες Μάθησης, (pdf, 480 Kb)
Διοριστέοι ΑΣΕΠ 2002
30 Μηνίτες Φ.Α
Διοριστέοι ΑΣΕΠ 2004
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ στο ΣΧΟΛΕΙΟ
Από την συλλογή κ΄επιμέλεια του δάσκαλου Γρηγόρη Φιλιππιάδη
ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΥΓΕΙΑ στο ΣΧΟΛΕΙΟ
Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου
ΕΝΩΣΕΙΣ Φ.Α.
ΠΕΠΦΑ (Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής)
ΕΓΒΕ (Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος)