www.fa3.gr

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής (www.fa3.gr )  ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

www.fa3.gr

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.)


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008

 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
(Κ.Α.Π.)ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Αρθρο 13

Παρατηρητής αγώνα

  1.  Για κάθε αγώνα της αρμοδιότητάς της, η διοργανώτρια έχει
την υποχρέωση να ορίζει έναν εκπρόσωπο της (ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ),
από πίνακα που καταρτίζεται κατά την απόλυτη κρίση της. Η
υπόδειξη παρατηρητών από τα σωματεία και τις ΠΑΕ που
μετέχουν στα Πρωταθλήματα απαγορεύεται. Στη διοργανώτρια
παρέχεται η δυνατότητα ορισμού βοηθού ή βοηθών
παρατηρητή, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα υποβολής έκθεσης. Ο
Παρατηρητής δεν δεσμεύεται να αποδεχτεί τις απόψεις του
βοηθού ή βοηθών παρατηρητή.
με ειδικό κανονισμό, που εγκρίνεται από το Δ.Σ. της
Ε.Π.Ο., η Ε.Π.Α.Ε. μπορεί να καθορίζει τα ειδικότερα
καθήκοντα των παρατηρητών αγώνων, σε συνδυασμό με
τις ανάγκες της, για αγώνες αρμοδιότητάς της.

  2.   Καθήκοντα παρατηρητή έχει το δικαίωμα να ασκεί και
οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. της διοργανώτριας επιθυμεί,
εφόσον οριστεί αρμοδίως.

  3.   Για τους επίση΅ους και φιλικούς αγώνες ελληνικών ομάδων
-ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία ανήκουν- με
ομάδες του εξωτερικού, οι παρατηρητές ορίζονται από την
Ε.Π.Ο., η οποία όμως μπορεί να εξουσιοδοτήσει για το σκοπό
αυτό την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων, στην περιφέρεια
της οποίας διεξάγεται ο αγώνας.

  4.   Αν, για οποιοδήποτε λόγο, απουσιάσει ο παρατηρητής που
όρισε η διοργανώτρια, καθήκοντα αναλαμβάνει ο βοηθός του
(εφόσον έχει οριστεί από τη διοργανώτρια), ο οποίος και
30
συντάσσει τη σχετική έκθεση. Σε περίπτωση που δεν έχει
οριστεί βοηθός παρατηρητή ή απουσιάσουν και οι δύο, τότε οι
διαγωνιζόμενες ομάδες έχουν υποχρέωση να υποδείξουν από
ένα πρόσωπο η καθεμιά και ο διαιτητής διενεργεί κλήρωση για
να αναδειχτεί ο παρατηρητής του αγώνα. Σ’ αυτή την
περίπτωση ο διαιτητής έχει υποχρέωση να κάνει σχετική
σημείωση στο Φ.Α.

  5.   Ο παρατηρητής έχει ως έργο του την μέριμνα για τη
διασφάλιση των προυποθέσεων ομαλής διεξαγωγής του αγώνα,
μέσα στο χώρο που περιβάλλεται από την εσωτερική περίφραξη
του γηπέδου καθώς και στα αποδυτήρια, με εξαίρεση τον
κυρίως αγωνιστικό χώρο (γήπεδο παιδιάς). Επίσης ο
παρατηρητής έχει υποχρέωση να περιγράφει λεπτομερώς στην
έκθεσή του τυχόν ενέργειες ή πράξεις βίας των οπαδών των
ομάδων εντός του γηπέδου ή στον περιβάλλοντα το γήπεδο
χώρο. Επίσης ο παρατηρητής υποχρεούται να ασκεί όσα
καθήκοντα του ανατίθενται με κανονιστικές πράξεις ή με
αποφάσεις της κατά περίπτωση διοργανώτριας.

  6.   μέσα στον χώρο που περιβάλλεται από την εσωτερική
περίφραξη, ο παρατηρητής επιτρέπει, βάσει καταστάσεων που
του παραδίδουν τα διαγωνιζόμενα σωματεία, να εισέρχονται και
να παραμένουν, εφόσον του επιδείξουν την ταυτότητά τους
(αστυνομική ή επαγγελματική) μόνο τα εξής πρόσωπα:
  α)  Ο γιατρός του αγώνα κι ένας γιατρός κάθε ομάδας
  β)  Ένας εκπρόσωπος της κάθε ομάδας
  γ)  Ο φυσικοθεραπευτής της κάθε ομάδας
  δ)  Ο προπονητής κάθε ομάδας και ο τυχόν βοηθός του.
Προκειμένου για τις ΠΑΕ Α΄ Εθνικής κατηγορίας και ο
τυχόν νόμιμα απασχολούμενος ως τεχνικός σύμβουλος
προπονητή.
Επιτρέπεται στον προπονητή ή στον εκπρόσωπο της κάθε
ομάδας να παρέχει, κατά τον αγώνα, τεχνικές οδηγίες προς
τους αγωνιζόμενους ποδοσφαιριστές του με την προυπόθεση ότι
δεν θα εξέρχεται της περί τον χώρο παραμονής του (πάγκο)
περιμετρικής ζώνης της οποίας κάθε πλευρά σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί να απέχει της αντίστοιχης πλευράς του
πάγκου πέραν του ενός μέτρου και η οποία χαράσσεται
μερί΅νη της γηπεδούχου ομάδας.
  ε)  Ο διερμηνέας της ομάδας
  στ)  Δύο τραυματιοφορείς
  ζ)  Στα φυσικά πρόσωπα που επιτρέπεται να εισέρχονται
στον αγωνιστικό χώρο σύμφωνα με τη διάταξη της
παρούσης παραγράφου, σε περίπτωση διάπραξης εκ μέρους
τους οιουδήποτε πειθαρχικού παραπτώματος επιβάλλεται
ποινή αποκλεισμού τριών μηνών. Σε περίπτωση που τα
ανωτέρω φυσικά πρόσωπα ανήκουν σε διαγωνιζόμενη
Π.Α.Ε. επιβάλλεται στην τελευταία και χρηματικό πρόστιμο
ύψους 10.000 έως 50.000 ευρώ.
Σε περίπτωση υποτροπής του ιδίου προσώπου μέσα σε
τρείς συνεχόμενες αγωνιστικές η ποινή για τα πρόσωπα
αυτά διπλασιάζεται. Σε περίπτωση υποτροπής στην ίδια
αγωνιστική περίοδο από οποιοδήποτε πρόσωπο
επιβάλλεται ποινή διπλασιασμού του χρηματικού
προστί΅ου για τις ΠΑΕ και η ποινή στέρησης του
δικαιώματος να αγωνίζονται με θεατές (κεκλεισμένων των
θυρών) για μία αγωνιστική.
  7.   Πλέον των ανωτέρω προσώπων ο παρατηρητής επιτρέπει την
είσοδο και παραμονή στον ίδιο χώρο και των παρακάτω
προσώπων:   α  Φωτογράφων των επίση΅ων πρακτορείων τύπου
και μελών των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών συνεργείων, για
την εκτέλεση των καθηκόντων τους, εφόσον τα μέλη των
τελευταίων έχουν τη σχετική άδεια από τη διοργανώτρια και
φέρουν ειδικό χρωματιστό γιλέκο.   β)  Νεαρών ατόμων για την
επαναφορά της μπάλας όταν βγαίνει από τα όρια του γηπέδου
παιδιάς.
  8.   Ο παρατηρητής υποχρεούται να ζητήσει από τον επικεφαλής
της αστυνομικής δύναμης που βρίσκεται στο γήπεδο την
απομάκρυνση από τον χώρο αυτό, οποιουδήποτε προσώπου
από τα ανωτέρω εμποδίζει -κατά την κρίση του- την ομαλή
διεξαγωγή του αγώνα.
  9. Στο χώρο της αρμοδιότητας του παρατηρητή ανήκουν και τα
αποδυτήρια των διαιτητών, ο χώρος που βρίσκεται μπροστά απ’
αυτά, το προαύλιο, ο διάδρο΅ος, η καταπακτή και οι τυχόν
άλλοι συναφείς χώροι.
 10. μέσα σ’ αυτούς τους χώρους επιτρέπεται η είσοδος και
παραμονή μόνο κατά την αναγραφή των ονομάτων των
ποδοσφαιριστών στο Φ.Α., την καταχώρηση ενστάσεων και την
υπογραφή του Φ.Α. των εξής προσώπων:   α  Του παρατηρητή
του αγώνα   β)  Των αρχηγών (ποδοσφαιριστών) των
διαγωνιζομένων ομάδων και μικρή αστυνομική δύναμη στον
αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια, ο δε κύριος όγκος στις
κερκίδες   γ)  Του συνοδού του τυχόν αλλοδαπού διαιτητή.
 11.   α)  Ο παρατηρητής οφείλει να συντάξει σε οποιαδήποτε
περίπτωση αμέσως μετά την λήξη του αγώνα έκθεση σε ειδικό
έντυπο της διοργανώτριας που απευθύνεται προς αυτήν και
παραδίδεται στο διαιτητή του αγώνα μέχρι την αποχώρησή του
από το γήπεδο, ο οποίος και την ταχυδρομεί «ή την παραδίδει
σε εξουσιοδοτημένη από τη διοργανώτρια εταιρεία κούριερ ή
άτο΅ο στη διοργανώτρια μαζί με το ένα αντίγραφο του Φ.Α.,
όπως ειδικότερα αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 15 του
παρόντος κανονισμού. Η παράδοση της έκθεσης του
παρατηρητή στο διαιτητή δεν μπορεί να βραδύνει πλέον των
δύο ωρών από τη λήξη του αγώνα.
  β)  Η διοργανώτρια των αγώνων πρωταθλήματος Α’, Β’ και Γ’
Εθνικής κατηγορίας, δύναται να ορίσει κι άλλον παρατηρητή, ο
οποίος θα έχει την εποπτεία των ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων
των αγώνων, της συνέντευξης Τύπου προπονητών και
ποδοσφαιριστών και οτι άλλο αναγκαίο του αναθέσει για την
ομαλή διεξαγωγή ενός αγώνα, ή να αναθέσει τα καθήκοντα
αυτά στον παρατηρητή και τον βοηθό του. Οι παραβάσεις που
αφορούν στο έργο των δη΅οσιογράφων, των τηλεοπτικών
συνεργείων κ.λ.π. διαβιβάζονται στον αθλητικό δικαστή και
τιμωρούνται με ποινές του άρθρου 30 λαμβανομένης υπ’ όψη
της σχετικής εγκυκλίου της διοργανώτριας.

  2.   ;Οι διαγωνιζόμενες ομάδες και τα πρόσωπα που
αναφέρονται στις παρ. 6 και 7 του παρόντος άρθρου οφείλουν
να συμμορφώνονται στις υποδείξεις και στις εντολές του
παρατηρητή.

  3.   ;Ο παρατηρητής υποχρεούται, πριν από την έναρξη του
αγώνα να αναρτήσει έξω από τα αποδυτήρια του διαιτητή,
πίνακα των συνθέσεων των διαγωνιζόμενων ομάδων, για τη
διευκόλυνση των εκπροσώπων των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

  4.   ;Παρατηρητής ο οποίος δεν αποδίδει επακριβώς τα
γεγονότα του χώρου ευθύνης του, δυσχεραίνοντας έτσι τον
πειθαρχικό έλεγχο των υπαιτίων παραβάσεων του παρόντος
κανονισμού, διαγράφεται του πίνακα παρατηρητών με
απόφαση δικαιοδοτικού οργάνου της διοργανώτριας.
-----

Αρθρο 14

Στολές ομάδων

  1.  ΣΤΟΛΕΣ
Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής ποδοσφαιριστών στους
αγώνες είναι να φορούν σε όλη τη διάρκεια αυτών τη στολή
τους, η οποία υποχρεωτικά περιλαμβάνει: ΦΑΝΕΛΛΑ -
ΠΑΝΤΕΛΟΝΑΚΙ - ΚΑΛΤΣΕΣ - ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΔΗμαΤΑ
και ΕΠΙΚΑΛΑΜΙΔΕΣ.
  α)  Οι ομάδες που μετέχουν στα Πρωταθλήματα δηλώνουν στη
διοργανώτρια τα χρώματά τους, καθώς επίσης και τις
εναλλακτικές περιπτώσεις στις στολές των ποδοσφαιριστών
(φανέλλες - παντελονάκια - κάλτσες). Η δήλωση αυτή γίνεται
συγχρόνως με τη δήλωση συμμετοχής τους στο πρωτάθλημα.
  β)  Οι ομάδες έχουν το έ΅βλημά τους, που αποτυπώνεται στο
επάνω αριστερό σημείο της φανέλλας των ποδοσφαιριστών.
  γ)  Για τις ομάδες που αγωνίζονται στα Πρωταθλήματα Α΄, Β΄,
Γ΄ Εθνικών κατηγοριών και το Κύπελλο επαγγελματιών
υποχρεωτικά ο αριθμός του παίκτη στην πλάτη της φανέλλας
πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο και να έχει ύψος τουλάχιστον
25 εκατοστά.
Όλοι οι αριθ΅οί πρέπει να είναι ευδιάκριτοι. μόνο ένας
αριθμός πρέπει να υπάρχει στο μπροστινό μέρος του
παντελονιού στο δεξί πόδι σε ε΅φανή θέση, ο οποίος πρέπει να
είναι τουλάχιστον δέκα εκατοστά και ευδιάκριτος. Το χρώμα
αυτών των αριθ΅ών πρέπει να είναι διάφορο από τα χρώματα
της φανέλλας των παικτών και να είναι σκούρο αν βρίσκεται σε
ανοικτό φόντο και αντίστροφα.
Οι αριθ΅οί πρέπει να κυμαίνονται από το 01 έως το 99, να
έχουν μόνο ένα χρώμα και να μην περιέχουν ούτε
διαφημιστικά, ούτε διακοσμητικά στοιχεία.
  δ)  Οι τερματοφύλακες έχουν διαφορετικό χρώμα στολής από
τους άλλους συμπαίκτες τους.
  ε)  Οι αρχηγοί των ομάδων έχουν ειδικό διακριτικό
περιβραχιόνιο, στο αριστερό τους χέρι.

  2.   ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ομάδες που επιθυμούν να διαφημίσουν πάνω στις στολές των
ποδοσφαιριστών διάφορα προιόντα αφού τύχουν της σχετικής
έγκρισης από την διοργανώτρια, οφείλουν να τηρούν τις
ακόλουθες προυποθέσεις:
  α)  Η διαφήμιση αποτυπώνεται στο εμπρόσθιο και στο οπίσθιο
μέρος της φανέλλας του ποδοσφαιριστή, εφόσον κριθεί
αναγκαίο από τις ομάδες.
  β)  Η διαφήμιση δεν έχει φόντο, δεν τονίζεται και δεν
περικλείεται σε πλαίσιο.
  γ)  Η διαφήμιση έχει το όνομα ή το έ΅βλημα του προϊόντος.
Είναι επιτρεπτή η διαφήμιση κάθε προιόντος εφόσον αυτό
επιτρέπεται για τις διοργανώσεις της FIFA και της UEFA .
  δ)  Η διαφήμιση, άμεση ή έ΅μεση, προιόντων που είναι
αντίθετα με την αθλητική ιδέα απαγορεύεται.
  ε)  Η διαφήμιση κατασκευαστών αθλητικών στολών
αποτυπώνεται στο επάνω δεξιό μέρος της φανέλλας των
ποδοσφαιριστών, δεν έχει φόντο και δεν μπορεί να υπερβαίνει
τα 15 τετραγωνικά εκατοστά.
  στ)  Ειδικά για το Επαγγελματικό Ποδόσφαιρο οι όροι και οι
προϋποθέσεις της διαφήμισης καθορίζονται με εγκύκλιο της
διοργανώτριας.

  3.   ;ΕΦΑΡΜΟΓΗ
  α)  Ο διαιτητής του αγώνα μετά από αίτηση της
ενδιαφερόμενης ομάδας αναγράφει στο Φ.Α. τις τυχόν
ελλείψεις. Το σωματείο που δεν εφαρμόζει τις διατάξεις της
παραγράφου 2 μετά από διαπίστωση της διοργανώτριας
παραπέμπεται στα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα μετά από
έγγραφη αίτηση της διοργανώτριας.
  β)  Ο διαιτητής του αγώνα υποχρεώνει την γηπεδούχο ομάδα
να αλλάξει στολή, όταν τα χρώματα των δύο αγωνιζομένων
ομάδων είναι όμοια ή παρε΅φερή και ματαιώνει την
ποδοσφαιρική συνάντηση όταν η γηπεδούχος ομάδα αρνείται
να εφαρμόσει την υπόδειξή του. Η υπαίτια της ματαίωσης του
αγώνα ομάδα τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
21 παρ. 2 περ. α΄ εδ. στ στ.

  4.   α.) Στην περίπτωση που ποδοσφαιριστής ή ποδοσφαιριστές
μιας ομάδας φοράνε διαφορετική στολή με διαφορετικό χρώμα
απ’ αυτό που έχουν οι στολές των συμπαικτών τους, ή φανέλλα
χωρίς αριθμό, κατ’ αρχήν δεν επιτρέπεται η συμμετοχή τους
στον αγώνα, ύστερα από απόφαση του διαιτητή που
αναγράφεται στο Φ.Α. και γνωστοποιείται στον αρχηγό της
ομάδας. Όταν ο ποδοσφαιριστής ή ποδοσφαιριστές αρνούνται
να συμμορφωθούν με την υπόδειξη του διαιτητή, τότε αυτός,
αφού αναγράψει τούτο στο Φ.Α., αν ο αγώνας δεν έχει αρχίσει,
διατάσσει την ματαίωσή του ή αν ο αγώνας έχει αρχίσει
διατάσσει τη διακοπή του. Στην τελευταία περίπτωση στην
υπαίτια ομάδα επιβάλλονται οι ποινές του άρθρου 21 του
παρόντος κανονισμού.
β.) Οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές που με αποκάλυψη του
εσωτερικού της φανέλας των διαφημίζουν προιόντα ή
αποκαλύπτουν ρατσιστικά συνθήματα, τιμωρούνται με
χρηματικό πρόστιμο μέχρι 5.000 ευρώ, εφόσον η παράβαση
τους αυτή αναγράφεται στο Φ.Α.

  5.   Οι ομάδες που αγωνίζονται στο επαγγελματικό πρωτάθλημα
Α΄, Β΄, Γ΄ Εθνικών κατηγοριών είναι υποχρεωμένες να
δηλώνουν εγγράφως στη διοργανώτρια Ε.Π.Α.Ε. προ της
ενάρξεως των πρωταθλημάτων τον αριθμό της φανέλλας με τον
οποίο οι ποδοσφαιριστές τους θα αγωνίζονται καθ’ όλη τη
διάρκεια των πρωταθλημάτων. Επίσης, πέραν του αριθ΅ού, ο
οποίος θα παραμένει σταθερός κατά τη διάρκεια του
πρωταθλήματος ή της αγωνιστικής περιόδου για τον
ποδοσφαιριστή που έχει δηλωθεί, στην πλάτη της φανέλλας και
πάνω από τον αριθμό θα αναγράφεται το επώνυμο του
ποδοσφαιριστή στα ελληνικά για τους Έλληνες και στα λατινικά
για τους αλλοδαπούς με στοιχεία ύψους 10 εκατοστών το
καθένα. Αλλαγή της παραπάνω δήλωσης επιτρέπεται μόνο
κατά τη διάρκεια της μετεγγραφικής περιόδου και σε
περίπτωση απόκτησης ή αποχώρησης ποδοσφαιριστή.
Ειδικότερα για την Α’ Εθνική Κατηγορία υποχρεωτικά στο άνω
μέρος της χειρός και πριν από το τέλος του βραχίονος,
αποτυπώνεται στρογγυλό έ΅βλημα που περιέχει το όνομα της
Λίγκας, σύμφωνα με ειδικό έγγραφο ή εγκύκλιο της
διοργανώτριας.
-----

Αρθρο 15

Φύλλο Αγώνα

  1.  Για κάθε αγώνα πρωταθλήματος, συντάσσεται με στυλό
μελάνης ή διαρκείας -και σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου αυτού- σχετικό Φ.Α. (σε τέσσερα αντίγραφα), το οποίο
είναι έντυπο της διοργανώτριας του αγώνα. Υποχρεωτικά στο
Φ.Α. πρέπει να γράφονται:
  α)  Η ημερομηνία, ή ώρα έναρξης και το γήπεδο του αγώνα,
όπως έχουν ορισθεί από τη διοργανώτρια.
  β)  Το πρωτάθλημα το οποίο αφορά ο αγώνας, καθώς και τη
διάρκειά του, αν αυτή έχει καθορισθεί μικρότερη από 90΄
λεπτά ή πρόκειται για αγώνα με παράταση.
  γ)  Ο τίτλος (επωνυμί   α)  των διαγωνιζομένων ομάδων και ποια
απ’ αυτές έχει την ιδιότητα της γηπεδούχου.
  δ)  Το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός του δελτίου αθλητικής
ιδιότητας των διαγωνιζομένων-τακτικών και αναπληρωματικών-
ποδοσφαιριστών και ο αριθμός της φανέλλας του καθενός, ο
οποίος και πρέπει να είναι ο ίδιος από την αρχή μέχρι την λήξη
του αγώνα, απαγορευομένης της αλλαγής του στη διάρκειά του.
Επίσης σημειώνεται ο ποδοσφαιριστής που εκτελεί χρέη
αρχηγού σε κάθε ομάδα.
Στον ποδοσφαιριστή που τυχόν δεν συμμορφώνεται με την
παραπάνω υποχρέωση, δεν επιτρέπεται η περαιτέρω συμμετοχή
του στον αγώνα, από το διαιτητή, μέχρι να συμμορφωθεί.
Οι ποδοσφαιριστές που γράφονται στο Φ.Α., τακτικοί και
αναπληρωματικοί, πρέπει να φοράνε την αθλητική τους στολή,
όταν βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο.
  ε)  Το ονοματεπώνυμο του διαιτητή, των βοηθών διαιτητών,
του παρατηρητή και του βοηθού παρατηρητή που έχουν
ορισθεί, καθώς και του γιατρού του αγώνα.
Ο διαιτητής και οι βοηθοί διαιτητές υποχρεούνται σε ειδική
΅νεία αναφορικά με τον τρόπο ορισμού τους (π.χ. τακτικός -
αναπληρωματικός).
  στ)  Ο αριθμός των τερμάτων που πέτυχε ή δέχθηκε καθεμιά
από τις ομάδες που βεβαιώνεται με τις υπογραφές διαιτητή,
βοηθών διαιτητών και αρχηγών των ομάδων.
  ζ)  Οι τυχόν παρατηρήσεις του διαιτητή (ονοματεπώνυμο,
αριθμός δελτίου και φανέλας των παρατηρηθέντων και
αποβληθέντων ποδοσφαιριστών από τον αγώνα και το
παράπτωμα στο οποίο υπέπεσαν) και τις τυχόν παρατηρήσεις
του ενός ή και των δύο αρχηγών των ομάδων. Η τυχόν
παράλειψη του διαιτητή να σημειώσει στο Φ.Α. το
ονοματεπώνυμο ή τον αριθμό δελτίου και φανέλας του
παρατηρηθέντος ή αποβληθέντος ποδοσφαιριστή δεν
συνεπάγεται ακυρότητα του Φ.Α. ή ακυρότητα της
επιβληθείσας απ’ αυτόν πειθαρχικής ποινής ή αδυναμία
επιβολής της από το αρμόδιο όργανο, εφόσον με οποιοδήποτε
άλλο αποδεικτικό μέσο αποδεικνύεται η ταυτότητα του
αποβληθέντος ή παρατηρηθέντος ποδοσφαιριστή.
Δεν είναι υποχρεωτική η καταχώρηση στο Φ.Α. των
υποκειμενικών στοιχείων του αποδιδομένου παραπτώματος και
ιδίως των πράξεων του άρθρου 27 του ΚΑΠ, για τους
παρατηρηθέντες ή αποβληθέντες ποδοσφαιριστές.
Οι βοηθοί διαιτητές θα βεβαιώνουν ενυπόγραφα ότι έλαβαν
γνώση αυτών των παρατηρήσεων.
  η)  Τα ονοματεπώνυμα και η ιδιότητα των παραγόντων των
διαγωνιζομένων ομάδων, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα -
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13 του παρόντος
Κανονισμού- να βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο.
  θ)  μνεία αναφορικά με τον έλεγχο των καταστάσεων υγείας
των αγωνιζομένων ποδοσφαιριστών των διαγωνιζομένων ομάδων.
ι) μνεία αναφορικά με την παράδοση από τον παρατηρητή
της έκθεσής του στο διαιτητή -ή περί του αντιθέτου- καθώς και
υπογραφή του παρατηρητή με την οποία θα επιβεβαιώνει τα
ανωτέρω.
Τα στοιχεία των περιπτώσεων α΄ μέχρι και ε΄, καθώς και των
περιπτώσεων η΄ και θ΄, πρέπει απαραίτητα να γράφονται πριν
από την έναρξη του αγώνα.
   α)  Επίσης ο διαιτητής αναγράφει στο Φ.Α. τους
ποδοσφαιριστές των ομάδων που κληρώνονται για να
υποβληθούν σε έλεγχο ντόπινγκ.
   β)  μνεία αναφορικά με την ώρα παράδοσης των δελτίων
ατομικών στοιχείων και μεταβολών ποδοσφαιριστή καθώς και
την κατάσταση υγείας αγωνιζομένων ποδοσφαιριστών στο
διαιτητή βεβαιουμένη ενυπόγραφα από τους αρχηγούς των
ομάδων.

  2.   Το Φ.Α. πρέπει να συντάσσεται και στην περίπτωση που ο
αγώνας ματαιώνεται για οποιονδήποτε λόγο.

  3.   Αντίγραφο του Φ.Α. παραδίδεται υποχρεωτικά από το
διαιτητή στους αρχηγούς των διαγωνιζομένων ομάδων. Ο
διαιτητής έχει την υποχρέωση να στείλει την ίδια ημέρα που
έγινε ο αγώνας στη διοργανώτρια ένα αντίγραφο του Φ.Α. μαζί
με την έκθεση του παρατηρητή με συστημένη επιστολή και ένα
Φ.Α. στο αρμόδιο όργανο διαιτησίας. Ειδικά για τα
Πρωταθλήματα Α΄, Β΄, Γ΄, ∆΄ Εθνικών κατηγοριών ο διαιτητής
έχει την υποχρέωση την ίδια ημέρα, να διαβιβάσει στη
διοργανώτρια μέσω FAX το Φ.Α. και την έκθεση του
παρατηρητή.

  4.   Οι παρατηρήσεις των διαιτητών στο Φ.Α. πρέπει να είναι
σαφείς και ευανάγνωστες. Όταν συντρέχει σοβαρός λόγος
κάποιας προσθήκης ή διαγραφής, πρέπει απαραίτητα να
λαμβάνουν γνώση και να την ΅ονογράφουν οι αρχηγοί των
διαγωνιζομένων ομάδων, καθώς και οι βοηθοί διαιτητές
διαφορετικά η προσθήκη ή η διαγραφή δεν λαμβάνονται
υπόψη. μετά τα ανωτέρω ο διαιτητής κλείνει το Φ. Α.
αναγράφοντας αναλόγως τις φράσεις “ουδεμία άλλη
παρατήρηση” ή σε περίπτωση που δεν αναγράφονται
παρατηρήσεις “ουδεμία παρατήρηση”.

  5.   Η υπογραφή του Φ.Α. είναι υποχρεωτική για τους αρχηγούς
των διαγωνιζομένων ομάδων ή τους αντικαταστάτες τους, οι
οποίοι όμως, έχουν δικαίωμα να διατυπώνουν τυχόν διαφωνίες
ή επιφυλάξεις τους. Οι λόγοι των διαφωνιών ή των επιφυλάξεων
θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αναγράφονται στο Φ.Α. Σε
περίπτωση άρνησής τους να συμμορφωθούν σ’ αυτή την
υποχρέωση και ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που
προβλέπονται σε βάρος τους, το Φ.Α. θεωρείται ισχυρό.
Η κατά τα ανωτέρω υπογραφή (ή η άρνηση υπογραφής) του
Φ.Α. επέχει υποχρεωτικά θέση γνωστοποίησης του
περιεχομένου του, καθώς και των πραγματικών γεγονότων που
αναγράφονται σ’ αυτό, για τις διαγωνιζόμενες ομάδες. Η
υπογραφή του Φ.Α. είναι υποχρεωτική για το διαιτητή και τους
βοηθούς διαιτητές.

  6.   Οι διατάξεις αυτού του άρθρου αναφορικά με το Φ.Α.,
εφαρμόζονται και στους φιλικούς αγώνες.
  7.   Παράβαση του διαιτητή σε ότι αφορά τις επιβαλλόμενες σ’
αυτόν υποχρεώσεις από το παρόν άρθρο, συνεπάγεται την
παραπομπή του από το Δ.Σ. της διοργανώτριας στην αρμόδια
Πειθαρχική Επιτροπή και τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού,
τουλάχιστον ενός (1) μηνός.
Κατ’ εξαίρεση στις περιπτώσεις που ο διαιτητής αρνείται στους
αρχηγούς των ομάδων να υποβάλλουν στο Φ.Α. τις κατά την
κρίση τους ενστάσεις, της άρνησης βεβαιουμένης ύστερα από
αίτηση του αρχηγού της οικείας ομάδας από τον παρατηρητή
του αγώνα, διαγράφεται των πινάκων αξιολόγησης διαιτητών με
απόφαση του δικαιοδοτικού οργάνου της διοργανώτριας. Στην
ίδια ποινή, που επιβάλλεται από το ίδιο όργανο, υπόκειται και
ο διαιτητής ή βοηθός διαιτητή του αγώνα που ορίζεται ως
αναπληρωτής και παραλείπει να ενημερώσει σχετικά με τον
τρόπο ορισμού του τις διαγωνιζόμενες ομάδες πριν την έναρξη
του αγώνα.
  8.   Το Φ.Α. αποτελεί μέσο απόδειξης, τόσο για το κύρος αγώνα,
όσο και για τον πειθαρχικό έλεγχο ποδοσφαιριστών,
παραγόντων, προπονητών κ.λπ. σύμφωνα με τον παρόντα
Κανονισμό. με την επιφύλαξη της παρ. 7β του άρθρου 27 του
παρόντος επιτρέπεται ανταπόδειξη των λοιπών παρατηρήσεων
του διαιτητή με βάση τα στοιχεία και μόνο που προκύπτουν
από τις εκθέσεις εντεταλμένων, σχετικά με τη διεξαγωγή του
αγώνα, προσώπων (εκθέσεις παρατηρητών αγώνα, διαιτησίας,
αστυνομίας).
Ειδικά ως προς τις ακολουθούσες τη σύνταξη του Φ.Α. εκθέσεις
των διαιτητών, σύμφωνα με τους Κανόνες Παιδιάς, αυτές σε
καμία περίπτωση δεν μπορούν να ανταποδείξουν το Φ.Α. στο
σύνολό του, παρά μόνο να χρησιμεύσουν ως στοιχεία
διευκρίνισης ή συμπλήρωσης των αναγραφομένων στο Φ.Α.
παρατηρήσεων του διαιτητή.
  9. Σε περίπτωση που το Φ.Α. που προσκομίζει ο διαιτητής στη
διοργανώτρια διαφέρει από το αντίγραφο των ομάδων, η
διοργανώτρια διεξάγει έλεγχο. Εφόσον αποδειχθεί ότι ο
διαιτητής προσέθεσε ή διέγραψε λέξεις ή υπογραφές αρχηγών ή
βοηθών διαιτητών ή οτιδήποτε άλλο στοιχείο σε οποιοδήποτε
σημείο του Φ.Α. μετά το κλείσιμό του, αυτά δεν λαμβάνονται
υπόψη. Ο παραβάτης διαιτητής παραπέμπεται στην
Πειθαρχική Επιτροπή και τιμωρείται με αποκλεισμό έξι (6)
μηνών τουλάχιστον μέχρι και οριστική διαγραφή.
  10. Ειδικά και προκειμένου για τις ομάδες Α’, Β’, Γ’ Εθνικών
κατηγοριών η συμμετοχή των ποδοσφαιριστών σε κάθε αγώνα
καθορίζεται ως ακολούθως:
Πριν από την έναρξη του αγώνα παραδίδουν στο διαιτητή
κατάσταση ποδοσφαιριστών που περιέχει τα στοιχεία τους, είναι
θεωρημένη από την Ε.Π.Α.Ε. και το γιατρό της ομάδας ο
οποίος σημειώνει την κατά νόμο εξέταση των ποδοσφαιριστών
και τη χρονική διάρκεια ισχύος της. Η κατάσταση αυτή
κοινοποιείται από την Ε.Π.Α.Ε. στην Ε.Π.Ο. Οι ομάδες
επιλέγουν από τη κατάσταση αυτή τους ποδοσφαιριστές που θα
αναγραφούν στο Φ.Α. και θα αγωνισθούν ως τακτικοί και
αναπληρωματικοί.

  1.  Πριν απο την έναρξη των αγώνων πρωταθλήματος οι ομάδες
της Α’, Β’ και Γ’ Εθνικής κατηγορίας έχουν την υποχρέωση να
τοποθετήσουν στα αποδυτήρια των διαιτητών συσκευή FAX απο
την οποία οι διαιτητές θα αποστέλλουν μετά τη λήξη κάθε
αγώνα το Φ.Α. και τις προβλεπόμενες απο τους Κανονισμούς
Εκθέσεις στην Ε.Π.Α.Ε.
Τυχόν αδικαιολόγητη παράλειψη της υποχρέωσης αυτής των
ομάδων, σε κάθε αγώνα, συνεπάγεται χρηματικό πρόστιμο από
600 έως 15.000 ευρώ.
Διαιτητές οι οποίοι δεν θα αποστέλλουν με το FAX τα
προαναφερόμενα, θα παραπέμπονται στην Πειθαρχική
Επιτροπή με απόφαση της διοργανώτριας ή της Πειθαρχικής
Επιτροπής. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν
λειτουργεί FAX στα αποδυτήρια των γηπέδων, οι διαιτητές
έχουν την υποχρέωση εντός της ίδιας ημέρας που τελείται ο
αγώνας, να αποστέλλουν τα προαναφερόμενα απο οποιοδήποτε
άλλο FAX. Η Πειθαρχική Επιτροπή επιλαμβάνεται των αγώνων
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Φ.Α. και στην Έκθεση των
παρατηρητών. Σε ευρείας όμως εκτάσεως επεισόδια που
αναφέρονται στο Φ.Α. ή στις εκθέσεις, η διοργανώτρια δύναται
να ζητήσει πρόσθετες εκθέσεις απο τις κατά νόμο αρχές
(Αστυνομία κ.λπ.).
Κατά την εκδίκαση ενώπιον του πρωτοβαθμίου δικαιοδοτικού
οργάνου εφόσον πρόκειται για επεισόδια που επισύρουν
αποκλεισμό της έδρας , καλείται υποχρεωτικά με πρωτοβουλία
του, ο παρατηρητής του αγώνα.
-----
ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση και βλέπετε ένα μέρος μόνο της σελίδας (frame) πατήστε ΕΔΩ για να επανέλθετε. Ευχαριστούμε)

www.fa3.gr

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα
0000000000000

Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος Καθηγητής Φ.Α. 11ου Γ. Περιστερίου
 (M.Sc. in USA, Υποψ. Διδάκτωρ ΤΕΦΑΑ Αθήνας)
All Rights Reserved. Copyright © 2004-2005
Αποποίηση Ευθύνης
0000000000000


1

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
(Κανονισμοί Ποδοσφαίρου)

Κ.Α.Π.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΑΙΔΙΑΣ
(Αρθρα 1-3)
(Αρθρα 4-8)
(Αρθρα 9-13)
(Αρθρα 14-17)
(4ος Διαιτητής)

ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ FIFA
(Στους Κανονισμούς Παιδιάς)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
(Οι πρόσφατοι του 2005)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Δικαίω΅α άσκησης του επαγγέλ΅ατος, Ιδιωτικό συ΅φωνητικό πρόσληψης προπονητή, Κατηγορίες προπονητών, Εκπαιδευτές ποδοσφαίρου, Ετήσια σε΅ινάρια, Επιτροπές Επίλυσης Οικονο΅ικών Διαφορών, Ανάκληση άδειας άσκησης επαγγέλ΅ατος, κ.α.

  ΓΗΠΕΔΑ

Κριτήρια καταλληλότητας γηπέδων 5 & 6 αστέρων, ΟΑΚΑ, Καραϊσκάκη
ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Λεξικό Ορων Ποδοσφαίρου (650 λέξεις) στα Ελληνικά, Γαλλικά, Αγγλικά