.

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής (www.fa3.gr ) www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΝΟΜΟΣ 2942/2001 (ΦΕΚ A 202/2001)
Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το Πρόγραμμα Ολυμπιακής Εκπαίδευσης και για τις ανάγκες των σχολείων και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2942
Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το Πρόγραμμα Ολυμπιακής Εκπαίδευσης και για τις ανάγκες των σχολείων και άλλες διατάξειςΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:


Άρθρο 1
1. Οι προσληφθέντες κατά το διδακτικό έτος 2000-2001 χίλιοι (1.000) προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής για την εφαρμογή του προγράμματος Ολυμπιακή Εκπαίδευση στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επαναπροσλαμβάνονται για καθένα από τα διδακτικά έτη 2001-2002, 2002-2003 και 2003-2004. Η επαναπρόσληψη και η τοποθέτησή τους γίνεται στις ίδιες θέσεις, στις οποίες είχαν αρχικά προσληφθεί, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Σε περίπτωση που με τις επαναπροσλήψεις της προηγούμενης παραγράφου δεν καλυφθούν οι χίλιες (1.000) θέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2001-2002 προσλαμβάνονται ισάριθμοι των κενών θέσεων αναπληρωτές εκπαιδευτικοί από υποψηφίους που προέρχονται κατά σειρά:
α) Από τους εγγεγραμμένους στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών του άρθρου 138 του Ν. 2725/1999 και κατά σειρά εγγραφής τους στον πίνακα αυτόν.
β) Από τους επιτυχόντες στο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. του έτους 1998, εφόσον κατά το διδακτικό έτος 2000-2001:
αα) είχαν προσληφθεί σε θέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
ββ) είχαν υποβάλει δήλωση πρόσληψης για το πρόγραμμα Ολυμπιακής Εκπαίδευσης και δεν είχαν προσληφθεί εξαιτίας του περιορισμού των δηλώσεων προτίμησης ή
γγ) έχουν καλύτερη σειρά από τον τελευταίο προσληφθέντα για το πρόγραμμα Ολυμπιακή Εκπαίδευση ή σε θέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έστω και αν δεν υπέβαλαν δήλωση πρόσληψης.
γ) Από τους εγγεγραμμένους στους πίνακες διοριστέων του Ν. 1566/1985 και προσληφθέντες σε θέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Για την πρόσληψή τους καταθέτουν δήλωση προτίμησης για την τοποθέτησή τους σε μία (1) και μέχρι τριάντα (30) διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που συντρέχουν περισσότεροι από τις υφιστάμενες θέσεις σε μία περιοχή τοποθέτησης, προσλαμβάνονται οι έχοντες καλύτερη σειρά εγγραφής στον οικείο πίνακα. Οι προσλαμβανόμενοι κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου τοποθετούνται και επαναπροσλαμβάνονται για τα διδακτικά έτη 2002-2003 και 2003-2004, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου.
3. Για το διδακτικό έτος 2001-2002 προσλαμβάνονται χίλιοι (1.000) επιπλέον προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής για την επέκταση της εφαρμογής του προγράμματος της Ολυμπιακής Εκπαίδευσης. Η πρόσληψή τους γίνεται κατά σειρά από:
α) τους εγγεγραμμένους στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών του άρθρου 138 του Ν. 2725/1999 και κατά σειρά εγγραφής τους στον πίνακα αυτόν,
β) από τους επιτυχόντες στο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. του έτους 1998, εφόσον ανήκουν σε μια από τις κατηγορίες αα΄, ββ΄ και γγ΄ της περίπτωσης β΄ της προηγούμενης παραγράφου,
γ) τους περιλαμβανομένους στον πίνακα διοριστέων του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. του έτους 2000 και κατά τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα αυτόν,
δ) τους λαβόντες τη βαθμολογική βάση στο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. του έτους 2000 και κατά τη σειρά της βαθμολογίας τους και
ε) τους εγγεγραμμένους στους πίνακες διοριστέων του Ν. 1566/1985 και κατά τη σειρά εγγραφής τους.
Οι ανήκοντες στις κατηγορίες β΄, γ΄ και δ΄ συμπληρώνουν ποσοστό 80% των προσλαμβανομένων μετά την πρόσληψη των υποψηφίων της κατηγορίας α΄ και στο υπόλοιπο 20% προσλαμβάνονται οι ανήκοντες στην κατηγορία ε΄.
Οι προσλαμβανόμενοι κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου τοποθετούνται και επαναπροσλαμβάνονται για τα διδακτικά έτη 2002-2003 και 2003-2004, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
4. Σε περίπτωση αποχώρησης από την υπηρεσία, για οποιονδήποτε λόγο, των προσλαμβανομένων κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου αναπληρωτών εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής για την εφαρμογή του προγράμματος Ολυμπιακή Εκπαίδευση συμπληρώνεται ο αριθμός του συνόλου των δύο χιλιάδων (2.000) θέσεων για τα διδακτικά έτη 2002-2003 και 2003-2004 από ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών, στον οποίο κατατάσσονται οι λαβόντες τη βαθμολογική βάση σε οποιονδήποτε διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. και οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα διοριστέων του Ν. 1566/1985 κατά σειρά που εξαρτάται από το σύνολο της υπηρεσίας τους ως αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και της υπηρεσίας που προσφέρθηκε στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα.
Οι προσλαμβανόμενοι κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου τοποθετούνται και επαναπροσλαμβάνονται μέχρι το διδακτικό έτος 2003-2004 κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
5. Στους προσλαμβανομένους κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικoύς φυσικής αγωγής, για την εφαρμογή του προγράμματος Ολυμπιακή Εκπαίδευση, καταβάλλεται αποζημίωση για ενδεχόμενη απασχόλησή τους σε ημέρες αργίας και διακοπών, κατά τα οριζόμενα με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται τα θέματα σχετικά με τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων πρόσληψης και δηλώσεων προτίμησης των υποψηφίων, τη διαδικασία επιλογής, τα όργανα πρόσληψης, τοποθέτησης και επαναπρόσληψης αυτών και τις λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.
7. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οι προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων και ειδικοτήτων για τις διδακτικές ανάγκες των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προσλαμβάνονται κατά σειρά:
α) από τους εγγεγραμμένους στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών του άρθρου 138 του Ν. 2725/ 1999 και κατά τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα αυτόν.
β) από τους περιλαμβανομένους στον πίνακα διοριστέων του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. και κατά τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα αυτόν.
γ) από ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ο οποίος συντάσσεται για κάθε έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4, με βάση το σύνολο της υπηρεσίας μέχρι 30 Ιουνίου του έτους κατάρτισης του πίνακα. Στην περίπτωση ίσης προϋπηρεσίας κατατάσσονται στον πίνακα οι λαβόντες τη βαθμολογική βάση στον τελευταίο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. κατά τη σειρά της βαθμολογίας τους, έπονται οι λαβόντες τη βαθμολογική βάση σε προηγούμενους διαγωνισμούς κατά τη σειρά της βαθμολογίας τους και ακολουθούν οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα διοριστέων του Ν. 1566/1985. Σε περίπτωση παροχής διδακτικού έργου με μειωμένο ωράριο γίνεται αναγωγή στο υποχρεωτικό ωράριο εβδομαδιαίας διδασκαλίας.
δ) από άλλους υποψήφιους εκπαιδευτικούς, που έχουν τα προσόντα διορισμού και κατά σειρά που εξαρτάται από το σύνολο της υπηρεσίας τους σε θέσεις αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών. Στην περίπτωση που δεν συντρέχει τοιαύτη προϋπηρεσία προηγούνται στον πίνακα οι λαβόντες τη βαθμολογική βάση στον τελευταίο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. κατά τη σειρά της βαθμολογίας τους, έπονται οι λαβόντες τη βαθμολογική βάση σε προηγούμενους διαγωνισμούς κατά τη σειρά της βαθμολογίας τους και ακολουθούν οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα διοριστέων του Ν. 1566/1985 με σειρά που εξαρτάται από την ημερομηνία λήψης του πτυχίου τους.
ε) Ειδικά για τα διδακτικά έτη 2001-2002 και 2002-2003 προσλαμβάνονται αναπληρωτές για τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής, εφόσον δεν υπάρχουν υποψήφιοι των προηγούμενων περιπτώσεων, κατά σειρά:
αα) οι έχοντες κατά την πρόσληψή τους τα προσόντα του π.δ. 118/1995 (ΦΕΚ 75 Α΄) και
ββ) οι έχοντες τα προσόντα της προηγούμενης περίπτωσης με μειωμένη ή χωρίς διδακτική εμπειρία.
στ) Κατά τις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από κάθε κατηγορία υποψηφίων προτάσσονται των εγγεγραμμένων σε κάθε πίνακα υποψηφίων οι υπαγόμενοι στις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α΄).
ζ) Πρόσληψη αναπληρωτών από κάθε πίνακα είναι δυνατή όταν έχουν προσληφθεί οι υποψήφιοι των προη- γούμενων πινάκων.
8. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων πρόσληψης, τον αριθμό των δηλώσεων προτίμησης των υποψηφίων για τοποθέτηση, την κατάταξη σε κάθε πίνακα υποψηφίων, τα όργανα πρόσληψης και τοποθέτησης αυτών και τις λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.
9.α) Στην τελευταία περίοδο της παρ. 23 του άρθρου 2 του Ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136 Α΄) παρεμβάλλεται, μεταξύ των λέξεων «απασχολείται» και «στο», η φράση «στον Ειδικό Λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,».
β) Η φράση «του Β΄ Κ.Π.Σ.» στο άρθρο 50 του Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α΄) αντικαθίσταται με τη φράση «του Β΄ και του Γ΄ Κ.Π.Σ.».
10. Κάθε διάταξη αντίθετη προς τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου καταργείται. Δεν θίγονται οι διατάξεις για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών στις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής, στα μουσικά σχολεία και στα τμήματα αθλητικής διευκόλυνσης.

Άρθρο 2
1. Από το σχολικό έτος 2000-2001 και εφεξής μαθητές της Β΄ τάξης ημερήσιου Ενιαίου Λυκείου και της Γ΄ τάξης εσπερινού Ενιαίου Λυκείου που δεν προάγονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις παραπέμπονται για επανεξέταση σε ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου κάθε έτους, με τον τρόπο και τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων του Ιουνίου, στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δεν είναι προαγώγιμος. Στη ρύθμιση αυτή υπάγονται και οι μαθητές των ίδιων τάξεων, οι οποίοι δεν προσήλθαν δικαιολογημένα στις εξετάσεις Ιουνίου για λόγους ασθένειας, στράτευσης ή συμμετοχής σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.
2. Από το σχολικό έτος 2000-2001 και εφεξής μαθητές της Γ΄ τάξης ημερήσιου Ενιαίου Λυκείου και της Δ΄ τάξης εσπερινού Ενιαίου Λυκείου, που έχουν αναπηρία τουλάχιστον 67%, βεβαιωμένη με τη διαδικασία του άρθρου 27 του π.δ. 86/2001 (ΦΕΚ 73 Α΄) και οι οποίοι δεν προσήλθαν στις εξετάσεις καμιάς από τις περιόδους Ιουνίου και Ιουλίου, λόγω νοσηλείας οφειλομένης στην πάθησή τους, μπορούν για τη λήψη απολυτηρίου να προσέρχονται το Σεπτέμβριο σε ειδική εξεταστική περίοδο που διενεργείται σε επίπεδο σχολικής μονάδας με ευθύνη του συλλόγου διδασκόντων του Λυκείου. Για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος ο μαθητής πρέπει να υποβάλει στο Διευθυντή του Λυκείου πιστοποιητικό νοσοκομείου επικυρωμένο από υγειονομική επιτροπή, από το οποίο να προκύπτει η αδυναμία συμμετοχής του στις εξετάσεις και των δύο περιόδων Ιουνίου και Ιουλίου. Στο απολυτήριο που εκδίδεται στους μαθητές αυτούς αναγράφεται ότι εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
3. Στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001, στίχος πρώτος, οι λέξεις «Για το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Για τα ακαδημαϊκά έτη 2001-2002 και 2002-2003».
4. Μαθητές Ενιαίων Λυκείων που έχουν προαχθεί τουλάχιστον στη Β΄ τάξη αυτών μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ τάξη του Α΄ κύκλου Σπουδών των Τ.Ε.Ε. των τμημάτων ειδικοτήτων που ανήκουν στους τομείς α) Οικονομίας - Διοίκησης και β) Πληροφορικής - Δικτύων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Άρθρο 3
1. Στην Εκκλησία της Κρήτης ιδρύεται νέα Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου με έδρα το Αρκαλοχώρι, τροποποιουμένων αναλόγως των σχετικών διατάξεων του Ν. 4149/1961 (ΦΕΚ 41 Α΄), όπως ισχύει σήμερα.
Η περιφέρεια της νέας Ιεράς Μητρόπολης περιλαμβάνει τις ενορίες Αγία Παρασκευή, Αγία Σεμνή, Αγιές Παρασκιές, Αλάγνι, Αμαριανό, Αμουργιέλλες, Απόστολοι, Αρκαλοχώρι, Αρμάχα, Αρχάγγελος, Αρχοντικό, Ασκοί, Αστρίτσι, Αυλή, Αφρατί, Βόνη, Γαλατάς, Γάσι, Γεράκι, Διαβαϊδέ, Έμπαρος, Ευαγγελισμός, Ζήντα, Ζωφόροι, Θραψανός, Θωμαδιανό, Καλό χωριό Μονοφατσίου, Καραβάδω, Καρουζανός, Κασσάνοι, Κασταμονίτσα, Καστέλλι, Κατωφύγι, Λευκοχώρι, Λιλιανό, Λύττος, Μαθιά, Μάρθα, Μηλισράδω, Μελέσσες, Μουσούτα, Νιπιδιτός, Ξενιάκω, Παναγιά, Πανόραμα, Πάρτιρα, Πατσίδερος, Πολυθέα, Πυράθι, Ρουσοχώρια, Σαμπάς, Σμάρι, Φιλίσια, Χουμέρι, Ιερά Μονή Αγίας Μαρίνης Βόνης, Αχεντριάς, Βακιώτες, Γαρύπα, Δεμάτι, Δραπέτι, Ίνι, Καλύβια, Άνω Καστελλιανά, Κάτω Καστελλιανά, Κεφαλάδω, Λαγούτα, Μαχαιράς, Νεοχώρι, Σκινιάς, Τουρλωτή, Τσούτσουρας, Φίλιππος, Ιερόν Προσκύνημα του Αγίου Νικήτα Αχεντριάς, Άγιος Βασίλειος Αμιρά, Άρβη, Βαχός, Αγία Αικατερίνη Άνω Βιάννου, Άγιος Δημήτριος Άνω Βιάννου, Μιχαήλ Αρχαγγέλου Άνω Βιάννου, Κάτω Βιάννος, Καλάμι, Καστρί, Κερατόκαμπος, Κεφαλόβρυση, Κρεββατάς, Λουτράκι, Περβόλα, Πεύκος, Συνδωνία, Συκολόγος, Χόνδρος, καθώς επίσης και τις Ιερές Μονές Αγίου Αντωνίου Άρβης, Αγίας Μονής και Αγίου Ιωάννου Καλλέργη, αποσπώμενες αντιστοίχως από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και από τις Ιερές Μητροπόλεις Γορτύνης και Αρκαδίας, Πέτρας και Ιεραπύτνης και Σητείας.
2. Η διοίκηση και διαχείριση της μοναστηριακής περιουσίας της ως άνω Ιεράς Μητρόπολης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 και επόμενα του Ν. 4149/1961, υπάγεται στον Οργανισμό Διοίκησης Μοναστηριακής Περιουσίας (Ο.Δ.Μ.Π.) του νομού Ηρακλείου, στο διοικητικό συμβούλιο του οποίου προστίθεται ως πέμπτο μέλος σε θέση δεύτερου αντιπροέδρου ο Μητροπολίτης αυτής.
3. Στην Ιερά Μητρόπολη αυτή συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις:
α) μία (1) θέση Πρωτοσυγκέλλου
β) μία (1) θέση ΠΕ Γραμματέα
γ) μία (1) θέση ΔΕ Γραφέα
δ) μία (1) θέση ΥΕ Κλητήρα
ε) δύο (2) θέσεις Ιεροκηρύκων.
4. Η Ιερά Μητρόπολη Λάμπης και Σφακίων και η Ιερά Μητρόπολη Πέτρας μετονομάζονται σε Ιερά Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων και σε Ιερά Μητρόπολη Πέτρας και Χερρονήσου αντίστοιχα.
Οι ενορίες Αγίας Βαρβάρας, Αγίου Θωμά, Δουλίου, Λαρανίου, Λιγορτύνου, Μεγάλης Βρύσης, Μελιδοχωρίου, Πρεβελιανών-Αδραχθίων, Πρινιά, Τεφελίου, Τσιφούτ Καστελλίου και Χαρακίου αποσπώνται από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και προσαρτώνται στην Ιερά Μητρόπολη Γορτύνης και Αρκαδίας και οι ενορίες Αβδού, Αναλήψεως, Γωνιών, Κεράς, Κουτουλουφαρίου, Κρασίου, Λιμένος Χερσονήσου, Μαλίων, Μοχού, Πισκοπιανού, Ποταμιών, Σταλίδας, Σφενδυλίου και Χερσονήσου, ως και η Ιερά Μονή Γενεσίου της Θεοτόκου Καρδιωτίσσης (Κεράς) αποσπώνται από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και προσαρτώνται στην Ιερά Μητρόπολη Πέτρας και Χερρονήσου.

Άρθρο 4
α) Η Θεολογική Ακαδημία η «ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ» της Ορθόδοξης Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Αλβανίας αναγνωρίζεται ως ισότιμη με τις Ανώτερες Εκκλησιαστικές Σχολές (Α.Ε.Σ.) της Ελλάδας και υπό τις προϋποθέσεις που λειτουργούν αυτές. Οι παρεχόμενοι από αυτήν τίτλοι είναι ισότιμοι με τους τίτλους σπουδών που χορηγούνται από τις Α.Ε.Σ. Ελλάδας.
β) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και μετά από γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), καθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις της ως άνω ισοτιμίας. Σπουδαστές που έχουν εγγραφεί πριν από την ως άνω αναγνώριση στη Θεολογική Ακαδημία η «ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ» της Ορθόδοξης Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Αλβανίας απολαμβάνουν των πλεονεκτημάτων της ισοτιμίας.
γ) Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί αρμοδίως ότι εξέλιπε οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις που δικαιολόγησαν την αναγνώριση της ως άνω ισοτιμίας, αίρεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και γνώμη του Ε.Σ.Ε.Ε., εν όλω ή εν μέρει, η ανωτέρω αναγνώριση από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος της εκδόσεως του προεδρικού διατάγματος.

Άρθρο 5
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου 2001.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2001
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2001
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Μ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣΆρθρο δεύτερο
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων, που προβλέπονται στη δεύτερη παράγραφο των ρηματικών διακοινώσεων.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 15 Ιουνίου 1999
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 16 Ιουνίου 1999
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση, και σεν βλέπετε ολη τη σελίδα (όλα τα frames), πατήστε ΕΔΩ για να επανέλθετε. Ευχαριστούμε)

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής (από 13 Αυγ..2007)
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 2004-2007
Αποποίηση Ευθύνης
14444444

1

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄Φ.Α.

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για Σχολικά Πιλοτικά Προγράμματα της Πράξης "Εφαρμογή Προγραμμάτων που προωθούν την Ισότητα στην Κοινωνία - Καλλιπάτειρα"
Θέματα Φυσικής Αγωγής:
Αθλητική περιβολή, Απουσία, Βαθμός ετήσιας προόδου στο μάθημα Φ.Α., Απαλλαγή από το μάθημα της Φ.Α., Κλειστά Γυμναστήρια, Αίθουσες Γυμναστικής, Χώροι πολλαπλής χρήσεως
Αξιολόγηση, Βαθμολόγηση Μαθητών στη Φ.Α.
Απαλλαγή στη Φ.Α.
Ο ρόλος του ΚΦΑ στη καθημερινή σύνταξη
Εισαγωγή μαθητών - αθλητών στα ΑΕΙ (για το 2008-09)
Απουσίες μαθητών - αθλητών, Προϋποθέσεις Δικαιολόγησης
Ατομικά Δελτία Υγείας, Εντυπο, Οδηγίες ΙΚΑ
Αθλητική περιβολή μαθητών
Νέφος κ΄ Φ.Α.
Χρήση- Φύλαξη Αθλ. Υλικού
Εξέταση για ΤΕΦΑΑ
Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, Κλειστά Γυμναστήρια
Σύμπτυξη τμημάτων, Tελευταία ώρα, Oμαδική μετακίνηση
Εργασία σε αθλητικούς συλλόγους
Βαθμολογία τριμήνων - Απορριπτικό αποτέλεσμα
Επαρκής κ΄ελλιπής φοίτηση, απουσίες αθλητών
Απαγόρευση απομάκρυνσης μαθητή από το τμήμα για συμμετοχή του σε δραστηριότητες
Οι αθλητικές δραστηριότητες, στην Πρωτοβάθμια Εκπ/ση, διεξάγονται κατά τις ώρες λειτουργίας των σχολείων και οι καθηγητές Φ.Α. ή Δάσκαλοι, που συμμετέχουν σε αυτούς ως Διαιτητές, Κριτές ή Συνοδοί, είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία.

   ΤΑΔ - ΕΤΑΔ. :

Ιδρυτική απόφαση Γ4/902/29-9-1988 για ΤΑΔ
Ιδρυση, Λειτουργία ΤΑΔ
Κριτήρια Επιλογής Κ.Φ.Α. στα ΤΑΔ (2009-10)
Κριτήρια Επιλογής Κ.Φ.Α. στα ΤΑΔ (2008-09)
Κριτήρια Επιλογής Κ.Φ.Α. στα ΤΑΔ (2007-08)
Αναλυτική λειτουργία Τ.Α.Δ. Ε.Τ.Α.Δ.
Υπόδειγμα Αίτησης
Κατάσταση Αθλητικών Σχολείων
Αποσπάσεις στα ΤΑΔ- ΕΤΑΔ για το 2005-06
Γραφεία Φ.Α. & ΤΑΔ- ΕΤΑΔ (σε όλη την Ελλάδα)
ΤΑΔ- ΕΤΑΔ ανά σχολείο/αθλημα, 2003
Σχολ. Αθλ. Δραστηριότητες:
Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την τροποποίηση (1755/Γ4/9-1-2006)
Δαπάνες Σχολικών Αγώνων
ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ:
Σύνθεση Παρέλασης (Β/θμια)
Παρέλαση κ΄υπηρεσία σε 2 σχολεία
Επιλογή σημαιοφόρων.
ΝΟΜΟΣ 2942/2001, Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το Πρόγραμμα Ολυμπιακής Εκπαίδευσης και για τις ανάγκες των σχολείων και άλλες διατάξεις.
Πρόγραμμα Ολυμπ. Παιδείας
Εφαρμογή Ολυμπ. Παιδείας
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ:
Δικαιολογητικά για Αδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Προπονητή
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
(Υλη, θέματα, σωστές απαντήσεις)
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικείµενο
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
 
 

Γρίφοι, Γνωμικά, Παροιμίες, Αινίγματα, Ημερολόγιο, Εορτές, Αριθμομηχανή, Μουσική, Σωστό - Λάθος, Σαν σήμερα, Ανέκδοτα, Εκτακτα νέα