.

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Ατομα ΜΕ Αναπηρίες
- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ -


 

A T O M A    M E    A N A Π Η Ρ Ι Ε Σ


 
 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 
Τα άτομα με αναπηρίες αποτελούν το 9,3% του συνολικού πληθυσμού της χώρας.
Τα εμπόδια που συναντούν τα άτομα με αναπηρία σχετίζονται άμεσα με το είδος και την έκταση της αναπηρίας. Το είδος της αναπηρίας και τα συνεπακόλουθά της καθιστούν τα άτομα με αναπηρία μια ομάδα δίχως ομοιογένεια.
Στην ομάδα αυτήν περιλαμβάνονται άνθρωποι με προσωρινές ή μόνιμες αναπηρίες, παραπληγικοί, τετραπληγικοί, ακρωτηριασμένοι, μυοπαθείς, τυφλοί ολικώς ή μερικώς, κωφοί, νεφροπαθείς, αιμορροφιλικοί, πολυμεταγγιζόμενοι, πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας, άτομα με νοητική υστέρηση κ.ά.
Τα προβλήματά τους αναφέρονται κυρίως στην παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση και την απασχόληση, στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας και στην προσβασιμότητα.
Υπάρχει σαφής συσχέτιση μεταξύ της βαρύτητας της αναπηρίας και του βαθμού φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Το γυναικείο φύλλο υφίσταται εντονότερα τις συνέπειες της αναπηρίας, καθώς οι γυναίκες με αναπηρία είναι συχνότερα θύματα φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.
 
Η εξασφάλιση των αναγκαίων συνθηκών για την επιτυχή διοργάνωση των Παραολυμπιακών Αγώνων 2004, δημιουργεί μια σημαντική κληρονομιά στη χώρα όσον αφορά τα άτομα με αναπηρίες.
 
 


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ
 ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ


Διυπουργική Επιτροπή
Με απόφαση του Πρωθυπουργού συστάθηκε το 1998 Διυπουργική Επιτροπή για τα άτομα με αναπηρίες.
Σκοπό είχε τη χάραξη πολιτικής και το συντονισμό της εφαρμογής μέτρων για την προσβασιμότητα και προσπελασιμότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς και την παροχή σε αυτά διοικητικών διευκολύνσεων.
 
Εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ κατά προτεραιότητα
Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/4291/17.2.97
΄Εχουν αναρτηθεί σε όλα τα κτίρια του Δημοσίου, του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα και των Ο.Τ.Α. πινακίδες με την ένδειξη «Τα άτομα με ειδικές ανάγκες εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα». Οι υπάλληλοι υποχρεούνται να βοηθούν τα άτομα αυτά, να αναλαμβάνουν την εσωτερική διακίνηση και διεκπεραίωση των εγγράφων, να αποστέλλουν ταχυδρομικά βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.ά.
Προβλέπεται, επίσης, ειδικό κεφάλαιο για τις ρυθμίσεις που αφορούν ΑΜΕΑ στους Χάρτες Υποχρεώσεων προς τους Καταναλωτές.

Προσβασιμότητα σε κτίρια του Δημοσίου
Με την Εγκύκλιο ΔΙΑΔΠ/26534/2.12.96 υποχρεώθηκαν οι φορείς του Δημοσίου να εφαρμόσουν τις οδηγίες του Γραφείου Μελετών για ΑΜΕΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ για την προσβασιμότητα στα κτίρια του Δημοσίου.
 
Με την Εγκύκλιο ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/6750/29.3.99 και ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/589/9.1.2001 κλήθηκαν όλες οι δημόσιες υπηρεσίες να καταρτίσουν και να υλοποιήσουν πρόγραμμα εξασφάλισης της πρόσβασης των πολιτών με αναπηρίες στα κτίριά τους σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.
 
Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης του ΥΠΕΣΔΔΑ συντονίζει την προσπάθεια να καταστούν προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρίες τα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες.
΄Εχουν οριστεί σύνδεσμοι από όλα τα Υπουργεία και τις Περιφέρειες για την απευθείας επικοινωνία με τη συντονιστική Επιτροπή που εδρεύει στο ΥΠΕΣΔΔΑ.
Στα πλαίσια της προσπάθειας, κατασκευάζονται -σταδιακά- ράμπες, τοποθετούνται ειδικά ασανσέρ, εξασφαλίζονται θέσεις στάθμευσης αναπηρικών αυτοκινήτων κ.ά
 
Προσβάσιμα στα ΑΜΕΑ είτε με κεκλιμένο επίπεδο είτε με ειδικό ασανσέρ είναι :
· Το σύνολο των κτιρίων των κεντρικών υπηρεσιών όλων σχεδόν των Υπουργείων (18 από 19),
· Τα κτίρια 8 Γενικών Γραμματειών,
· Τα κτίρια Περιφερειών (8 από 13),
· Τα κτίρια 44 Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων,
· Κτίρια 5 ανεξάρτητων διοικητικών αρχών και αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών (Βουλής, Σώματος Ελεγκτών - Επιθεωρητών Δ.Δ. κ.ά),
· Σχεδόν όλα τα κτίρια νοσηλευτικών ιδρυμάτων,
· Κτίρια 34 Ν.Π.Δ.Δ.(ΤΣΜΕΔΕ, ΟΕΚ,ΟΑΕΔ,ΤΣΑ,κ.ά),
· Κτίρια 10 ΑΕΙ -ΤΕΙ (ΕΜΠ,Παν/μιο Μακεδονίας, Αιγαίου κ.ά)
· Κτίρια 8 ΝΠΙΔ (ΔΕΗ, ΗΣΑΠ κ.ά)
· Κτίρια 41 ΟΤΑ
· Ορισμένα Μουσεία και Αρχαιολογικοί χώροι,
· Κτίρια ορισμένων άλλων φορέων (32).

Προσβάσιμα στα ΑΜΕΑ είναι όλα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών , στα οποία διεκπεραιώνεται σημαντικός αριθμός διοικητικών διαδικασιών με αποτέλεσμα τον περιορισμό των μετακινήσεων των πολιτών.
Η υποχρέωση των Κ.Ε.Π. να είναι προσβάσιμα προκύπτει από τον ιδρυτικό τους νόμο (3013/2002 αρθρ.31 παρ.6) και το Γ.Ο.Κ.

Συνήγορος του Πολίτη
Το κτίριο που στεγάζεται ο θεσμός είναι πλήρως προσβάσιμο από την αρχή της λειτουργίας του.
Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έτους για τα ΄Ατομα με Αναπηρία διατυπώθηκε από την ΕΣΑΕΑ πρόταση για θεσμοθέτηση του Συνήγορου του Πολίτη με Αναπηρίες.
 
Πληροφόρηση
Aρχές του 2001 εκδόθηκε ο Οδηγός του Πολίτη με Ειδικές Ανάγκες από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης, ο οποίος επικαιροποιείται .
 
Οι ιστοσελίδες των συναρμόδιων υπουργείων παρέχουν πληροφόρηση για θέματα που ενδιαφέρουν τα άτομα με αναπηρία και διασύνδεση με άλλους κόμβους πληροφόρησης.
www.gspa.gr
www.kep.gr
Θεσμικό πλαίσιο παροχής διευκολύνσεων σε ΑΜΕΑ που εργάζονται στο Δημόσιο
Ν.2527/1997
Προβλέπεται η μείωση του ωραρίου εργασίας Τυφλών και Παραπληγικών-Τετραπληγικών στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ κατά 1-2 ώρες ημερησίως .
Εξετάζεται η επέκταση του μέτρου και σε άλλες κατηγορίες ΑΜΕΑ.
 
Ν.2683/1999
Οι δημόσιοι υπάλληλοι με πσοστό αναπηρίας 50% και άνω δικαιούνται 6 εργάσιμες ημέρες επιπλέον της κανονικής άδεια.

Ν.2738/1999
Η σύζυγος ή ένα από τα τέκνα Ελλήνων που φονεύονται ή καθίστανται πλήρως ανίκανοι για εργασία συνεπεία τρομοκρατικής πράξης προσλαμβάνονται στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα.
 
Ν.2839/2000
Η έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων δεν εμποδίζει την πρόσληψη ΑΜΕΑ στο Δημόσιο.

Ν.2190/97
Καθορίζεται ειδικός τρόπος εξέτασης ατόμων με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων που συμμετέχουν σε γραπτή διαδικασία πλήρωσης θέσης στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέας.

Αρθρ.54 παρ.4 του Υ.Κ.
Οι υπάλληλοι που πάσχουν από δυσίατα νοσήματα δικαιούνται αναρρωτικές άδειες διπλάσιας διάρκειας των υπολοίπων.

Αρθρ.50 παρ.2 Υ.Κ.
Οι πάσχοντες από νοσήματα που απαιτούν τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζουν περιοδικής νοσηλείας , καθώς και όσοι έχουν παιδιά που έχουν τέτοιες ανάγκες δικαιούνται ειδικής άδειας ως 22 ημερών το χρόνο.

Αρθρ.67 Υ.Κ.
Οι αιτήσεις υπαλλήλων που πάσχουν από δυσίατα νοσήματα προηγούνται άλλων.

Ν.2643/98
Τα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον και οι έχοντες τέκνο, αδελφό ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω έχουν τη δυνατότητα να καταλάβουν θέση σε δημόσια υπηρεσία , ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού.
Τα ως άνω προστατευόμενα πρόσωπα καταλαμβάνουν το 3% και 1% του ποσοστού 8% επί του συνόλου του προσωπικού των ΔΕΚΟ, κρατικών ΝΠΙΔ, Ν.Π. που ανήκουν σε ΟΤΑ κ.λ.π.
Οι φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα καλύπτουν το 80% των κενών θέσεων τηλεφωνητών από τυφλούς πτυχιούχους σχολών που εποπτεύονται από τα Υπουργεία Υγείας-Πρόνοιας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ν.1191/90
Οπλίτες ή έφεδροι αξιωματικοί που καθίστανται ανάπηροι σε ποσοστό άνω του 67% κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας με ΚΥΑ Υπουργών Εθνικής Άμυνας και ΕΣΔΔΑ διορίζονται σε θέσεις πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής ΄Αμυνας.
 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
 
Νέοι Θεσμοί
Στα πλαίσια της υλοποίησης του Ν.2646/98, όπως ισχύει με το Ν.3106/2003, συστάθηκε το Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας (Ν.Π.Δ.Δ.). Στα πλαίσια λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Κοινωνικής Φροντίδας δημιουργήθηκαν επιτροπές για την εκπόνηση ειδικών προγραμμάτων για ηλικιωμένα άτομα, ανάπηρα άτομα, οικογένεια και παιδιά και άλλες ευπαθείς ομάδες.

Συστάθηκε το Εθνικό Παρατηρητήριο ΑΜΕΑ (Ν.Π.Ι.Δ.)
(αρθρ.10 Ν.3106/2003).

Συστάθηκε ειδική επιτροπή για την κατάρτιση κριτηρίων πιστοποίησης των φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.

Συστάθηκε το σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας –Σ.Ε.Υ.Υ.Π. (Ν.2920/2002) το οποίο παρεμβαίνει σε όλες τις κεντρικές, περιφερειακές υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, καθώς και στις αντίστοιχες υπηρεσίες της Αυτοδιοίκησης, σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.

Θεσπίσθηκε η περιφερειακή συγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας, η αποκέντρωση των υπηρεσιών, η ένταξή τους στα Πε.Σ.Υ. και η διασύνδεσή τους με τις υπηρεσίες υγείας με στόχο την παροχή αποτελεσματικότερων υπηρεσιών στον πολίτη.(Ν.3106/2003)
 
Δημιουργήθηκε ο προνοιακός χάρτης που περιλαμβάνει όλες τις υφιστάμενες δομές – κρατικές και μη- που παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρίες ανά Περιφέρεια, Νομαρχία και Δήμο, με στόχο όχι μόνο την ενημέρωση αλλά και τη διασύνδεση ¬ συνεργασία διαφόρων φορέων κοινωνικής φροντίδας (δίκτυα κοινωνικής φροντίδας).
 
Κάρτα Αναπηρίας
Σε εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν.2430/96 (ΦΕΚ 156 /Α/10.7.96) και του άρθρου 23 του Ν.2556/97 (ΦΕΚ 270/Α/24.12.97) εκδόθηκε το Π.Δ. 210/98 (ΦΕΚ 169 /Α/15.7.98) για τη χορήγηση της Κάρτας Αναπηρίας
Καθιερώθηκαν ενιαία κριτήρια πιστοποίησης της αναπηρίας από τις Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΠΕΠΑ/ΔΕΠΑ) στα νοσοκομεία της χώρας και της έκδοσης προσωρινής ή ισόβιας Κάρτας αναπηρίας.
Η πιλοτική εφαρμογή ξεκίνησε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας.Εγκ.ΥΠ.ΥΓ.ΠΡ.Π39/Φ80/οικ.4348/3.10.2000
Η εφαρμογή του προγράμματος έδειξε ότι το 10% των επιδοτουμένων δεν είχαν κανένα πρόβλημα υγείας.
Επιδόματα
Υπουργική Απόφαση για την ανάθεση Μηχανογραφικής επεξεργασίας επιδοτουμένων Α.Μ.Ε.Α. και της αλλαγής του τρόπου καταβολής των επιδομάτων στους δικαιούχους με αποδείξεις πληρωμής τύπου ΟΓΑ (κατ΄οίκον), προκειμένου να γίνει πιλοτική εφαρμογή για τις Νομ.Αυτ/σεις που έχουν απογράψει τους επιδοτούμενους.
Πραγματοποιήθηκε μελέτη για την αναμόρφωση των κριτηρίων για την επιδοματική πολιτική. Προωθείται η σύνταξη ολοκληρωμένης πρότασης.
 
Καλύπτονται περισσότερες κατηγορίες (πάσχοντες από ΑΙDS, αιμορροφιλικοί, ινσουλινοεξαρτώμενοι, νεφροπαθείς τελικού σταδίου).
Σχετικές είναι οι υπουργικές αποφάσεις:
Υ.Α.Γ4α/Φ225/161/89 για άτομα με βαριά αναπηρία άνω του 67%
Υ.Α.Γ4α/φ224/ΟΙΚ 1434/84 για άτομα με σπαστική εγκεφαλοπάθεια ή εγκεφαλική παράλυση
Υ.Α.Γ4/Φ167/2073/82 και Γ4/Φ167/2369/83 για άτομα με Μεσογειακή Αναιμία
Π48/Φ222,225/οικ 4711/94 για πάσχοντες από ΑΙDS
Υ.Α. Α2γ/5014/82 για νεφροπαθείς.
Κ.Υ.Α. Γ4γ/Φ229/3285 (ΦΕΚ 1859/99) "Πρόγραμμα εισοδηματικής ενίσχυσης ασθενών και αποθεραπευθέντων Χανσενικών και μελών των οικογενειών τους".
Υ.Α. Π3α/Φ27/Γ.Π.οικ..124095 (ΦΕΚ 1594 τΒ/23.12.2002) για την επέκταση του επιδόματος παραπληγίας σε ασφαλισμένους του δημοσίου και ανασφάλιστους με παθήσεις που επιφέρουν το ίδιο αποτέλεσμα (μυοπαθείς κ.λ.π).
 
Επεκτάθηκε το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ανασφάλιστων τετραπληγικών- παραπληγικών σε ασφαλισμένους του Δημοσίου (αρθρ.16 Ν.3106/2003).
 
Αυξήθηκαν από 1.1.2003 τα επιδόματα κατά 5% . Γίνεται προσπάθεια για τον εξορθολογισμό των επιδομάτων και τη σύμπτυξη των κατηγοριών των δικαιούχων.
 
Επεκτάθηκε το επίδομα καυσίμων στα άτομα με ακρωτηριασμό και των δυο κάτω άκρων ή παράλυση και των δυο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, ανεξάρτητα αν απέκτησαν ή όχι Ι.Χ. αυτοκίνητο με απαλλαγή τελών ταξινόμησης.
 
Η μετακίνηση των ατόμων με αναπηρίες με τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι δωρεάν κατά ποσοστό 50%.
Δείκτες Ποιότητας των Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας
΄Εγινε καταγραφή των οικονομικών στοιχείων των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες σε ΑΜΕΑ και αξιολογήθηκαν τα στοιχεία προκειμένου να εφαρμοσθούν δείκτες ποιότητας. Το Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας συγκρότησε επιτροπή με έργο την κατάρτιση κριτηρίων . Σε εξέλιξη η πιστοποίηση των φορέων.
Υ.Α. Γ.Π.οικ.9287 και 28522 (ΦΕΚ 391/4.4.2003)- αρθρ.5 Ν.2646/98.
 
Προστατευμένα Παραγωγικά Εργαστήρια
Σε εφαρμογή του άρθρ.17 του Ν.2646/98 για το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας, προωθήθηκε Π.Δ. για τις προϋποθέσεις και τους όρους λειτουργίας των Προστατευμένων Παραγωγικών Εργαστηρίων. Στόχος των Π.Π.Ε. είναι η ανάπτυξη εναλλακτικών αλλά και βιώσιμων μορφών απασχόλησης.
 
Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ΑΜΕΑ
Αναπτύσσονται-μέσα από τα Π.Ε.Π.- 30 Κέντρα (μικρές δομές ανοικτής φροντίδας με λειτουργία σε 8ωρη βάση) με σκοπό την ένταξη παιδιών και εφήβων με νοητική υστέρηση σε προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης, την ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, την προεπαγγελματική εκπαίδευση και την προετοιμασία ένταξης σε ολοκληρωμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.
 
Αυτόνομη Διαβίωση
Εκδόθηκε υπουργική απόφαση για τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Στέγης Αυτόνομης Διαβίωσης ΑΜΕΑ.
 (Γ4α/Φ201/1791/ΦΕΚ 517/1998)
Η άδεια ίδρυσης στέγης ημιαυτόνομης διαβίωσης (ΣΗΔ-ΑΜΕΑ) χορηγείται από τη Δ/νση ή το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σε Ν.Π.Ι.Δ., Ο.Τ.Α. ή την εκκλησία.
Στο πλαίσιο του Ε.Π."Υγεία-Πρόνοια" του Γ΄Κ.Π.Σ. προγραμματίζεται η εφαρμογή προγράμματος αποασυλοποίησης με παράλληλη ανάπτυξη δομών ημιαυτόνομης διαβιωσης.
Με το πρόγραμμα αυτό άτομα με αναπηρία που ζουν σε ιδρύματα εντάσσονται σταδιακά σε πρόγραμμα αυτόνομης ή ημιαυτόνομης διαβίωσης (προστατευμένα διαμερίσματα, ξενώνες, οικοτροφεία). Συμμετέχουν παράλληλα σε προγράμματα κατάρτισης ή ημερήσιας απασχόλησης.
(Αρθρ.11 Ν.3106/2003) Επιτρέπεται να συνάπτονται προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ του Υπουργείου, των ΠΕΣΥΠ, του ΕΚΑΚΒ, των Ο.Τ.Α.,των Μ.Κ.Ο. για παροχή υπηρεσιών υπέρ των ΑΜΕΑ.
Για την αποασυλοποίηση θα αναπτυχθούν σε πρώτη φάση 5 ενδιάμεσες δομές (προστατευμένα διαμερίσματα και ξενώνες) για τη φιλοξενία ΑΜΕΑ, στον ΄Αγιο Δημήτριο, Σκαραμαγκά, Αγιάσο και στη συνέχεια στη Δάφνη και Καλλιθέα.
 
Κατασκηνώσεις
Συμμετέχουν ετησίως περίπου 2.200 άτομα από 100 και πλέον φορείς.
Με χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ υλοποιήθηκαν έργα σχετικά με την προσβασιμότητα και τη βελτίωση των εγκαταστάσεων.
(Αρθρ.14 Ν.3106/2003) Η οργάνωση και λειτουργία των παιδικών εξοχών του Κρατικού Προγράμματος (αρμοδιότητας ΠΙΚΠΑ) ανατίθεται από το 2003 στις οικείες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ή σε Ν.Π. εποπτευόμενα από το Υπ.Υγ.Πρ.
 
Πρόγραμμα ψυχαγωγίας- αθλητισμού ΑΜΕΑ σε κλειστές προνοιακές δομές
Προσλήφθηκαν ήδη 101 γυμναστές που διατέθηκαν σε ιδρύματα ΑΜΕΑ για την υλοποίηση προγράμματος ψυχαγωγίας και αθλητισμού.
Προγραμματική σύμβαση Υπουργείων Υγείας Πρόνοιας και Πολιτισμού με την ΕΣΑΕΑ.
 
Κέντρα Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης ΑΜΕΑ
(Ν.2648/98 αρθρ.13 παρ.1 β)
Τα ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ είναι υπηρεσίες του Ε.Ο.Κ.Φ. που έχουν ως σκοπούς τη διάγνωση των αναγκών, την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης και την προεπαγγελματική και επαγγελματική κατάρτιση των ΑΜΕΑ. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή 24 κέντρων, παρελήφθη ο εξοπλισμός και μετά την πρόσληψη προσωπικού ξεκίνησε σταδιακά η λειτουργία τους.
Δε λειτουργούν 7 ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ (Δωδεκανήσου, Εύβοιας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Ρεθύμνου, Χίου και Λέσβου).
 
Στο Γ΄Κ.Π.Σ. έχει προβλεφθεί-μέσα από τα Π.Ε.Π.- η δημιουργία 17 νέων Κέντρων Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρίες σε ισάριθμους νομούς της χώρας (Δράμα, Κιλκίς, Σταυρού Θεσσαλονίκης, Κοζάνη, Γρεβενά, Φωκίδα, Ιωάννινα, Θεσπρωτία, Αρκαδία, Κόρινθος, Κάλυμνος, Ηράκλειο, Λασίθι, Χανιά, Κέρκυρα).
 
Ανέγερση, επέκταση και εξοπλισμός Κέντρων ανοικτής περίθαλψης.
Ολοκληρώθηκαν τα έργα ΚΑΦΚΑ Αιγίου, Αμυνταίου, Αμφιλοχίας, Φιλιατρών, Νιγρίτας Σερρών, Ρόδου, Κορίνθου, ΄Αργους Ορεστικού, ΚΕΑ Θεσσαλονίκης, ΚΕΑΤ, Αννουσάκειο Χανίων, Μαργαρίτα, ΕΙΑΑ, Ε.Ι.Κ. Πατρών, Εταιρία Σπαστικών.
Από τα ΚΑΦΚΑ δε λειτουργούν 3 (Αμύνταιο, Αμφιλοχία, Κόρινθος).
Προγραμματίζεται – μέσα από τα Π.Ε.Π.του Γ΄Κ.Π.Σ.- η δημιουργία 4 νέων Κέντρων Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αγωγής.

Κέντρα Αυτιστικών Ατόμων
Ολοκληρώθηκε το έργο της Μαγνησίας. Ορίστηκε διοικούσα επιτροπή.
Προωθούνται άλλα τρία (Θρακομακεδόνες, Καλύβια Αττικής και Ν.Ραιδεστός Θεσ/κης) μέσω του Ε.Τ.Π.Α.των Π.Ε.Π. του Γ΄Κ.Π.Σ.

Εθνικό Κέντρο Αμεσης Κοινωνικής Βοήθειας
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη δημιουργία δικτύου επείγουσας κοινωνικής φροντίδας σε άτομα, οικογένειες ή ομάδες που κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό (περιλαμβάνονται και τα ΑΜΕΑ ως ομάδα στόχος). Το δίκτυο περιλαμβάνει 23 έργα στην Αττική και Θεσσαλονίκη.
Προσλήφθηκε προσωπικό και λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή βοήθεια (197) σε 24ωρη βάση.
 
Κέντρα Διημέρευσης
΄Εχει προγραμματισθεί η λειτουργία σε πιλοτικό στάδιο 2 κέντρων διημέρευσης ΑΜΕΑ (1 Αθήνα, 1 Θεσ/κη) από Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που θα εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας.
 
Θεραπευτήρια Χρονίων Παθήσεων και Κέντρα Αποκατάστασης
Παρέχουν υπηρεσίες αποθεραπείας, φυσικής και κοινωνικής αποκατάστασης σε άτομα με χρόνιες παθήσεις, κινητικές ή πνευματικές μειονεξίες.
Λειτουργούν στην Αττική, Αιτωλοακαρνανία, ΄Αρτα, Αχαϊα, Δράμα, Δωδεκάνησα, Θεσπρωτία, Καβάλα, Καστοριά, Κέρκυρα, Λάρισα, Λασίθι, Ροδόπη, Σέρρες, Τρίκαλα, Φθιώτιδα, Χανιά.
Με το Β΄Κ.Π.Σ. πραγματοποιήθηκαν έργα για τη βελτίωση του κτιριολογικού των Θ.Χ.Π. Αιτωλ/νίας και Καστοριάς.
 
Με πρωτοβουλία της ΕΣΑΕΑ τον 12/2000 εκπονήθηκε μελέτη των συνθηκών λειτουργίας αυτών των δομών.
΄Οπου διαπιστώθηκε ακαταλληλότητα κτιριακών εγκαταστάσεων ως προς την ασφάλεια και τις συνθήκες προσπέλασης, προχωρούν σταδιακά οι εργασίες προσαρμογής και βελτίωσης των εγκαταστάσεων.
Προχωρά η ανέγερση νέων κτιρίων των Ιδρυμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας στα Ιωάννινα και Λέσβο.

Πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Διευρύνεται το υφιστάμενο πρόγραμμα ώστε να παρέχει υπηρεσίες και σε ΑΜΕΑ. Με την προμήθεια 500 κινητών μονάδων επεκτάθηκε το πρόγραμμα και σήμερα λειτουργούν 800 συνεργεία. Σε εξέλιξη οι διαδικασίες για να λειτουργήσουν άλλα 100 συνεργεία.
Στόχος η υλοποίηση του προγράμματος σε όλους τους Καποδιστριακούς Δήμους (1.183 συνεργεία).
Σε εξέλιξη η δημιουργία Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας σε αστικές και ημιαστικές περιοχές, μέσα από τα Π.Ε.Π.του Γ΄Κ.Π.Σ. ΄Εχουν συσταθεί 65 ΚΗΦΗ από τα οποία λειτουργούν ήδη τα 22.
 
Παιδική Μέριμνα
Στους Κρατικούς Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς προτιμώνται τα παιδιά γονιών ΑΜΕΑ (Γ2α/οικ.4108/88).
Το ίδιο και στα Κέντρα Παιδικής Μέριμνας (Γ2β/οικ/8291/84).
Προγραμματίζεται η δημιουργία 400 νέων παιδικών βρεφονηπιακών σταθμών από τους οποίους οι 50 θα φιλοξενούν παιδιά με ειδικές ανάγκες.
Υ.Α.4036/2001 (ΦΕΚ1128/Β/30.8.01). Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης , Παρακολούθησης εφαρμογής της δράσης «Λειτουργία νέων τμημάτων σε υφιστάμενες δομές βρεφονηπιακών ή /και ολοκληρωμένης φροντίδας ή/και Παιδικών Σταθμών ή/και Κ.Δ.Α.Π. ή/και Κ.Δ.Α.Π.Μ.Ε.Α. συγχρηματοδοτούμενα απ΄τοΕΚΤ στο πλαίσιο των ΠΕΠ του Γ΄Κ.Π.Σ.
 
Ανάπτυξη Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών σε Τοπικό Επίπεδο
Στο πλαίσιο του Ε.Π.«Υγεία¬Πρόνοια» αναπτύσσονται κοινωνικές υποστηρικτικές υπηρεσίες στους Δήμους. Δημιουργείται ο Μηχανισμός Στήριξης που θα συντονίζει και θα παρέχει τεχνογνωσία και προχωρά η ανάπτυξη των υπηρεσιών.

Προγράμματα Διερμηνείας στη Νοηματική Γλώσσα
(Αρθρ.15 Ν.3106/2003)
Με Κ.Υ.Α Υπουργών Οικονομικών και Υγείας μπορεί να ανατίθεται στην Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων για την παροχή διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα σε κωφά άτομα, για την κάλυψη αναγκών επικοινωνίας τους με δημόσιες , δικαστικές και άλλες αρχές.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
 
Ειδική Αγωγή
( Ν. 2817/00 -ΦΕΚ 78/Α).
Στόχος η ποιοτική αναβάθμιση της παρεχομένης ειδικής εκπαίδευσης , η επέκτασή της σε όλα τα παιδιά με αναπηρίες, η δημιουργία προϋποθέσεων για την πλήρη ένταξη των μαθητών στα σχολεία της γειτονιάς του αλλά και της Ειδικής Αγωγής στο ενιαίο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας.
Έχει εκδοθεί ένας αριθμός κανονιστικών αποφάσεων και Π.Δ. που αφορούν θέματα προσωπικού Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής, ωρολόγια προγράμματα, κανονισμό λειτουργίας Κέντρων Διάγνωσης Αξιολόγησης Υποστήριξης μαθητών με ιδιαιτερότητες, ένταξη και φοίτηση μαθητών σε Σ.Μ.Ε.Α., πρόσληψη Ειδικού και Βοηθητικού Προσωπικού, κατάρτιση αξιολογικού πίνακα για πρόσληψη αναπληρωτών ΕΕΠ και ΣΜΕΑ , δημιουργία ΠΥΣΕΕΠ, διατάξεις για θέματα μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, για κατ΄οίκον διδασκαλίες κ.ά.
 
Ε.Π. εκπαίδευσης και αρχικής κατάρτισης εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής.
Προχώρησε η ηλεκτρονική διασύνδεση του ΥΠΕΠΘ με σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής, η λειτουργία προστατευμένων προεπαγγελματικών εργαστηρίων σε ειδικά δημοτικά σχολεία του Ν.Αττικής και η επιμόρφωση εκπαιδευτικών.
Δημιουργήθηκε Τράπεζα Πληροφοριών Ειδικής Αγωγής (με την επιστημονική ευθύνη του Ε.Μ.Π.) για την υποστήριξη της δικτυακής σύνδεσης των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και των ειδικών τάξεων.
Μέσα από το Πρόγραμμα έγινε για πρώτη φορά προσέγγιση σε τομείς αναπηριών ή ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών που μέχρι τώρα δεν είχαν ενταχθεί στην εκπαιδευτική μέριμνα του ΥΠΕΠΘ (αυτισμός, πολυαναπηρία, συναισθηματικές διαταραχές εφήβων, παιδιά που αντιμετωπίζουν το φάσμα του θανάτου κ.ά).
Οι σχολικοί σύμβουλοι της Γενικής και της Ειδικής Αγωγής υποστηρίζουν το έργο των εκπαιδευτικών στα κοινά σχολεία.
 
Ειδικά σχολεία, ειδικές τάξεις
Το σύνολο των τμημάτων ένταξης ΠΕ και ΔΕ είναι1.074, των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής ΠΕ και ΔΕ 283, των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) 50.
Αναλυτικά :
ειδικά νηπιαγωγεία 107
ειδικά δημοτικά σχολεία 155
τμήματα ένταξης σε νηπιαγωγεία 74
τμήματα ένταξης σε δημ.σχ.920
ειδικά γυμνάσια 9
ειδικά λύκεια 4
ΤΕΕ ειδ.αγωγής8
ΕΕΕΕΚ 50 (είναι σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής Β/θμιας εκπαίδευσης στις οποίες φοιτούν μαθητές με νοητική υστέρηση, αυτισμό κ.λ.π., ηλικίας 14-22 ετών, οι οποίοι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν άλλο εκπαιδευτικό πλαίσιο )
Τμήματα ένταξης σε γυμνάσια 68
Τμήματα ένταξης σε λύκεια 10
Τμήματα ένταξης σε ΤΕΕ 2
 
Οι μαθητές που φοιτούν σε ΣΜΕΑ , Τμήματα ΄Ενταξης και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ανέρχονται σε 18.580.
Για το επόμενο σχολικό έτος προωθείται Υ.Α. ίδρυσης 206 νέων Τμημάτων ΄Ενταξης στην Π.Ε. και Δ.Ε., 12 νέων Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., 11 νέων Σ.Μ.Ε.Α. Π.Ε. και Δ.Ε. και 6 ολοήμερων Ειδικών Δημοτικών Σχολείων.
 
Μέσα από το Γ΄Κ.Π.Σ. προβλέπεται η εξειδίκευση και επιμόρφωση χιλιάδων εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ. Δόθηκε έμφαση στην πολυαναπηρία (πρόγραμμα εξειδίκευσης 80 εκπαιδευτικών) και τον αυτισμό (πρόταση επιμόρφωσης 1000 εκπαιδευτικών).
 
Θεσμοθετήθηκε αποκεντρωμένη διαδικασία έγκρισης και πραγματοποίησης προγραμμάτων εκπαίδευσης στο σπίτι. Το σχολικό έτος 2002¬2003 δόθηκαν 100 κατ΄οίκον διδασκαλίες.
 
Ιδρύθηκαν, στελεχώθηκαν και λειτουργούν σε όλη τη χώρα 54 ΚΔΑΥ (1 για κάθε νομό εκτός από Ν.Αττικής όπου λειτουργούν 4). Κάθε ΚΔΑΥ προβλέπεται να έχει 3 εκπαιδευτικούς από κάθε βαθμίδα (προσχ.αγωγή,Π.Ε.και Δ.Ε.) 3 Ψυχολόγους 3 κοιν.λειτουργούς 1 φυσικοθεραπευτής 1 λογοθεραπευτής και μόνο στα 13 ΚΔΑΥ που εδρεύουν στις έδρες των Περιφερειών προβλέπεται επιπλέον 1 παιδοψυχίατρος. Τα ΚΔΑΥ Αθηνών και Θες/κης έχουν επιπλέον εξειδικευμένο προσωπικό για τυφλούς, κωφούς και βαρήκοους.
 
Πρόγραμμα άθλησης μαθητών με αναπηρία
Στις ΣΜΕΑ Ειδικής Αγωγής υπηρετούν εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής που εφαρμόζουν προγράμματα άθλησης κατάλληλα για μαθητές με αναπηρία.
 
Προσβασιμότητα σχολικών κτιρίων
Στις μελέτες κατασκευής όλων των νέων σχολικών κτιρίων, των ΤΕΙ, ΑΕΙ είναι προϋπόθεση η πρόβλεψη της προσβασιμότητας των μαθητών με αναπηρία.
 
Νοσοκομειακά σχολεία
Στις δομές της Ειδικής Αγωγής περιλαμβάνονται Σχολεία και Τμήματα ένταξης που λειτουργούν σε νοσοκομεία προκειμένου να στηρίξουν μαθητές με αναπηρίες που νοσηλεύονται σε αυτά:
2 Eιδικά Νηπιαγωγεία και 1 τριθέσιο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
3/Θ Ε.Δημ.Σχ. και Τμήμα ένταξης για μαθητές γυμνασίου- λυκείουστο Ν.Γ.Γεννηματάς
2/Θ » στο Ν.ΑΧΕΠΑ
3/Θ » στο Ν.Γ Παπανικολάου
Τμήμα ΄Ενταξης για μαθητές Δημοτικού Σχολείου στο Πανεπιστημιακό Νοσ.Ηρακλείου Κρήτης
2 6/Θ Δημ.Σχολ. στα Ν.Παίδων Αγ.Σοφία και Αγλαϊα Κυριακού.
Οι μαθητές που νοσηλεύονται για ορισμένο χρονικό διάστημα στηρίζονται εκπαιδευτικά στα βασικά μαθήματα (γλώσσα , μαθηματικά) είτε στη σχολική τάξη είτε στο κρεβάτι νοσηλείας για εκείνους που δεν μπορούν να μετακινηθούν.

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Η εισαγωγή των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση γίνεται κατόπιν ειδικών εξετάσεων και σε ορισμένες περιπτώσεις χωρίς εξετάσεις σε ποσοστό 3% επί του αριθμού εισακτέων καθ΄υπέρβαση
(Ν.2527/97 Υ.Α.Φ151/Β6/270/14.2.2000 καιφ152/β6/198/4.4.2000)
 
Ηλεκτρονική προσβασιμότητα του WEB Site του ΥΠΕΠΘ, των σχολικών intranets και της Γ.Γ.Ν.Γενιάς
Προτάθηκε για ένταξη στο Ε.Π. «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» μελέτη που αφορά την Ηλεκτρονική Προσβασιμότητα του WEB Site του ΥΠΕΠΘ, των σχολικών intranets και της Γ.Γ.Ν.Γενιάς για ΑΜΕΑ.

Γ.Γ. ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
Ελεύθερος χρόνος
Η Γ.Γ.Νέας Γενιάς υλοποιεί κάθε χρόνο θεατρικά μαθήματα για κωφά άτομα (στο κτίριο της Γ.Γ.Ν.Γενιάς επί της Πλ.Κουμουνδούρου), και στηρίζει καλλιτεχνικά εργαστήρια μιμικής, ζωγραφικής, θεάτρου, χορού, μουσικής σε συνεργασία με τη Μ.Κ.Ο. Very Special Arts (στο κτίριο της Πλ.Αμερικής).
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
 
Θεσπίστηκε σειρά μέτρων με βάση την εξατομικευμένη προσέγγιση. Τα μέτρα στοχεύουν στην αύξηση της απασχολησιμότητας των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την ένταξή τους στα προγράμματα απασχόλησης , εργασιακής εμπειρίας και επαγγελματικής κατάρτισης που απευθύνονται στο συνολικό πληθυσμό και να εφαρμοσθεί η αρχή του mainstreaming .
Μέσα από τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης δημιουργείται ένα πλαίσιο συνεργασίας με τον κάθε άνεργο για τη διάγνωση των αναγκών του και θα παρέχονται τρεις δυνατότητες:
1. ένταξη σε πρόγραμμα κατάρτισης κοινών ανέργων.
2. ένταξη σε πρόγραμμα προετοιμασίας (προκατάρτιση)
3. εφόσον το άτομο αντιμετωπίζει προβλήματα προσαρμογής σε εργασιακό περιβάλλον, προωθείται σε ολοκληρωμένο πρόγραμμα που περιλαμβάνει ενέργειες προετοιμασίας, συγκεκριμένης κατάρτισης, ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης, προώθησης στην απασχόληση. Η διάρκεια μπορεί να είναι από 200¬600 ώρες με παράλληλες δράσεις στήριξης διάρκειας 7 μηνών. Το σύνολο των ενεργειών για τις ευπαθείς ομάδες (στις οποίες περιλαμβάνεται και η κατηγορία των ανέργων ηλικίας 45¬64 ετών που ζουν σε περιοχές υψηλής ανεργίας) στο Γ ΄ Κ.Π.Σ. ανέρχεται σε 70 δις.δρχ. Το Υπ.Εργασίας προχώρησε στην πιστοποίηση μόνιμων δομών Κέντρων Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών και τη διασύνδεσή τους με τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης σε Περιφέρειες με οξυμένες ανάγκες(Δυτ. Και Ανατ. Μακεδονία, Θράκη, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο).
 
Προγράμματα Ο.Α.Ε.Δ.
Yλοποιούνται προγράμματα κατάρτισης – απασχόλησης/νέων θέσεων εργασίας, νέων ελεύθερων επαγγελματιών μέσα από τις 6 Ειδικές Υπηρεσίες Απασχόλησης Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Βόλου, Πάτρας και Ηρακλείου Κρήτης, τις 3 Εκπαιδευτικές Μονάδες Κατάρτισης για ΑΜΕΑ σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα, καθώς και τα Γραφεία Απασχόλησης του Οργανισμού που απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό .
Ειδικώτερα υλοποιούνται:
· Προγράμματα Ετεροαπασχόλησης – νέων θέσεων εργασίας ΑΜΕΑ –μερική ή ολική απασχόλησης-(3 χρόνια επιδοτούμενα + 10 μήνες χωρίς επιδότηση),
· Προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων «Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου» για επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά και Δημοτικές Επιχειρήσεις (ελάχιστο διάστημα απασχόλησης 5 μήνες),
· Προγράμματα επιχορήγησης εργοδοτών «ορισμένου χρόνου» μερικής απασχόλησης ατόμων με νοητική υστέρηση (για 9 μήνες),
· Προγράμματα επιδότησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών ΑΜΕΑ (2 χρόνια).
· Προγράμματα εργονομικής διευθέτησης του εργασιακού χώρου για τη διευκόλυνση των ΑΜΕΑ (χρηματοδότηση ως 90% του συνολικού κόστους),
· Προγράμματα απασχόλησης χρηματοδοτούμενα από το Ε.Κ.Τ. ,
· Υπηρεσίες συνοδευτικών υποστηρικτικών ενεργειών και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.
 
Υποχρεωτική κάλυψη ποσοστού θέσεων απασχόλησης, σε επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 50 ατόμων, με ΑΜΕΑ.
Ο Ν.1648/86 αναμορφώθηκε (Ν.2643/98) με στόχο τη διαφάνεια στις προσλήψεις ειδικών κατηγοριών προστατευομένων ατόμων.
Ο Ν.2190/94 αναμορφώθηκε με το Ν.2839/00 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις». Με το άρθρ.3 επιτρέπεται η διενέργεια ειδικών διαγωνισμών για άτομα των οποίων οι φυσικές δεξιότητες δεν επιτρέπουν συμμετοχή σε γραπτή διαδικασία.
 
Μειωμένο ωράριο
άρθρο 16 παρ. 4 και 5 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/8.10.97)
Μειώθηκε το ωράριο εργασίας των τυφλών, των τετραπληγικών- παραπληγικών, των γονέων με παιδιά που έχουν αναπηρία άνω του 67%, και των ατόμων με σύζυγο που έχει αναπηρία 100%. Αφορά υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.
 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Δικαίωμα στεγαστικής συνδρομής θεμελιώνουν οι βαριά κινητικά ανάπηροι - παραπληγικοί, ανεξάρτητα από την οικογενειακή τους κατάσταση, εφόσον έχουν συμπληρώσει 750 ημέρες εργασίας (αν είναι κάτοικοι τέως Διοικήσεων Πρωτευούσης ή Θεσσαλονίκης) ή 500 ημέρες εργασίας (αν είναι κάτοικοι στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας) ή 1300 ημέρες αν είναι τυφλοί. Επίσης, όσοι προστατεύουν 3 παιδιά και έχουν οι ίδιοι ή ένα τους παιδί αναπηρίας με ποσοστό 67% και άνω.
Ο ΟΕΚ έχει προχωρήσει στην εκπόνηση μελέτης «προσαρμόσιμων» διαμερισμάτων 3 και 4 δωματίων, ώστε να εξυπηρετούνται ΑΜΕΑ.
 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
Χορηγούνται θεατρικά εισιτήρια, εισιτήρια για κινηματογράφο, δελτία αγοράς βιβλίων και υλοποιούνται εκδρομικά προγράμματα για ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και συνοδούς.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΥΦ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 
Ευρωπαϊκό έτος ΑΜΕΑ 2003
Προωθήθηκε προς το Συμβούλιο Υπουργών Πολιτισμού της Ε.Ε. ψήφισμα με θέμα «Προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ στις Πολιτιστικές Υποδομές» το οποίο και ψηφίστηκε.
 
Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ
Ν.3057/2002
Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στις ευρύτερες περιοχές των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών πόλεων, σε επιλεγμένες περιοχές συνάθροισης κοινού και σε επιλεγμένους οδικούς άξονες.
 
΄Εχουν καταγραφεί και υλοποιούνται σταδιακά οι αναγκαίες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας πολιτιστικών – αρχαιολογικών χώρων και μουσείων (εντός Αττικής, στις Ολυμπιακές πόλεις και σε συγκεκριμένους προορισμού όπως Ολυμπία, Δελφοί, Επίδαυρος)
 
Μαζικός Αθλητισμός
Στα πλαίσια του προγράμματος παρέχεται η δυνατότητα άσκησης ΑΜΕΑ σε σχολεία, ιδρύματα και Πρότυπα Κέντρα Αθλησης. Επίσης, υλοποιούνται προγράμματα κολύμβησης για παιδιά με νοητική υστέρηση, μαθησιακά προβλήματα, προβλήματα αισθητηρίων οργάνων και κινητικά προβλήματα.
 Ν.2725/99.
Καθορίζεται το πλαίσιο ενίσχυσης του αθλητισμού ΑΜΕΑ , της οργάνωσης των ειδικών αθλητικών σωματείων και των παροχών- ενισχύσεις, άδεια πρακτορείου ΠΡΟΠΟ ΛΟΤΤΟ κ.λ.π.
 
Αθλητικοί και προπονητικοί χώροι
Δημιουργείται δίκτυο προπονητικών χώρων για τα Παραολυμπιακά αθλήματα, Προπονητικό Κέντρο Ειδικού Αθλητισμού (στο Δήμο Θερμαϊκού).

Παραολυμπιακό αθλητικό κίνημα
Ν.2947/2001
Δημιουργήθηκε η νέα ενιαία Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία ΑΜΕΑ.
Συστάθηκε Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή.
Ενισχύεται και υποστηρίζεται η προετοιμασία των αθλητών ΑΜΕΑ για την Παραολυμπιάδα.
Προωθείται πρόγραμμα αθλητισμού στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής.
Κάρτα Πολιτισμού
Καθιερώθηκε η κάρτα Πολιτισμού για τις ειδικές πληθυσμιακές ομάδες (ανάπηροι, ηλικιωμένοι) για την είσοδο των δικαιούχων σε χώρους πολιτισμού (μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, μέγαρο μουσικής) χωρίς εισιτήριο.
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εξασφαλίζεται το αναγκαίο ποσοστό προσβάσιμων δωματίων σε όλες τις κατηγορίες ξενοδοχείων ( lux, Α΄,Β΄,Γ΄κ.τ.λ.)
Ν.3057/2002
Η διαμόρφωση προσβάσιμων για ΑΜΕΑ δωματίων σε ξενοδοχεία (κατηγορία Β΄και κάτω) τίθεται ως προϋπόθεση για την υπαγωγή τους στα κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

(Ν.2238/94 αρθρ.8 παρ.2)
Χορηγείται έκπτωση από το εισόδημα 600.000 δρχ χωρίς δικαιολογητικά για ΑΜΕΑ με αναπηρία τουλάχιστον 67%, τυφλούς , νεφροπαθείς κ.λ.π. (Ν.2579/98 αρθρ.14)
Για τις ίδιες κατηγορίες δικαιολογείται απαλλαγή από το φόρο πρώτης κατοικίας.
(Ν.2753/99 αρθρ.19)
Υπό προϋποθέσεις επιτρέπεται η ατελής από το τέλος ταξινόμησης εισαγωγή επιβατικού αυτ/του


ΥΠΕΧΩΔΕ
 
Πρόσβαση-Προσπελασιμότητα
· Με το Ν.2831/2000 τροποποιήθηκε ο ΓΟΚ (Ν.1577/85) Στην τροποποίηση του άρθρου 29 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού προβλέπεται η προσπέλαση από ΑΜΕΑ σε κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και κοινοφελών οργανισμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.ά), των ΟΤΑ, ή που έχουν χρήσεις συνάθροισης κοινού, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, γραφείων και εμπορίου.
Επιτρέπεται κατά παρέκκλιση η κατασκευή ανελκυστήρα σε υφιστάμενες οικοδομές όπου διαμένουν ΑΜΕΑ.
Για τα υφιστάμενα κτίρια τάσσεται προθεσμία για την αποκατάσταση της προσβασιμότητας.
Προβλέπεται σε ποσοστό 5% προσβασιμότητα σε χώρους υγιεινής και χώρους χρήσης κοινού.
Προβλέπεται η εξασφάλιση χώρων στάθμευσης αναπηρικών αυτοκινήτων. Η εξασφάλιση προσπέλασης σε πεζοδρόμια.
Η σωστή τοποθέτηση του αστικού εξοπλισμού (σήμανση, τηλεφωνικοί θάλαμοι, στάσεις λεωφορείων).
Θεσμοθετείται η εγκατάσταση οπτικοακουστικών και απτικών μέσων για την εξυπηρέτηση τυφλών και κωφών ατόμων.
· Πλήρη προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ παρέχουν οι αναπλάσεις και παρεμβάσεις σε έργα όπως η πεζοδρόμηση του ιστορικού και εμπορικού τριγώνου, η ενοποίηση Αρχαιολογικών χώρων, η πεζοδρόμηση της Πλατείας Ψυρρή, το Οικολογικό Πάρκο στον Πύργο Βασιλίσσης, η ανακαίνιση της Βίλας Καζούλη κ.ά.
· Εκπονήθηκαν και εκδόθηκαν 16 Οδηγίες Σχεδιασμού που καλύπτουν όλο το φάσμα της πρόσβασης στο ελεύθερο και δομημένο περιβάλλον και στις μεταφορές.
· Τοποθετήθηκαν ακουστικές διατάξεις με συνεχώς παραγόμενο ακουστικό σήμα για άτομα με περιορισμένη όραση σε φωτεινούς σηματοδότες σε κεντρικές διασταυρώσεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης για τη διευκόλυνση των τυφλών:
316 ηχητικά σήματα σε 62 κόμβους της Αθήνας
4 ΄΄ ΄΄ 2 ΄΄ του Πειραιά
 66 ΄΄ ΄΄ 33 ΄΄ της Θεσσαλονίκης
 
Στη Θεσσαλονίκη έχουν επιπλέον τοποθετηθεί σε 20 διασταυρώσεις διατάξεις σύγχρονου τύπου με τηλεχειριστήριο για την ενεργοποίηση της συσκευής μόνον όταν απαιτείται η διέλευση ατόμων με μειωμένη όραση.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
 
Προσβασιμότητα-Προσπελασιμότητα
· Οι 21 σταθμοί των 2 νέων γραμμών του ΜΕΤΡΟ της Αθήνας, είναι πλήρως προσβάσιμοι σε ΑΜΕΑ.
· Το ΤΡΑΜ της Αθήνας κατασκευάζεται προσβάσιμο.
· Ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος κατασκευάζεται προσβάσιμος
· Το νέο αεροδρόμιο των Σπάτων είναι πλήρως προσβάσιμο σε ΑΜΕΑ.
· Είναι προσβάσιμα 32 άλλα αεροδρόμια.
· Προωθείται η προσβασιμότητα στα αεροδρόμια Καβάλας, Λήμνου, Κυθήρων, Σκύρου, Πρέβεζας, Σάμου, Ζακύνθου και Σαντορίνης.
· Η Ο.Α. παρέχει εξυπηρετήσεις σε ΑΜΕΑ , όπως: Τα αεροσκάφη Β737-400, Β737-300, Α300-600 και Α 340-300 διαθέτουν καθίσματα με αρθρωτά προσάγκωνα και ειδικά διαμορφωμένα WC, ενώ τα Α349-300 διαθέτουν ειδικά στενά αμαξίδια για τη μετακίνηση στο εσωτερικό του αεροσκάφους. Υπάρχουν ειδικοί ανυψωτικοί μηχανισμοί για την επιβίβαση και αποβίβαση των ΑΜΕΑ στους μεγαλύτερους αεροσταθμούς της χώρας. Παρέχονται δωρεάν αμαξίδια αναπηρικά προς και από το αεροσκάφος εφόσον ζητηθούν κατά την κράτηση θέσης.
· Κυκλοφορούν 503 λεωφορεία στο Λεκανοπέδιο Αττικής με χαμηλό δάπεδο και ράμπα ανόδου αμαξιδίου (τύπος λεωφορείου Α12).
Σε 46 λεωφορειακές γραμμές, το αργότερο ανά μία ώρα, διατίθεται τουλάχιστον ένα λεωφορείο με σύστημα εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ.
Ειδική γραμμή της ΕΘΕΛ , με δρομολόγηση ανά 40 λεπτά , για τους τυφλούς από σταθμό ΗΣΑΠ Καλλιθέας στο Φάρο Τυφλών (γραμμή 911).
45 Αρθρωτά λεωφορεία ΟΑΣΘ , σε σύνολο 488, διαθέτουν ράμπα για ΑΜΕΑ και δρομολογούνται στη γραμμή ΒΟΥΛΓΑΡΗ ανά 40 λεπτά. Πρόκειται να διασκευασθούν άλλα 45.
Το 80% των 750 νέων λεωφορείων είναι προσβάσιμα από ΑΜΕΑ.
· Ο ΗΛΠΑΠ προμηθεύτηκε 192 τρόλεϋ με σύστημα επιγονάτησης.
· Προχώρησε η προμήθεια 30 νέων προσβάσιμων βαγονιών ΗΣΑΠ.
· Γίνονται εργασίες για να καταστούν προσβάσιμοι σε ΑΜΕΑ όλοι οι σταθμοί ΗΣΑΠ (23) μέχρι το τέλος του α΄τετραμήνου 2004.
· Είναι σε εξέλιξη πρόγραμμα ανακαινίσεων και αποκατάστασης της προσβασιμότητας των Ταχυδρομικών Γραφείων Συναλλαγής της χώρας. Εν όψει των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων δίνεται έμφαση σε δήμους της χώρας που είναι Ολυμπιακές πόλεις , σχετίζονται με Ολυμπιακά αθλήματα, έχουν Ολυμπιακές εγκαταστάσεις ή είναι σε τουριστικές περιοχές. Χρόνος ολοκλήρωσης το τέλος του 2003.
· Τα κτίρια του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου σε δήμους της χώρας που είναι Ολυμπιακές πόλεις , σχετίζονται με Ολυμπιακά αθλήματα, έχουν Ολυμπιακές εγκαταστάσεις ή είναι σε τουριστικές περιοχές πρόκειται να καταστούν προσβάσιμα μέχρι τέλους του 2003. Προωθείται η προσβασιμότητα και των υπολοίπων καταστημάτων μέχρι τέλους του 2004.
· ΄Ομοιες εργασίες, γίνονται στους κεντρικούς σταθμούς του ΟΣΕ, στους οποίους εγκαταστάθηκε σύστημα αναγγελίας αναχωρήσεων - αφίξεων ηχητικά και οπτικά. Είναι ήδη προσβάσιμοι οι σταθμοί Κεντρικός Αθηνών, Λαρίσης, Λιανοκλαδίου Παλαιοφαρσάλων, Σοφάδων, Καρδίτσας, Τρικάλων, Καλαμπάκας, Ραψάνης, Λιτοχώρου, Αιγινίου, Ευαγγελισμού, Βόλου, Θεσσαλονίκης, Πατρών. Στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του σιδηροδρομικού δικτύου της γραμμής Αθήνα- Πάτρα, οι νέοι σταθμοί από Μενίδι (ΣΚΑ) μέχρι Κιάτο (11 σταθμοί) μελετήθηκαν ώστε να είναι προσβάσιμοι.
· Ο ΟΣΕ προχώρησε πιλοτικά στη διαρρύθμιση 4 βαγονιών αμαξοστοιχιών Ι.C.για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ- από τα οποία τα 2 έχουν παραδωθεί- έτσι ώστε να είναι προσβάσιμα τουλάχιστον 2 τρένα την ημέρα στη διαδρομή Αθήνα – Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη. Θα ακολουθήσει η μετατροπή άλλων 16.
· Οσοι συρμοί παραδίδονται ανακαινισμένοι από την άνοιξη του 2000 είναι προσβάσιμοι από ΑΜΕΑ.
· Κατασκευάζονται 185 νέες επιβατάμαξες , από τις οποίες 28 θα είναι προσβάσιμες. ΄Εχουν παραληφθεί 5 και μέχρι τέλους του 2003 αναμένεται να παραλειφθούν άλλες 3.
· Κατασκευάστηκαν 30 ειδικά φορεία για να ανεβάζουν αμαξίδιο σε συρμό, έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των κυριοτέρων σταθμών.
· Εξυπηρετούνται τα ΑΜΕΑ με την αποστολή των εισιτηρίων ΟΣΕ στο σπίτι τους.
· Χορηγήθηκαν 7 άδειες ειδικών ταξί για την περιοχή Αθηνών-Πειραιώς και 3 άδειες για την περιοχή Θεσσαλονίκης. Χρηματοδοτήθηκε με 45.000.000 δρχ η αγορά των 2 πρώτων ειδικών ταξί από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών. (Ν.3109/2003)
· Προβλέπεται η χορήγηση από 2 άδειες ειδικών ταξί για τους νομούς με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων και από 1 άδεια για τους νομούς με πληθυσμό κάτω των 100.000 κατοίκων.
· Προβλέπονται στο νέο Κ.Ο.Κ. αυστηρές ρυθμίσεις προς όφελος των ΑΜΕΑ.
· Προβλέπεται ποσοστό 10% του στόλου των ΚΤΕΛ πρέπει να είναι προσβάσιμα σε περίπτωση που η άδεια εκδίδεται στο όνομα των φορέων ΚΤΕΛ και όχι σε ιδιώτη (Ν.2963/2001).
· Προβλέπονται διευκολύνσεις σε χρήστες τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που είναι ΄Ατομα με αναπηρίες (αρθρ.6 της 255/83/14.6.02 απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΦΕΚ Β874/12.7.02)
· Είναι προσβάσιμα το Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ. Προωθείται σταδιακά η προσβασιμότητα των καταστημάτων ΟΤΕ σε όλη τη χώρα, όπου έχει κριθεί ότι είναι εφικτή.
· Εγκαταστάθηκε αριθμός καρτοτηλεφώνων χαμηλού τύπου, σε όλα τα σημεία αυξημένης κίνησης, για την εξυπηρέτηση ατόμων με κινητικά προβλήματα. Ελλείψεις διαπιστώνονται στις ακριτικές νησιωτικές περιοχές και στην Πελοπόννησο.
· Λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης ατόμων με προβλήματα ακοής (8815555). Το κέντρο λειτουργεί τις καθημερινές από 08.00-20.00 και τα Σαββατοκύριακα και αργίες 10.00-16.00.
· Πωλούνται σε κωφούς κειμενοτηλέφωνα, σε μειωμένες τιμές και με 24 μηνιαίες δόσεις.
· Προωθείται άμεσα η εγκατάσταση συστήματος τηλεειδοποίησης για Ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ.
· Προωθείται πρόγραμμα τηλεεργασίας σε συνεργασία με το Φάρο Τυφλών.
· Αυξήθηκε το όριο δωρεάν μονάδων από τον ΟΤΕ σε τυφλούς από 300 σε 900 μονάδες.
· Εκδόθηκε τηλεκάρτα με θέμα το πρόγραμμα του ΥΠΜΕ για τα ΑΜΕΑ.
· Σημαίνεται η αλληλογραφία με ειδική σφραγίδα από ΕΛΤΑ με μήνυμα για τα ΑΜΕΑ.
 
 


  ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ


Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

  Ν.3699/2008
 Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
«Αναπηρία» και φυσική δραστηριότητα, Δρ. Δ. Κουτσούκη,
Συνέντευξη ως Πρόεδρος ΤΕΦΑΑ
Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Α.
 Σύλλογος Ειδ. Αγωγής, Ιδρυση, Σκοποί
Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας
ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Διαθεματικό, Αναλυτικό Πρ. για ΑΜΕΑ
(Ολες οι βαθμίδες Εκπ/σης)
Διαθεματικό Παιδιών με κινητικές αναπηρίες
(Νηπιαγωγείο)
Διαθεματικό Προσαρμοσμένης Φ.Α.
(Νηπιαγωγείο)
Διαθεματικό, Αναλυτικό Πρ. Γλώσσας Παιδιών με κινητικές αναπηρίες
(Νηπιαγωγείο)
Νέες αντιλήψεις για ΑΜΕΑ
Φυσική Αγωγή για παιδιά με Αυτισμό
Ειδική Φ.Α. στο κέντρο ΕΛΕΠΑΠ
Απασχόληση
Ισα Δικαιώματα, Νομική Κατοχύρωση
Χρήσιμη Νομολογία
ΑΜΕΑ, Ατομα ΜΕ Αναπηρίες, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΜΕΑ
Ιστορική Αναδρομή Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα (μέχρι 1970)
Ιστορική Αναδρομή Ειδικής Αγωγής (από το 1970 μέχρι σήμερα)
Σχολεία Ειδικής Αγωγής
Πρωτοβάθμια
Δευτεβάθμια
Ωρολόγια προγράμματα των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής ΣΜΕΑ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Βιβία Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Προϋποθέσεις, διαδικασία και τρόπος παροχής εκπαίδευσης στο σπίτι
Παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την ενσωμάτωση μαθητών με ειδικές ανάγκες στα κανονικά σχολεία
Νόμος 2817/2000
(Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες)
Αρθρα:
1, 2, 3-4, 5-8, 9-11, 12-18
Κ.Δ.Α.Υ.
 Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και καθορισμός των καθηκόντων και υποχρεώσεων του προσωπικού αυτού
ΠΙΝΑΚΑΣ των Κ.Δ.Α.Υ. σε όλη την Ελλάδα
Η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός ως μια κοινωνική διαδικασία

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
(Δεν υπάρχει σχέση των παιδιών με Μ.Δ. με τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που παρουσιάζουν στοιχεία Μαθησιακών Δυσκολιών)

Εισαγωγή, ΔΑΙΑΣΒΤΕΟ!
Μ.Δ. στο Ολοήμερο Σχολείο
Μ.Δ. τι φταίει;
Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στην Σχολική Ηλικία.
Μ.Δ. επίδραση στη καθημερινή ζωή
ΔΥΣΛΕΞΙΑ
Ορισμός, Συμπτώματα
Ορισμός (Βρετανικό Ινστιτούτο Δυσλεξίας)
Κοινά Χαρακτηριστικά και Προειδοποιητικές ενδείξεις
Συμβουλές για εκπαιδευτικούς από τον Alan Sayles, πρόεδρο Ευρ. Συνδέσμου Δυσλεξίας
Σχέση με Διάσπαση Προσοχής
Μορφές, Αίτια
Μύθος Πραγματικότητα
Διαταραχές Γραφής
Δυσλεξία κ΄Πληροφορική
Προς Δασκάλους, Καθηγητές, Τρόποι Εξέτασης Μαθητών
Τρόπος εξέτασης δυσλεξικών μαθητών/τριών
Συμβουλές προς Γονείς
Μυστικά προς Γονείς
Επίδραση Μαθ. Δυσκολιών στη ζωή του παιδιού
Διάσημοι Δυσλεξικοί
Συνέδριο Δυσλεξίας
Η Εκπαίδευση θεραπεύει
Το γονίδιο της δυσλεξίας?
ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
(ADHD)
Παγκόσμια Διάγνωση με το Τεστ Παυλίδη
Τι είναι Υπερκινητικότητα - Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής
Υπερκινητικότητα και Φυσική Αγωγή
Ποσοστά Υπερκινητικότητας στην Ελλάδα

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

Υπεύθυνοι Αγωγής Yγείας
Γρίφοι, Γνωμικά, Παροιμίες, Αινίγματα, Ημερολόγιο, Εορτές, Αριθμομηχανή, Μουσική, Σωστό - Λάθος, Σαν σήμερα, jokes