.

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Ίδρυση Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ)
- Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση -
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 1 παρ. 18 του Ν. 2817/14.3.2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78 τ.Α'/14.3.2000).

2. Του άρθρου 29 Α' του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137 Α') όπως προστέθηκε με το άρθρo 27 του Ν. 2081/1992 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α').

3. Το Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α' 57).

4. Την υπ' αριθμ. 14650 /ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 (ΦΕΚ 519/τ.Β'/17.3.2004) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

5. Του Π.Δ. 103/2002 (Α' 70) «Περιορισμός της συναρμοδιότητας του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων».

6.Την υπ' αριθμ. 27304/17.3.2004 Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Γιαννόπουλο και Γεώργιο Κωνσταντόπουλο» (Β' 517).

7. Την υπ' αριθμ. 37876/ΣΤ5/ 26.4.2004 (ΦΕΚ 608/ τ.Β'/26.4.2004 Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του ΥΠΕΠΘ».

8. Τις εισηγήσεις των οικείων Νομαρχιακών Συμβουλίων, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των Κ.Δ.Α.Υ.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες:

Α. Επί του Κρατικού Προϋπολογισμού: Ετήσια δαπάνη ύψους 57.600,00 ΕΥΡΩ περίπου, η οποία κατά το τρέχον οικ. έτος περιορίζεται στο ποσό των 18.240,00 περίπου. Η εν λόγω δαπάνη τόσο κατά το τρέχον οικονομικό έτος όσο και κατά τα επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ειδ. Φ.19-210, ΚΑΕ της ομάδας 0200).

Β. Επί του Προϋπολογισμού των οικείων Ο.Τ.Α. Α' βαθμού: Ετήσια δαπάνη ύψους 408.600,00 περίπου, από την αντιμετώπιση των εξόδων λειτουργίας των ιδρυομένων και αναβαθμιζόμενων σχολικών μονάδων, η οποία κατά το τρέχον οικ. έτος περιορίζεται στο ποσό των 136.200,00 ΕΥΡΩ, περίπου. Η εν λόγω δαπάνη θα καλύπτεται από τους ΚΑΠ των οικείων Ο.Τ.Α.

Γ. Επί του Προϋπολογισμού της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. Δαπάνη τρέχοντος οικ. έτους ύψους 902.000,00 ΕΥΡΩ περίπου, από την προμήθεια του πάγιου εξοπλισμού των ιδρυομένων και αναβαθμιζόμενων σχολικών μονάδων, η οποία θα αντιμετωπισθεί χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς την εν λόγω εταιρεία, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΙΔΡΥΣΕΙΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ Σ.Μ.Ε.Α.

Ι. Ιδρύονται από το σχολικό έτος 2004 - 2005 οι πιο κάτω Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής κατά Περιφερειακές Διευθύνσεις και Διευθύνσεις Π.Ε. ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

1) 2/θ Ειδικό Δη΅οτικό Σχολείο Τυφλών Ξάνθης

2) 2ο 2/θ Ειδικό Δη΅οτικό Σχολείο Ξάνθης (στέγαση στο

Ψυχολογικό Κέντρο Ξάνθης)

3) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 5ο Δη΅οτικό Σχολείο Ξάνθης

4) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 14ο Δη΅οτικό Σχολείο Ξάνθης

5) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Μαγγάνων

6) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Γενισέας

7) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Ευ΅είρου

8) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Πόρτο Λάγος

9) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Δη΅οτικό Σχολείο Ξάνθης

10) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 4ο Δη΅οτικό Σχολείο Ξάνθης

11) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Νηπιαγωγείο Σουνίου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ

1) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Πετρούσας

2) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 3ο Δη΅οτικό Σχολείο Δρά΅ας

3) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 15ο Δη΅οτικό Σχολείο Δρά΅ας

4) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 6ο Δη΅οτικό Σχολείο Δρά΅ας

5) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 14ο Δη΅οτικό Σχολείο Δρά΅ας

6) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 23ο Νηπιαγωγείο Δρά΅ας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

1) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 20ο Νηπιαγωγείο Καβάλας

2) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 2ο Δη΅οτικό Σχολείο Θάσου

3) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 9ο Δη΅οτικό Σχολείο Καβάλας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ

1) 1/θ Ειδικό Νηπιαγωγείο Κο΅οτηνής στο Ειδικό Δη΅οτικό Σχολείο Κο΅οτηνής

2) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Διαπολιτισ΅ικό Δη΅οτικό Σχολείο Σαπών

3) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 6ο Δη΅οτικό Σχολείο Κο΅οτηνής

4) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 2ο Δη΅οτικό Σχολείο Κο΅οτηνής

5) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 9ο Δη΅οτικό Σχολείο Κο΅οτηνής

6) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 10ο Δη΅οτικό Σχολείο Κο΅οτηνής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

1) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 8ο Δη΅οτικό Σχολείο Ορεστιάδας

2) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Τυχερού

3) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 3ο Δη΅οτικό Σχολείο Φερών

4) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 10ο Δη΅οτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης

5) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Δικαίων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ

1) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Χέρσου

2) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Κα΅πάνη

3) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Π. Αγιονερίου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 4ο Δη΅οτικό Σχολείο Θέρ΅ης

2) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Δη΅οτικό Σχολείο Αγ. Παύλου

3) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 6ο Δη΅οτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

4) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 79ο Δη΅οτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

5) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 55ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης

6) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 41ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης

7) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Νηπιαγωγείο Πλαγιαρίου

8) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Νηπιαγωγείο Μεση΅ερίου

9) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 2ο Νηπιαγωγείο Αγ. Παύλου

10) Τ΅ή΅α ένταξης στο 2ο Νηπιαγωγείο Περαίας

11)8ο 6/θ Ειδικό Δη΅οτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

12) 9ο 2/θ Ειδικό Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 6ο Δη΅οτικό Σχολείο Ευόσ΅ου

2) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 4ο Δη΅οτικό Σχολείο Μενε΅ένης

3) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Καβαλαρίου

4) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Δη΅οτικό Σχολείο Πευκών

5) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Δη΅οτικό Σχολείο Λαγκαδά

6) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 3ο Δη΅οτικό Σχολείο Ευόσ΅ου

7) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 10ο Δη΅οτικό Σχολείο Συκεών

8) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 3ο Δη΅οτικό Σχολείο Νεάπολης

9) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 3ο Δη΅οτικό Σχολείο Λαγκαδά

10) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 4ο Νηπιαγωγείο Μενε΅ένης

11) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 2ο Νηπιαγωγείο Πευκών

12) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Νηπιαγωγείο Περιβολακίου

13) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 3ο Νηπιαγωγείο Φιλύρου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

1) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 5ο Δη΅οτικό Σχολείο Γιαννιτσών

2) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Νέας Πέλλας

3) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Μεση΅ερίου

4) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Αγίου Λουκά

5)Τ΅ή΅α Ένταξης στο 4ο Νηπιαγωγείο Αριδαίας

6)Τ΅ή΅α Ένταξης στο 12ο Νηπιαγωγείο Έδεσσας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

1) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 2ο Δη΅οτικό Σχολείο Ν. Καλλικράτειας

2) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Δη΅οτικό Σχολείο Ιερισσού

3) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Νηπιαγωγείο Ν. Ρόδων

4) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Νηπιαγωγείο Ν. Μαρ΅αρά

5) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Νηπιαγωγείο Ουρανούπολης

6) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου

7)Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Ν. Ρόδων

8) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Ουρανούπολης

9) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Νηπιαγωγείο Αγίου Μά΅α

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε ΠΙΕΡΙΑΣ

1)Τ΅ή΅α Ένταξης στο 11ο Δη΅οτικό Σχολείο Κατερίνης

2) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Πλατα΅ώνα

3) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Περίστασης

4) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Κάτω Μηλιάς

5) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 3ο Δη΅οτικό Σχολείο Αιγινίου

6) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Ανδρο΅άχης

7) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Νηπιαγωγείο Λιτοχώρου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

1) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 10ο Δη΅οτικό Σχολείο Βέροιας

2) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Μαρίνας - Πολλών Νερών

3) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 4ο Δη΅οτικό Σχολείο Νάουσας

(για τυφλούς ΅αθητές)

4) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Δη΅οτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας

5)Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Τρικάλων

6)Τ΅ή΅α Ένταξης στο 6ο Νηπιαγωγείο Αλεξάνδρειας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

1) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Χρυσοχωράφων

2) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 24ο Νηπιαγωγείο Σερρών

3) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 2ο Νηπιαγωγείο Ηράκλειας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 5ο Νηπιαγωγείο Φλώρινας

2) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Αγ. Γερ΅ανού

Φλώρινας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

1) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 15ο Δη΅οτικό Σχολείο Κοζάνης

2) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 17ο Δη΅οτικό Σχολείο Κοζάνης

3) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 14ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης

4) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 15ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης

5) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 9ο Δη΅οτικό Σχολείο Κοζάνης

6) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο «Γ. Κοντορής»

Κοζάνης

7) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Αιανής Κοζάνης

8) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 2ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης

9) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 13ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης

10) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 4ο Νηπιαγωγείο Πτολε΅αϊδας

11) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 2ο Νηπιαγωγείο Αιανής Κοζάνης

12) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Νηπιαγωγείο Ποντοκώ΅ης Κοζάνης

13) Μεταφορά του Τ΅ή΅ατος Ένταξης από το 13ο Δ.Σ.

Κοζάνης στο 12ο Δ.Σ. Κοζάνης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 5ο Δη΅οτικό Σχολείο Καστοριάς

2) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 6ο Δη΅οτικό Σχολείο Καστοριάς

3) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Νηπιαγωγείο Μεσοποτα΅ίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

1) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 2ο Δη΅οτικό Σχολείο Πρέβεζας

2) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 7ο Δη΅οτικό Σχολείο Πρέβεζας

3) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 2ο Νηπιαγωγείο Πρέβεζας

4) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 2ο Νηπιαγωγείο Πάργας

5) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 8ο Δη΅οτικό Σχολείο Πρέβεζας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

1) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Δη΅οτικό Σχολείο Παρα΅υθιάς

2) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Δη΅οτικό Σχολείο Ηγου΅ενίτσας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 2ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων

2) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 3ο Δη΅οτικό Σχολείο Ανατολής

3) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Κάτω Λαψίστας

4) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Ι.Μ. Ρω΅ανού

5) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 24ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

1) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 18ο Δη΅οτικό Σχολείο Λάρισας

2) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 22ο Δη΅οτικό Σχολείο Λάρισας

3) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Βα΅βακούς

4) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 57ο Νηπιαγωγείο Λάρισας

5) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 2ο Νηπιαγωγείο Γιάννουλης

6) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 20ο Δη΅οτικό Σχολείο Λάρισας

7) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Δη΅οτικό Σχολειο Γιάννουλης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

1) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Ανάβρας

2) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Δη΅οτικό Σχολείο Καρδίτσας

3) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Δη΅οτικό Σχολείο Παλα΅ά

4) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 2ο Δη΅οτικό Σχολείο Καρδίτσας

5)Τ΅ή΅α Ένταξης στο 3ο Δη΅οτικό Σχολείο Παλα΅ά

6) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Ιτέας

7) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Ματαράγκας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

1) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Πτελεού

2) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 2ο Δη΅οτικό Σχολείο Κάρλας - Ριζο΅ύλου

3) 2/θ Ειδικό Δη΅οτικό Σχολείο Φερών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 20ο Δη΅οτικό Σχολείο Τρικάλων

2) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 5ο Δη΅οτικό Σχολείο Τρικάλων

3) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 26ο Δη΅οτικό Σχολείο Τρικάλων

4) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 12ο Δη΅οτικό Σχολείο Τρικάλων

5) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 11ο Δη΅οτικό Σχολείο (για κωφά

και βαρήκοα παιδιά)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

1) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Προφήτη Ηλία

Παξών

2) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Λιαπάδων

3) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Καστελλάνων

Μέσης

4) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 8ο Δη΅οτικό Σχολείο Κέρκυρας

5) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Δη΅οτικό Σχολείο Λευκί΅΅ης

6) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Πετριτής

7) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Γαστουρίου

8) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Δουκάδων

9) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 4ο Δη΅οτικό Σχολείο Λευκί΅΅ης

10) 1/θ Ειδικό Δη΅οτικό Σχολείο Κωφών και Βαρήκοων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

1) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Δη΅οτικό Σχολείο Α΅φιλοχίας

2) 1/θ Ειδικό Νηπιαγωγείο Ναυπάκτου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

1) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Δη΅οτικό Σχολείο Πύργου

2) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Δη΅οτικό Σχολείο Α΅αλιάδας

4) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Δη΅οτικό Σχολείο Βαρθολο΅ιού

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

1) 2/θ Ειδικό Δη΅οτικό Σχολείο Κάτω Αχαϊας

2) 1/θ Ειδικό Νηπιαγωγείο στο Ειδικό Δη΅οτικό Σχολείο

Κάτω Αχαΐας

3) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 11ο Δη΅οτικό Σχολείο Πατρών

4) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 6ο Δη΅οτικό Σχολείο Αιγίου

5) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Κλειτορίας

6) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 49ο Δη΅οτικό Σχολείο Πατρών

7) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 6ο Δη΅οτικό Σχολείο Πατρών

8) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Δη΅οτικό Σχολείο Ακράτας

9) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 61ο Δη΅οτικό Σχολείο Πατρών

10) Τ΅ή΅α Ένταξης (Κωφ. - Βαρηκ.) στο 18ο Δη΅οτικό

Σχολείο Πατρών

11) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 47ο Νηπιαγωγείο Πατρών

12) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 2ο Νηπιαγωγείο Παραλίας

13) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Διακοπτού

14) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 23ο Δη΅οτικό Σχολείο Πατρών

15) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 29ο Δη΅οτικό Σχολείο Πατρών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

1) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 3ο Δη΅οτικό Σχολείο Χαλκίδας

2) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 16ο Δη΅οτικό Σχολείο Χαλκίδας

3) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Δη΅οτικό Σχολείο Ερέτριας

4) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 14ο Δη΅οτικό Σχολείο Χαλκίδας

5)Τ΅ή΅α Ένταξης στο 3ο Δη΅οτικό Σχολείο Βασιλικού

6)Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Προκοπίου

7) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Ασ΅ηνίου

8) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 7ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

1) 1/θ Ειδικό Δη΅οτικό Σχολείο Αταλάντης

2) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 14ο Δη΅οτικό Σχολείο Λα΅ίας

3) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 19ο Δη΅οτικό Σχολείο Λα΅ίας

4) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 2ο Δη΅οτικό Σχολείο Σπερχειάδας

5) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Κα΅ένων Βούρλων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

1)Τ΅ή΅α Ένταξης στο 2ο Νηπιαγωγείο Ορχο΅ενού

2) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Αράχωβας

3) 1/θ Ειδικό Νηπιαγωγείο στο Ειδικό Δη΅οτικό Σχολείο

Λιβαδειάς

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ

1) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 4o Δη΅οτικό Σχολείο ’΅φισσας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

1) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 5ο Νηπιαγωγείο Καρπενησίου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

1) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 106ο Δη΅οτικό Σχολείο Αθηνών

2) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 5ο Δη΅οτικό Σχολείο Ν. Φιλαδέλφειας

3) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 3ο Δη΅οτικό Σχολείο Ταύρου

4) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 117ο Δη΅οτικό Σχολείο Αθηνών

5) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 48ο Δη΅οτικό Σχολείο Αθηνών

6) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 13ο Δη΅οτικό Σχολείο Αθηνών

7) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 40ο Δη΅οτικό Σχολείο Αθηνών

8) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 3ο Δη΅οτικό Σχολείο Καισαριανής

9) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 6ο Δη΅οτικό Σχολείο Δάφνης

10) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 12ο Δη΅οτικό Σχολείο Ζωγράφου

11) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 13ο Δη΅οτικό Σχολείο Ηλιούπολης

12) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 8ο Δη΅οτικό Σχολείο Δάφνης

13) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 58ο Δη΅οτικό Σχολείο Αθηνών

14) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 137ο Δη΅οτικό Σχολείο Αθηνών

15) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 145ο Δη΅οτικό Σχολείο Αθηνών

16) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 67ο Δη΅οτικό Σχολείο Αθηνών

17) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 127ο Δη΅οτικό Σχολείο Αθηνών

18) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 118ο Δη΅οτικό Σχολείο Αθηνών

19) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 94ο Δη΅οτικό Σχολείο Αθηνών

20) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 141ο Δη΅οτικό Σχολείο Αθηνών

21) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 139ο Δη΅οτικό Σχολείο Αθηνών

22) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 112ο Δη΅οτικό Σχολείο Αθηνών

23) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 132ο Δη΅οτικό Σχολείο Αθηνών

24) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 20ο Δη΅οτικό Σχολείο Αθηνών

25) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 23ο Δη΅οτικό Σχολείο Αθηνών

26) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 30ο Δη΅οτικό Σχολείο Αθηνών

27) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 38ο Δη΅οτικό Σχολείο Αθηνών

28) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 45ο Δη΅οτικό Σχολείο Αθηνών

29) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 99ο Δη΅οτικό Σχολείο Αθηνών

30) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 133ο Δη΅οτικό Σχολείο Αθηνών

31) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 170ο Δη΅οτικό Σχολείο Αθηνών

32) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 172ο Δη΅οτικό Σχολείο Αθηνών

33) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 7ο Δη΅οτικό Σχολείο Γαλατσίου

34)Τ΅ή΅α Ένταξης στο 11ο Δη΅οτικό Σχολείο Αθηνών

35) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 14ο Δη΅οτικό Σχολείο Αθηνών

36) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 17ο Δη΅οτικό Σχολείο Αθηνών

37) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 7ο Δη΅οτικό Σχολείο Δάφνης

38) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Δη΅οτικό Σχολείο Ν. Χαλκηδόνα ς

39) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Δη΅οτικό Σχολείο Ηλιούπολης

40) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 4ο Δη΅οτικό Σχολείο Ηλιούπολης

41) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 8ο Δη΅οτικό Σχολείο Ηλιούπολης

42) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 11ο Δη΅οτικό Σχολείο Ηλιούπολης

43) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 9ο Δη΅οτικό Σχολείο Βύρωνα

44) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 81ο Νηπιαγωγείο Αθηνών

45) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 82ο Νηπιαγωγείο Αθηνών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

1) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 8ο Δη΅οτικό Σχολείο Αγ. Παρασκευής

2) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Δη΅οτικό Σχολείο Χολαργού

3) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 4ο Δη΅οτικό Σχολείο Χολαργού

4) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Ζάνειο Δη΅οτικό Σχολείο Εκάλης

5) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 5ο Δη΅οτικό Σχολείο Μελισσίων

6) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 7ο Δη΅οτικό Σχολείο Μετα΅όρφωσης

7) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 4ο Δη΅οτικό Σχολείο Ηρακλείου

8) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 6ο Δη΅οτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας

9) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 3ο Νηπιαγωγείο Μετα΅όρφωσης

10) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 12ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου

11) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 2ο Νηπιαγωγείο Χολαργού

12) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 3ο Δη΅οτικό Σχολείο Χολαργού

13) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 9ο Δη΅οτικό Σχολείο Αγ. Παρασκευής

14) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Δη΅οτικό Σχολείο Αγ. Παρασκευής

15) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 7ο Δη΅οτικό Σχολείο Χαλανδρίου

16) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 3ο Δη΅οτικό Σχολείο Ψυχικού

17) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 4ο Δη΅οτικό Σχολείο Χαλανδρίου

18) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 4ο Δη΅οτικό Σχολείο Νέου Ψυχικού

19) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 2ο Δη΅οτικό Σχολείο Νέου Ψυχικού

20) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Δη΅οτικό Σχολείο Χαλανδρίου

21) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 9ο Δη΅οτικό Σχολείο Χαλανδρίου

22) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 6ο Δη΅οτικό Σχολείο Κηφισιάς

23) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 4ο Δη΅οτικό Σχολείο Κηφισιάς

24) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 4ο Δη΅οτικό Σχολείο Α΅αρουσίου

25) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 16ο Δη΅οτικό Σχολείο Α΅αρουσίου

26) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Διαπολιτισ΅ικό Δη΅οτικό Σχολείο Αλσούπολης

27) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 10ο Δη΅οτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας

28) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 2ο Δη΅οτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας

29) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 6ο Δη΅οτικό Σχολείο Μετα΅όρφωσης

30) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 12ο Δη΅οτικό Σχολείο Ηρακλείου

31) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 4ο Δη΅οτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας

32) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Δη΅οτικό Σχολείο Ηρακλείου

33) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 5ο Δη΅οτικό Σχολείο Ηρακλείου

34) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 2ο Δη΅οτικό Σχολείο Μετα΅όρφωσης

35) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 9ο Δη΅οτικό Σχολείο Ηρακλείου

36) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 4ο Δη΅οτικό Σχολείο Μετα΅όρφωσης

37) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 6ο Νηπιαγωγείο Χαλανδρίου

38) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 5ο Νηπιαγωγείο Κηφισιάς

39) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Νηπιαγωγείο Παπάγου

40) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 4ο Νηπιαγωγείο Βριλησσίων

41) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 2ο Νηπιαγωγείο Νέου Ψυχικού

42) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Νηπιαγωγείο Μελισσίων

43) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 3ο Νηπιαγωγείο Νέας Ιωνίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

1) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 10ο Δη΅οτικό Σχολείο Χαϊδαρίου

2) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 33ο Δη΅οτικό Σχολείο Περιστερίου

3) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 24ο Δη΅οτικό Σχολείο Περιστερίου

4) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 35ο Δη΅οτικό Σχολείο Περιστερίου

5) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 22ο Δη΅οτικό Σχολείο Περιστερίου

6) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 2ο Δη΅οτικό Σχολείο Κα΅ατερού

7) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 7ο Δη΅οτικό Σχολείο Ιλίου

8) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 21ο Δη΅οτικό Σχολείο Ιλίου

9) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 16ο Δη΅οτικό Σχολείο Ιλίου

10) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 23ο Δη΅οτικό Σχολείο Περιστερίου

11) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 9ο Δη΅οτικό Σχολείο Πετρούπολης

12) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 24ο Δη΅οτικό Σχολείο Ιλίου

13) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 4ο Δη΅οτικό Σχολείο Κα΅ατερού

14) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 7ο Δη΅οτικό Σχολείο Αγίων

Αναργύρων

15) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Νηπιαγωγείο Πετρούπολης

16) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 13ο Νηπιαγωγείο Ιλίου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

1) T΅ή΅α Ένταξης στο 6ο Νηπιαγωγείο Νέας Σ΅ύρνης

2) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 5ο Δη΅οτικό Σχολείο Καλλιθέας

3) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 10ο Δη΅οτικό Σχολείο Καλλιθέας

4) 6/θ Ειδικό Δη΅οτικό Σχολείο για παιδιά ΅ε εγκεφαλική παράλυση (σπαστικά παιδιά) στις εγκαταστάσεις

της

Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών στην Αργυρούπολη

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1) 6/Θ Ειδικό Δη΅οτικό Σχολείο Δή΅ου Λαυρίου

2) 1/θ Ειδικό Νηπιαγωγείο Λαυρίου στο 6/θ Ειδικό Δη΅οτικό Σχολείο Λαυρίου

3) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 17ο Δη΅οτικό Σχολείο Αχαρνών

4) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Ανθούσας

5) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Δη΅οτικό Σχολείο Μαρκόπουλου

6) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 2ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών

7) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 14ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών

8) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Νηπιαγωγείο Ν. Παλατιών

Ωρωπού

9) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Νηπιαγωγείο Μαρκόπουλου

10) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Δη΅οτικό Σχολείο Γέρακα

11) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 3ο Δη΅οτικό Σχολείο Σπάτων

12) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 2ο Δη΅οτικό Σχολείο Ραφήνας

13) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο ’νοιξης

14) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 19ο Δη΅οτικό Σχολείο Αχαρνών

15) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 24ο Δη΅οτικό Σχολείο Αχαρνών

16) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Κουβαρά

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 8ο Δη΅οτικό Σχολείο Ασπροπύργου

2) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Φυλής

3) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 4ο Δη΅οτικό Σχολείο ’νω Λιοσίων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

1) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 11ο Δη΅οτικό Σχολείο Κορυδαλλού

2) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 3ο Δη΅οτικό Σχολείο Νίκαιας

3) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 15ο Δη΅οτικό Σχολείο Νίκαιας

4) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 22ο Δη΅οτικό Σχολείο Πειραιά

5) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 47ο Δη΅οτικό Σχολείο Πειραιά

6) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 11ο Νηπιαγωγείο Νίκαιας

7) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 13ο Δη΅οτικό Σχολείο Κορυδαλλού

8) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Δη΅οτικό Σχολείο Ύδρας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

1)Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Αγίων Θεοδώρων

2)Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Νηπιαγωγείο Ξυλοκάστρου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

1) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 9ο Δη΅οτικό Σχολείο Καλα΅άτας

2) 3/θ Ειδικό Δη΅οτικό Σχολείο Φιλιατρών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

1) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Πορτοχελίου

2) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Ερ΅ιόνης

3) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Δη΅οτικό Σχολείο Κρανιδίου

4) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 2ο Δη΅οτικό Σχολείο Κρανιδίου

5) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Ασκληπιείου

6) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 3ο Δη΅οτικό Σχολείο Ναυπλίου

7) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Δρεπάνου

8) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 2ο Δη΅οτικό Σχολείο ’ργους

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε ΛΑΚΩΝΙΑΣ

1) 2ο Ένταξης στο 12/θ Δη΅οτικό Σχολείο Νεάπολης

2) 2/θ Ειδικό Δη΅οτικό Σχολείο Σπάρτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ

1) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Νηπιαγωγείο Πέτρας

2) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 14ο Νηπιαγωγείο Μυτιλήνης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ

1) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 2ο Δη΅οτικό Σχολείο Βροντάδου

2) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Κα΅ποχώρων

3) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Πυργίου

4) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 3ο Δη΅οτικό Σχολείο Χίου

5) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Καλλι΅ασιάς

6) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 2ο Νηπιαγωγείο Κά΅που

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ

1) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Νηπιαγωγείο Σά΅ου

2) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Νηπιαγωγείο Καρλοβασίου

3) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Χριστού Ραχών - Ικαρίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

1) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Φαλατάδου - Τήνου

2) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Πύργου - Τήνου

3) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Νηπιαγωγείο Καρτεράδου

Θήρας

4) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Ιουλίδας Κέας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

1) 1/θ Ειδικό Δη΅οτικό Σχολείο στην πόλη της Κω

2) 1/θ Ειδικό Νηπιαγωγείο στην πόλη της Κω

3) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Δη΅οτικό Σχολείο Ιαλυσού - Ρόδου

4) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Μαριτσών - Ρόδου

5) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 18ο Δη΅οτικό Σχολείο Ρόδου

6) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 3ο Δη΅οτικό Σχολείο Καλύ΅νου

7) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Κοσκινού

8) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Παραδεισίου

9) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Σορωνής

10) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Αλίντων Λέρου

11) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Μασσάρων

12) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Έ΅πωνας

13) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Λίνδου

14) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Λάρδου

16) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Γενναδίου

17) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Ψίνθου

18) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 18ο Νηπιαγωγείο Πόλεως Ρόδου

19) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 6ο Νηπιαγωγείο Πόλεως Ρόδου

20) 2ο 1/θ Ειδικό Δη΅οτικό Σχολείο Ρόδου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1) 2/θ Ειδικό Δη΅οτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου

2) 1/θ Ειδικό Νηπιαγωγείο Αρκαλοχωρίου στο Ειδικό

Δη΅οτ. Σχολείο Αρκαλοχωρίου

3) 1/θ Ειδικό Νηπιαγωγείο Μοιρών στο Ειδικό Δη΅οτικό

Σχολείο Μοιρών

4) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 47ο Δη΅οτικό Σχολείο Ηρακλείου

5) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 3ο Δη΅οτικό Σχολείο Αλικαρνασού

6) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Δη΅οτικό Σχολείο Βουτών

7) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 33ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου

8) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 68ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου

9) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 35ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου

10) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Νηπιαγωγείο Μοιρών

11) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 3ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου

12) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 69ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου

13) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Νηπιαγωγείο Χερσονήσου

Ηρακλείου

14) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 2ο Νηπιαγωγείο Αρκαλοχωρίου Ηρακλείου

15) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Δη΅οτικό Σχολείο Κρουσώνα

16) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 2ο Δη΅οτικό Σχολείο Κρουσώνα

17) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 53ο Δη΅οτικό Σχολείο Ηρακλείου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

1) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Δη΅οτικό Σχολείο Μουρνιών

2) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 17ο Δη΅οτικό Σχολείο Χανίων

3) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 3ο Νηπιαγωγείο Ν. Κυδωνίας

4) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 12ο Δη΅οτικό Σχολείο Πλατανιά

5) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 11ο Δη΅οτικό Σχολείο Χανίων

6) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Νηπιαγωγείο Ασκύφου

7) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Νηπιαγωγείο Βουβά

8) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 19ο Δη΅οτικό Σχολείο Χανίων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

1) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 13ο Δη΅οτικό Σχολείο Ρεθύ΅νου

2) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 7ο Δη΅οτικό Σχολείο Ρεθύ΅νου

3) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 10ο Δη΅οτικό Σχολείο Ρεθύ΅νου

4) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 5ο Δη΅οτικό Σχολείο Ρεθύ΅νου

5) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Επισκοπής

6) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Γωνιάς

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

1) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 2ο Νηπιαγωγείο Αγ. Νικολάου

2) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 4ο Δη΅οτικό Σχολείο Αγ. Νικολάου

ΙΙ. Προάγονται από το σχολικό έτος 2004 - 2005 οι πιο

κάτω Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής κατά Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Διευθύνσεις

Π.Ε. ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1) Ειδικό Δη΅οτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης για αυτιστικά

παιδιά από 4/θ σε 6/θ

2) Ειδικό Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης για αυτιστικά παιδιά από 1/θ σε 2/θ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

1) 2/θ Ειδικό Δη΅οτικό Σχολείο Ιδρύ΅ατος Αγωγής Ανηλίκων Βόλου από 2/θ σε 3/θ

2) Δ.Σ. Ειδικής Αγωγής Αγριάς από 2/θ σε 4/θ

3) 2/θ Ειδικό Δη΅οτικό Σχολείο Αλ΅υρού από 2/θ σε 4/θ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ

1) 1ο Ειδικό Δη΅οτικό Σχολείο ’ρτας από 3/θ σε 4/θ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

1) 5/θ Ειδικό Δη΅οτικό Σχολείο Κέρκυρας από 5/θ σε 6/θ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

1) 4ο 3/θ Ειδικό Δη΅οτικό Σχολείο Πατρών από 3/θ σε

4/θ

2) 1ο 3/θ Ειδικό Δη΅οτικό Σχολείο Αιγίου από 3/θ σε 4/θ

3) 1ο Ειδικό Δη΅οτικό Σχολείο Πατρών από 8/θ σε 9/θ

4) 2ο Ειδικό Σχολείο Πατρών από 6/θ σε 7/θ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

1)1/θ Ειδικό Δη΅οτικό Σχολείο Κρεστένων από 1/θ σε

2/θ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

1) Ειδικό Δη΅οτικό Σχολείο Ναυπάκτου από 3/θ σε 4/θ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

1) 1/θ Ειδικό Νηπιαγωγείο Κορυδαλλού από 1/θ σε 2/θ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

1) 2ο Δη΅οτικό Σχολείο ΕΛΕΠΑΠ από 2/θ σε 4/θ

2) 2ο Νηπιαγωγείο ΕΛΕΠΑΠ από 1/θ σε 2/θ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

1) 2/θ Ειδικό Δη΅οτικό Σχολείο Περισσού από 2/θ σε 3/θ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

1) Ειδικό Δη΅οτικό Σχολείο Τρίπολης από 3/θ σε 4/θ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ

1) 1/θ Ειδικό Νηπιαγωγείο Μυτιλήνης από 1/θ σε 2/θ

2) 4/θ Ειδικό Δη΅οτικό σχολείο Μυτιλήνης από 4/θ σε

7/θ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ

1) 5/θ Ειδικό Σχολείο Χίου από 5/θ σε 6/θ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

1) 4/θ Ειδικό Δη΅οτικό Σχολείο Λιβαδειάς από 4/θ σε 6/θ

2) 3/θ Ειδικό Δη΅οτικό Σχολείο Θηβών από 3/θ σε 4/θ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

1) 1/θ Ειδικό Σχολείο ’΅φισσας από 1/θ σε 2/θ

ΙΙΙ. Καταργούνται από το σχολικό έτος 2004 - 2005 οι πιο

κάτω Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής κατά Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Διευθύνσεις

Π.Ε. ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

1) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 7ο Νηπιαγωγείο Βύρωνα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Γ ΄ ΑΘΗΝΑΣ

1) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 10ο Δη΅οτικό Σχολείο Αιγάλεω

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

1) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Κρεστένων (ΦΕΚ 1248/τ.Α΄/2002)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

1) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Πολύδροσου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ

1) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 9ο Δη΅οτικό Σχολείο Δρά΅ας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

1) 1/θ Ειδικό Νηπιαγωγείο στο 6/θ Ειδικό Δη΅οτικό Σχολείο Κατερίνης (ΦΕΚ 1640/τ.Β΄/10.12.2001)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1)Τ΅ή΅α Ένταξης 17ου Δη΅οτικού Σχολείου Σταυρούπολης
2) Τ΅ή΅α Ένταξης 17ου Δη΅οτικού Σχολείου Ευόσ΅ου
3) Τ΅ή΅α Ένταξης 1ου Νηπιαγωγείου Φιλύρου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

1)Τ΅ή΅α Ένταξης στο 6ο Νηπιαγωγείο Νάουσας (για τυφλά παιδιά)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

1) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Δη΅οτικό Σχολείο Αιγινίου

2) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 2ο Δη΅οτικό Σχολείο Λιτοχώρου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

1) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅οτικό Σχολείο Φαρσάλων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

1) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Δη΅οτικό Σχολείο Φερών

ΙV. Yποβιβάζονται από το σχολικό έτος 2004 - 2005 οι πιο

κάτω Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής κατά Περιφερειακές Διευθύνσεις και Διευθύνσεις Π.Ε. ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1) 6/θ Ειδικό Δη΅οτικό Σχολείο Καστοριάς από 6/θ σε

5/θ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

1) 5/θ Ειδικό Δη΅οτικό Σχολείο Κοζάνης από 5/θ σε 4/θ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

1) 4/θ Ειδικό Δη΅οτικό Σχολείο ΠΙΚΠΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ από

4/θ σε 3/θ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

1) 3/θ Ειδικό Δη΅οτικό Σχολείο Πρέβεζας από 3/θ σε 2/θ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μετονο΅ασίες Σχολικών Μονάδων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1) Το 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Κωφών Πανορά΅ατος ΅ετονο΅άζεται σε 3ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Κωφών Πανορά΅ατος

2)Το Τ΅ή΅α Ένταξης στο 3ο Νηπιαγωγείο Πανορά΅ατος ΅ετονο΅άζεται Τ.Ε. στο 2ο Νηπιαγωγείο Πανορά΅ατος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1) Το 5ο Ειδ. Δη΅. Σχ. Θεσσαλονίκης να γίνει 6/θέσιο (διόρθωση ΦΕΚ 1640/Β΄/2001)

2)Το Τ΅ή΅α Ένταξης στο Δη΅. Σχολείο Πεύκων ΅ετονο΅άζεται Τ.Ε. στο 2ο Δη΅οτικό Σχολείο Πεύκων

3)Το Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Δη΅οτικό Σχολείο Ρεντίνας ΅ετονο΅άζεται Τ.Ε. στο 1ο Δη΅οτικό Σχολείο Παραλίας Σταυρού

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

1) To 10/θ Πειρα΅ατικό Ειδικό Δη΅οτικό Σχολείο

(Μ.Δ.Δ.Ε.) Καισαριανής ΅ετονο΅άζεται σε 10/θ Πειρα΅ατικό Ειδικό Δη΅οτικό Σχολείο (Μ.Δ.Δ.Ε.) Καισαριανής «ΡΟΖΑ ΙΜΒΡΙΩΤΗ"

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

1) Το 2/θ Ε. Δ. Σ. Περισσού ΅ετονο΅άζεται σε Σ.Μ.Ε.Α. Ν. Ιωνίας
2)Το Ε. Δ. Σ. ΠΙΚΠΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΅ετονο΅άζεται σε Σ.Μ.Ε.Α. ΠΙΚΠΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ∆΄ ΑΘΗΝΑΣ

1) Μετονο΅ασία του Τ΅ή΅ατος Ένταξης του 2ου Νηπιαγωγείου Βούλας σε Τ΅ή΅α Ένταξης του 1ου

Νηπιαγωγείου Βούλας

2) Μετονο΅ασία του Τ΅ή΅ατος Ένταξης του 13ου Δη΅οτικού Σχολείου Μοσχάτου σε Τ΅ή΅α Ένταξης 13ου

Δη΅οτικού Σχολείου Καλλιθέας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1) Το Τ΅ή΅α Ένταξης του 2ου Δη΅οτικού Σχολείου Βουτών ΅ετονο΅άζεται σε Τ΅ή΅α

Ένταξης τυφλών και α΅βλυώπων του 2ου Δη΅οτικού

Σχολείου Βουτών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

1) Μετονο΅ασία του 4/θ Ειδικού Δη΅οτικού Σχολείου Λα΅ίας σε 1ο 6/θ Ειδικό Δη΅οτικό Σχολείο Λα΅ίας.


  ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ


Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

  Ν.3699/2008
 Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
«Αναπηρία» και φυσική δραστηριότητα, Δρ. Δ. Κουτσούκη,
Συνέντευξη ως Πρόεδρος ΤΕΦΑΑ
Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Α.
 Σύλλογος Ειδ. Αγωγής, Ιδρυση, Σκοποί
Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας
ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Διαθεματικό, Αναλυτικό Πρ. για ΑΜΕΑ
(Ολες οι βαθμίδες Εκπ/σης)
Διαθεματικό Παιδιών με κινητικές αναπηρίες
(Νηπιαγωγείο)
Διαθεματικό Προσαρμοσμένης Φ.Α.
(Νηπιαγωγείο)
Διαθεματικό, Αναλυτικό Πρ. Γλώσσας Παιδιών με κινητικές αναπηρίες
(Νηπιαγωγείο)
Νέες αντιλήψεις για ΑΜΕΑ
Φυσική Αγωγή για παιδιά με Αυτισμό
Ειδική Φ.Α. στο κέντρο ΕΛΕΠΑΠ
Απασχόληση
Ισα Δικαιώματα, Νομική Κατοχύρωση
Χρήσιμη Νομολογία
ΑΜΕΑ, Ατομα ΜΕ Αναπηρίες, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΜΕΑ
Ιστορική Αναδρομή Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα (μέχρι 1970)
Ιστορική Αναδρομή Ειδικής Αγωγής (από το 1970 μέχρι σήμερα)
Σχολεία Ειδικής Αγωγής
Πρωτοβάθμια
Δευτεβάθμια
Ωρολόγια προγράμματα των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής ΣΜΕΑ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Βιβία Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Προϋποθέσεις, διαδικασία και τρόπος παροχής εκπαίδευσης στο σπίτι
Παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την ενσωμάτωση μαθητών με ειδικές ανάγκες στα κανονικά σχολεία
Νόμος 2817/2000
(Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες)
Αρθρα:
1, 2, 3-4, 5-8, 9-11, 12-18
Κ.Δ.Α.Υ.
 Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και καθορισμός των καθηκόντων και υποχρεώσεων του προσωπικού αυτού
ΠΙΝΑΚΑΣ των Κ.Δ.Α.Υ. σε όλη την Ελλάδα
Η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός ως μια κοινωνική διαδικασία

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
(Δεν υπάρχει σχέση των παιδιών με Μ.Δ. με τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που παρουσιάζουν στοιχεία Μαθησιακών Δυσκολιών)

Εισαγωγή, ΔΑΙΑΣΒΤΕΟ!
Μ.Δ. στο Ολοήμερο Σχολείο
Μ.Δ. τι φταίει;
Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στην Σχολική Ηλικία.
Μ.Δ. επίδραση στη καθημερινή ζωή
ΔΥΣΛΕΞΙΑ
Ορισμός, Συμπτώματα
Ορισμός (Βρετανικό Ινστιτούτο Δυσλεξίας)
Κοινά Χαρακτηριστικά και Προειδοποιητικές ενδείξεις
Συμβουλές για εκπαιδευτικούς από τον Alan Sayles, πρόεδρο Ευρ. Συνδέσμου Δυσλεξίας
Σχέση με Διάσπαση Προσοχής
Μορφές, Αίτια
Μύθος Πραγματικότητα
Διαταραχές Γραφής
Δυσλεξία κ΄Πληροφορική
Προς Δασκάλους, Καθηγητές, Τρόποι Εξέτασης Μαθητών
Τρόπος εξέτασης δυσλεξικών μαθητών/τριών
Συμβουλές προς Γονείς
Μυστικά προς Γονείς
Επίδραση Μαθ. Δυσκολιών στη ζωή του παιδιού
Διάσημοι Δυσλεξικοί
Συνέδριο Δυσλεξίας
Η Εκπαίδευση θεραπεύει
Το γονίδιο της δυσλεξίας?
ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
(ADHD)
Παγκόσμια Διάγνωση με το Τεστ Παυλίδη
Τι είναι Υπερκινητικότητα - Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής
Υπερκινητικότητα και Φυσική Αγωγή
Ποσοστά Υπερκινητικότητας στην Ελλάδα

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

Υπεύθυνοι Αγωγής Yγείας
Γρίφοι, Γνωμικά, Παροιμίες, Αινίγματα, Ημερολόγιο, Εορτές, Αριθμομηχανή, Μουσική, Σωστό - Λάθος, Σαν σήμερα, jokes