.

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Προϋποθέσεις, διαδικασία και τρόπος παροχής εκπαίδευσης στο σπίτι των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Δείτε επίσης το παρόν αρχείο και σε μορφή .pdf ΕΔΩ


108474/Γ6/16-10-2002
 
Υπουργική απόφαση

ΦΕΚ1356/ τ. Β΄/21.10.2002


Καθορισμός τρόπου παροχής εκπαίδευσης στο σπίτι

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 20, περ. γ του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ. Α714-3-2000) εκπαίδευση των ατόμων με άδικες εκπαιδευτικές ανάγκες
Την αριθ. 6/2001 Πράξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Την αριθ. ΣΤ5/15/2000 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την ανάθεση αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 582/Τ.Β72000)
Την ανάγκη παροχής εκπαίδευσης στο σπίτι σε εξαιρετικές περιπτώσεις
Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

αποφασίζουμε

Ορίζουμε τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τον τρόπο παροχής εκπαίδευσης στο σπίτι, ως ακολούθως:

Η ανάγκη για παροχή εκπαίδευσης στο σπίτι διαπιστώνεται από το οικείο Κ.Δ.Α.Υ., σε συνεργασία με τους Σχ. Συμβούλους Ειδικής Αγωγής και τους αρμόδιους κατά περίπτωση Σχ. Συμβούλους Προσχολικής Αγωγής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και το Ε.Ε.Π. που υπηρετεί στις ΣΜΕΑ, ύστερα από σχετικό αίτημα που υποβάλλεται από το γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή προς το Διευθυντή του σχολείου σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαία η παραμονή του μαθητή στο σπίτι για πάνω από δύο μήνες μέσα στο σχολικό έτος ή πάνω από δυο ημέρες την εβδομάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Για την έγκριση και έναρξη προγράμματος εκπαίδευσης στο σπίτι απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή του μαθητή σε σχολική μονάδα, είτε ειδικής είτε γενικής εκπαίδευσης.
Ο θεσμός της εκπαίδευσης στο σπίτι δεν υποκαθιστά, σε καμία περίπτωση, την πιθανή αδυναμία του σχολείου να ενσωματώσει το μαθητή. Είναι θεσμός που στοχεύει στην ένταξη και όχι στον έμμεσο αποκλεισμό.

4. Η εκπαίδευση στο σπίτι καλύπτει τόσο ακαδημαϊκά όσο και ειδικά προγράμματα, όπως φυσιοθεραπεία, λογοθεραπεία κ.ά., ανάλογα με τις ανάγκες του μαθητή όπως αυτές διαπιστώνονται από το ΚΔΑΥ, και τα οποία εκπονούνται με ευθύνη ειδικοτήτων που ορίζει το ΚΔΑΥ. Ο εκπαιδευτικός της τάξης στην οποία ανήκα ο μαθητής, συνεργάζεται με το οικείο Κ.Δ.Α.Υ. και είναι ενήμερος για το πρόγραμμα του μαθητή αυτού.

5. Οι εκπαιδευτικοί και το Ε.Ε.Π. που αναλαμβάνουν πρόγραμμα εκπαίδευσης στο σπίτι βρίσκονται σε διαρκή συνεργασία με το σχολείο στο οποίο ανήκει ο μαθητής και μεριμνούν για:

  • α) την εξασφάλιση και παροχή εποπτικού και διδακτικού υλικού
  • β) την παρακολούθηση του προγράμματος του σχολείου και την εξασφάλιση συμβατότητας με το πρόγραμμα της τάξης υποδοχής του μαθητή,
  • γ) την οργάνωση βραχυχρόνιων επισκέψεων του μαθητή στο σχολείο όταν η κατάσταση του το επιτρέπει.
    Επίσης, πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις και άδικα προγράμματα που εκπονεί η τάξη του σχολείου στην οποία ανήκει ο μαθητής και που μπορεί να παρακολουθήσει με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού που τον υποστηρίζει, βοηθούν στην αποτροπή φαινομένων απομονωτισμού και στην κοινωνική ενσωμάτωση του μαθητή.

6. Το προσωπικό των Κ.Δ.Α.Υ. αναλαμβάνει τη συμβουλευτική των γονέων σχετικά με την προοπτική του προγράμματος, την προοπτική ένταξης του μαθητή, την οργάνωση της οικογένειας σε σχέση με τις ιδιαίτερες ανάγκες του παιδιού και την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος στο σπίτι, καθώς και άλλα συναφή προβλήματα που προκύπτουν.

 
7. Ο Διευθυντής του σχολείου τηρεί ατομικό φάκελο του μαθητή, στον οποίο παρέχονται και πληροφορίες για:

  • τους λόγους για τους οποίους του παρέχεται εκπαίδευση στο σπίτι
  • την ημερομηνία που το παιδί παρακολούθησε για τελευταία φορά το σχολείο
  • τις τρέχουσες εκπαιδευτικές ή ιατρικές παροχές και τις εμπλεκόμενες υποστηρικτικές υπηρεσίες που έχουν εγκριθεί για το σπίτι, καθώς και το εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό που έχει ορισθεί για την πραγματοποίηση τους
  • το πρόγραμμα και το χρονοδιάγραμμα της εκπαίδευσης στο σπίτι.


8. Το προσωπικό των Κ.Δ.Α.Υ. αξιολογεί και αναθεωρεί ανά τρίμηνο τα
μακροχρόνια προγράμματα παροχής εκπαίδευσης στο σπίτι.

Τα ΚΔΑΥ διαθέτουν ενημερωτικά φυλλάδια με θέμα την παροχή εκπαίδευσης στο σπίτι.
Τα προγράμματα παροχής εκπαίδευσης στο σπίτι εφαρμόζονται και με τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας και εντάσσονται, επίσης, σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Το Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου αναλαμβάνει την εκπόνηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση πιλοτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης στο σπίτι, στα πλαίσια της διαμόρφωσης αδικών αναλυτικών προγραμμάτων.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
 


  ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ


Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

  Ν.3699/2008
 Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
«Αναπηρία» και φυσική δραστηριότητα, Δρ. Δ. Κουτσούκη,
Συνέντευξη ως Πρόεδρος ΤΕΦΑΑ
Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Α.
 Σύλλογος Ειδ. Αγωγής, Ιδρυση, Σκοποί
Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας
ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Διαθεματικό, Αναλυτικό Πρ. για ΑΜΕΑ
(Ολες οι βαθμίδες Εκπ/σης)
Διαθεματικό Παιδιών με κινητικές αναπηρίες
(Νηπιαγωγείο)
Διαθεματικό Προσαρμοσμένης Φ.Α.
(Νηπιαγωγείο)
Διαθεματικό, Αναλυτικό Πρ. Γλώσσας Παιδιών με κινητικές αναπηρίες
(Νηπιαγωγείο)
Νέες αντιλήψεις για ΑΜΕΑ
Φυσική Αγωγή για παιδιά με Αυτισμό
Ειδική Φ.Α. στο κέντρο ΕΛΕΠΑΠ
Απασχόληση
Ισα Δικαιώματα, Νομική Κατοχύρωση
Χρήσιμη Νομολογία
ΑΜΕΑ, Ατομα ΜΕ Αναπηρίες, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΜΕΑ
Ιστορική Αναδρομή Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα (μέχρι 1970)
Ιστορική Αναδρομή Ειδικής Αγωγής (από το 1970 μέχρι σήμερα)
Σχολεία Ειδικής Αγωγής
Πρωτοβάθμια
Δευτεβάθμια
Ωρολόγια προγράμματα των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής ΣΜΕΑ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Βιβία Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Προϋποθέσεις, διαδικασία και τρόπος παροχής εκπαίδευσης στο σπίτι
Παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την ενσωμάτωση μαθητών με ειδικές ανάγκες στα κανονικά σχολεία
Νόμος 2817/2000
(Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες)
Αρθρα:
1, 2, 3-4, 5-8, 9-11, 12-18
Κ.Δ.Α.Υ.
 Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και καθορισμός των καθηκόντων και υποχρεώσεων του προσωπικού αυτού
ΠΙΝΑΚΑΣ των Κ.Δ.Α.Υ. σε όλη την Ελλάδα
Η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός ως μια κοινωνική διαδικασία

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
(Δεν υπάρχει σχέση των παιδιών με Μ.Δ. με τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που παρουσιάζουν στοιχεία Μαθησιακών Δυσκολιών)

Εισαγωγή, ΔΑΙΑΣΒΤΕΟ!
Μ.Δ. στο Ολοήμερο Σχολείο
Μ.Δ. τι φταίει;
Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στην Σχολική Ηλικία.
Μ.Δ. επίδραση στη καθημερινή ζωή
ΔΥΣΛΕΞΙΑ
Ορισμός, Συμπτώματα
Ορισμός (Βρετανικό Ινστιτούτο Δυσλεξίας)
Κοινά Χαρακτηριστικά και Προειδοποιητικές ενδείξεις
Συμβουλές για εκπαιδευτικούς από τον Alan Sayles, πρόεδρο Ευρ. Συνδέσμου Δυσλεξίας
Σχέση με Διάσπαση Προσοχής
Μορφές, Αίτια
Μύθος Πραγματικότητα
Διαταραχές Γραφής
Δυσλεξία κ΄Πληροφορική
Προς Δασκάλους, Καθηγητές, Τρόποι Εξέτασης Μαθητών
Τρόπος εξέτασης δυσλεξικών μαθητών/τριών
Συμβουλές προς Γονείς
Μυστικά προς Γονείς
Επίδραση Μαθ. Δυσκολιών στη ζωή του παιδιού
Διάσημοι Δυσλεξικοί
Συνέδριο Δυσλεξίας
Η Εκπαίδευση θεραπεύει
Το γονίδιο της δυσλεξίας?
ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
(ADHD)
Παγκόσμια Διάγνωση με το Τεστ Παυλίδη
Τι είναι Υπερκινητικότητα - Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής
Υπερκινητικότητα και Φυσική Αγωγή
Ποσοστά Υπερκινητικότητας στην Ελλάδα

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

Υπεύθυνοι Αγωγής Yγείας
Γρίφοι, Γνωμικά, Παροιμίες, Αινίγματα, Ημερολόγιο, Εορτές, Αριθμομηχανή, Μουσική, Σωστό - Λάθος, Σαν σήμερα, jokes