.

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Ίδρυση Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ)
- Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση -


 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 1 παρ. 18 του Ν. 2817/14.3.2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78 τ.Α'/14.3.2000).

2. Του άρθρου 29 Α' του Ν.1558/85 (ΦΕΚ 137 Α') όπως προστέθηκε με το άρθρo 27 του Ν. 2081/92 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38 Α').

3. Το Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α'57).

4. Την υπ' αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ 85 / 17.3.2004 (ΦΕΚ 519/τ.Β'/17.3.2004) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

5. Του Π.Δ. 103/2002 (Α'70) «Περιορισμός της συναρμοδιότητας του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων».

6. Την υπ' αριθμ. 37876 /ΣΤ5/ 26.4.2004 (ΦΕΚ 608/ τ.Β'/26.4.2004 Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του ΥΠΕΠΘ».

7. Τις εισηγήσεις των οικείων Νομαρχιακών Συμβουλίων, Διευθύνσεων Δ.Ε. και των Κ.Δ.Α.Υ.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες:

Α. Επί του Κρατικού Προϋπολογισμού: Ετήσια δαπάνη ύψους 95.150,00 ΕΥΡΩ περίπου, η οποία κατά το τρέχον οικ. έτος περιορίζεται στο ποσό των 31.720,00 ΕΥΡΩ περίπου. Η εν λόγω δαπάνη τόσο κατά το τρέχον οικονομικό έτος όσο και κατά τα επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ειδ. Φ.19-210, ΚΑΕ της ομάδας 0200).

Β. Επί του Προϋπολογισμού των οικείων Ο.Τ.Α. Α' βαθμού: Ετήσια δαπάνη ύψους 477.600,00 ΕΥΡΩ περίπου, από την αντιμετώπιση των εξόδων λειτουργίας των ιδρυομένων και αναβαθμιζόμενων σχολικών μονάδων, η οποία κατά το τρέχον οικ. έτος περιορίζεται στο ποσό των 159.200,00 ΕΥΡΩ, περίπου. Η εν λόγω δαπάνη θα καλύπτεται από τους ΚΑΠ των οικείων Ο.Τ.Α.

Γ. Επί του Προϋπολογισμού της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. Δαπάνη τρέχοντος οικ. έτους ύψους 603.000,00 ΕΥΡΩ περίπου, από την προμήθεια του πάγιου εξοπλισμού των ιδρυομένων και αναβαθμιζόμενων σχολικών μονάδων, η οποία θα αντιμετωπισθεί χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς την εν λόγω εταιρεία,

αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΙΔΡΥΣΕΙΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ Σ.Μ.Ε.Α.

Ι. Ιδρύονται από το σχολικό έτος 2004 - 2005 οι πιο κάτω Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής κατά Περιφερειακές Διευθύνσεις και Διευθύνσεις Δ.Ε. ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ EKΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1. Τ΅ή΅α Ένταξης στο 11ο Γυ΅νάσιο Θεσσαλονίκης

2. Τ΅ή΅α Ένταξης στο 2ο Γυ΅νάσιο Περαίας

3. Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελ΅ατικής Εκπαίδευσης

και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Καλα΅αριάς ΅ε εξειδικεύσεις:

α) Κηροπλαστικής

β) Αγγειοπλαστικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1. Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελ΅ατικής Εκπαίδευσης

και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) στο Ψ.Κ.Β.Ε. ΅ε εξειδικεύσεις:

α) Κηπουρικής

β) Χειροτεχνίας

γ) Ξυλουργικής

δ) Μεταλλοτεχνία

2. ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ βαθ΅ίδας στη Σταυρούπολη

΅ε Το΅είς:

α) Πληροφορικής

β) Γεωπονίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

1. Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Γυ΅νάσιο Έδεσσας

2. Τ΅ή΅α Ένταξης στο 2ο Γυ΅νάσιο Αριδαίας

3. Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Γυ΅νάσιο Σκύδρας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

1. Τ΅ή΅α Ένταξης στο Γυ΅νάσιο Ν. Σκοπού

2. Τ΅ή΅α Ένταξης στο Γυ΅νάσιο Χρυσού

3. Τ΅ή΅α Ένταξης στο 6ο Γυ΅νάσιο Σερρών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ EKΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1. Τ΅ή΅α Ένταξης στο Γυ΅νάσιο Aετού

2. Τ΅ή΅α Ένταξης στο Γυ΅νάσιο Βεύης

3. Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελ΅ατικής Εκπαίδευσης

και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Φλώρινας ΅ε εξειδικεύσεις:

α) Κηπουρικής - Ανθοκο΅ίας

β) Χειροτεχνίας

γ) Κηροπλαστικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1. Τ΅ή΅α Ένταξης στο 2ο Γυ΅νάσιο Γρεβενών

2. Τ΅ή΅α Ένταξης στο Τ.Ε.Ε. Δεσκάτης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1. Τ΅ή΅α Ένταξης στο 2ο Γυ΅νάσιο Καστοριάς

2. Τ΅ή΅α Ένταξης στο Τ.Ε.Ε. ’ργους Ορεστικού

3. Τ΅ή΅α Ένταξης στο Γυ΅νάσιο Κορησού

4. Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Ενιαίο Λύκειο Καστοριάς

5. Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Τ.Ε.Ε. Καστοριάς

6. Τ΅ή΅α Ένταξης στο Ενιαίο Λύκειο ’ργους Ορεστικού

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

1. Τ΅ή΅α Ένταξης στο 3ο Λύκειο Κοζάνης (για τυφλά

παιδιά)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ

1. Τ΅ή΅α Ένταξης στο 4ο Γυ΅νάσιο ’ρτας

2. Τ΅ή΅α Ένταξης στο Γυ΅νάσιο Φιλοθέης

3. Τ΅ή΅α Ένταξης στο Γυ΅νάσιο Νεοχωρίου

4. Τ΅ή΅α Ένταξης στο Γυ΅νάσιο Κο΅ποτίου

5. Τ΅ή΅α Ένταξης στο Γυ΅νάσιο Πέτα

6. Τ΅ή΅α Ένταξης στο Γυ΅νάσιο Ανέζας

7. Τ΅ή΅α Ένταξης στο Γυ΅νάσιο Κωστακίων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

1. Τ΅ή΅α Ένταξης στο 3ο Γυ΅νάσιο Πρέβεζας

2. Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελ΅ατικής Εκπαίδευσης

και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Πρέβεζας ΅ε εξειδικεύσεις:

α) Αυτόνο΅ης Διαβίωσης - Προεπαγγελ΅ατικών Δεξιοτήτων

β) Κηπουρικής

γ) Αγγειοπλαστικής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

1. Τ΅ή΅α Ένταξης στο 3ο Γυ΅νάσιο Καρδίτσας

2. Τ΅ή΅α Ένταξης στο 4ο Γυ΅νάσιο Καρδίτσας

3. Τ΅ή΅α Ένταξης στο 2ο Γυ΅νάσιο Παλα΅ά

4. Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Γυ΅νάσιο Σοφάδων

5. Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Γυ΅νάσιο Μουζακίων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελ΅ατικής Εκπαίδευσης και

Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Αλ΅υρού Μαγνησίας ΅ε εξειδικεύσεις:

α) Κερα΅ικής

β) Ξυλουργικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

1. Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Γυ΅νάσιο Λάρισας

2. Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Γυ΅νάσιο Αγιάς

3. Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Γυ΅νάσιο Ελασσόνας

4. Τ΅ή΅α Ένταξης στο 9ο Γυ΅νάσιο Λάρισας

5. Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Γυ΅νάσιο Φαρσάλων

6. Τ΅ή΅α Ένταξης στο Εσπερινό Γυ΅νάσιο Λάρισας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

1) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 11ο Γυ΅νάσιο Πάτρας

2) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Γυ΅νάσιο Κα΅αρών Αιγίου

3) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 21ο Γυ΅νάσιο Πάτρας

4) Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής Α΄ και Β΄ βαθ΅ίδας Πατρών ΅ε

εξειδικεύσεις

α) Πληροφορικής

β) Ξυλουργικής - Ξυλογλυπτικής

γ) Βιβλιοδεσίας - Εργασίες Τυπογραφείου

δ) Αγγειοπλαστικής - Κερα΅ικής

ε) Κοπτικής Ραπτικής

στ) Ξενοδοχειακής Υποστήριξης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

1. Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελ΅ατικής Εκπαίδευσης

και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Αγρινίου ΅ε εξειδικεύσεις:

α) βιολογικής καλλιέργειας και κηπουρικής

β) κηροπλαστικής

γ) βιβλιοδεσίας

δ) ηλεκτρονικών υπολογιστών

2. Τ΅ή΅α Ένταξης στο 2ο Γυ΅νάσιο Μεσολογγίου

3. Τ΅ή΅α Ένταξης στο Γυ΅νάσιο Ευηνοχωρίου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελ΅ατικής Εκπαίδευσης και

Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Καρπενησίου ΅ε εξειδικεύσεις:

α) Κηπουρικής

β) Ζαχαροπλαστικής

γ) Κερα΅ικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελ΅ατικής Εκπαίδευσης και

Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) ’΅φισσας ΅ε εξειδικεύσεις:

α) Κηπουρικής - Ανθοκο΅ίας

β) Κερα΅ικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

1) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 5ο Γυ΅νάσιο Λα΅ίας

2) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 8ο Γυ΅νάσιο Λα΅ίας

3) Τ΅ή΅α Ένταξης στο Γυ΅νάσιο Στυλίδας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελ΅ατικής Εκπαίδευσης και

Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Εύβοιας ΅ε εξειδικεύσεις:

α) Κηπουρικής- Ανθοκο΅ίας

Ειδικό Γυ΅νάσιο Εύβοιας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

1) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Γυ΅νάσιο Μετα΅όρφωσης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ ΄ ΑΘΗΝΑΣ

1) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 3ο Γυ΅νάσιο Χαϊδαρίου

2) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 3ο Γυ΅νάσιο Αιγάλεω

3) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 4ο Γυ΅νάσιο Αιγάλεω

4) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 6ο Γυ΅νάσιο Χαϊδαρίου

5) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Γυ΅νάσιο Αγ. Βαρβάρας

6) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 13ο Γυ΅νάσιο Περιστερίου

7) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 16ο Γυ΅νάσιο Περιστερίου

8) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Γυ΅νάσιο Αγ. Αναργύρων

9) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 3ο Γυ΅νάσιο Αγ. Αναργύρων

10) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Γυ΅νάσιο Κα΅ατερού

11) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 3ο Γυ΅νάσιο Κα΅ατερού

12) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 6ο Γυ΅νάσιο Ιλίου

13) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 6ο Γυ΅νάσιο Πετρούπολης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ∆΄ ΑΘΗΝΑΣ

1) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 2ο Γυ΅νάσιο Αργυρούπολης

2) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 5ο Γυ΅νάσιο Αγίου Δη΅ητρίου

3) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Γυ΅νάσιο Καλλιθέας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1. Τ΅ή΅α Ένταξης στο 3ο Γυ΅νάσιο Αχαρνών

2. Τ΅ή΅α Ένταξης στο 5ο Γυ΅νάσιο Αχαρνών

3. Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Γυ΅νάσιο Αχαρνών

4. Τ΅ή΅α Ένταξης στο 6ο Γυ΅νάσιο Αχαρνών

5. Τ΅ή΅α Ένταξης στο Διαπολιτισ΅ικό Γυ΅νάσιο Αχαρνών

6. Τ΅ή΅α Ένταξης στο Γυ΅νάσιο Θρακο΅ακεδόνων

7. Τ΅ή΅α Ένταξης στο Γυ΅νάσιο ’νοιξης

8. Τ΅ή΅α Ένταξης στο Γυ΅νάσιο Σκάλας Ωρωπού

9. Τ΅ή΅α Ένταξης στο 2ο Γυ΅νάσιο Βούλας

10. Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής Α βαθ΅ίδας Αχαρνών ΅ε Το΅είς:

α) Μηχανολογίας - Ηλεκτρολογίας

β) Πληροφορικής

γ) Αισθητικής Κο΅΅ωτικής

11. Ίδρυση εξειδικεύσεων στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πα΅΅ακαρίστου

α) Πηλοπλαστικής

β) Σίτισης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

1. Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελ΅ατικής Εκπαίδευσης

και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Τροπαίων ΅ε εξειδικεύσεις:

α) Φυτικής Παραγωγής - Βιολογικής Καλλιέργειας

β) Προεπαγγελ΅ατικών Εργαστηρίων (Μαγειρικής - Ζαχαροπλαστικής)

2. Τ΅ή΅α Ένταξης στο Γυ΅νάσιο ’στρους

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Τ΅ή΅α Ένταξης στο Γυ΅νάσιο Χιλιο΅οδίου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ

1. Τ΅ή΅α Ένταξης στο Γυ΅νάσιο Φίλιας Λέσβου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ

1. Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Γυ΅νάσιο Χίου

2. Τ΅ή΅α Ένταξης στο 2ο Γυ΅νάσιο Χίου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

1. Τ΅ή΅α Ένταξης στο Γυ΅νάσιο Θήρας

2. Τ΅ή΅α Ένταξης στο Γυ΅νάσιο Πάρου

3. Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελ΅ατικής Εκπαίδευσης

και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Νάξου ΅ε εξειδικεύσεις:

α) Φυτικών και Ζωϊκών Προϊόντων

β) Μαγειρικής - Ζαχαροπλαστικής

4. ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ βαθ΅ίδας Σύρου ΅ε Το΅είς

α) Πληροφορικής

β) Εφαρ΅οσ΅ένων Τεχνών

γ) Μηχανολογίας - Ηλεκτρολογίας

δ) Γεωπονίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

1) Τ΅ή΅α Ένταξης στο 1ο Τ.Ε.Ε. Χανίων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τ΅ή΅α Ένταξης στο 13ο Γυ΅νάσιο Ηρακλείου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

1. Τ΅ή΅α Ένταξης στο Γυ΅νάσιο Συβρίτου

2. Τ΅ή΅α Ένταξης στο Γυ΅νάσιο Ανωγείων

3. Τ΅ή΅α Ένταξης στο Λύκειο Ανωγείων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

1. Τ΅ή΅α Ένταξης στο 2ο Γυ΅νάσιο Ιεράπετρας

2. Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελ΅ατικής Εκπαίδευσης

και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Αγίου Νικολάου ΅ε εξειδικεύσεις:

α) Μαγειρική - Ζαχαροπλαστική

β) Τουριστικών Επαγγελ΅άτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΙI. Μετατροπή και προσθήκη εξειδικεύσεων σε Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ EKΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ

1.Μετατροπή της εξειδίκευσης Κηροπλαστικής του

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης σε εξειδικεύσεις α) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και β) Ζαχαροπλαστικής

2. Μετατροπή της εξειδίκευσης Κηροπλαστικής του

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ορεστιάδας σε εξειδικεύσεις α) Ηλεκτρονικών

Υπολογιστών και β) Ζαχαροπλαστικής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ EKΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙ-

ΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1) Προσθήκη Το΅έα Ηλεκτρολογίας ΅ε τις ειδικότητες:

α) Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων και β) Ηλεκτρολογικών Συστη΅άτων Αυτοκινήτων στον Α΄ Κύκλο της

Α΄ Βαθ΅ίδας του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Κωφών και Βαρήκοων

2) Προσθήκη Το΅έα Πληροφορικής Δικτύων Η/Υ ΅ε την

ειδικότητα Υποστήριξης Συστη΅άτων Υπολογιστών στον

Α΄ Κύκλο της Β΄ Βαθ΅ίδας του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Κωφών

και Βαρήκοων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

Προσθήκη εξειδίκευσης Κερα΅ικής - Αγγειοπλαστικής

στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Σερρών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ EKΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Προσθήκη εξειδίκευσης Κερα΅ικής - Αγγειοπλαστικής

στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Καστοριάς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Προσθήκη εξειδίκευσης Φυτικών και Ζωικών Προϊόντων

στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Αργολίδας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ

1. Προσθήκη εξειδίκευσης Αυτόνο΅η Διαβίωση - Προεπαγγελ΅ατικές Δεξιότητες στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ’ρτας

2. Μετατροπή της εξειδίκευσης Κοπτικής Ραπτικής του

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ’ρτας σε Υφαντική

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1. Προσθήκη εξειδικεύσεων α) Μαγειρικής - Ζαχαροπλαστικής και β) Αυτόνο΅ης Διαβίωσης στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.

Ιωαννίνων

2. Κατάργηση της εξειδίκευσης Κερα΅ικής - Αγγειοπλαστικής του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ιωαννίνων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

1. Μετατροπή της εξειδίκευσης Προεπαγγελ΅ατικών

Δεξιοτήτων του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Νέου Ηρακλείου σε εξειδικεύσεις α) Κηπουρικής και β) Γραφειακής Στήριξης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1. Μετατροπή της εξειδίκευσης Κηροπλαστικής του

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Σητείας σε εξειδίκευση α) Τουριστικών Επαγγελ΅άτων και β) Κερα΅ικής - Αγγειοπλαστικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

III. Μετονο΅ασίες Σχολικών Μονάδων

Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

1. Το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Σπάρτης ΅ετονο΅άζεται σε Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Μυστρά.


  ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ


Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

  Ν.3699/2008
 Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
«Αναπηρία» και φυσική δραστηριότητα, Δρ. Δ. Κουτσούκη,
Συνέντευξη ως Πρόεδρος ΤΕΦΑΑ
Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Α.
 Σύλλογος Ειδ. Αγωγής, Ιδρυση, Σκοποί
Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας
ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Διαθεματικό, Αναλυτικό Πρ. για ΑΜΕΑ
(Ολες οι βαθμίδες Εκπ/σης)
Διαθεματικό Παιδιών με κινητικές αναπηρίες
(Νηπιαγωγείο)
Διαθεματικό Προσαρμοσμένης Φ.Α.
(Νηπιαγωγείο)
Διαθεματικό, Αναλυτικό Πρ. Γλώσσας Παιδιών με κινητικές αναπηρίες
(Νηπιαγωγείο)
Νέες αντιλήψεις για ΑΜΕΑ
Φυσική Αγωγή για παιδιά με Αυτισμό
Ειδική Φ.Α. στο κέντρο ΕΛΕΠΑΠ
Απασχόληση
Ισα Δικαιώματα, Νομική Κατοχύρωση
Χρήσιμη Νομολογία
ΑΜΕΑ, Ατομα ΜΕ Αναπηρίες, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΜΕΑ
Ιστορική Αναδρομή Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα (μέχρι 1970)
Ιστορική Αναδρομή Ειδικής Αγωγής (από το 1970 μέχρι σήμερα)
Σχολεία Ειδικής Αγωγής
Πρωτοβάθμια
Δευτεβάθμια
Ωρολόγια προγράμματα των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής ΣΜΕΑ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Βιβία Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Προϋποθέσεις, διαδικασία και τρόπος παροχής εκπαίδευσης στο σπίτι
Παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την ενσωμάτωση μαθητών με ειδικές ανάγκες στα κανονικά σχολεία
Νόμος 2817/2000
(Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες)
Αρθρα:
1, 2, 3-4, 5-8, 9-11, 12-18
Κ.Δ.Α.Υ.
 Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και καθορισμός των καθηκόντων και υποχρεώσεων του προσωπικού αυτού
ΠΙΝΑΚΑΣ των Κ.Δ.Α.Υ. σε όλη την Ελλάδα
Η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός ως μια κοινωνική διαδικασία

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
(Δεν υπάρχει σχέση των παιδιών με Μ.Δ. με τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που παρουσιάζουν στοιχεία Μαθησιακών Δυσκολιών)

Εισαγωγή, ΔΑΙΑΣΒΤΕΟ!
Μ.Δ. στο Ολοήμερο Σχολείο
Μ.Δ. τι φταίει;
Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στην Σχολική Ηλικία.
Μ.Δ. επίδραση στη καθημερινή ζωή
ΔΥΣΛΕΞΙΑ
Ορισμός, Συμπτώματα
Ορισμός (Βρετανικό Ινστιτούτο Δυσλεξίας)
Κοινά Χαρακτηριστικά και Προειδοποιητικές ενδείξεις
Συμβουλές για εκπαιδευτικούς από τον Alan Sayles, πρόεδρο Ευρ. Συνδέσμου Δυσλεξίας
Σχέση με Διάσπαση Προσοχής
Μορφές, Αίτια
Μύθος Πραγματικότητα
Διαταραχές Γραφής
Δυσλεξία κ΄Πληροφορική
Προς Δασκάλους, Καθηγητές, Τρόποι Εξέτασης Μαθητών
Τρόπος εξέτασης δυσλεξικών μαθητών/τριών
Συμβουλές προς Γονείς
Μυστικά προς Γονείς
Επίδραση Μαθ. Δυσκολιών στη ζωή του παιδιού
Διάσημοι Δυσλεξικοί
Συνέδριο Δυσλεξίας
Η Εκπαίδευση θεραπεύει
Το γονίδιο της δυσλεξίας?
ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
(ADHD)
Παγκόσμια Διάγνωση με το Τεστ Παυλίδη
Τι είναι Υπερκινητικότητα - Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής
Υπερκινητικότητα και Φυσική Αγωγή
Ποσοστά Υπερκινητικότητας στην Ελλάδα

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

Υπεύθυνοι Αγωγής Yγείας
Γρίφοι, Γνωμικά, Παροιμίες, Αινίγματα, Ημερολόγιο, Εορτές, Αριθμομηχανή, Μουσική, Σωστό - Λάθος, Σαν σήμερα, jokes